OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010"

Transkript

1 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim Steenstrup Pedersen UNIVERSITETSPARKEN KØBENHAVN Ø Indledning... 1 DIKUs strategi for undervisning og uddannelser Undervisningsstrategi Handlingsplan for undervisning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Studerendes kursusevaluering Kriterier for kategorisering Sammenfatning af kategoriseringen... 4 Certificering af undervisernes sprogkundskaber... 5 Absalon... 5 Fremadrettede handlingsplan... 5 TLF DIR MOB REF: LIIS 1 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af evaluering af kurser udbudt af Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) i studieåret 2009/10. Rapportens afsnit 3 sammenfatter rapportens hovedkonklusioner. Afsnit 7 indeholder den fremadrettede handlingsplan. Rapporten omhandler alle kurser udbudt af Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU) på følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i datalogi under SCIENCE Kandidatuddannelsen i datalogi under SCIENCE Kandidatuddannelsen i E-science under SCIENCE Datalogisk Institut udbyder også kurser på følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i Kommunikation og IT under HUM (fra 2009/10)

2 Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed under SUND Kandidatuddannelsen i IT og Kognition under HUM Kurser udbudt på uddannelser under HUM og SUND er ikke omhandlet i rapporten. Rapporten medtager ikke evaluering af projektvejledning på nogle niveauer (bachelor projekt, virksomhedsprojekt, kandidatprojekt eller speciale). Rapporten er udarbejdet af DIKUs sekretariat og er forelagt for instituttets undervisningsudvalg og for studielederne for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i datalogi. Rapportens afsnit vedrørende blok 1 og 2 blev behandlet ved et møde i DIKUs undervisningsudvalg torsdag den 29. april Rapporten vedrørende blok 3 blev behandlet ved et møde i DIKUs undervisningsudvalg den 10. juni Den endelige rapport blev behandlet ved et møde i undervisningsudvalget den 14. september Efterfulgt af en kort høringsrunde blandt undervisningsudvalgets medlemmer med svarfrist den 27. september Afslutningsvis har rapporten været i høring hos studienævnene for bachelor- og kandidatuddannelserne på det Naturvidenskabelig fakultet med svarfrist den 18. oktober DIKUs strategi for undervisning og uddannelser 2.1 Undervisningsstrategi DIKU har en strategi for perioden , som indeholder følgende programerklæring for udvikling af undervisningen: "Fokus rettes imod rekruttering, fastholdelse, gennemførsel og fortsat kvalitetsudvikling. En forudsætning for instituttets vækst er øget rekruttering og fastholdelse af studerende, samt at de studerende gennemfører studiet på normeret tid. Samtidig skal der være fokus på kvalitetsudviklingen af instituttets uddannelser, således at der ikke bliver gået på kompromis med det faglige niveau. Særlig fokus er rettet mod at rekruttere flere kvindelige studerende." 2.2 Handlingsplan for undervisning For at føre instituttets strategi ud i livet har DIKUs ledelse udarbejdet en handlingsplan, som indeholder en række konkrete forslag til implementering af strategien. I forhold til instituttets undervisningsstrategi indeholder handlingsplanen følgende konkrete forslag: 1. Oprettelse af den nye bacheloruddannelse Naturvidenskab og IT fra studieåret 2010/11 samt styrkelse af kandidatuddannelsen escience, bl.a. for at opnå synergieffekter mellem de naturvidenskabelige fag. 2. Der indføres team-undervisning på alle kurser. 3. Der etableres et undervisningsnormsystem, der sikrer, at påkrævet kursusudbud kan dækkes samtidig med at der er plads til mere smalle undervisningsaktiviteter. 4. Undervisningsudvalget retter et særligt fokus på første semester af bacheloruddannelsen i datalogi mhp. at sikre fastholdelse af studerende. Det skal sikres, at der er en faglig såvel som logistisk sammenhæng mellem kurserne, og at de didaktiske metoder er de bedst mulige. 5. Der indføres obligatoriske studieplaner og en mentor-ordning på kandidatuddannelsen i datalogi. 6. Undervisningsudvalget undersøger, hvordan instituttet kan supplere Fakultetets fastholdelsesindsats, fx gennem mentorordningen. SIDE 2 AF 6

3 7. Ledelsen analyserer i dialog med studienævnene, hvilke uddannelser, som er rentable og nedprioriterer om muligt - uddannelser, som ikke er rentable. 8. Ledelsen formulerer en politik for anvendelse af eksterne undervisere. 9. Der afholdes mindst to korte sommerkurser. 10. Ledelsen inviterer ITU til gensidigt kursussamarbejde. 11. DIKU indfører en introduktionsdag for COME-studerende hvert år i september med præsentation af DIKUs forskning, sociale aktiviteter mv. 12. Ledelsen foretager en undersøgelse af kvindelige studerendes ønsker til uddannelserne og gennemfører tiltag, som undersøgelsen dokumenterer et behov for. 13. Kommunikationsafdelingen udarbejder forbedret informationsmateriale om uddannelserne med henblik på at øge antallet af studerende på de uddannelser, som DIKU udbyder eller er med til at udbyde. 14. DIKU udbyder datalogikurser til andre studerende på Københavns Universitet. DIKU indgår i samarbejde med SAMF angående undervisning på politstudiet og med JURA om udvikling af et it-retsfag for studerende på ituddannelserne. 15. Undervisningsudvalget udarbejder en guide med gode råd til underviserne, fx om projektundervisning, placering af opgaver i undervisningsforløbet osv. 16. Forskergrupperne inddrager eksterne lektorer i planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. Eksterne lektorer inviteres til at deltage i diverse generelle og sociale aktiviteter. 17. Sekretariatet moderniserer administrative procedurer og sørger for etablering af en robust studieadministration: Der nedsættes et udvalg med involvering af rette ressourcepersoner på Fakultetet der i løbet af 3 måneder udfører et undersøgelses- og udredningsarbejde omkring de studieadministrative processer. Arbejdet resulterer i 2 mulige løsningsmodeller, som udvalget præsenterer for de involverede parter på en workshop. På workshoppen besluttes det, hvilken løsningsmodel der skal implementeres. Implementeringen foregår over de efterfølgende 6 måneder. 18. DIKU understøtter sociale aktiviteter for at bevare og udvikle studiemiljøet. SIDE 3 AF 6 3 Hovedkonklusioner DIKU har på det Naturvidenskabelige fakultetet udbudt 48 kurser, hvoraf 1 blev aflyst og 2 blev udbudt i samarbejde med IT Universitetet i København. 42 af de afholdte kurser er evalueret i en eller anden form, og 41 af disse er evalueret af studerende ved hjælp af det Naturvidenskabelige fakultetets fælles spørgeskema. Den gennemsnitlige svarprocent på de af studerende evaluerede kurser er 68% beregnet i forhold til antallet af studerende tilmeldt til eksamen (i 2008/09 var svarprocenten 53%). Underviser og studenter evalueringerne viser til sammen, 1. at der generelt er stor tilfredshed med de udbudte kurser, og at der kun er behov for mindre justeringer og en gennemgribende omlægning af kurserne "Principles of computer systems design", Objektorienteret programmering og design, Scientific visualization, Algoritmer og datastrukturer,

4 2. selv om udviklingen af flere nye kurser har krævet meget af underviserne, viser evalueringerne, at der generelt ikke har været problemer med indførelse af de nye studieordninger på datalogistudiet dog har flytningen af kurset "Logik i datalogi" fra 3. år til 2. år på bacheloruddannelsen givet de studerende vanskeligheder ved at følge kurset, 3. at de kursusansvarlige har vurderet de studerendes forslag og medtager dem i den videre planlægning af kurserne, 4. at svarprocenten i evalueringerne er steget i forhold til 2008/ at klassificeringen af kurser i kategori A, B og C er forbedret i forhold til 2008/09, i det 2% kurser er klassificeret i kategori A, 81% i kategori B og 17% i kategori C (2008/09 A: 0%, B: 64%, C: 36%). 4 Studerendes kursusevaluering SIDE 4 AF 6 På de fleste kurser har de studerende haft mulighed for at evaluere kurset anonymt ved besvarelse af det elektroniske spørgeskema udviklet af Institut for Naturfagenes Didaktik. Underviserne har reflekteret over disse evalueringer baseret på besvarelserne af både multiple-choice og fritekst spørgsmål (se opsummering i afsnit Error! Reference source not found.). Derudover anvendes multiple-choice spørgsmålene og svar procenterne for disse til kategorisering af kurser, jvf. følgende definition. 4.1 Kriterier for kategorisering Alle kurser er kategoriseret i kategori A, B eller C efter følgende definitioner. Kategori A: I A samles kurser hvor evalueringen viser at undervisningen/fagelementet fungerer særlig godt og kan være til inspiration for andre. Kurset skal være evalueret og der skal have deltaget mindst 50% af de studerende, som er tilmeldt kurset/eksamen i evalueringen. Kategori B: I B samles kurser hvor evalueringen viser at undervisningen/fagelementet fungerer tilfredsstillende. Kategori C: I C samles kurser hvor evalueringen viser at der i undervisningen/fagelementet er behov for flere justeringer. På Naturvidenskab placeres et kursus i kategori C, hvis procentdelen af de til eksamen fremmødte studerende, som er bestået er mindre end 70 %, eller hvis gennemsnit af besvarelserne på spørgsmål 1, 3 og 6 i det fælles spørgeskema til studenterevalueringer er over 3,0, eller hvis gennemsnit af besvarelserne på spørgsmål 2, 4 og 5 i det fælles spørgeskema til studenterevalueringer er over 3.0, eller hvis gennemsnit af besvarelserne på spørgsmål 7, 8 og 9 i det fælles spørgeskema til studenterevalueringer er under 1.5 eller over 4.5. Kurser, hvor der ikke er foretaget en studenterevaluering henføres til kategori C. 4.2 Sammenfatning af kategoriseringen DIKU har kategoriseret de udbudte kurser i kategori A, B og C. For studieåret 2009/10 er der kategoriseret

5 Kategori A: 1 kursus Kategori B: 39 kurser Kategori C: 8 kurser SIDE 5 AF 7 hvilket anses for tilfredsstillende. Blandt kategori C kurserne er 4 blevet henført til denne kategori på grund af manglende studenter evalueringer. 5 Certificering af undervisernes sprogkundskaber Kandidatuddannelsen i datalogi er fra studieåret 2009/10 en Copenhagen Master of Excellence uddannelse. Der er indledt en proces, hvor underviserne på de obligatoriske kurser på kandidatuddannelsen certificeres til at undervise på engelsk. Certificeringen foretages af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Samtlige fastansatte undervisere på Datalogisk Institut er certificerede med undtagelse af 3, hvoraf de 2 først tiltræder 1. oktober DIKU har inkluderet et spørgsmål omkring undervisningssproget til det elektroniske spørgeskema (den engelske version som anvendes på datalogi kandidatstudiet). Spørgsmålet lyder I experience the course language (English) to be med svar mulgihederne very difficult, difficult, adequate, easy, don t know. Baseret på den indsamlet statistik fra dette spørgsmål er der ingen nævneværdige sproglige problemer blandt underviserne. 6 Absalon DIKU afholdt den 19. juni 2009 en workshop og et kursus om brug af Absalon. Alle undervisere anvender nu Absalon til e-learning og kursusadministration. 7 Fremadrettede handlingsplan De fremadrettede planer for DIKUs evaluering er beskrevet i dokumentet i instituttets handlingsplan for implementering af DIKUs strategi. Ud over de initiativer, som er nævnt i instituttets handlingsplan giver evalueringsrapporten anledning til følgende generelle initiativer: 1. Nedsættelse af en intern arbejdsgruppe, som udarbejder et udspil til nyt indhold af kurset "Principles of computer systems design. Dette gennemføres som respons på den dårlige studenter evaluering. 2. Kurset Objekt orienteret programmering og design skal redesignes. 3. For kurset Scientific Visualization skal kursusindhold og undervisningsmateriale skal genovervejes. 4. For kurset Algoritmer og datastrukturer skal strukturen af undervisningen genovervejes, specielt med henblik på at reducere stort frafald i starten af kurset. Derudover skal de studerende trænes bedre til eksamen i forbindelse med øvelserne. 5. Alle kurser henført til kategori C på grund af manglende studenter evalueringer skal evalueres af de studerende i næste studieår såfremt kurset udbydes. 6. Et tilbud til udenlandske studerende om introduktion til de danske studiemetoder og traditioner. Dette kan omfatte øvelser i selvstændighed, i diskussion, i rapport-skrivning etc. Kurset kan evt. udbydes som et sommerkursus evt. i COME-regi. Det er vurderet, at udenlandske studerende med baggrund i andre undervisningstraditioner kan give problemer på flere kurser.

6 7. Fokus på at tilpasse de studerendes arbejdsbyrde til det normerede, da arbejdsbyrden er for høj på flere kurser. Dette skal indskærpes overfor de kursusansvarlige. 8. Gennemførelse af forløbsanalyse af førstestudieår på Datalogi bacheloruddannelsen baseret på data indsamlet for studieår 2009/10, for at identificere forhindringer i det samlet kursusudbud med henblik på at fjerne evt. gennemførelsesbarrier. 9. Undersøge mulighed for forsøgsvis at indsamle evaluering af projektvejledning i forbindelse med bachelorprojektkurserne. SIDE 6 AF 6

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Datalogi på Københavns Universitet

Datalogi på Københavns Universitet SCIENCE Vil du være imed Uddannelse datalogi til atpåpræge Københavns fremtidens Universitet it? i datalogipå påfremtidens Københavns -Uddannelse sæt dit fingeraftryk it Universitet Kandidatuddannelse

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1 Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere