Skovskolen August 2013 STUDIEORDNING. Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen. Gældende fra august 2010 (Revideret august 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovskolen August 2013 STUDIEORDNING. Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen. Gældende fra august 2010 (Revideret august 2013)"

Transkript

1 Skovskolen August 2013 STDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Gældende fra august 2010 (Revideret august 2013)

2 Professionsbachelor / VM Indholdsfortegnelse Kapitel 1. ddannelsens placering, formål og kompetenceprofil ddannelsens placering ddannelsens formål ddannelsens overordnede profil ddannelsens erhvervssigte ddannelsens kompetenceprofil Viden Færdigheder Kompetencer... 5 Kapitel 2. ddannelsens indhold Indledning Indhold Første uddannelsesår Andet uddannelsesår Tredie uddannelsesår Fjerde uddannelsesår Førsteårsprøven samlet oversigt Kapitel 3. Adgang til videre uddannelse på kandidatniveau

3 Professionsbachelor / VM Kapitel 1. ddannelsens placering, formål og kompetenceprofil I medfør af ndervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som have- og parkingeniør fastsættes nedenstående studieordning for have- og parkingeniøruddannelsen med virkning fra 20/08/2010. Studieordningen er efterfølgende revideret august Ved væsentlige ændringer i denne studieordning skal censorformandskabet og følgegruppen for haveog parkingeniøruddannelsen høres inden fastsættelse af en revideret studieordning. Væsentlige ændringer træder i kraft ved et studieårs begyndelse. ddannelsen giver ret til betegnelsen have- og parkingeniør (professionsbachelor som have- og parkingeniør) og den engelske titel er Bachelor of rban Landscape Engineering. ddannelsens engelske betegnelse er Bachelor s Degree Programme in rban Landscape Engineering. Studieordningens lovgrundlag fremgår af kapitel 12 i den fælles del ddannelsens placering Jf. aftale mellem Erhvervsakademi Sjælland og niversity College Sjælland er udbuddet af have- og parkingeniøruddannelsen lagt i regi af Erhvervsakademi Sjælland. Akademiet har ved aftale forlagt den samlede gennemførelse af uddannelsen til et samarbejde mellem Roskilde Tekniske Skole (Akademiet for grønne uddannelser) og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns niversitet (Skovskolen). Jf. samarbejdsaftale mellem Roskilde Tekniske Skole og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltninggennemføres uddannelsen i al væsentlighed på Skovskolen i Nødebo med inddragelse af undervisere fra Akademiet for grønne ddannelser, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltningsektion for landskabsarkitektur og planlægning samt fra Forest and Landscape College (Skovskolen) ddannelsens formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som have- og parkingeniør er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at tilrettelægge, gennemføre, kvalitetssikre og lede projekt-, anlægs-, driftsog vedligeholdelsesopgaver inden for have- og parkområdet samt at kunne udvikle, formidle og markedsføre projekter, produkter og serviceydelser til offentligt og privatejede friarealer, parker, haver og bynære grønne områder. ddannelsen skal i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt aftagernes behov kvalificere de studerende til handlings- og udviklingsorienteret at kunne udøve professionen såvel nationalt som internationalt. 1.3 ddannelsens overordnede profil Overordnet har uddannelsen fokus på den studerendes personlige udvikling samt bredde i fag og professionsudøvelse. Derfor indledes uddannelsen med en Professionsintroduktion. Gennem den videre undervisning gives et grundlæggende fagligt teoretisk fundament i emnerne IT til projektering CAD, Planter og klima i byen, Landskabsarkitektur samt to kurser i Design og projektering. Fagene videreføres i mere praksisrelaterede og tværgående temaer inden for Parkdrift, Skov og natur og Anlægs- og driftsstyring. 3

4 Professionsbachelor / VM Samtidig undervises i de ledelsesmæssige forudsætninger for håndtering af professionens forskellige jobtyper fx som leder, rådgiver eller specialist. Emnerne er her Ledelse og organisation, Regnskab og kalkulation (Økonomistyring), Projektstyring, Innovation og markedsføring, samt Jura. Mod studiets slutning kan den studerende specialisere sig gennem valg af 15 ECTS valgfrie temakurser inden for eksempelvis Planteanvendelse, Klimatilpasning, Græs, Formidling og Terrain and technology samt det afsluttende Bachelorprojekt. På fjerde år blok 2og 3 skal den studerende vælge mindst 2 ud af de 3 kurser Projektstyring, Innovation og markedsføring og Rådgivning og kommunikation. Endvidere søges gennem hele uddannelsesforløbet at styrke den studerendes ansvarlighed og professionelle bevidsthed gennem le opgaver, studievejledning, evaluering samt samarbejdstræning gennem gruppeøvelser og projektarbejder. 1.4 ddannelsens erhvervssigte ddannelsens erhvervssigte retter sig mod et professionsrettet virke som leder, specialist, rådgiver eller selvstændig. Have- og parkingeniøren kan blive ansat inden for såvel privat som offentlig virksomhed samt i interesseorganisationer med udgangspunkt i drift og anlæg af urbane grønne områder. Endvidere opnås faglige og formidlingsmæssige kompetencer, som mere bredt giver erhvervsmulighed inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsområdet. ddannelsen giver også et grundlag for internationale jobmuligheder inden for anlæg, drift og pleje af større byers grønne områder. Endelig giver uddannelsen grundlag for videre uddannelse på kandidatniveau inden for det grønne område og med sigte på mere administrative jobområder inden for private og offentlige virksomheder. 1.5 ddannelsens kompetenceprofil ddannelsens krav til viden, færdigheder og kompetencer er beskrevet i henhold til Dansk kvalifikationsramme for de videregående uddannelser. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en have- og parkingeniør skal opnå i uddannelsen jf. bekendtgørelsen for have- og parkingeniøruddannelsen Viden Den uddannede har viden om 1) anvendt praksis inden for teknisk udformning og beskrivelse samt implementering og styring af have- og parkområdets anlægs- og driftsopgaver i offentlige og private virksomheder, 2) planters anvendelse og plantevalgets samspil med vækstlokalitetens vilkår, det ønskede elementudtryk og en driftsmæssig bæredygtig håndtering, 3) klima og klimaforandringer og de særlige forhold, der gør sig gældende i byerne 4) anvendt teori og praksis inden for økonomistyring, regnskab, bogføring og priskalkulation, 5) anvendt teori og praksis inden for ledelse af og samarbejde i virksomheder, 6) projektstyring og kvalitetsledelse, 7) innovation og markedsføring af projekter og serviceydelser, 8) rådgivning og kommunikation 9) tilrettelæggelse af opgaveudbud, licitationsdeltagelse og indgåelse af kontrakt, 4

5 Professionsbachelor / VM 10) relevant lovgivning og retspraksis inden for erhvervs- og naturforvaltningsjura samt 11) brancheområdets vilkår, interessenter, herunder faglig rådgivning, borgerinddragelse og virksomhedstyper Færdigheder Den uddannede kan 1) anvende have- og parkområdets metoder, materiel og materialer i forbindelse med anlægs- og driftsopgaver samt udforme tilsvarende nye projekter, servicekoncepter mv., 2) vurdere og beslutte handlings- og metodevalg inden for områdets anlægs- og driftspraksis, herunder udvælge, begrunde og anvende de bedst egnede eller bedst tilpassede metoder til løsning af områdets anlægs- og driftsopgaver mv., 3) nderstøtte og arbejde med grønne og tekniske løsninger i forhold til klimatilpasning og lokal håndtering af regnvand (LAR) 4) varetage ledelsesmæssige og ressourcestyrende opgaver i forbindelse med såvel udbud og licitation som igangsætning, gennemførelse og kvalitetskontrol af anlægs- og driftsopgaver, servicekoncepter samt evaluering af de opnåede resultater og implementere ændringer, 5) udvikle og markedsføre løsninger, metoder, servicekoncepter mv. til branchens kundegrupper samt 6) dokumentere, formulere og formidle have- og parkområdets praksisnære faglige problemstillinger og løsninger til forskellige organisatoriske niveauer, samarbejdspartnere, beslutningstagere og brugere. 7) Rådgive professionelt indenfor have- og parkområdets faglige problemstillinger Kompetencer Den uddannede kan 1) selvstændigt varetage opgaver i have- og parkområdets virksomheder og institutioner såvel internt som i forhold til samarbejdspartnere, brugere og interessenter, 2) selvstændigt håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for have- og parkområdets anlægs- og driftspraksis, projektvaretagelse, formidling og markedsføring, 3) indgå i ledelsesmæssige, faglige og tværfaglige funktioner og samarbejdsrelationer, der er relevante for professionsområdet, samt 4) identificere egne læringsbehov og videreudvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for professionsområdet. 5

6 Professionsbachelor / VM Kapitel 2. ddannelsens indhold 2.1 Indledning er normeret til 4 år inklusive virksomhedspraktik og samlet svarende til 240 ECTS-point (European Credit Transfer System). ddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland og gennemføres på Det Natur- og Biovidenskabelige Falkultet (SCIENCE) på Københavns niversitet gennem en udlægningsaftale. Som andre uddannelser på K-SCIENCE er uddannelsen tilrettelagt i en blokstruktur, som for denne uddannelse består af 16 blokke, hver af 9 ugers varighed. I løbet af året er lagt skemafrie uger, som bruges til reeksamen, erhvervs- og studievejledning, studiepolitiske eller studiesociale aktiviteter, intensive kursusforløb og andre aktiviteter. 2.2 Indhold Overordnet et består uddannelsen af: et professionsintroducerende forløb (15 ECTS), have- og parkingeniør faglige kurser (i alt 82½ ECTS), ledelsesfaglige kurser (i alt 67½ ECTS) valgfri kurser (i alt 15 ECTS) virksomhedspraktik (45 ECTS) afsluttende bachelorprojekt (15 ECTS) ddannelsens opbygning giver de studerende mulighed for en vis specialisering gennem valg af enkelte kurser (herunder meritering af visse kurser på jordbrugsteknolog (LA)-, landskabsarkitekt- og bydesign-uddannelsen), valg af virksomhedspraktik i ind- og udland samt emnevalg i projekteringsopgaver og bachelorprojektet. Fra studiestart introduceres den studerende til profession og vilkår med sigte på forankring af professionsidentitet og forståelsesramme som reference for den videre personlige og faglige kompetenceopbygning. Frem til og med 4. semester kombineres fagområdets væsentlige grundelementer både med det ledelsesmæssige fagområde og med mere anvendelsesorienterede områder, og med bedst mulig inddragelse af fagets praksis via eksempler, øvelser, cases, ekskursioner mv. I 5., 6. og 7. semester gives den studerende mulighed for praksislæring gennem ½ års praktikophold efterfulgt af kurser, der går i dybden fagligt og udbygger de ledelsesorienterede discipliner. Yderligere gives mulighed for at vælge mellem kurser, der understøtter og uddyber dels den opnåede praksiserfaring, dels kan ses som led i den studerendes eget karriereperspektiv. 8. semester består af ¼ års praktikophold og en efterfølgende udarbejdelse af bachelorprojektet. Efter den studerendes eget valg kan bachelorprojektet udarbejdes i tilknytning til en relevant problemstilling på praktikvirksomheden eller med et selvstændigt emne. Den studerende kan vælge at være i deltidspraktik i blok 2 og 3, hvilket giver mulighed for at følge et 7,5 ECTS valgfag i hver af de to blokke. Beskrivelse af de enkelte kursers mål og pointmæssige vægtning fremgår af kursusbeskrivelserne på Alle kurser undervises med dansk som hovedsprog. 6

7 60 ECTS 60 ECTS Studieordning August 2013 Professionsbachelor / VM Første uddannelsesår Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 IT til projektering - CAD Planter og klima i byen ÅR 1 Professionsintroduktion Design, planter og projektering Landskabsarkitektur Design, terræn og projektering LSLS10065 LSLS10066 LSLS10067 LSLS10068 LSLS10068 Kursustitel Karakter Censur Prøver ECTS -point Bestået Intern 1 15,0 7-skala Intern 1 7,5 7- skala Intern 1 7,5 7-skala Ekstern skala Ekstern 1 7,5 7-skala Ekstern 1 7,5 I alt 5 60,0 Professionsintroduktion IT til projektering - CAD Design, planter og projektering Planter og klima i byen Landskabsarkitektur Design, terræn og projektering Kursusnummer LSLS10064 Obligatorisk Eksamensform Skriftlig portfolio, Mundtligportfolio, Mundtlig portfolio, Skriftlig, Skriftlig, Mundtlig portfolio, Der er fælles eksamen i kurserne IT til projektering CAD og Design, planter og projektering Andet uddannelsesår Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jura Skov og natur Parkdrift ÅR 2 Regnskab og kalkulation Anlægs- og driftsstyring 7

8 60 ECTS Studieordning August 2013 Professionsbachelor / VM Kursusnummer LSLS10070 LSLS10041 LSLS10071 LSLS10072 LSLS10073 Kursustitel Obligatorisk Eksamensform Parkdrift Mundtlig og skriftlig, Jura Skriftlig, Skov og natur Mundtlig, Regnskab og kalkulation Mundtlig portfolio, Anlægs- og driftsstyring Mundtlig, Karakter Censur Prøver ECTS -point 7-skala Ekstern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 7,5 7-skala Ekstern 1 7,5 7-skala Ekstern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 15,0 I alt 5 60, Tredje uddannelsesår Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Klimatilpasning og byens vand ÅR 3 Virksomhedspraktik 1 Ledelse og organisation LSLS10075 LSLS10039 Kursustitel Karakter Censur Prøver ECTS -point Bestået Intern 1 30,0 7-skala Ekstern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 15,0 I alt 3 60,0 Virksomhedspraktik 1 Klimatilpasning og byens vand Ledelse og organisation Kursusnummer LSLS10074 Obligatorisk Eksamensform Skriftlig, Skriftlig og mundtlig, Skriftlig og mundtlig, og gruppe Fjerde uddannelsesår 8

9 Professionsbachelor / VM Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Valgblok I Valgblok II (vælg 2 af 3 fag) Valgkursus på Skovskolen eller Projektstyring Innovation og markedsføring Virksomhedspraktik II Bachelorprojekt Valgkursus på LIFE eller andet universitet Rådgivning og kommunikation (ligger i blok 3) Kursusnummer Kursustitel Obligatorisk Eksamensform Planteanvendelse Nej Mundtlig (note 1) og skriftlig, Græsdrift Nej Mundtlig, (note 1) LSLS10078 Klimatilpasning og Nej Mundtlig, planlægning (note 1) LSLS10051 Formidling Nej Mundtlig, (note 1) Terrain and technology Nej Skriftlig og in landscape (note 2) mundtlig architecture portfolio, Xxxxxx Kurser på (note 3) SCIENCE LSLS10059 Projektstyring Skriftlig, LSLS10060 Innovation og markedsføring Mundtlig, gruppe LSLS10079 Virksomhedspraktik Skriftlig, 2 LSLS10080 Bachelorprojekt Mundtlig, () Note 1 Note 2 Note Førsteårsprøven Valgkursus udbudt på Skovskolen Valgkursus udbudt på SCIENCE Alle kurser på SCIENCE kan normalt indgå. Karakter Censur Prøver ECTS -point 7-skala Ekstern (1) (7,5) 7-skala Ekstern (1) (7,5) 7-skala Ekstern (1) (7,5) 7-skala Ekstern (1) (7,5) 7-skala Ekstern (1) (15,0) 7-skala Ekstern 1 7,5 7-skala Ekstern 1 7,5 Bestået Intern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 15,0 I alt 5 el. 6 60,0 Førsteårsprøven består af kurserne IT til projektering - CAD (LSLS10065), Design, planter og projektering (LSLS10066), Planter og klima i byen (LSLS10067), Landskabsarkitektur (LSLS10068) og Design, terræn og projektering (LSLS10068). Reglerne for beståelse af førsteårsprøven fremgår af kap

10 Professionsbachelor / VM I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal den studerende indstille sig til og deltage ved de prøver, som efter studieordningen er en del af førsteårsprøven, inden udgangen af 2. semester (blok 4, 1. år). Disse kurser skal bestås inden udgangen af 4. semester (blok 4, 2. år). 10

11 Professionsbachelor / VM 2.4 samlet oversigt Kapitel 3. Adgang til videre uddannelse på kandidatniveau 11

12 Professionsbachelor / VM Have- og parkingeniøren har mulighed for at videreuddanne sig på en kandidatuddannelse, en masteruddannelse eller tilsvarende. På K-SCIENCE er der adgang til følgende uddannelser: MSc Programme in Forest and Nature Management (direkte adgang) MSc Programme in Agricultural Development (direkte adgang) MSc Programme in Nature Management (direkte adgang) MSc Programme in Landscape Architecture (direkte adgang) Yderligere oplysninger om K-SCIENCEs kandidatuddannelser kan fås hos Studie- og karrierevejledningen. Telefon: eller , Endvidere kan der søges om optagelse på andre overbygningsuddannelser. 12

STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen

STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Skovskolen August 2014 STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Gældende fra august 2010 (Revideret august 2014) Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Uddannelsens placering, formål og

Læs mere

Studieordning. Specifik del for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Specifik del for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Specifik del for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen Gældende fra august

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2015 til 2017 Vinter Januar 2015 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere