Det nye IE-Direktiv. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye IE-Direktiv. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus"

Transkript

1 Det nye IE-Direktiv Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

2 Introduktion til IED Ændringer i love og bekendtgørelser - det forkromede overblik v/partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

3 IE-Direktivet - overblik IE Direktivet omfatter primært godkendelse af og tilsyn med større forurenende virksomheder og husdyrbrug, herunder BAT og BTR. Godkendelse- og tilsynsbestemmelserne skærpes for bilag 1-virksomhederne og de større husdyrbrug. De danske implementeringsregler blev sendt høring i efteråret Implementeringen er nu gennemført ved 11 (12) bekendtgørelser af 20. december 2012.

4 HVAD? Den skærpede regulering omhandler bilag 1-virksomhederne og de større husdyrbrug. Reglerne antages i Danmark at ville komme til at omfatte ca. 800 virksomheder og ca husdyrbrug.

5 Relevante, farlige stoffer? Begrebet er endnu ikke defineret. Vejledningerne er ikke på plads. Der henvises dog, til vejledning, til EU-Parlamentets forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af farlige stoffer og blandinger (ESIS), artikel 3 (CLP Reguleringen). Se i øvrigt AMEC endelige rapport til Kommissionen vedrørende BTR, side 9:

6 The baseline report should focus on those relevant hazardous substances where, according to the evaluation by suitably qualified and experienced person, at the ratio of their quantity and hazardousness is respect of toxicity, mobility, persistence and biodegradability (as well as other characteristics), are effectively capable of contaminating soil or groundwater. Therefore, the assessment of the state of the soil and groundwater for concentrations of all relevant hazardous substances that are used, produces or released and the installation, even in the smallest quantities, is not necessary if they cannot lead to soil and groundwater contamination (Understreget her HD)

7 HVorfor? Formålet med reglerne er at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder i Europa med henblik på at forbedre miljøet i hele EU.

8 Hvordan (virkemidler)? BAT: EU s BAT-konklusioner bliver, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BATkonklusion i EU-Tidende (BREF), bindende for IED-virksomheder og IED-husdyrbrug Pligt til udarbejdelse af Basis TilstandsRapport (BTR). Hvis væsentlig forurening i forhold til udgangspunktet BTR ved virksomhedens ophør, skal den sidste driftsherre rense op. Dette er en markant fravigelse fra det miljøretlige grundprincip forureneren betalerprincippet (PPP) Tilsynsreglerne skærpes, herunder i relation til hyppigheden af revurderinger, tilsynsfrekvensen, der bliver gjort risikobaseret og offentliggørelse af miljøtilsynsrapporter (stigmatisering) Særlige branchebaserede, målrettede, reguleringer (store fyringsanlæg m.v.)

9 Basistilstandsundersøgelse, monitering af jord og grundvand samt forureningsvurdering ved driftsophør de juridiske rammer v/partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

10 Disposition 1. Gældende ret og kort intro til en del af den danske implementering 2. Vil basistilstandsrapporterne resultere i et væld af påbudssager og civile erstatningssager? 3. Forureneren betaler ikke (altid) længere? 4. Kort om de tidsmæssige aspekter

11 Gældende ret Anmeldelsespligt strafsanktioneret MBL 21 Jordforureningslovens påbudsbestemmelser For forurening, der ikke er ophørt 1. januar 1992 kan der meddeles undersøgelsespåbud til forureneren, jf. jordforureningslovens 40 For forurening sket efter 1. januar 2001 kan der meddeles oprensningspåbud til forureneren, jf. jordforureningslovens 41 Miljøbeskyttelseslovens påbudsbestemmelser For forurening sket før 1. januar 1992 kan miljøbeskyttelseslovens bestemmelse finde anvendelse typisk miljøbeskyttelseslovens 72 (undersøgelser) og 19, jf. 69, stk. 1, nr. 2, (afværgeforanstaltninger) Påbud meddeles til forureneren, hvis forureneren har forårsaget forureningen ved en ansvarspådragende adfærd, jf. eksempelvis Rockwool-dommen (U H) Typisk påbudshjemmel: MBL 69, jf. 68, jf. 19 ofte skærpet culpakrav eks. tankstationer

12 Hvad udløser krav om basistilstandsrapport? Miljøbeskyttelseslovens 35 c: Miljøministeren fastsætter regler om, at bestemte listevirksomheder, som bruger, fremstiller eller frigiver relevante, farlige stoffer skal udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport) i forbindelse med godkendelse, jf. 33, eller revurdering, jf. 41 a eller 41 b. Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om udarbejdelse, form og indhold af basistilstandsrapporten, herunder regler om godkendelses- eller tilsynsmyndighedens afgørelse om, hvorvidt listevirksomheden er forpligtet til at udarbejde en basistilstandsrapport, og regler om, hvornår basistilstandsrapporten skal udarbejdes.

13 Jordforureningsloven nyt kap. 4 b Uddrag af JFL 38 k: Ved driftsophør af bestemte aktiviteter på listevirksomheder, jf. 35 i lov om miljøbeskyttelse, og af husdyrbrug omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, skal driftsherren vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter. Stk. 2. Inden vurderingen efter stk. 1 foretages, skal driftsherren indsende oplæg herom til miljømyndigheden. Stk. 3. Miljømyndigheden giver driftsherren påbud om, hvordan vurderingen efter stk. 1 skal foretages, og en frist herfor. Der kan herunder gives påbud om at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lignende til brug for vurderingen.

14 Jordforureningsloven nyt kap. 4 b Uddrag af JFL 38 l: Er der udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomheden og viser vurderingen efter 38 k, at de pågældende aktiviteter har medført væsentlig forurening af jord og grundvand sammenholdt med den tilstand, der er konstateret i basistilstandsrapporten, skal driftsherren foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at fjerne denne forurening, så virksomhedens areal føres tilbage til den tilstand, der er konstateret i basistilstandsrapporten. Er disse foranstaltninger ikke tilstrækkelige til at fjerne forurening, der er en følge af de pågældende aktiviteter, og som udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal driftsherren foretage foranstaltninger overfor forureningen, så det sikres, at den ikke udgør en sådan risiko.

15 Jordforureningsloven nyt kap. 4 b Uddrag af JFL 38 l (fortsat): Stk. 4. Foranstaltninger efter stk. 1 og 2 skal foretages, uanset hvordan og hvornår en forurening er sket, medmindre forureningen er sket før den 7. januar 2013.

16 Jordforureningsloven nyt kap. 4 b Bestemmelsen ovenfor indebærer en markant ændring af forureneren betalerprincippet. Den seneste driftsherre ved driftsophør skal, på objektivt grundlag, og uanset hvornår forureningen er sket, bekoste fornøden oprensning. 38 n er en pleonasme, idet bestemmelsen er stort set identisk med 38 l, stk. 4. Påbud om oprensning til basistilstand m.v. kan meddeles, uanset om påbudsadressaten den seneste driftsherre fortsat råder over ejendommen eller ej ( 38 o), og der kan ligeledes meddeles tålepåbud til den aktuelle ejer. Reglerne fritager ikke tidligere forurenere for ansvar. Der vil kunne blive tale om civilretligt ansvar i form af erstatningskrav fra den ophørende driftsherre mod tidligere forurenere eller offentligretligt ansvar i henhold til de sædvanlige påbudsregler, JFL kap. 5.

17 Jordforureningsloven nyt kap. 4 b Se også den nye godkendelsesbekendtgørelse (1454, 22, stk. 2, bl.a. krav om monitering af jord og grundvand på virksomhedens område hvert 5. år for grundvand og mindst hvert 10. år for jord) Se også særbestemmelserne i bekendtgørelsens kap. 7, 14 og 15 om BTR.

18 Hvad trigger krav om udarbejdelse af btr? Godkendelsesbekendtgørelsens 15, stk. 1: Når godkendelsesmyndigheden har modtaget en ansøgning om godkendelse af en bilag 1-virksomhed, herunder om godkendelse af en udvidelse eller ændring, træffer myndigheden afgørelse om, hvorvidt myndigheden skal udarbejde en basistilstandsrapport eller en supplerende basistilstandsrapport i henhold til 14. Stk. 2. Der må ikke meddeles godkendelse, før godkendelsesmyndigheden har modtaget basistilstandsrapport, der opfylder kravene i bilag 6. Se også 14, stk. 1, hvorefter BTR skal udarbejdes i forbindelse med godkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 33, eller revurdering efter miljøbeskyttelseslovens 41 a eller 41b.

19 Vil basistilstandsrapporterne resultere i et væld af påbudssager og civile erstatningssager? Hvad vil der ske, når (sjældent hvis) virksomhederne ved basistilstandsrapportens fase 2 (tekniske målinger i jorden og grundvandet) påviser, at der er jord- og/eller grundvandsforurening? Miljøbeskyttelseslovens 21: Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund.

20 Forurening sket før Undersøgelsespåbud før Oprensningspåbud hvis + ansvarsgrundlag MBL 69, jf. 68, jf. 19.

21 Vil basistilstandsrapporterne resultere i et væld af påbudssager og civile erstatningssager? (fortsat) Hvad vil der ske: 1. Hvis forureningen ikke var ophørt den , vil tilsynsmyndigheden meddele et undersøgelsespåbud i henhold til jordforureningslovens 40, hvis basistilstandsrapportens fase 2 ikke i tilstrækkeligt omfang belyser forureningens afgrænsning, risikoforhold m.v. 2. Hvis hovedparten af forureningen er sket efter , vil miljømyndigheden i langt de fleste tilfælde efter genopretningsprincippet meddele påbud om oprensnings- og/eller undersøgelsesforanstaltninger. Hjemmelsgrundlaget vil være jordforureningslovens 41.

22 Vil basistilstandsrapporterne resultere i et væld af påbudssager og civile erstatningssager? (fortsat) Er det hensigten med IED-direktivet og den danske implementering, at virksomhederne for egen regning skal fremskaffe oplysninger og dokumentation, der bevirker alvorlige og omkostningskrævende påbud? Nej, men det er alligevel det, der sker, når direktivet skal implementeres.

23 Vil basistilstandsrapporterne resultere i et væld af påbudssager og civile erstatningssager? (fortsat) Hvad vil der i øvrigt ske udover påbudssagerne? Hvis der ikke sker (fuld) oprensning, vil den forurenede del af ejendommen blive kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningslovens 5. Dette kan føre til kreditmæssige problemer og problemer i forbindelse med eventuel realisering af ejendommen ved salg. Der vil givetvis blive rejst en række retssager, der anlægges af den nuværende ejer mod tidligere ejere (mangelssager) og driftsherrer, herunder under påberåbelse af, at der foreligger et erstatningsretligt forureneransvar.

24 Vil basistilstandsrapporterne resultere i et væld af påbudssager og civile erstatningssager? (fortsat) Vil der være andre civilretlige konsekvenser? Ja, hvis forureningen er trængt ind på naboejendomme eller har ført til forurening af recipienter, vil naboer og relevante offentlige myndigheder skulle underrettes herom. Virksomheden risikerer i så fald erstatningskrav fra naboer/offentlige myndigheder. Naboer og offentlige myndigheder vil kunne påberåbe sig miljøerstatningsloven, der hjemler et objektivt erstatningsansvar, såfremt forureningen er sket efter den

25 Forureneren betaler ikke (altid) længere? Det helt grundlæggende princip i både EU-retten og dansk ret er, at forureneren betaler I miljøbeskyttelseslovens baseres ansvaret på culpanorm I jordforeningsloven, miljøskadeloven, miljøerstatningsloven betegnes ansvaret som et ubetinget offentligretlig ansvar Et andet eksempel er byggelovens 14, jf. 17, hvori der findes et ubetinget grundejeransvar IE-direktivet fastlægger ansvaret for undersøgelse og afværge ved driftsophør hos driftsherren på tidspunktet for driftsophøret Dette indebærer, hvor en godkendelsespligtig virksomhed/aktivitet har skiftet driftsherre, at det ikke er den driftsherre, som har forårsaget forureningen, som har ansvaret for, at den bliver afværget

26 Forureneren betaler ikke (altid) længere? Denne ansvarsfordeling er et brud med det grundlæggende princip om forureneren betaler. Fremadrettet bør dette aspekt indgå ved virksomhedsoverdragelser, hvor erhververen bør overveje, om forureningen fra de tidligere aktiviteter skal vurderes og prissættes som led i overdragelsen

27 Overblik over regelgrundlaget m.v. EU: IE-Direktivet Direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om Industrielle Emissioner (samler 7 eksisterende direktiver i ét nyt, samlet direktiv. IE-Direktivet afløser bl.a. det tidligere IPPC-Direktiv) EU-Parlamentets forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (ESIS), artikel 3 (vedrørende identifikation af Relevante farlige stoffer EU-Kommissionens rapport af august 2012 om prøvetagning og analyser ved basistilstandsrapporter (BTR) BREF-noterne bliver bindende for så vidt angår BAT-konklusionerne (Best Available Technology) EU s Guidance Document vejledning (skulle have foreligget senest ultimo marts 2013)

28 Overblik over regelgrundlaget m.v. - Danmark (oversigten er ikke udtømmende): Implementeringsloven Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love Lov nr. 446 af 23. maj Loven trådte i kraft den 7. januar 2013 (for hovedparten af lovens vedkommende). IE-Direktivet implementeres bl.a. ved indsættelse af et nyt kapitel 4 b i jordforureningsloven, ved indsættelse af ny bestemmelse om BAT (MBL 3, stk. 3), ny bestemmelse i MBL 35 c (om BTR), 41 a, stk. 3 og 4 (pligt til revurdering af godkendelsen af bestemte listevirksomheder). Implementeringsloven er: I alt væsentligt en rammelovgivning, der bemyndiger ministeren til at fastsætte nærmere regler i bekendtgørelser med henblik på implementeringen.

29 Overblik over regelgrundlaget m.v. - Danmark (fortsat) (oversigten er ikke udtømmende): Udmøntningen i form af bekendtgørelser: Ny godkendelsesbekendtgørelse; Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed. Ændringer i bilagene. Bilag 1 regulerer fremover alene IED-virksomhederne. Bilag 2 omfatter nu også ikke-ied-virksomheder udtaget af bilag 1. Formuleringerne i bilagene er ændret væsentligt. De branchebekendtgørelsesregulerede virksomheder i den tidligere godkendelsesbekendtgørelses bilag 5 reguleres fremover af en særskilt bekendtgørelse.

30 Overblik over regelgrundlaget m.v. - Danmark (fortsat) (oversigten er ikke udtømmende): Ny husdyrbrugs godkendelsesbekendtgørelse; Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr af 20. december 2012 (sidstnævnte bekendtgørelse implementerer IED-reglerne) Ny tilsynsbekendtgørelse: Der foreligger nu udkast til miljøtilsynsbekendtgørelse, der åbner op for differentierede tilsynsfrekvenser, bl.a. baseret på virksomhedens hidtidige adfærd og som indebærer offentliggørelse af tilsynsrapporter. Bekendtgørelsen er endnu ikke endelig, da der pågår økonomiske forhandlinger med KL.

31 Overblik over regelgrundlaget m.v. - Danmark (fortsat) (oversigten er ikke udtømmende): Herudover snævre branchereguleringer ved: Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om ændringer af bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet. Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler. Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om anlæg, der forbrænder affald.

32 Overblik over regelgrundlaget m.v. - Danmark (fortsat) (oversigten er ikke udtømmende): Herudover snævre branchereguleringer: Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonoxid fra motorer og turbiner Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om anlæg, hvor der fremstilles titandioxid Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4

33 Overblik over regelgrundlaget m.v. - Danmark (fortsat) (oversigten er ikke udtømmende): VEJLEDNINGER: EU s vejledning (Guidance Document) skulle have foreligget inden udgangen af marts Vejledningen er forsinket. Dansk vejledning vil angiveligt foreligge inden udgangen af Der foreligger et tredje udkast til IED-vejledning dateret 20. november 2012, udarbejdet i samarbejde med Orbicon.

34 De nye krav i bekendtgørelsen om tilsyn samt de væsentligste ændringer i forhold til BAT de juridiske rammer v/partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

35 Nye skærpede tilsynsbestemmelser med IED-virksomheder og IED-husdyrbrug Udkast til bekendtgørelse om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om forurenet jord (Miljøtilsynsbekendtgørelsen) Kap. 2 indeholder nye bestemmelser om tilsynsplan, risikovurdering og tilsynsfrekvenser Tilsynsmyndigheden skal udarbejde en helt overordnet tilsynsplan indenfor tilsynsmyndighedens ressortområde Tilsynsplanen offentliggøres og sendes i høring. Høringsberettigede er enhver Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år

36 Nye skærpede tilsynsbestemmelser med IED-virksomheder og IED-husdyrbrug Reglerne om tilsynsplan, risikovurdering og tilsynsfrekvenser i bekendtgørelsens kap. 2, og reglerne om offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. i lovens kap. 3, omfatter både bilag 1- og bilag 2-virksomheder Tilsynsmyndigheden skal foretage konkrete risikovurderinger i overensstemmelse med bilag 1 til bekendtgørelsen. Virksomhederne scores ind bl.a. på baggrund af eventuelle certificerede miljøledelsessystemer (EMAS, ISO m.v.) Virksomheder, der scorer højt i risikovurderingen, skal underligges færre tilsynsbesøg end virksomheder, der scorer lavt. Væsentlige miljøklager, væsentlige miljøuheld og ved væsentlige overtrædelser af miljøreglerne, skal der gennemføres ekstraordinære tilsyn.

37 Nye tilsynsregler offentliggørelse m.v. Tilsynsrapporter vil fremover blive offentliggjort for så vidt angår bilag 1 og bilag 2-virksomheder Virksomheden orienteres om, hvilke oplysninger der påtænkes offentliggjort fra tilsynsrapporten i visse tilfælde høres virksomheden med en høringsfrist på 4 uger Oplysninger om strafbare forhold offentliggøres. Det er ikke anført, hvorvidt der skal være faldet endelig dom, være sket bødevedtagelse eller lignende.

38 Nye regler om obligatorisk BAT-regulering I MBL er indsat et nyt stykke 3, hvorefter miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan den bedste tilgængelige teknik fastsættes. I Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er der i 3, som nyt nummer 4, indsat en definition af den bedste tilgængelige teknik : Det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk for en given tekniks praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænseværdier og andre vilkår med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, begrænse emissionerne og påvirkningen af miljøet som helhed. Ved teknik forstås både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå husdyrbrug konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og nedlægges. Teknikken er tilgængelig, når den er udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i sektoren på økonomisk og teknisk levedygtige vilkår, idet der tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i Danmark eller ej, når der kan disponeres over teknikken på rimelige vilkår. Den bedste teknik er den mest effektive teknik til opnåelse af en generel, høj beskyttelse af miljøet som helhed.

39 Nye regler om obligatorisk BAT-regulering (fortsat) Tidligere har BAT været anvendt som en art udfyldende retsnorm på områder, der ikke er reguleret entydigt af vejledninger og grænseværdier. Bemærk det økonomiske proportionalitetsprincip, der er indføjet. Det er tanken, at når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, som vedrører en virksomheds hovedaktivitet, skal virksomhedens vilkår revurderes. EU s BAT konklusioner bliver bindende for IED-virksomheder og IEDhusdyrbrug.

40 Nye regler om obligatorisk BAT-regulering (fortsat) Revurdering som følge af nye BAT-konklusioner skal være færdig, og ændringerne gennemført indenfor 4 år efter offentliggørelsen af BATkonklusionen i EU-Tidende. Virksomhedernes spildevandstilladelser er også omfattet af kravet om revurdering.

41 Kontakt Håkun Djurhuus Partner København Offentlig virksomhed T M E

42 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K.

MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K. MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll DISPOSITION 1. Sondringen mellem: Offentligretligt påbudsansvar Kortlægning

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013 Grøn Lov og Praksis

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

Læs mere