ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn Storgård, Pia Sørensen, Søren Yde, Anni Andersen, Morten Enggaard, Poul Erik Christensen Fraværende: Carsten Håhr Veile

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budget Aftenskoler Åbent Budget - Regnskab 2011 Foreninger Åbent KulturCenter Limfjord - Retningslinier for opstregning og rekvisitter i selvejende haller Åbent Godkendelse af foreningen Ny Silke Vej Åbent Skiveegnens LandboUngdom - Ansøgning om godkendelse som en folkeoplysende forening Åbent Temadrøftelser Folkekoplysningsudvalget Åbent Orienteringssager juni 2010 Åbent...13 Underskriftsark...15 Samlet bilagsliste...i SIDE 1

3 1. BUDGET AFTENSKOLER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen BESLUTNING FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Budgetoplægget drøftedes FORVENTET SAGSGANG Folkeolysningsudvalget Kultur og Fritidsudvalget INDSTILLING At Folkeoplysningsudvalget drøfter budgetoplægget. SAGSFREMSTILLING Kultur og Borgerservice oplyser, at der inden for Kultur og Fritidsudvalgets område foreløbig i budgetoplægget er afsat nedenstående beløb til aftenskolerne. Oplægget tager udgangspunkt i budgettet for 2010 fremskrevet med 1%. Der er ikke udmeldt noget reduktionsberedskab, men til Kultur og Fritidsudvalget er udarbejdet et mulighedskatalog, som ikke er tilgængelig. Budgetoplæg 2011 Rammebeløb til undervisning Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner Udvidelse +/ Der er fra Skive Folkeoplysnings Samråd fremsendt et brev, hvori ønskes en udvidelse af rammebeløbet. Ligeledes beskrives konsekvenserne for en manglende udvidelse. Aftenskolerne anfører bl.a. at man ikke kan hæve egenbetalingen mere, før kurserne bliver for dyre. Egenbetalingen udgør ca. kr. 30,00 40,00 pr. time. Hvis det nuværende undervisningsniveau skal bibeholdes, er det tvingende nødvendigt med flere midler, da skolerne ikke kan sætte flere kurser i gang, end der er penge til. Til orientering kan oplyses, at aftenskolerne i 2008 har læst timer og i 2009 har læst timer. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udvidelsesønske kr SIDE 2

4 BILAG Skive Folkeoplysnings Samråd, skriv. vedr. ramamebevilling SIDE 3

5 2. BUDGET - REGNSKAB 2011 FORENINGER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen BESLUTNING FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Budgetoplægget drøftedes FORVENTET SAGSGANG Folkeoplysningsudvalget Kultur og Fritidsudvalget INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At Folkeoplysningsudvalget drøfter budgetoplægget. SAGSFREMSTILLING Kultur og Borgerservice oplyser, at der inden for Kultur og Fritidsudvalgets område foreløbig i budgetoplægget er afsat nedenstående beløb til aftenskolerne. Oplægget tager udgangspunkt i budgettet for 2010 fremskrevet med 1%. Der er ikke udmeldt noget reduktionsberedskab, men til Kultur og Fritidsudvalget er udarbejdet et mulighedskatalog, som ikke er tilgængelig. Budgetoplæg 2011 Udvidelser +/- Aktivitetstilskud Lokaletilskud Incl. haller Start- og Udviklingspuljen I alt Anlægsønsker: Der vedlægges i kopi anlægsønsker fra Skive Idrætssamvirke, Spejdersamrådet og Højslev St. IF. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 4

6 BILAG Budget lokaletilskud foreninger.2. udgave SIS - Skive Idrætssamvirke - Anlægsønsker - Budget Spejdersamrådet - Anlægsønsker Ansøgning - Højslev St. IF - Anlægsbudget 2011 SIDE 5

7 3. KULTURCENTER LIMFJORD - RETNINGSLINIER FOR OPSTREGNING OG REKVISITTER I SELVEJENDE HALLER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen BESLUTNING FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Forvaltningens indstilling godkendes FORVENTET SAGSGANG Folkeoplysningsudvalget INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At Folkeoplysningsudvalget principielt tager beslutning om, at der til selvejende haller ikke ydes tilskud til opstregning, rekvisitter m.v. SAGSFREMSTILLING Skive fh har rettet henvendelse til KulturCenter Limfjord med ønske om etablering af endnu en minihåndboldbane på tværs hal B. Der er i forvejen 2 baner, men der er mulighed for opstregning af yderligere 1 bane. KulturCenter Limfjord forespørger i den forbindelse om reglerne for etablering af sådanne tiltag, og hvem der afholder udgifterne. Her menes opstregning af banen, håndboldmål med net, samt monteringsudgifter. Der er indhentet tilbud på etableringen og udgifterne er følgende: Opstregning Mål, net og montage I alt kr ,00 incl. moms kr ,00 incl. moms kr ,00 incl. moms Forvaltningen kan oplyse, at der til de selvejende haller ikke tidligere er ydet tilskud til ovennævnte udgifter. Det er forvaltningens opfattelse, at indgår man et lejemål eller en rammeaftale med hallerne, må det forventes, at hallerne indeholder de faste rekvisitter m.v., som hører en hal til, for at brugere kan udføre deres aktivitet. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udgift på opstregning, mål, net og montage kr ,00. SIDE 6

8 4. GODKENDELSE AF FORENINGEN NY SILKE VEJ ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen BESLUTNING FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Forvaltningens indstilling godkendes FORVENTET SAGSGANG Folkeoplysningsudvalget INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At At At Ny Silke Vej godkendes som en Folkeoplysende forening under Folkeoplysnings loven, Ny Silke Vej indplaceres i Skiveordningens Indplaceringsbilag med aktiviteten Kulturelle foreninger. eventuelle tilskud ydes efter Folkeoplysningslovens mindsteregler med 65% af driftsudgiften reduceret med medlemmer over 25 år. SAGSFREMSTILLING Ved brev af 8. maj 2010 har Foreningen Ny Silke Vej søgt om godkendelse som forening samt godkendelse af foreningens vedtægter. Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og har intet at bemærke hertil. Foreningens formål er: At udbrede kendskabet til den traditionelle kinesiske kultur. At hjælpe nykommende kinesere til at integrere sig i det danske samfund. At introducere de gamle kinesiske værdier: sandhed, godhed og tolerance. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Forvaltningen har drøftet foreningens aktiviteter med Hester (chunhong Jin), og de forventede aktiviteter spænder bredt. Udover kurser i kinesisk kultur, forretningsmæssige foredrag og holde dansk-kinesisk kulturdebatter for at få de kommende kinesere til at forstå det danske samfund, ønsker man også at dyrke de gamle kinesiske idrætter. Ønsker til lokaler er at låne et undervisningslokale på en skole, tider i en hal eller park og lignende. SIDE 7

9 Med de mangeartede aktiviteter, som foreningen vil igangsætte, finder forvaltningen ikke, at der i Indplaceringsskemaet er en aktivitet, som foreningen umiddelbart kan indplaceres i. Det foreslås derfor, at der oprettes en ny aktivitet med titlen Kulturelle Foreninger. Det foreslås, at tilskud til eventuelle lokaler ydes efter Folkeoplysningslovens mindsteregler med 65 % af driftsudgiften reduceret med medlemmer over 25 år. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Foreningen Ny Silke Vej - Ansøgning om godkendelse som forening "Indplaceringsskema" 2009 SIDE 8

10 5. SKIVEEGNENS LANDBOUNGDOM - ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM EN FOLKEOPLYSENDE FORENING ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen BESLUTNING FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Forvaltningens indstilling godkendes FORVENTET SAGSGANG Folkeoplysningsudvalget INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At Skiveegnens LandboUngdom ikke på nuværende tidspunkt godkendes som en folkeoplysende forening, idet Folkeoplysningslovens 4. stk. 2.8 ikke opfyldes. SAGSFREMSTILLING Skiveegnens LandboUngdom har søgt om godkendelse som en folkeoplysende forening under Folkeoplysningsloven i lighed med idrætsforeninger og spejdere. Foreningen har fremsendt vedtægter, som i princippet opfylder kravene til en folkeoplysende forening. Foreningens formål er at være mødested for unge på landet, unge under landbrugsuddannelse og unge med interesse for livet på landet. Samtidig er det foreningens formål fagligt som organisatorisk at fremme og støtte landbrugsfagligt ungdomsarbejde af enhver art. Forvaltningen har løbende haft en dialog med foreningen om foreningens aktiviteter, idet der ikke ud fra samtalerne og fremsendte programmer kan ses, at aktiviteterne er af folkeoplysende karakter. Aktiviteterne er virksomhedsbesøg, markvandring, lerdueskydning, udflugter, kanoture m.v. altså typisk endagsarrangementer. Jævnfør Folkeoplysningslovens 4. stk. 2.8, skal foreningen have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Det er forvaltningens opfattelse, at foreningen ikke på nuværende tidspunkt opfylder Folkeoplysningslovens krav til en folkeoplysende forening. JURA (herunder lovgrundlag) Folkeoplysningslovens 4. stk. 2.8, ØKONOMI SIDE 9

11 BILAG Skiveegnens Landbo Ungdom - brev vedr. godkendelse som forening SIDE 10

12 6. TEMADRØFTELSER FOLKEKOPLYSNINGSUDVALGET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen BESLUTNING FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Temadagen i september måned 2010 aflyses. Aftenskolernes Samråd og Kultur og Fritidsudvalget inviteres til mødet med orientering om Samrådets arbejde den 28. september 2010 FORVENTET SAGSGANG Folkeoplysningsudvalget INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvilket Tema der eventuelt skal på udvalgets temadag, tirsdag, den 28. september SAGSFREMSTILLING I forbindelse med vedtagelse af Folkeoplysningsudvalgets årsplan blev det besluttet, at udvalget i forbindelse med septembermødet vil afholde et temamøde. Folkeoplysningsudvalget lagde sig ikke fast på et bestemt tema. Der var dog en forventning om, at en ny eller revideret folkeoplysningslov ville være på trapperne. Der er intet nyt om, hvornår dette vil ske. I det forrige Folkeoplysningsudvalg har der den 16. juni 2009 været afholdt temadag omkring Idræt for alle Breddeudvalgets Rapport. Dette har givet en forventning til aftenskolerne om, at dette års tema omhandler aftenskolerne. Skive Folkeoplysnings Samråd har til Kultur og Fritidsudvalget fremsendt et forslag till program for en temaaften i september. Forslaget vedlægges. Forvaltningen har meddelt Samrådet, at det er Folkeoplysningsudvalget, der beslutter, hvilke emner og indhold en temaaften skal foregå. Forretningsudvalget har drøftet spørgsmålet om emner til en temaaften, og forretningsudvalget har ikke umiddelbart noget bud på emner, idet det var forventet, at den nye lov ville være klar. Folkeoplysningsudvalget medlemmer bedes indtil mødet overveje emner, som vil være mulige at bruge til en temaaften, eller eventuelt udskydelse af temaaftenen. SIDE 11

13 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Skive Folkeoplysnings Samråd - Forslag til Temaaften i september SIDE 12

14 7. ORIENTERINGSSAGER JUNI 2010 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen BESLUTNING FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 15. JUNI 2010 Fraværende: Carsten Håhr Veile Taget til efterretning FORVENTET SAGSGANG Folkeoplysningsudvalget INDSTILLING Ingen SAGSFREMSTILLING 1. Godkendelse af Dalgas Football Club indplaceret i indplaceringsskemaet under aktiviteten Fodbold. 2. Godkendelse af Motorcykelklubben Six Feet Under MC indplaceret i indplaceringssekmaet under aktiviteten Motorcykelklubber. 3. Godkendelse af Modeljernbaneklubben drejeskiven indplaceret i indplaceringsskemaet under aktiviteten Hobbyforeninger. 4. Godkendelse af Dartklubben NoBull indplaceret i indplaceringsskemaet under aktiviteten Dart. 5. AOF Skive annullering af tilskud fra Start- og Udviklingspuljen til sommerskole 6. Afslag til DSU Skive på ansøgning om tilskud til deltagelse i DSU s kongres. 7. Bevilget tilskud til Skive Børnefilmklub tilskud til lederuddannelse kr , Bevilget tilskud til Danmarks Civile Hundeførerforening tilskud til lederuddannelse kr , Orientering om Fyraftensmøde med foreningskasserere og revisorer. 10. Præcisering af regler for indsendelse af budgetter og regnskaber samt eventuelt sanktioner for manglende indsendelse. 11. Status på Spejderlejr. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 13

15 ØKONOMI BILAG Opgørelse over ansøgere til Rådighedsbeløbet SIDE 14

16 UNDERSKRIFTSARK Just Eiskjær Sørensen Rita Primdahl Erik Preisler Ebba Lund Finn Storgård Pia Sørensen Søren Yde Anni Andersen Morten Enggaard Poul Erik Christensen Carsten Håhr Veile SIDE 15

17 SAMLET BILAGSLISTE Budget Aftenskoler Skive Folkeoplysnings Samråd, skriv. vedr. ramamebevilling Budget - Regnskab 2011 Foreninger Budget lokaletilskud foreninger.2. udgave Budget - Regnskab 2011 Foreninger SIS - Skive Idrætssamvirke - Anlægsønsker - Budget 2011 Budget - Regnskab 2011 Foreninger Spejdersamrådet - Anlægsønsker 2011 Budget - Regnskab 2011 Foreninger Ansøgning - Højslev St. IF - Anlægsbudget 2011 Godkendelse af foreningen Ny Silke Vej Foreningen Ny Silke Vej - Ansøgning om godkendelse som forening Godkendelse af foreningen Ny Silke Vej "Indplaceringsskema" 2009 Skiveegnens LandboUngdom - Ansøgning om godkendelse som en folkeoplysende forening Skiveegnens Landbo Ungdom - brev vedr. godkendelse som forening Temadrøftelser Folkekoplysningsudvalget Skive Folkeoplysnings Samråd - Forslag til Temaaften i september Orienteringssager juni 2010 Opgørelse over ansøgere til Rådighedsbeløbet SIDE i

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere