Driftsaftale Socialområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsaftale Socialområdet"

Transkript

1 Driftsaftale Socialområdet

2 Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale Budget Beskrivelsesdel Organisationsdiagram Socialafdelingen Kort beskrivelse af økonomi Budget for aftaleperioden Indsatsområder og målsætninger Indledning Socialområdets konkrete indsatsområder og mål Driftsaftaler på socialområdet Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Kvalitetsmodellen Tilsyn Arbejdsmiljø Strategi for Socialområdet Opfølgning på driftsaftalen... 9 Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud Bilag 3. Pladsoversigt... 12

3 1. Overordnet driftsaftale Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2012 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Socialområdet Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og social- og specialundervisningsområdet, og er omdrejningspunktet for dialogen mellem området og regionens ledelse. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde visionen og de fælles mål for Region Sjælland. Med aftalen tilkendegives og præciseres, i hvilken retning og ånd enheden skal arbejde, ligesom der opsættes mål for aktiviteten og den forventede service. Socialområdets opgaveløsning på social- og specialundervisningsområdet er hovedsagligt styret af: Rammeaftalen, hvis indhold Regionsrådet de 17 kommunalbestyrelser skal være enige om, og som indgås en gang hvert år. Omkostningsbestemte fastlagte takster for det enkelte tilbud. At de enkelte driftsenheder/institutioner er autonome i driftsmæssig henseende. At regionens drift i øvrigt på social- og specialundervisningsområdet skal tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne. At regionens institutioner dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede. 1.1 Budget 2012 Rammen for driftsaftalen er sat ved forudsætningerne i det vedtagne budget. I budgettet for 2012 er arbejdet med 6 overordnede temaer, som vil være retningsgivende for Region Sjællands arbejde i året. Disse temaer understøtter regionens mål om fremdriften i, at offentlige serviceydelser gives til den rette person, på det rette sted og til den rette tid med høj kvalitet og med respekt for den enkelte borgers situation. De 6 temaer i budget 2012 er: Balance i økonomien Styringsværktøjer Rammeaftalerne Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Udviklingspuljen Fremtidig kapacitetsstyring Driftsaftalen skal afspejle de temaer og indsatser som Regionsrådet har udpeget for året. 2. Beskrivelsesdel Socialområdet består af Socialafdelingen og 16 sociale tilbud, som leverer højt specialiserede tilbud til borgerne inden for social- og specialundervisningsområdet. Socialområdet ledes af Socialdirektør og souschef. 2

4 2.1. Organisationsdiagram Ledelsesteam Socialdirektør Souschef Ledergruppen Direktør, souschef og forstandere på de sociale tilbud De sociale tilbud/institutioner Jura Institutions drift Sekretariats funktion Kvalitet Rammeaftale Pædagogisk udvikling Tilsyn Socialafdelingen Socialafdelingen er organiseret i en flad ledelsesstruktur. Der er 14 medarbejdere, som dækker forskellige kompetence- og funktionsområder. Større opgaver organiseres i projekter med relevant deltagelse fra Socialafdelingen, andre forretningsområder, tværgående funktioner, institutioner/tilbud og eksterne samarbejdsparter efter Region Sjællands overordnede retningslinjer. Der er tre hovedopgaver der forventes løst af Socialafdelingen: Overordnet driftsledelse af de 16 sociale tilbud, hvor regionen er driftsherre. Udvikling og implementering af generelle sociale tiltag i Region Sjælland, herunder kvalitetsmodel og politikformuleringer. Ansvarlig for koordinering af rammeaftale for specialundervisning og deltagelse i koordinering af rammeaftale på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne har koordinationsforpligtelsen Kort beskrivelse af økonomi Kapaciteten på området fastlægges i Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen, hvor også driftsforholdene på de enkelte tilbud er aftalt. Området er som hovedregel takstfinansieret, og denne er udregnet ud fra en forventet aktivitet og udnyttelse af kapaciteten. Konsekvensen heraf er, at driftsherrerne hurtigt skal synliggøre og tilpasse, hvis der er ledige pladser/overbelægning på tilbuddene for at sikre, at indtægten (taksten) er i balance med udgifterne. Belægningssituationen på regionens ca pladser skal løbende overvåges. Denne overvågning sker dels ved en månedlige opfølgning; men især ved 3 årlige budgetopfølgningssager til Regionsrådet, hvor kapacitetsudnyttelsen og effektivitet vurderes mere indgående Budget for aftaleperioden I det følgende præsenteres det budget og de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. 3

5 Socialområdet finansieres gennem takstindtægter og objektiv finansiering. Taksterne er udregnet således at de budgetterede indtægter er lige så store som de budgetterede udgifter, dvs. at området hverken giver over- eller underskud og derved opfylder det lovbestemte hvile-i-sig-selv princip. Budget kr. netto Udgifter 2012 Indtægter 2012 Institutioners nettobudget VISO-aktiviteter * (3.319) (-3.319) Særtakst og indtægtsdækket** (56.360) ( ) Afskrivning Øvrige beregnede omkostninger -49 (Leasing) Beregnede pensioner Feriepengeforpligtelsen Elevpulje Pulje til IT-kontrakter m.v Socialenheden Andel af renter Andel af fælles formål og adm. Takstregulering tidligere år Takstindtægter Objektiv finansiering social-området Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud -822 I alt * VISO-aktiviteter indgår ikke i de samlede udgifter og indtægter. VISO aktiviteten er indtægtsdækket og går i 0. Derfor vises VISO aktivitetsudgiften med samme beløb under udgifter og indtægter. Rammen for forventet efterspørgsel er på ca. 3,2 mio. kr. Der er VISO aktiviteter på Kofoedsminde, Platangården og Synscenter Refsnæs. ** Særtakster og indtægtsdækket virksomhed indgår ligeledes ikke i de samlede udgifter og indtægter. Omfanget af denne virksomhed forventes at udgøre ca. 56,4 mio. kr., fordelt med ca. 32,6 mio. kr. til 85 foranstaltninger, og ca. 23,8 mio. kr. til øvrige særtakster. Øvrige særtakster er som oftest tillægstakster til de rammeaftalte takster, men omfatter også enkelte enkeltmandsprojekter. Den samlede omsætning på Socialområdet forventes således brutto at udgøre ca. 633 mio. kr. Ovenstående aktiviteter omfatter rammeaftalens område. Herudover er der aktiviteter i form af entreprenøropgaver aftalt med konkrete kommuner, ex. erhvervsafklaring, støtte i eget hjem m.v. Der er 16 institutioner og hver institution skal balancere særskilt indenfor institutionens budgetramme. 4

6 3. Indsatsområder og målsætninger 3.1. Indledning Målsætningen for indsatsen indenfor social og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er at tilpasse og integrere tilbuddene svarende til efterspørgslen og samtidig fastholde og udvikle tilbuddene fagligt til en konkurrencedygtig pris. Region Sjælland skal være førende i forhold til tilbud inden for en række særlige foranstaltninger bl.a. de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner. Region Sjællands sociale tilbud skal også være attraktive for borgere fra andre regioner således, at tilbuddene fortsat udgør en erhvervsmæssig styrkeposition i Region Sjælland. Målsætningen for social- og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er: at regionens institutioner/tilbud dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede, at regionens tilbud, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud, er kendt for høj faglighed og god service, høj brugertilfredshed, gode og attraktive arbejdspladser og for at være kompetente og lydhøre samarbejdspartnere. at regionens drift af højt specialiseret tilbud på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne Socialområdets konkrete indsatsområder og mål I det følgende gennemgås de særlige indsatsområder og målsætninger for Socialområdet i 2012 med deltagelse af Socialafdelingen, relevante tværgående enheder samt institutioner/tilbud Driftsaftaler på socialområdet Der indgås driftsaftaler mellem socialafdelingen og de enkelte tilbud. Driftsaftalerne følger temaerne i budget 2012, og indeholder: Aftalens omfang. Tilbuddets organisering. Indsatsområder o Økonomi- fokus på effektivitet og enhedsomkostninger o Kvalitetsarbejdet, (for tilbud hvor det er relevant) o Markedsføring Tilbuddets indsatsområder o Arbejdsmiljø o Tilbuddet formulerer yderligere indsatsområder Løbende opfølgning på driftsaftalen. Bilag 1. Organisationsdiagram Bilag 2. Tilbuddets økonomi, pladsnormering og belægningsprocent. Servicemål 1: Der gives en status pr for arbejdet med gennemførelse af opfølgende dialogmøder med det enkelte tilbud. 5

7 Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Balancen mellem målgruppens forventninger og behov, den pædagogiske indsats og den økonomi der er forbundet med tilbuddene, skal løbende optimeres. Grundlaget for løbende optimering sikres via et tæt samarbejde mellem konsulenterne i socialafdelingen og de enkelte tilbud. I den løbende dialog foretages vurderinger af, om det enkelte tilbud lever op til de forventninger, som brugere og henvisende myndigheder har. På baggrund af den løbende dialog tages initiativ til konkrete økonomi- og aktivitetsanalyser. Der er skærpet opmærksomhed for socialafdelingens ledelse på budgetafvigelser og belægningsforhold på det enkelte tilbud. Det er et fokusområde i 2012 fortsat at udvikle en praksis for, at økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mellem Socialafdelingen og det enkelte tilbud. Den webbaserede økonomistyringsmodel for Socialområdet har følgende målsætninger for økonomistyringen: Incitamenter til effektiv og fleksibel drift Stabile takster/budgetsikkerhed hos kommunerne Sammenhæng I 2012 skal der følges op på om den økonomiske styringsmodel har de ønskede virkninger samt om der er behov for yderligere tiltag med henblik på at sikre målsætningerne på Socialområdet. Socialafdelingen er i løbende dialog med tilbuddene på Socialområdet om økonomistyring. Servicemål 1: Status for arbejdet med at udvikle en praksis, hvor økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mellem Socialafdelingen og det enkelte tilbud pr og Servicemål 2: Socialafdelingen inviterer tilbuddene på Socialområdet til dialog omkring økonomistyringen i forbindelse med regnskabsafslutning og budgetlægning. Status i forbindelse med driftsaftaleopfølgningen pr Servicemål 3: Den økonomiske styringsmodel evalueres i forbindelse med driftsaftaleopfølgning pr og Kvalitetsmodellen 1 De overordnede formål med kvalitetsmodellen er at sikre rammer for en fortsat kvalitetsudvikling, at skabe gode rammer for læring og udvikling på de sociale tilbud og at sikre borgere og offentlighed indsigt i kvaliteten i regionernes sociale tilbud. Udviklingen af den danske kvalitetsmodel for det sociale område sker i regi af Danske Regioner og i samarbejde med de øvrige regioner. Kvalitetsmodellen på det sociale område bygger på de samme metoder og principper 1 Kun Botilbud og institutioner efter SEL 67, 107 og 108 samt lov om almene boliger mv. 185b 6

8 som Den Danske Kvalitetsmodel (på sundhedsområdet). Kvalitetsmodellen er en akkrediteringslignede model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Ansvaret for udviklingen af kvalitetsmodellen er organisatorisk placeret i en national styregruppe, der udgøres af socialdirektørerne i de 5 regioner. Samarbejdet mellem Danske Regioner, de 5 regioner og det nationale sekretariat varetages af en koordinationsgruppe med deltagelse af embedsfolk. Fra Region Sjællands Socialafdelingen deltager 2 medarbejdere. I Region Sjælland er etableret en regional styregruppe for arbejdet med kvalitetsmodellen, der løbende behandler de udfordringer, som arbejdet med kvalitetsmodellen giver de sociale botilbud. Nøjere beskrivelse af kvalitetsmodellen og dennes organisering findes på socialomraadet/kvalitet/sider/default.aspx I skal alle sociale botilbud ekstern evalueres. Rapporter med resultaterne fra den eksterne evaluering offentliggøres løbende efterhånden som de eksterne evalueringer gennemføres, og evalueringsrapporterne er blevet behandlet i Det Nationale Evalueringsnævn. I 2012 arbejder botilbuddene med 9 standarder: Brugerindflydelse Kommunikation Individuelle planer Ledelse Arbejdsmiljø Kompetenceudvikling Magtanvendelse Medicinhåndtering Utilsigtede hændelse De sidste tre standarder skal først implementeres fra januar 2012 og indgår først i den eksterne evaluering fra august Hvert tredje år gennemføres der som led i kvalitetsarbejdet tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og/eller pårørende i de sociale botilbud. Det forventes, at der skal gennemføres tilfredshedsundersøgelser i Servicemål 1: Gennemført basisevaluering for de tre nye standarder. Opfølgning Servicemål 2: Opfølgning på kvalitetsovervågning på nuværende 6 standarder. Opfølgning Servicemål 3: Socialområdet følger den kadence i arbejdet med kvalitetsmodellen, der besluttes i den nationale styregruppe. Den løbende opfølgning på den regionale proces sker i Socialafdelingen og i den regionale styregruppe. Der følges løbende op på kvalitetsmodellen og opfølgningen vil indgå i driftsaftaleopfølgningen fra Socialområdet. 7

9 Tilsyn Tilsynsarbejdet udvikles løbende på baggrund af indhentede erfaringer. Tilsynet foretages som anmeldte og uanmeldte tilsyn. De uanmeldte tilsyn foretages dels som screeninger, dels ud fra særlige temaer eller særlige forhold på det konkrete sociale tilbud. Alle tilsyn udføres fortløbende ud fra reviderede koncepter og indeholder kontrol-, udviklings-, kvalitets- og dialogaspekt. Iværksættelse af de initiativer og ændringer tilsynet konstaterer behov for, påhviler primært tilbuddene selv. Hertil følges op på relevante opmærksomhedspunker i Socialafdelingen. Der udføres årligt: 7 anmeldte tilsyn. 15 uanmeldte screeningstilsyn. Uanmeldte tilsyn. Der er påbegyndt en proces for revidering af uanmeldt tilsyn, hvorfor der pt. ikke kan sættes antal på disse. Servicemål 1: Der udarbejdes status over tilsynsbesøg pr og Arbejdsmiljø I 2012 er der fortsat fokus på arbejdsmiljø på Socialområdet. Hoved-MED har besluttet, at der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker. Servicemål 1: Ved driftsaftaleopfølgning pr beskrives fokusområde(r) for Socialområdet. De enkelte tilbud skal i deres driftsaftale beskrive deres fokusområder. Servicemål 2: Der udarbejdes status og primo Strategi for Socialområdet I 2012 skal der arbejdes med en strategi for Socialområdet. Primo 2012 skal Psykiatri- og Socialudvalget fastlægge en proces for arbejdet med strategien. Strategiarbejdet forventes at pågå i løbet af foråret, så der kan gøres status for arbejde med temadrøftelse i Regionsrådet d. 7. juni Strategien forventes politisk vedtaget i efteråret Elementer i den vedtagne strategi indarbejdes i driftsaftalen for Servicemål: Proces for strategiarbejde fastlægges i Psykiatri- og Socialudvalget primo Strategi forventes at kunne vedtages i august Elementer i strategi indarbejdes i driftsaftalen for

10 4. Opfølgning på driftsaftalen Der foretages senest den 15. i hver måned opfølgning på arbejdet med udarbejdelse af strategien for Socialområdet i Project Flow. Tre gange årligt udarbejdes opfølgning på relevante mål i driftsaftalen, som forelægges politisk. Opfølgningen pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskabet for Opfølgningen pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for Regionens tværgående enhed Koncern Økonomi er i samarbejde med Socialafdelingen og de enkelte tilbud ansvarlige for opfølgningen vedr. økonomi. 9

11 Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud Odsherred: Bakkegården Roskilde: Hanne Mariehjemmet Glim Refugium Roskildehjemmet Kalundborg: Synscenter Refsnæs Lejre: Himmelev Greve: Skelbakken Else Hus Sorø: Børneskolen Filadelfia Specialrådgivningen om epilepsi Alkohol og Trafik Kurser Næstved: Marjatta Stevns: Stevnsfortet Vordingborg: Platangårdens ungdomscenter Lolland: Bo- og Naboskab Sydlolland Kofoedsminde 10

12 Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud Sociale tilbud Region Sjælland sørger i 2011 for driften af følgende sociale tilbud: Synscenter Refsnæs i Kalundborg med bl.a. specialundervisning og rådgivning af synshandicappede børn og unge Himmelev i Lejre (fra ) for børn og unge med bl.a. autisme. Skelbakken, bo- og aflastningstilbud i Karlslunde for børn og unge. Børneskolen Filadelfia i Dianalund med specialundervisning af børn og unge med epilepsi og ADHD. Specialrådgivning om epilepsi i Dianalund, med specialrådgivning vedr. epilepsi. Kofoedsminde, behandlingsinstitution i Rødby for domsanbragte udviklingshæmmede. Stevnsfortet, sikret institution for børn og unge. Bakkegården, sikret institution for børn og unge, samt tilbud. Hanne Mariehjemmet, krisecenter i Roskilde for stofafhængige kvinder. Platangårdens Ungdomscenter, forebyggelse og behandling af unge mellem år med særlige sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Else Hus, botilbud og dagtilbud i Karlslunde for voksne med autisme. Glim Refugium, socialpsykiatrisk botilbud i Roskilde for voksne. Roskildehjemmet, midlertidig botilbud for voksne hjemløse. Bo og Naboskal Sydlolland, bo- og beskæftigelsestilbud i Rødby for voksne udviklingshæmmede Marjatta, i det sydlige Sjælland med skolehjem for udviklingshæmmede børn, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede. Trafik og alkoholkurser, er lovpligtige kurser, som er en betingelse for generhvervelse af kørekort efter spirituskørsel. 11

13 Bilag 3. Pladsoversigt Tilbudstyper Antal Specialundervisning 144,5 Specialrådgivning Obj. Døgninstitutioner til børn og unge 193 Døgninstitutioner til voksne (åben afd. Kofoedsminde) 12 Sikrede institutioner 110,5 Botilbud til voksne handicappede 150 Beskyttet beskæftigelse 131 Aktivitets- og samværstilbud 103 Forsorgshjem 86 Misbrugsområdet/krisecentre 87 Socialpsykiatriske botilbud 13 I alt* 1019,4 *Totalen er 1029,9 pladser, men korrigeres for følgende omregning til hele pladser: -15,0 heraf Synscenter Refsnæs, SFO morgenåbent 4,5 Synscenter Refsnæs SFO morgenåbent - jf. takstoversigt Note: Stigningen i antallet af pladser fra 2011 til 2012 skyldes en ændring af opgørelsesmetode. 12

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Socialområdet

DRIFTSAFTALE 2015. Socialområdet DRIFTSAFTALE 2015 Socialområdet a 2015 Indhold Indhold 1 1. Indledning 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet 3 2.1. Socialafdelingen 3 3. Økonomi 4 4.0 Socialområdets mål og specifikke indsatser

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Indhold 1. Indledning Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialafdelingen Økonomi Socialområdets mål og

Indhold 1. Indledning Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialafdelingen Økonomi Socialområdets mål og 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi...4 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...4 4.1. Overordnet mål...4 4.2.

Læs mere

Driftsaftale 2009 Socialområdet

Driftsaftale 2009 Socialområdet Driftsaftale 2009 Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 3 1.2 Hovedtemaer i budget 2009... 4 2. Beskrivelsesdel... 5 3. Snitflader... 10 3.1 Økonomi... 10 3.2 Organisation og

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013 1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter

Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMFANG... 3 1.1. INDLEDNING... 3 1.2. CENTRALE TEMAER I BUDGET 2015 MED RELEVANS FOR SOCIALOMRÅDET... 3 2. TILBUDDETS ORGANISERING...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%)

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%) Pladstal UDVIKLING I PLADSTAL I REGION SJÆLLAND PLADSTAL FORDELT PÅ DRIFTSHERRER 2016 7.800 7.600 7.400 560 (8%) 153 (2%) 613 (9%) 75 (1%) 267 (4%) Sjælland 931 (14%) 7.200 279 (4%) 151 (2%) 280 (4%) 7.000

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2016

BUDGET 1. behandling a 2016 BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

SPECIALKOMPETENCER PÅ SOCIALOMRÅDET

SPECIALKOMPETENCER PÅ SOCIALOMRÅDET SPECIALKOMPETENCER PÅ SOCIALOMRÅDET INDHOLD BAKKEGÅRDEN 4 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 6 ELSE HUS 8 FILADELFIA SKOLE- OG SPECIALRÅDGIVNINGSCENTER 10 GLIM 12 HANNE MARIEHJEMMET 14 HIMMELEV 16 KOFOEDSMINDE

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I REGION SJÆLLAND D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrug i Danmark ALKOHOL Næsten 600.000 har et skadeligt alkoholforbrug 140.000 egentlig

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Side 1/7 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Fælles kommunal retningslinje for standarden 1.2 Indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel i Socialafdelingen Med udgangspunkt

Læs mere

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Senest revideret 11.01.2016 Formål Socialtilsyn Syd skal sikre, at sociale tilbud og plejefamilier

Læs mere

Vis udskrift: "Region 2008 Sjælland"

Vis udskrift: Region 2008 Sjælland Side 1 af 40 0% 0% 100% 1 af 62. Skabelon for regionsredegørelse (alle -henvisning er til serviceloven, senest bekendtgjort ved lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008) Ét svar i hver linje Kontaktpersonens

Læs mere

Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2016 på Socialområdet

Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2016 på Socialområdet Dato: 13. maj 2016 Brevid: 2962469 Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2016 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftsaftalen for Socialområdet. Først gennemgås opfølgningen

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland

Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland Sagsnr.: 2014-21407 Dato: 13-05-2014 Dokumentnr.: 2014-144613 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland Indledning KKR-sjælland henstillede til kommunerne

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5. 12.september 2007. Forside. Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag. - kort og godt

RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5. 12.september 2007. Forside. Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag. - kort og godt RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5 Region Midtjylland 12.september 2007 Forside Region Midtjylland Ledelses- og Styringsgrundlag - kort og godt Region Midtjylland xx 2007 Forord Denne pjece er en kort udgave af

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Driftsaftale Roskildehjemmet

Driftsaftale Roskildehjemmet Driftsaftale Roskildehjemmet Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMFANG... 3 1.1. INDLEDNING... 3 1.2. CENTRALE TEMAER I BUDGET 2016 MED RELEVANS FOR SOCIALOMRÅDET... 3 2. TILBUDDETS ORGANISERING... 4 2.1.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Årsrapport for Enterne

Årsrapport for Enterne Årsrapport for Enterne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Enterne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter... 3 2. Formål med

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere