Betænkning om EN REFORM AF DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om EN REFORM AF DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE"

Transkript

1 Betænkning om EN REFORM AF DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE Afgivet af et underudvalg under Det faglige landsudvalg forde samfundsvidenskabelige og sociale uddannelser, nedsat af direktoratet for de videregående uddannelser i december BETÆNKNING NR December 1985

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Un bet.

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning side: Baggrunden for nedsættelsen af udvalget side: Udvalgets kommissorium side: Udvalgets sammensætning side: Resumé af udvalgets forslag side: 3 Kapitel 2. Den juridiske studieordning før og nu side: ordningen side: ordningen side: ordningen side: 8 Kapitel 3. Kapitel 4: Juridiske kandidaters beskæftigelsessituation side: 11 Knud Larsen-udvalgets handlingsplan for bedre balance på de langvarigt uddannedes arbejdsmarked side: 16 Kapitel 5. Udvalgets overvejelser og forslag side: Juristuddannelsens målsætning side: Vurdering af den nuværende uddannelse side: Hovedindholdet af en reform side: Enkeltheder i udvalgets forslag side: Fagene på grunduddannelsen side: Grunduddannelsens varighed side: Grunduddannelsens nærmere tilrettelæggelse side: Overbygningsuddannelsen side: Prøver og karakterer side: Uddannelseskombinationer med juridiske studieelementer side: Ikrafttræden m.m. side: Forslagets økonomiske konsekvenser side: Supplerende udtalelse (Niels Fisch- Thomsen) side: 50 Kapitel 6. Udvalgets forslag til rammebekendtgørelse, side: 52

4 Bilag 1: Sammenskrivning af bekendtgørelse om juridisk kandidateksamen af 23. juli 1973 med senere ændringer. side: 60 Bilag 2: Bekendtgørelse om humanistiske kandidatuddannelser m.v. af 15. maj side: 66 Bilag 3: Notat af 13. august 1985, udarbejdet af Dansk Arbejdsgiverforening og Industrirådet, side: 72

5 Kapitel 1. Indledning Baggrunden for nedsættelsen af udvalget. Det faglige landsudvalg for de samfundsvidenskabelige og sociale uddannelser (FLUSA) foreslog i sommeren 1984 over for direktoratet for de videregående uddannelser, at der blev nedsat et reformudvalg for den juridiske kandidatuddannelse. Baggrunden herfor var især, at rammerne for den nuværende uddannelse blev fastlagt i 1966 og ikke forekommer helt tidssvarende i forhold til de differentierede arbejdsområder, jurister ansættes indenfor, ajt relativt få jurister ansættes i private virksomheder udover advokatvirksomhed, og jrt der pr. september 1984 blev etableret en erhvervsretlig uddannelse på handelshøjskolerne. Udvalgets sammensætning og kommissorium blev drøftet mellem direktoratet for de videregående uddannelser og repræsentanter for de juridiske faggrupper ved Københavns Universitet og Århus Universitet. Direktoratet besluttede herefter at nedsætte reformudvalget som et underudvalg under FLUSA Udvalgets kommissorium. Udvalget fik følgende kommissorium: "1. Udvalget skal udarbejde forslag til en reform af den juridiske kandidatuddannelse. 2. Udvalget skal formulere reformforslaget som et forslag til rammebekendtgørelse for uddannelsen ved de to universiteter. Uddannelsernes nærmere tilrettelæggelse forudsættes fastlagt i studieordninger udarbejdet af de to universiteter hver for sig, således at rammebekendtgørelsen fastlægger de fælles krav, der skal opfyldes i studieordningerne. 3. Udvalgets arbejde skal tage udgangspunkt i de erfaringer, man har gjort med den nuværende uddannelse, siden den blev fast-

6 - 2 - lagt i 1973 set i forhold til udviklingen i de juridiske kandidaters arbejdsopgaver. Udvalget skal endvidere vurdere, hvorledes uddannelsen kan tilpasses fremtidige beskæftigelsesmuligheder for jurister, herunder mulighederne for ændringer og udvidelser af arbejdsmarkedet for jurister set i lyset af udviklingen på arbejdsmarkedet for samfundsvidenskabeligt uddannede mere generelt inden for den offentlige og private sektor. 4. Uddannelsen skal tilrettelægges indenfor en uændret studietidsramme, d.v.s. 4 ½ år. 5. Udvalget bør i sit arbejde inddrage overvejelserne fra det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg om en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af langvarigt uddannede. Dette udvalg forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af Uddannelsen skal søges koordineret med andre uddannelser inden for det samfundsvidenskabelige område, herunder uddannelserne på handelshøjskolerne. 7. Udvalget skal redegøre for de økonomiske konsekvenser af reformen 8. Udvalget skal afslutte sit arbejde i efteråret 1985." Udvalget blev nedsat i december Udvalgets sammensætning. Udvalget fik følgende sammensætning: Højesteretsdommer Erik Riis (formand) Professor, dr. jur. Claus Gulmann, Københavns Universitet - udtrådt 1. juni 1985 og afløst af professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen, Københavns Universitet.

7 - 3 - Professor, dr. jur. Henrik Zahle, Københavns Universitet Stud. jur. Michael Goeskjær, Københavns Universitet Stud.jur. Hanne Kjeldgaard Petersen, Københavns Universitet Professor, dr.jur. Stig Jørgensen, Århus Universitet Lektor, cand.jur. Jens Vedsted-Hansen, Århus Universitet Stud.jur. Carsten Munk Hansen, Århus Universitet Stud.jur. Sten Schaumburg-Müller, Århus Universitet Advokat Niels Fisen-Thomsen, Advokatrådet Konsulent Michael Christiansen, Danmarks Jurist- og Økonomforbund Fuldmægtig Anders Hesselholt, Administrationsdepartementet Kontorchef Elisabeth Lenzing, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening i forening Direktionssekretær J.W. Lykou, Dansk Arbejdsgiverforening og Industrirådet i forening Direktør Rimond Jørgensen, Assurandør-Societetet, Danmarks Sparekasseforening, Den Danske Bankforening og Realkreditrådet i forening Professor Ebbe Yndgaard, Det faglige landsudvalg for de samfundsvidenskabelige og sociale uddannelser Professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard, Det faglige landsudvalg for de samfundsvidenskabelige og sociale uddannelser. Sekretariat: Lektor Peter Møgelvang-Hansen, Københavns Universitet Fuldmægtig Ella Højbjerg Madsen, direktoratet for de videregående uddannelser Stud.jur. Hanne Baumann-Larsen, direktoratet for de videregående uddannelser. Udvalget har holdt 7 møder Resumé af udvalgets forslag. Udvalget foreslår, at den juridiske kandidatuddannelse fremover struktureres således, at de studerende skal gennemføre en 3-årig grunduddannelse, der er fælles for alle, og en li-årig overbyg-

8 - 4 - ningsuddannelse, hvis nærmere tilrettelæggelse inden for visse rammer er overladt til den enkelte studerendes valg. Set i forhold til den nuværende uddannelsesordning indebærer forslaget om en 1½-årig overbygning en væsentlig faglig styrkelse af studiets specialiseringsfase. Idet studietiden som fastlagt i kommissoriet efter udvalgets udkast udgør 4½ år, indebærer den foreslåede grunduddannelse på 3 år en omlægning af studiets fællesfase, herunder at visse af de uddannelseselementer, som i dag er obligatoriske, placeres som valgfri fag på overbygningsuddannelsen. Den foreslåede grunduddannelse er udformet ud fra det hovedsynspunkt, at den skal sikre de studerende grundlæggende metodisk indsigt og færdigheder, som skal videreudvikles under mere avancerede studier af overbygningsuddannelsens specialfag, samt det for alle juridiske kandidater nødvendige overblik over retssystemet. Grunduddannelsen er efter udvalgets udkast til rammebekendtgørelse bygget op om de centrale formue- og offentligretlige fagområder. For hvert af disse fagområders vedkommende foreslås tilrettelagt et kontinuerligt studieforløb, der strækker sig over hele grunduddannelsen, kun afbrudt af en udskillelsesprøve i stil med den nuværende efter 1. studieår. Undervisning i visse af de discipliner, som i dag udgør selvstændige obligatoriske fag, foreslås givet i tilknytning til undervisningen i de nævnte formue- og offentligretlige fag. Udover dele af de nævnte to fagområder omfatter grunduddannelsens 1. år efter udkastet faget familie- og arveret, som også skal indgå i udskillelsesprøven, samt et alment fag benævnt indføring i forholdet mellem ret og samfund. Efter udkastet er faget strafferet og -proces og faget retshistorie, almindelig retslære samt retssociologi placeret på grunduddannelsens 2. år ved siden af det formueretlige og det offentligretlige fag, der begge strækker sig over uddannelsens år. Overbygningsuddannelsen er efter udkastet udformet med henblik på at sikre navnlig den nødvendige videreudvikling af metodiske færdigheder gennem studier på et mere avanceret niveau af et udsnit

9 - 5 - af de retsområder, der er berørt under grunduddannelsen, og de studerendes mulighed for at specialisere sig på områder af særlig betydning for den ønskede senere beskæftigelse. Efter udkastet skal den studerende som overbygningsuddannelse sammensætte et studieprogram. Studieprogrammet forudsættes normalt at komme til at bestå af 9 kurser. Heraf skal det ene være et kursus i elementær skatteret. Studieprogrammet skal endvidere omfatte et kursus i økonomi (enten drifts- eller nationaløkonomi). De øvrige 7 kurser vælges blandt dem, der udbydes eller er godkendt af universitetet. Højst 3 af disse kurser kan angå ikke-juridiske emner. Den studerende skal afslutte mindst ét af de valgfri kurser ved udarbejdelse af en selvstændig skriftlig afhandling om et godkendt juridisk emne. Den studerendes studieprogram skal godkendes af universitetet. Forslaget herom skal navnlig sikre, at den studerende har gennemtænkt overbygningsuddannelsens sammensætning, herunder sammenhængen mellem de valgte kurser set i relation til det beskæftigelsesområde (retssektoren, privat erhvervsvirksomhed, den offentlige forvaltning, etc), som han eller hun sigter mod. Godkendelsesordningen skal endvidere sikre, at den studerendes overbygningsuddannelse får den for videreudviklingen af de metodiske færdigheder nødvendige spændvidde. Forslaget til ny bekendtgørelse er tiltrådt af samtlige 17 medlemmer af udvalget. Niels Fisch-Thomsens tilslutning til forslaget er dog betinget af, at den i retsplejelovens 119, stk. 6, forudsatte obligatoriske efteruddannelse af advokatfuldmægtige bliver gennemført, inden reformen træder i kraft, jfr. nærmere nedenfor under 5.8. Som nærmere omtalt under 5.1. i.f. finder J.W. Lykou, at det bør være muligt for den enkelte student at sammensætte sin overbygningsuddannelse, så den bliver så kraftigt orienteret mod et bestemt arbejdsområde, f.eks. private virksomheder, at den valgte fagkombination ikke kan forudsættes at give direkte adgang til samtlige traditionelle beskæftigelsesområder for jurister. En sådan model kan kaldes en mild linjedeling.

10 - 6 - København, den 18. november 1985 Erik Riis (formand) Hans Gammeltoft-Hansen Henrik Zahle Michael Goeskjær Hanne Kjeldgaard Petersen Stig Jørgensen Jens Vedsted-Hansen Carsten Munk Hansen Sten Schaumburg-Müller Niels Fisch-Thomsen Michael Christiansen Anders Hesselholt Elisabeth Lenzing J.W. Lykou Rimond Jørgensen Ebbe Yndgaard Mogens Koktvedgaard Peter Møgelvang-Hansen Ella Højbjerg Madsen Hanne Baumann-Larsen

11 - 7 - Kapitel 2. Den juridiske studieordning før og nu. Den nugældende studieordning fremgår af bekendtgørelse nr. 438 af 23. juli 1973 om juridisk kandidateksamen med senere ændringer. Den gældende bekendtgørelse (gengivet nedenfor som bilag 1) viderefører i hovedsagen den ordning, der blev fastlagt ved anordning nr. 288 af 21. juli 1966, som trådte i stedet for anordning nr. 13 af 19. januar Indtil da fremgik studieordningen af anordning nr. 245 af 19. juli ordningen. Under 1944-ordningen faldt studiet i 3 dele. 1. del omfattede fagene 1) borgerlig ret i hovedtræk, 2) statsforfatningsret, forvaltningsret med næringsret og grundtræk af folkeret samt 3) nationaløkonomi i hovedtræk. 2. del omfattede 1) person-, familie- og arveret med hovedpunkter af international og intertemporal privatret, 2) almindelig retslære og ejendomsretten, 3) læren om aftaler, erstatningsretten, obligationsrettens almindelige del og læren om køb samt 4) dansk retshistorie eller romersk ret. Tilfredsstillende deltagelse i et kursus i obligationsrettens specielle del og i et kursus i selskabsret og søret var en forudsætning for 2. del. 3. del omfattede 1) strafferet og 2) retspleje. Tilfredsstillende deltagelse i et kursus i kriminologi samt deltagelse og bestået prøve i et kursus i bogholderi og regnskabskritik var en forudsætning for 3. del. 3. del kunne tages samtidig med 2. del og skulle tages senest 1 é år efter denne ordningen. Ved 1956-ordningen afskaffedes 3. del, og 2. del kom herefter til at omfatte 1) person,- familie- og arveret med hovedpunkter af international privatret, 2) formueret, 3) strafferet, 4) retspleje og 5) retshistorie (i København alternativt retslære). Fagindholdet af 1. del forblev i hovedsagen uændret. Obligatorisk kursus og prøve

12 - 8 - i bogholderi og regnskabskritik bortfaldt. Det samme gjaldt obligatorisk deltagelse i kurser i obligationsrettens specielle del, selskabsret og søret samt kriminologi. I stedet opstilledes krav om deltagelse og prøve i to valgfri kursusfag ordningen ordningen blev gennemført på grundlag af et forslag afgivet i december 1965 af de juridiske faggrupper ved Københavns og Århus universiteter. Hovedsigtet med forslaget var at nedbringe studietiden, som under 1956-ordningen udgjorde gennemsnitlig ca. 6i år (i København), nemlig 2 år til 1. del og 4 år til 2. del. Navnlig tilrettelæggelsen af undervisning og prøver på 1. del, der var normeret til 1 i - 2 år, blev anset for en svaghed, som blev accentueret af den meget store tilgang til jurastudiet. Med henblik på tidlig udskillelse af de studieegnede og effektivisering af undervisningen foresloges studiets 1. del opdelt i 2 årsprøver, som skulle baseres på en mere koncentreret og skolemæssig undervisning end tidligere. Faget borgerlig ret foresloges afskaffet og erstattet af et nyt mindre tidkrævende introduktionsfag, indledning til formueretten, der skulle indgå i udskillelsesprøven efter 1 år sammen med det tidligere 2. delsfag person-, familie- og arveret. 2. årsprøve skulle bestå af de hidtidige 1. delsfag minus borgerlig ret, d.v.s. statsforfatningsret, forvaltningsret og udvalgte dele af folkeretten samt økonomi. Efter forslaget skulle 2. del omfatte hovedfagene strafferet, retspleje og formueret (fortsat bestående af to discipliner: obligationsret og ejendomsret) med dele af international privatret. Universiteterne skulle bemyndiges til i lys af erfaringerne med undervisning og prøver under den nye ordning at foretage en deling af også 2. del i to årsprøver, således at strafferet og retspleje indgik i 3. årsprøve og formueret i 4. årsprøve.

13 - 9 - Selv om det blev anset for ønskeligt at gøre såvel retshistorie som almindelig retslære til obligatoriske fag, afstod man fra at stille forslag herom for at undgå studieforlængelse og blev stående ved den hidtidige ordning, hvorefter fagene var alternative. Den under 1956-ordningen indførte kursusfagsordning blev anset for en værdifuld nydannelse, som foresloges opretholdt stort set uændret. Det blev dog anset for ønskeligt, at universiteterne fik adgang til at indføre et tredje kursusfag og til at bestemme, hvilket eller hvilke fag der herved kunne komme i betragtning. Forslaget om en sådan bemyndigelse skyldtes navnlig et i København næret ønske om at kunne gøre skatteret til et obligatorisk kursusfag ved siden af de to valgfri. Den samlede studietid foresloges normeret til 4 i - 5 år. Fakulteternes forslag til en ny studieordning blev gennemført ved anordning nr. 288 af 21. juli 1966 og svarer som nævnt i hovedsagen til den nugældende ordning. Visse af de ændringer, der er foretaget i den mellemliggende tid, har medført, at der i dag er visse mindre forskelle på studiet ved de to universiteter. Ved Københavns Universitet er således også 2. del nu opdelt i to årsprøver, mens 2. delsstudiet kan tilrettelægges mere frit af de studerende ved Århus Universitet, jfr. den gældende bekendtgørelse 4 og 5, stk. 3. I København er økonomifaget placeret på 1. årsprøve, i Århus på 2., jfr. 3, stk g i stedet for filosofikum, der i 1971 faldt bort som obligatorisk fag for alle universitetsstudier, er der i Århus indført et alment fag, samfundsfilosofi, som er placeret på 1. årsprøve, jfr. 2, stk. 3, ligesom grundtræk af retslære er inddraget i faget retshistorie, jfr. 6, stk. 2. I København er derimod ikke indført noget fag som erstatning for filosofikum, og retshistorie og almindelig retslære er stadig alternative som obligatoriske fag, jfr. 6, stk. 1. Mens der i Århus skal tages 2 valgfri kursusfag, er tallet for Københavns vedkommende 3, som alle er valgfri, jfr. 7. Det bemærkes herved, at den ovenfor om-

14 talte bemyndigelse for universiteterne til at foreskrive deltagelse og prøve i et bestemt kursusfag ikke længere findes i bekendtgørelsen. Den gennemsnitlige studietid under 1966-ordningen har været godt 6 år, d.v.s. 1-Ü år mere end den normerede. Dette skyldes i højere grad andre forhold end studiets struktur. Det forhold, at de studerende i ret vidt omfang har erhvervsarbejde, er muligvis den væsentligste årsag.

15 Kapitel 3. Juridiske kandidaters beskæftigelsessituation. Der er ikke opstået et ledighedsproblem for jurister i det omfang, som bl.a. prognoser i begyndelsen af 1970'erne forudså, selv om der har været en betydelig stigning i udbuddet i de sidste 10 år. I de sidste par år har der været svag stigning i antallet af ledighedsberørte til ca. 340 (april 1985). Dette udgør dog kun ca. 3% af det samlede udbud. Det potentielle udbud af jurister, d.v.s. alle nulevende personer under 70 år med en juridisk kandidatuddannelse, udgør aktuelt ca personer. Under forudsætning af, at den nuværende samlede tilgangsramme på 915 fastholdes uændret, og at gennemførelsesprocenten ved jurastudiet på Københavns og Århus universiteter er 50, vil det potentielle udbud udvikle sig således fremover: 1985 (p.t.) Den samlede kandidatbestand vil således de næste 10 år kun vokse med ca. 200 årligt, selvom den årlige kandidatproduktion er på ca Dette hænger sammen med, at der er et betydeligt erstatningsbehov. Kandidatårgangene fra 1945 til 1955, der i de kommende år vil nærme sig pensionsalderen, var nemlig i gennemsnit på ca. 250, hvad der var usædvanlig højt efter datidens målestok. I perioden steg beskæftigelsen i den offentlige sektor med 2% årligt. I samme periode steg antallet af private ansatte 4,2% årligt.

16 I 1972 fordelte juristernes beskæftigelse sig med 56% i den offentlige sektor og 44% i den private sektor. I 1979 var fordelingen 51% - 49% og i 1985 (foreløbigt skøn) 46% - 54%. Se nærmere tabel 1.

17

18 I de kommende år forventes en meget beskeden vækst i det offentliges personaleforbrug. Under forudsætning af et uændret antal jurister ansat i den offentlige sektor i perioden frem til 1990 skal den årlige vækst i den private sektors efterspørgsel efter jurister stige med ca. 4% om året, hvis der med en årlig kandidatproduktion på ca. 450 skal være balance mellem udbud og efterspørgsel. Nogenlunde den samme stigningstakt kræves i 1990'erne. Det er dog tvivlsomt, om forudsætningen om et uændret antal jurister ansat i den offentlige sektor fremover kan holde stik. Det kan måske forventes, at øvrige samfundsvidenskabelige kandidater (forvaltningsuddannede) i stigende grad vil erstatte juridiske kandidater i den offentlige sektor. Se tabel 2. 1) DJØF's medlemstal pr. 1. juli Udgangspunkt for tallene er en organisationsprocent på 90%. (Tallene omfatter også ansatte på jobtilbud).

19 Som det fremgår af tabel 1, har der siden 1972 været en betydelig beskæftigelsesstigning inden for kategorien: Pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Selv om statsadministrationen og de liberale erhverv fortsat vil dominere beskæftigelsesbilledet, kan det forventes, at de egentlige fremstillingserhverv og finansierings- og forsikringsinstitutioner vil øge deres andele af det samlede antal jurister i beskæftigelse. Den 3-årige erhvervsretlige uddannelse, der er etableret i 1984 på handelshøjskolerne, Odense Universitet og Aalborg Universitetscenter, vil dog formentlig i et vist omfang kunne konkurrere med juristuddannelsen med hensyn til de færdiguddannedes muligheder for ansættelse navnlig inden for de egentlige fremstillingserhverv.

20 Kapitel 4. Knud Larsen-udvalgets handlingsplan for bedre balance på de langvarigt uddannedes arbejdsmarked. Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte i sommeren 1984 et udvalg, der fik til opgave at udarbejde en handlingsplan for, hvordan der kunne opnås en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter langvarigt uddannede på arbejdsmarkedet. Årsagerne til det problem, at der på mange områder var overflod af færdiguddannede, mens der på andre områder var mangel på højt kvalificeret personale, skulle findes, og der skulle opstilles en plan til løsning af dette problem. Ledigheden var og er især koncentreret om de uddannelser, der traditionelt har været rettet mod den offentlige sektor: Humanistiske og visse naturvidenskabelige kandidater (gymnasielærere), socialrådgivere, bibliotekarer, folkeskolelærere og pædagoger. Hertil kommer mindre grupper som sociologer og psykologer, der har store ledighedsprocenten Knud Larsen-udvalgets arbejde var derfor væsentligst koncentreret om foranstaltninger over for denne problemgruppe. Juridiske kandidater blev af Knud Larsen-udvalget ud fra en vurdering af beskæftigelsesudsigterne placeret i en "mellemgruppe", hvor beskæftigelsesproblemerne forekom mere overskuelige. Udvalget pegede dog på, at der også for uddannelserne i mellemgruppen kunne være risiko for en ugunstig beskæftigelsesudvikling. Manglende overensstemmelse mellem udbuds- og efterspørgselssammensætningen kunne hyppigt henføres til, at uddannelsernes tilpasningstempo til efterspørgslen var for langsom. Knud Larsen-udvalgets handlingsplan tog derfor bl.a. sigte på at øge dette tempo. Udvalgets generelle vurdering var, at en væsentlig del af de langvarigt uddannedes beskæftigelsesproblemer skyldes, at mange uddannelser er for snævert rettede mod afgrænsede erhvervsfunktioner, typisk inden for den offentlige sektor. Da uddannelserne sam-

21 tidig er for ufleksible, og da reaktionstiden på krav om omstilling har været lang, har uddannelserne ikke kunnet tilpasse sig de ændrede vilkår på arbejdsmarkedet. Som generelle retningslinier for reformer af uddannelsernes opbygning og indhold afstak Knud Larsen-udvalget følgende: "- Man skal fastholde uddannelsernes faglige identitet, og primære kvaliteter (metodisk indsigt, evnen til at overskue og behandle store sammenhængende stofområder), men; - Uddannelserne skal være fleksible rned et bredt erhvervssigte og med mulighed for hurtig omstilling i takt med arbejdsmarkedsudviklingen. Dette opnås bl.a. ved at give mulighed for uddannelseskombinationer på tværs af institutions- og faggrænser. - De faktiske studietider skal være væsentligt kortere. - Der skal lægges større vægt på mellemlange uddannelser (3-4 år) med muligheder for efterfølgende videreuddannelser samtidig med eller afvekslende med erhvervsarbejde. - Der skal etableres et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne indbyrdes og mellem institutionerne og aftagerne omkring uddannelsernes indhold og opbygning. - Institutionernes ansvar for uddannelserne skal fastholdes." Udvalget omtalte det udkast til ny humanistbekendtgørelse, (bekendtgørelsen er gengivet nedenfor som bilag 2), der var udarbejdet, og hvori der var taget fat på den praktiske gennemførelse af tanken om uddannelse på tværs af hovedområder og læreanstalter. Målet var at give de studerende muligheder for og tilskynde dem til at supplere og berige den faglige kvalifikation, erhvervet inden for et fag, med elementer fra andre. Også ikke-humanister skulle tilskyndes til at supplere deres uddannelser med humanistiske elementer.

22 Knud Larsen-udvalget opfordrede til, at der blev foretaget de nødvendige ændringer i uddannelsesbekendtgørelser m.v., således at man på alle uddannelsesområder, hvor det var rimeligt og naturligt, fik tilsvarende muligheder for at kombinere tværfaglige og tværinstitutionelle uddannelseselementer som ved humaniora. Jurareformudvalget har inddraget Knud Larsen-udvalgets tanker i overvejelserne om indholdet af en fremtidig juridisk uddannelse. Et af udvalgets væsentligste sigtepunkter har været, at jurauddannelsen skal udformes på en sådan måde, at de hidtidige brede beskæftigelsesmuligheder, der har været for jurister, fortsat skal være til stede.

23 Kapitel 5. Udvalgets overvejelser og forslag Juristuddannelsens målsætning Udvalget har i sit arbejde lagt til grund, at den juridiske kandidatuddannelse bør have til formål at danne basis for adgangen til alle stillinger inden for den offentlige og den private sektor, hvor anvendelse og udfærdigelse af retsregler samt rådgivning vedrørende retlige forhold er af væsentlig betydning. Uddannelsen bør således fortsat have et bredt erhvervssigte og give kandidaterne den almene juridiske kvalifikation, som er nødvendig for bestridelsen af en række erhvervsfunktioner ved domstolene, som advokat, i den offentlige forvaltning, det private erhvervsliv, faglige organisationer m.v. Varetagelsen af juridiske funktioner inden for retssektoren (d.v.s. domstole, anklagemyndighed, advokatvirksomhed) er efter retsplejeloven betinget af juridisk kandidateksamen. På grund af beskæftigelsesmonopolet må uddannelsen også fremover leve op til de kvalifikationskrav, retssektoren stiller. Skal samtidig uddannelsens traditionelle bredde bevares og om muligt øges, således at kandidaterne kan indpasses i flest mulige erhvervsmæssige sammenhænge, bør uddannelsen i højere grad end i dag muliggøre en vis specialisering rettet mod juristfunktioner i ikke alene retssektoren, men også på de øvrige offentlige og private beskæftigelsesområder, jfr. nærmere under 5.2. Ved den nærmere udformning og løbende ajourføring af de enkelte uddannelseselementer, der her kan komme på tale, vil det være naturligt at etablere et tættere samarbejde med repræsentanter for de arbejdsområder, hvor de respektive uddannelseselementer anvendes i praksis. Uddannelsen bør give kandidaterne grundlaget for og en oplæring i evnen til at erhverve juridisk relevante specialkundskaber og -færdigheder. Derimod er det ikke ønskeligt, og under den opstillede målsætning heller ikke muligt, at indrette uddannelsen

24 således, at den fuldt ud kunne imødekomme eventuelle ønsker om, at kandidaterne var i besiddelse af en dybtgående speciel viden og specielle færdigheder på de enkelte beskæftigelsesområder. Sådanne specielle erhvervsrelevante kvalifikationer må ligesom hidtil erhverves under den praktiske uddannelse, som det kan være nødvendigt at supplere med en, eventuelt obligatorisk, teoretisk efteruddannelse. Jfr. for advokatuddannelsens vedkommende Rpl. 119, stk. 6, der bemyndiger justitsministeren til at fastsætte regler om, at gennemførelse af en teoretisk efteruddannelse på områder af særlig betydning for advokater er en betingelse for at få beskikkelse som advokat, og se nærmere herom bet.nr. 871/1979 vedrørende revision af retsplejelovens afsnit om advokater s. 47 ff. Under den opstillede målsætning vil en specialisering ikke kunne drives lige så vidt, som hvis uddannelsen blev delt i linjer, der hver havde sin målsætning rettet mod en større eller mindre del af de juridiske kandidaters traditionelle beskæftigelsesområder, f.eks. henholdsvis retssektoren, den offentlige forvaltning og det private erhvervsliv. Uanset hvilket beskæftigelsesområde den studerende måtte sigte mod, er det imidlertid nødvendigt, at han eller hun opnår grundlæggende metodisk indsigt og færdigheder samt et overblik over retssystemet. Dette sker mest hensigtsmæssigt under en grunduddannelse, der er fælles for alle studerende. I udvalget er der således enighed om, at en eventuel linjedeling kun kunne være formålstjenlig for overbygningsuddannelsens vedkommende, d.v.s. den del af studietiden, som efterfølger en fælles grunduddannelse. Under drøftelserne af dette spørgsmål er der peget på, at en linjedeling kunne tilrettelægges således, at overbygningsuddannelsen kom til at bestå af tre tilvalgsområder, der hver især skulle omfatte et antal (i hovedsagen obligatoriske) discipliner rettet mod det pågældende beskæftigelsesområde, og som skulle føre til hver sin juridiske kandidatgrad.

25 Et stort flertal af udvalgets medlemmer har imidlertid fundet, at en ikke-linjedelt overbygningsuddannelse kan indrettes således, at behovet for specialisering rettet mod de forskellige beskæftigelsesområder bliver tilgodeset i samme omfang som under en linjedelt overbygningsuddannelse. Efter disse udvalgsmedlemmers opfattelse ville en sådan linjedeling desuden være uheldig. Den ville således indebære en fastlåsning af studiets struktur, som ville udelukke eller dog i ret høj grad vanskeliggøre hurtig omstilling med henblik på tilpasning til nye krav og erhvervsmuligheder i takt med arbejdsmarkedsudviklingen. Endvidere ville en formaliseret linjedeling besværliggøre de hidtil ret udbredte vandringer af juridiske kandidater på tværs af de respektive beskæftigelsesområder. Dette ville være uheldigt, bl.a fordi en række specialdiscipliner af væsentlig betydning for ét beskæftigelsesområde (for det private erhvervslivs vedkommende eksempelvis de, der vedrører den retlige regulering af arbejdsforhold, beskatnings- og selskabsforhold og anvendelsen af fast ejendom, samt immaterialret, konkursret, lejeret, transportret og tvangsfuldbyrdelse) tillige er af væsentlig betydning for (eventuelt dele af) de øvrige beskæftigelsesområder. Af samme grund ville det også være uheldigt gennem en formaliseret linjedeling at tvinge de studerende til på et ret tidligt tidspunkt at foretage et erhvervsvalg. I den forbindelse bemærkes, at en ikke-linjedelt overbygningsuddannelse efter udvalgsflertallets opfattelse som nævnt kan indrettes således, at de studerende, som sigter mod et bestemt beskæftigelsesområde, kan opnå en erhvervsrettet specialisering, som lever op til den, der kunne opnås under en linjedelt overbygningsuddannelse. Det er således den langtovervejende opfattelse i udvalget, at uddannelsen fortsat bør være en enhedsuddannelse, og at dens bredde og dybde bør være tilstrækkelig til, at kandidaterne har en almen kompetence til at varetage juridiske funktioner i retssektoren, den offentlige forvaltning, det private erhvervsliv m.v. Samtidig med at udvalgsflertallet er imod en linjedeling, findes det ønskeligt, at tilrettelæggelsen af kurserne på overbygningsuddannelsen sker således, at det enkelte fag indgår i eller kan indgå i større grupperinger af fag med indbyrdes sammenhæng.

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Uddannelse af statsautoriserede revisorer

Uddannelse af statsautoriserede revisorer BETÆNKNING VEDRØRENDE Uddannelse af statsautoriserede revisorer AFGIVET AF ET AF HANDELSMINISTERIET NEDSAT UDVALG BETÆNKNING NR. 448 1967 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKIRIE A/S 1993.67 1) Under 1. september 1965

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere