Driftsaftale Socialområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsaftale Socialområdet"

Transkript

1 Driftsaftale Socialområdet

2 Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale Budget Beskrivelsesdel Organisationsdiagram Socialafdelingen Kort beskrivelse af økonomi Budget for aftaleperioden Indsatsområder og målsætninger Indledning Socialområdets konkrete indsatsområder og mål Driftsaftaler på socialområdet Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Kvalitetsmodellen Tilsyn Arbejdsmiljø Strategi for Socialområdet Opfølgning på driftsaftalen... 9 Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud Bilag 3. Pladsoversigt... 12

3 1. Overordnet driftsaftale Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2012 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Socialområdet Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og social- og specialundervisningsområdet, og er omdrejningspunktet for dialogen mellem området og regionens ledelse. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde visionen og de fælles mål for Region Sjælland. Med aftalen tilkendegives og præciseres, i hvilken retning og ånd enheden skal arbejde, ligesom der opsættes mål for aktiviteten og den forventede service. Socialområdets opgaveløsning på social- og specialundervisningsområdet er hovedsagligt styret af: Rammeaftalen, hvis indhold Regionsrådet de 17 kommunalbestyrelser skal være enige om, og som indgås en gang hvert år. Omkostningsbestemte fastlagte takster for det enkelte tilbud. At de enkelte driftsenheder/institutioner er autonome i driftsmæssig henseende. At regionens drift i øvrigt på social- og specialundervisningsområdet skal tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne. At regionens institutioner dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede. 1.1 Budget 2012 Rammen for driftsaftalen er sat ved forudsætningerne i det vedtagne budget. I budgettet for 2012 er arbejdet med 6 overordnede temaer, som vil være retningsgivende for Region Sjællands arbejde i året. Disse temaer understøtter regionens mål om fremdriften i, at offentlige serviceydelser gives til den rette person, på det rette sted og til den rette tid med høj kvalitet og med respekt for den enkelte borgers situation. De 6 temaer i budget 2012 er: Balance i økonomien Styringsværktøjer Rammeaftalerne Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Udviklingspuljen Fremtidig kapacitetsstyring Driftsaftalen skal afspejle de temaer og indsatser som Regionsrådet har udpeget for året. 2. Beskrivelsesdel Socialområdet består af Socialafdelingen og 16 sociale tilbud, som leverer højt specialiserede tilbud til borgerne inden for social- og specialundervisningsområdet. Socialområdet ledes af Socialdirektør og souschef. 2

4 2.1. Organisationsdiagram Ledelsesteam Socialdirektør Souschef Ledergruppen Direktør, souschef og forstandere på de sociale tilbud De sociale tilbud/institutioner Jura Institutions drift Sekretariats funktion Kvalitet Rammeaftale Pædagogisk udvikling Tilsyn Socialafdelingen Socialafdelingen er organiseret i en flad ledelsesstruktur. Der er 14 medarbejdere, som dækker forskellige kompetence- og funktionsområder. Større opgaver organiseres i projekter med relevant deltagelse fra Socialafdelingen, andre forretningsområder, tværgående funktioner, institutioner/tilbud og eksterne samarbejdsparter efter Region Sjællands overordnede retningslinjer. Der er tre hovedopgaver der forventes løst af Socialafdelingen: Overordnet driftsledelse af de 16 sociale tilbud, hvor regionen er driftsherre. Udvikling og implementering af generelle sociale tiltag i Region Sjælland, herunder kvalitetsmodel og politikformuleringer. Ansvarlig for koordinering af rammeaftale for specialundervisning og deltagelse i koordinering af rammeaftale på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne har koordinationsforpligtelsen Kort beskrivelse af økonomi Kapaciteten på området fastlægges i Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen, hvor også driftsforholdene på de enkelte tilbud er aftalt. Området er som hovedregel takstfinansieret, og denne er udregnet ud fra en forventet aktivitet og udnyttelse af kapaciteten. Konsekvensen heraf er, at driftsherrerne hurtigt skal synliggøre og tilpasse, hvis der er ledige pladser/overbelægning på tilbuddene for at sikre, at indtægten (taksten) er i balance med udgifterne. Belægningssituationen på regionens ca pladser skal løbende overvåges. Denne overvågning sker dels ved en månedlige opfølgning; men især ved 3 årlige budgetopfølgningssager til Regionsrådet, hvor kapacitetsudnyttelsen og effektivitet vurderes mere indgående Budget for aftaleperioden I det følgende præsenteres det budget og de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. 3

5 Socialområdet finansieres gennem takstindtægter og objektiv finansiering. Taksterne er udregnet således at de budgetterede indtægter er lige så store som de budgetterede udgifter, dvs. at området hverken giver over- eller underskud og derved opfylder det lovbestemte hvile-i-sig-selv princip. Budget kr. netto Udgifter 2012 Indtægter 2012 Institutioners nettobudget VISO-aktiviteter * (3.319) (-3.319) Særtakst og indtægtsdækket** (56.360) ( ) Afskrivning Øvrige beregnede omkostninger -49 (Leasing) Beregnede pensioner Feriepengeforpligtelsen Elevpulje Pulje til IT-kontrakter m.v Socialenheden Andel af renter Andel af fælles formål og adm. Takstregulering tidligere år Takstindtægter Objektiv finansiering social-området Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud -822 I alt * VISO-aktiviteter indgår ikke i de samlede udgifter og indtægter. VISO aktiviteten er indtægtsdækket og går i 0. Derfor vises VISO aktivitetsudgiften med samme beløb under udgifter og indtægter. Rammen for forventet efterspørgsel er på ca. 3,2 mio. kr. Der er VISO aktiviteter på Kofoedsminde, Platangården og Synscenter Refsnæs. ** Særtakster og indtægtsdækket virksomhed indgår ligeledes ikke i de samlede udgifter og indtægter. Omfanget af denne virksomhed forventes at udgøre ca. 56,4 mio. kr., fordelt med ca. 32,6 mio. kr. til 85 foranstaltninger, og ca. 23,8 mio. kr. til øvrige særtakster. Øvrige særtakster er som oftest tillægstakster til de rammeaftalte takster, men omfatter også enkelte enkeltmandsprojekter. Den samlede omsætning på Socialområdet forventes således brutto at udgøre ca. 633 mio. kr. Ovenstående aktiviteter omfatter rammeaftalens område. Herudover er der aktiviteter i form af entreprenøropgaver aftalt med konkrete kommuner, ex. erhvervsafklaring, støtte i eget hjem m.v. Der er 16 institutioner og hver institution skal balancere særskilt indenfor institutionens budgetramme. 4

6 3. Indsatsområder og målsætninger 3.1. Indledning Målsætningen for indsatsen indenfor social og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er at tilpasse og integrere tilbuddene svarende til efterspørgslen og samtidig fastholde og udvikle tilbuddene fagligt til en konkurrencedygtig pris. Region Sjælland skal være førende i forhold til tilbud inden for en række særlige foranstaltninger bl.a. de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner. Region Sjællands sociale tilbud skal også være attraktive for borgere fra andre regioner således, at tilbuddene fortsat udgør en erhvervsmæssig styrkeposition i Region Sjælland. Målsætningen for social- og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er: at regionens institutioner/tilbud dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede, at regionens tilbud, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud, er kendt for høj faglighed og god service, høj brugertilfredshed, gode og attraktive arbejdspladser og for at være kompetente og lydhøre samarbejdspartnere. at regionens drift af højt specialiseret tilbud på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne Socialområdets konkrete indsatsområder og mål I det følgende gennemgås de særlige indsatsområder og målsætninger for Socialområdet i 2012 med deltagelse af Socialafdelingen, relevante tværgående enheder samt institutioner/tilbud Driftsaftaler på socialområdet Der indgås driftsaftaler mellem socialafdelingen og de enkelte tilbud. Driftsaftalerne følger temaerne i budget 2012, og indeholder: Aftalens omfang. Tilbuddets organisering. Indsatsområder o Økonomi- fokus på effektivitet og enhedsomkostninger o Kvalitetsarbejdet, (for tilbud hvor det er relevant) o Markedsføring Tilbuddets indsatsområder o Arbejdsmiljø o Tilbuddet formulerer yderligere indsatsområder Løbende opfølgning på driftsaftalen. Bilag 1. Organisationsdiagram Bilag 2. Tilbuddets økonomi, pladsnormering og belægningsprocent. Servicemål 1: Der gives en status pr for arbejdet med gennemførelse af opfølgende dialogmøder med det enkelte tilbud. 5

7 Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Balancen mellem målgruppens forventninger og behov, den pædagogiske indsats og den økonomi der er forbundet med tilbuddene, skal løbende optimeres. Grundlaget for løbende optimering sikres via et tæt samarbejde mellem konsulenterne i socialafdelingen og de enkelte tilbud. I den løbende dialog foretages vurderinger af, om det enkelte tilbud lever op til de forventninger, som brugere og henvisende myndigheder har. På baggrund af den løbende dialog tages initiativ til konkrete økonomi- og aktivitetsanalyser. Der er skærpet opmærksomhed for socialafdelingens ledelse på budgetafvigelser og belægningsforhold på det enkelte tilbud. Det er et fokusområde i 2012 fortsat at udvikle en praksis for, at økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mellem Socialafdelingen og det enkelte tilbud. Den webbaserede økonomistyringsmodel for Socialområdet har følgende målsætninger for økonomistyringen: Incitamenter til effektiv og fleksibel drift Stabile takster/budgetsikkerhed hos kommunerne Sammenhæng I 2012 skal der følges op på om den økonomiske styringsmodel har de ønskede virkninger samt om der er behov for yderligere tiltag med henblik på at sikre målsætningerne på Socialområdet. Socialafdelingen er i løbende dialog med tilbuddene på Socialområdet om økonomistyring. Servicemål 1: Status for arbejdet med at udvikle en praksis, hvor økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mellem Socialafdelingen og det enkelte tilbud pr og Servicemål 2: Socialafdelingen inviterer tilbuddene på Socialområdet til dialog omkring økonomistyringen i forbindelse med regnskabsafslutning og budgetlægning. Status i forbindelse med driftsaftaleopfølgningen pr Servicemål 3: Den økonomiske styringsmodel evalueres i forbindelse med driftsaftaleopfølgning pr og Kvalitetsmodellen 1 De overordnede formål med kvalitetsmodellen er at sikre rammer for en fortsat kvalitetsudvikling, at skabe gode rammer for læring og udvikling på de sociale tilbud og at sikre borgere og offentlighed indsigt i kvaliteten i regionernes sociale tilbud. Udviklingen af den danske kvalitetsmodel for det sociale område sker i regi af Danske Regioner og i samarbejde med de øvrige regioner. Kvalitetsmodellen på det sociale område bygger på de samme metoder og principper 1 Kun Botilbud og institutioner efter SEL 67, 107 og 108 samt lov om almene boliger mv. 185b 6

8 som Den Danske Kvalitetsmodel (på sundhedsområdet). Kvalitetsmodellen er en akkrediteringslignede model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Ansvaret for udviklingen af kvalitetsmodellen er organisatorisk placeret i en national styregruppe, der udgøres af socialdirektørerne i de 5 regioner. Samarbejdet mellem Danske Regioner, de 5 regioner og det nationale sekretariat varetages af en koordinationsgruppe med deltagelse af embedsfolk. Fra Region Sjællands Socialafdelingen deltager 2 medarbejdere. I Region Sjælland er etableret en regional styregruppe for arbejdet med kvalitetsmodellen, der løbende behandler de udfordringer, som arbejdet med kvalitetsmodellen giver de sociale botilbud. Nøjere beskrivelse af kvalitetsmodellen og dennes organisering findes på socialomraadet/kvalitet/sider/default.aspx I skal alle sociale botilbud ekstern evalueres. Rapporter med resultaterne fra den eksterne evaluering offentliggøres løbende efterhånden som de eksterne evalueringer gennemføres, og evalueringsrapporterne er blevet behandlet i Det Nationale Evalueringsnævn. I 2012 arbejder botilbuddene med 9 standarder: Brugerindflydelse Kommunikation Individuelle planer Ledelse Arbejdsmiljø Kompetenceudvikling Magtanvendelse Medicinhåndtering Utilsigtede hændelse De sidste tre standarder skal først implementeres fra januar 2012 og indgår først i den eksterne evaluering fra august Hvert tredje år gennemføres der som led i kvalitetsarbejdet tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og/eller pårørende i de sociale botilbud. Det forventes, at der skal gennemføres tilfredshedsundersøgelser i Servicemål 1: Gennemført basisevaluering for de tre nye standarder. Opfølgning Servicemål 2: Opfølgning på kvalitetsovervågning på nuværende 6 standarder. Opfølgning Servicemål 3: Socialområdet følger den kadence i arbejdet med kvalitetsmodellen, der besluttes i den nationale styregruppe. Den løbende opfølgning på den regionale proces sker i Socialafdelingen og i den regionale styregruppe. Der følges løbende op på kvalitetsmodellen og opfølgningen vil indgå i driftsaftaleopfølgningen fra Socialområdet. 7

9 Tilsyn Tilsynsarbejdet udvikles løbende på baggrund af indhentede erfaringer. Tilsynet foretages som anmeldte og uanmeldte tilsyn. De uanmeldte tilsyn foretages dels som screeninger, dels ud fra særlige temaer eller særlige forhold på det konkrete sociale tilbud. Alle tilsyn udføres fortløbende ud fra reviderede koncepter og indeholder kontrol-, udviklings-, kvalitets- og dialogaspekt. Iværksættelse af de initiativer og ændringer tilsynet konstaterer behov for, påhviler primært tilbuddene selv. Hertil følges op på relevante opmærksomhedspunker i Socialafdelingen. Der udføres årligt: 7 anmeldte tilsyn. 15 uanmeldte screeningstilsyn. Uanmeldte tilsyn. Der er påbegyndt en proces for revidering af uanmeldt tilsyn, hvorfor der pt. ikke kan sættes antal på disse. Servicemål 1: Der udarbejdes status over tilsynsbesøg pr og Arbejdsmiljø I 2012 er der fortsat fokus på arbejdsmiljø på Socialområdet. Hoved-MED har besluttet, at der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker. Servicemål 1: Ved driftsaftaleopfølgning pr beskrives fokusområde(r) for Socialområdet. De enkelte tilbud skal i deres driftsaftale beskrive deres fokusområder. Servicemål 2: Der udarbejdes status og primo Strategi for Socialområdet I 2012 skal der arbejdes med en strategi for Socialområdet. Primo 2012 skal Psykiatri- og Socialudvalget fastlægge en proces for arbejdet med strategien. Strategiarbejdet forventes at pågå i løbet af foråret, så der kan gøres status for arbejde med temadrøftelse i Regionsrådet d. 7. juni Strategien forventes politisk vedtaget i efteråret Elementer i den vedtagne strategi indarbejdes i driftsaftalen for Servicemål: Proces for strategiarbejde fastlægges i Psykiatri- og Socialudvalget primo Strategi forventes at kunne vedtages i august Elementer i strategi indarbejdes i driftsaftalen for

10 4. Opfølgning på driftsaftalen Der foretages senest den 15. i hver måned opfølgning på arbejdet med udarbejdelse af strategien for Socialområdet i Project Flow. Tre gange årligt udarbejdes opfølgning på relevante mål i driftsaftalen, som forelægges politisk. Opfølgningen pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskabet for Opfølgningen pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for Regionens tværgående enhed Koncern Økonomi er i samarbejde med Socialafdelingen og de enkelte tilbud ansvarlige for opfølgningen vedr. økonomi. 9

11 Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud Odsherred: Bakkegården Roskilde: Hanne Mariehjemmet Glim Refugium Roskildehjemmet Kalundborg: Synscenter Refsnæs Lejre: Himmelev Greve: Skelbakken Else Hus Sorø: Børneskolen Filadelfia Specialrådgivningen om epilepsi Alkohol og Trafik Kurser Næstved: Marjatta Stevns: Stevnsfortet Vordingborg: Platangårdens ungdomscenter Lolland: Bo- og Naboskab Sydlolland Kofoedsminde 10

12 Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud Sociale tilbud Region Sjælland sørger i 2011 for driften af følgende sociale tilbud: Synscenter Refsnæs i Kalundborg med bl.a. specialundervisning og rådgivning af synshandicappede børn og unge Himmelev i Lejre (fra ) for børn og unge med bl.a. autisme. Skelbakken, bo- og aflastningstilbud i Karlslunde for børn og unge. Børneskolen Filadelfia i Dianalund med specialundervisning af børn og unge med epilepsi og ADHD. Specialrådgivning om epilepsi i Dianalund, med specialrådgivning vedr. epilepsi. Kofoedsminde, behandlingsinstitution i Rødby for domsanbragte udviklingshæmmede. Stevnsfortet, sikret institution for børn og unge. Bakkegården, sikret institution for børn og unge, samt tilbud. Hanne Mariehjemmet, krisecenter i Roskilde for stofafhængige kvinder. Platangårdens Ungdomscenter, forebyggelse og behandling af unge mellem år med særlige sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Else Hus, botilbud og dagtilbud i Karlslunde for voksne med autisme. Glim Refugium, socialpsykiatrisk botilbud i Roskilde for voksne. Roskildehjemmet, midlertidig botilbud for voksne hjemløse. Bo og Naboskal Sydlolland, bo- og beskæftigelsestilbud i Rødby for voksne udviklingshæmmede Marjatta, i det sydlige Sjælland med skolehjem for udviklingshæmmede børn, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede. Trafik og alkoholkurser, er lovpligtige kurser, som er en betingelse for generhvervelse af kørekort efter spirituskørsel. 11

13 Bilag 3. Pladsoversigt Tilbudstyper Antal Specialundervisning 144,5 Specialrådgivning Obj. Døgninstitutioner til børn og unge 193 Døgninstitutioner til voksne (åben afd. Kofoedsminde) 12 Sikrede institutioner 110,5 Botilbud til voksne handicappede 150 Beskyttet beskæftigelse 131 Aktivitets- og samværstilbud 103 Forsorgshjem 86 Misbrugsområdet/krisecentre 87 Socialpsykiatriske botilbud 13 I alt* 1019,4 *Totalen er 1029,9 pladser, men korrigeres for følgende omregning til hele pladser: -15,0 heraf Synscenter Refsnæs, SFO morgenåbent 4,5 Synscenter Refsnæs SFO morgenåbent - jf. takstoversigt Note: Stigningen i antallet af pladser fra 2011 til 2012 skyldes en ændring af opgørelsesmetode. 12

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere