Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport."

Transkript

1 Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende nedenstående forhold. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Dansk titel Master i katastrofehåndtering Engelsk titel Master of Disaster Management Adgangskrav Adgang til kandidatuddannelsen forudsætter: En naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig, humanistisk, samfundsfaglig eller teknisk bacheloruddannelse. F.eks. indenfor biologi, medicin, folkesundhedsvidenskab, farmaceut, tandlæge, internationale udviklingsstudier, statskundskab, jura, økonomi, antropologi, sociologi eller ingeniørvidenskab. En relevant professionsbacheloruddannelse. F.eks. sygeplejerske, lærer, fysioterapeut eller pædagog En relevant mellemlang videregående uddannelse. F.eks. de af forsvarets uddannelser, der kan sidestilles med en professionsbacheloruddannelse. Sprogkundskaber Færdigheder i engelsk, der kvalificerer til at følge et engelsksproget undervisningsforløb, dvs. ækvivalent til en TOEFL test på 550 for en papir-baseret test, 213 for en computer-baseret test 80 for en internetbaseret test eller en IELTS på 6. Ansøgeren skal herudover have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Uddannelsens normerede studietid 60 ECTS Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Deltidstakst 2 Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Ingen maksimumsramme for optag på uddannelsen 1

2 Akkrediteringsrapport Ny masteruddannelse i katastrofehåndtering (Master of Disaster Management) Formålet med en Master i Katastrofehåndtering er at udvikle kompetencer relateret til varetagelse af komplekse interdisciplinære multikulturelle opgaver i arbejdet med katastrofehåndtering i et økonomisk, politisk, miljø- og sundhedsmæssigt og bæredygtigt perspektiv. Uddannelsen vil give de studerende et stærkt teoretisk og tværfagligt fundament, der dækker både tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fagdiscipliner. Indsigten i de forskellige faglige discipliner skal gøre de studerende i stand til at tænke i en projektcyklus perspektiv og derved erkende, at handlinger har konsekvenser for det efterfølgende forløb. Uddannelse (ansøgte titel): Master i katastrofehåndtering (Master of Disaster Management) Universitet: Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi (ISIM) Sagsbehandling afsluttet: 29. november

3 Indstilling til Akkrediteringsrådet Det faglige sekretariats indstilling og begrundelse Masteruddannelsen i katastrofehåndtering indstilles til positiv akkreditering. Indstillingen er baseret på følgende: Forskningsbasering Uddannelsen vurderes at leve op til kriteriet om forskningsbasering, idet uddannelsens undervisere vurderes at være aktive forskere og uddannelsen tager afsæt i aktuel forskning. Uddannelsens samfundsmæssige relevans Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at der er et samfundsmæssigt behov for uddannelsen. Behovet er dokumenteret gennem en aftagerundersøgelse, samt to uafhængige rapporter. Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at masteruddannelsen i katastrofehåndtering ligger inden for et område, hvor der kun eksisterer få lignende uddannelser. Faglig progression Samlet vurderes det, at der er ekstern såvel som intern faglig progression i uddannelsen. Hvad har været væsentligt for vurderingen og indstillingen? Universitetet har været i kontakt med en række relevante aftagere, der alle har udvist interesse for uddannelsen eller tilkendegivet, at de er interesserede i at ansætte kandidater fra en master i katastrofehåndtering. Ikke alle giver udtryk for sidstnævnte, men dem der gør, vurderes alle at være store, relevante organisationer, hvilket vurderes at være med til at understøtte uddannelsens relevans. Der er især blevet lagt vægt på tilkendegivelserne fra Forsvarsakademiet og FN samt på oplysningen om, at enkelte af de internationale organisationer allerede har folk på venteliste til uddannelsen. Der er desuden blevet lagt vægt på, at fokusgruppen har tilkendegivet et behov for at rekruttere kandidater, der kan udsendes til verdens brændpunkter, direkte efter endt uddannelse. To internationale rapporter peget desuden på, at der vil være brug for mandskab, som er uddannet til at kunne håndtere en katastrofe, hvis skaderne i fremtidige katastrofesituationer skal mindskes. En rundspørge hos fem relevante organisationer vurderes at vise, at der er et relativt stort behov for at udsende medarbejdere. Det vurderes samtidig, at rundspørgen ikke viser, at alle disse kandidater nødvendigvis skal have en master i katastrofehåndtering. Set i sammenhæng med aftagerundersøgelsen er det dog rimeligt at antage, at en del af behovet vil kunne dækkes af medarbejdere med en master i katastrofehåndtering. Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at uddannelsen adskiller sig fra de nævnte beslægtede uddannelser ved at anlægge et holistisk syn på katastrofehåndtering. På den baggrund vurderes det, at uddannelsens kandidater vil have indsigt i flere aspekter af emnet end de kandidater, der uddannes ved de beslægtede uddannelser. Det vurderes endvidere, at de derfor formodes at være bredere rustet til at håndtere katastrofens forskellige faser. Der vurderes dog også, at der er den fare, at uddannelsens bliver så 3

4 bred, at niveauet for kandidaternes viden og kompetencer ikke bliver højt nok. Muligheden for at vælge én bestemt specialiseringslinie vurderes dog at kunne imødekomme denne problemstilling. Uddannelsen tager afsæt i aktuel igangværende forskning på området, hvilket vurderes at udgøre en styrke. Det vurderes endvidere, at planerne om at inddrage internationale forskere på området, vil tilføre uddannelsen faglig tyngde. Uddannelsens undervisere vurderes at være aktive forskere, der beskæftiger sig med områder, som er relevante for katastrofehåndtering. 4

5 Indstilling til Universitets- & Bygningsstyrelsen Titel indstilling Universitetet har ansøgt om følgende titel: Dansk: Master i Katastrofehåndtering Engelsk: Master of Disaster Management (MDM) Titelvalget foreslås imødekommet, da det synes at stemme overens med uddannelsens kernefaglige indhold. Adgangskrav Uddannelse Den studerende skal have gennemført én af følgende uddannelser for at være berettiget til optagelse på uddannelsen (Ansøgning, s. 8): En naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig, humanistisk, samfundsfaglig eller teknisk bacheloruddannelse. F.eks. indenfor biologi, medicin, folkesundhedsvidenskab, farmaceut, tandlæge, internationale udviklingsstudier, statskundskab, jura, økonomi, antropologi, sociologi eller ingeniørvidenskab. En relevant professionsbacheloruddannelse. F.eks. sygeplejerske, lærer, fysioterapeut eller pædagog En relevant mellemlang videregående uddannelse. F.eks. de af forsvarets uddannelser, der kan sidestilles med en professions bacheloruddannelse. Sprogkundskaber de studerende [skal] have færdigheder i engelsk, der kvalificerer til at følge et engelsksproget undervisningsforløb, dvs. ækvivalent til en TOEFL test på 550 for en papir-baseret test, 213 for en computer-baseret test 80 for en internetbaseret test eller en IELTS på 6. (Ansøgning, s. 8) Erhvervserfaring De studerende skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, fortrinsvis fra katastrofehåndteringsrelateret arbejde. (Ansøgning, s. 8) Uddannelsens normerede studietid 60 ECTS (1 års fuldtidsstudier). Det vil være muligt at tage uddannelsen som et 1-årigt fuldtidsstudie eller som en 2-årig deltidsuddannelse. 5

6 Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Universitetet ønsker uddannelsen indplaceret på takst 3. Den ønskede taxameterindplacering (takst 3) foreslås ikke imødekommet. I stedet foreslås uddannelsen indplaceret på taxameter 2. Der er især blevet lagt vægt på universitets oplysning om, at uddannelsens våde aktiviteter omfatter: Laboratoriearbejde i faget Water and Sanitation in Emergencies og et større feltarbejde i Indien som en del af grundmodulet. De nævnte aktiviteter vurderes dog at udgøre så lille en andel af uddannelsens samlede antal ECTS, at det ikke berettiger til takst 3. Faget Water and Sanitation in Emergencies udgør 6 ECTS på én af uddannelsens fire linier og er ikke obligatorisk for alle studerende. Feltarbejdet er på 2-3 uger og indgår som en del af et ud af fire kurser i et obligatorisk grundmodul på 20 ECTS. Der er ikke oplyst nogen ECTS-vægt for hvert enkelt kursus, da de afsluttes med en samlet eksamen, hvorfor vægten antages at være ligeligt fordelt med 5 ECTS til hver af de 4 kurser. Feltarbejdet indgår således som en del af et kursus på 5 ECTS. Det betyder, at det samlede antal våde fag udgør maksimalt ca. 11 ECTS af uddannelsens i alt 60 ECTS. Hvis den studerende vel at mærke vælger at følge kurset Water and Sanitation in Emergencies, der ikke er obligatorisk. Derudover skal det tilføjes, at feltarbejde i sig selv ikke berettiger til takst 3. Studier som f.eks. antropologi og etnologi, der også omfatter feltarbejde er eksempelvis indplaceret på takst 1. Uddannelsen i katastrofehåndtering (MDM) sammenlignes med uddannelsen Master of International Health (MIH). Der er imidlertid så få sammenfaldende elementer, at det ikke berettiger til at få samme takst. På den baggrund foreslås uddannelsen indplaceret på takst 2. Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Der forventes et optag på mellem 21 og 30 studerende samt et antal deltagere, der kun er tilmeldt enkeltmoduler. Der skal som minimum optages 21 fuldtidsstuderende for at uddannelsen udbydes. Akkrediteringen af uddannelsen er sket inden for rammerne af den tjek-liste, som universiteternes rektorer har modtaget primo september fra ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen i Danmark. Her fremgår det, hvilke minimumskrav ansøgningerne skal leve op til, og det fremgår hvilke overordnede kriterier, der ligger til grund for akkrediteringen. Ud over bekendtgørelses- og legalitetsforhold er det specielt uddannelsens samfundsmæssige relevans, dens forskningsbasering og uddannelsens faglige progression. 6

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere