Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej Karup J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J"

Transkript

1 Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side 4 5. Organisatoriske forhold, side 4 6. Beboertrivsel/tilfredshed, side 5 7. Observationsperiode, side 5 8. Den generelle faglige indsats, side 6 - herunder magtanvendelsesområdet 9. Medicinhåndtering, side 7 - herunder utilsigtede hændelser 10. Beboernes økonomi, herunder indkøbsordning side Tema: Måltidet, side Dokumentation, side Medarbejderforhold, side 10 - herunder den faglige udvikling 14. Tilbudsportalen, side De fysiske rammer, side 11 - herunder sundheds og sikkerhedsmæssige forhold 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk af tilbuddet Tilsynsenhed i Job & velfærd, Viborg kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbudene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af tilsynet på Åbrinken er tilfredsstillende. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske, pleje- og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Åbrinken er et velfungerende plejecenter. I forhold til den pædagogiske, pleje og omsorgsmæssige indsats, modtager beboerne den indsats de har behov for og den beboeroplevede kvalitet, vurderes værende på et tilfredsstillende niveau. Tilsynet vurderer, at der er nogle udfordringer på det arbejdsmiljømæssige område, særligt i forhold til et af afsnittene, men bemærker samtidig, at der er ledelsesmæssig fokus på området samt, at der er iværksat flere tiltag i bestræbelserne på, at bedre forholdene for medarbejderne. Udover de konkrete problemstillinger, er der elementer i det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne på Åbrinken, som der fremadrettet bør italesættes, så de ikke udvikler sig, men modsat i stedet, vil kunne bidrage til en styrkelse af det interne samarbejde i medarbejdergruppen. 1

2 Dokumentationen bør fortsat indgå som et indsatsområde, herunder at de sygeplejefaglige optegnelser styrkes og prioriteres, så de gældende retningslinjer og krav efterleves. Der er ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre, at de nødvendige faglige kompetencer er til stede og på, at de medarbejdermæssige forhold er tilfredsstillende og tilsynet bemærker, at der er iværksat initiativer på begge områder. I forhold til videreudvikling ser tilsynet følgende opmærksomhedspunkter/har følgende påbud og fremkommer derfor med følgende kommentar og anbefalinger: Tilsynet anbefaler at plejecenteret er opsøgende på, om Åbrinken som helhed, er korrekt registeret ved fødevarestyrelsen set i forhold til tilsynsforpligtelse herfra. Tilsynet anbefaler at reglerne om magtanvendelse drøftes og gennemgås på et teammøde og vurderer, at behovet er mest udbredt på Anemonestrædet grundet målgruppen her. Tilsynet anbefaler at tilbuddet gennemgår oplysningerne på Tilbudsportalen. Tilsynet foreslår at samarbejdet mellem plejepersonalet på Åbrinken og medarbejderne fra Madservice Viborg styrkes, så tilberedning og anretning af måltiderne i højere grad kan foregå i beboernes nærvær, hvormed beboerne på en mere naturlig måde, har mulighed for, at deltage i aktiviteter omkring måltiderne og desuden få stimuleret duftesansen under tilberedningen. Tilsynet foreslår desuden i den sammenhæng en styrkelse af det gode måltid, herunder hvilke faktorer, der bidrager til, at give beboerne gode måltidsoplevelser. Tilsynet anbefaler at kladdeversioner gøres permanente jf. de sundhedsfaglige vejledninger for dokumentationsområdet, hvor det fremgår, at dokumenter forbindelse med udarbejdelsen, kan oprettes som kladde, men inden en uge skal gøres permanente. Tilsynet påbyder at det konsekvent dokumenteres, at man overholder Sundhedslovens krav om, at der forud for lægekontakt med henblik på pleje og behandling, foreligger et samtykke. 2. Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Centerleder Mette Bergkvist Medarbejderrepræsentanter: Tre medarbejdere deltog. Medarbejdernes identitet er tilsynet bekendt. Beboere: Fire beboere deltog. Beboernes identitet er tilsynet bekendt. Pårørende: Ingen pårørende deltog i tilsynet. Beboerne er tilfældigt udvalgt. Medarbejderne er udvalgt efter hvem, der var på arbejde og havde mulighed for at gå fra. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved tilsynsførende Marianne Villekold. Program for uanmeldt tilsyn d. 7. april 2015: Kl Ankomst og planlægning af tilsynet Kl Interview med centerleder Kl Observationsperiode i de tre afsnit, herunder samtale/samvær med beboere Kl Interview med medarbejdere Kl Observationsperiode, herunder samtale/samvær med beboere Kl Afrunding af tilsynet med centerleder 3. Indledning Det uanmeldte tilsyn blev gennemført d. 7. april 2015 i tidsrummet fra kl

3 Tilsynet indledes med, at plejecentrets ledelse blev orienteret om formålet med besøget og hvordan det skal foregå. Ved tilsynsbesøget blev der foretaget dialogbaserede interview med ledelsen, medarbejdere og et udvalgt antal beboere i forhold til tilbuddets størrelse. Dokumentationen blev gennemgået hos de beboere tilsynet samtalte med. Dialogen kombineres med observationsperioder med henblik på indsamling af data, som er nødvendige for at målet med tilsynet kan opnås. Tilsynsrapporten er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Rapporten har været i høring ved tilbuddet til gennemlæsning og kommentering og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Viborg kommune ønsker at offentliggøre tilsynsrapporten på Kommunens hjemmeside samt på Tilbudsportalen. Overordnet beskrivelse af plejecentret, herunder den fysiske beliggenhed er centralt beliggende i Karup, som er en mindre by cirka midtvejs mellem Viborg og Herning. Plejecenteret ligger tæt ved skole og børnehave og har en centralbeliggende stor og lukket have. Åbrinken er et ældre, moderniseret plejecenter og indeholder de tre afsnit Bellisstræde, Anemonestræde og Grøften. Der er plads til i alt 35 beboere på Åbrinken. Bellisstræde består af 11 almindelige somatiske plejeboliger. Anemonestræde har plads til 16 beboere og er et specialafsnit for voksne med fysiske og/eller psykiske handicap, herunder voksne udviklingshæmmede med et større fysisk plejebehov. Grøften er med sine syv faste boliger og en midlertidig afklaringsplads, ligeledes et specialafsnit. Her er målgruppen udsatte beboere, herunder senhjerneskadede personer med misbrugsproblematikker. Afsnittene Bellisstræde og Grøften fungerer begge som tillempet Leve bo miljøer. Plejeboligerne er forskellige af størrelse og der forefindes både et og torumsboliger. Alle boliger er indrettet med eget badeværelse. Bellisstræde består af otte et-rumsboliger og tre to-rumsboliger samt et tekøkken. Fra alle boliger er der udgang til terrasse. Anemonestræde har 16 et-rumsboliger der ligeledes har udgang til en terrasse og i Grøften er der otte et-rumsboliger. I alle tre afsnit, er der velindrettede fællesrum/nicher med spisekøkkener, hvor beboerne kan indtage deres måltider og mødes til socialt samvær. I Grøften forefindes der desuden en dagligstue indrettet med fjernesyn og sofamøbler. Centralt på plejecenteret forefindes aktivitetslokaler, centralkøkken, frisørstue og en stor fælles spisestue. Plejecenter Åbrinken har tidligere været belastet af tomme boliger, herunder særligt på specialafsnittene, men på tilsynsdagen, var alle boliger udlejet. I forbindelse med lukningen af et andet kommunalt plejecenter Bytoften, der var et psykiatrisk plejecenter, fik beboere herfra tilbud om en bolig på Åbrinken, hvorfor der pr. 1. december 2014, flyttede fem nye beboere ind. Beboerne blev fordelt således, at en beboer fik en bolig på Grøften og fire andre beboere 3

4 på Anemonestræde. Plejen af de fire beboere på Anemonestræde varetages af medarbejderne fra Grøften. Det juridiske grundlag udgøres af Lov om almene boliger 5 stk.2 og 105 stk Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg samt opfølgning på disse Tilsynet bemærker at der er arbejdet med flere af anbefalingerne fra sidste år og at der i den sammenhæng er tale om kvalitetsforbedrende initiativer. o Tilsynet anbefaler at tilbuddet efter den seneste opdatering / version af portalen, gennemgår oplysningerne på Tilbudsportalen. De daværende oplysninger på portalen er opdateret, men der er fortsat behov for en gennemgang af oplysningerne. o Tilsynet foreslår at en drøftelse af, at det ønskede værdigrundlag indgår som en del af de fremtidige udviklingsmæssige tiltag på stedet. Tilsynet fik ikke fulgt op på dette opmærksomhedspunkt. o Tilsynet foreslår at tilbuddet er undersøgende på beslutningen om, at beboerne på Åbrinken ikke længere modtager kommunalt aktivitetstilbud. Dette særligt set i lyset af, at beboere på andre plejecentre i kommunen, har et andet serviceniveau på området. Tilsynet får oplyst at der ikke længere foregår nogle kommunale aktiviteter på Åbrinken da disse er flyttet til aktivitetscenteret i Frederiks. o Tilsynet anbefaler, at der kommer et større fokus på læringen af de utilsigtede hændelser. Tilsynet får oplyst at der er fokus på læringen af de utilsigtede hændelser. o I forhold til dokumentationsområdet fremkom tilsynet med følgende påbud: - Kladdeversioner af både døgnrytmeplaner og sundhedsfaglige status, skal gøres permanente efter en uge. - Døgnrytmeplaner skal opdateres ved væsentlige ændringer i funktionsniveauet. Tilsynet kan ved dette års gennemgang af dokumentationsområdet konstatere, at dokumentationsområdet fortsat udgør et opmærksomhedspunkt. Uddybende oplysninger som rapportens konklusion er baseret på: 5. Organisatoriske forhold Ledelsen udgøres af en Centerleder og en Strategisk leder for samtlige plejecentre i Viborg Kommune. Centerleder var konstitueret i stillingen i perioden fra 15. august 2013 til 1. juli 2014, hvor hun blev fastansat som centerleder for Åbrinken. På teamkoordinatorområdet er der sket ændringer siden sidste års tilsyn idet, der pr. 1. februar 2015 er tre teamkoordinatorer mod en teamkoordinator ved sidste års tilsyn. Leder begrunder ændringen med, at der grundet den forskellighed de tre afsnit besidder, er behov for en central person i hvert afsnit. De tre teamkoordinatorer har ugentlig mødeaktivitet med centerleder for bl.a. at sikre den tværgående koordination. Teamkoordinatorerne varetager administrative opgaver uddelegeret fra ledelsens side, herunder i samarbejde med leder tjenestetidsplanlægning og desuden udarbejdelse af kørelister for de sygeplejemæssige opgaver. Teamkoordinatorerne indgår ligeledes i de pleje og omsorgsmæssige opgaver hos beboerne. Medarbejderne på Åbrinken er opdelt i tre team, et for hvert af de tre afsnit. Medarbejderne har en primær tilknytning til et team, men hjælper hinanden på tværs, når behov herfor opstår. 4

5 Åbrinken har en centersygeplejerske på 35 timer/ugentlig. Ifølge organisationsplanen skulle specialafsnittet Anemonestræde, have ansat en fagkoordinator for handicapområdet. Tilsynet bemærker at denne stilling ikke har været besat siden 1. januar 2013 og leder oplyser, at den ikke på nuværende tidspunkt forventes, at skulle besættes. Det pædagogiske personale der er ansat på afsnittet, bidrager til at sikre fagligheden. 6. Beboertrivsel/tilfredshed De beboere tilsynet samtalte med, gav samstemmende udtryk for en overordnet tilfredshed med forholdene på plejecentret. En af beboerne fremhævede i særlig grad det faktum, at ophold her var forbunden med en følelse af tryghed da man aldrig er alene, som det blev udtrykt. Beboerne oplevede at blive behandlet med respekt og udtrykte tilfredshed med omgangstonen på stedet. De oplevede medarbejderne som værende imødekommende og hjælpsomme. Beboerne fortalte desuden, at der er overensstemmelse mellem deres behov for hjælp og de leverede ydelser og at de havde oplevelsen af, at få den nødvendige og aftalte hjælp i forhold til personlig pleje og praktisk bistand. De beboere tilsynet samtalte med, gav desuden udtryk for tilfredshed med maden og med den måde måltiderne foregår på, herunder rammerne og stemningen under måltiderne. Det var blandt de beboere tilsynet samtalte med desuden tilfredshed egen bolig og med fællesfaciliteterne, der indbyder til beboernes omgang med hinanden og dermed understøtter muligheden for socialt samvær. 7. Observationsperiode Under tilsynet på Åbrinken, havde den tilsynsførende observationsperioder i samtlige tre afsnit, herunder i de respektive fællesrum/nicher og for to af afsnittenes vedkommende blandt andet i forbindelse med middagsmåltidet. Desuden færdes den tilsynsførende frit på tilbuddet og havde i den forbindelse anledning til, at observere tilgangen til beboerne og den generelle omgangstone. Der var i alle tre afsnit, medarbejdere tilstede i fællesarealerne og tilsynet bemærker, at medarbejderne deltog i måltiderne og bidrog til, at skabe nogle gode rammer og stemning omkring måltidet. I et af afsnittene, hvor der havde udspundet sig en uenighed og begyndende konflikt mellem nogle af de tilstedeværende beboere, blev centerleder opsøgt af en af beboerne. Centerleder var lyttende og indlevende i uoverensstemmelserne. Efter, at have fået indtryk af hvad uoverensstemmelserne handlede om, lovede leder at gå i tænkeboks og vende tilbage senere, hvilket beboernes syntes værende tilfredse med. Beboernes ønske om inddragelse af centerleder, ser tilsynet som en tillidserklæring. I et andet afsnit, havde en af beboerne bidraget med sin assistance til madlavningen og modtog i den forbindelse roser herfor fra nogle af de øvrige beboere og af medarbejderne. I et af afsnittene bemærkede tilsynet, at middagsmaden blev serveret i de plastbokse, som den var blevet leveret i fra Madservice og opvarmet i. Da den tilsynsførende giver udtryk for en undren overfor denne serveringsform, får tilsynet oplyst, at maden vanligvis bliver anrettet på fade. Af den ny-udkomne 5

6 Hvidbog fra januar 2015 SMAG - Skønne Måltider til Alle Gamle fra Københavns Universitet og Madkulturen kortlægges en viden om ældremad, som bl.a. peger på, hvilken betydning, anretning af måltider har for beboernes samlede måltidsoplevelse. Tilsynet får indtryk af, at medarbejdernes tilgang til både beboerne, men også i al almindlighed, er imødekommende, som f.eks. at der bliver hils på hinanden i mødet. Der var generelt en behagelig stemning på plejecenteret. 8. Den generelle faglige indsats Der foregår ingen visitering fra myndighedens side og beboerne har dermed ingen myndighedsafgørelse på den leverede indsats. Samtlige beboere har fået fremsendt en orienteringsskrivelse fra myndighedsafdelingen med oplysninger om, hvordan ydelsestildelingen foregår samt orientering om klagemuligheder. Indsatsen hos nye beboere, afgøres bl.a. på baggrund af den indsats, beboeren modtog forud for indflytningen til Åbrinken, herunder en faglig vurdering med udgangspunkt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard. Der afholdes kort efter indflytningen en indflytningssamtale, hvor der bl.a. sker en forventningsafstemning i forhold til den indsats, en beboer og dennes pårørende kan forvente, herunder serviceniveauet. Indsatserne tilrettes løbende i forhold til det aktuelle funktionsniveau hos beboeren og fremgår af en døgnrytmeplan, som er gældende som dokumentation, for de ydelser beboeren modtager. I forbindelse med indflytningen af de nye beboere fra det lukkede psykiatriske plejecenter, har det medført en ændring i målgruppen, da det fysiske plejebehov hos de pågældende beboere, er højere og mere omfattende end hos de beboere, der allerede var bosiddende på afsnittet Grøften. Hver beboer tildeles ved indflytning to kontaktpersoner da hver beboer har både en primær og en sekundær kontaktperson. Alle beboere har en social og sundhedsassistent som kontaktperson. Kontaktpersonen har en række fastlagte opgaver hos beboeren og er den person, der er helhedsansvarlig for den pleje og omsorg beboeren modtager. I dagligdagen tilrettelægges indsatsen hos beboerne bl.a. på baggrund af ugeplaner, hvor de faste opgaver som bad og praktiske gøremål fremgår. Ugeplanerne benyttes som fordelingsredskab af de fremmødte de enkelte dage og indgår desuden som et redskab til, at sikre en vis systematik og struktur i opgaveløsningen samt for at sikre dokumentation for levering af ydelserne. I forhold til den pædagogiske, pleje og omsorgsmæssige praksis, er der i indsatsen hos beboerne, fokus på deres selvbestemmelse og medindflydelse. Medarbejderne fortæller, at man er opmærksomme på, at imødekomme beboernes ønsker og behov og dermed forsøger, at være fleksible i opgaveløsningen. Der er tilbud til beboere om afholdelse af beboermøder, men leder oplyser, at det er længe siden beboerne har efterspurgt dette. Der er i indsatsen hos den enkelte beboer, desuden fokus på inddragelse af og understøtte den enkelte beboers ressourcer. Ressourcefokusset skærpes i øjeblikket da, der er i Viborg Kommune iværksattes et projekt med fokus på hverdagsrehabilitering, navngivet Målrettet træning/rehabilitering for beboere på plejecentre, hvor der er fokus på beboernes mestring og inddragelse af deres ressourcer i indsatsen. Der er dermed et mere systematisk fokus på den enkelte beboers rehabiliteringspotentiale. 6

7 Det er planen, at Åbrinken skal indgå heri til maj Som et nyt tiltag, er samarbejdet med det lokale lægehus blevet styrket, idet der nu kommer en læge herfra fast en gang om måneden. Tiltaget er aktuelt primært målrettet beboerne i Grøften, men det er tanken, at hvis det bliver en succes, at det skal udbredes til de øvrige afsnit på Åbrinken. I forhold til aktivitetsmulighederne, varetages disse primært af frivillige kræfter, der er organiseret i Åbrinkens Vennekreds. Der er faste aktiviteter i form af bl.a. gudstjeneste hver 14 dag og hver fredag formiddag, kan beboerne mødes til Sang & Musik Tilsynet får indtryk af, at der er ledelsesmæssig opmærksomhed på, at øge aktivitetsviften for beboerne. Viborg Kommune er blevet bevilget en andel af finansministeriets pulje til løft på ældreområdet (Ældrepuljen) i forhold til styrkelse af aktivitets- og omsorgsniveauet på plejecentrene i ydertimerne. Det er optil det enkelte plejecenter, at ansætte medarbejdere i forhold til hvilke opgaver, man ønsker og anser som værende relevante for det pågældende sted. Der er tale om ansættelse af faglært personale med enten en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. På Åbrinken er der ansat en medarbejder med en uddannelsesmæssig baggrund som lærer, svarende til 15 timer ugentlig til, at varetage disse særlige aktivitets og omsorgstimer. Arbejdstiden for den pågældende medarbejder, ligger typisk på hverdage i tidsrummet fra kl samt fredag formiddag, hvor der er den faste aktivitet Sang & Musik. Timerne er primært målrettet beboerne på Bellisstræde, men også beboerne fra Anemonestræde, har glæde af de ekstra ressourcer. Åbrinken har et Bruger / pårørenderåd bestående af beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsen. Der er en fast mødeaktivitet med rådet cirka fire gange årligt. Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser. Tilsynet kan konstatere, at der ikke er indberettet og registeret magtanvendelser på Åbrinken indenfor det sidste år Det vurderes, at medarbejderne har et overordnet kendskab til reglerne om magtanvendelse, men at der samtidig kan være behov for en drøftelse af lovgivningen. Magtanvendelsesområdet drøftes under tilsynet med medarbejderne, herunder beboernes selvbestemmelse i den sammenhæng. Særligt beboerne på Anemonestræde, er udfordret i forhold til, at mange ikke mestre det verbale sprog og derfor ikke med ord, kan give udtryk for ønsker og behov. I den sammenhæng drøftes, at det nonverbale sprog, altså at en beboer i stedet udtrykker sig med sit kropssprog og at denne kommunikation, er at sidestille med det verbale sprog. I dialogen med medarbejderne får tilsynet indtryk af, at det kunne være givende, at få drøftet den pågældende problematik. 9. Medicinhåndtering, herunder utilsigtede hændelser Medicinhåndteringen på tilbuddet foregår både via dosispakket medicin fra apoteket og medicin doseret i doseringsæsker af personalet eller i en kombination af de to muligheder. Der forefindes generelle instrukser og procedurer for medicinhåndtering. De lovmæssige retningslinjer for medicinhåndtering og medicinadministration, herunder dosispakket medicin følges. Gennemgang af hvorvidt medicinæsker og bokse er relevant mærket og om medicinskemaet er udfyldt efter gældende retningslinjer, er ikke indgået i dette tilsyn. Sundhedsstyrelsens Embedslægetilsyn afspejler dette. Åbrinken vil i 2015 modtage embedslægetilsyn. 7

8 Utilsigtede hændelser indrapporteres til DPSD (Dansk Patient Sikkerheds Database) efter gældende retningslinjer. Tilsynet får oplyst, at der primært er tale om medicinhændelser og at der er fokus på læring af hændelserne da de altid følges op af centerleder enten direkte til den/de pågældende medarbejdere eller på teammøder. Centersygeplejersken inddrages desuden i hændelserne. 10. Beboernes økonomi Medarbejderne har som udgangspunkt ingen administration med beboernes økonomi. Denne varetages via banken, værge eller af pårørende. Medarbejdernes omgang med beboernes økonomi, kan omhandle støtte til håndtering af lommepenge. Der er politisk godkendt et frikommuneforsøg, der giver beboerne mulighed for, at benytte sig af en række tilkøbsydelser. Forvaltningen har modtaget godkendelse af taksterne fra ministeriets side og beboerne har fået udleveret pjece med informationsmateriale om muligheden. Orientering om tilkøbsydelser indgår desuden som et fast punkt ved indflytningssamtaler. Leder oplyser at der er enkelte beboere, der benytter sig af muligheden. F.eks. tilkøber pårørende hos en beboer sig til ydelsen strygning af skjorter og andre pårørende, har henvendt sig med ønske om ledsagelse til sygehusundersøgelser eller til private arrangementer. Frikommuneforsøget er som udgangspunkt muligt i en periode fra medio marts til udgangen af 2015, men der pågår politiske drøftelser på, om perioden skal forlænges. Indkøbsordning Tilsynet får oplyst, at det er meget få beboere, der benytter sig af indkøbsordning da de fleste får deres primære behov dækket via den kommunale madserviceordningen. Har beboerne behov for supplerende indkøb, varetages dette ofte af pårørende. Aktuelt er der en to beboere, der benytter den kommunale indkøbsordning med Osuma. I afsnittet Grøften har beboerne valgt, at deres indkøb skal foregå ved den lokale købmand i Frederiks da han i højere grad, kan imødekomme de behov, beboerne her måtte have. 11. Tema: Måltidet Et godt måltid er et af de aspekter, som kan øge livskvaliteten for beboerne på et plejecenter. Måltidet hører for mange til, blandt dagens vigtigste begivenheder og det er på mange måder afgørende, at bespisningen foregår i hyggelige omgivelser. Der er mange forhold, der har betydning for, at beboerne får en god måltidsoplevelse. I forhold til den ernæringsmæssige indsats, leveres maden fra Madservice Viborg. På Bellisstræde og Anemonestræde serveres den varme mad til middag, hvor beboerne i Grøften, får den varme mad til aften. Medarbejderne fungerer som måltidsværter og der er mulighed for, at beboerne kan indtage alle måltider i fællesskab med de andre beboere i afsnittet. Medarbejderne oplyser, at man særligt på Bellisstræde og i Grøften er opmærksomme på, at inddrage beboerne i aktiviteter omkring måltiderne. Men hvor beboerne i Grøften i højere grad ønsker, at indgå i aktiviteterne, er beboerne på Bellisstræde mere tilbageholdende overfor dette. Der udarbejdes månedsplaner for den kommende måneds menu og beboerne har mulighed for, at bidrage med ønsker til menuplanlægningen. 8

9 Tilberedningen af måltider i de enkelte afsnit foregår i et forholdsvis begrænset omfang og kan bestå i, at tilberedning af en steg, foregår i ovnen i det enkelte afsnit. Der har været afholdt møde i forhold til, at styrke samarbejdet mellem plejepersonalet og medarbejderne fra Madservice, herunder at de i højere grad, varetager nogle af opgaverne i forbindelse med måltiderne i de enkelte afsnit. 12. Dokumentation Tilsynet har gennemgået dokumentationen i det elektroniske system Rambøll Care hos fire beboere. Hos ingen af de beboere, hvor tilsynet gennemgik dokumentationen, foreligger en myndighedsafgørelse på den indsats der leveres. Samtlige beboere har som alternativ løsning som tidligere nævnt fået fremsendt en orienteringsskrivelse vedr. ydelsestildeling og klagemuligheder Der foreligger en opdateret døgnrytmeplan for tre af beboerne. Hos den fjerde beboer, er døgnrytmeplanen ikke opdateret i forhold til de gældende retningslinjer. Hos en af beboerne, hvor døgnrytmeplanen er opdateret, foreligger denne som kladde udover den periode, der fremgår af de sundhedsfaglige vejledninger. Døgnrytmeplanen er en individuel plejeplan med informationer om den samlede pleje - omsorgsindsats gældende for hele døgnet. Den skal tage udgangspunkt i beboerens ressourcer, behov, vaner og ønsker. Det vurderes at der kan gives en kvalificeret pleje ud fra døgnrytmeplanerne da beboernes behov for pleje og omsorg er velbeskrevet og den daglige tilrettelæggelse af plejeopgaverne fremgår. Det vurderes desuden, at der er sammenhæng mellem plejeopgaver og det aktuelle behov hos beboerne. Der foreligger en opdateret Sundhedsfaglig status på beboerne. En sundhedsfaglig status på beboerne, indeholder en aktuel sundhedsbeskrivelse af beboernes aktuelle fysiske psykiske sociale samt sundhedstilstand. Problem - / indsatsområderne er udarbejdet ud fra sundhedsstyrelsens sygeplejefaglige optegnelser. Som det var gældende vedr. døgnrytmeplanerne, foreligger der ligeledes her et dokument som kladdeversion udover den periode, der fremgår af vejledningen. Medarbejderne er introduceret til og anvender handleplaner i dokumentationen. Som et nyt tiltag afholdes der handleplansmøder med centersygeplejerske og kontaktpersoner. Handleplaner skal indeholde en beskrivelse af en aktuel problemstilling, mål for indsatsen, herunder forventet resultat, planlagt indsats for at nå målet, samt evaluering af den udførte indsats. Handleplaner skal løbende evalueres og tilrettes, og når problemet anses for værende løst, skal handleplanen gøres inaktiv. Handleplaner oprettes når der er grundlag for et fremadrettet øget faglig fokus af et specifikt indsatsområde/problemområde. Der er handleplaner for flere relevante indsatsområder. Det ses at handleplanerne bruges fremadrettet da de indeholder mål, handlinger og evalueringer. De eksisterende handleplaner vurderes værende aktuelle samt at der er sammenhæng mellem status, handleplaner og indsatsområder. Hos en af beboerne ses en problemstilling have gentaget sig mere end de tre - fem gange, hvorefter der bør foretages en faglig vurdering, om der skal påbegyndes en handleplan. Tilsynet bemærker at der hos en af beboerne, er udarbejdet en velbeskrevet livshistorie. Samtykke: Plejecenteret har en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv er i stand til, at varetage deres helbredsmæssige interesser. Dette fremgår af den sundhedsfaglige status om det er beboeren selv eller en pårørende/ værge, der giver informeret samtykke til behandling. Det blev oplyst, at der altid blev indhentet informeret samtykke til behandling. 9

10 Informationen er ikke rutinemæssigt og konsekvent dokumenteret. Den enkelte beboers og/eller de pårørendes/værgens tilkendegivelse fremgik ikke systematisk. 13. Medarbejder og medarbejderforhold Den faglige sammensætning hos de medarbejdere, der varetager direkte pleje - og omsorgsmæssige opgaver hos beboerne, består fortsat af både medarbejdere med en sundhedsmæssig baggrund som social og sundhedsassistent og social og sundhedshjælpere samt medarbejdere med en pædagogisk uddannelse. Af medarbejderne med en sundhedsfaglig uddannelse, udgør social og sundhedsassistenterne cirka en tredjedel. I forhold til medarbejdere med en pædagogisk uddannelse, er der aktuelt ansat to pædagoger og en pædagogisk assistent på Åbrinken. Det er særligt i specialafsnittene, at der er behov for den tværfaglige sammensætning, men tilstedeværelsen af de forskellige faggrupper, kommer beboere og medarbejdere i hele huset til gode. Det er ledelsens oplevelse, at den nuværende medarbejdersammensætning, tilgodeser behovet hos beboerne, men at der fremadrettet, formentlig vil være behov for ansættelse medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse da det er indenfor dette felt, de primære opgaver (kerneopgaverne) hos beboerne ligger. Desuden er den sygeplejefaglige kompleksitet hos beboerne stigende, hvilket understøtter behovet for det sundhedsfaglige fokus. Antallet af fremmødte udgøres i dagvagt for Bellisstrædes vedkommende af to faste medarbejdere. Dertil kommer elever, der typisk udgøres af to personer. På Anemonestræde fremmøder typisk fire fem personer og i afsnittet Grøften, møder der aktuelt en person mindre end vanligt grundet særlige omstændigheder her. Hvor det normale fremmøde udgøres af fire faste medarbejdere, er der den seneste tid mødt tre personer. Aftenvagten varetages på Bellisstræde primært af en person, der får assistance fra de to andre afsnit, hvor der fremmøder tre personer i hvert af disse to afsnit. Nattevagten udgøres aktuelt af to personer, men vil i den nærmeste fremtid, blive ændret til en person. Når ændringen træder i kraft, vil nattevagten skulle varetages af en person med en uddannelsesmæssig baggrund som social og sundhedsassistent. Der har været tradition for, at medarbejderne på Åbrinken, har været ansat i et fast vagtlag som f.eks. fast dag eller aftenvagt, men medarbejderne er nu blevet opsagt i disse stillinger. Deres ændrede ansættelsesforhold betyder, at medarbejderne fremadrettet, vil skulle indgå i dobbeltvagter. Formålet er at give medarbejderne en forståelse for hele døgnrytmen på plejecenteret, herunder for de pleje og omsorgsmæssige opgaver i de forskellige vagtlag. Tilsynet får oplyst, at flere medarbejderne har reageret på disse ændringer og har udtrykt stor frustration over dette. Medarbejderne giver desuden udtryk for en vis bekymring for det faktum, at der kun vil være en person i nattevagt. Der har i forbindelse med de ændrede ansættelsesforhold og den personalemæssige situation i Grøften, været en øget mødeaktivitet i TRIOèn, hvor der er møde hver 14 dag. TRIOèn består af arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og centerleder. De nævnte omstændigheder i afsnittet Grøften vedrører bl.a. den ændring, der skete i målgruppen i forbindelse med, at de nye beboere fra det lukkede plejecenter flyttede ind, men også nogle grundlæggende arbejdsmiljømæssige faktorer, der bl.a. har resulteret i afskedigelser. Aktuelt er tre medarbejdere sygemeldte, hvilket bl.a. får de nævnte konsekvenser i antallet af fremmødte. Der er ledelsesmæssigt fokus på afsnittet og der er iværksat flere tiltag for at bedre forholdene. De medarbejdere fra afsnittet, som tilsynet samtalte med, har oplevet leder som værende aktiv og engageret. Medarbejderne fra de øvrige afsnit føler sig ikke velinformeret om, hvad der pågår i Grøften og ville gerne, at de havde haft kendskab hertil, så de i højere grad, kunne bidrage med deres støtte. 10

11 Leder oplyser overfor tilsynet, at det har været en ledelsesmæssig beslutning, at isolere de øvrige afsnit fra, hvad der foregik i Grøften. Medarbejderne oplever vanligvis, at få tilstrækkelig med formidling af information og beslutninger fra ledelsens side. Denne foregår bl.a. storskærmen/infoskærmen, på teammøder eller til personalemøder, der afholdes cirka fire gange årligt. Medarbejderne oplever generelt leder som værende åben og lyttende og det er deres oplevelse, at hverdagen er præget af tilfredsstillende forhold i forhold til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I samtalen med medarbejderne, drøftes elementer som gensidig respekt og tillid til hinandens indsats og faglige vurderinger. Medarbejderne tilkendegiver, at dette er et indsatsområde i forhold til, at bedre det psykiske arbejdsmiljø. Faglig udvikling Det er tilsynets oplevelse, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder og at der er fokus på opdatering heraf. Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har de relevante kompetencer. Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer der er nødvendig i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe samt i forhold til de metoder tilbuddet anvender. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau, er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres, på såvel kort som langt sigt. Tilsynet får indtryk af, at der er fokus på særligt den sygeplejefaglige kompetenceudvikling. Der har f.eks. været undervisning ved både den kommunale diabetes og sårsygeplejerske. Nyt personale (inkl. afløsere og vikarer) oplæres og introduceres i forhold til plejen og dokumentationsdelen. Der er udarbejdet et introduktionsmateriale for at understøtte en optimal introduktion. Medarbejderne oplever, at der er tilfredsstillende rammer og muligheder for intern vidensdeling og erfaringsudveksling. Der er fastlagte møder til dette formål i form af teammøder hver 4 6 uge. Møderne indeholder både beboer og medarbejderrelaterede emner og både centerleder og centersygeplejersken prioriterer deltagelse i disse møder. I Grøften afholdes i øjeblikket, grundet den aktuelle situation her, hyppigere teammøder end vanligt. Centersygeplejerske og social og sundhedsassistenterne har desuden fælles mødeaktivitet cirka seks gange årligt. Til disse møder er der desuden deltagelse af både centerleder og distriktsleder for sygeplejen i området. Leder oplyser, at der er afviklet individuelle medarbejderudviklingssamtaler med samtlige medarbejdere i 2014 og at medarbejderne ligeledes i 2015, vil få tilbud om en individuel MUS samtale. Til samtalerne er ønsker og behov for faglig udvikling, herunder kursus og efteruddannelse indgået. Det er medarbejdernes oplevelse, at der er meget tilfredsstillende rammer og mulighed for faglig udvikling. Viborg Kommune (forvaltningen Sundhed og Omsorg) har samlet relevante retningslinjer, instrukser og vejledninger i en elektronisk database Databasen for Håndbøger. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne har kendskab til databasen og at denne indgår og benyttes som et fagligt redskab. 11

12 14. Tilbudsportalen er at finde på Tilbudsportalen. Enkelte oplysninger om tilbuddet svarer ikke til de faktiske forhold i tilbuddet, hvilket ikke er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om Tilbudsportalen. F.eks. fremgår det, at antallet af pladser i tilbuddet udgøres af 19 pladser mod de faktiske 35 pladser. For at efterleve bekendtgørelsen om Tilbudsportalen, skal oplysninger om tilbuddets faglige tilgang og metoder desuden fremgå, hvilket ikke er tilfældet for Åbrinkens vedkommende. 15. Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om beboernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt at de understøtter indsatsens formål og indhold. Det er desuden væsentligt, at de fysiske rammer inde som ude, tilgodeser beboernes behov, interesser og rettigheder. Forholdene skal bidrage til at sikre beboernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde et socialt netværk. Det er tilsynets indtryk, at de fysiske rammer på Åbrinken understøtter beboernes udvikling og trivsel og at beboerne trives. De fysiske rammer og faciliteter imødekommer beboernes behov. Der er adgang til udendørsfaciliteter (have og terrasser) og disse vurderes værende handicapvenlige. Der er indkøbsmuligheder i nærmiljøet og adgang til offentlige transportmidler. Der er i de fælles indendørsarealer for beboerne fælles opholds arealer, som giver mulighed for at samles til aktiviteter, spisning m.m. og der er i de fysiske rammer taget hensyn til beboere med særlige behov. De fysiske rammer vurderes generelt, at være egnede i forhold til målgruppen. I fællesarealer for medarbejderne forefindes rum, hvor der er mulighed for at afholde møder. Der er mulighed for håndhygiejne, tilgængelighed af flydende sæbe, engangshåndklæder, håndsprit m.m. Rengøringsstandard af fællesarealerne vurderes at være tilfredsstillende, herunder hygiejne og oprydning I forhold til fødevarehåndtering/levnedsmiddelkontrol er Åbrinken ved Madservice Viborg, registreret hos Fødevareregionen og har ved seneste tilsyn i august 2014, fået tildelt en Elite smiley. Tilsynet bemærker, at det kun er selve centralkøkkenet på Åbrinken, der er registeret og at serveringskøkkenerne i de tre afsnit, dermed ikke fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside. Tilsynet kan dermed være usikkert på, om afsnittene har modtaget fødevaretilsyn her, hvilket de retmæssigt bør gøre. I forhold til de sikkerhedsmæssige forhold forefindes der røgalarmer og der er udarbejdet evakuerings og beredskabsplan. Under tilsynet var den tilsynsførende vidne til en prøve / test af alarmsystemet og bemærkede i den sammenhæng, at der blev handlet på alarmen. 12

13 13

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Pensionistgården Tjele Møllevej 10, Vammen 8830 Tjele

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Pensionistgården Tjele Møllevej 10, Vammen 8830 Tjele Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Toftegården Nygade 2 9632 Møldrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Toftegården Nygade 2 9632 Møldrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Birkegården Anlægsgade 2 7850 Stoholm

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Birkegården Anlægsgade 2 7850 Stoholm Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 3 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af botilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej 26 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2016 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej 26 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den7. maj 2014

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den7. maj 2014 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den7. maj 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecentrene Klosterhaven og Klostertoften Klosterhaven 1 / Søndermarksvej 18 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecentrene Klosterhaven og Klostertoften Klosterhaven 1 / Søndermarksvej 18 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentrene 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Overlundgården Tværvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Plejecenteret Overlundgården Tværvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 Herunder Tema omkring IT sikkerhed 2. Formalia, side 3 3. Baggrundsinformation, side 3 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecenter Mølleparken Uanmeldt tilsyn Den17. juni 2014

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecenter Mølleparken Uanmeldt tilsyn Den17. juni 2014 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecenter Mølleparken Uanmeldt tilsyn Den17. juni 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Rudkøbing Plejehjem

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården J. nr.: 4-17-74/4 P nr. 1003263992 Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården Adresse: Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg Kommune:Gladsaxe Leder: Anne Kristensen Dato for tilsynet: 30. juli 2009

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Solhjem

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Solhjem J. nr.:4-17-58/4 P nr.:1003278392 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Solhjem Adresse: Solhjemsvej 7, 3370 Melby Kommune: Halsnæs Leder: Lis Herand Dato for tilsynet: 11.11.2009 Telefon: 47923135 E-post:

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Februar 2015. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Lillevang Plejecenter

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Februar 2015. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Lillevang Plejecenter Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Februar 2015 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Lillevang Plejecenter 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjerghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet: 12.august 2009 Telefon:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecentret Elmehøj Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 20. mart 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecentret Elmehøj Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 20. mart 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecentret Elmehøj Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 20. mart 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune Mad- og måltidspolitik - til borgere i Viborg Kommune 2 Forord Kære borger i Viborg Kommune Jeg er stolt over at kunne præsentere de nye politiske mål, som byrådet har vedtaget for vores tilbud på mad-

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildedalscenteret Ejstrupvej Skals

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Kildedalscenteret Ejstrupvej Skals Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Åbrinken. Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J. Kommune: Viborg. Leder: Konstitueret centerleder Mette Bergkvist

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Åbrinken. Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J. Kommune: Viborg. Leder: Konstitueret centerleder Mette Bergkvist Tilsynsrapport 2013 Plejecenter Åbrinken 3. december 2013 Sagsnr. 5-2211-1824/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere