Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om Arbejde i krybekældre"

Transkript

1 Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

2

3 Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende krybekældre... 7 Tilstandsrapport... 7 Hvem har ansvar for hvad... 8 Bygherren... 8 Projekterende og rådgivere... 8 Den udførende virksomhed... 8 Arbejdspladsvurdering (APV)... 9 Beredskabs- og evakueringsplan Planlægning af arbejdet Foranstaltninger på baggrund af tilstandsrapporten Andre områder, der skal indgå, når man planlægger arbejdet Krybekældrens højde Varighed af arbejdet Forholdsregler ved særlige risici Anvendelse af tekniske hjælpemidler Forberedelse af arbejdsopgaver Orienterings- og arbejdsbelysning Kontakt til andre Personlige værnemidler Særligt udstyr Uddannelse/instruktion Advarselsskiltning Affald Her finder du flere oplysninger Tilstandsrapport 18 Tjekliste til arbejdspladsvurdering i en krybekælder Arbejde i krybekældre 3

4 Indledning Indledning Denne vejledning beskriver de særlige risici, der findes ved at arbejde i krybekældre, samt hvordan man effektivt kan imødegå disse. Krybekældre omfatter ikke ingeniørgange som beskrevet i Bygningsreglementet. Vejledningen er delt op i tre dele: Første del beskriver de særlige risici, der kan være ved at arbejde i krybekældre. Anden del beskriver de generelle krav, der stilles til at udføre arbejde i en krybekælder. Det gælder udarbejdelse af en tilstandsrapport, en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), arbejdspladsvurdering (APV) og en beredskabs- og evakueringsplan. Det bliver også beskrevet, hvordan man kan efterleve de forskellige krav. Sidste del handler om, hvilke områder man skal tænke ind, når man planlægger det konkrete arbejde i krybekælderen. Det fortælles også, hvilke foranstaltninger man skal træffe afhængig af, hvordan krybekælderen er udformet, og hvad det er for en type arbejde, der skal udføres i krybekælderen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 4 Arbejde i krybekældre

5 Særlige risici ved arbejde i krybekældre Særlige risici ved arbejdet i krybekældre Det arbejde, der udføres i krybekældre, er ofte belastende arbejde. De dårlige adgangsforhold og den begrænsede plads at udføre arbejdet på øger generelt risikoen for, at der opstår en arbejdsulykke eller, at de personer, der udfører arbejdet, pådrager sig en arbejdsbetinget lidelse. Endvidere kan arbejde under disse forhold være psykisk belastende. Arbejde i krybekældre 5

6 Særlige risici ved arbejde i krybekældre Eksempler på ulykkesrisici: Kontakt med farlige installationer Gasudslip Brand Risiko for iltmangel eller indånding af forurening Fastklemning Ulykker i forbindelse med anvendelse af maskiner og håndværktøjer Eksempler på risici for at pådrage sig gener eller arbejdsbetingede lidelser: Belastende arbejdsstillinger på grund af trange pladsforhold Udsættelse for kemiske påvirkninger, fx støv fra asbest, mineraluld eller beton Udsættelse for biologiske påvirkninger, fx fra dyreekskrementer og sprøjter (HIV-virus, hepatitis) Udsættelse for kulde, træk og fugtige omgivelser Usikkerhed, utryghed og klaustrofobi pga. de trange og belastende arbejdsforhold Det er derfor vigtigt at få planlagt arbejdet og gennemført de nødvendige foranstaltninger. De følgende afsnit beskriver, hvordan man skal tilrettelægge og udføre arbejdet i krybekældre, så det kan foregå fuldt forsvarligt i forhold til både sikkerheden og sundheden. Ansvaret for planlægning og forberedelse af arbejdet vil oftest påhvile den udførende virksomhed, men også bygherre, de projekterende og rådgivere har i mange tilfælde ansvaret for at afdække de risici, der er forbundet med arbejdet. Se nærmere side 8. Ethvert arbejde i krybekældre kræver ekstra stor opmærksomhed og planlægning. Man skal som minimum gennemgå og udføre følgende punkter inden, at man sætter arbejdet i gang. 1. Planlæg og forbered arbejdet omhyggeligt. 2. Vurder om krybekælderens tilstand er umiddelbart kritisk for de ansatte og reager, hvis det ser ud til at være tilfældet. Måske skal der etableres en ny adgangsvej eller flugtvej eller luftforsyninger gennem vægge m.v. 3. Udarbejd en APV og gennemfør de nødvendige foranstaltninger på den baggrund. 4. Overvej om der skal udarbejdes en beredskabs- og evakueringsplan. 5. Overvej om man kan udføre eller præfabrikere noget af arbejdet uden for krybekælderen. 6. Udarbejd vagtplan tidsbegrænset arbejdstid. 7. Sørg for, at den eller de ansatte i krybekælderen har kontakt til andre uden for kælderen og med hinanden. 6 Arbejde i krybekældre

7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri Man må ikke etablere en krybekælder i nybyggeri, som har tekniske installationer m.v., der kræver betjening, eftersyn eller vedligeholdelse med mindre, der er en fri passagehøjde på mindst 1,9 m og en fri bredde på mindst 0,7 m. Man kan dog etablere en krybekælder, hvor installationer kan betjenes ovenfra. Fx via aftagelige dæk. Eksisterende krybekældre Det stiller sig til gengæld anderledes med arbejdet i de krybekældre, der findes i bestående bygninger, for her er det vanskeligt at ændre på forholdene. Derfor skal man planlægge arbejdet i krybekældre meget omhyggeligt. Tilstandsrapport Det er en forudsætning for at udføre arbejdet, at der forinden er udarbejdet en tilstandsrapport efter en visuel gennemgang af krybekælderen. Bygherren, den udførende virksomhed og den projekterende aftaler mellem sig, hvem der sørger for at få udarbejdet en tilstandsrapport. Den skal beskrive forholdene til og fra krybekælderen og på selve arbejdsstedet. (Se skemaet til tilstandsrapporten side 17). Tilstandsrapporten skal beskrive alle de typer af arbejdsmiljøpåvirkninger og ulykkesrisici, der findes i den pågældende krybekælder. Det kunne eksempelvis være: Fugt/vand og deraf følgende svampevækst Ekskrementer fra dyr Asbestfibre Andre isoleringsmaterialer Sprøjter Rod og uorden Utætte/ødelagte rør fx med gasudslip Adgangsveje Strøm og elinstallationer Tilstandsrapporten skal så vidt muligt suppleres med en oversigtstegning eller en skitse af krybekælderen, hvor adgangs- og flugtveje, transportveje, arbejdsstedet(-erne), placering af installationer og andre forhold, der har særlig betydning for arbejdet, er indtegnet. På baggrund af rapporten skal man tage stilling til, om krybekælderen skal ryddes op og gøres ren, og om der er behov for, at kælderen saneres, inden arbejdet går igang. Det kan fx være nødvendigt at få et specialfirma til at rydde op. Arbejde i krybekældre 7

8 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Hvem har ansvar for hvad? Bygherren har ansvaret for at udpege en koordinator, hvis der er flere firmaer i gang samtidig har ansvaret for i sin plan for sikkerhed og sundhed (PSS) at beskrive og afgrænse de særlige risici, der er i krybekælderen bør sørge for, at der udarbejdes en tilstandsrapport, der kan indgå i grundlaget for tilbuddet. Projekterende og rådgivere har ansvaret for, at projektmaterialet beskriver de særlige risici og andre forhold med særlig risiko for sundhedsskadelige påvirkninger, der findes i den konkrete krybekælder skal rådgive bygherren om, hvilke forundersøgelser man bør foretage af hensyn til sikkerheden og sundheden i forbindelse med både selve projektet og vedligeholdelsen bagefter. Den udførende virksomhed skal med udgangspunkt i tilstandsrapporten udarbejde APV en for arbejdet skal samarbejde hvis der samtidig er andre virksomheder tilstede skal sikre sig, at der er lavet en aftale om at udarbejde tilstandsrapport, og hvem der følger op på tilstandsrapportens resultater skal sikre sig, at de nødvendige foranstaltninger er planlagt og gennemført, før arbejdet i krybekælderen begynder. Fx rengøring, oprydning m.m. har samme ansvar som projekterende og rådgivere, hvis virksomheden rådgiver bygherren. 8 Arbejde i krybekældre

9 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Arbejdspladsvurdering (APV) Inden virksomheden begynder arbejdet i en krybekælder, skal den udarbejde en APV. APV en skal tage højde for alle de risici, der findes ved arbejdet i krybekælderen. Desuden skal den inddrage resultaterne fra tilstandsrapporten og af gennemgangen af forholdene i den krybekælder, hvor arbejdet skal udføres. Bagest i denne vejledning er der en tjekliste over de ting, man skal vurdere i APV en i forbindelse med arbejde i krybekældre. Beredskabs- og evakueringsplan Før arbejdet går i gang, skal bygherre eller udførende virksomhed overveje, om der skal udarbejdes en beredskabs- og evakueringsplan. Man skal udarbejde en beredskabs- og evakueringsplan, hvis der er en særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer eller særlig fare for brand, eksplosion, ulykker eller lignende i krybekælderen. Planen skal indeholde oplysninger om, hvordan man evakuerer tilskadekomne. Blandt andet skal man sikre, at de nødvendige hjælpemidler kan komme til og fra arbejdsstedet, og at der ved adgangsstedet er det udstyr til rådighed, der gør det muligt at få eventuelle tilskadekomne ud. Det er vigtigt, at alle involverede er orienteret om planen og kender deres rolle på forhånd. Det er en fordel at inddrage det lokale redningsberedskab, når man udarbejder planen. Hvis der er behov for, at de ansatte på byggepladsen er en del af evalueringsberedskabet, skal planen suppleres af øvelser. Arbejde i krybekældre 9

10 Forskallingsmateriel Planlægning af arbejdet Planlægning af arbejdet Virksomheden skal altid være opmærksom på særlige risici, når man planlægger arbejdet i en krybekælder. Der er således en række ting, man skal vurdere og tænke ind i den samlede planlægning af arbejdet. Jo mere trange forholdene er, og jo mere komplicerede adgangsvejene er, jo større er kravene også til de forebyggende foranstaltninger. Det kan fx være, at man skal udvide adgangsvejen, sætte væsentlige tidsbegrænsninger på arbejdet eller etablere vagtordninger, hvor personer uden for krybekælderen skal være klar til at skære en person fri. De nødvendige foranstaltninger afhænger af den måde, den pågældende krybekælder er udformet på, og af det konkrete arbejde. Nedenfor beskrives de forhold, der skal indgå, når man planlægger arbejdet nærmere. Foranstaltninger på baggrund af tilstandsrapporten Man skal træffe de nødvendige foranstaltninger på baggrund af tilstandsrapporten. Det kan fx være, at der på grund af støv, byggeaffald m.v. skal ryddes op, gøres rent eller andet. I ældre byggerier kan man støde på isoleringsmaterialer, der indeholder asbest. Hvis asbesten udgør en fare for de personer, der skal arbejde i området, skal sanering eller rengøring finde sted, inden arbejdet begynder. Saneringen eller rengøringen skal udføres i overensstemmelse med gældende regler for arbejde med asbest. Andre områder, der skal indgå, når man planlægger arbejdet Adgangs-/flugtveje og afstande mellem åbninger: På grund af de trange pladsforhold er det ofte nødvendigt at sikre, at de personer, der arbejder i krybekælderen, hurtigt kan komme i sikkerhed, hvis der er tilløb til en ulykke. Dette får betydning for flugtvejenes placering og udformning. 10 Arbejde i krybekældre

11 Planlægning Forskallingsmateriel af arbejdet Der må ikke være mere end 15 meter mellem åbninger og arbejdsstedet. Det betyder, at det kan være nødvendigt at lave flere adgangsveje eller flugtveje. Adgangs- og flugtveje skal samtidig være så farbare, at der altid er plads til at transportere materialer, udstyr og eventuelle tilskadekomne. Adgangshullerne skal derfor mindst have en størrelse på 60 x 80 cm. Hvis der er risiko for brand, dampe og lignende, hvis der ligger rør og lignende i krybekælderen, der hæmmer flugtvejene, eller hvis udsynet er begrænset, bør afstanden mellem arbejdsstedet og udgangene være endnu mindre end den maksimumsgrænse, der er beskrevet ovenfor. Krybekælderens højde Efter arbejdstilsynets praksis må der ikke arbejdes i krybekældre under 60 cm. Her skal der findes andre løsninger. Ved arbejdshøjder mellem 60 og 120 cm er der betydelige sundheds- og sikkerhedsmæssige krav. Generelt kan man sige, at kravene falder jo højere arbejdshøjde, der er tale om. Der kan dog også være betydelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger i krybekældre med en rimelig højde, fx hvis adgangsvejene til arbejdsstedet er komplicerede eller trange. Varighed af arbejdet Arbejdstiden i en krybekælder skal begrænses afhængig af, hvordan krybekælderen er udformet, hvor belastende arbejdet er i forhold til arbejdsstillinger, snævre pladsforhold og varme og afhængig af, om der skal anvendes personlige værnemidler. Arbejde i krybekældre 11

12 Planlægning af arbejdet Vurderingsskemaet nedenfor kan bruges som udgangspunkt, når virksomheden skal fastsætte den maksimale daglige arbejdstid i en krybekælder. Krybekælderens højde Maksimal arbejdstid fordelt over en dag Faktorer, der kan begrænse den daglige maksimale arbejdstid yderligere Mellem cm 1 time Anvendelse af personlige værnemidler, der fx kan begrænse den fri ståhøjde Mellem cm 2 timer Særligt belastende arbejdsstillinger eller adgangsforhold Over 120 cm 4 timer Psykisk belastende arbejdsforhold Den faktiske ståhøjde for den/dem, der udfører opgaven i krybekælderen Almindelig arbejdsdags længde Personlige forhold, fx helbred og vægt Man regner normalt transporttiden i krybekælderen med som arbejdstid, når transporten til og fra arbejdsstedet er fysisk anstrengende. Det er vigtigt, at virksomheden giver mulighed for ekstra pauser ud over de normale spise- og drikkepauser, når der arbejdes i krybekældre. Det gælder også i situationer, hvor der er stramme tidsbegrænsninger på arbejdet. 12 Arbejde i krybekældre

13 Planlægning af arbejdet Arbejde med en maksimal daglig arbejdstid på 2 timer vil fx typisk være delt op i perioder af minutter med pauser indimellem. Arbejdet i krybekælderen kan kombineres med andre arbejdsopgaver, så de ansatte kan rotere mellem opgaverne. Forholdsregler ved særlige risici I de tilfælde, hvor arbejdsforholdene medfører en overhængende og betydelig fare for sikkerhed og sundhed, skal virksomheden træffe særlige foranstaltninger. Fx når der er risiko for: Forgiftning Kvælning Brand Eksplosionsfare Andre ulykker Hvis den naturlige ventilation ikke er god nok til at sikre, at man undgår en farlig luftforurening, skal man etablere luftforsyning. Hvis ikke det er muligt at fjerne forurenet luft og tilføre frisk luft, skal de, der udfører arbejdet, anvende effektivt åndedrætsværn eventuelt med luftforsyning. Hvis der er risiko for kontakt med farlige installationer eller for udslip af gas, damp eller lignende, kan det være nødvendigt, at man tildækker eller sætter installationer ud af drift. Endelig skal man sørge for, at anlæg og installationer, der er sat ud af drift, bliver sikret mod utilsigtet tilslutning ved fx at bruge hængelåse eller lignende. Der kan være situationer, hvor der stilles ekstra krav til el-sikkerhed, når der anvendes el-værktøj, jfr. Stærkstrømsreglementets kapitel 706 (fx krav om nedsat spænding, sekundær strømkreds eller lignende). Ved brandfare skal der være slukningsudstyr til rådighed. Anvendelse af tekniske hjælpemidler Virksomheden skal sikre sig, at de nødvendige hjælpemidler, der skal anvendes for at kunne udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt, er til stede, inden arbejdet går igang. Der kan fx være tale om transport- og løfteredskaber (trækvogn/bakke, kørevogn, talje, boremaskinestativ o.lign.). Arbejde i krybekældre 13

14 Planlægning af arbejdet Forberedelse af arbejdsopgaver Virksomheden bør vurdere, om nogle af arbejdsfunktionerne kan udføres uden for krybekælderen. Fx kan nogle komponenter samles uden for krybekælderen, og man kan anvende præfabrikerede elementer. Orienterings- og arbejdsbelysning Der skal være tilstrækkelig belysning af adgangsveje og af arbejdsstedet. Den strømkilde, der anvendes til belysningen, skal være forskellig fra den strømkilde, man bruger til værktøj, maskiner o.lign. Hvis belysningen svigter, kan det medføre betydelig fare for kontakt med installationer, maskiner og lignende. Derfor skal orienteringsbelysningen suppleres med en pandelygte eller en lommelygte. Kontakt til andre Arbejdet skal tilrettelægges, så de personer, der arbejder i krybekælderen, har mulighed for at have kontakt med andre personer. Der kan være tale om direkte kontakt til kolleger, der arbejder i eller uden for krybekælderen, eller kontakt via mobiltelefon til personer, der er placeret uden for krybekælderen. Arbejder en person alene i en krybekælder, skal virksomheden sikre, at nogen med jævne mellemrum tager kontakt til vedkommende. Personlige værnemidler Arbejdsgiveren skal udlevere de nødvendige egnede personlige værnemidler fx: Særligt arbejdstøj Hjelm Knæ- og albuebeskyttere Bløde isolerende og vandskyende plader til at ligge eller sidde på under arbejdet, fx skråpuder Handsker Sikkerhedsfodtøj Skammel Mobilkontakt, walkie-talkie. Åndedrætsværn (sidste udvej) Sikkerhedsbriller Høreværn 14 Arbejde i krybekældre

15 Planlægning af arbejdet Særligt udstyr Det nødvendige udstyr skal være til stede på arbejdsstedet. Det gælder fx brandslukningsudstyr og måleudstyr (iltmåling, gasmåling). Og de personer, der arbejder i krybekælderen, skal have modtaget den nødvendige uddannelse eller instruktion i, hvordan man anvender udstyret. Uddannelse/instruktion Hvis der arbejdes på områder, der kræver en særlig uddannelse eller en særlig viden, skal virksomheden sikre sig, at der er personer til stede med den nødvendige uddannelse eller den nødvendige viden, før man påbegynder arbejdet. Den eller de ansatte, der skal udføre arbejdet i krybekælderen, skal have særlig instruktion. Også selvom medarbejderne har stor erfaring i det pågældende arbejde. Virksomheden bør udarbejde en skriftlig sikkerhedsinstruks for arbejdet. Advarselsskiltning I visse tilfælde kræves, at adgangen til krybekælderen bliver forsynet med et skilt, der advarer om, at visse tekniske anlæg skal sættes ud af drift, før man går ind i krybekælderen. Endelig skal man sikre sig, at de anlæg eller installationer, der er sat ud af drift, ikke kan blive tilsluttet utilsigtet. Det kan man gøre ved at bruge hængelåse eller afmontere installationen. Affald Der skal ryddes op i forlængelse af det arbejde, der er udført i krybekælderen, og affald skal fjernes. Når virksomheden planlægger arbejdet, bør man tage højde for transport af affald fra arbejdssted og bortskaffelse af affald. Her finder du flere oplysninger Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter Branchevejledning om byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed inkl. værktøjer (www.byggeproces.dk) Virksomhedens arbejdsmiljørådgiver kan være behjælpelig med planlægningen af arbejdet samt med at udarbejde sikkerhedsinstruks og arbejdspladsvurdering (APV) Arbejde i krybekældre 15

16 Tilstandsrapport Tilstandsrapport Henvis til oversigtstegning/skitse Adgangsvej Beskrivelse Behov for tiltag Flugtveje: Højde(r): Tværgående installationer. Hvilke, hvor mange og hvor? Installationers placering i øvrigt (som har betydning for arbejdet): Installationer: Tilstand og risici: Isolering (asbest, gammel mineraluld): Underlag: Beton, sand, jævn eller ujævn, tørt eller fugtigt: Ryddelighed: Støv, murbrokker m.v. Hvor og hvor meget? Biologiske forhold: (ekskrementer, sprøjter mv.) Hvor og hvor meget? Andre forhold af betydning: Arbejdssted(er) Beskrivelse Behov for tiltag Højde(r): Underlag: Beton, sand, jævn eller ujævn, tørt eller fugtigt: Klima: Fugt, varme, kulde, svampevækst: Installationer: Placering, risici i forhold til arbejdet : Isolering, ryddelighed, biologiske forhold: Andre forhold af betydning Ved helt små opgaver, fx udskiftning af pærer, lukning af ventil m.v., kan man udelade tilstandsrapporten. Hvis man støder på forhold, der indebærer fare for den eller de ansatte, skal arbejdet dog stoppes, indtil faren er elimineret eller afgrænset. Tilstandsrapporten suppleres med en oversigtstegning eller en skitse af krybekælderen, hvor adgangsog flugtveje, transportveje, arbejdsstedet(-erne), placering af installationer og andre forhold af særlig betydning for arbejdet er indtegnet. 16 Arbejde i krybekældre

17 Tjekliste til arbejdspladsvurdering i en krybekælder Tjekliste til arbejdspladsvurdering i en krybekælder Godkendelse af tjekliste (dato og navn): Nej Ja Løsning Ansvarlig Dato for udbedring Tjek af udbedring Er der taget højde for de ting, der påpeges i tilstandsrapporten? Er der etableret de fornødne adgangs- og flugtveje? Er der foretaget oprydning og rengøring? Er der udarbejdet en beredskabsog evakueringsplan? Er der fysiske risici i det arbejde, der skal udføres? Er der kemiske risici i det arbejde, der skal udføres? Er der biologiske risici i det arbejde, der skal udføres? Er der psykiske risici i det arbejde, der skal udføres? Er der ulykkesrisici i det arbejde, der skal udføres? Er der brand- og eksplosionsfare? Er der frit tilgængeligt mineraluld? Er der asbest? Er der lavet en tidsplan for udførelsen af arbejdet, der tager hensyn til tidsbegrænsningen på arbejdet? Arbejde i krybekældre 17

18 Tjekliste til arbejdspladsvurdering i en krybekælder Er der ved særlige risici truffet de nødvendige foranstaltninger, fx mekanisk ventilation m.m. Er der de nødvendige tekniske hjælpemidler? Er der etableret orienteringsbelysning og anskaffet nødbelysning (lygte)? Er det aftalt, hvordan kontakt kan ske til andre personer? Er der de nødvendige personlige værnemidler? Er der det nødvendige særlige udstyr, fx sluknings- og måleudstyr? Har den eller de ansatte fået den nødvendige uddannelse og instruktion? Er der udarbejdet en skriftlig instruktion? Er der opsat den påkrævede advarselsskiltning? Er anlæg eller installationer sikret mod utilsigtet tilslutning? Er der taget højde for, hvordan affald skal bortskaffes? Nej Ja Løsning Ansvarlig Dato for udbedring Tjek af udbedring 18 Arbejde i krybekældre

19 Noter noter Arbejde i krybekældre 19

20 Vil du vide mere? På kan du finde masser af information om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen og tilmelde dig nyhedsbrev. BAR for Bygge & Anlæg står også bag følgende hjemmesider: - om gode tekniske hjælpemidler - et forum om arbejdsmiljø - om arbejdsmiljøet i byggeprocessens forskellige faser film og undervisningsmateriale om arbejdsmiljø - om ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur - håndbog om arbejdsmiljø på dansk, polsk, engelsk og tysk - om kemi, stoffer og materialer - om samarbejde og trivsel Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Bymestervej 5, 2. sal 2400 København NV Tel: Fax: EAN: Varenummer: April 2012

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

B R A N C H E V E J L E D N I N G O M A R B E J D E I E K S I S T E R E N D E K R Y B E K Æ L D R E

B R A N C H E V E J L E D N I N G O M A R B E J D E I E K S I S T E R E N D E K R Y B E K Æ L D R E B R A N C H E V E J L E D N I N G O M A R B E J D E I E K S I S T E R E N D E K R Y B E K Æ L D R E Indholdsfortegnelse Indledning s. 1 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre s. 2 Generelle krav, når

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 12/2015 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...6 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...7

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere