Driftsaftale Socialområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsaftale Socialområdet"

Transkript

1 Driftsaftale Socialområdet

2 Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale Budget Beskrivelsesdel Organisationsdiagram Socialafdelingen Kort beskrivelse af økonomi Budget for aftaleperioden Indsatsområder og målsætninger Indledning Socialområdets konkrete indsatsområder og mål Driftsaftaler på socialområdet Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Kvalitetsmodellen Tilsyn Arbejdsmiljø Strategi for Socialområdet Opfølgning på driftsaftalen... 9 Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud Bilag 3. Pladsoversigt... 12

3 1. Overordnet driftsaftale Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2012 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Socialområdet Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og social- og specialundervisningsområdet, og er omdrejningspunktet for dialogen mellem området og regionens ledelse. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde visionen og de fælles mål for Region Sjælland. Med aftalen tilkendegives og præciseres, i hvilken retning og ånd enheden skal arbejde, ligesom der opsættes mål for aktiviteten og den forventede service. Socialområdets opgaveløsning på social- og specialundervisningsområdet er hovedsagligt styret af: Rammeaftalen, hvis indhold Regionsrådet de 17 kommunalbestyrelser skal være enige om, og som indgås en gang hvert år. Omkostningsbestemte fastlagte takster for det enkelte tilbud. At de enkelte driftsenheder/institutioner er autonome i driftsmæssig henseende. At regionens drift i øvrigt på social- og specialundervisningsområdet skal tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne. At regionens institutioner dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede. 1.1 Budget 2012 Rammen for driftsaftalen er sat ved forudsætningerne i det vedtagne budget. I budgettet for 2012 er arbejdet med 6 overordnede temaer, som vil være retningsgivende for Region Sjællands arbejde i året. Disse temaer understøtter regionens mål om fremdriften i, at offentlige serviceydelser gives til den rette person, på det rette sted og til den rette tid med høj kvalitet og med respekt for den enkelte borgers situation. De 6 temaer i budget 2012 er: Balance i økonomien Styringsværktøjer Rammeaftalerne Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Udviklingspuljen Fremtidig kapacitetsstyring Driftsaftalen skal afspejle de temaer og indsatser som Regionsrådet har udpeget for året. 2. Beskrivelsesdel Socialområdet består af Socialafdelingen og 16 sociale tilbud, som leverer højt specialiserede tilbud til borgerne inden for social- og specialundervisningsområdet. Socialområdet ledes af Socialdirektør og souschef. 2

4 2.1. Organisationsdiagram Ledelsesteam Socialdirektør Souschef Ledergruppen Direktør, souschef og forstandere på de sociale tilbud De sociale tilbud/institutioner Jura Institutions drift Sekretariats funktion Kvalitet Rammeaftale Pædagogisk udvikling Tilsyn Socialafdelingen Socialafdelingen er organiseret i en flad ledelsesstruktur. Der er 14 medarbejdere, som dækker forskellige kompetence- og funktionsområder. Større opgaver organiseres i projekter med relevant deltagelse fra Socialafdelingen, andre forretningsområder, tværgående funktioner, institutioner/tilbud og eksterne samarbejdsparter efter Region Sjællands overordnede retningslinjer. Der er tre hovedopgaver der forventes løst af Socialafdelingen: Overordnet driftsledelse af de 16 sociale tilbud, hvor regionen er driftsherre. Udvikling og implementering af generelle sociale tiltag i Region Sjælland, herunder kvalitetsmodel og politikformuleringer. Ansvarlig for koordinering af rammeaftale for specialundervisning og deltagelse i koordinering af rammeaftale på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne har koordinationsforpligtelsen Kort beskrivelse af økonomi Kapaciteten på området fastlægges i Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen, hvor også driftsforholdene på de enkelte tilbud er aftalt. Området er som hovedregel takstfinansieret, og denne er udregnet ud fra en forventet aktivitet og udnyttelse af kapaciteten. Konsekvensen heraf er, at driftsherrerne hurtigt skal synliggøre og tilpasse, hvis der er ledige pladser/overbelægning på tilbuddene for at sikre, at indtægten (taksten) er i balance med udgifterne. Belægningssituationen på regionens ca pladser skal løbende overvåges. Denne overvågning sker dels ved en månedlige opfølgning; men især ved 3 årlige budgetopfølgningssager til Regionsrådet, hvor kapacitetsudnyttelsen og effektivitet vurderes mere indgående Budget for aftaleperioden I det følgende præsenteres det budget og de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. 3

5 Socialområdet finansieres gennem takstindtægter og objektiv finansiering. Taksterne er udregnet således at de budgetterede indtægter er lige så store som de budgetterede udgifter, dvs. at området hverken giver over- eller underskud og derved opfylder det lovbestemte hvile-i-sig-selv princip. Budget kr. netto Udgifter 2012 Indtægter 2012 Institutioners nettobudget VISO-aktiviteter * (3.319) (-3.319) Særtakst og indtægtsdækket** (56.360) ( ) Afskrivning Øvrige beregnede omkostninger -49 (Leasing) Beregnede pensioner Feriepengeforpligtelsen Elevpulje Pulje til IT-kontrakter m.v Socialenheden Andel af renter Andel af fælles formål og adm. Takstregulering tidligere år Takstindtægter Objektiv finansiering social-området Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud -822 I alt * VISO-aktiviteter indgår ikke i de samlede udgifter og indtægter. VISO aktiviteten er indtægtsdækket og går i 0. Derfor vises VISO aktivitetsudgiften med samme beløb under udgifter og indtægter. Rammen for forventet efterspørgsel er på ca. 3,2 mio. kr. Der er VISO aktiviteter på Kofoedsminde, Platangården og Synscenter Refsnæs. ** Særtakster og indtægtsdækket virksomhed indgår ligeledes ikke i de samlede udgifter og indtægter. Omfanget af denne virksomhed forventes at udgøre ca. 56,4 mio. kr., fordelt med ca. 32,6 mio. kr. til 85 foranstaltninger, og ca. 23,8 mio. kr. til øvrige særtakster. Øvrige særtakster er som oftest tillægstakster til de rammeaftalte takster, men omfatter også enkelte enkeltmandsprojekter. Den samlede omsætning på Socialområdet forventes således brutto at udgøre ca. 633 mio. kr. Ovenstående aktiviteter omfatter rammeaftalens område. Herudover er der aktiviteter i form af entreprenøropgaver aftalt med konkrete kommuner, ex. erhvervsafklaring, støtte i eget hjem m.v. Der er 16 institutioner og hver institution skal balancere særskilt indenfor institutionens budgetramme. 4

6 3. Indsatsområder og målsætninger 3.1. Indledning Målsætningen for indsatsen indenfor social og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er at tilpasse og integrere tilbuddene svarende til efterspørgslen og samtidig fastholde og udvikle tilbuddene fagligt til en konkurrencedygtig pris. Region Sjælland skal være førende i forhold til tilbud inden for en række særlige foranstaltninger bl.a. de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner. Region Sjællands sociale tilbud skal også være attraktive for borgere fra andre regioner således, at tilbuddene fortsat udgør en erhvervsmæssig styrkeposition i Region Sjælland. Målsætningen for social- og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er: at regionens institutioner/tilbud dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede, at regionens tilbud, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud, er kendt for høj faglighed og god service, høj brugertilfredshed, gode og attraktive arbejdspladser og for at være kompetente og lydhøre samarbejdspartnere. at regionens drift af højt specialiseret tilbud på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne Socialområdets konkrete indsatsområder og mål I det følgende gennemgås de særlige indsatsområder og målsætninger for Socialområdet i 2012 med deltagelse af Socialafdelingen, relevante tværgående enheder samt institutioner/tilbud Driftsaftaler på socialområdet Der indgås driftsaftaler mellem socialafdelingen og de enkelte tilbud. Driftsaftalerne følger temaerne i budget 2012, og indeholder: Aftalens omfang. Tilbuddets organisering. Indsatsområder o Økonomi- fokus på effektivitet og enhedsomkostninger o Kvalitetsarbejdet, (for tilbud hvor det er relevant) o Markedsføring Tilbuddets indsatsområder o Arbejdsmiljø o Tilbuddet formulerer yderligere indsatsområder Løbende opfølgning på driftsaftalen. Bilag 1. Organisationsdiagram Bilag 2. Tilbuddets økonomi, pladsnormering og belægningsprocent. Servicemål 1: Der gives en status pr for arbejdet med gennemførelse af opfølgende dialogmøder med det enkelte tilbud. 5

7 Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Balancen mellem målgruppens forventninger og behov, den pædagogiske indsats og den økonomi der er forbundet med tilbuddene, skal løbende optimeres. Grundlaget for løbende optimering sikres via et tæt samarbejde mellem konsulenterne i socialafdelingen og de enkelte tilbud. I den løbende dialog foretages vurderinger af, om det enkelte tilbud lever op til de forventninger, som brugere og henvisende myndigheder har. På baggrund af den løbende dialog tages initiativ til konkrete økonomi- og aktivitetsanalyser. Der er skærpet opmærksomhed for socialafdelingens ledelse på budgetafvigelser og belægningsforhold på det enkelte tilbud. Det er et fokusområde i 2012 fortsat at udvikle en praksis for, at økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mellem Socialafdelingen og det enkelte tilbud. Den webbaserede økonomistyringsmodel for Socialområdet har følgende målsætninger for økonomistyringen: Incitamenter til effektiv og fleksibel drift Stabile takster/budgetsikkerhed hos kommunerne Sammenhæng I 2012 skal der følges op på om den økonomiske styringsmodel har de ønskede virkninger samt om der er behov for yderligere tiltag med henblik på at sikre målsætningerne på Socialområdet. Socialafdelingen er i løbende dialog med tilbuddene på Socialområdet om økonomistyring. Servicemål 1: Status for arbejdet med at udvikle en praksis, hvor økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mellem Socialafdelingen og det enkelte tilbud pr og Servicemål 2: Socialafdelingen inviterer tilbuddene på Socialområdet til dialog omkring økonomistyringen i forbindelse med regnskabsafslutning og budgetlægning. Status i forbindelse med driftsaftaleopfølgningen pr Servicemål 3: Den økonomiske styringsmodel evalueres i forbindelse med driftsaftaleopfølgning pr og Kvalitetsmodellen 1 De overordnede formål med kvalitetsmodellen er at sikre rammer for en fortsat kvalitetsudvikling, at skabe gode rammer for læring og udvikling på de sociale tilbud og at sikre borgere og offentlighed indsigt i kvaliteten i regionernes sociale tilbud. Udviklingen af den danske kvalitetsmodel for det sociale område sker i regi af Danske Regioner og i samarbejde med de øvrige regioner. Kvalitetsmodellen på det sociale område bygger på de samme metoder og principper 1 Kun Botilbud og institutioner efter SEL 67, 107 og 108 samt lov om almene boliger mv. 185b 6

8 som Den Danske Kvalitetsmodel (på sundhedsområdet). Kvalitetsmodellen er en akkrediteringslignede model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Ansvaret for udviklingen af kvalitetsmodellen er organisatorisk placeret i en national styregruppe, der udgøres af socialdirektørerne i de 5 regioner. Samarbejdet mellem Danske Regioner, de 5 regioner og det nationale sekretariat varetages af en koordinationsgruppe med deltagelse af embedsfolk. Fra Region Sjællands Socialafdelingen deltager 2 medarbejdere. I Region Sjælland er etableret en regional styregruppe for arbejdet med kvalitetsmodellen, der løbende behandler de udfordringer, som arbejdet med kvalitetsmodellen giver de sociale botilbud. Nøjere beskrivelse af kvalitetsmodellen og dennes organisering findes på socialomraadet/kvalitet/sider/default.aspx I skal alle sociale botilbud ekstern evalueres. Rapporter med resultaterne fra den eksterne evaluering offentliggøres løbende efterhånden som de eksterne evalueringer gennemføres, og evalueringsrapporterne er blevet behandlet i Det Nationale Evalueringsnævn. I 2012 arbejder botilbuddene med 9 standarder: Brugerindflydelse Kommunikation Individuelle planer Ledelse Arbejdsmiljø Kompetenceudvikling Magtanvendelse Medicinhåndtering Utilsigtede hændelse De sidste tre standarder skal først implementeres fra januar 2012 og indgår først i den eksterne evaluering fra august Hvert tredje år gennemføres der som led i kvalitetsarbejdet tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og/eller pårørende i de sociale botilbud. Det forventes, at der skal gennemføres tilfredshedsundersøgelser i Servicemål 1: Gennemført basisevaluering for de tre nye standarder. Opfølgning Servicemål 2: Opfølgning på kvalitetsovervågning på nuværende 6 standarder. Opfølgning Servicemål 3: Socialområdet følger den kadence i arbejdet med kvalitetsmodellen, der besluttes i den nationale styregruppe. Den løbende opfølgning på den regionale proces sker i Socialafdelingen og i den regionale styregruppe. Der følges løbende op på kvalitetsmodellen og opfølgningen vil indgå i driftsaftaleopfølgningen fra Socialområdet. 7

9 Tilsyn Tilsynsarbejdet udvikles løbende på baggrund af indhentede erfaringer. Tilsynet foretages som anmeldte og uanmeldte tilsyn. De uanmeldte tilsyn foretages dels som screeninger, dels ud fra særlige temaer eller særlige forhold på det konkrete sociale tilbud. Alle tilsyn udføres fortløbende ud fra reviderede koncepter og indeholder kontrol-, udviklings-, kvalitets- og dialogaspekt. Iværksættelse af de initiativer og ændringer tilsynet konstaterer behov for, påhviler primært tilbuddene selv. Hertil følges op på relevante opmærksomhedspunker i Socialafdelingen. Der udføres årligt: 7 anmeldte tilsyn. 15 uanmeldte screeningstilsyn. Uanmeldte tilsyn. Der er påbegyndt en proces for revidering af uanmeldt tilsyn, hvorfor der pt. ikke kan sættes antal på disse. Servicemål 1: Der udarbejdes status over tilsynsbesøg pr og Arbejdsmiljø I 2012 er der fortsat fokus på arbejdsmiljø på Socialområdet. Hoved-MED har besluttet, at der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker. Servicemål 1: Ved driftsaftaleopfølgning pr beskrives fokusområde(r) for Socialområdet. De enkelte tilbud skal i deres driftsaftale beskrive deres fokusområder. Servicemål 2: Der udarbejdes status og primo Strategi for Socialområdet I 2012 skal der arbejdes med en strategi for Socialområdet. Primo 2012 skal Psykiatri- og Socialudvalget fastlægge en proces for arbejdet med strategien. Strategiarbejdet forventes at pågå i løbet af foråret, så der kan gøres status for arbejde med temadrøftelse i Regionsrådet d. 7. juni Strategien forventes politisk vedtaget i efteråret Elementer i den vedtagne strategi indarbejdes i driftsaftalen for Servicemål: Proces for strategiarbejde fastlægges i Psykiatri- og Socialudvalget primo Strategi forventes at kunne vedtages i august Elementer i strategi indarbejdes i driftsaftalen for

10 4. Opfølgning på driftsaftalen Der foretages senest den 15. i hver måned opfølgning på arbejdet med udarbejdelse af strategien for Socialområdet i Project Flow. Tre gange årligt udarbejdes opfølgning på relevante mål i driftsaftalen, som forelægges politisk. Opfølgningen pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskabet for Opfølgningen pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for Regionens tværgående enhed Koncern Økonomi er i samarbejde med Socialafdelingen og de enkelte tilbud ansvarlige for opfølgningen vedr. økonomi. 9

11 Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud Odsherred: Bakkegården Roskilde: Hanne Mariehjemmet Glim Refugium Roskildehjemmet Kalundborg: Synscenter Refsnæs Lejre: Himmelev Greve: Skelbakken Else Hus Sorø: Børneskolen Filadelfia Specialrådgivningen om epilepsi Alkohol og Trafik Kurser Næstved: Marjatta Stevns: Stevnsfortet Vordingborg: Platangårdens ungdomscenter Lolland: Bo- og Naboskab Sydlolland Kofoedsminde 10

12 Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud Sociale tilbud Region Sjælland sørger i 2011 for driften af følgende sociale tilbud: Synscenter Refsnæs i Kalundborg med bl.a. specialundervisning og rådgivning af synshandicappede børn og unge Himmelev i Lejre (fra ) for børn og unge med bl.a. autisme. Skelbakken, bo- og aflastningstilbud i Karlslunde for børn og unge. Børneskolen Filadelfia i Dianalund med specialundervisning af børn og unge med epilepsi og ADHD. Specialrådgivning om epilepsi i Dianalund, med specialrådgivning vedr. epilepsi. Kofoedsminde, behandlingsinstitution i Rødby for domsanbragte udviklingshæmmede. Stevnsfortet, sikret institution for børn og unge. Bakkegården, sikret institution for børn og unge, samt tilbud. Hanne Mariehjemmet, krisecenter i Roskilde for stofafhængige kvinder. Platangårdens Ungdomscenter, forebyggelse og behandling af unge mellem år med særlige sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Else Hus, botilbud og dagtilbud i Karlslunde for voksne med autisme. Glim Refugium, socialpsykiatrisk botilbud i Roskilde for voksne. Roskildehjemmet, midlertidig botilbud for voksne hjemløse. Bo og Naboskal Sydlolland, bo- og beskæftigelsestilbud i Rødby for voksne udviklingshæmmede Marjatta, i det sydlige Sjælland med skolehjem for udviklingshæmmede børn, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede. Trafik og alkoholkurser, er lovpligtige kurser, som er en betingelse for generhvervelse af kørekort efter spirituskørsel. 11

13 Bilag 3. Pladsoversigt Tilbudstyper Antal Specialundervisning 144,5 Specialrådgivning Obj. Døgninstitutioner til børn og unge 193 Døgninstitutioner til voksne (åben afd. Kofoedsminde) 12 Sikrede institutioner 110,5 Botilbud til voksne handicappede 150 Beskyttet beskæftigelse 131 Aktivitets- og samværstilbud 103 Forsorgshjem 86 Misbrugsområdet/krisecentre 87 Socialpsykiatriske botilbud 13 I alt* 1019,4 *Totalen er 1029,9 pladser, men korrigeres for følgende omregning til hele pladser: -15,0 heraf Synscenter Refsnæs, SFO morgenåbent 4,5 Synscenter Refsnæs SFO morgenåbent - jf. takstoversigt Note: Stigningen i antallet af pladser fra 2011 til 2012 skyldes en ændring af opgørelsesmetode. 12

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Socialområdet

DRIFTSAFTALE 2015. Socialområdet DRIFTSAFTALE 2015 Socialområdet a 2015 Indhold Indhold 1 1. Indledning 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet 3 2.1. Socialafdelingen 3 3. Økonomi 4 4.0 Socialområdets mål og specifikke indsatser

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Indhold 1. Indledning Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialafdelingen Økonomi Socialområdets mål og

Indhold 1. Indledning Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialafdelingen Økonomi Socialområdets mål og 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi...4 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...4 4.1. Overordnet mål...4 4.2.

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Driftsaftale 2009 Socialområdet

Driftsaftale 2009 Socialområdet Driftsaftale 2009 Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 3 1.2 Hovedtemaer i budget 2009... 4 2. Beskrivelsesdel... 5 3. Snitflader... 10 3.1 Økonomi... 10 3.2 Organisation og

Læs mere

DRIFTSAFTALE Socialområdet

DRIFTSAFTALE Socialområdet DRIFTSAFTALE 2016 Socialområdet a 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 4 3. Økonomi... 4 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013 1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%)

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%) Pladstal UDVIKLING I PLADSTAL I REGION SJÆLLAND PLADSTAL FORDELT PÅ DRIFTSHERRER 2016 7.800 7.600 7.400 560 (8%) 153 (2%) 613 (9%) 75 (1%) 267 (4%) Region Sjælland 931 (14%) 7.200 279 (4%) 151 (2%) 280

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter

Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMFANG... 3 1.1. INDLEDNING... 3 1.2. CENTRALE TEMAER I BUDGET 2015 MED RELEVANS FOR SOCIALOMRÅDET... 3 2. TILBUDDETS ORGANISERING...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%)

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%) Pladstal UDVIKLING I PLADSTAL I REGION SJÆLLAND PLADSTAL FORDELT PÅ DRIFTSHERRER 2016 7.800 7.600 7.400 560 (8%) 153 (2%) 613 (9%) 75 (1%) 267 (4%) Sjælland 931 (14%) 7.200 279 (4%) 151 (2%) 280 (4%) 7.000

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bruno Lind Charlotte Houlberg Inger Marie Vynne

Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bruno Lind Charlotte Houlberg Inger Marie Vynne Bordplan Bord 1 Bord 2 Bord 3 Jørgen Solmose Henrik Aakast Kenneth Nielsen Kaje Brolykke Eiding Lars Kunov Peter Vonsild Arne Pedersen Dan Kiving Lene Danielsen Morten Løvschall Lars Aarøe Hansen Niels

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2016

BUDGET 1. behandling a 2016 BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

KKR september 2014 Status og takster. 9. September

KKR september 2014 Status og takster. 9. September KKR september 2014 Status og takster 9. September Vi er i gang De 1. tilsynsbesøg blev gennemført 14. januar Tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager gennemført Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017 Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn 26. september 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236 2415 Økonomisk konsulent Martin Haargaard marth@holb.dk 7236

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Side 1/7 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Fælles kommunal retningslinje for standarden 1.2 Indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel i Socialafdelingen Med udgangspunkt

Læs mere

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I REGION SJÆLLAND D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrug i Danmark ALKOHOL Næsten 600.000 har et skadeligt alkoholforbrug 140.000 egentlig

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Senest revideret 11.01.2016 Formål Socialtilsyn Syd skal sikre, at sociale tilbud og plejefamilier

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen

Læs mere

Vis udskrift: "Region 2008 Sjælland"

Vis udskrift: Region 2008 Sjælland Side 1 af 40 0% 0% 100% 1 af 62. Skabelon for regionsredegørelse (alle -henvisning er til serviceloven, senest bekendtgjort ved lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008) Ét svar i hver linje Kontaktpersonens

Læs mere

SPECIALKOMPETENCER PÅ SOCIALOMRÅDET

SPECIALKOMPETENCER PÅ SOCIALOMRÅDET SPECIALKOMPETENCER PÅ SOCIALOMRÅDET INDHOLD BAKKEGÅRDEN 4 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 6 ELSE HUS 8 FILADELFIA SKOLE- OG SPECIALRÅDGIVNINGSCENTER 10 GLIM 12 HANNE MARIEHJEMMET 14 HIMMELEV 16 KOFOEDSMINDE

Læs mere

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland

Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland Sagsnr.: 2014-21407 Dato: 13-05-2014 Dokumentnr.: 2014-144613 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland Indledning KKR-sjælland henstillede til kommunerne

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Udkast Strategi for socialområdet

Udkast Strategi for socialområdet Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 10/15648 Dato: 28. marts 2011 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5. 12.september 2007. Forside. Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag. - kort og godt

RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5. 12.september 2007. Forside. Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag. - kort og godt RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5 Region Midtjylland 12.september 2007 Forside Region Midtjylland Ledelses- og Styringsgrundlag - kort og godt Region Midtjylland xx 2007 Forord Denne pjece er en kort udgave af

Læs mere