Driftsaftale Socialområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsaftale Socialområdet"

Transkript

1 Driftsaftale Socialområdet

2 Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale Budget Beskrivelsesdel Organisationsdiagram Socialafdelingen Kort beskrivelse af økonomi Budget for aftaleperioden Indsatsområder og målsætninger Indledning Socialområdets konkrete indsatsområder og mål Driftsaftaler på socialområdet Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Kvalitetsmodellen Tilsyn Arbejdsmiljø Strategi for Socialområdet Opfølgning på driftsaftalen... 9 Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud Bilag 3. Pladsoversigt... 12

3 1. Overordnet driftsaftale Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2012 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Socialområdet Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og social- og specialundervisningsområdet, og er omdrejningspunktet for dialogen mellem området og regionens ledelse. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde visionen og de fælles mål for Region Sjælland. Med aftalen tilkendegives og præciseres, i hvilken retning og ånd enheden skal arbejde, ligesom der opsættes mål for aktiviteten og den forventede service. Socialområdets opgaveløsning på social- og specialundervisningsområdet er hovedsagligt styret af: Rammeaftalen, hvis indhold Regionsrådet de 17 kommunalbestyrelser skal være enige om, og som indgås en gang hvert år. Omkostningsbestemte fastlagte takster for det enkelte tilbud. At de enkelte driftsenheder/institutioner er autonome i driftsmæssig henseende. At regionens drift i øvrigt på social- og specialundervisningsområdet skal tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne. At regionens institutioner dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede. 1.1 Budget 2012 Rammen for driftsaftalen er sat ved forudsætningerne i det vedtagne budget. I budgettet for 2012 er arbejdet med 6 overordnede temaer, som vil være retningsgivende for Region Sjællands arbejde i året. Disse temaer understøtter regionens mål om fremdriften i, at offentlige serviceydelser gives til den rette person, på det rette sted og til den rette tid med høj kvalitet og med respekt for den enkelte borgers situation. De 6 temaer i budget 2012 er: Balance i økonomien Styringsværktøjer Rammeaftalerne Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Udviklingspuljen Fremtidig kapacitetsstyring Driftsaftalen skal afspejle de temaer og indsatser som Regionsrådet har udpeget for året. 2. Beskrivelsesdel Socialområdet består af Socialafdelingen og 16 sociale tilbud, som leverer højt specialiserede tilbud til borgerne inden for social- og specialundervisningsområdet. Socialområdet ledes af Socialdirektør og souschef. 2

4 2.1. Organisationsdiagram Ledelsesteam Socialdirektør Souschef Ledergruppen Direktør, souschef og forstandere på de sociale tilbud De sociale tilbud/institutioner Jura Institutions drift Sekretariats funktion Kvalitet Rammeaftale Pædagogisk udvikling Tilsyn Socialafdelingen Socialafdelingen er organiseret i en flad ledelsesstruktur. Der er 14 medarbejdere, som dækker forskellige kompetence- og funktionsområder. Større opgaver organiseres i projekter med relevant deltagelse fra Socialafdelingen, andre forretningsområder, tværgående funktioner, institutioner/tilbud og eksterne samarbejdsparter efter Region Sjællands overordnede retningslinjer. Der er tre hovedopgaver der forventes løst af Socialafdelingen: Overordnet driftsledelse af de 16 sociale tilbud, hvor regionen er driftsherre. Udvikling og implementering af generelle sociale tiltag i Region Sjælland, herunder kvalitetsmodel og politikformuleringer. Ansvarlig for koordinering af rammeaftale for specialundervisning og deltagelse i koordinering af rammeaftale på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne har koordinationsforpligtelsen Kort beskrivelse af økonomi Kapaciteten på området fastlægges i Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen, hvor også driftsforholdene på de enkelte tilbud er aftalt. Området er som hovedregel takstfinansieret, og denne er udregnet ud fra en forventet aktivitet og udnyttelse af kapaciteten. Konsekvensen heraf er, at driftsherrerne hurtigt skal synliggøre og tilpasse, hvis der er ledige pladser/overbelægning på tilbuddene for at sikre, at indtægten (taksten) er i balance med udgifterne. Belægningssituationen på regionens ca pladser skal løbende overvåges. Denne overvågning sker dels ved en månedlige opfølgning; men især ved 3 årlige budgetopfølgningssager til Regionsrådet, hvor kapacitetsudnyttelsen og effektivitet vurderes mere indgående Budget for aftaleperioden I det følgende præsenteres det budget og de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. 3

5 Socialområdet finansieres gennem takstindtægter og objektiv finansiering. Taksterne er udregnet således at de budgetterede indtægter er lige så store som de budgetterede udgifter, dvs. at området hverken giver over- eller underskud og derved opfylder det lovbestemte hvile-i-sig-selv princip. Budget kr. netto Udgifter 2012 Indtægter 2012 Institutioners nettobudget VISO-aktiviteter * (3.319) (-3.319) Særtakst og indtægtsdækket** (56.360) ( ) Afskrivning Øvrige beregnede omkostninger -49 (Leasing) Beregnede pensioner Feriepengeforpligtelsen Elevpulje Pulje til IT-kontrakter m.v Socialenheden Andel af renter Andel af fælles formål og adm. Takstregulering tidligere år Takstindtægter Objektiv finansiering social-området Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud -822 I alt * VISO-aktiviteter indgår ikke i de samlede udgifter og indtægter. VISO aktiviteten er indtægtsdækket og går i 0. Derfor vises VISO aktivitetsudgiften med samme beløb under udgifter og indtægter. Rammen for forventet efterspørgsel er på ca. 3,2 mio. kr. Der er VISO aktiviteter på Kofoedsminde, Platangården og Synscenter Refsnæs. ** Særtakster og indtægtsdækket virksomhed indgår ligeledes ikke i de samlede udgifter og indtægter. Omfanget af denne virksomhed forventes at udgøre ca. 56,4 mio. kr., fordelt med ca. 32,6 mio. kr. til 85 foranstaltninger, og ca. 23,8 mio. kr. til øvrige særtakster. Øvrige særtakster er som oftest tillægstakster til de rammeaftalte takster, men omfatter også enkelte enkeltmandsprojekter. Den samlede omsætning på Socialområdet forventes således brutto at udgøre ca. 633 mio. kr. Ovenstående aktiviteter omfatter rammeaftalens område. Herudover er der aktiviteter i form af entreprenøropgaver aftalt med konkrete kommuner, ex. erhvervsafklaring, støtte i eget hjem m.v. Der er 16 institutioner og hver institution skal balancere særskilt indenfor institutionens budgetramme. 4

6 3. Indsatsområder og målsætninger 3.1. Indledning Målsætningen for indsatsen indenfor social og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er at tilpasse og integrere tilbuddene svarende til efterspørgslen og samtidig fastholde og udvikle tilbuddene fagligt til en konkurrencedygtig pris. Region Sjælland skal være førende i forhold til tilbud inden for en række særlige foranstaltninger bl.a. de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner. Region Sjællands sociale tilbud skal også være attraktive for borgere fra andre regioner således, at tilbuddene fortsat udgør en erhvervsmæssig styrkeposition i Region Sjælland. Målsætningen for social- og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er: at regionens institutioner/tilbud dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede, at regionens tilbud, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud, er kendt for høj faglighed og god service, høj brugertilfredshed, gode og attraktive arbejdspladser og for at være kompetente og lydhøre samarbejdspartnere. at regionens drift af højt specialiseret tilbud på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne Socialområdets konkrete indsatsområder og mål I det følgende gennemgås de særlige indsatsområder og målsætninger for Socialområdet i 2012 med deltagelse af Socialafdelingen, relevante tværgående enheder samt institutioner/tilbud Driftsaftaler på socialområdet Der indgås driftsaftaler mellem socialafdelingen og de enkelte tilbud. Driftsaftalerne følger temaerne i budget 2012, og indeholder: Aftalens omfang. Tilbuddets organisering. Indsatsområder o Økonomi- fokus på effektivitet og enhedsomkostninger o Kvalitetsarbejdet, (for tilbud hvor det er relevant) o Markedsføring Tilbuddets indsatsområder o Arbejdsmiljø o Tilbuddet formulerer yderligere indsatsområder Løbende opfølgning på driftsaftalen. Bilag 1. Organisationsdiagram Bilag 2. Tilbuddets økonomi, pladsnormering og belægningsprocent. Servicemål 1: Der gives en status pr for arbejdet med gennemførelse af opfølgende dialogmøder med det enkelte tilbud. 5

7 Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Balancen mellem målgruppens forventninger og behov, den pædagogiske indsats og den økonomi der er forbundet med tilbuddene, skal løbende optimeres. Grundlaget for løbende optimering sikres via et tæt samarbejde mellem konsulenterne i socialafdelingen og de enkelte tilbud. I den løbende dialog foretages vurderinger af, om det enkelte tilbud lever op til de forventninger, som brugere og henvisende myndigheder har. På baggrund af den løbende dialog tages initiativ til konkrete økonomi- og aktivitetsanalyser. Der er skærpet opmærksomhed for socialafdelingens ledelse på budgetafvigelser og belægningsforhold på det enkelte tilbud. Det er et fokusområde i 2012 fortsat at udvikle en praksis for, at økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mellem Socialafdelingen og det enkelte tilbud. Den webbaserede økonomistyringsmodel for Socialområdet har følgende målsætninger for økonomistyringen: Incitamenter til effektiv og fleksibel drift Stabile takster/budgetsikkerhed hos kommunerne Sammenhæng I 2012 skal der følges op på om den økonomiske styringsmodel har de ønskede virkninger samt om der er behov for yderligere tiltag med henblik på at sikre målsætningerne på Socialområdet. Socialafdelingen er i løbende dialog med tilbuddene på Socialområdet om økonomistyring. Servicemål 1: Status for arbejdet med at udvikle en praksis, hvor økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mellem Socialafdelingen og det enkelte tilbud pr og Servicemål 2: Socialafdelingen inviterer tilbuddene på Socialområdet til dialog omkring økonomistyringen i forbindelse med regnskabsafslutning og budgetlægning. Status i forbindelse med driftsaftaleopfølgningen pr Servicemål 3: Den økonomiske styringsmodel evalueres i forbindelse med driftsaftaleopfølgning pr og Kvalitetsmodellen 1 De overordnede formål med kvalitetsmodellen er at sikre rammer for en fortsat kvalitetsudvikling, at skabe gode rammer for læring og udvikling på de sociale tilbud og at sikre borgere og offentlighed indsigt i kvaliteten i regionernes sociale tilbud. Udviklingen af den danske kvalitetsmodel for det sociale område sker i regi af Danske Regioner og i samarbejde med de øvrige regioner. Kvalitetsmodellen på det sociale område bygger på de samme metoder og principper 1 Kun Botilbud og institutioner efter SEL 67, 107 og 108 samt lov om almene boliger mv. 185b 6

8 som Den Danske Kvalitetsmodel (på sundhedsområdet). Kvalitetsmodellen er en akkrediteringslignede model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Ansvaret for udviklingen af kvalitetsmodellen er organisatorisk placeret i en national styregruppe, der udgøres af socialdirektørerne i de 5 regioner. Samarbejdet mellem Danske Regioner, de 5 regioner og det nationale sekretariat varetages af en koordinationsgruppe med deltagelse af embedsfolk. Fra Region Sjællands Socialafdelingen deltager 2 medarbejdere. I Region Sjælland er etableret en regional styregruppe for arbejdet med kvalitetsmodellen, der løbende behandler de udfordringer, som arbejdet med kvalitetsmodellen giver de sociale botilbud. Nøjere beskrivelse af kvalitetsmodellen og dennes organisering findes på socialomraadet/kvalitet/sider/default.aspx I skal alle sociale botilbud ekstern evalueres. Rapporter med resultaterne fra den eksterne evaluering offentliggøres løbende efterhånden som de eksterne evalueringer gennemføres, og evalueringsrapporterne er blevet behandlet i Det Nationale Evalueringsnævn. I 2012 arbejder botilbuddene med 9 standarder: Brugerindflydelse Kommunikation Individuelle planer Ledelse Arbejdsmiljø Kompetenceudvikling Magtanvendelse Medicinhåndtering Utilsigtede hændelse De sidste tre standarder skal først implementeres fra januar 2012 og indgår først i den eksterne evaluering fra august Hvert tredje år gennemføres der som led i kvalitetsarbejdet tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og/eller pårørende i de sociale botilbud. Det forventes, at der skal gennemføres tilfredshedsundersøgelser i Servicemål 1: Gennemført basisevaluering for de tre nye standarder. Opfølgning Servicemål 2: Opfølgning på kvalitetsovervågning på nuværende 6 standarder. Opfølgning Servicemål 3: Socialområdet følger den kadence i arbejdet med kvalitetsmodellen, der besluttes i den nationale styregruppe. Den løbende opfølgning på den regionale proces sker i Socialafdelingen og i den regionale styregruppe. Der følges løbende op på kvalitetsmodellen og opfølgningen vil indgå i driftsaftaleopfølgningen fra Socialområdet. 7

9 Tilsyn Tilsynsarbejdet udvikles løbende på baggrund af indhentede erfaringer. Tilsynet foretages som anmeldte og uanmeldte tilsyn. De uanmeldte tilsyn foretages dels som screeninger, dels ud fra særlige temaer eller særlige forhold på det konkrete sociale tilbud. Alle tilsyn udføres fortløbende ud fra reviderede koncepter og indeholder kontrol-, udviklings-, kvalitets- og dialogaspekt. Iværksættelse af de initiativer og ændringer tilsynet konstaterer behov for, påhviler primært tilbuddene selv. Hertil følges op på relevante opmærksomhedspunker i Socialafdelingen. Der udføres årligt: 7 anmeldte tilsyn. 15 uanmeldte screeningstilsyn. Uanmeldte tilsyn. Der er påbegyndt en proces for revidering af uanmeldt tilsyn, hvorfor der pt. ikke kan sættes antal på disse. Servicemål 1: Der udarbejdes status over tilsynsbesøg pr og Arbejdsmiljø I 2012 er der fortsat fokus på arbejdsmiljø på Socialområdet. Hoved-MED har besluttet, at der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker. Servicemål 1: Ved driftsaftaleopfølgning pr beskrives fokusområde(r) for Socialområdet. De enkelte tilbud skal i deres driftsaftale beskrive deres fokusområder. Servicemål 2: Der udarbejdes status og primo Strategi for Socialområdet I 2012 skal der arbejdes med en strategi for Socialområdet. Primo 2012 skal Psykiatri- og Socialudvalget fastlægge en proces for arbejdet med strategien. Strategiarbejdet forventes at pågå i løbet af foråret, så der kan gøres status for arbejde med temadrøftelse i Regionsrådet d. 7. juni Strategien forventes politisk vedtaget i efteråret Elementer i den vedtagne strategi indarbejdes i driftsaftalen for Servicemål: Proces for strategiarbejde fastlægges i Psykiatri- og Socialudvalget primo Strategi forventes at kunne vedtages i august Elementer i strategi indarbejdes i driftsaftalen for

10 4. Opfølgning på driftsaftalen Der foretages senest den 15. i hver måned opfølgning på arbejdet med udarbejdelse af strategien for Socialområdet i Project Flow. Tre gange årligt udarbejdes opfølgning på relevante mål i driftsaftalen, som forelægges politisk. Opfølgningen pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskabet for Opfølgningen pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for Regionens tværgående enhed Koncern Økonomi er i samarbejde med Socialafdelingen og de enkelte tilbud ansvarlige for opfølgningen vedr. økonomi. 9

11 Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud Odsherred: Bakkegården Roskilde: Hanne Mariehjemmet Glim Refugium Roskildehjemmet Kalundborg: Synscenter Refsnæs Lejre: Himmelev Greve: Skelbakken Else Hus Sorø: Børneskolen Filadelfia Specialrådgivningen om epilepsi Alkohol og Trafik Kurser Næstved: Marjatta Stevns: Stevnsfortet Vordingborg: Platangårdens ungdomscenter Lolland: Bo- og Naboskab Sydlolland Kofoedsminde 10

12 Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud Sociale tilbud Region Sjælland sørger i 2011 for driften af følgende sociale tilbud: Synscenter Refsnæs i Kalundborg med bl.a. specialundervisning og rådgivning af synshandicappede børn og unge Himmelev i Lejre (fra ) for børn og unge med bl.a. autisme. Skelbakken, bo- og aflastningstilbud i Karlslunde for børn og unge. Børneskolen Filadelfia i Dianalund med specialundervisning af børn og unge med epilepsi og ADHD. Specialrådgivning om epilepsi i Dianalund, med specialrådgivning vedr. epilepsi. Kofoedsminde, behandlingsinstitution i Rødby for domsanbragte udviklingshæmmede. Stevnsfortet, sikret institution for børn og unge. Bakkegården, sikret institution for børn og unge, samt tilbud. Hanne Mariehjemmet, krisecenter i Roskilde for stofafhængige kvinder. Platangårdens Ungdomscenter, forebyggelse og behandling af unge mellem år med særlige sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Else Hus, botilbud og dagtilbud i Karlslunde for voksne med autisme. Glim Refugium, socialpsykiatrisk botilbud i Roskilde for voksne. Roskildehjemmet, midlertidig botilbud for voksne hjemløse. Bo og Naboskal Sydlolland, bo- og beskæftigelsestilbud i Rødby for voksne udviklingshæmmede Marjatta, i det sydlige Sjælland med skolehjem for udviklingshæmmede børn, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede. Trafik og alkoholkurser, er lovpligtige kurser, som er en betingelse for generhvervelse af kørekort efter spirituskørsel. 11

13 Bilag 3. Pladsoversigt Tilbudstyper Antal Specialundervisning 144,5 Specialrådgivning Obj. Døgninstitutioner til børn og unge 193 Døgninstitutioner til voksne (åben afd. Kofoedsminde) 12 Sikrede institutioner 110,5 Botilbud til voksne handicappede 150 Beskyttet beskæftigelse 131 Aktivitets- og samværstilbud 103 Forsorgshjem 86 Misbrugsområdet/krisecentre 87 Socialpsykiatriske botilbud 13 I alt* 1019,4 *Totalen er 1029,9 pladser, men korrigeres for følgende omregning til hele pladser: -15,0 heraf Synscenter Refsnæs, SFO morgenåbent 4,5 Synscenter Refsnæs SFO morgenåbent - jf. takstoversigt Note: Stigningen i antallet af pladser fra 2011 til 2012 skyldes en ændring af opgørelsesmetode. 12

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter

Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMFANG... 3 1.1. INDLEDNING... 3 1.2. CENTRALE TEMAER I BUDGET 2015 MED RELEVANS FOR SOCIALOMRÅDET... 3 2. TILBUDDETS ORGANISERING...

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Strategi for Socialområdet

Strategi for Socialområdet Dato: 12. juni 2012 Brevid: 1764559 Strategi for Socialområdet I budgettet for 2012 er det besluttet at arbejde med en strategi for Socialområdet. Tilbuddene på Socialområdet er i en brydningstid. Efterspørgsel

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014

Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden Ved Mie Andresen & Kristina Vang Jensen Chef og Souschef for Socialtilsyn Hovedstaden Organisering Socialtilsyn Hovedstaden Chef for Socialtilsyn Stab: Jura, økonomi, kommunikation,

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere