FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR KANDIDATUDDANNELSEN,"

Transkript

1 STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 674 af 16. juni i bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) 2 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 19 i bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser. Uddannelsen hører fra under Studienævn for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser (kandidatstudienævnet). Denne studieordning er godkendt af Studienævnet for de juridiske heltidsuddannelser den 4. december Studieordningen er godkendt af Dekanen på Det Juridiske Fakultet den 18. december 2014

2 Kapitel 1 Adgangskrav, normeret studietid, betegnelse m.v. 1. Adgang til kandidatuddannelsen forudsætter en bachelorgrad i jura eller en professionsbacheloruddannelse fra beslægtede uddannelser, hvor professionsbacheloren har bestået juridiske fag og kurser på bachelorniveau svarende til mindst 15 ECTS-point. Stk. 2. Følgende uddannelser anderkendes af universitetet som beslægtede: Professionsbachelor som socialrådgiver, professionsbachelor i offentlig administration, professionsbachelor i International Sales and Marketing Management, professionsbachelor i international handel og markedsføring samt professionsbachelor i finans. Stk. 3. Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, professionsbacheloruddannelsen i politivirksomhed samt professionsbacheloruddannelsen i sygepleje vil også være beslægtede såfremt den studerende i sit uddannelsesforløb har tilvalgt juridiske fag og kurser på bachelorniveau svarende til mindst 15 ECTS-point. Stk. 4. Andre uddannelser herunder udenlandske uddannelser på samme niveau, kan komme i betragtning ved en individuel vurdering. Dog vil uddannelser uden 15 ECTS-point juridiske fag og kurser ikke være adgangsgivende, og der vil ikke være mulighed for supplering efter studiestart. Stk. 5. Kan Det Juridiske Fakultet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere sker udvælgelsen efter faglige kriterier, der fremgår af Studier.ku.dk. Stk. 6. Der er optagelse en gang om året med studiestart 1. september. 2. Uddannelsen er på kandidatniveau og er normeret til 120 ECTS-point. Stk. 2. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 3. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.soc. i jura. På engelsk bruges betegnelsen Master of Science (MSc) in Social Sciences in Laws. Kapitel 2 Faglig profil 4. Cand.soc. i jura har som formål at bibringe de studerende teoretiske og anvendelsesorienterede juridiske kompetencer til at kunne identificere og navigere i et juridisk komplekst felt inden for deres profession. Cand.soc. i jura har ikke til hensigt at omskole kandidaterne, men at integrere jura med i deres professionsfaglighed og herved uddanne dem til professionsjurister. Kandidatuddannelsen tilsigter derfor at integrere juridiske kompetencer i en allerede erhvervet professionsfaglighed. Med en juridisk kandidatuddannelse, der bygger videre på en professionsfaglig bacheloruddannelse, vil de studerende opnå kompetence til at kunne kvalificere deres fagfelt og kontekstualisere denne faglige viden på et juridisk niveau. 5. Efter endt uddannelse har den studerende erhvervet sig

3 Viden om: Retssystemers funktion, opbygning og virke herunder forståelse for samspillet mellem national og international lovgivning Metodikker til systematisering katalogisering af fagspecifik viden, til understøttelse af kandidaternes tilegnelse af viden indenfor de respektive juridiske domæner. Kommunikation og retorik i en juridisk sammenhæng, herunder viden om hvordan der kommunikeres i forskellige juridiske genrer samt viden om disse genrers kommunikative traditioner og vokabularer Centrale juridiske grundfigurer og bagvedliggende teorier Teorier om kommunikation og fortolkning. Såvel juridisk sprog som juridisk argumentation, der understøtter kandidatens kompetence til at anvende den juridiske metode Videnskabsteoretiske begreber (ontologi vs. epistemologi) Den juridiske metode og til forskningsbaseret viden om retsvidenskab Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og til metodiske nøglebegreber (validitet, reliabilitet og generalisering) Relevante juridiske og etiske forhold i forbindelse med empiriske studier. Færdigheder til at: Anvende den juridiske metode til ved subsumption at afgøre retsfølgen af et givet faktum Identificere og arbejde med juridiske grundfigurer som analytisk redskab Fremfinde og læse forskellige typer af retskilder vægte retskilderne indbyrdes og forholde sig kritisk til disse Gennemføre og vurdere undersøgelser af høj videnskabelig kvalitet i krydsfeltet mellem egen profession og jura Producere hensigtsmæssige kommunikative produkter i en juridisk kontekst Kommunikere på tværs af professionsfaglige og juridiske kontekster Kompetencer til at: Selvstændigt at kunne tilrettelægge og styre komplekse og uforudsigelige arbejdsprocesser, der fordrer nye løsningsmodeller Selvstændigt at identificere, analysere og vurdere praktiske og videnskabelige problemer med retlige aspekter inden for egen faglighed Selvstændigt og udviklingsorienteret at tage ansvar for egen læring Gennemføre og vurdere undersøgelser af høj videnskabelig kvalitet i krydsfeltet mellem egen profession/faglighed og jura Agere professionelt i og mediere det juridiske felt og egen profession Selvstændigt at formulere en juridisk problemstilling og redegøre for dens videnskabsteoretiske præmis Designe, vurdere og udvælge kvalificerede løsningsforslag til nye, ukendte problemer i egen praksis Kunne analysere og forholde sig kritisk overfor svagheder og styrker i de enkelte videnskabsteoretiske begreber, deres metoder og perspektiver Forholde sig kritisk til såvel gældende ret som den implementering ud fra flere metodiske tilgange Agere professionelt i og mediere i det juridiske felt og egen profession/faglighed

4 6. Kandidatuddannelsen er bygget op omkring 4 obligatoriske moduler på i alt 60 ECTS-point, 2 valgfrie juridiske moduler på i alt 30 ECTS-point samt et speciale på 30 ECTS-point. Alle moduler er på kandidatniveau. Stk. 2. Den indbyrdes sammenhæng mellem uddannelsens faglige komponenter bidrager til at sikre, at de studerende gennem uddannelsesforløbet erhverver sig den viden, de færdigheder og kompetencer, som tilsammen udgør uddannelsens kompetenceprofil. Kapitel 3 Moduler 7. Kandidatuddannelsens første semester består af fagmodulet Retssystemer og deres virke (7,5 ECTS-point), Videnskabsteori og metoder i juridisk perspektiv (7,5 ECTS-point) samt enten Selskabsret personselskaber (15 ECTS) eller Arbejdsret (15 ECTS) afhængig af den studerendes faglige baggrund. Stk. 2. Kandidatuddannelsens andet semester består af fagmodulet Kommunikation og retorik i en juridisk og tværfaglig kontekst (15 ECTS-point) samt fagmodulet Juridisk analyse, fortolkning og vurdering (15 ECTS-point). Stk. 3. Kandidatuddannelsens tredje semester består af valgfrie moduler på i alt 30 ECTS-point, eller moduler fra andre institutioner i Danmark eller udlandet, der efter studienævnets vurdering kan indgå i uddannelsen, jf. 27 Stk. 4. Kandidatuddannelsens fjerde semester består af kandidatspecialet (30 ECTS-point), der afslutter uddannelsen. Stk. 5. Studienævnet fastlægger de enkelte fags målbeskrivelse for eksamen samt fagenes eksamensform i kursusdatabasen på de studerendes intranet på Stk. 6. De enkelte fags karaktervægt er fagelementets ECTS-point. Stk.7. Studienævnet fastsætter nærmere regler om tilmelding til fag, herunder for valgfag. 8. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i et fagmodul. Kapitel 4 Læring og undervisning 9. Uddannelsen er forskningsbaseret og uddannelsesforløbet tilrettelægges, således at der er såvel en faglig som en pædagogisk progression. Sammenhængen mellem uddannelsens moduler bidrager til at sikre, at de studerende erhverver sig den viden og de færdigheder og kompetencer, der udgør uddannelsens kompetenceprofil. 10. Uddannelsen og de enkelte fag skal bygge på problembaserede læringsprincipper, således at læringsprocessen tager udgangspunkt i en række konkrete problemstillinger, som de studerende selvstændigt arbejder med. Dertil vil de forskellige videnskabsteoretiske tilgange blive koblet til empiriske undersøgelsesmetoder. Formålet er at give de studerende forskningsbaseret viden om

5 anvendelsesmuligheder af teorierne i empirisk forskning. De studerende lærer at forstå og fortolke kvantitative og kvalitative undersøgelser og resultater, som de forekommer i forskellige former for rapporter, monografier og statistiske oversigter. Herunder får de studerende en praktisk indførelse i selv at kunne designe og udføre kvantitative og kvalitative undersøgelser. De studerende lærer at relatere resultaterne af disse empiriske undersøgelser til det juridiske felts traditionelle dogmatiske undersøgelser af gældende ret ved hjælp af den juridiske metode. 11. De enkelte fagmodulers målbeskrivelser skal angive, hvilken viden, færdigheder og kompetencer de studerende skal opnå. 12. I de enkelte fagmoduler skal der anvendes en kombination af flere læringsaktiviteter: Individuelt arbejde, gruppearbejde, seminarer samt forelæsninger. Stk. 2. Kandidatuddannelsen skal indeholde en bred variation i undervisnings- og arbejdsformer med henblik på at opnå de mål, der er fastsat for modulerne. Studienævnet fastlægger nærmere regler og retningslinjer for undervisnings- og arbejdsformer. 13. Eksamen skal afspejle undervisnings- og læringsaktiviteterne og bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de læringsmål, kompetencer og faglige krav, som er fastsat i målbeskrivelsen for faget. Stk. 2. Der kan anvendes porteføljeeksamener, hvor den endelige karakter for et fag sammensættes af karakterer for flere deleksamener. 14. Der skal være overensstemmelse mellem fagets målbeskrivelse, læringsaktiviteter, undervisningsmateriale samt eksamen. Stk. 2. Den faktiske arbejdsbelastning for de studerende skal afspejle de enkelte fags normerede arbejdsbelastning angivet i ECTS-point. 15. Studienævnet fastsætter nærmere regler om læring og undervisning, herunder om gruppearbejde. Kapitel 5 Prøver 16. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet. 17. Prøverne tilrettelægges således, at det sikres at en tredjedel af uddannelsen svarende til 40 ECTSpoint bedømmes ved ekstern censur. Stk.2. Kandidatspecialet bedømmes med ekstern censur. 18. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver. Stk. 2. Ved syge- og omprøve kan Studielederen beslutte, at eksamensformen ændres fra en skriftlig eksamen til en mundtlig eksamen.

6 19. Det Juridiske Fakultet godkender opgaveformuleringen for specialet og fastsætter samtidig hermed en tidsfrist for aflevering og en plan for specialevejledning af den studerende. Stk. 2. Specialet skal skrives på dansk, norsk, svensk eller engelsk.. Hvis den studerende har fået undervisning og herunder vejledning på fremmedsprog, skal specialet skrives på dette fremmedsprog. Stk. 3. Sammen med specialet indleveres en individuel studieforløbsrapport. Retningslinjer for udarbejdelse af studieforløbsrapport samt krav til indhold af rapporten vil fremgå af Uddannelsessiderne på KUnet. Stk. 4. Specialet skal forsynes med et resumé på engelsk. Resumeet indgår i bedømmelsen. Er specialet skrevet på engelsk skal det forsynes med et resumé på dansk. Stk. 5 Kandidatuddannelsens 4. semester består af kandidatspecialet, som afslutter uddannelsen. Specialet udgør 30 ECTS point. Prøven er skriftlig og kan udarbejdes som individuel prøve eller gruppeprøve. Studerende skal afslutte specialet med et mundtligt forsvar. Specialet er skriftligt og kan udarbejdes i en gruppe eller individuelt. En gruppe kan bestå af maksimalt fem studerende. Udarbejdes specialet i en gruppe foregår det mundtlige forsvar i en gruppe. Der gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og det mundtlige forsvar. Bedømmelsen er individuel. 20. Ved bedømmelsen af kandidatspecialet og større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stavning og formulering. Det faglige indhold skal vægtes tungest. 21. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trinsskalaen. Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået. Alle prøver skal bestås, for at kandidatgraden kan opnås. 22. Studienævnet fastsætter nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, herunder til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 23. Studienævnet fastsætter nærmere regler om prøveformerne, herunder om hjælpemidler og brug af computer til eksamen. Kapitel 6 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 24. Frafaldstruede studerende der er mere end 6 måneder forsinkede på uddannelsen i forhold til den normerede studietid har ret til at modtage særlig vejledning. Stk. 2. En frafaldstruet studerende der er mere end 12 måneder forsinkede på uddannelsen i forhold til den normerede studietid tilbydes særlig vejledning i form af en individuel samtale. Stk. 3. Studerende betragtes som frafaldstruede, når de ikke har deltaget i en eksamen inden for de seneste 7 måneder. 25. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på 2 år.

7 Stk. 2. Studienævnet kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 26. Den studerende skal senest have afsluttet uddannelsen 4 år efter studiestart. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. Kapitel 7 Andre bestemmelser 27. Studienævnet fastsætter nærmere regler om meritoverførsel, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved en institution i Danmark eller udlandet. 28. Studienævnet fastsætter nærmere regler, mål og rammer for uddannelsen. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler, mål og rammer for studiestart, studiemiljø, internationalisering, herunder regler for studieophold i udlandet, studie- og erhvervsvejledning af studerende samt for kvalitetssikring af uddannelsen, herunder af pensum (litteratur), undervisning og prøver. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler om projektorienterede forløb i Danmark eller udlandet. Kandidatuddannelsen Cand.soc. i jura hører under Kandidatstudienævnet og Censorkorps Jura. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af fakultetet, når der foreligger usædvanlige forhold. 29. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside og på de studerendes intranet. Kapitel 8 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 30. Denne studieordning træder i kraft den 20. januar 2015 og har virkning for studerende, der påbegynder kandidatuddannelsen den 1. september 2015 eller senere. Det Juridiske Fakultet, den 18.december 2014 Jacob Graff Nielsen, dekan

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere