UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa"

Transkript

1 UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning og konklusion Indledning Baggrund Projektbeskrivelse Analyser og metoder Analyse af strandarealer Sammenligning af faciliteter Vurdering af forskelle og ligheder Detailanalyse af de besøgendes adfærd Observationer Resultater af observationer i Mikkelborg og Humlebæk Parkeringsforhold i dag Delkonklusion Vurdering af fremtidige forhold Forudsætninger Oplande Strandgæster og kunder i ishuset Parkeringsbehov Metoder Første metode procentvis fremskrivning Anden metode antal P-pladser svarende til i Humlebæk Tredje metode antal besøgende svarende til i Humlebæk Vurdering af parkeringsbehov Trafikestimat Anbefaling Nye P-pladser Øget brug af de eksisterende P-pladser Tiltag på Strandvejen...21 side 2

3 1 Sammenfatning og konklusion Frederiksborg Amt overvejer at udvide sandstranden ved Mikkelborg. Endvidere overvejes det at etablere en sti langs kysten. Især en strandudvidelse vil betyde flere besøgende i Mikkelborg, hvilket samtidig betyder flere parkerede biler og mere trafik til og fra området. For at kunne vurdere, hvor meget aktiviteten i Mikkelborg vil stige som følge af et eventuelt projekt, er området sammenlignet med strande i Humlebæk og Nivå. Det er gjort for at få et indtryk af, hvor meget større aktiviteten er på disse steder. Sammenligningen med stranden i Humlebæk er mere detaljeret, da det er vurderet, at denne strand på mange punkter minder om en strand i Mikkelborg efter en mulig udvidelse. I den detaljerede sammenligning er der gennemført en analyse af parkeringsforholdene i dag. Endvidere er biltrafikken til og fra strandområderne talt. Ligeledes er antallet af besøgende talt, ligesom der er gennemført observationer af deres adfærd. Observationerne er gennemført på varme sommerdage, hhv. om søndagen og på en hverdag. Når vejret er godt, er alle parkeringspladser ved Mikkelborg optaget. Der forekommer endda en del uhensigtsmæssig parkering ved ishuset, idet nogle parkerer i anden række, ligesom der parkeres i indkørslen. I de travle perioder er der registreret 5-6 parkerede biler på stien langs Strandvejen. Den uhensigtsmæssige parkering mindsker oversigtsforholdene og kan medføre farlige situationer for de bløde trafikanter, ligesom cyklisterne langs Strandvejen oplever nedsat fremkommelighed. Det fremtidige parkeringsbehov er vurderet med udgangspunkt i strandens procentvise udvidelse samt en forventning om, at stranden opnår samme niveau som Peder Mads Strand i Humlebæk. Beregningerne er foretaget for et scenarium, hvor der etableres m 2 ny strand nord for Mikkelborg Restaurant. Med udgangspunkt i den trafikale belastning i spidstimen på en varm sommerdag er det vurderet, at der er behov for 100 nye P-pladser. Pladserne bør hovedsageligt placeres i sammenhæng med de eksisterende pladser ved ishuset, idet analysen har vist, at kun få besøgende benytter de to nærliggende offentlige P-pladser. Samtidig bør det tilstræbes, at de to øvrige pladser benyttes, fx gennem bedre henvisning og parkeringskontrol. Etablering af de nye P-pladser vil medføre en reduktion af det grønne areal langs Strandvejen. Dette areal benyttes dog stort set ikke af de besøgende i dag. Hvis de nye pladser placeres langs Strandvejen, bør der etableres 2 adgange til området af hensyn til trafikkens interne afvikling. Det er vurderet, at området vil generere omkring 270 bilture i spidstimen på en varm sommerdag. For at skabe en sikker krydsningsmulighed for de bløde trafikanter kan der etableres en midterhelle på Strandvejen ved indkørslen til P-pladsen ved ishuset. Det sikrer, at de bløde trafikanter kan krydse Strandvejen i to omgange. Samtidig gøres bilisterne opmærksomme på, at der er et krydsningspunkt. side 3

4 2 Indledning 2.1 Baggrund I forbindelse med et kystsikringsprojekt overvejer Frederiksborg Amt at etablere en sti langs kysten ved Mikkelborg. Stien vil strække sig over ca. 1 km. Endvidere overvejes det at udvide strandarealet. Det er endnu ikke fastlagt, om og i så fald hvor meget stranden udvides. Forbedringerne af strandarealet vil medvirke til at gøre området ved Mikkelborg mere attraktivt, og dermed kan der muligvis forventes flere besøgende. Det lægger yderligere pres på områdets offentlige parkeringspladser, som i dag kan være tæt belagte, når vejret er godt. Således er der risiko for, at der ikke er nok parkeringspladser, hvilket skaber uhensigtsmæssig parkering langs Strandvejen og evt. sideveje til Strandvejen. Sådan uhensigtsmæssig parkering kan i nogen grad konstateres i dag ved Mikkelborg Isen. 2.2 Projektbeskrivelse En sti vil formentligt blive etableret i simple materialer, dvs. uden asfaltbelægning og belysning. Stien langs kysten vil udgøre en passagemulighed mellem de enkelte rekreative områder, der ligger ud til vandet. I dag er der kun begrænset adgang mellem områderne via kysten, så stien vil udgøre en forbedring af disse forhold. Samtidig bevirker stiens længde på ca. 1 km, at der bliver mulighed for mindre gåture langs vandet. Stien kan også kombineres med andre stier i området, og således kan den nye sti blive en del af en længere rekreativ vandrerute, der bl.a. kan begynde i Mikkelborg. Kysten ved Mikkelborg set fra syd. Det overvejes samtidig at udvide sandarealet ved badebroen. Der er udarbejdet forskellige forslag til en strandudvidelse, som kan strække sig fra Mikkelborg Isen og næsten 1 km mod syd. Overordnet arbejdes med to scenarier m 2 nord for Mikkelborg Restaurant og yderligere m 2 syd for restauranten. Det er i denne sammenhæng vurderet, at det er mest realistisk, at scenarium 1 (2.500 m 2 ) gennemføres, hvorfor dette scenarium betragtes som hovedscenariet. side 4

5 2.3 Analyser og metoder Frederiksborg Amt ønsker at klarlægge de trafikale konsekvenser af en forbedring af strandarealet ved Mikkelborg på et overordnet niveau. Derfor har Via Trafik gennemført en forhåndsvurdering af de trafikale konsekvenser af forbedringerne af strandparken. Der foreligger ikke systematiske erfaringer omkring strandparkers trafikgenerering og parkeringsbehov. Derfor er de fremtidige trafikale forhold vurderet ved at sammenligne Mikkelborg med strande ved hhv. Humlebæk og Nivå mht. faciliteter og attraktioner. Herigennem er Mikkelborgs samlede fremtidige tiltrækningskraft vurderet i forhold til nærliggende strande. Den nuværende parkeringskapacitet i Mikkelborg er klarlagt. Med udgangspunkt i et lignende strandområde ved Humlebæk er det vurderet, hvor mange nye P-pladser, der vil være brug for i Mikkelborg Strandpark, hvis strandarealet udvides. Endvidere er det vurderet, hvor pladserne kan placeres mest hensigtsmæssigt. Den fremtidige trafik er estimeret ved at sammenligne med et strandområde i Humlebæk (Peder Mads Strand), som mht. faciliteter og størrelse har en række ligheder med Mikkelborg i den fremtidige mulige udformning. Det fremtidige parkeringsbehov samt den nye trafik til og fra området er beregnet på spidstimeniveau på en varm sommerdag, hvor der typisk er mange ved stranden. Der er således tale om den bedst mulige time i løbet af et år. Der vil således være mange dage, hvor der vil være et mindre antal besøgende og dermed et mindre parkeringsbehov og mindre trafik. 3 Analyse af strandarealer Indledningsvist er der gennemført en sammenligning af faciliteter ved strandene i hhv. Mikkelborg, Peder Mads Strand i Humlebæk og Nivå Strandpark. Herefter er der gennemført en mere detaljeret analyse med fokus på Mikkelborg og Peder Mads Strand. Mikkelborg side 5

6 Humlebæk Nivå 3.1 Sammenligning af faciliteter Området ved Mikkelborg er sammenlignet med to steder i nærheden, hvor der er bademulighed samt grønne områder. Det er Peder Mads Strand i Humlebæk og Nivå Strandpark. Disse to steder er valgt, fordi de ligger i nærheden af Mikkelborg og derfor i noget grad kan have det samme opland. Området ved Mikkelborg er i denne sammenhæng kun arealet ved ishuset. Det skyldes, at det største rekreative område findes her, ligesom der er observeret klart flest besøgende på dette areal. Det er dog forudsat, at de to øvrige P-pladser i Mikkelborg kan benyttes af besøgende på arealet ved Mikkelborg Isen. Mikkelborg Humlebæk Nivå Kiosk X X X Restaurant (X) (X) X Offentligt toilet (X) X X Vandsport X Lystbådehavn X Kystlængde m. bademulighed 130 m 150 m 300 m Badestrand m m m 2 Grønt område m m m 2 Parkeringspladser 18 (+36) Belægning i spids 150% 250% 110% (strandrelaterede pladser) Afstand til station m m Afstand til bus 100 m 500 m 300 m Tabel 1. Sammenligning af tre områder ved Strandvejen. side 6

7 Selve sandstrandarealet i Mikkelborg består af et relativt langt men meget smalt stykke. Derfor er det vurderet, at sandstranden ikke er så attraktiv som de øvrige steder, hvor sandstranden er bredere. Til gengæld er det grønne område i Mikkelborg stort og meget velplejet i forhold til de øvrige steder. Dermed er der mulighed for at opholde sig i nærheden af vandet alle tre steder. Forskellen er, at en del af de besøgende ved Mikkelborg må opholde sig på græsset uden direkte udsigt til vandet, mens de besøgende de øvrige steder i større grad kan opholde sig på sandet, hvor der er direkte udsigt til vandet. Humlebæk og Nivå fremstår derfor primært som strande, hvor Mikkelborg er en mindre park ved vandet. Dette understreges af, at der er væsentligt færre besøgende i Mikkelborg i forhold til de to øvrige steder. Alle tre steder er parkeringskapaciteten opbrugt, og ulovlig parkering finder sted. Omfanget af ulovlig eller uhensigtsmæssig parkering langs vejsider er størst i Humlebæk. I Nivå Strandpark er der ca. 170 P-pladser, hvoraf 45 pladser ligger i direkte tilknytning til stranden. Pladserne kan benyttes af strandgæster, besøgende i lystbådehavnen, besøgende i restauranten eller brugere af vandsportsfaciliteterne. De resterende P-pladser benyttes lige så meget som pladserne ved stranden og har dermed samme belægningsgrad. Udover de registrerede parkanter forekommer der en del uhensigtsmæssig parkering langs Strandvejen, i størrelsesordenen 50 biler. Der er tale om besøgende på stranden. Der er omtrent samme afstand fra hvert af de tre områder til nærmeste station. Fra Mikkelborg er der lidt kortere til nærmeste busstoppested. For besøgende i bil er Mikkelborg mest tilgængelig, idet P-pladsen ligger direkte ud til Strandvejen. Disse forhold bevirker, at Mikkelborg er lige så og formentligt mere tilgængelig for besøgende end de øvrige undersøgte områder. Der er kiosk, restaurant og offentligt toiletter tilknyttet alle tre steder. I Mikkelborg skal restaurant og toiletter findes ved den nærliggende P-plads. Nivå adskiller sig fra de øvrige steder ved, at der er vandsportsfaciliteter og lystbådehavn ved siden af strandområdet. Mikkelborg adskiller sig ved, at Mikkelborg Isen er et meget attraktivt ishus. Nogle besøgende i området kommer udelukkende pga. Mikkelborg Isen, mens ishusene de øvrige steder mere fungerer som service for besøgende, der i forvejen har valgt området. Dette forhold er nærmere behandlet i afsnit Vurdering af forskelle og ligheder På baggrund af sammenligningen af de tre steder er det vurderet, at Mikkelborg i dag og især i en evt. fremtidig udformning med større strand har flest ligheder med Peder Mads Strand i Humlebæk. Områderne har formentligt omtrent samme størrelse efter en mulig udvidelse af Mikkelborg Strandpark, ligesom de to områder tilbyder de samme aktiviteter. Dog udgør Mikkelborg Isen en selvstændig attraktion. side 7

8 Nivå Strandpark adskiller sig på flere punkter fra de to øvrige, idet sandarealet er mindst dobbelt så stort, ligesom vandsportsfaciliteter og lystbådehavnen henvender sig til en anden type besøgende. De mange lighedspunkter mellem Mikkelborg Strandpark og Peder Mads Strand gør, at stranden i Humlebæk kan anvendes til at vurdere forholdene i en mulig fremtidig situation, hvor Mikkelborg Strandpark er udvidet. Derfor er der foretaget en uddybende sammenligning af de to strandområder. 3.2 Detailanalyse af de besøgendes adfærd Sammenligningen er foretaget gennem observationer af de besøgendes adfærd i Mikkelborg og Humlebæk. Herigennem er det vurderet, hvilke træk der med visse forbehold og justeringer kan overføres til Mikkelborg i en fremtidig udformning. Det anvendes til at fastlægge det fremtidige parkeringsbehov og den nye trafik i forbindelse med Mikkelborg Strandpark Observationer Der er både foretaget observationer på sommerdage med almindeligt godt vejr og på sommerdage, hvor temperaturen har været på det højeste niveau. Observationerne er både gennemført på hverdage og weekenddage i de tidsrum, hvor der kan forventes flest besøgende. De enkelte observationer er kort beskrevet. Mikkelborg og Peder Mads Strand Begge steder er det nuværende parkeringsbehov vurderet ved at registrere antallet af parkerede køretøjer i de mest besøgte perioder. Samtidig er antallet af besøgende på sandarealet samt de primære grønne arealer registreret. Sideløbende med parkeringsregistreringen er der gennemført observationer af de nytilkomne besøgendes adfærd. Det er gjort for at klarlægge de besøgendes formål samt hvor længe de typisk opholder sig i området. Endvidere er det noteret, om de besøgende kommer til området i bil. Observationerne er gennemført som stikprøver, der viser den relative fordeling. Observationerne giver endvidere en indikation af det samlede antal besøgende, der ankommer til områderne i de tættest belagte perioder. Trafikken til og fra P-pladsen ved Mikkelborg Isen og P-båsene ved Peder Mads Strand er talt i tidsrummet kl på en søndag. Nivå Strandpark Antallet af parkerede køretøjer er registreret 2 gange på en solrig søndag. I denne forbindelse er antallet af besøgende på hhv. stranden og græsarealet registreret. Dette er gjort for at have et indtryk af, hvor omfattende aktiviteterne i Nivå er i forhold til Mikkelborg. Der er gennemført færre observationer i Nivå, da det er vurderet, at området har færre ligheder med Mikkelborg end området i Humlebæk. Observationerne i Nivå anvendes kun som en kontrol af de øvrige observationer. side 8

9 Vejrforhold Tabel 2 viser vejrforholdene på de dage, hvor der er gennemført observationer. Analysedato Tidspunkt Temperatur Vind 13. juni, tirsdag grader 6 m/s 25. juni, søndag grader 2 m/s 2. juli, søndag grader 6 m/s 4. juli, tirsdag grader 4 m/s Tabel 2. Vejrforhold på analysedagene. Temperaturen på analysedagene har generelt været blandt de højeste i perioden. For at vurdere vejrforholdene på analysedagene i forhold til generelt sommervejr er temperaturerne i Nordsjælland i perioden 1. juli juli 2006 undersøgt. Temperaturerne er fordelt således: Over 30 grader 0 dage Over 25 grader 14 dage Over 20 grader 79 dage Observationerne er således gennemført på 3 af de 14 dage i perioden 1. juli juli 2006, hvor temperaturen i Nordsjælland har været højere end 25 grader. Det skal bemærkes, at temperaturen i Nordsjælland i den efterfølgende periode, dvs. i løbet af juli 2006, har været højere end 25 grader på de fleste dage. Temperaturen i juli 2006 ligger blandt de højeste nogensinde for en juli måned Resultater af observationer i Mikkelborg og Humlebæk Observationerne af nytilkomne besøgende i Mikkelborg og Humlebæk er gengivet i tabel 3. Mikkelborg Humlebæk Besøgende på sommerdag (søndag) Besøgende pr 100 m 2 sand 1 6 Besøgende pr 100 m 2 samlet areal 6 15 Transportmiddel Bil 67% 67% Cykel/gang 33% 33% Trafikmængde Bilture med ærinde i spidstimen (søndag) Tabel 3. Antal besøgende på det samlede areal, transportmiddelvalg og trafik til og fra området. Peder Mads Strand i Humlebæk har på analysedagene haft omkring 3 gange så mange besøgende som Mikkelborg Strandpark. På samme analysedage er der registreret omkring besøgende ved stranden i Nivå. Antallet af be- side 9

10 søgende er opgjort som et øjebliksbillede. Antallet indikerer, at stranden i Humlebæk (og i Nivå) er mere populær end stranden i Mikkelborg. Det understreges af, at der i Humlebæk er en del flere besøgende pr m 2 end i Mikkelborg. Samtidig viser antallet af besøgende dog, at stranden i Mikkelborg benyttes af en del besøgende. Badende i Mikkelborg - og i Humlebæk Andelen af besøgende, der ankommer i bil, er relativt høj begge steder. Det indikerer, at oplandet omfatter byer, som ligger uden for almindelig gåafstand. Gennem observationer er det vurderet, at der i hver bil i Mikkelborg gennemsnitligt er 2,5 personer, mens der i hver bil i Humlebæk gennemsnitligt er 3,5 personer. I den mest trafikbelastede time af døgnet genererer de to områder ca. 70 bilture hver. Årsagen til at området ved Mikkelborg genererer lige så mange ture, som Humlebæk, selvom der er færre besøgende ved stranden, er, at en del af de besøgende kommer for at købe is, hvorefter de kører igen. Det bevirker, at den gennemsnitlige opholdstid i Mikkelborg er mindre end i Humlebæk. Formål Tabel 4 viser de besøgendes hovedformål på de to steder. En del besøgende vil ikke kun have ét formål med et besøg. I tabellen er angivet det skønnede hovedformål baseret på de konkrete observationer. Mikkelborg Humlebæk Hovedformål Spise is 40% 0% Bade/opholde sig på stranden 35% 90% Opholde sig på græsset 25% 10% Tabel 4. De besøgendes hovedformål. En del besøgende har flere af ovennævnte formål. Eksempelvis spiser nogle af strandgæsterne en is undervejs i forløbet. Tabellen viser hovedformålet. De besøgende, hvis hovedformål er at spise is, har ikke badet eller opholdt sig i længere tid på græsset. Andelene er baseret på stikprøver. Andelene er derfor anslået og skal påhæftes en vis usikkerhed. side 10

11 Mikkelborg Isen med kysten i baggrunden (foto udskiftes med flere kunder). Hovedformålet de to steder indikerer en væsentlig forskel mellem stederne. I Humlebæk kommer næsten alle de besøgende for at bade eller ligge ved vandet. Vandet er således en afgørende faktor i forhold til at tiltrække besøgende. I Mikkelborg udskiller en større del af de besøgende sig, idet de udelukkende kommer for at spise is. Vandet og det grønne område har således ikke betydning for denne gruppe. Blandt de resterende er det vurderet, at flest kommer for at bade eller opholde sig på sandarealet. En mindre del opholder sig på græsarealet. Det er dog sandsynligt, at en del af disse er kommet til området pga. vandet men finder det mest behageligt at opholde sig på græsarealet. Således er det vurderet, at lidt over halvdelen af de besøgende er kommet til Mikkelborg pga. vandet, mens lidt under halvdelen er kommet pga. ishuset Parkeringsforhold i dag Antallet af parkerede køretøjer er registreret time for time ved strandene i Mikkelborg og Humlebæk. I Mikkelborg er også de to nærliggende offentlige P-pladser taget med i registreringen. Den maksimale belægningsgrad dvs. andelen af optagede P-pladser er vist i tabel 5 og 6 for hhv. en hverdag og en søndag med meget godt vejr (jf. tabel 2). Den samlede registrering af parkering time for time fremgår af bilag 1. Søndag Parkeringen i den mest belastede periode på en søndag er vist i tabel 5. side 11

12 Sted Antal båse Park. ktj. på P- plads Park. ktj. uden for P-plads Belægningsgrad Mikkelborg Isen Mikkelborg midt Mikkelborg v. restaurant Humlebæk langs vejen Tabel 5. Belægningsgraden på en søndag. Ved Mikkelborg Isen er der parkeret flere køretøjer på P-pladsen, end der egentligt er plads til. Det skyldes, at der ofte parkeres i indkørslen til pladsen, ligesom enkelte holder i anden række. Langs Strandvejen er der i analyseperioden registreret op til 5 parkerede køretøjer på stien. Parkering ved Mikkelborg Isen. De mange parkerede køretøjer bevirker, at trafikken ind og ud af P-pladsen ved ishuset i de mest belastede perioder forekommer ret kaotisk. Ind- og udkørslen fra pladsen vanskeliggøres bl.a. af parkerede køretøjer i indkørslen. Endvidere kan det være vanskeligt at manøvrere internt på pladsen pga. for mange parkerede køretøjer. Nogle bilister vælger at holde på cykelstien langs Strandvejen for at vente på, at der bliver en ledig plads ved ishuset. Det gør trafikken ind og ud af P- pladsen mere uoverskuelig især for bløde trafikanter. På de to nærliggende pladser i Mikkelborg er der generelt registreret færre parkerede køretøjer, men i den mest belastede periode er alle pladser optaget. Det skal bemærkes, at især den midterste P-plads sjældent er helt optaget, selvom pladsen ved ishuset er overfyldt. Det tyder på, at de besøgende måske især iskøbere ikke finder det attraktivt at parkere ca. 200 m væk fra ishuset. Det kan også skyldes, at de besøgende ikke er klar over, at den midterste P-plads findes. Om søndagen er der generelt registreret flest biler sidst på eftermiddagen. Alle pladser ved ishuset er optaget fra kl. 14. side 12

13 Parkerede biler på stien langs Strandvejen ved Mikkelborg Isen. I Humlebæk er der mange parkerede køretøjer uden for de afmærkede båse. Bilerne er bl.a. parkeret langs modsatte vejside, ligesom tilstødende veje benyttes til parkering. Det gør det meget vanskeligt at overskue forholdene bl.a. for bilister som leder efter en P-plads. Parkering ved Peder Mads Strand i Humlebæk. I Nivå Strandpark er antallet af parkerede køretøjer registreret på samme tidspunkt som spidsbelastningen i Mikkelborg. På dette tidspunkt var belægningsgraden i Nivå Strandpark lidt over 100%. Hverdag Parkeringen i den mest belastede periode på en hverdag er vist i tabel 6. side 13

14 Sted Antal båse Park. ktj. på P-plads Park. ktj. uden for P-plads Belægningsgrad Mikkelborg Isen Mikkelborg midt Mikkelborg v. restaurant Humlebæk langs vejen Tabel 6. Belægningsgraden på en hverdag. Der er generelt færre besøgende begge steder om hverdagen. I hele det undersøgte tidsrum er alle pladserne ved ishuset optaget. Der er flest parkanter i den sidste del af perioden, hvilket formentligt hænger sammen med, at der kommer mange for at købe is og færre for at bade om hverdagen. Til sammenligning forekommer den mest belastede periode om hverdagen i Humlebæk tidligere på eftermiddagen. Det skyldes formentligt, at de fleste her kommer for at bade eller være ved stranden. På de to nærliggende P-pladser i Mikkelborg er der generelt registreret ret få parkanter om hverdagen. Det er tydeligt, at besøgende i området ved ishuset ikke finder det attraktivt at benytte de nærliggende pladser, selvom der ikke kan findes ledige pladser ved ishuset. I stedet vælger de besøgende at parkere langs Strandvejen eller i indkørslen til P-pladsen. Både på hverdagen og om søndagen er der observeret en del parkerede cykler langs hækken mellem området ved ishuset og nabogrunden. Det kan skyldes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal pladser til cykelparkering, men det kan også skyldes, at det er lettere at sætte cyklen langs hækken. Nogle besøgende vælger at tage cyklen med helt ned til vandet, hvilket bl.a. skyldes, at de har meget udstyr med. Det er vurderet, at den nuværende cykelparkering ikke er tilstrækkelig, såfremt stranden ved Mikkelborg udvides. Eneste mulighed for cykelparkering ved Mikkelborg Isen. 3.3 Delkonklusion Der er kortlagt en række ligheder mellem de analyserede steder. Ligeledes er der nogle forskelle. De væsentligste ligheder og forskelle mellem Mikkelborg Strandpark og Peder Mads Strand er kort opsummeret: side 14

15 Ligheder Mikkelborg i den fremtidige mulige udformning vil minde om Peder Mads Strand mht. strandens størrelse og fordelingen af græs og sand. Mikkelborg Strandpark vil være mindst lige så tilgængelig som Peder Mads Strand både for cyklister, bilister og kollektivt rejsende. Parkeringen er begge steder opbrugt, og der foregår uhensigtsmæssig parkering langs vejsider. De to områder genererer lige meget trafik. Bilandelen er omtrent den samme de to steder. Der er ikke ledige P-pladser i de mest belastede perioder. I Mikkelborg benyttes de to nærliggende pladser kun i begrænset omfang, selvom pladsen ved ishuset er overfyldt. Der er kaotiske forhold ved ind- og udkørsel fra områderne pga. for mange parkerede køretøjer. Forskelle Humlebæk er i dag langt mere attraktiv end Mikkelborg for strandgæster/badende. Det skyldes formentligt, at stranden er større og ikke så langstrakt i forhold til bredden. Det vil ændre sig, hvis stranden i Mikkelborg udvides. Peder Mads Strand er i udpræget grad en badestrand, hvortil folk kommer pga. vandet. Noget tilsvarende vil formentligt gøre sig gældende, hvis stranden i Mikkelborg udvides. Mikkelborg Isen udgør en selvstændig attraktion, hvortil en del kunder kommer uden at have interesse i stranden og det grønne område. Disse kunder opholder sig i området i kort tid. Denne andel adskilles fra den øvrige gruppe af besøgende ved fastlæggelsen af det fremtidige parkeringsbehov og ny trafik. 4 Vurdering af fremtidige forhold Hvis stranden i Mikkelborg udvides, vil det tiltrække flere besøgende og flere biler. Det er endnu ikke afklaret, om strandarealet udvides, og i så fald hvor meget. Der er taget udgangspunkt i to scenarier: m 2 ny strand nord for Mikkelborg Restaurant m 2 yderligere ny strand sy d for Mikkelborg Restaurant Scenarium 1 er vurderet at være mest realistisk og betragtes som hovedscenariet. Med udgangspunkt i den nuværende parkeringssituation i Mikkelborg samt ved Peder Mads Strand i Humlebæk (jf. afsnit 3.2.3) er der foretaget et estimat af det fremtidige parkeringsbehov i Mikkelborg ved en udvidelse af stranden. Endvidere er den fremtidige biltrafik til og fra stranden vurderet. 4.1 Forudsætninger I fastlæggelsen af det fremtidige parkeringsbehov og den nye trafik beskrives indledningsvist en række forudsætninger for beregningerne. side 15

16 4.1.1 Oplande Den relativt store bilandel samt det store antal besøgende ved stranden i Humlebæk antyder, at oplandet er meget andet end selve Humlebæk. Ligeledes er det vurderet, at en udvidet strand i Mikkelborg vil kunne have et relativt stort opland. Det hænger sammen med, at de store strande syd for Mikkelborg ligger relativt langt væk. Endvidere er strandene nord for Mikkelborg tæt på at være fyldte, ligesom det er vanskeligt at finde P-pladser. De to strandes skønnede primære oplande i en fremtidig situation er: Mikkelborg Mikkelborg Hørsholm/Rungsted Nivå Birkerød/Allerød (mindre grad) Humlebæk Humlebæk Fredensborg Nivå (mindre grad) På denne baggrund er det vurderet, at en strand ved Mikkelborg såfremt den udvides vil have et lige så stort opland som Peder Mads Strand i Humlebæk Strandgæster og kunder i ishuset Udvidelsen af stranden medfører alt andet lige ikke flere kunder til Mikkelborg Isen. For at kunne fastlægge forøgelsen af parkeringsbehovet ved en evt. udvidelse er det indledningsvist nødvendigt at skelne mellem besøgende, der benytter græs eller strand, og besøgende, der ikke benytter græs eller strand. Sidstnævnte er kunder i ishuset, som kører igen inden for ca. 15 minutter. I forbindelse med observationerne er det registreret, at knap 100 af 130 besøgende befandt sig tæt ved vandet. Disse er derfor ikke udelukkende kommet for at spise is. Af de resterende besøgende er det vurderet, at ca. 20 udelukkende spiser is, men resten opholder sig på græsarealet længere væk fra vandet. På denne baggrund er det vurderet, at ca. 110 besøgende i den mest belastede periode er egentlige strandgæster, som opholder sig i området i længere tid. Idet det antages, at strandgæsterne benytter bil i lige så høj grad som kunderne i ishuset (67%), ligesom der er 2,5 personer pr bil, vil strandgæsterne betyde 30 parkerede biler. Det er vurderet, at flest strandgæster parkerer ved ishuset, mens nogle parkerer på de to øvrige offentlige P-pladser. 4.2 Parkeringsbehov Idet den nuværende parkeringskapacitet er opbrugt i weekenden og hverdagseftermiddage/-aftener, er der behov for et større udbud af P-pladser. Parkeringsbehovet er i det følgende beregnet for scenarium 1, dvs m 2 ny strand nord for Mikkelborg Restaurant. side 16

17 4.2.1 Metoder Det fremtidige parkeringsbehov er beregnet ud fra 3 metoder: 1. Procentvis fremskrivning af P-pladser i forhold til strandens udvidelse 2. Parkeringsbehov svarende til Humlebæk pr m 2 3. Antal besøgende svarende til Humlebæk pr m 2 I første metode antages det, at der vil komme lige så mange besøgende til de nye m 2, som de nuværende m 2 kan tiltrække. Der etableres således et tilsvarende antal P-pladser. Det betyder samtidig, at parkeringssituationen ikke forbedres men bibeholdes på den nuværende standard. I anden og tredje metode antages det, at der sker et niveauspring, idet stranden skifter fra at være en lille strand med ringe indretning til en større strand, hvor der er god plads. I metoderne antages det, at hvis Mikkelborg udvides, så stranden bliver større end Peder Mads Strand, vil der stort set også komme samme antal gæster pr m 2. Det er baseret på, at de to strande har stort set lige store oplande. Anden metode tager udgangspunkt i antallet af parkerede køretøjer i Humlebæk, som antages at kunne overføres til Mikkelborg og opjusteres i forhold til, at stranden i Mikkelborg vil blive større. Tredje metode tager udgangspunkt i antallet af besøgende i Humlebæk, som antages at kunne overføres til Mikkelborg og opjusteres Første metode procentvis fremskrivning Behovet for nye P-pladser baseret på en procentvis fremskrivning af antallet i forhold til den procentvise forøgelse af strandarealet fremgår af tabel 7. Der er taget udgangspunkt i, at strandgæster i Mikkelborg i den mest belastede periode medfører 30 parkerede biler i alt på de tre offentlige P-pladser. Parkerede køretøjer Strandgæster forøget 260% 80 Andre brugere af P-pladserne 30 Samlet nyt behov 110 Tabel 7. Procentvis fremskrivning af antallet af P-pladser baseret på en udvidelse af stranden med m 2 svarende til 260%. Der er i dag i alt 54 P-pladser til rådighed, fordelt over 3 arealer. Disse pladser benyttes dog også af andre end strandgæster (fx kunder i restauranten). På denne baggrund er der behov for yderligere P-pladser. Dette antal må betragtes som et minimum, idet denne metode ikke tager højde for et evt. niveauspring som følge af, at stranden i Mikkelborg kommer op på samme niveau som Peder Mads Strand i Humlebæk Anden metode antal P-pladser svarende til i Humlebæk I de mest belastede perioder er der ved Peder Mads Strand i Humlebæk omkring 80 parkerede køretøjer tilhørende strandgæster. Hvis stranden i Mikkel- side 17

18 borg øges til ca m 2, vil der være omkring 130 (160% af Peder Mads Strand i dag) parkerede køretøjer i Mikkelborg efter strandudvidelsen. Med dette udgangspunkt er det nye samlede behov vist i tabel 8. Parkerede køretøjer Fremtidige strandgæster i Mikkelborg 130 Andre brugere af P-pladserne 30 Samlet nyt behov 160 Tabel 8. Fremskrivning hvor antallet af parkerede køretøjer i Humlebæk overføres. På grundlag af denne metode er det vurderet, at der er behov for yderligere P-pladser Tredje metode antal besøgende svarende til i Humlebæk En forøgelse af strandarealet med ca m 2 er en forøgelsen svarende til strandarealet i Humlebæk. Således kan det antages, at antallet af besøgende i Mikkelborg forøges svarende til antallet af besøgende i Humlebæk i dag. Det vil være en forøgelse på ca. 550 besøgende. Idet det antages, at to tredjedele af disse 550 vil komme i bil samt at der er 2,5 personer pr bil, vil der i alt være behov for ca. 150 P-pladser til de nye besøgende. Det samlede behov er vist i tabel 9. Der er i dag ca. 150 besøgende i Mikkelborg, hvilket medfører ca. 30 parkerede køretøjer i spidstimen i dag. Parkerede køretøjer Strandgæster i Mikkelborg i dag 30 Nye besøgende (forøgelse på 400) 150 Andre brugere af P-pladserne 30 Samlet nyt behov 210 Tabel 9. Fremskrivning ud fra en forventning om 550 nye besøgende. På grundlag af denne metode vil der være behov for yderligere P- pladser. Dette tal bør dog i nogen grad nedjusteres, idet en lidt større del af strandens opland vil kunne komme dertil på cykel i forhold til stranden i Humlebæk Vurdering af parkeringsbehov Det fremtidige parkeringsbehov er beregnet for scenarium 1, dvs m 2 ny strand nord for Mikkelborg Restaurant. Der er taget udgangspunkt i, at de eksisterende pladser allerede er optaget af strandgæster, kunder i ishuset og andre brugere af P-pladserne (fx kunder i restauranten og motionister). Der bør således sikres nye P-pladser til de nye besøgende, som vil komme til Mikkelborg i bil i fremtiden. Det er meget vanskeligt at fastlægge eksakt, hvor mange pladser der er behov for. Derfor er der anvendt tre forskellige metoder. Første metode tager ikke hensyn til et muligt niveauspring som følge af strandens udvidelse. Derfor udgør resultatet af denne metode et minimum for det fremtidige behov for P-pladser. De to øvrige metoder kan evt. vise for høje side 18

19 resultater, idet det antagne niveauspring muligvis er for højt. Desuden er der mulighed for, at der opnås et niveau, hvor der ikke kan tiltrækkes flere besøgende uanset strandens størrelse. Derfor er det fremtidige behov for P-pladser fastlagt som et gennemsnit af de tre beregningsmetoder. Dermed mindskes betydningen af eventuelle usikkerheder. På denne baggrund er det vurderet, at der er behov for ca. 100 nye P-pladser, såfremt stranden i Mikkelborg udvides nord for Mikkelborg Restaurant. Såfremt det besluttes at etablere scenarium 2, i alt m 2 ny strand nord og syd for Mikkelborg Restaurant, er det vurderet, at der i alt vil være behov for ca. 300 nye P-pladser. Det skal understreges, at beregninger for scenarium 2 må påhæftes en vis usikkerhed, da der kan opnås et niveau, hvor det ikke længere er realistisk at tiltrække flere besøgende uanset strandens størrelse. Det skal understreges, at beregningerne skal tages med forbehold, idet der ikke forelægger systematiske erfaringer fra lignende strandparker. 4.3 Trafikestimat Omkring 40% af trafikken til og fra P-pladsen ved Mikkelborg Isen kan tilskrives ishuset (jf. tabel 4). Det betyder, at 40% af trafikken ikke har andet formål end at købe is. Trafikken i en spidstime er 70 bilture (jf. tabel 3). Det vil sige, at kunder i ishuset, som parkerer ved ishuset, i en spidstime genererer ca. 30 bilture. Det vil samtidig sige, at strandgæsterne i en spidstime genererer ca. 40 bilture. Det er vurderet, at strandgæsterne repræsenterer ca. 20 af de parkerede biler ved ishuset i en spidstime (resten af de parkerende strandgæster parkerer på de nærliggende P-pladser). Dermed genererer hver P-bås for en strandgæst 2 bilture i en spidstime. Det antages, at de nye strandgæster, som vil komme til området som følge af strandens udvidelse, vil generere samme trafik pr P-plads, som de nuværende strandgæster. Det vil sige, at de ca. 100 nye P-pladser vil generere omkring 200 bilture i en spidstime. Mængden af trafik til og fra ishuset uden andet ærinde i området vil alt andet lige være uændret. Det betyder, at den nye samlede trafik ind og ud af området kan fastlægges som vist i tabel 10. Optagede P- pladser Antal bilture i en spidstime Nuværende strandgæster Fremtidige strandgæster Nuværende kunder v. ishus 6 30 Samlet ny trafik til og fra pladsen 270 Tabel 10. Sammenhæng mellem antal P-pladser og trafik i spidstime. Trafikken ind og ud af P-pladsen vil i spidstimen være omkring 4 gange større end i dag. Det betyder, at hvis de ca. 100 nye P-pladser placeres på samme areal ved Mikkelborg Isen, er det nødvendigt at etablere en eller to yderligere adgange til arealet. side 19

20 Der kører ca køretøjer på Strandvejen ved Mikkelborg på et gennemsnitligt døgn. Ifølge VVM-redegørelse for strandpark ved Springforbi (Høringsrapport april 2005) er trafikken på en god sommerfridag ca. 30% større end den gennemsnitlige døgntrafik. Det betyder, at trafikken på en søndag med godt vejr vil være ca køretøjer pr døgn. Det svarer erfaringsmæssigt til ca. 900 køretøjer i spidstimen. Hvis scenarium 1 gennemføres, vil området ved Mikkelborg generere yderligere ca. 200 bilture pr spidstime udover den trafik, som området allerede genererer. Det svarer til en forøgelse af spidstimetrafikken på Strandvejen med godt 20% i forhold til i dag. Hvis scenarium 2 gennemføres, vil området ved Mikkelborg generere op mod 600 bilture pr spidstime. Det svarer til en forøgelse af spidstimetrafikken på Strandvejen med over 60% i forhold til i dag. 5 Anbefaling 5.1 Nye P-pladser Såfremt stranden i Mikkelborg udvides, er der behov for flere P-pladser tæt ved stranden. I de mest travle perioder dækker de nuværende pladser inkl. de to nærliggende pladser kun næsten parkeringsbehovet i dag. I scenarium 1 vil der være behov for at etablere ca. 100 nye P-pladser. Analysen har bl.a. vist, at især kunder i ishuset men også strandgæster kun i begrænset omfang benytter de to øvrige pladser, der ligger ca m fra ishuset. Derfor foreslås de nye P-pladser hovedsageligt etableret i forlængelse af de eksisterende ved ishuset. Det kræver en reduktion af det grønne areal langs Strandvejen. I forbindelse med analysen er det observeret, at det grønne areal nærmest vejen stort set ikke benyttes. Det skyldes formentligt, at de besøgende foretrækker at være tæt ved vandet og samtidig med afstand til vejtrafikken. På denne baggrund er det vurderet, at en omdannelse af det grønne areal langs Strandvejen kun vil være en marginal forringelse af Mikkelborg Strandpark som helhed. Det er ikke klarlagt, hvor stor en del af det grønne areal, som er nødvendigt at inddrage for at kunne etablere 100 P-pladser. Hvis de nye pladser etableres i forlængelse af de eksisterende, så der fås én stor P-plads, bør der etableres to indkørsler. Således mindskes omfanget af kaotiske ind- og udkørsler, som kan konstateres i dag i de travleste perioder. Det kan overvejes at ensrette ind- og udkørsler, således at alt indkørende trafik benytter den ene adgang, mens alt udkørende trafik benytter den anden adgang. Der er taget udgangspunkt i en spidstime på en sommerdag med meget godt vejr. I perioder, hvor vejret ikke er så godt, vil færre pladser være nødvendige. Således er anbefalingen i dette afsnit rettet mod en situation med meget godt vejr. side 20

21 5.2 Øget brug af de eksisterende P-pladser Foruden anlæg af nye pladser bør det tilstræbes, at de eksisterende to pladser længere mod syd også benyttes af strandgæster og kunder i ishuset. Det kan gøres vha. mere tydelig skiltning. Endvidere vil parkeringskontrol være et effektivt middel til at flytte parkanter fra stien langs Strandvejen til de nærliggende pladser. Hvis scenarium 2 gennemføres, er der behov for yderligere P-pladser. I så fald kan en større del af disse etableres i forbindelse med pladserne ved Mikkelborg Restaurant, som vil være tættere på den sydlige del af en ny strand. 5.3 Tiltag på Strandvejen Af hensyn til det større antal bløde trafikanter, som vil komme til området, bør det overvejes at sikre krydsningen af Strandvejen ved Mikkelborg Isen. Det kan fx gøres vha. en midterhelle, som er afbrudt i midten, således at bløde trafikanter kan krydse Strandvejen i to omgange. En sådan helle vil samtidig gøre bilisterne opmærksomme på, at der er et kryds, og at der kan forekomme krydsende trafik. side 21

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS Til Ringsted Kommune Trafik, Vej og Park Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Charlotte Brenneke Larsen Dokumenttype Notat Dato September 2013 Vurdering af trafikforholdene for taxier på. [Valgfri 2 - If no

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Fagsekretariatet for Plan og Kultur j. nr. 01.00.00-P20-1-08 Natur og parker cpalu / svepe Redegørelse Strandpark/havnebad i Faaborg Indledning I og omkring Faaborg

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks akvarium)

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks akvarium) Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Lande 76 2770 Kastrup E-mail-adresse: kommunen@taarnby.dk 14. august 2009 Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Cykelparkering ved Metrostationer

Cykelparkering ved Metrostationer Cykelparkering ved Metrostationer Indledning Rundt omkring på de københavnske metrostationer er der i dag en del problemer med parkerede cykler. Cyklerne er placeret uden for cykelstativerne enten fordi

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Hvide Sande Trafikplan for midtbyen Projekt Vækst i Turisterhvervet: Erhvervsmæssig vækst i forhold til kyst- og havnebyer

Hvide Sande Trafikplan for midtbyen Projekt Vækst i Turisterhvervet: Erhvervsmæssig vækst i forhold til kyst- og havnebyer Hvide Sande Trafikplan for midtbyen Projekt Vækst i Turisterhvervet: Erhvervsmæssig vækst i forhold til kyst- og havnebyer Hvide Sande Trafikplan 1 Indhold Indledning 2 Trafikale udfordringer i Hvide Sande

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere