ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn Storgård, Pia Sørensen, Søren Yde, Anni Andersen, Morten Enggaard, Poul Erik Christensen, Carsten Håhr Veile Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budget Aftenskoler Budget - Regnskab 2011 Foreninger Nr. Søby Cykelklub - Ansøgning om forhøjelse af huslejen i.f.m. etablering af bad i klublokaler Ansøgning fra LOF Skiveegnen om tilskud til efteruddannelse for underviser Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen Skiveegnens Landboungdom - Klage over afslag på godkendelse som en Folkeoplysende forening Orienteringssager september Underskriftsark...15 Samlet bilagsliste...16 SIDE 1

3 1. BUDGET AFTENSKOLER Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen ÅBENT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile, Morten Enggaard anmoder Byrådet om endnu engang at drøfte nedskæringer på aftenskoleområdet, da en besparelse på kr svarer til en reduktion af den samlede ramme på ca. 25%. Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Borgerservice indstiller: drøfter budgettet. drøftede i sit møde den 15. juni 2010 nedenstående forslag til budget Kultur og Fritidsudvalget har for budgetperioden udarbejdet et beredskabsforslag/mulighedskatalog kr mill. i 2011 kr mill. i 2012 og kr kr. i Beløbet for 2013 har årsvirkning til Kultur og Fritidsudvalget har til Byrådet fremsendt en prioriteret indstilling om beredskabet for 2011 inddelt på 21 punkter, hvor der på aftenskoleområdet som prioritet 8 i perioden bespares kr på bortfald af tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling til instrumentalundervisning og prioritet 15 kr nedsættelse af deltagerbetaling til handicapundervisning. Kultur og Fritidsudvalget har ikke i indstillingen medtaget et udvidelsesønske for aftenskolerne på kr I forbindelse med Byrådets 1. behandling af budgettet for 2011 bortfalder tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen til instrumentalundervisning og handicapundervisning. Dette indebærer, at der fra 1. januar 2011 kun kan ydes tilskud til hele undervisningsområdet med 1/3. Udvidelsesønske ikke medtaget i Kultur og Fritidsudvalgets indstilling. Besparelse i alt kr SIDE 2

4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Budgetoplægget drøftedes Folkeolysningsudvalget Kultur og Fritidsudvalget drøfter budgetoplægget. Kultur og Borgerservice oplyser, at der inden for Kultur og Fritidsudvalgets område foreløbig i budgetoplægget er afsat nedenstående beløb til aftenskolerne. Oplægget tager udgangspunkt i budgettet for 2010 fremskrevet med 1%. Der er ikke udmeldt noget reduktionsberedskab, men til Kultur og Fritidsudvalget er udarbejdet et mulighedskatalog, som ikke er tilgængelig. Budgetoplæg 2011 Rammebeløb til undervisning Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner Udvidelse +/ Der er fra Skive Folkeoplysnings Samråd fremsendt et brev, hvori ønskes en udvidelse af rammebeløbet. Ligeledes beskrives konsekvenserne for en manglende udvidelse. Aftenskolerne anfører bl.a. at man ikke kan hæve egenbetalingen mere, før kurserne bliver for dyre. Egenbetalingen udgør ca. kr. 30,00 40,00 pr. time. Hvis det nuværende undervisningsniveau skal bibeholdes, er det tvingende nødvendigt med flere midler, da skolerne ikke kan sætte flere kurser i gang, end der er penge til. Til orientering kan oplyses, at aftenskolerne i 2008 har læst timer og i 2009 har læst timer. Udvidelsesønske kr BILAG Skive Folkeoplysnings Samråd, skriv. vedr. ramamebevilling SIDE 3

5 2. BUDGET - REGNSKAB 2011 FORENINGER Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen ÅBENT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile, Morten Enggaard er betænkelige ved nedskæringer på Skiveordningen (aktivitetstilskud) og håber at tilskuddet igen kan forhøjes, når der er økonomisk mulighed for det. Kultur og Fritidsudvalget Skive Byråd Kultur og Borgerservice indstiller: drøfter budgettet. drøftede i sit møde den 15. juni 2010 nedenstående sagsfremstilling og forslag til budget Kultur og Fritidsudvalget har for budgetperioden udarbejdet et beredskabsforslag/mulighedskatalog på kr mill. i 2011, kr mill. i 2012 og kr i Beløbet i 2013 har årsvirkning til Kultur og Fritidsudvalget har til Byrådet fremsendt en prioriteret indstilling til driftsbudgettet om beredskabet for 2011 inddelt på 21 punkter, hvor der på foreningsområdet er følgende prioriteter: Prioritet Nr. 1 Lukning af Nr. Søbybadet Nr. 6 Start og Udviklingspuljen Nr. 10 Aktivitetstilskud foreninger Nr. 11 Driftstilskud hallerne Nr. 11 do Nr. 16 Aktivitetstilskud foreninger Nr. 17 Driftstilskud hallerne Nr. 21 Nedlæggelse af skøjtebanen Oplægget videreføres til Kultur og Fritidsudvalget har ligeledes fremsendt ønsker til anlægsbudgettet for Foreningsområdet har som prioritet følgende: Prioritet 2. Søby-Højslev Multiarena SIDE 4

6 5. Udvidelse af Egerisanlægget Resen Multipark Vej til det røde Klubhus Stadion I forbindelse med Byrådets 1. behandling af budgettet for 2011 er der en besparelse på driftsbudgettet for Nr. Søbybadet på kr fra 2012 og overslagsårene. Fra 2011 og i overslagsårene bespares Start og Udviklingspuljen med kr årligt. Fra 2012 bespares kr på aktivitetstilskud til foreninger. Besparelsen på Start- og Udviklingspuljen medfører en bortfald af puljen. Besparelsen på aktivitetstilskud bevirker en ændring af Skiveordningen, således at Skiveordningen skal opsiges inden årets udgang for at besparelsen kan få virkning fra Til Byrådets 1. behandling af anlægsbudgettet er medtaget følgende: Søby-Højslev Multiarena Udvidelse af Egerisanlægget Resen Multipark Durup Idræts og Svømmehal Nr. Søbybadet Ballinghallen Anlægsønsker SIS Anlægsønsker Spejdersamrådet FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Budgetoplægget drøftedes. Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Borgerservice indstiller: drøfter budgetoplægget. Kultur og Borgerservice oplyser, at der inden for Kultur og Fritidsudvalgets område foreløbig i budgetoplægget er afsat nedenstående beløb til Foreninger m.v. Oplægget tager udgangspunkt i budgettet for 2010 fremskrevet med 1%. SIDE 5

7 Der er ikke udmeldt noget reduktionsberedskab, men til Kultur og Fritidsudvalget er udarbejdet et mulighedskatalog, som ikke er tilgængelig. Budgetoplæg 2011 Udvidelser +/- Aktivitetstilskud Lokaletilskud Incl. haller Start- og Udviklingspuljen I alt Anlægsønsker: Der vedlægges i kopi anlægsønsker fra Skive Idrætssamvirke, Spejdersamrådet og Højslev St. IF. SIDE 6

8 3. NR. SØBY CYKELKLUB - ANSØGNING OM FORHØJELSE AF HUSLEJEN I.F.M. ETABLERING AF BAD I KLUBLOKALER. Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile, Morten Enggaard Indstilling godkendes. Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Borgerservice indstiller: ÅBENT der gives tilladelse til omforandring af bad og toilet mod en årlig huslejestigning over 10 år på kr incl. moms årligt samt udgifter til vand, i alt ca , huslejestigningen finder sted, når etableringen er sket, huslejen nedsættes, når finansieringsperioden er slut, udgiften finansieres over kontoen for lokaletilskud. Nr. Søby Cykelklub har den 15. juni 2010 søgt om at få etableret bad og toilet i klublokalerne på Jens Hansens Vej 2. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at bade i lokalerne, og toiletforholdene er dårlige. Klubben anfører i ansøgningen, at der siden etableringen i 2005 har været en rivende udvikling i klubben, og at der i dag er over 30, der kører med licens. Endvidere oplyses, at det stadig er på tale, at klubben bliver lagt sammen med Skive Cykle Klub, hvilket skal medtages på de 2 klubbers generalforsamlinger i efteråret. Herudover oplyses, at der ofte i weekender er træningslejre, hvor det er ønskeligt, at deltagerne kan komme i bad. Ejeren af ejendommen Børge Hansen Invest aps har udarbejdet et overslag over udgiften, som beløber sig til kr excl. moms. Der er skitseret en udgift fordelt over 4 år, som beløber sig til kr årligt incl. moms, og en fordeling af udgiften over 10 år, som beløber sig til kr årligt incl. moms. Udover huslejen vil der blive en øget udgift til vand, hvilket af forvaltningen anslås til ca. kr årligt. SIDE 7

9 Udlejeren vil såfremt udgiften fordeles over 10 år, forlænge lejekontrakten således, at en eventuel opsigelse af lejemålet ikke kan ske inden den Klubben vil forsøge at få opsigelsesvarslet nedbragt. Forvaltningen har haft ansøgningen til udtalelse hos Skive Idrætssamvirke som udtaler følgende: det vil være godt, hvis cykelklubben får muligheder for at tage bad, der efter SIS vurdering er tale om forbedring af lejede faciliteter, der har et omfang og en eventuel større afledet driftsudgift for Skive kommune, hvorfor SIS foreslår anlægsforbedringen bør indgå i og prioriteres på oversigten over anlægsønsker, ansøgningen kan indgå i den gruppe af ansøgninger, det allerede nu er planlagt at mødes med forvaltningen om i august (bagatelgrænse) det i henhold til lejeloven (erhvervslejemål) ikke er normalt, at afskrive hele forbedringen over en så kort årrække (4 år); skal forbedringen afskrives over huslejen de følgende 10 år, vil det svare til en huslejeforhøjelse på ca. 35 %. Dertil kommer øgede udgifter til vandforbrug og kloak- og afledningsafgifter, SIS også noterer, at der er en fin medlemsudvikling i klubben, og at der er en generel øget interesse for at motionere i form af cykelsport, SIS ikke forholder sig til fusionsplanerne. Forvaltningen foreslår, at såfremt ansøgningen bevilges, skal der i kontrakten betinges, at huslejen nedsættes efter finansieringsperioden. Forvaltningen oplyser, Nr. Søby Cykelklub modtager lokaletilskud med 100 %, og at der på budgettet for 2011 er afsat følgende beløb til beregning af lokaletilskud: Husleje kr Afgifter Vedligeholdelse kr Varme og el Rengøringsmidler I alt kr Yderligere driftsudgift finansieret af kontoen for lokaletilskud på i alt kr BILAG Nr. Søby Cykelklub - Ansøgning om tilskud til forhøjelse af huslejen i.f.m. etablering af bad Nr. Søby Cykelklub - Tillæg til lejekontrakt, samt overslag over anlæg af bad m.v. Børge Hansen Nr. Søby Cykelklub - Ansøgning om etablering af bad og toilet i Klublokalerne på Jens Hansens Vej SIDE 8

10 4. ANSØGNING FRA LOF SKIVEEGNEN OM TILSKUD TIL EFTERUDDANNELSE FOR UNDERVISER. Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile, Morten Enggaard Indstilling godkendes. Kultur og Borgerservice indstiller: ÅBENT der meddeles afslag på ansøgningen, idet der ikke af rammebeløbet afsat til aftenskolerne, er midler til uddannelse af undervisere og at underviserne får løn for deres arbejde. LOF Skiveegnen har ved brev af 16. august 2010 søgt om tilskud til en af deres undervisere i instrumentalundervisning. Kurset omhandler Coachingmetodik i undervisningen. Det oplyses i brevet, at Kurset, der arrangeres af Dansk Musiker Forbund, har været afholdt flere steder i landet, og kurset kommer nu til Skive, hvor det afholdes på Skive Musikskole på Resenlund i dagene oktober Kursusgebyret er på kr , hvoraf refunderes 50 % fra DMF, således at egenbetalingen udgør kr. 650,00. Forvaltningen oplyser, at der ikke tidligere er ydet tilskud til undervisere på aftenskolerne. Der er ikke på aftenskolernes budget afsat midler til kurser til lærerne. Lærerne er timelønnet på aftenskolerne. Der er midler på s rådighedsbeløb, men det er forvaltningens opfattelse, at der ikke kan bevilges tilskud fra rådighedsbeløbet, da beløbet er del af budgettet for foreningerne, og som udgangspunkt anvendes til matriale og kurser for foreninger, der ikke er medlem af Skive Idrætssamvirke eller Spejdersamrådet. Det er forvaltningens opfattelse, at ydes der tilskud til dette kursus, vil der komme yderligere ansøgninger til efteruddannelse for lærere i aftenskolerne. SIDE 9

11 5. ANSØGNINGER TIL START- OG UDVIKLINGSPULJEN 2010 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen ÅBENT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile, Morten Enggaard Sallingsund BMX Klub Der bevilges kr under forudsætning af, at projektet gennemføres som beskrevet. Ingen Der er fremkommet følgende ansøgning: Sallingsund BMX Klub kr ,00 Tilskud til anlæg af Super Cross Bane Restbeløbet udgør kr ,00 BILAG Sallingsund BMX Klub - Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen om tilskud til anlæg af Super Cross Bane Oversigt over ansøgere 2010 SIDE 10

12 6. SKIVEEGNENS LANDBOUNGDOM - KLAGE OVER AFSLAG PÅ GODKEN- DELSE SOM EN FOLKEOPLYSENDE FORENING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile, Morten Enggaard Indstilling godkendes Kultur og Borgerservice indstiller: ÅBENT Skiveegnens LandboUngdom godkendes som en folkeoplysende forening, Skiveegnens LandboUngdom indplaceres i Skiveordningens Indplaceringskema under aktiviteten Hobbyforeninger, eventuelle tilskud til lokaler ydes efter Folkeoplysningslovens mindsteregler med 65 % af driftsudgiften reduceret med medlemmer over 25 år. behandlede i sit møde den 15. juni 2010 nedenstående ansøgning fra Skiveegnens LandboUngdom om godkendelse som en Folkeoplysende forening under Folkeoplysningslovens regler. kunne ikke på nuværende tidspunkt godkende foreningen, idet man ikke mente, at foreningens aktiviteter var almennyttige og kontinuerlige jfr. Folkeoplysningslovens 4. stk Ungdomskontoret, Region Viborg har på vegne af Skiveegnens LandboUngdom klaget over s afgørelse. I klagen anføres følgende: at der gøres opmærksom på, at foreningens aktiviteter er kontinuerlige og ikke skal ses som enkeltstående arrangementer. Alle møder, aktiviteter og arrangementer i Skive Landboungdom henvender sig til alle medlemmer af foreningen på samme måde som f.eks en forening for spejdere, skakspillere, politiske ungdomsforeninger, musikforeninger eller computerspillere. Grupper af medlemmer har særlige tilbud alt efter alder og interesse. F. eks KLUB 1- arrangementer, som henvender sig til foreningens yngre medlemmer. Det kan også være møde i traktortrækudvalget, dyrskuegruppemøder, bestyrelsesmøder, pløjeudvalgsmøder osv. Bilag 1 til 7 dokumenterer en stor kontinuitet, i de aktiviteter som medlemmerne af Skiveegnens LandboUngdom beskæftiger sig med. Når en lokalbestyrelse i LandboUngdom konstituerer sig, vælges der også bestyrelsesmedlemmer til at varetage specielle aktiviteter både lokalt og regionalt. De lokale, f.eks pløjeudvalgsmedlemmer, repræsenterer Skiveegnens LandboUngdom i det regionale pløjeudvalg. Dette gør sig også gældende for SIDE 11

13 udvalg, der arbejder med traktortræk, KLUB 1, VISKIMO og MidtWest Farmshow. Jfr. Bilag 2. Der henvises i øvrigt til, at LandboUngdoms lokalforeninger med lignende aktivitetsniveau er godkendt i andre kommuner, ligesom LandboUngdom som forening er en del af Dansk Ungdoms Fællesråd og her anerkendes som en frivillig, folkeoplysende forening med landsdækkende, regionale og lokale aktiviteter. Ungdomskontoret Region Viborg har i klagen anført oplysninger om Skiveegnens Landbo- Ungdoms aktiviteter, som det ikke har været muligt for forvaltningen at fremskaffe fra foreningen. Med de nye oplysninger og set i relation til andre foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger (politiske ungdomsforeninger, computerspillere, hobbyforeninger m.v.) indstiller forvaltningen, at Skiveegnens LandboUngdom godkendes som en folkeoplysende forening. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Forvaltningens indstilling godkendes Kultur og Borgerservice indstiller: Skiveegnens LandboUngdom ikke på nuværende tidspunkt godkendes som en folkeoplysende forening, idet Folkeoplysningslovens 4. stk. 2.8 ikke opfyldes. Skiveegnens LandboUngdom har søgt om godkendelse som en folkeoplysende forening under Folkeoplysningsloven i lighed med idrætsforeninger og spejdere. Foreningen har fremsendt vedtægter, som i princippet opfylder kravene til en folkeoplysende forening. Foreningens formål er at være mødested for unge på landet, unge under landbrugsuddannelse og unge med interesse for livet på landet. Samtidig er det foreningens formål fagligt som organisatorisk at fremme og støtte landbrugsfagligt ungdomsarbejde af enhver art. Forvaltningen har løbende haft en dialog med foreningen om foreningens aktiviteter, idet der ikke ud fra samtalerne og fremsendte programmer kan ses, at aktiviteterne er af fol- SIDE 12

14 keoplysende karakter. Aktiviteterne er virksomhedsbesøg, markvandring, lerdueskydning, udflugter, kanoture m.v. altså typisk endagsarrangementer. Jævnfør Folkeoplysningslovens 4. stk. 2.8, skal foreningen have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Det er forvaltningens opfattelse, at foreningen ikke på nuværende tidspunkt opfylder Folkeoplysningslovens krav til en folkeoplysende forening. Folkeoplysningslovens 4. stk. 2.8, BILAG Skiveegnens Landbo Ungdom - brev vedr. godkendelse som forening BILAG Landboungdom Region Viborg -Anke over Skive Kommunes afslag på Skive LU godkendelse som en folkeopl. forening.pdf SIDE 13

15 7. ORIENTERINGSSAGER SEPTEMBER 2010 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen ÅBENT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile, Morten Enggaard Blev taget til efterretning Ingen 1. Søren Yde vil give en kort orientering om den nyligt afholdte Spejderlejr. 2. Skive Folkeoplysnings Samråd er indbudt til et orienterende møde kl Programmet for mødet: Præsentation af deltagerne Præsentation af Samrådets arbejde Samrådets visioner og forventninger til fremtiden Årets gang i. Mødet afsluttes med fælles spisning. SIDE 14

16 UNDERSKRIFTSARK Just Eiskjær Sørensen Rita Primdahl Erik Preisler Ebba Lund Finn Storgård Pia Sørensen Søren Yde Anni Andersen Morten Enggaard Poul Erik Christensen Carsten Håhr Veile SIDE 15

17 SAMLET BILAGSLISTE Nr. Søby Cykelklub - Ansøgning om forhøjelse af huslejen i.f.m. etablering af bad i klublokaler. Nr. Søby Cykelklub - Ansøgning om tilskud til forhøjelse af huslejen i.f.m. etablering af bad Nr. Søby Cykelklub - Ansøgning om forhøjelse af huslejen i.f.m. etablering af bad i klublokaler. Nr. Søby Cykelklub - Tillæg til lejekontrakt, samt overslag over anlæg af bad m.v. Børge Hansen Nr. Søby Cykelklub - Ansøgning om forhøjelse af huslejen i.f.m. etablering af bad i klublokaler. Nr. Søby Cykelklub - Ansøgning om etablering af bad og toilet i Klublokalerne på Jens Hansens Vej Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2010 Sallingsund BMX Klub - Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen om tilskud til anlæg af Super Cross Bane Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2010 Oversigt over ansøgere 2010 Skiveegnens Landboungdom - Klage over afslag på godkendelse som en Folkeoplysende forening Landboungdom Region Viborg -Anke over Skive Kommunes afslag på Skive LU godkendelse som en folkeopl. forening.pdf SIDE 16

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere