Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om Arbejde i krybekældre"

Transkript

1 Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

2

3 Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende krybekældre... 7 Tilstandsrapport... 7 Hvem har ansvar for hvad... 8 Bygherren... 8 Projekterende og rådgivere... 8 Den udførende virksomhed... 8 Arbejdspladsvurdering (APV)... 9 Beredskabs- og evakueringsplan Planlægning af arbejdet Foranstaltninger på baggrund af tilstandsrapporten Andre områder, der skal indgå, når man planlægger arbejdet Krybekældrens højde Varighed af arbejdet Forholdsregler ved særlige risici Anvendelse af tekniske hjælpemidler Forberedelse af arbejdsopgaver Orienterings- og arbejdsbelysning Kontakt til andre Personlige værnemidler Særligt udstyr Uddannelse/instruktion Advarselsskiltning Affald Her finder du flere oplysninger Tilstandsrapport 18 Tjekliste til arbejdspladsvurdering i en krybekælder Arbejde i krybekældre 3

4 Indledning Indledning Denne vejledning beskriver de særlige risici, der findes ved at arbejde i krybekældre, samt hvordan man effektivt kan imødegå disse. Krybekældre omfatter ikke ingeniørgange som beskrevet i Bygningsreglementet. Vejledningen er delt op i tre dele: Første del beskriver de særlige risici, der kan være ved at arbejde i krybekældre. Anden del beskriver de generelle krav, der stilles til at udføre arbejde i en krybekælder. Det gælder udarbejdelse af en tilstandsrapport, en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), arbejdspladsvurdering (APV) og en beredskabs- og evakueringsplan. Det bliver også beskrevet, hvordan man kan efterleve de forskellige krav. Sidste del handler om, hvilke områder man skal tænke ind, når man planlægger det konkrete arbejde i krybekælderen. Det fortælles også, hvilke foranstaltninger man skal træffe afhængig af, hvordan krybekælderen er udformet, og hvad det er for en type arbejde, der skal udføres i krybekælderen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 4 Arbejde i krybekældre

5 Særlige risici ved arbejde i krybekældre Særlige risici ved arbejdet i krybekældre Det arbejde, der udføres i krybekældre, er ofte belastende arbejde. De dårlige adgangsforhold og den begrænsede plads at udføre arbejdet på øger generelt risikoen for, at der opstår en arbejdsulykke eller, at de personer, der udfører arbejdet, pådrager sig en arbejdsbetinget lidelse. Endvidere kan arbejde under disse forhold være psykisk belastende. Arbejde i krybekældre 5

6 Særlige risici ved arbejde i krybekældre Eksempler på ulykkesrisici: Kontakt med farlige installationer Gasudslip Brand Risiko for iltmangel eller indånding af forurening Fastklemning Ulykker i forbindelse med anvendelse af maskiner og håndværktøjer Eksempler på risici for at pådrage sig gener eller arbejdsbetingede lidelser: Belastende arbejdsstillinger på grund af trange pladsforhold Udsættelse for kemiske påvirkninger, fx støv fra asbest, mineraluld eller beton Udsættelse for biologiske påvirkninger, fx fra dyreekskrementer og sprøjter (HIV-virus, hepatitis) Udsættelse for kulde, træk og fugtige omgivelser Usikkerhed, utryghed og klaustrofobi pga. de trange og belastende arbejdsforhold Det er derfor vigtigt at få planlagt arbejdet og gennemført de nødvendige foranstaltninger. De følgende afsnit beskriver, hvordan man skal tilrettelægge og udføre arbejdet i krybekældre, så det kan foregå fuldt forsvarligt i forhold til både sikkerheden og sundheden. Ansvaret for planlægning og forberedelse af arbejdet vil oftest påhvile den udførende virksomhed, men også bygherre, de projekterende og rådgivere har i mange tilfælde ansvaret for at afdække de risici, der er forbundet med arbejdet. Se nærmere side 8. Ethvert arbejde i krybekældre kræver ekstra stor opmærksomhed og planlægning. Man skal som minimum gennemgå og udføre følgende punkter inden, at man sætter arbejdet i gang. 1. Planlæg og forbered arbejdet omhyggeligt. 2. Vurder om krybekælderens tilstand er umiddelbart kritisk for de ansatte og reager, hvis det ser ud til at være tilfældet. Måske skal der etableres en ny adgangsvej eller flugtvej eller luftforsyninger gennem vægge m.v. 3. Udarbejd en APV og gennemfør de nødvendige foranstaltninger på den baggrund. 4. Overvej om der skal udarbejdes en beredskabs- og evakueringsplan. 5. Overvej om man kan udføre eller præfabrikere noget af arbejdet uden for krybekælderen. 6. Udarbejd vagtplan tidsbegrænset arbejdstid. 7. Sørg for, at den eller de ansatte i krybekælderen har kontakt til andre uden for kælderen og med hinanden. 6 Arbejde i krybekældre

7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri Man må ikke etablere en krybekælder i nybyggeri, som har tekniske installationer m.v., der kræver betjening, eftersyn eller vedligeholdelse med mindre, der er en fri passagehøjde på mindst 1,9 m og en fri bredde på mindst 0,7 m. Man kan dog etablere en krybekælder, hvor installationer kan betjenes ovenfra. Fx via aftagelige dæk. Eksisterende krybekældre Det stiller sig til gengæld anderledes med arbejdet i de krybekældre, der findes i bestående bygninger, for her er det vanskeligt at ændre på forholdene. Derfor skal man planlægge arbejdet i krybekældre meget omhyggeligt. Tilstandsrapport Det er en forudsætning for at udføre arbejdet, at der forinden er udarbejdet en tilstandsrapport efter en visuel gennemgang af krybekælderen. Bygherren, den udførende virksomhed og den projekterende aftaler mellem sig, hvem der sørger for at få udarbejdet en tilstandsrapport. Den skal beskrive forholdene til og fra krybekælderen og på selve arbejdsstedet. (Se skemaet til tilstandsrapporten side 17). Tilstandsrapporten skal beskrive alle de typer af arbejdsmiljøpåvirkninger og ulykkesrisici, der findes i den pågældende krybekælder. Det kunne eksempelvis være: Fugt/vand og deraf følgende svampevækst Ekskrementer fra dyr Asbestfibre Andre isoleringsmaterialer Sprøjter Rod og uorden Utætte/ødelagte rør fx med gasudslip Adgangsveje Strøm og elinstallationer Tilstandsrapporten skal så vidt muligt suppleres med en oversigtstegning eller en skitse af krybekælderen, hvor adgangs- og flugtveje, transportveje, arbejdsstedet(-erne), placering af installationer og andre forhold, der har særlig betydning for arbejdet, er indtegnet. På baggrund af rapporten skal man tage stilling til, om krybekælderen skal ryddes op og gøres ren, og om der er behov for, at kælderen saneres, inden arbejdet går igang. Det kan fx være nødvendigt at få et specialfirma til at rydde op. Arbejde i krybekældre 7

8 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Hvem har ansvar for hvad? Bygherren har ansvaret for at udpege en koordinator, hvis der er flere firmaer i gang samtidig har ansvaret for i sin plan for sikkerhed og sundhed (PSS) at beskrive og afgrænse de særlige risici, der er i krybekælderen bør sørge for, at der udarbejdes en tilstandsrapport, der kan indgå i grundlaget for tilbuddet. Projekterende og rådgivere har ansvaret for, at projektmaterialet beskriver de særlige risici og andre forhold med særlig risiko for sundhedsskadelige påvirkninger, der findes i den konkrete krybekælder skal rådgive bygherren om, hvilke forundersøgelser man bør foretage af hensyn til sikkerheden og sundheden i forbindelse med både selve projektet og vedligeholdelsen bagefter. Den udførende virksomhed skal med udgangspunkt i tilstandsrapporten udarbejde APV en for arbejdet skal samarbejde hvis der samtidig er andre virksomheder tilstede skal sikre sig, at der er lavet en aftale om at udarbejde tilstandsrapport, og hvem der følger op på tilstandsrapportens resultater skal sikre sig, at de nødvendige foranstaltninger er planlagt og gennemført, før arbejdet i krybekælderen begynder. Fx rengøring, oprydning m.m. har samme ansvar som projekterende og rådgivere, hvis virksomheden rådgiver bygherren. 8 Arbejde i krybekældre

9 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Arbejdspladsvurdering (APV) Inden virksomheden begynder arbejdet i en krybekælder, skal den udarbejde en APV. APV en skal tage højde for alle de risici, der findes ved arbejdet i krybekælderen. Desuden skal den inddrage resultaterne fra tilstandsrapporten og af gennemgangen af forholdene i den krybekælder, hvor arbejdet skal udføres. Bagest i denne vejledning er der en tjekliste over de ting, man skal vurdere i APV en i forbindelse med arbejde i krybekældre. Beredskabs- og evakueringsplan Før arbejdet går i gang, skal bygherre eller udførende virksomhed overveje, om der skal udarbejdes en beredskabs- og evakueringsplan. Man skal udarbejde en beredskabs- og evakueringsplan, hvis der er en særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer eller særlig fare for brand, eksplosion, ulykker eller lignende i krybekælderen. Planen skal indeholde oplysninger om, hvordan man evakuerer tilskadekomne. Blandt andet skal man sikre, at de nødvendige hjælpemidler kan komme til og fra arbejdsstedet, og at der ved adgangsstedet er det udstyr til rådighed, der gør det muligt at få eventuelle tilskadekomne ud. Det er vigtigt, at alle involverede er orienteret om planen og kender deres rolle på forhånd. Det er en fordel at inddrage det lokale redningsberedskab, når man udarbejder planen. Hvis der er behov for, at de ansatte på byggepladsen er en del af evalueringsberedskabet, skal planen suppleres af øvelser. Arbejde i krybekældre 9

10 Forskallingsmateriel Planlægning af arbejdet Planlægning af arbejdet Virksomheden skal altid være opmærksom på særlige risici, når man planlægger arbejdet i en krybekælder. Der er således en række ting, man skal vurdere og tænke ind i den samlede planlægning af arbejdet. Jo mere trange forholdene er, og jo mere komplicerede adgangsvejene er, jo større er kravene også til de forebyggende foranstaltninger. Det kan fx være, at man skal udvide adgangsvejen, sætte væsentlige tidsbegrænsninger på arbejdet eller etablere vagtordninger, hvor personer uden for krybekælderen skal være klar til at skære en person fri. De nødvendige foranstaltninger afhænger af den måde, den pågældende krybekælder er udformet på, og af det konkrete arbejde. Nedenfor beskrives de forhold, der skal indgå, når man planlægger arbejdet nærmere. Foranstaltninger på baggrund af tilstandsrapporten Man skal træffe de nødvendige foranstaltninger på baggrund af tilstandsrapporten. Det kan fx være, at der på grund af støv, byggeaffald m.v. skal ryddes op, gøres rent eller andet. I ældre byggerier kan man støde på isoleringsmaterialer, der indeholder asbest. Hvis asbesten udgør en fare for de personer, der skal arbejde i området, skal sanering eller rengøring finde sted, inden arbejdet begynder. Saneringen eller rengøringen skal udføres i overensstemmelse med gældende regler for arbejde med asbest. Andre områder, der skal indgå, når man planlægger arbejdet Adgangs-/flugtveje og afstande mellem åbninger: På grund af de trange pladsforhold er det ofte nødvendigt at sikre, at de personer, der arbejder i krybekælderen, hurtigt kan komme i sikkerhed, hvis der er tilløb til en ulykke. Dette får betydning for flugtvejenes placering og udformning. 10 Arbejde i krybekældre

11 Planlægning Forskallingsmateriel af arbejdet Der må ikke være mere end 15 meter mellem åbninger og arbejdsstedet. Det betyder, at det kan være nødvendigt at lave flere adgangsveje eller flugtveje. Adgangs- og flugtveje skal samtidig være så farbare, at der altid er plads til at transportere materialer, udstyr og eventuelle tilskadekomne. Adgangshullerne skal derfor mindst have en størrelse på 60 x 80 cm. Hvis der er risiko for brand, dampe og lignende, hvis der ligger rør og lignende i krybekælderen, der hæmmer flugtvejene, eller hvis udsynet er begrænset, bør afstanden mellem arbejdsstedet og udgangene være endnu mindre end den maksimumsgrænse, der er beskrevet ovenfor. Krybekælderens højde Efter arbejdstilsynets praksis må der ikke arbejdes i krybekældre under 60 cm. Her skal der findes andre løsninger. Ved arbejdshøjder mellem 60 og 120 cm er der betydelige sundheds- og sikkerhedsmæssige krav. Generelt kan man sige, at kravene falder jo højere arbejdshøjde, der er tale om. Der kan dog også være betydelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger i krybekældre med en rimelig højde, fx hvis adgangsvejene til arbejdsstedet er komplicerede eller trange. Varighed af arbejdet Arbejdstiden i en krybekælder skal begrænses afhængig af, hvordan krybekælderen er udformet, hvor belastende arbejdet er i forhold til arbejdsstillinger, snævre pladsforhold og varme og afhængig af, om der skal anvendes personlige værnemidler. Arbejde i krybekældre 11

12 Planlægning af arbejdet Vurderingsskemaet nedenfor kan bruges som udgangspunkt, når virksomheden skal fastsætte den maksimale daglige arbejdstid i en krybekælder. Krybekælderens højde Maksimal arbejdstid fordelt over en dag Faktorer, der kan begrænse den daglige maksimale arbejdstid yderligere Mellem cm 1 time Anvendelse af personlige værnemidler, der fx kan begrænse den fri ståhøjde Mellem cm 2 timer Særligt belastende arbejdsstillinger eller adgangsforhold Over 120 cm 4 timer Psykisk belastende arbejdsforhold Den faktiske ståhøjde for den/dem, der udfører opgaven i krybekælderen Almindelig arbejdsdags længde Personlige forhold, fx helbred og vægt Man regner normalt transporttiden i krybekælderen med som arbejdstid, når transporten til og fra arbejdsstedet er fysisk anstrengende. Det er vigtigt, at virksomheden giver mulighed for ekstra pauser ud over de normale spise- og drikkepauser, når der arbejdes i krybekældre. Det gælder også i situationer, hvor der er stramme tidsbegrænsninger på arbejdet. 12 Arbejde i krybekældre

13 Planlægning af arbejdet Arbejde med en maksimal daglig arbejdstid på 2 timer vil fx typisk være delt op i perioder af minutter med pauser indimellem. Arbejdet i krybekælderen kan kombineres med andre arbejdsopgaver, så de ansatte kan rotere mellem opgaverne. Forholdsregler ved særlige risici I de tilfælde, hvor arbejdsforholdene medfører en overhængende og betydelig fare for sikkerhed og sundhed, skal virksomheden træffe særlige foranstaltninger. Fx når der er risiko for: Forgiftning Kvælning Brand Eksplosionsfare Andre ulykker Hvis den naturlige ventilation ikke er god nok til at sikre, at man undgår en farlig luftforurening, skal man etablere luftforsyning. Hvis ikke det er muligt at fjerne forurenet luft og tilføre frisk luft, skal de, der udfører arbejdet, anvende effektivt åndedrætsværn eventuelt med luftforsyning. Hvis der er risiko for kontakt med farlige installationer eller for udslip af gas, damp eller lignende, kan det være nødvendigt, at man tildækker eller sætter installationer ud af drift. Endelig skal man sørge for, at anlæg og installationer, der er sat ud af drift, bliver sikret mod utilsigtet tilslutning ved fx at bruge hængelåse eller lignende. Der kan være situationer, hvor der stilles ekstra krav til el-sikkerhed, når der anvendes el-værktøj, jfr. Stærkstrømsreglementets kapitel 706 (fx krav om nedsat spænding, sekundær strømkreds eller lignende). Ved brandfare skal der være slukningsudstyr til rådighed. Anvendelse af tekniske hjælpemidler Virksomheden skal sikre sig, at de nødvendige hjælpemidler, der skal anvendes for at kunne udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt, er til stede, inden arbejdet går igang. Der kan fx være tale om transport- og løfteredskaber (trækvogn/bakke, kørevogn, talje, boremaskinestativ o.lign.). Arbejde i krybekældre 13

14 Planlægning af arbejdet Forberedelse af arbejdsopgaver Virksomheden bør vurdere, om nogle af arbejdsfunktionerne kan udføres uden for krybekælderen. Fx kan nogle komponenter samles uden for krybekælderen, og man kan anvende præfabrikerede elementer. Orienterings- og arbejdsbelysning Der skal være tilstrækkelig belysning af adgangsveje og af arbejdsstedet. Den strømkilde, der anvendes til belysningen, skal være forskellig fra den strømkilde, man bruger til værktøj, maskiner o.lign. Hvis belysningen svigter, kan det medføre betydelig fare for kontakt med installationer, maskiner og lignende. Derfor skal orienteringsbelysningen suppleres med en pandelygte eller en lommelygte. Kontakt til andre Arbejdet skal tilrettelægges, så de personer, der arbejder i krybekælderen, har mulighed for at have kontakt med andre personer. Der kan være tale om direkte kontakt til kolleger, der arbejder i eller uden for krybekælderen, eller kontakt via mobiltelefon til personer, der er placeret uden for krybekælderen. Arbejder en person alene i en krybekælder, skal virksomheden sikre, at nogen med jævne mellemrum tager kontakt til vedkommende. Personlige værnemidler Arbejdsgiveren skal udlevere de nødvendige egnede personlige værnemidler fx: Særligt arbejdstøj Hjelm Knæ- og albuebeskyttere Bløde isolerende og vandskyende plader til at ligge eller sidde på under arbejdet, fx skråpuder Handsker Sikkerhedsfodtøj Skammel Mobilkontakt, walkie-talkie. Åndedrætsværn (sidste udvej) Sikkerhedsbriller Høreværn 14 Arbejde i krybekældre

15 Planlægning af arbejdet Særligt udstyr Det nødvendige udstyr skal være til stede på arbejdsstedet. Det gælder fx brandslukningsudstyr og måleudstyr (iltmåling, gasmåling). Og de personer, der arbejder i krybekælderen, skal have modtaget den nødvendige uddannelse eller instruktion i, hvordan man anvender udstyret. Uddannelse/instruktion Hvis der arbejdes på områder, der kræver en særlig uddannelse eller en særlig viden, skal virksomheden sikre sig, at der er personer til stede med den nødvendige uddannelse eller den nødvendige viden, før man påbegynder arbejdet. Den eller de ansatte, der skal udføre arbejdet i krybekælderen, skal have særlig instruktion. Også selvom medarbejderne har stor erfaring i det pågældende arbejde. Virksomheden bør udarbejde en skriftlig sikkerhedsinstruks for arbejdet. Advarselsskiltning I visse tilfælde kræves, at adgangen til krybekælderen bliver forsynet med et skilt, der advarer om, at visse tekniske anlæg skal sættes ud af drift, før man går ind i krybekælderen. Endelig skal man sikre sig, at de anlæg eller installationer, der er sat ud af drift, ikke kan blive tilsluttet utilsigtet. Det kan man gøre ved at bruge hængelåse eller afmontere installationen. Affald Der skal ryddes op i forlængelse af det arbejde, der er udført i krybekælderen, og affald skal fjernes. Når virksomheden planlægger arbejdet, bør man tage højde for transport af affald fra arbejdssted og bortskaffelse af affald. Her finder du flere oplysninger Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter Branchevejledning om byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed inkl. værktøjer (www.byggeproces.dk) Virksomhedens arbejdsmiljørådgiver kan være behjælpelig med planlægningen af arbejdet samt med at udarbejde sikkerhedsinstruks og arbejdspladsvurdering (APV) Arbejde i krybekældre 15

16 Tilstandsrapport Tilstandsrapport Henvis til oversigtstegning/skitse Adgangsvej Beskrivelse Behov for tiltag Flugtveje: Højde(r): Tværgående installationer. Hvilke, hvor mange og hvor? Installationers placering i øvrigt (som har betydning for arbejdet): Installationer: Tilstand og risici: Isolering (asbest, gammel mineraluld): Underlag: Beton, sand, jævn eller ujævn, tørt eller fugtigt: Ryddelighed: Støv, murbrokker m.v. Hvor og hvor meget? Biologiske forhold: (ekskrementer, sprøjter mv.) Hvor og hvor meget? Andre forhold af betydning: Arbejdssted(er) Beskrivelse Behov for tiltag Højde(r): Underlag: Beton, sand, jævn eller ujævn, tørt eller fugtigt: Klima: Fugt, varme, kulde, svampevækst: Installationer: Placering, risici i forhold til arbejdet : Isolering, ryddelighed, biologiske forhold: Andre forhold af betydning Ved helt små opgaver, fx udskiftning af pærer, lukning af ventil m.v., kan man udelade tilstandsrapporten. Hvis man støder på forhold, der indebærer fare for den eller de ansatte, skal arbejdet dog stoppes, indtil faren er elimineret eller afgrænset. Tilstandsrapporten suppleres med en oversigtstegning eller en skitse af krybekælderen, hvor adgangsog flugtveje, transportveje, arbejdsstedet(-erne), placering af installationer og andre forhold af særlig betydning for arbejdet er indtegnet. 16 Arbejde i krybekældre

17 Tjekliste til arbejdspladsvurdering i en krybekælder Tjekliste til arbejdspladsvurdering i en krybekælder Godkendelse af tjekliste (dato og navn): Nej Ja Løsning Ansvarlig Dato for udbedring Tjek af udbedring Er der taget højde for de ting, der påpeges i tilstandsrapporten? Er der etableret de fornødne adgangs- og flugtveje? Er der foretaget oprydning og rengøring? Er der udarbejdet en beredskabsog evakueringsplan? Er der fysiske risici i det arbejde, der skal udføres? Er der kemiske risici i det arbejde, der skal udføres? Er der biologiske risici i det arbejde, der skal udføres? Er der psykiske risici i det arbejde, der skal udføres? Er der ulykkesrisici i det arbejde, der skal udføres? Er der brand- og eksplosionsfare? Er der frit tilgængeligt mineraluld? Er der asbest? Er der lavet en tidsplan for udførelsen af arbejdet, der tager hensyn til tidsbegrænsningen på arbejdet? Arbejde i krybekældre 17

18 Tjekliste til arbejdspladsvurdering i en krybekælder Er der ved særlige risici truffet de nødvendige foranstaltninger, fx mekanisk ventilation m.m. Er der de nødvendige tekniske hjælpemidler? Er der etableret orienteringsbelysning og anskaffet nødbelysning (lygte)? Er det aftalt, hvordan kontakt kan ske til andre personer? Er der de nødvendige personlige værnemidler? Er der det nødvendige særlige udstyr, fx sluknings- og måleudstyr? Har den eller de ansatte fået den nødvendige uddannelse og instruktion? Er der udarbejdet en skriftlig instruktion? Er der opsat den påkrævede advarselsskiltning? Er anlæg eller installationer sikret mod utilsigtet tilslutning? Er der taget højde for, hvordan affald skal bortskaffes? Nej Ja Løsning Ansvarlig Dato for udbedring Tjek af udbedring 18 Arbejde i krybekældre

19 Noter noter Arbejde i krybekældre 19

20 Vil du vide mere? På kan du finde masser af information om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen og tilmelde dig nyhedsbrev. BAR for Bygge & Anlæg står også bag følgende hjemmesider: - om gode tekniske hjælpemidler - et forum om arbejdsmiljø - om arbejdsmiljøet i byggeprocessens forskellige faser film og undervisningsmateriale om arbejdsmiljø - om ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur - håndbog om arbejdsmiljø på dansk, polsk, engelsk og tysk - om kemi, stoffer og materialer - om samarbejde og trivsel Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Bymestervej 5, 2. sal 2400 København NV Tel: Fax: EAN: Varenummer: April 2012

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning Vejledende vibrationsniveauer for forskellige

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere