Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag"

Transkript

1 Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser (FB), herunder de Administrative Bestemmelser (AB). I tilslutning, g fr at skabe grundlag fr at bestyrelsen kan udøve gd ledelse af Dansk Faldskærmsunins samlede virksmhed, suppleres vedtægterne med en frpligtende beskrivelse af Gd Organisatinsledelse (GO) i DFU samt en Bestyrelsespraksis g en frretningsrden fr bestyrelsesarbejdet. Sidstnævnte beskriver bestyrelsens møderække med bl.a. frmalia mkring mødeindkaldelser g -referater samt standardemner g indhld på respektive bestyrelsesmøder. 2. Gd rganisatinsledelse Dansk Faldskærmsunins bestyrelse har, med udgangspunkt i Danmarks Idrætsfrbunds (DIF) lve 6, stk. 1, nr. 1, der blev vedtaget på DIF årsmøde d. 8. maj 2010, tiltrådt følgende bindende bestemmelser fr gd rganisatinsledelse i Dansk Faldskærmsunin: Der er åbenhed g gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, hvr bestyrelsen løbende kmmunikerer beslutninger til medlemskredsen m.fl. Der er åbenhed g gennemskuelighed i frbundets øknmiske frvaltning g i regnskabsaflæggelsen, herunder er ansvaret herfr frankret i bestyrelsen. Budgetter g regnskaber er ffentligt tilgængelige. Frbundet følger bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- g revisinsinstruks (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005). Med passende mellemrum, drøfter, vedtager g reviderer bestyrelsen DFU s visiner (krtg langsigtede mål), strategier (planer til at nå målene) g plitikker (beslutninger fr at styre eller påvirke udviklingen), idet bestyrelsen præsenterer principielle ændringer fr repræsentantskabet frud fr iværksættelse g i vidtgående tilfælde lader repræsentantskabet vedtage eller frkaste de ændringer, sm bestyrelsen freslår. Bestyrelsen udarbejder en Bestyrelsespraksis fr bestyrelsesarbejdet, sm ffentliggøres ver fr repræsentantskabet, se punkt 3. Bestyrelsen nedfælder principperne fr pgave- g rllefrdelingen mellem bestyrelsen g DFU s ansatte, idet bestyrelsen drøfter pgavefrdelingen g samarbejdsfrmen med DFU s ansatte medarbejdere minimum én gang m året. Bestyrelsen er ansvarlig fr, at repræsentantskabet får ptimal mulighed fr at udføre sine kntrlfunktiner ver fr bestyrelsen. Bestyrelsen skal være repræsenteret på DIF s repræsentantskabs-, års- g budgetmøder, medmindre helt særlige grunde frhindrer dette. Frbundet stiller på DIF s anmdning plysninger m frbundets øknmiske frhld til rådighed fr DIF. 3. Bestyrelsespraksis fr bestyrelsesarbejdet i Dansk Faldskærmsunin Frmålet med at frmulere Bestyrelsespraksis i denne sammenhæng er, at beskrive et sæt leveregler fr gd individuel g kllektiv bestyrelsespraksis i Dansk Faldskærmsunin. Reglerne skal efterleves af bestyrelse samt ansatte g bestyrelsen frudsætter gså, at frretnings- g samarbejdspartnere respekterer dem.

2 Bestyrelsesarbejde er frivilligt arbejde. Sm bestyrelsesmedlem i Dansk Faldskærmsunin er det gd skik, at: Der fretages en frventningsafstemning g intrduktin til bestyrelsesarbejdet i Dansk Faldskærmsunin mellem frmanden, næstfrmand g nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer er afklaret på egne g andres rller, ansvar g kmpetence i frhld til den samlede bestyrelse g de strategiske g plitiske pgaver, sm bestyrelsen skal løse. Det enkelte bestyrelsesmedlem løser sine pgaver med rettidigt mhu, sm generelt skal frstås sm verhldelse af aftaler, beslutsmhed, frudseenhed, samt pgaveløsning til tiden g efter aftalte kriterier afstemt med mdtagerens frventninger. Kmmunikatinen er anerkendende g hvr det enkelte bestyrelsesmedlem tilstræber at se, høre g frstå sine bestyrelseskllegaer. Tnen mellem bestyrelsesmedlemmerne er knstruktiv, prblemløsende, målrettet g humørfyldt. Bestyrelsen bakker trufne beslutninger lyalt p udadtil g tager diskussinen indadtil. Bestyrelsen er tilgængelig i frhld til hinanden g til samarbejdspartnere. Bestyrelsen møder altid velfrberedt p til bestyrelsesmøderne g bidrager aktivt med de ressurcer det enkelte bestyrelsesmedlem besidder. Bestyrelsen arbejder mellem bestyrelsesmøderne med de pgaver, sm det enkelte bestyrelsesmedlem har påtaget sig. Der fregår løbende gensidig g relevant infrmatin mellem bestyrelsesmedlemmerne. Lve, bestemmelser g internatinale knventiner Det er et grundlæggende krav, at DFU s bestyrelse handler inden fr rammerne af gældende lvgivning g internatinale knventiner. Vi respekterer g verhlder knkurrenceregler, miljølvgivning, arbejdsmarkedslvgivning, luftfartslvgivningen, aftaler g sikkerhedskrav eller andre bestemmelser, der udstikker rammerne fr vres aktiviteter. Bestyrelsesmedlemmer må ikke deltage i aktiviteter, der kan føre til interesseknflikt g de må heller ikke udnytte frbindelser med frretningspartnere til persnlig vinding. Dette mfatter at give eller mdtage persnlige gaver, at yde eller mdtage tjenester, der verstiger en fastsat værdi (500,- DKK), eller at deltage i repræsentatin ud ver nrmal frretningsvirksmhed. (Regler fr repræsentatinsbeløb skal fastsættes) Der må heller ikke stilles krav m eller afgives ngen frm fr løfter i frbindelse med at give - eller mdtage gaver. 4. Frretningsrden fr Dansk Faldskærmsunins bestyrelse Gældende fr bestyrelsesåret Frmål Frretningsrdenen har til frmål at sikre en gd g retfærdig afvikling af møderne i DFU s bestyrelse. Den er en vigtig del af grundlaget fr en frsvarlig ledelse af DFU. 2 Mødekalender g -deltagelse Årets møder bliver fastlagt en gang m året (marts/april måned) til g med næste repræsentantskabsmødedat. Det sker på bestyrelsens første møde efter repræsentantskabsmødet. Mødekalenderen udarbejdes under hensyntagen til bestyrelsens tidslinie samt ønsket m størst muligt fremmøde, herunder især til Frmands- g budgetmødet. 3 Indkaldelse til bestyrelsesmøder

3 Indkaldelse sker mindst 2 uger før mødet med infrmatiner m starttidspunkt g mødested. Sammen med indkaldelsen udsendes et udkast til dagsrden fr mødet. Endelig dagsrden samt evt. bilag, der indgår sm beslutningsgrundlag, udsendes senest 3 dage før mødet. 4 Dagsrden Møderne i bestyrelsen bygges p med følgende generelle pkt. på dagsrdenen. Flere pkt. kan tilføjes: 1) Gdkendelse af dagsrden, bilag g kmmende mødedater. 2) Opfølgende bemærkninger til det, i frvejen gdkendte referat, af seneste møde. 3) Opfølgning på sager behandlet i DFU s udvalg. 4) Behandling g status på beslutningssager jf. Aktinslisten. 5) Sager til drøftelse, herunder status på de ansattes arbejdspgaver. 6) Pkt. fra respektive faste 4 mødedagsrdner jf. årsplanen. 7) DFU s år til dat driftsregnskab gennemgås med de faktiske udgifter afhldt i frhld til det vedtagne budget, samt en samlet rientering m indgåede frpligtigende aftaler, m mkstninger i restperiden g det frventede årsresultat fr året. 8) Eventuelt, herunder hvem, der deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 5 Sager Alle bestyrelsesmedlemmer har ret g pligt til at bringe punkter p på bestyrelsesmødernes dagsrden. Sager, der frventes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal sættes på dagsrdenen senest 3 dage før mødet indehldende en krt sagsbeskrivelse. Hvis alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer accepterer det, kan punkter sættes på dagsrdenen umiddelbart inden mødestart, herunder accepteres gså nye sagsbeskrivelsesbilag. 6 Referater Referat udsendes til bestyrelsen til kmmentering g gdkendelse senest 2 uger efter et bestyrelsesmøde. Kmmentering g gdkendelsen kan ske pr. g gøres endeligt af frmanden, hvrefter referatet gøres tilgængeligt på DFU hjemmeside. 7 Tavshedspligt Der er tavshedspligt i persnsager. Desuden kan bestyrelsen pålægge sig selv tavshedspligt i andre sager. 8 Årsplan I nedenstående er nævnt de hvedpunkter, sm umiddelbart frventes behandlet på møderne i et bestyrelsesår. Bestyrelsen: 1. møde marts/april (aftenmøde krt tid efter Repræsentantskabsmødet): - Opfølger på evt. vedtægtsændringer g andet efter repræsentantskabsmødet. - Gdkender DFU Gd Organisatinsledelse i tilfælde af ændringer. - Knstituerer sig i f.t. nye bestyrelsesmedlemmer, herunder fastlægger pgaver g kmpetence i f.t. respektive udvalg. - Opdaterer bestyrelsens tidslinie fastlægger møderække g dater. - Budgetpfølger g evt. revurderer 1. kvartal. - Afrapprterer fra deltagelse i IPC gennemgang af DFU s IPC delegeredes rapprt.

4 2. møde maj/juni (aftenmøde): - Afrapprterer fra DIF s årsmøde samt giver status fr samarbejdet med DIF, herunder gennemgang af frretningsmæssige muligheder i frlængelse af DIF årsmødet - Afgører hvilke bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer bestyrelsen ved respektive DM. - Diskuterer plæg til idégrundlag fr Frmands- g budgetmødet ultim møde september/ktber (aftenmøde): - Drøfter plæg til DIF s Budgetmøde. - Frbereder budget fr det kmmende kalenderår, justerer evt. 4-årig prgnse. Afstemmes efter budgetmøde i sprtsudvalget. - Diskuterer mulige kandidater til afvikling af DM g anden DFU støttet knkurrence (DFU-Open). - Diskuterer mulige kandidater til Sprtspkalen g Frtjenstpkalen. - Reviderer DFU s visin. 4. møde nvember/december (aftenmøde frud fr frmands- g budgetmødet): - Afrapprterer fra DIF budgetmøde. - Beslutter hvem, der skal tildeles Sprtspkalen g Frtjenstpkalen under kmmende rep.møde. - Vedtager endeligt budgetudkast fr det kmmende kalenderår. - Drøfter mulige kandidater til de ledige pster på repræsentantskabsmødet. - Drøfter mulige kandidater til dirigentpsten på repræsentantskabsmødet. 5. møde februar (aftenmøde): - Beslutter indhld g frm af eventuelle aktiviteter i tilslutning til repræsentantskabsmødet. - Frbereder repræsentantskabsmødet, herunder status på indkaldelse g indbydelse til DIF kntaktpersn. - Sikrer at der er kandidater til de valgbare pster på repræsentantskabsmødet. - Sikrer at der er kandidat til dirigentpsten på repræsentantskabsmødet. 6. møde marts (aftenmøde før repræsentantskabsmødet): - Afstemmer repræsentantskabsmødet, hvem fremlægger hvad g hvrdan. 5. Vejledning vedr. øknmisk gdtgørelse i frbindelse med repræsentatin af Dansk Faldskærmsunin. Hvedprincippet er mkstningsdækning af de merudgifter, der påløber i frbindelse med repræsentatin af Dansk Faldskærmsunin, f.eks. ved DIF-møder, udvalgsmøder, Sprtsgallafest (inviteret), knkurrencer (DM g lign.), hvr et bestyrelsesmedlem deltager (gerne synligt i frbundets prfilpåklædning). Transprtmkstninger gdtgøres efter regning. Billigste rejsealternativ, skal sm udgangspunkt vælges, dg henset til rejsetidsfrbruget i f.t. phldstiden under repræsentatinen. Ved nødvendig kørsel i egen bil afregnes efter statens lave takst. Fr DFU ansatte, afregnes dg efter statens høje takst. DFU dækker mkstninger til vernatning, dg højst statens takster g efter regning, hvis ikke inddækket af f.eks. DIF eller anden rganisatin. Eventuelle mkstninger til phld, udver de dage, hvr der er repræsentatin fr DFU, er uninen uvedkmmende. DFU dækker mkstninger til frplejning incl. drikkevarer, dg højst statens takster g efter regning. Brug af minibar, pay TV/filmkanaler etc. dækkes ikke af uninen, med mindre der ligger særskilt aftale herfr.

5 DFU dækker rimelige barregninger efter regning/bilag. Omkstninger til telefn g internet på rejse dækkes efter regning. Brug af egen mbiltelefn under rejse kan skønnes, hvis der ikke kan fremskaffes specificeret samtaleudgifter herfr. I frbindelse med længere rejser eller tilsvarende kan der udbetales et a cnt beløb (verførsel til rejsendes bankknt), mdsvarende det anslåede behv. Afregning af a cnt udbetaling sker senest 14 dage efter rejsens afslutning. Rejseafregning skal ske til DFU kntr med brug af bl.a. DFU udgiftsbilag. Ved rejseafregning skal det tydeligt angives: Rejsens frmål/indhld. Rejsens deltagere (kun repræsenterende DFU). Omkstningernes art. Kntnr. til bankverførsel. Rejseafregning skal være vedlagt alle bilag. Afregning kan sendes enten ved almindeligt brev vedlagt bilag eller ved med scannede bilag. Hvis der anvendes , skal de riginale bilag efterfølgende afleveres til DFU. Er det ikke muligt at aflevere bilag, skal der afleveres en underskrevet erklæring med redegørelse fr udgiften g fr årsagen til, at der ikke kan afleveres bilag. På bagsiden af bilag på mad g drikke, hvr der har deltaget gæster, anføres hvem der har deltaget. Udlæg indbetales til udlægshlderens knt. Udlæg kan ikke afregnes kntant på kntret. Vedtaget af Dansk Faldskærmsunins bestyrelse den 2. maj 2011.

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg I Reglerne Reglerne omkring DFU s udvalg findes i AB-afsnittet af FB eren. I AB nr. 4 findes retningslinierne for budget, økonomi og administration. I AB

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere