SBFF Onsdag den 22. oktober 2014, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBFF-2014-7 Onsdag den 22. oktober 2014, kl. 15 18"

Transkript

1 SBFF Onsdag den 22. oktober 2014, kl Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen og Sacha Zurcher Sekretariatet Ordstyrer Afbud Kieth Lau Andersen Erik S. Christensen Mette Sørensen og Anneli Fuchs Dagsorden 1 Godkendelse af dagsordenen Godkendt. 2 Godkendelse af referat af SBFF , den 4. september 2014 Godkendt. Bilag 2,1: Referatet af SBFF , den 4. september 2014, vedlægges. 3 Revision af DMs Vedtægt af maj 2004 Under SBFF , den 4. september, besluttedes det, at Informationsudvalget skulle indkaldes til en første drøftelse af forventningerne til karakteren og rækkevidden af arbejdet med vedtægtsrevisionen. Informationsudvalgets møde blev afholdt den 22. september. Da der ikke forelå nye oplysninger om, i hvilken retning Erik Alstrup oplyste på given foranledning, at der ikke var tale om en spareøvelse. Kell Sønnichsen bemærkede hertil, at der heller ikke ville kunne opnås væsentlige besparelser ved at nedlægge landsklubberne. Sacha Zurcher gjorde opmærksom på, at der på biblioteksområdet var udtrykt ønske om at bevare landsklubberne. SBFF , den 22. oktober

2 arbejdet bevæger sig, måtte Informationsudvalgets drøftelse nødvendigvis være forholdsvis overordnet. Referatet vedlægges til orientering; referatet er endnu ikke godkendt. Blandt de forhold, som Informationsudvalget beskæftigede sig med, er der grund til at til at nævne to, som opfordres til at tage stilling til. 1 Etableringen af en delegeretforsamling, sammensat af TR 2 Nedlæggelsen af landsklubberne i Sektoren for Anders H. Johnsen bemærkede, at et fokus i vedtægtsarbejdet også kunne være at optimere sekretariatsbetjeningen, blandt andet med henblik på at etablere bedre kontakt mellem medlemmerne og de politiske fora. konkluderede, at den ikke ønskede at afvise vedtægtsarbejdets forslag om en delegeretsforsamling bestående af tillidsrepræsentanter, men at en endelig stillingtagen til eventuelle ændringer af vedtægterne forudsætter, at der fremlægges et mere konkret forslag. Med hensyn til delegeretforsamlingen vides der ikke mere, end hvad der tidligere er blevet oplyst. Det må formodes, at overvejelserne udspringer af Hovedbestyrelsens standpunkt De nye vedtægter skal samtidig afspejle den øgede vægt på det lokale arbejdspladsniveau. Informationsudvalget var positivt indstillet over for tanken, men understregede også, at en endelig stillingtagen må bero på bl.a. forsamlingens beføjelser, relationen til andre politiske fora i DM og valgmåden. Med hensyn til landsklubberne skal det understreges, at overvejelsen desangående er en tilbagefaldsmulighed, dvs. den tænktes kun fremsat, hvis det skulle blive tvingende nødvendigt. Sandsynligheden herfor må anses for at være forholdsvis lille, idet Universitetslandsklubben omfatter et større antal lokalklubber, der ud over at virke som politiske fora desuden fungerer som valgkredse, således som det også er tilfældet i Sektoren for. Som nævnt ovenfor bedes forholde sig til disse to punkter. Der foreligger i øvrigt ikke nye oplysninger om arbejdet med revisionen af Vedtægten. Som bekendt afholder Hovedbestyrelsen et seminar den 26. ds. i Odense. Seminaret har form som et åbent møde, hvor interesserede medlemmer kan deltage. Der foreligger et udkast til program for mødet, som vedlægges indeværende dagsorden. Det kan oplyses, at der p.t. har tilmeldt sig 12 medlemmer. Erik Alstrup oplyste, at medlemsmødet om vedtægtsarbejdet, som er planlagt til den 26. oktober i Odense, indtil videre kun har omkring 20 tilmeldte medlemmer. drøftede årsager til den forventede meget og alt for lave tilslutning,.herunder om annonceringsstrategien havde været tilstrækkelig effektiv, om medlemmernes interesse for vedtægtsarbejdet som udgangspunkt er begrænset og om placering og tidspunkt for mødet var hensigtsmæssig. SBFF , den 22. oktober

3 Medlemmerne af Sektorbestyrelsen er tidligere blevet opfordret til at deltage i mødet. Er der bestyrelsesmedlemmer, som deltager? Til drøftelse. Informationsudvalget forventes at afholde yderligere et møde den 23. oktober, såfremt der er grund hertil. Bilag 3,1: Referat af Informationsudvalgets møde den 22. september 2014 vedlægges. Referatet er ikke godkendt. Bilag 3,2: Udkast til program for Hovedbestyrelsens medlemsmøde den 26. oktober vedlægges. 4 SBFFs kommunikation med medlemmerne og omverdenen i øvrigt samt typiske og principielle sager på SBFFs område, herunder DMs Fagligt Forum, DM Kultur & Natur og sektorspecifik information i øvrigt Punktet indgår som fast element i dagsordenen. Hensigten er her at gøre det muligt for bestyrelsesmedlemmerne at pege på forhold af fagforeningsmæssig karakter, der fortjener offentlig omtale blandt de informationer, som Magisterbladet udsender elektronisk. Disse forhold bør være aktuelle, men det er også og især tanken, at forslag til temaer, der kan tages op i DM Natur & Kultur Sektorbladet kan drøftes her; sådanne forslag skal ikke nødvendigvis være aktuelle, men kan angå forhold, der som f.eks. arbejdsmiljø har vedvarende interesse. DM Natur & Kultur udkommer elektronisk fire gange årligt. Til drøftelse. Sascha Zurcher spurgte til udsendelsen af medlemslister til tillidsrepræsentanter. Sacha Zurcher og Lise Kapper var af den opfattelse, at lister automatisk burde sendes ud til alle tillidsrepræsentanter én gang årligt. Kieth Lau Andersen oplyste, at der er iværksat et sekretariatsprojekt der forholder sig ril Sekretariatets betjening af tillidsrepræsentanter. Kieth Lau Andersen giver besked videre om behovet til relevant sekretariatsmedarbejder. Sacha Zurcher orienterede om en situation, hvor arbejdsgiver ikke ville udlevere oplysninger om et ikke-medlem. Kieth Lau Andersen var af den opfattelse, at arbejdsgiver skal udlevere de nødvendige oplysninger om ikke-medlemmer i forbindelse med lønforhandlinger alternativt må arbejdsgiver sørge for at indhente den fornødne accept fra den pågældende medarbejder. Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at det er DM og arbejdsgiver, der forhandler ikke chef og medarbejder (medmindre der, via tillidsrepræsentanten er indgået aftale om lokale individuelle lønforhandlinger). Anders H. Johnsen informerede om en professionsbachelor (fysioterapeut) med en akademisk overbygning, der ikke kan ansættes SBFF , den 22. oktober

4 på den akademiske overenskomst. Kieth Lau Andersen oplyste, at det som udgangspunkt er bachelorgraden der er afgørende for, hvilken organisation der er forhandlingsberettiget. DM vil overordentligt gerne optage medlemmer med en akademisk kandidatgrad, uagtet at de er professionsbachelorer, men møder modstand fra arbejdsgiverside og visse af Sundhedskartellets organisationer. DM har i forbindelse med de seneste kollektive overenskomstforhandlinger forsøgt at få de potentielle medlemmer, især cand.scient.san., omfattet af AC-overenskomsten, men arbejdsgivere og nogle af Sundhedskartellets organisationer ønsker ikke at afgive forhandlingsretten til DM. 5 OK 2015 Ved mail af 11. ds. er blevet orienteret om de beslutninger, der blev truffet under Overenskomstog Arbejdspladsudvalgets og Hovedbestyrelsens møder den 10. ds. Som nævnt i denne mail indstiller Hovedbestyrelsen, at Repræsentantskabet tilslutter sig ACs forhandlingsaftale. Heri ligger, at DM overdrager forhandlingsretten til AC. Bilag 5,1-5,3 er udsendt sammen med ovennævnte mail af 11. ds. Bilagene bedes medbragt. Til orientering vedlægges Sektorbestyrelsens OK-krav af 4. maj. Til orientering. Bilag 5,1: ACs forhandlingsaftale af 6. oktober 2014 er udsendt. Bilag 5,2: ACs forhandlingsoplæg af 6. oktober 2014 vedrørende de såkaldt generelle krav er udsendt. Bilag 5,3: ACs såkaldte skyggebilag af 6. oktober 2014 er udsendt Bilag 5,4: SBFFs krav ved OK 2015, dateret den 4. maj 2014, vedlægges. drøftede kort konsekvenser af begrænsninger i antallet af stillinger i lønramme 37. Der blev herunder henvist til, at stillinger under lønramme 37 kan omfatte ledelsesmæssige opgaver uden at være klassificeret som lederstillinger; i sådanne tilfælde kan lønnen være for lav. SBFF , den 22. oktober

5 6 DMs Arbejdsprogram for 2015 Under sit møde den 4. september vedtog sit Arbejdsprogram for Det blev senere oplyst, at det første element i Arbejdsprogrammet, som vedrører en undersøgelse af, hvor hyppigt medlemmerne arbejder uden for normalt arbejdstid, også indgik i Arbejdsprogrammet for Indsamlingen af svar resulterede imidlertid i så få svar, at DMs Sekretariat ikke kunne anbefale, at dataene blev underkastet en egentlig analyse. Det foreslås derfor, at elementet udgår af Arbejdsprogrammet for besluttede, at undersøgelsen om omfanget af arbejde uden for normal arbejdstid ikke gennemføres i Anders H. Johnsen nævnte, at der på Rigshospitalet var konkrete eksempler på, at medarbejdere blev pålagt at arbejde i weekenden som en fast del af deres arbejdstid. fandt denne tendens til en mulig stigende anvendelse af weekendarbejde uden kompensation bekymrende. Til orientering vedlægges som bilag 6,2 et spørgeskema, der blev udsendt i februar Til drøftelse. Det kan i øvrigt oplyses, at elementet vedrørende ansættelses- og arbejdsforholdene for arkæologer blev afsluttet den 8. ds. Ét museum ud af de i alt 31 er desværre udgået af undersøgelsen. De 30 museer er repræsenteret med 277 svar, hvad der giver en svarprocent på 58,2. Trækkes gruppen af bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende ud af undersøgelsen gruppen tæller 27 svar ligger svarprocenten på 63,9. Arbejdet med behandlingen af de 277 svar forventes afsluttet om en måneds tid. Til orientering. Bilag 6,1: Sektorbestyrelsens Arbejdsprogram for 2015, dateret den 4. september 2013, vedlægges. Bilag 6,2: Spørgeskema af 19. januar 2013 vedrørende arbejde uden for normal arbejdstid vedlægges. 7 DMs budget for 2015 Under Hovedbestyrelsens møde den 27. ds. skal der tages stilling til budgetterne for DM Drift, Reservefon- Erik Alstrup henviste til, at Hovedbestyrelsen formentlig ville overføre midler fra DMs driftsformue til DM Drift, således at underskuddet på de 4,4 mio. kr. dækkes ind. SBFF , den 22. oktober

6 den og Den sociale Sikringsfond. I det bilag vedrørende budgettet for DM Drift 2015, som indgår i Forretningsudvalgets møde den 6. oktober, oplyses det, at der må påregnes et underskud på 4,4 mio. kr. Sektormanden har sammen med AC-sekretæren været indkaldt til et møde med DMs direktør, forhandlingschef og budgetchef, hvor sektor-budgettet blev gennemgået. Der er ikke blevet foretaget ændringer. Forretningsudvalgets drøftelsen af budgetterne under det ovennævnte møde den 6. oktober er ikke kendt. Til beslutning. Bilag 7,1: Budgetudkast af 10. oktober 2014 for DM Drift 2015 eftersendes. Bilag 7,2: Budgetudkast af 10. oktober 2014 vedrørende DMs Reservefond for 2015 eftersendes. Det skønnes ikke nødvendigt at udsende budgetudkastet for Den sociale Sikringsfond. Herudover er det værd at være opmærksom på, at underskuddet bliver væsentligt større, hvis henlæggelserne regnes med. Det undrede Kell Sønnichsen, at budgettet ikke indeholder udgifter forbundet med vedtægtsarbejdet. Kell Sønnichsen undrede sig også over baggrunden for den relativt store budgetafvigelse på direktørens område. ønskede, at der blev udarbejdet et budget, der er i balance. er dog indstillet på at acceptere det foreliggende budget, således at. Det budgetterede underskud dækkes via formuen, men opfordrer samtidigt til, at Hovedbestyrelsen i forbindelse med budget 2016 sørger for, at har et tilstrækkeligt grundlag at kunne vurdere budgettet på og foretage prioriteringer. Kell Sønnichsen bemærkede at havde samme drøftelser sidste år. besluttede på baggrund af drøftelserne: - At anbefale, at der udarbejdes et budget for 2015, der er i balance. - At finansiering af det budgetterede underskud skal ske via DMs driftsformue. - At beslutningsgrundlaget for at kunne prioritere i budgettet er utilfredsstillende. - At henlæggelserne bør begrænses mest muligt. 8 TR-årsmødet den april 2015 Som forvarslet afholdes TR-årsmødet i 2015 den april, denne gang i Nyborg. valgte Lars Trap-Jensen og Anders H. Johnsen. SBFF , den 22. oktober

7 Der er indkaldt til styregruppemøde den 22. oktober. Undertegnede deltager i dette møde. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, om Sektorbestyrelsen er repræsenteret ved et yderligere medlem gerne to. Det foreslås, at Sektorbestyrelsen vælger ét til to medlemmer af TR-årsmødestyregruppen. Til beslutning. Erik Alstrup orienterede om status efter styregruppemøde. Styregruppen har foreslået, at årsmødet omhandler følgende hovedemner: - OK15 - Tillidsrepræsentantens rolle - Tillidsrepræsentantens samarbejde med HR - Samt fire workshops: Rekruttering af tillidsrepræsentanter og organisering af medlemmerne Lokalt samarbejde i henhold til SU/MED-aftaler Lønforhandlinger, med særligt fokus på nyansættelser Forbedring af tillidsrepræsentanters forståelse og evner til læsning af budgetter. 9 Fagforeningernes organisering af deres fagblade Som led i Vedtægtsrevisionen og processen angående er der af DMs formand og kommunikationschef blevet udarbejdet et notat om, hvorledes fagblade under fagforeninger kan organiseres i forhold til såvel den politiske bestyrelse som den administrative ledelse. Notatet vil sandsynligvis indgå i Hovedbestyrelsens dagsorden for mødet den 27. oktober. Til beslutning. Bilag 9,1: Notat af 29. september 2014 vedrørende organiseringen af fagblade vedlægges. Anders H. Johnsen mente, at fagbladet også skal videreformidle DMs politik (modsat f.eks. Ingeniøren, som primært formidler fagligt indhold). Lars Trap-Jensen mente ikke, at Magisterbladet skulle fratages sin redaktionelle frihed og fandt ikke, at med den nuværende konstruktion gav anledning til kritiske bemærkninger Anders Dalsager gjorde opmærksom på, at Magisterbladet kun er politisk uafhængigt for så vidt angår den redaktionelle linje, idet der jo fortsat er plads i bladet til politiske markeringer; bl.a. i form af lederen. Anders Dalsager påpegede, at den valgte organisering dog vil påvirke tænkemåden på bladet. var af den holdning: SBFF , den 22. oktober

8 At den nuværende organisering af Magisterbladet med redaktionel uafhænghed skal fortsætte. At redaktøren også fremover skal ansættes af HB. At der er opbakning til model 1 i bilag 9.1, men at sektorbladene skal være politisk styrede. At der fortsat skal eksistere et organ (pt. Bladudvalget), som redaktøren skal være lydhør over for. 10 Hovedbestyrelsens møde den 27. oktober Hovedbestyrelsens dagsorden er for indeværende ikke kendt. Det er dog givet, at pkt. 7 ovenfor vedrørende budgetterne for 2015og muligvis også pkt. 8 ovenfor vedrørende organiseringen af fagblade indgår i dagsordenen. var skeptisk over for forslaget, idet den ikke mente, at udsendelsen ville stimulere interessen for Fagligt Forum i større omfang, og at der var tale om ganske store udgifter forbundet med forslaget. Yderligere relevante dagsordenspunkter vil kunne tilføjes, når Hovedbestyrelsens dagsorden foreligger. Efter udsendelsen af dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet er det konstateret, at endnu et punkt har interesse for Sektorbestyrelsen, nemlig forslaget om at udsende artikler, offentliggjort i regi af Fagligt Forum, i trykt form som enten indstik i Magisterbladet eller selvstændig publikation. Til beslutning Bilag 10,1: Sekretariatsnotat af 20. oktober 2014 om samlet udgivelse af artikler offentliggjort i Fagligt Forum blev eftersendt og omdelt. 11 Hovedbestyrelsens møde den 8. september og den 10. oktober Ingen bemærkninger. Bemærkninger og spørgsmål til referaterne er velkomne. Bilag 11,1: Referat af Hovedbestyrelsens møde den 8. september 2014 vedlægges. Bilag 11,2: Referat af Hovedbestyrelsens møde den 10. SBFF , den 22. oktober

9 oktober 2014 vedlægges. 12 Punkter til dagsordenen for SBFF , torsdag den 4 december 2014 Ordstyrer: Anders Dalsager Suppleant: Anneli Fuchs - Orientering om hospitalsprojektet - Vedtægtsarbejdet - Sekretariatets udsendelse af medlemsfortegnelse til tillidsrepræsentanterne 13 Meddelelser a) Landsklubbestyrelserne 1) Referat af Museumslandsklubbestyrelsens møde den 23. juni 2014 vedlægges som bilag 13a,1. b) Andre meddelelser. Anders H. Johnsen orienterede om møde i Landsklubbestyrelsen for De Sundhedsvidenskabelige Institutioner. Erik Alstrup oplyste på forespørgsel, at der er ret til både lønrefusion og godskrivning af rejsereomkostninger i forbindelse med møder i landsklubbestyrelserne. Sacha Zurcher m.fl. anmodede om, at sektorreferaterne automatisk bliver sendt til landsklubmedlemmerne og de relevante tillidsrepræsentanter, suppleanter og kontaktpersoner. Erik Alstrup oplyste, at referaterne dels offentliggøres på Sektorens hjemmeside, dels udsendes elektronisk til den nævnte kreds af medlemmer, dog ikke medlemmer af landsklubbestyrelserne, som ikke var tillidsrepræsentanter eller kontaktpersoner. Såfremt det ikke skete, ville han gerne orienteres. Erik Alstrup orienterede om Rigsrevisionens udmelding om lønstrukturen på DMI. Rigsrevisionen har i en rapport givet udtryk for, at DMI skal indrette sin lønpolitik efter Moderniseringsstyrelsens anvisninger, således at en større del af tillægsmassen består af midlertidige tillæg. Han havde orienteret DMs Overenskomst- og Arbejdspladsudvalg og var blevet oplyst om, at sagen er videresendt til AC, der ville kontakte Moderniseringsstyrelsen. 14 Eventuelt Ingen bemærkninger Erik Alstrup Kieth Lau Andersen 29. oktober 2014 SBFF , den 22. oktober

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 23. januar 2014, kl Dagsorden. DM 4. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 23. januar 2014, kl Dagsorden. DM 4. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2014-1 Torsdag den 23. januar 2014, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen og

Læs mere

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber LBFF-2016-1 (Landsklubbestyrelsen for, 1. møde i 2016) Torsdag den 14. januar 2016, kl. 14 17.45 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen,

Læs mere

SBFF Fredag den 9. maj 2014, kl DM

SBFF Fredag den 9. maj 2014, kl DM SBFF-2014-4 Fredag den 9. maj 2014, kl. 12 15.50 DM Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

SBFF-2015-6 Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 13.20 Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby

SBFF-2015-6 Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 13.20 Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby SBFF-2015-6 Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 13.20 Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper,

Læs mere

SBFF Torsdag den 27. august 2015 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højberg

SBFF Torsdag den 27. august 2015 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højberg SBFF-2015-7 Torsdag den 27. august 2015 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højberg Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Jan Skytte, Kell Sønnichsen,

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 6. marts 2014, kl Dagsorden. DM 14. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 6. marts 2014, kl Dagsorden. DM 14. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2014-2 Torsdag den 6. marts 2014, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 5. november 2015, kl Dagsorden. DM 15. november Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 5. november 2015, kl Dagsorden. DM 15. november Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2015-9 Torsdag den 5. november 2015, kl. 14.00 17.50 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kell Sønnichsen, Lars Trap- Jensen og Sacha Zurcher Sekretariatet

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 26. april 2012, kl Dagsorden. DM 8. maj Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 26. april 2012, kl Dagsorden. DM 8. maj Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2012-4 Torsdag den 26. april 2012, kl. 14 17.45 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Günther Momsen, Ida Mørch, Tenna Rejnholdt

Læs mere

SBFF Torsdag den 10. december 2015, kl Mødelokale 3, Nimbusparken

SBFF Torsdag den 10. december 2015, kl Mødelokale 3, Nimbusparken SBFF-2015-10 Torsdag den 10. december 2015, kl. 14.00 17.20 Mødelokale 3, Nimbusparken Til stede: Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen og

Læs mere

SBFF Torsdag den 5. december 2013, kl Mødelokale 6 Peter Bangs Vej 30

SBFF Torsdag den 5. december 2013, kl Mødelokale 6 Peter Bangs Vej 30 SBFF-2013-9 Torsdag den 5. december 2013, kl. 14 17 Mødelokale 6 Peter Bangs Vej 30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Günther Momsen (fra pkt. 3a.), Ida Mørch,

Læs mere

DM 31. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen. LBFF Torsdag den 30. marts 2017, kl Mødelokale 3, 4. sal (ved Kantinen)

DM 31. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen. LBFF Torsdag den 30. marts 2017, kl Mødelokale 3, 4. sal (ved Kantinen) LBFF-2017-2 Torsdag den 30. marts 2017, kl. 14 18.25 Mødelokale 3, 4. sal (ved Kantinen) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund (ankom kl. 15.08 under behandlingen af pkt. 4), Anneli

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

SBFF Torsdag den 26. januar 2012, kl

SBFF Torsdag den 26. januar 2012, kl SBFF-2012-1 Torsdag den 26. januar 2012, kl. 14 17.45 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Günther Momsen, Ida Mørch, Tenna Rejnholdt

Læs mere

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde.

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. UNIVERSITETSLÆRERLANDSKLUBBEN Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. Til stede: Peter Andersen (lokalklub 1), Erik Riise (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub

Læs mere

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M.

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Dagsorden: 1. Protokol 2. Revisionsprotokol 3. Meddelelser fra

Læs mere

REFERAT. DM 19. august Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 19. august Forskning & Formidling Bestyrelsen LBFF-2016-6 (Landsklubbestyrelsen for, 6. møde i 2016) Onsdag den 17. august 2016, kl. 14 ca. 18 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen,

Læs mere

Meget flotte resultater indtil dato. Forslag om at sende et nyhedsbrev ud her halvvejs til alle frivillige.

Meget flotte resultater indtil dato. Forslag om at sende et nyhedsbrev ud her halvvejs til alle frivillige. Referat fra bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 24.juli 2012 kl. 20.15 i foyeren. Til Stede: Kurt, Lars, Helle, Mette, Sven, Janne (pkt. 7) og Finn Afbud: Steen, Peter, Tine,

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE Den 7. februar 2011 Tidspunkt : Tirsdag den 4.-5. februar kl. 12.00 13.00. Sted : DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

SBFF Torsdag den 1. december 2011, kl

SBFF Torsdag den 1. december 2011, kl SBFF-2011-10 Torsdag den 1. december 2011, kl. 14 17.15 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Tina Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Günther Momsen, Ida Mørch,

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010 Til stede: (godkendt på bestyrelsesmødet d. 12. december 2010) Thomas Rugård Poulsen, Kirsten Nielsen, Lone Place, Romilda Wangari,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

SBFF-2014-6 Torsdag den 4. september 2014, kl. 14 17.50

SBFF-2014-6 Torsdag den 4. september 2014, kl. 14 17.50 SBFF-2014-6 Torsdag den 4. september 2014, kl. 14 17.50 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Bestyrelsen Valg og konstituering af bestyrelse Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af en formand, næstformand

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

SBFF Torsdag den 1. november 2012, kl

SBFF Torsdag den 1. november 2012, kl SBFF-2012-9 Torsdag den 1. november 2012, kl. 14 18 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Tenna Rejnholdt Kristensen, Günther Momsen,

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015 Fællesmøde i regionen torsdag den 8. januar. Vejgaard Bibliotek. Møde tidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup Jette Søndergaard Jan Jørgensen Hanne Koldkjær Bente Sand Per K. Nielsen Thomas Kaldsen Poul

Læs mere

Jane Gejl Christensen, Vivi Lauritsen, Lis Nielsen, Anna-Birthe Lang Andersen, Klaus Birk Jensen, Marie Sonne, Mette Grostøl og Line Hansen

Jane Gejl Christensen, Vivi Lauritsen, Lis Nielsen, Anna-Birthe Lang Andersen, Klaus Birk Jensen, Marie Sonne, Mette Grostøl og Line Hansen Ref. LH Dok.nr. 2445458 Sag.nr. 2015-SLCSFA-01944 Den 8. april 2015 Fag & socialpolitik Referat af møde i Etisk Udvalg Dato: Mandag den 9. marts 2015 Tid: Kl. 10.00 16.00 Sted: Til stede: SL, Brolæggerstræde

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08.04. 2014 Skrevet af: Per Til: Afd. bestyrelsen Referat: Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 2. april fra 18.30 21.00, spisning fra 18.00 18.30. Tilstede: Lone Smedegaard,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. marts 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT Tidspunkt : Torsdag den 1. juni 2006, kl. 16.15-18.30 Sted : Hotel Prindsen, Roskilde Tilstede : Hans Chr. Kirketerp-Møller, Janne Christensen, Ole Bjørn Petersen, Hanne Højgaard

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

1 Årsregnskab og Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift

1 Årsregnskab og Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift Dagsorden Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 30APR13 1700-1900 (HVIS alle kan, ellers til 1830) i Hvidovre 1 Årsregnskab og Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift 2 Referater Statsaut. revisor

Læs mere

DCF Forretningsorden

DCF Forretningsorden FORSLAG: FORRETNINGSORDEN OG ORGANISATONSMAGT DCF Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen. - Forretningsudvalget. - Sekretariatslederen

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet I Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 på Åsebro 9 A, Frederiksværk Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Helle Vestergaard, Emil Martin Vork Heunecke, Fredrik Allentoft- Andersen Administrativ leder Hans-Henrik

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Referat fra 2. møde i bestyrelsen den 30. september 2008

Referat fra 2. møde i bestyrelsen den 30. september 2008 1 Referatfra2.mødeibestyrelsenden30.september2008 Tilstede: CarstenToftNielsen,CELF MichaelBang,CELF AstridDahl,EUCSjælland BeritBirkelund,Handelsskolen SjællandSyd HenrikHolmer,KKRSjælland TimChristensen,KøgeHandelsskole

Læs mere

Referat af HBM 1/2016 den 16. januar på Gammeltorv

Referat af HBM 1/2016 den 16. januar på Gammeltorv TIL STEDE Nina Monrad Boel Trine Christensen, sekretariatet (pkt. 1-10+12+13) Fatima Madsen Ole Ankjær Madsen Kristoffer Nilaus Olsen Sophie Jo Rytter Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet AFBUD Martin

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 18.11.2014 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob Holm Karin Basse Flemming Helsted

Læs mere

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt. Referat af ÅUFs Styrelsesmøde 07/02 Onsdag den 27. november, kl. 17.00 på sekretariatet Til stede: Kristian Storgaard, Forlev Spejdercenter; Jannick Raunow, Eidolon Århus; Henrik Koch Rasmussen, DDS; Maj-Brit

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Institutionens navn og hjemsted 1 Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) er en selvejende institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. april 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Skovvangskolen, Skolebestyrelsesmøde, Mødereferat

Skovvangskolen, Skolebestyrelsesmøde, Mødereferat Skovvangskolen, Skolebestyrelsesmøde, Onsdag, 2015-03-25 Mødereferat 2015-F-3 Mødedeltagere Onsdag, 2015-03-25, 17.15-19.15 Personalerummet Forældrerepræsentanter, Dorthe Heidi Nielsen, Jane Houlind Ulsøe,

Læs mere

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 REFERAT 19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 51 65 www.fot.dk e mail: krpol@kms.dk ref.:

Læs mere

Tidspunkt : Onsdag 27. november kl. 10 16.15. Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30. Sted : Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

Tidspunkt : Onsdag 27. november kl. 10 16.15. Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30. Sted : Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 2013 REFERAT Den 5. december 2013 DAGSORDEN: Tidspunkt : Onsdag 27. november kl. 10 16.15. Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30. Sted : Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Punkt 1: Valg af dirigent. Frode Pagh Bæk (FPB) Blev valgt, og han kunne konkludere at generalforsamlingen

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Hovedbestyrelsesmødet d. 31. januar 2003 klokken 17.00-01.00 i Faldsled

Hovedbestyrelsesmødet d. 31. januar 2003 klokken 17.00-01.00 i Faldsled Referat af Hovedbestyrelsesmødet d. 31. januar 2003 klokken 17.00-01.00 i Faldsled Til stede: Susie Mielby (SM), Torben Søndergaard (TS), Torben Haugård (TH), Jan Thye (JT), Sigrún Erlingsdóttir (SE),

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 3 Overenskomster... 2 3.1 GL overenskomst... 2 3.2 AVU overenskomst... 3 4 HF2... 3 5 Fastholdelses konference... 3 6 VUC Erhverv... 4 7 VEU... 4 8 Personale,

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal).

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppemøde Referat Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppen er: Susanne Hjælm Nørregaard Formand i afd. 7 Skovengen Anders Brøgger Formand i Egedalsvænge

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

REFERAT. DM 19. april Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 19. april Forskning & Formidling Bestyrelsen DM 19. april 2016 1 LBFF-2016-3 (Landsklubbestyrelsen for, 3. møde i 2016) Torsdag den 7. april 2016, kl. 14-17 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen,

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00 i Sognehuset Til stede: Sonia Ellinor Pedersen, Børge Juhl, Georg Hoxer Kjeldsen, Hans Henrik Christensen (medarb. rep.), Henning Dahl Madsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere