Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark"

Transkript

1 Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter større mulighed for selv at bestemme over kursusudbud og indhold, og de studerende fik øgede muligheder for selv at kombinere forskellige kurser og emner. De studerende kan vælge at læse på uddannelsesprogrammer, hvor der er specifikke krav til, hvilke kurser der indgår, eller de kan vælge frit at kombinere kurser fra forskellige områder. Omfanget af uddannelsesprogrammer og kurser angives i point, hvor ét point modsvarer 1 uges fuldtidsstudie, og hvor et læseår normalt består af 40 point. Beståelse af et kursus resulterer normalt i 5, 10 eller 20 point. Kurserne inddeles som regel i niveauerne A-D, hvor hvert niveau modsvarer mindst 20 point. A-kurser er på grundlæggende niveau, B- kurser på mellemniveau, mens C- og D-kurser giver en videre fordybelse i emnet. Studier på uddannelsesprogrammer afsluttes i oftest med en såkaldt yrkesexamen/fageksamen, mens studier på fritstående kan afsluttes med en högskoleksamen (efter 2 år = 80 point), en kandidateksamen (efter 3 år = 120 point) eller en magistereksamen (efter 4 år = 160 point). For disse generelle eksaminer gælder som nævnt, at de studerende frit kan kombinere kurser fra forskellige områder, idet der dog som betingelse for tildeling af eksamen stilles krav om fordybelse i et hovedemne 1. Omkring halvdelen af de studerende ved universiteterne er registreret på et uddannelsesprogram. På Lunds universitet fulgte 58 pct. af de studerende i 1998 uddannelsesprogrammer. Studier på fritstående kurser dominerede især på det humanistiske område (med 98 pct. af de studerende på fritstående kurser), men bruges også markant på det samfundsvidenskabelige område (59 pct.) og det naturvidenskabelige område (40 pct.). På de øvrige områder fulgte ca. 90. pct. af de studerende uddannelsesprogrammer. 2 Fordeling af studenterårsværk på hovedområder I tabel B1 vises fordelingen af universiteternes helårspræstationer og studenterårsværk på hovedområder. Sammenligninger mellem de to landes fordelinger må foretages med visse forbehold, idet det i Sverige er de enkelte kursers indhold, der afgør helårspræstationernes tilknytning 3. Den svenske psykologiuddannelse vil således omfatte kurser, der tæller som produktion af helårspræstationer indenfor medicin, mens der omvendt kan indgå samfundsvidenskabelige kurser i den svenske lægeuddannelse. I Danmark bestemmes 1 En kandidateksamen forudsætter fordybende studier på mindst 60 point i hovedemnet. Magistereksamen kræver fordybende studier på mindst 80 point. Det enkelte universitet kan selv fastsætte yderligere betingelser. 2 Kilde: Årsredovisning Lunds universitet Hertil kommer, at der kan være forskelle med hensyn til, hvordan de enkelte kurser kategoriseres. Manglende eller uklare centrale retningslinjer vedrørende kursusklassificeringen kan således give anledning til en uegal praksis på institutionerne, jf. Högskoleverket, Uppföljning av resurstilldelningsssystemet för grundläggande högskoleutbildning, 1997, pp

2 taksttilhørsforholdet på naturvidenskab og humaniora tilsvarende som hovedregel ud fra, hvilket institut der udbyder den konkrete undervisning, men for de øvrige uddannelsesområder gælder, at en uddannelse normalt udløse samme takst i hele forløbet. Tabel B1 Fordeling af helårspræstationer/studenterårsværk på hovedområder 4 Svenske universiteter (1997) 5 Danske universiteter (1998) Humaniora (inkl. teologi) 17,85% 30,84% Samfundsvidenskab (inkl. jura) 30,18% 32,35% Naturvidenskab (inkl. matematik) 14,81% 15,25% Tekniske uddannelser/kurser 19,13% 10,91% Sundhedsvidenskab 9,19% 9,76% Pædagogiske uddannelser/kurser 5,62% 0,89% Kunstneriske kurser 1,45% - øvrigt 1,78% - Total 100,00% 100,00% Der synes dog af tallene at kunne udledes 3 væsensforskelle mellem danske og svenske universiteters uddannelsesproduktion. For det første er det humanistiske områdes andel væsentligt større på de danske universiteter. For det andet har de svenske universiteter en betragteligt større andel af helårspræstationer på tekniske uddannelser/kurser 6. Endelig findes på de svenske universiteter en række uddannelser, der ikke findes på de danske. Det gælder således læreruddannelser 7 samt visse uddannelser, der i Danmark primært udbydes af institutioner under Kulturministeriet. Med en vis rimelighed kan man sondre mellem "dyre" og "billige" hovedområder, således at sundhedsvidenskab, naturvidenskab, teknik og det kunstneriske område regnes til de dyre og resten til de billige. Det fremgår af en sådan fordeling, jf. tabel B2, at de svenske universiteter tilsyneladende producerer relativt flere helårspræstationer på de dyre uddannelser. Tabel B2 Fordeling mellem uddannelsesproduktion på hhv. dyre og billige områder Svenske universiteter Danske universiteter Billige uddannelser/kurser 55,4% 64,1% Dyre uddannelser/kurser 44,6% 35,9% Total 100,0% 100,0% Uddannelsernes længde Universitetsuddannelserne er i Sverige ofte af kortere normeret varighed en i Danmark. Mens de generelle studier som anført er normeret til 2-4 år, varierer uddannelsesprogrammerne fra 40 til 220 point, dvs. fra 1 til 5½ års normeret studietid. I tabel B3 er for Lunds universitet opgjort antal afsluttende eksaminer i 1997 fordelt på uddannelsens normerede varighed. Det fremgår, at omtrent to tredjedel af de afsluttede grunduddannelser har haft en normeret varighed på 4 år (160 point) eller derunder. 4 Kun ordinære uddannelser 5 Kilde: NU-databasen. 6 I Danmark udbydes mellemlange tekniske uddannelser af ingeniørhøjskolerne, hvilket formentlig bidrager til at forklare forskellen. 7 Danmarks Lærerhøjskole står for efter- og videreuddannelse af folkeskolens og seminariernes lærere, men ikke den egentlige lærergrunduddannelse.

3 Tabel B3 Fordeling af afsluttende eksaminer 8 på Lunds universitet Normeret Antal fageksaminer Antal generelle Total Fordeling uddannelsesvarighed eksaminer 1-2 år ,22% 2½-3 år ,66% 3½-4 år ,92% 4½-5 år ,51% 5½ år ,69% Total ,00% Hvor den danske ph.d-uddannelse er normeret til 3 år, kan svenske forskerstuderende afslutte uddannelsen efter 2 år med en licentiatgrad eller efter 4 år med en doktorgrad 10. Samtidig er der en langt større andel af de studerende på de svenske universiteter, der fortsætter i et forskeruddannelsesforløb. I foråret 1997 var der på de svenske universiteter aktive forskerstuderende 11. På de danske universiteter var der ved opgørelsen pr. 15. marts 1996 registreret aktive ph.d.-studerende 12, hvilket vil sige, at antallet i Sverige er omkring 5 gange højere. Dette må sammenholdes med, at antallet af helårspræstationer på de svenske universiteters grunduddannelse kun er ca. dobbelt så stort som antallet af studenterårsværk på de danske universiteters grunduddannelse. Til gengæld er der en relativt lav gennemførsel på den svenske forskeruddannelse. Ifølge Högskoleverkets rapport, En gennomlysning av svensk forskarutbildning er der i Sverige årligt ca forskerstuderende, der tager en afgangseksamen (licentiat- eller doktorgrad), hvilket kun er 2½ gang så mange som antallet af danske forskerstuderende, der årligt tager en ph.d.-grad (869 i 1997). Forholdet mellem forskeruddannelsesproduktion og grunduddannelsesproduktion, målt på antal færdiguddannede, er dermed af nogenlunde samme størrelsesorden i de to lande. Undervisningsformer, uddannelseskvalitet m.v. Der foreligger kun et relativt spinkelt grundlag for at drage slutninger med hensyn til de danske og svenske universitetsuddannelsers kvalitet, grad lærerstøtte og undervisningsformer osv. Med hensyn til undervisningsformer er forelæsnings/lektionsbaseret ifølge Utbildningsdepartementet inden for de sidste år blevet normen i den svenske universitets- og högskolesektor 13, og der findes angiveligt ikke universiteter, der som Ålborg universitet og Roskilde Universitetscenter i Danmark primært er funderet på en projektorganiseret uddannelsesmodel. Utbildningsdepartementet forudsiger dog også, at den lektionsbaserede uddannelsesmodel står over for en snarlig afvikling i Sverige, og vil blive afløst af individuel vejledning eller vejledning af mindre hold. Selv om der som led i institutionernes kvalitetsudviklingsarbejde foretages eksperimenter med nye undervisnings- og eksamensformer, erklærer regeringen i 8 Kun grunduddannelse. 9 Oplysningerne om normeret studietid er fundet ved gennemgang af beskrivelser af uddannelsesprogrammerne ved Lunds Universitet. Oplysningerne om fordelingen af afsluttende eksaminer i 1997 stammer fra NU-databasen. 10 På Lunds Universitet var der i , der tog en licentiateksamen, mens 355 tog en doktoreksamen. 11 Antal individer, der har været registreret ved universiteterne i forårssemestret 1997 og som har haft en aktivitetsgrad på over 9 pct. 12 Kilde: Forskerakademiet. 13 Utbildningsdepartementet, Lärare för högskola i utvecling, SOU166, 1996, pp. 53ff.

4 forbindelse med budgetpropositionen for 1998/99, at dette udviklingsarbejde p.t. går meget langsomt 14. I Sverige har man som led i fastsættelsen af den laveste takst, der omfatter humaniora, teologi, samfundsvidenskab og jura taget udgangspunkt i et basisniveau, der er udtryk for hvad man vurderer som det lavest acceptable niveau for lærerstøtte. Basisniveauet fastsattes for disse uddannelsesområder til 6 timers forelæsnings/lektionsundervisning (30 studerende eller mere pr. lektion) og 3 timers holdundervisning (ca. 15 studerende pr. hold) pr. uge. Det er ikke lykkedes at finde dokumentation for, om de svenske universiteter faktisk ligger over basisniveauet, men ifølge Högskoleverket har takstnedsættelser medført, at taksterne for humaniora, teologi, samfundsvidenskab og jura ikke længere rækker til finansiering af en sådan lærerstøtte En kilde til uddannelsessammenligninger kan komme af, at svenske eksperter ofte repræsenteret i styregruppe eller ekspertpanel i forbindelse med uddannelsesevalueringer i Danmark, men typisk undlader man i evalueringsrapporterne at drage eksplicitte sammenligninger mellem de to landes uddannelser. Det fremgår dog f.eks. af evalueringsrapporten for de videregående datalogiuddannelser 17, der blandt andet er baseret på en forespørgsel blandt udenlandske gæstelære, at de danske datalogistuderende vidensmæssigt fuldt ud er på niveau med de bedste studerende i bl.a. Sverige. I evalueringen af den lægevidenskabelige kandidatuddannelse 18 anvendes opbyggelige eksempler fra Sverige som led i bl.a. kritikken af manglende sammenhæng mellem teori og praksis i den danske uddannelse. Og også evalueringen af matematik-, fysik- og kemiuddannelserne indeholder en række referencer til de svenske/nordiske uddannelser jf. ovenstående boks 19. Udsagn fra evaluering af matematik-, fysik- og kemiuddannelserne De svenske paneldeltagere finder det faglige niveau af de danske kandidater tilfredsstillende, også set i et internationalt perspektiv Undervisningskvalifikationer prioriteres betydeligt højere i Sverige ved f.eks. lektor- og professoransættelser I et nordisk perspektiv er Danmark privilegeret ved at have naturvidenskabelige uddannelser, der benytter sig af meget forskellige undervisningsformer 14 Finansdepartementet, Budgetprop. 1998/99: 1 Utgiftsområde 16, pp Högskoleverket, Uppföljning av resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning, 1997, pp. 24ff. 16 I Danmark er der grund til at formode, at man typisk ligger et pænt stykke over det svenske basisniveau på humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Ifølge Evalueringscenteret modtager jurastuderende på Aarhus universitet således i gennemsnit for hele uddannelsesforløbet 13 ugentlige undervisningstimer, hvoraf over halvdelen er holdundervisning. (jf. Evalueringscenteret, Evaluering af jurauddannelserne, 1996). Grundfagsstudiet i dansk på Københavns universitet omfatter i gennemsnit ca. 12 ugentlige timer med overvægt af holdundervisning (jf. Evalueringscenteret, Evaluering af videregående uddannelser i dansk/nordisk, 1997). 17 Evalueringscenteret, Evaluering af videregående datalogiuddannelser: Evalueringsrapport, Evalueringscenteret, Evaluering af den lægevidenskabeligekandidatuddannelse: Evauleringsrapport, Evalueringscenteret, Evaluering af matematik-, fysik- og kemiuddannelserne: Evalueringsrapport, 1998.

5

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

De mere detaljerede oplysninger for de enkelte uddannelsesområder fremgår af bilag 1.

De mere detaljerede oplysninger for de enkelte uddannelsesområder fremgår af bilag 1. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Udgifter til uddannelse og godtgørelse 1 Opgørelserne af udgifter

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand:

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand: Anklageskrift Historisk har de danske universiteters uddannelser ændret status fra at være for de få til at være for de mange. Denne udvikling har været rigtig og naturlig i opbygningen af Danmark som

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet - En behovsanalyse Juni 2001 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet En behovsanalyse Juni 2001 Forord Industriel videnbeskyttelse også

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere