Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed"

Transkript

1 Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Akkreditering af ny uddannelse Ansøgt i april 2010 og genansøgt i januar 2013 Indstilling til Akkrediteringsrådet Juni 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Præsentation af uddannelsen 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 17

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af forslag til ny uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed. Ansøgningen er indsendt af Politiskolen. EVA indstiller uddannelsen til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om uddannelsen opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye uddannelser. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen opfylder kriterierne om: Relevans og efterspørgsel (kriterium 1) Mål for læringsudbyttet (kriterium 2) Tilrettelæggelsen af uddannelsens elementer (kriterium 3). Mere information I rapportens kapitel 4 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af forslag til ny uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsen. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af en uddannelse er en faglig vurdering af, om uddannelsen lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Akkrediteringsrådet traf i april 2010 en afgørelse om positiv akkreditering af uddannelsen til professionsbachelor i politivirksomhed. Samtidig traf Akkrediteringsrådet en afgørelse om afslag på akkreditering af udbuddet af uddannelsen med den begrundelse, at kriterium 5, fagligt miljø, ikke blev vurderet opfyldt (se EVA s akkrediteringsrapporter Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed og udbud af Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed ved Politiskolen fra april 2010). Politiskolen har efterfølgende foretaget ændringer i både uddannelsen og udbuddet, herunder særligt i forhold vedrørende uddannelsens mål for læringsudbytte og det faglige miljø. På den baggrund har Politiskolen genansøgt om akkreditering af uddannelsen og udbuddet i januar Genansøgningen er sket ved, at Politiskolen dels har refereret til materiale brugt ved akkrediteringen i 2010 og dels har redegjort for de ændringer, som er foretaget siden da. Ekspertpanelet har derefter vurderet ændringerne og deres betydning. Faktuelle oplysninger og ekspertpanelets vurderinger er på den baggrund blevet opdateret i denne rapport, som med undtagelse af kriterium 2 og ganske få opdateringer er identisk med rapporten fra Tilsvarende er udbudsrapporten identisk med rapporten fra 2010 med undtagelse af kriterium 3 og 5 og enkelte opdateringer af kriterium 1, 4 og 7. Desuden er oplysningerne om de eksterne eksperter blevet opdateret i begge rapporter. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af uddannelsen. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 5

6 Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: For vurdering i 2013: Kjersti Hove, cand.pæd. Seniorrådgiver på Politihøgskolen i Oslo, hvor hun varetager kvalitetssikring, evaluering og udviklingsarbejde. Har arbejdet på Politihøgskolen siden 2000 og har tidligere været bl.a. studieleder på politibachelorstudiet og fungerende sektionsleder for de samfundsvidenskabelige fag. Har derudover været lektor på Krigsskolen, hvor hun underviste i pædagogik og ledelse på forsvarets officersuddannelse. James Høpner, cand.merc. Efteruddannelseschef i Praktiserende Lægers Organisation/Lægeforeningen. Tidligere udviklingschef i DJØF Efteruddannelse og studieleder på HDuddannelsen og diplomuddannelsen i ledelse på det daværende Handelshøjskolecentret i Slagelse, hvor han også har undervist på professionsbachelor- og diplomuddannelser. Har desuden været modulansvarlig og underviser på en række chef- og lederuddannelser på Forsvarsakademiet. Medlem af advisory board for HD-uddannelserne på Copenhagen Business School. Inge-Maj Ahlgren, cand.mag. Kvalitetskonsulent ved Professionshøjskolen VIA University College med hovedansvarsområde inden for akkreditering af eksisterende og nye uddannelser og udbud. Tidligere lektor i efter- og videreuddannelsesdivisionen og medarbejder i Videncenter for Evaluering og Kvalitetsudvikling på Professionshøjskolen VIA University College. Medlem af det nationale censorkorps for diplomuddannelse i ledelse og den offentlige lederuddannelse. Per Larsen, uddannet politibetjent Konsulent og specialrådgiver i Københavns Kommunes bandeenhed. Tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi og kriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste. Har en række tillidshverv, herunder posterne som formand for Børnerådet, vicepræsident for Kræftens Bekæmpelse, medlem af bestyrelsen i Anti Doping Danmark og medlem af Dansk Boldspil-Unions etiske udvalg. For vurdering i 2010: Kjersti Hove, jf. beskrivelsen ovenfor. James Høpner, jf. beskrivelsen ovenfor. Jørn Christoffersen Bro, cand.jur. Seniorrådgiver og pensioneret politimester. Har siden 2005 drevet selvstændig rådgivnings- og foredragsvirksomhed. Har over 40 års erfaring inden for politiet, herunder som politimester i Glostrup Politikreds , som politimester i Rigspolitiet og som chef for Politiskolen Tue Sanderhage, cand.mag. Chefkonsulent på Professionshøjskolen Metropol, den daværende Danmarks Forvaltningshøjskole, hvor han varetager driften og udviklingen af diplomuddannelsen i ledelse. Udfører derudover konsulentarbejde for Undervisningsministeriet, bl.a. i forbindelse med udformning af bekendtgørelserne for diplomuddannelsen i ledelse og den offentlige lederuddannelse. Har på Roskilde Pædagogseminarium haft ledelsesansvaret for at omlægge pædagoguddannelsen til en professionsbacheloruddannelse. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Projektleder Julia Salado-Rasmussen og evalueringsmedarbejder Simon Haugaard Corydon fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Chefkonsulent Christian Moldt har desuden indgået i projektgruppen. Julia Salado-Rasmussen og specialkonsulent Birgitte Thomsen havde ansvaret for akkrediteringen i Metode og proces Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 6

7 Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA s skriftlige vejledning, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurdering. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 7

8 Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 8

9 3 Præsentation af uddannelsen Dette afsnit indeholder ansøgerens egen præsentation af forslag til ny uddannelse taget direkte fra ansøgerens dokumentationsmateriale. EVA har forbeholdt sig ret til at revidere og forkorte teksten. Ekspertpanelets vurdering af uddannelsen findes i rapportens kapitel 4. Ansøger: Samarbejdspartnere (uddannelsesinstitutioner): Uddannelsens navn, dansk: Uddannelsens navn, engelsk: Uddannelsestype: Formål og erhvervssigte: Politiskolen Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Bachelor of Policing Professionsbacheloruddannelse Uddannelsens formål er, at den studerende skal opnå grundlæggende viden om, færdigheder i og kompetencer til at kunne udføre politiopgaver i henhold til gældende ret, herunder i særdeleshed de i politilovens 2 anførte. Den studerende ansættes som tjenestemand på prøve i en politikreds og er garanteret fastansættelse i Dansk Politi under forudsætning af, at pågældende gennemfører et tilfredsstillende uddannelsesforløb og lever op til decorumkravet i tjenestemandslovens 10. Professionsbacheloruddannelsen i politivirksomhed er den eneste politifaglige grunduddannelse i Danmark. Uddannelsens to første kerneelementer udgøres derfor af grundlæggende politifaglighed og praksiserfaring. Endvidere hviler den nye uddannelse på et ønske om at øge polititjenestemænds analytiske kompetencer. Samlet varighed og ECTS-point: Indhold: Uddannelsen har fem moduler og en samlet varighed på 3 år svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen består af: En obligatorisk del 180 ECTS-point, herunder To praktikophold 60 ECTS-point Et afgangsprojekt 15 ECTS-point. Modul 1 (første skolemodul) ECTS-point: 45 Indhold: grundlæggende introduktion til politifaget og dets videngrundlag. Temakurser Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 9

10 Introforløb (2 ECTS-point) Forløbet gennemføres af de studerende i løbet af de første tre uger på uddannelsen og har til formål at introducere de studerende til uddannelsens struktur, fagområder og pædagogiske tilgang samt at udfordre de studerendes umiddelbare forståelse af politiprofessionen og professionsetikken. Fag og profession (4 ECTS-point) Kurset skal introducere de studerende til politiarbejdets formål, opgaver og metoder, herunder den rammesættende lovgivning og de grundlæggende teorier, begreber og metoder, der samlet set definerer politifagets kernefaglighed og udgør professionens vidensgrundlag. Udrykning og førstehjælp (4 ECTS-point) De studerende lærer førstehjælp samt at anvende politiets tjenestekøretøjer på forsvarlig, lovlig og formålstjenlig vis. Trafikkultur (5 ECTS-point) I kurset arbejder de studerende med almindeligt forekommende færdselssager og skal i bredere forstand lære at indgå i politiets arbejde med at forbedre trafiksikkerheden. Samtidig skal kurset indeholde den første borgerkontakt og træne de studerende i at varetage denne på fornuftig vis. Magt og autoritet (5 ECTS-point) De studerende arbejder med simple straffeovertrædelser og skal samtidig kende til reglerne for og være bevidste om det særlige ansvar, som knytter sig til politiets magtudøvelse. Voldsomme hændelser og ulykker (5 ECTS-point) De studerende skal kunne sagsbehandle mere komplekse færdselssager samt foretage de nødvendige indledende politimæssige dispositioner ved færdselsuheld. Endvidere skal de studerende kunne forstå og håndtere forskellige former for følelsesmæssige følger af dødsfald og alvorlige ulykker, både for de implicerede parter og for de politifolk, der skal håndtere sådanne situationer. Patruljetjeneste (5 ECTS-point) Kurset retter sig imod patruljetjeneste samt politiets ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver. Det består af teori og praktiske øvelser indenfor magtmidler, konflikthåndtering, branduddannelse, stressreaktioner, polititaktiske grundprincipper, makkermetode, første vogn på gernings-/uheldssted, psykisk syge, husspektakler og værtshusuorden. Efterforskning del 1 (1 ECTS-point) Efterforskning i simple sager samt afhøring af vidner. Emneuge 1 (1 ECTS-point) De studerende arbejder med et simpelt politirelevant emne, som Politiskolen vurderer har aktuel interesse. Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 10

11 Tværgående kurser Politijura (5 ECTS-point) Grundlæggende kursus i politirelevant jura med særligt henblik på straffeloven og legalitetssikring af politiets arbejde. Den studerende skal efter gennemførelse af kurset kunne anvende det indlærte selvstændigt og sikkert i den daglige tjeneste, herunder til at udforme sigtelser. Fysisk træning, magtanvendelse og nødværge del 1 (6 ECTS-point) Kursets formål er, at den studerende tilegner sig tilstrækkelig viden og tilstrækkelige færdigheder og kompetencer vedrørende konflikthåndtering, magtanvendelse (herunder politiets fysiske magtmidler) og nødværge samt opnår en tilstrækkelig fysisk form til at kunne påtage sig fuld politimyndighed på modul 2. Skydeteknik del 1 (2 ECTS-point) Kursets formål er, at den studerende tilegner sig tilstrækkelig viden, færdigheder og kompetencer vedrørende politiets tjenestepistol og anvendelsen heraf til at kunne påtage sig fuld politimyndighed på første praktikmodul. Endvidere afholdes der et støttekursus om rapportsprog med særlig fokus på de studerendes evne til at skrive korrekte og velformulerede politirapporter. Belastningen af dette kursus er indregnet i de for temakurserne angivne ECTS-point. Modul 2 (første praktikmodul) ECTS-point: 30 Indhold: første praktikmodul med særligt henblik på beredskabstjeneste. Politiarbejdet i en politikreds er organiseret omkring tre søjler: beredskabet, lokalpolitiet og efterforskningsenheder. Modul 2 er primært centreret omkring arbejdet i beredskabet, hvor den studerende får afprøvet og tilegnet sig viden og færdigheder inden for områder som patruljekørsel, sagsbehandling, -visitering og rapportskrivning, rådgivning og vejledning, trafikkontrol, optagelse af anmeldelser samt udrykning og disponering. Modulet indeholder følgende elementer: - En praktikvejlederperiode på 12 uger, hvor den studerende tilknyttes en eller flere uddannede praktikvejledere - Et eller flere praktikophold i specialpatruljen på sammenlagt mindst 5 arbejdsdage - Mindst 5 dage med generelt forebyggende arbejde - 3 obligatoriske temadage om følgende emner: dødfundne, arbejdsulykker og udlændinge - 2 temadage om emner, som politikredsen vælger i samråd med de studerende. Modulet afsluttes med en synopsiseksamen. Endvidere skal den studerende aflevere en tekst, der beskriver et professionsetisk dilemma, som den pågældende har mødt i løbet af praktikmodulet. Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 11

12 Modul 3 (andet skolemodul) ECTS-point: 30 Indhold: mere komplekse politiopgaver, refleksion over praksiserfaringer og politifagligheden i et udviklingsperspektiv. Temakurser Politiidentitet, kultur og etik (5 ECTS-point) I forløbet lærer den studerende at efterforske og sagsbehandle et færdselsuheld med dødelig udgang. Dette griber samtidig tilbage til tidligere lært stof, der sættes ind i mere komplekse sammenhænge og fordrer refleksioner over skønsmagt og professionalisme. Forløbet sætter endvidere fokus på politiets organisation og kulturelle fællesskab, som de studerende skal kunne forholde sig analytisk til. Temaforløbet skal som helhed understøtte en professionel, faglig identitetsdannelse hos de studerende med vægt på professionsetisk ansvarlighed. Individ og samfund (5 ECTS-point) Den studerende arbejder med sagsbehandling af vold i nattelivet. I temaet behandles den juridiske samt den efterforsknings- og disponeringsmæssige side af voldssagen, herunder afhøring, vejledning og rådgivning af voldsofre. Samtidig skal de studerende arbejde med vold ud fra en samfundsvidenskabelig og psykologisk vinkel med fokus på tryghed og angsten for kriminalitet, herunder spørgsmålet om, hvordan politiet kan leve op til politilovens krav om at virke for tryghed. Danmark som demokratisk retsstat (5 ECTS-point) De studerende skal i grupper udarbejde et projekt med en selvvalgt problemstilling inden for det samfundsvidenskabelige område. De skal endvidere tilegne sig en omfattende viden om opbygningen af det danske politiske system, herunder den offentlige forvaltning, og om det tankemæssige grundlag for demokratiske retsstater samt opnå overblik over det internationale politiarbejde. Patruljetjeneste og indsatskoncepter (5 ECTS-point) Kurset omhandler politiets ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver i forbindelse med større politiindsatser. Kurset består af teori og praktiske øvelser inden for indsatsledelse, indsatskoncepter, postuddannelse (observation) samt ekstreme hændelser (katastrofer og terror). Efterforskning del 2 (1 ECTS-point) Efterforskning i almindeligt forekommende sager samt afhøring af forurettede. Emneuge 2 (1 ECTS-point) De studerende arbejder med et politirelevant emne, som Politiskolen vurderer har aktuel interesse. Tværgående kurser Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 12

13 Politijura (4 ECTS-point) Kursus i politirelevant jura med særligt henblik på ikkestrafferetslige emner indenfor civil- og offentlig ret (erstatningsret, forvaltningsret, persondataret mv.) Fysisk træning, magtanvendelse og nødværge del 2 (4 ECTS-point) Kursets formål er, at den studerende opnår indgående viden om og fortrolighed med metoder til konflikthåndtering, politiets magtmidler og nødværgeteknikker samt kompetencer til at anvende disse med rutine og overblik i komplekse situationer. Skydeteknik del 2 (belastning indregnet i de angivne ECTS-point for skydeteknik del 1) Kursets formål er, at den studerende opnår indgående viden om og fortrolighed med politiets tjenestepistol, dens anvendelse og virkning samt kompetencer til at anvende pistolen med rutine og overblik. Endvidere afholdes der to metodekurser om kvalitative henholdsvis kvantitative forskningsmetoder. Da disse kurser udprøves i forbindelse med temakurserne, er belastningen af disse indregnet i de for temakurserne angivne ECTS-point. Modul 4 (andet praktikmodul) ECTS-point: 30 Indhold: andet praktikmodul med vægt på efterforskning og lokalpoliti. Modul 4 er primært centreret omkring arbejdet i lokalpolitiet, hvor den studerende får afprøvet og tilegnet sig viden om og færdigheder indenfor områder som efterforskning af borgervendt kriminalitet, forebyggelse og problemorienteret arbejdsmetode, sager om vold og narkotika samt særlovskriminalitet. Modulet indeholder følgende elementer: - 10 uger med videregående efterforskning - 4 uger med sagsbehandling - 5 dage med specifikt forebyggende arbejde - 3 obligatoriske temadage om følgende emner: efterforskning, vold og brand - 2 temadage om emner, som politikredsen vælger i samråd med de studerende. Som afslutning på modulet udarbejder den studerende en feltundersøgelse, hvor den pågældende i et udviklingsmæssigt perspektiv skal beskrive og reflektere over et emne med tilknytning til den studerendes egen politimæssige praksis. Modul 5 (tredje skolemodul) ECTS-point: 45 Indhold: komplekse politiopgaver og politifagligheden i et videnskabeligt og udviklingsmæssigt perspektiv. Temakurser Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 13

14 Forebyggelse (5 ECTS-point) Forløbet skal kvalificere de studerende til selvstændigt at arbejde med forebyggelsesmæssige problemstillinger og indgå i tværfagligt samarbejde med andre myndigheder i forbindelse med forebyggende indsatser. Der lægges vægt på problemorienteret politiarbejde, forebyggelsesarbejdets empiriske og teoretiske vidensgrundlag samt metoder, der kan anvendes til effektevaluering i forbindelse med forebyggende arbejde, herunder kontrollerende eksperimenter og metodik i forbindelse med evaluering og evidensbasering. Udsatte grupper, subkulturer og misbrug (5 ECTS-point) De studerende arbejder med sagsbehandling i forbindelse med mistænkeligt dødsfald samt vold i hjemmet og omsorgssvigt (social rapport). Forløbet sætter fokus på de problemstillinger, der knytter sig til politiarbejde i socialt belastede områder og blandt udsatte grupper i befolkningen. Temaforløbet behandler emner som: nærpoliti, narkotikakontrol, balancen mellem håndhævende og tryghedsskabende arbejde i socialt belastede områder, fattigdom, psykiske lidelser, misbrug, omsorgssvigt og vold i hjemmet samt subkulturer. Politi og kulturel mangfoldighede (5 ECTS-point) I temaforløbet arbejder de studerende med sagsbehandling og efterforskning af gaderøveri med unge som både gerningsmænd og ofre. I forløbet arbejdes indgående med at forstå forholdet mellem politiet og etniske minoriteter i Danmark med særlig vægt på etniske minoriteters livsvilkår og disses sammenhæng med kriminalitet. Samtidig sættes der fokus på diskriminationsproblematikken samt majoritets- og minoritetsbefolkningernes forestillinger om hinanden og politiets pligt til at se bagom disse forestillinger, så deres møde med etniske minoriteter kan præges af forståelse og tolerance. Forbrydelse, straf, frihed og overvågning (5 ECTS-point) I temaforløbet arbejder de studerende med sagsbehandling af en overfaldsvoldtægt. Forløbet sætter fokus på politiarbejdets formål, funktion og metoder og behandler endvidere grundlæggende samfundsmæssige spørgsmål omkring forbrydelse og straf, herunder straffens funktion og virkning samt overvågnings- og kontrolsamfundet. Formålet med temaet er således at runde grunduddannelsen af på en måde, hvor de studerende udvikler kompetencer i forhold til selvstændig kritisk refleksion over professionens formål, opgaver og metoder og disses sammenhæng med en lang række samfundsmæssige forhold, værdier og konflikter. Efterforskning del 3 (1 ECTS-point) Efterforskning i komplekse sager samt afhøring af sigtede. Emneuge 2 (1 ECTS-point) De studerende arbejder med et komplekst politirelevant emne, som Politiskolen vurderer har aktuel interesse. Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 14

15 Tværgående kurser Politijura (4 ECTS-point) Kursus i politirelevant jura med særligt henblik på videregående strafferet. Fysisk træning, magtanvendelse og nødværge, del 3 (2 ECTS-point) Kursets formål er, at den studerende videreudvikler sin indgående viden om og fortrolighed med metoder til konflikthåndtering, politiets magtmidler og nødværgeteknikker samt kompetencer til at anvende disse med rutine og overblik i komplekse situationer. Engelsk (2 ECTS-point) Den studerende skal lære at løse politiopgaver på engelsk, herunder håndtere afhøringssituationer og anden borgerkontakt på engelsk samt indgå i engelsksproget internationalt politisamarbejde. Professionsbachelorprojekt (15 ECTS-point) Det afsluttende professionsbachelorprojekt skal undersøge en praksisnær professionsfaglig problemstilling med videnskabelige metoder, således at den studerende tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne/område/problem, der er centralt i forhold til professionen. Projektet skal endvidere skabe grundlag for selvstændig refleksion over professionsudøvelsen og udviklingen af praksis. Adgangskrav: De studerende, der optages på uddannelsen, ansættes samtidig som politibetjent på prøve. Uddannelens adgangskrav vedrører således både ansøgernes studieegnethed og en vurdering af ansøgers egnethed som ansat i Dansk Politi. Adgang til politiuddannelsen forudsætter, at ansøgeren har gennemført en gymnasial uddannelse eller har en relevant erhvervsuddannelse suppleret med dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og samfundsfag på C-niveau eller efter en realkompetencevurdering skønnes at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og i øvrigt vurderes at kunne gennemføre politiuddannelsen. I den samlede vurdering af ansøgers uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund indgår oplysninger om ansøgers tidligere beskæftigelsesforhold herunder ulønnet arbejde idet der lægges vægt på aktiviteter, der stiller krav til ansøgers selvstændighed, samarbejdsevne samt kommunikative og ledermæssige kompetencer. Herudover stilles krav om, at ansøger: er fyldt 21 år har dansk statsborgerskab eller har søgt herom har kørekort til personbil har et godt helbred, en normal hørelse og et normalt farvesyn. Endvidere lægges der vægt på, at ansøger: er moden og har de rette personlige egenskaber og holdninger er fysisk og psykisk robust (der udfyldes helbredserklæring) har en rimelig højde og et normalt syn Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 15

16 er ustraffet og kan sikkerhedsgodkendes har ordnede personlige og økonomiske forhold har gode færdigheder i svømning og førstehjælp. De ansøgere, der med udgangspunkt i ovenstående parametre vurderes bedst kvalificerede, inviteres til et prøveforløb. Prøveforløbet omfatter fysiske og skriftlige prøver, individuelle samtaler og gruppeopgaver. Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 16

17 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Relevans og efterspørgsel Uddannelsen er relevant for direkte anvendelse i erhverv eller profession, og der er behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet og set i forhold til eksisterende uddannelser. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsen har et klart erhvervs- eller professionssigte, herunder skal det fremgå, hvilke aftagergrupper uddannelsen er rettet imod, 2) at der er gennemført en afdækning af det relevante arbejdsmarkeds kompetencebehov, 3) at der i vurderingen af arbejdsmarkedets kompetencebehov er inddraget relevant statistik i det omfang, det forefindes, 4) at der er behov for uddannelsen vurderet i forhold til det eksisterende uddannelsessystem. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at uddannelsens dimittender vil være sikret fastansættelse i en af landets politikredse. Som politibetjente vil dimittenderne varetage opgaver som fx patruljetjeneste, kriminalpræventivt arbejde og efterforskning. Ansøgeren redegør derudover for, at dimittenderne kan finde ansættelse inden for sikkerhedsbranchen og forsikringsbranchen og i private vagtværn, men at beskæftigelse inden for politiet er det direkte sigte med uddannelsen. Ekspertpanelet har overvejet, om uddannelsen med fordel kunne have haft et bredere sigte, i lyset af at politiet ønsker uddannelsen integreret i det øvrige uddannelsessystem. Ekspertpanelet vurderer dog, at uddannelsen har et klart erhvervs- og professionssigte. Det vurderes særligt positivt, at ansøgeren har udarbejdet en meget udførlig og grundig analyse af arbejdsmarkedets kompetencebehov. Analysearbejdet omfatter en kortlægning af politiets nuværende arbejdsopgaver og af de forventede forandringer i arbejdsopgaverne i fremtiden. Arbejdsopgaverne knyttes til politiets nuværende og fremtidige kompetenceprofil, og den hidtidige politiuddannelse vurderes i dette fremadrettede perspektiv. Analysearbejdet dokumenterer, at der er behov for et kompetenceløft inden for professionen, hvilket skyldes en stigende kompleksitet i politiets arbejde pga. kriminalitetsudviklingen, internationaliseringen, it-udviklingen, udviklingen i befolkningssammensætningen, holdningsændringer og forandrede moralkodekser. Dette stiller krav om, at politiet i stigende grad skal besidde mere generelle kompetencer inden for kommunikation, kulturforståelse og konfliktløsning og i særdeleshed analytiske kompetencer. På denne baggrund anbefaler Visionsudvalget, nedsat af justitsministeren, at den danske Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 17

18 politigrunduddannelse harmoniseres med det øvrige uddannelsessystem og omlægges til en professionsbacheloruddannelse. Ansøgeren redegør for, at der i forlængelse af Visionsudvalgets rapport blev etableret en projektgruppe på Politiskolen, som har varetaget gennemførelsen af uddannelsesreformen. Derudover blev der nedsat en referencegruppe, der repræsenterede de væsentligste interne interessenter i politiet. Referencegruppen bestod bl.a. af repræsentanter for hhv. Politiskolen, Politiforbundet i Danmark (nu Politiforbundet), Foreningen af Politiinspektører (nu Politilederforeningen), Politimesterforeningen (nu Politidirektørforeningen), Københavns Politi, Politifuldmægtigforeningen (nu Foreningen af Offentlige Anklagere) og HK. Derudover blev der etableret en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslaget til politiets nye professionsbacheloruddannelse. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for hhv. Politiskolen, politikredsene, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Sygeplejeskolen i Hillerød, Politihøgskolen i Norge, Poliisiammattikorkeakoulu i Finland, Rigspolitiet og Undervisningsministeriet. Ekspertpanelet har gjort sig overvejelser om, hvorvidt andre relevante aftagere eller samarbejdspartnere med fordel kunne have været inddraget, fx SSP (lokale samarbejder mellem skole, socialforvaltning og politi). Ekspertpanelet vurderer dog samlet set, at det er særdeles positivt at ansøgeren har inddraget et stort udvalg af relevante aftagere i udviklingen af uddannelsen. Ansøgeren redegør for, at den nye professionsbacheloruddannelse skal erstatte den tidligere grunduddannelse. Derudover redegør ansøgeren for, at Aalborg Universitet udbyder en masteruddannelse i politivirksomhed, som institutionen har udviklet i samarbejde med Rigspolitiet. Ekspertpanelet vurderer, at der er et klart behov for uddannelsen i forhold til det eksisterende uddannelsessystem. På baggrund af ovenstående vurderer ekspertpanelet samlet set, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Rigspolitichefens kundgørelse om professionsbachelor i politivirksomhed om ansættelse som politibetjent på prøve. Udkast Bilag 3: Partnerskabsaftale mellem Rigspolitiet og Aalborg Universitet Bilag 4: Visionsudvalget: Fremtidens Politi. Justitsministeriet Bilag 5: Rigspolitiet: Rapport om politiets uddannelsesreform Bilag 6: Logistisk fremskrivning af formodet optag på Politiskolen Bilag 7: Brev af 7. juli 2006 fra Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg til Justitsministeriet om etablering af projektorganisation i forbindelse med arbejdet omkring en kommende uddannelsesreform Bilag 8: Brev af 25. juni 2007 fra Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg til Justitsministeriet om igangsætning af arbejdet med implementering af uddannelsesreform Bilag 9: Jonasson, B. & Lauritsen, M: Dokumentations og argumentationsrapport. Ændring af politiets grunduddannelsesforløb til en professionsbachelor uddannelse i politivirksomhed. Politiskolen Bilag 10: Nielsen, A.U. & Jacobsen, M.B.: Temadage mv. og Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 18

19 Kriterium 2. Mål for læringsudbyttet Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens elementer. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at målene for læringsudbyttet for uddannelsen er fastlagt og tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, 2) at målene for uddannelsens læringsudbytte er beskrevet i kvalifikationsrammetermer, og at målene er hensigtsmæssige i forhold til eventuelt beslægtede uddannelser nationalt og internationalt, 3) at læringsmålene for uddannelsens elementer er fastlagt, og elementerne indbyrdes vægtet og prioriteret, så de samlet set lever op til uddannelsens mål for læringsudbyttet. Elementernes vægtning og prioritering kommer bl.a. til udtryk i ECTSfordelingen, 4) at læringsmålene for praktikelementerne i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens øvrige elementer. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt, at målene for uddannelsens læringsudbytte er fastlagt i kvalifikationsrammetermer og målrettet det identificerede arbejdsmarkedsbehov inden for professionen. Ekspertpanelet vurderer, at målene for uddannelsens læringsudbytte er tilfredsstillende og svarer til professionsbachelorniveau. Ekspertpanelet vurderer, at fastlæggelsen af indhold og vægtning af læringsmålene for uddannelsens elementer er tilfredsstillende. Ansøgeren redegør for, at uddannelsen består af fem moduler, heraf tre skolemoduler og to praktikmoduler. Skolemodulerne er opdelt i tværgående og tematiske kurser. De tværgående kurser er undervisningsforløb, der strækker sig over længere perioder med et begrænset antal timer hver uge, mens de tematiske kurser er opbygget omkring en politiopgave og har en længde på fire eller fem uger med et stort antal timer pr. uge. Opdelingen beror på en pædagogisk antagelse om, at nogle færdigheder bedst indlæres ved drypvis undervisning, hvorimod andre færdigheder bedst tilegnes i intensive forløb. Ansøgeren har beskrevet læringsmålene for uddannelsens elementer både i en kortfattet, oversigtlig beskrivelse og i kvalifikationsrammetermer. Det vurderes positivt, at uddannelsen ud fra pædagogiske overvejelser er tilrettelagt i tværgående og tematiske kurser, og at beskrivelserne af kurserne viser en god progression. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at de politifaglige fag og de traditionelle fagdiscipliner, fx psykologi og samfundsvidenskab, er integreret i uddannelsens elementer. Således sikres det, at inddragelsen af de traditionelle fagdiscipliner bliver gjort relevant for de politifaglige opgaver, som dimittenderne skal udføre. Det er dog en mindre svaghed, at de traditionelle fagdiscipliner herved fremstår mindre tydeligt i visse af uddannelsens elementer, fx i magt og autoritet. Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 19

20 Desuden bemærker ekspertpanelet, at det er en mindre svaghed, at nogle af uddannelsens elementer udgør 1-4 ECTS-point, da det resulterer i forholdsvis mange forskellige elementer og mål pr. modul. Ekspertpanelet vurderer, at sammenhængen mellem uddannelsens elementer og praktikken er tilfredsstillende. En væsentlig forskel fra den tidligere grunduddannelse er opsplitningen af praktikperioden i to kortere perioder (modul 2 og 4) frem for én længere med det formål at skabe en bedre vekselvirkning mellem teori og praksis, hvilket ekspertpanelet finder positivt. Det vurderes desuden positivt, at læringsmålene for praktikelementerne er udførligt beskrevet, og at der er opstillet klare mål for, hvordan den nødvendige refleksion og generelle uddannelsestænkning sikres under praktikken, eksempelvis gennem udarbejdelsen af synopsis og feltrapport. Samlet set vurderer ekspertpanelet, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 (spørgsmål 1-3) og følgende bilag: Bilag 1: Kundgørelse I nr. 3 af den 1. november 2011 om Grunduddannelse i politivirksomhed Bilag 2: Studieordning for Grunduddannelse i politivirksomhed. Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed 20

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-251 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed ved Politiskolen

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed ved Politiskolen Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed ved Politiskolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2010 og genansøgt i januar 2013 Indstilling til Akkrediteringsrådet Juni 2013

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Politiskolen. Att: politiinspektør Michael Fl. Rasmussen. Sendt pr. mail: mfr011@politi.dk

Politiskolen. Att: politiinspektør Michael Fl. Rasmussen. Sendt pr. mail: mfr011@politi.dk Politiskolen Att: politiinspektør Michael Fl. Rasmussen Sendt pr. mail: mfr011@politi.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i politivirksomhed Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0130 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-516/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Akkreditering

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Læs mere

Profilforløb i human resources

Profilforløb i human resources Profilforløb i human resources Akkreditering af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 2) i august 2009 Journalnummer: 2008-575/KWJ og 2009-0216/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att.: Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akkreditering

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud For erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser Ansøgningsskema

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofeog risikomanagement

Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofeog risikomanagement Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofeog risikomanagement Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-72/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bio- teknologi og bæredygtig energi

Uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bio- teknologi og bæredygtig energi Uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bio- teknologi og bæredygtig energi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0311 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0113

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik

Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-503/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-74/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde 5. november 2010 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte Diplomuddannelse i visuel journalistik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde 5. november 2010 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte Diplomuddannelse i visuel journalistik. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Projektleder Torben Nielsen Sendt pr. e-mail: tn@update.dk info@dmjx.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse i visuel journalistik Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-108 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, Erhvervsakademi Aarhus Att: Uddannelseschef Rikke Christoffersen Sendt pr. e-mail: rich@eaaa.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0112 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Jens Christian Kløve. Sendt pr. e-mail: jck@noea.dk ucn@ucn.dk

Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Jens Christian Kløve. Sendt pr. e-mail: jck@noea.dk ucn@ucn.dk Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Jens Christian Kløve Sendt pr. e-mail: jck@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0207/KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i kristendom,

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling

Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-481/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling Akkreditering

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Rektor Anne-Marie Dohm Sendt pr. e-mail: amd@journalisthojskolen.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i kommunikation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att.: områdeleder Kirsten Hillman Sendt pr. e-mail: kihi@ucl.dk ucl@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Kirsten Jensen Sendt pr. e-mail: kij@ibc.dk info@eakolding.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i webudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) december 2012 Indstilling

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation ACE Denmark Professionshøjskolen VIA University College Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Læs mere

Akademiuddannelse i ernæring

Akademiuddannelse i ernæring Akademiuddannelse i ernæring Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-62 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse i ernæring 2013 Danmarks

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att: områdeleder Kirsten Hilman Sendt pr e-mail: ucl@ucl.dk kihi@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdomspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Professionshøjskolen University College Lillebælt. Att.: Chef for videreuddannelse og praksisudvikling Jørgen Hansen

Professionshøjskolen University College Lillebælt. Att.: Chef for videreuddannelse og praksisudvikling Jørgen Hansen Professionshøjskolen University College Lillebælt Att.: Chef for videreuddannelse og praksisudvikling Jørgen Hansen Sendt pr. e-mail: ucl@ucl.dk joha2@ucl.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. ACE Denmark Professionshøjskolen VIA Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.

VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc. VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i diakoni

Læs mere

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-645

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere