Personalepolitik for Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik for Roskilde Kommune"

Transkript

1 Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Telefontider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 00-00

2 Forord Overordnet personalepolitik for Roskilde Kommune Arbejdsmiljø- og trivselspolitik Sundhedsordning Systematisk arbejdsmiljøarbejde Stresshåndtering Rygepolitik Alkohol og rusmidler Politik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane Kompetence- og medarbejderudvikling Introduktion Vidensdeling Fokus på kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtaler og kompetenceplaner m.v Arbejds- og personaleforhold Arbejdstid Rekruttering og ansættelsesudvalg Familiære relationer Seniorpolitik Sygefraværspolitik Særligt om fravær Fravær med og uden løn Fravær af familiemæssige årsager (barsel, omsorgsdage m.v.) Jubilæum og receptioner Undervisning/bijob Ferie Feriefonden Velfærdsordninger Rummelige arbejdspladser Politik for orlov Ligestilling Lønpolitik Ledelsesgrundlag Lederkodeks Samarbejdet og MED-organisationen Side2/36

3 Side3/36 Forord I Roskilde Kommune arbejder vi for at gøre Roskilde Kommune til en attraktiv arbejdsplads og for at virkeliggøre de 3 fælles overordnede ledelsesværdier synlighed, åbenhed og fokus på resultater. Den lokale MED-aftale sikrer, at udviklingen af vores fælles arbejdsplads sker i dialog mellem medarbejdere og ledere. Personalepolitikken bygger på den grundlæggende tankegang, at den bedste ledelse er den, der tager højde for den konkrete situation. Med afsæt heri og de formulerede personalepolitiske værdier udstikkes rammerne for lokalt at finde den rigtige løsning. De fire personalepolitiske værdier er: Engagement Medindflydelse og medbestemmelse At vi opfører os ordentligt over for hinanden og tager hinanden alvorligt, og At der er balance mellem familie- og arbejdsliv. Personalepolitikken afstikker rammerne, giver retning og spillerum til lokalt at finde den rigtige løsning, i den konkrete situation og skabe sammenhæng. Med lokalt menes direktørområde-, afdelings- og arbejdspladsniveau. Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Hovedudvalget, jf. MED-aftalens 7. I kommunen er etableret et Medarbejderpanel, som 2-3 gange årligt spørges om personalepolitiske emner. Resultaterne herfra er sammen med resultater fra den 3-årlige trivselsundersøgelse og drøftelser i MED-organisationen med til at skabe et bedre grundlag for at justere personalepolitikken og for fremadrettet at skabe en endnu bedre arbejdsplads. Hovedudvalget og MED-organisationen vil på årlige seminarer drøfte personalepolitikken og personalepolitiske indsatsområder. Personalepolitikken er således dynamisk, og der vil løbende blive ændret og udarbejdet nye delpolitikker, der hvor det giver mening.

4 1. Overordnet personalepolitik for Roskilde Kommune Side4/36 Det er visionen at udvikle en moderne kommune, som på alle væsentlige områder er førende i Danmark. Borgere, virksomheder og medarbejdere skal opleve at Roskilde Kommune er noget helt særligt i Danmark. Dygtige og motiverede medarbejdere er en helt afgørende basis for kommunens service og udvikling af en stærk og moderne kommune. Et hovedindsatsområde er derfor at sikre en moderne, attraktiv og værdsættende arbejdsplads, som kan fastholde, udvikle og tiltrække medarbejdere. Personalepolitikken skal understøtte bestræbelserne på at tiltrække og fastholde kompetente ledere og medarbejdere og sikre, at Roskilde Kommune er en attraktiv arbejdsplads, således at personalet til enhver tid kan give borgerne den bedst mulige service. For at det kan blive en realitet, er der formuleret følgende fire personalepolitiske værdier At der skabes og fastholdes engagement. At der er et åbent tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere, og medindflydelse og medbestemmelse både på det strategiske, det taktiske og operationelle niveau. At vi opfører os ordentligt overfor hinanden og tager hinanden alvorligt. At der er balance mellem ressourcer og målsætninger og fokus på sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv. Dertil kommer den kommunale MED-aftale og ledelsesgrundlaget. Der skal løbende arbejdes med at give personalepolitikken indhold og retning, på hver enkelt arbejdsplads inden for følgende hovedområder: Arbejdsmiljø- og trivsel Arbejds- og personaleforhold Kompetenceudvikling lønpolitik Personalepolitikken skal forankres hos medarbejderne: ved at personalepolitikken er nærværende i hverdagen. via MED-organisationen, hvor medarbejdere har medindflydelse og medbestemmelse på alle væsentlige forhold vedr. deres arbejde forud for at der træffes beslutninger og

5 gennem velfungerende interne kommunikationskanaler. Side5/36 Kommunen laver løbende trivselsundersøgelse for alle medarbejdere, for at fokusere fremadrettet på, hvordan vi kan skabe en endnu bedre arbejdsplads.

6 2. Arbejdsmiljø- og trivselspolitik Side6/36 Roskilde Kommune prioriterer arbejdsmiljø og trivsel for medarbejderne højt. Alle skal gå lige så raske og tilfredse hjem, som de kommer. Arbejdsmiljøforholdene skal være så gode, at arbejdspladserne bliver attraktive og udviklende, så de understøtter fastholdelse af medarbejderne og er med til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Arbejdsmiljøarbejdet skal være synligt Der skal være åbenhed Vi vil have fokus på forebyggelse og resultater Et sundt arbejdsmiljø i ordentlige fysiske rammer, hvor medarbejderne trivsel sikres ved: At sætte fokus på trivsel og sundhed. At forebygge nedslidning, både fysisk og psykisk. At arbejdsmiljø tænkes ind som en naturlig del af ændringer i arbejdstilrettelæggelse og fysiske rammer. Forebyggelse af arbejdsbetinget sygefravær. Forebyggelse af arbejdsskader. Rummelige arbejdspladser, med plads til medarbejdere med nedsat arbejdsevne. At vi opfører os ordentligt overfor hinanden og tager hinanden alvorligt. Hvordan kan det blive en realitet? MED-udvalgene på alle niveauer skal udarbejde en årlig plan for indsatsområder omkring arbejdsmiljø og trivsel. Udgangspunktet er indsatsområderne udpeget af Hovedudvalget byggende på dokumentation af forhold. Medarbejdere og ledere har et fælles ansvar for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel. Det er på de enkelte arbejdspladser, der via åbenhed og synlighed kan gøres noget for at udvikle et godt og sundt arbejdsmiljø. MED-udvalgene skal kende deres opgaver, pligter og rettigheder. Der tilbydes løbende uddannelse til håndtering af arbejdsmiljøopgaven. For at understøtte dette, arbejdes der med: Sundhedsordning (2.1) Systematisk arbejdsmiljøarbejde (APV) (2.2) Stress (2.3) Røgfrit arbejdsmiljø (2.4) Alkohol og rusmiddel(2.5) Forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane (2.6)

7 2.1. Sundhedsordning Side7/36 Indhold i sundhedsordningen: Sundhedstjek med rådgivning i forhold til resultatet af sundhedstjekket. Sundhedsklinik/ker tilbud om massage, fysioterapi m.m. Forebyggende motion. Diverse kursustilbud, efter behov f.eks. rygestop, motion og helbred. Temamøder om sundhed, f.eks. stress, trivsel, kultur. Arrangeres som gå hjem møder. Rammerne for at benytte sundhedsordningen: Ordningen omfatter alle medarbejdere i Roskilde Kommune. Der er som udgangspunkt ingen begrænsning på brug af ordningen for den enkelte medarbejder. Der er dog en begrænsning i kapaciteten for de enkelte elementer. Kapaciteten forsøges tilpasset efterspørgslen. Tilbuddene er gratis for alle medarbejdere. Medarbejderne betaler selv den tid, de bruger på tilbud i sundhedsordningen Systematisk arbejdsmiljøarbejde For at sikre at der arbejdes med de vigtigste arbejdsmiljøopgaver hele tiden, kræves der en systematisk tilgang til arbejdet med at udvikle arbejdsmiljøet. Medarbejdere og ledere har et fælles ansvar for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel. Det er på de enkelte arbejdspladser, der via åbenhed og synlighed kan gøres noget for at udvikle et godt og sundt arbejdsmiljø. Systematisk arbejdsmiljøarbejde sikres ved: Løbende udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV). Arbejde med løbende at forbedre de metoder der bruges til udarbejdelse af APV At udarbejde systematiske kortlægninger med til hørende handlingsplaner. At arbejdsmiljø tænkes ind som en naturlig del af ændringer i arbejdstilrettelæggelse og fysiske rammer. Systematisk opfølgning og analyse af arbejdsskader. Systematisk arbejde med forebyggelse af arbejdsbetinget stress og arbejdsbetinget sygefravær. Hvordan kan det blive en realitet? MED-udvalgene på alle niveauer skal udarbejde en plan for, hvordan der gennemføres APV i deres område.

8 MED-udvalgene skal følge op på generelle problemstillinger i deres område. Side8/36 Den enkelte arbejdsplads udarbejder løbende APV efter retningslinjer vedtaget af Hovedudvalget. Handlingsplanene for APV på den enkelte arbejdsplads skal være opdateret med de seneste handlinger og beslutninger. MED-udvalgene skal kende deres opgaver, pligter og rettigheder i forhold til arbejdsmiljøgaven. Der tilbydes løbende uddannelse til håndtering af arbejdsmiljøopgaven. For at understøtte dette er der følgende redskaber til rådighed: Hovedudvalgets arbejdsmiljøindsatområder for året findes på intranettet. Vejledning til udarbejdelse af APV findes på Intranettet. HR tilbyder rådgivning og undervisning i håndtering af arbejdsmiljøopgaven Stresshåndtering Roskilde Kommune ønsker at være en arbejdsplads, hvor der er åbenhed og omsorg for hinanden. En arbejdsplads hvor forebyggelse af arbejdsbetinget stress er noget man tager alvorligt og handler på. Forebyggelse af arbejdsbetinget stress er et fælles ansvar for ledere og medarbejdere. Det sikres ved: At vi opfører os ordentligt overfor hinanden og tager hinanden alvorligt. At vi løbende fokuserer på sammenhængen mellem ressourcer og opgaver. At der bliver talt åbent om psykiske belastninger. At der er åbenhed og tryghed på arbejdspladsen, der fremmer dialogen. At der bliver draget omsorg for, at en kollega, der har ændret sig f.eks. fordi han eller hun virker træt, initiativløs, irritabel eller som måske er trist, får hjælp og støtte. Hvordan kan det blive en realitet? MED-udvalgene på alle niveauer skal arbejde for at skabe rammer, der er med til at forebygge arbejdsbetinget stress. For at forebygge arbejdsbetinget stress, skal den enkelte arbejdsplads mindst en gang årligt forholde sig til om stresspolitikken virker. At der på den enkelte arbejdsplads findes lokale retningslinjer for, hvordan man hjælper en kollega med stress symptomer. Hovedudvalget vurderer løbende om der er behov for særlige forebyggende tiltag. Dette kan bl.a. vurderes via trivselsundersøgelser eller lignende.

9 Side9/36 For at understøtte dette er der følgende redskaber til rådighed: Kommunen har uddannet en række stressvejledere, som kan hjælpe de enkelte arbejdspladser i gang med arbejdet. Dialogværktøjer på Intranettet Link til relevante web-steder med viden om stress Værktøjer til afdækning af stress på intranet Løbende temamøder og undervisning om stress, trivsel og arbejdsglæde. Viden om stress forebyggelse indgår som en del af arbejdsmiljøuddannelsen. Vurdering af lokal stresspolitik og retningslinjer ind går som en del af APV. Arbejdspres og krav i arbejdet indgår som en del af MUS/GRUS-samtaler. Stresshåndtering indgår i kommunes lederuddannelse Rygepolitik 1 Formålet med politikken er at sikre, at borgere og ansatte i Roskilde Kommune skal kunne bo, færdes og arbejde i røgfrie miljøer. Det betyder, at der ikke må ryges i kommunens lokaler og i kommunens køretøjer. På den måde sikres det, at medarbejderne og de borgere, der færdes i kommunale bygninger, ikke udsættes for tobaksrøg. Hvordan sikres røgfrie miljøer? Rygning er alene tilladt i det fri. Rygning i det fri skal foregå på en sådan måde, at andre ikke udsættes for tobaksrøgen. Ledelsen anviser passende områder for rygning i det fri, og det forudsættes, at der alene ryges i forbindelse med pauser, hvor det i øvrigt er foreneligt med arbejdet. Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn heller ikke i det fri. Børn er særligt sårbare over for passiv rygning. Rygning i samvær med børn er derfor ikke tilladt. Dette gælder både i de kommunale lokaler og udendørs. For skoler og institutioner aftales det lokalt, hvordan dette skal føres ud i livet på udflugter, lejrskoler m.v. Kommunale lokaler, hvor børn og unge opholder sig skal være konsekvent og totalt røgfri miljøer. 1 Rygepolitikken samt revision heraf er vedtaget af byrådet den 25. april og 23. maj 2007.

10 Ved arbejde i borgernes hjem er det en forudsætning for ydelsen, at borgerne ikke ryger medens medarbejderne er til stede i hjemmet. Side10/36 Det udgør et særligt problem, at visse medarbejdere har deres arbejde i brugernes hjem, f.eks. i plejeboligen eller hos en modtager af hjemmepleje. Ifølge udkast til lovforslag til lov om røgfri miljøer, kan det som forudsætning for ydelsen pålægges beboerne ikke at ryge i den tid, hvor personalet opholder sig i boligen. I forbindelse med visitation af ydelser over for brugerne skal forvaltningerne (såfremt lovforslaget vedtages) stille som betingelse, at borgeren ikke ryger, mens medarbejderne er til stede i hjemmet. Endvidere er det ikke tilladt for medarbejderen at ryge i borgerens hjem. Der etableres lokale løsninger, hvor der er særlige hensyn at tage til borgerne/brugerne. På fællesarealer på f.eks. plejehjem og døgninstitutioner, eller hvor der er særlige hensyn at tage til brugerne, f.eks. væresteder, kan der være en interessekonflikt mellem hensynet til medarbejdernes sundhed og hensynet til brugerne. Denne konflikt må løses konkret på en måde, der tager hensyn til medarbejderne, men samtidig er respektfuld over for brugerne. Disse løsninger skal findes af de enkelte forvaltninger efter drøftelse i MED-udvalg og/eller bruger-pårørende råd m.v. Ledelsen på en arbejdsplads kan dispensere fra rygepolitikken i særlige tilfælde Dispensationen kan alene gives ved enkeltstående, festlige lejligheder. Hvordan kan røgfrie miljøer blive en realitet? Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overholdes Ledelsen på en arbejdsplads har ansvaret for, at alle gældende regler overholdes. Ledelsen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder ovenstående. Med henblik på at understøtte røgfrie miljøer tilbydes medarbejderne i kommunen rygeafvænning. Rygepolitikken gælder også på selvejende institutioner.

11 2.5. Alkohol og rusmidler Side11/36 Det er et overordnet princip, at rusmidler og arbejde ikke hører sammen. Det er en selvfølge, at ingen er påvirket af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. Formålet med alkohol- og rusmiddelspolitikken er at den skal medvirke til at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø og fremme sikkerheden på arbejdspladserne. Alkohol- og rusmiddelspolitikken skal være forebyggende og sikre at en kollega ikke kommer ud i et misbrug, samt hjælpe medarbejdere der har problemer med alkohol/rusmidler. Dette til gavn for medarbejderen og for arbejdspladsens effektivitet og omdømme, således at kommunen fremstår som en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Hvis en medarbejder har et misbrugsproblem som påvirker arbejdsindsatsen, skal der tilbydes hjælp. Når hjælp tilbydes, har medarbejderen pligt til at indgå en skriftlig aftale med den lokale ledelse om behandling, for at undgå afskedigelse. Behandling af misbrugsproblemer betragtes på samme måde som sygdom med hensyn til fravær. Der skal være tryghed og accept af behandlingen, også i forhold til kollegaerne. Fælles retningslinjer Alkohol- og rusmiddelspolitikken indeholder fælles retningslinjer, der gælder for alle områder af kommunens virksomhed. De fælles retningslinjer omfatter følgende: Alkohol/rusmidler er uforeneligt med arbejdets udførelse og må ikke indtages i arbejdstiden. Ved særlige lejligheder kan der indtages alkohol i beskedent omfang, hvis det er aftalt med lederen. Der skal dog altid være alkoholfrie drikke som alternativ. Der kan dog aldrig indtages alkohol ved særlige lejligheder, for de medarbejdere, der efterfølgende har arbejdsopgaver med direkte borgerkontakt. Det er alles ansvar, at alkohol- og rusmiddelspolitikken overholdes. Både ledelse og kollegaer skal være opmærksom på, om en medarbejder/kollega kan have et misbrugsproblem. Løsning af misbrugsproblemer Såvel ledelse som medarbejdere, kollegaer og tillidsrepræsentanter/sikkerhedsrepræsentant har pligt til at være opmærksom på eventuelle misbrugsproblemer blandt personalet. De har pligt til at gøre opmærksom på en mulig behandling og ledelsen har pligt til at medvirke ved henvisning til behandlingssystemet.

12 Overtræder en medarbejder reglerne om indtagelse af alkohol/rusmidler på arbejdspladsen skal det påtales straks. Side12/36 Hvis der er begrundet mistanke om et misbrugsproblem, skal der afholdes en samtale. Samtalen har til hensigt at afdække et eventuelt misbrug. Ved denne samtale er der mulighed for at tilknytte en ekstern misbrugsrådgiver (psykolog). Denne rådgiver kan alene rekvireres via HR og Organisation (jura-teamet). Medarbejderen har mulighed for at tage bisidder, efter eget valg, med til samtalen. Det meddeles medarbejderen i samtalen, at misbrugsproblemet skal afhjælpes, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis det ikke sker. Der gives i samme samtale vejledning om hvor hjælp kan rekvireres, jfr. nedenfor under alkoholbehandling. En medarbejders misbrug bør ikke føre til afskedigelse, før det har været forsøgt at stoppe misbruget. Fører misbruget til egentlige tjenesteforseelser sanktioneres disse dog på normal vis. Roskilde Kommune vil aktivt støtte og hjælpe enhver ansat, der søger hjælp på grund af problemer med alkohol og rusmidler. Pligt til skriftlig aftale Medarbejderen har pligt til at indgå skriftlig aftale med ledelsen om vilkårene for behandling. Påtænker ledelsen at afskedige en medarbejder med begrundelse i gentagelsestilfælde af misbrug skal det dokumenteres, at behandling har været foreslået eller forsøgt eller tidligere gennemført. Behandlingsmuligheder Der tilbydes ambulant alkoholbehandling via: Center for Alkohol- og Stofbehandling, der tilbyder intensiv psykologisk behandling til personer med alkoholproblemer. Behandlingen varetages af psykologer. Lænken, alkoholambulatorium. Behandlingen varetages af læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Dag/døgnbehandling: Der kan i særlige tilfælde bevilges dag/døgnbehandling, såfremt det vurderes at det er nødvendigt. Der tilbydes stofmisbrugsbehandling via: Center for Alkohol- og Stofbehandling

13 2.6. Politik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane Side13/36 Roskilde Kommune ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne kan føle sig trygge og hvor der tales åbent om vold og trusler, mobning og chikane. Roskilde Kommune ønsker at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden. Forebyggelse af vold trusler, mobning og chikane er et fælles ansvar for ledere og medarbejdere. Roskilde Kommune er en arbejdsplads hvor forebyggelse af vold og trusler er noget man tager alvorligt og handler på. Roskilde Kommune er også en arbejdsplads hvor chikane og mobning blandt medarbejdere/ledelse ikke tolereres. Vi tolererer ikke vold, trusler, mobning eller chikane fra borgeren. Dette gælder både direkte fysisk vold, psykisk vold (hvor medarbejderen forulempes eller forhindres i at udføre sit arbejde) og episoder, hvor medarbejderen eller dennes pårørende trues med vold eller tvang. Det sikres ved: At vi respekterer hinanden og tager hinanden alvorligt. At vi taler åbent om risikoen og frygten for vold og trusler. At vi løbende vurderer risikoen for vold og trusler på de enkelte områder. At der på alle relevante områder findes en handlingsplan der beskriver, hvordan man vil forebygge vold, hvad man gør, hvis der opstår episoder med vold og trusler, og hvordan man følger op på episoderne. At mobning og chikane ikke accepteres. At der bliver talt åbent om trivsel og samarbejdsformer. At der er åbenhed og tryghed på arbejdspladsen, det fremmer dialogen. Hvordan kan det blive en realitet? MED-udvalgene på alle niveauer vurderer hvad der skal gøre på deres område for at forebygge vold, trusler, mobning og chikane. At der på OMU/LMU niveau er en nedskrevet handlingsplan for hvordan man håndterer vold og trusler, hvis de opstår. Psykisk arbejdsmiljø indgår som en naturlig del af APV. Alle medarbejdere har kendskab til værktøjer til at imødegå vold og trusler At der er udviklet arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler. At medarbejdere der udsættes for vold og trusler, tilbydes krisehjælp og får mulighed for at bearbejde voldelige episoder. For at understøtte dette, er der følgende redskaber til rådighed: Handlingsplaner på alle områder for vold og trusler Der findes en vejledning på Intranettet om hvad en lokal handlingsplan minimum skal indeholde. Link til relevante web-steder med viden om vold, trusler, mobning og chikane.

14 3. Kompetence- og medarbejderudvikling Side14/36 En offensiv strategi for kompetenceudvikling er afgørende for, at Roskilde Kommune kan tiltrække og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere, som er grundlaget for at udvikle en førende moderne kommune. Trygge og gode rammer for alle medarbejdere er en forudsætning for, at den enkelte kan udvikle sig. Alle medarbejdere skal løbende lære nyt og udvikle deres kompetencer. Ved kompetenceudvikling forstås udvikling af såvel faglige, personlige som sociale kompetencer. Kompetencerne udvikles i arbejdssituationen, på kurser, under uddannelse og hver gang medarbejderne prøver noget nyt, evt. i nye sammenhænge. Kommunen investerer hvert år penge i medarbejdernes kompetenceudvikling. Ledelsen har ansvaret for, at der er de rette kompetencer til at løse opgaverne, og at der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling. Det er et fælles ansvar at pege på udviklingsområder og få prioriteret kompetenceudviklingen i dagligdagen. Den offensive kompetenceudvikling skal udvikles ad 2 systematiske veje. Dels ved et grundlæggende introduktionsforløb i forbindelse med nyansættelsen, og dels ved en løbende systematisk kompetenceudvikling. Det sikres ved: At prioritere en grundig introduktion med henblik på, at medarbejderne hurtigt får den fornødne viden til at løfte opgaverne og får oparbejdet et grundlæggende netværk i organisationen. At skabe åbenhed og dialog omkring kompetencer og behovet for kompetenceudvikling både for arbejdspladsen og den enkelte. At der er åbenhed og vilje til at afprøve nye veje og metoder til kompetenceudvikling. At der sker en systematisk afdækning af behovet for udvikling af kompetencer, samt at der lægges planer for, hvordan man opnår kompetencerne. At der som led i kompetenceudviklingen arbejdes med at udvikle nye og alternative karriereveje. For at understøtte dette arbejdes der med følgende:

15 Introduktion (3.1) Side15/36 Vidensdeling (3.2) Fokus på kompetenceudvikling (3.3) MUS/GRUS-samtaler og kompetenceplaner m.v. (3.4). 3.1 Introduktion Introduktion for nye medarbejdere til Roskilde Kommune som arbejdsplads gælder alle nyansatte medarbejdere i kommune. Introduktionen skal sikre at den nyansatte hurtigst muligt bliver integreret fagligt og socialt. Det gælder i forhold til egen arbejdsplads, området og Roskilde Kommune som helhed. Introduktionen deles op i tre niveauer: Niveau 1: Introduktion til arbejdspladsen Første arbejdsdag skal der foreligge en plan for introduktion af den enkelte medarbejder. Introduktionen til arbejdspladsen skal sigte på at introducere til det nære arbejdsområde, f.eks. konkret opgaveløsning og rutiner på arbejdspladsen, kollegaer mm. Introduktionen planlægges af medarbejderens nærmeste leder. Niveau 2: Introduktion til området Indenfor de første 2-3 første måneder af ansættelsen skal der introduceres til områder, som har betydning for medarbejderens opgaveløsning i forhold til resten af forvaltningen, introduceres til direktørområdets placering i organisationen og betydning i forhold til de borgere, de betjener. Introduktionen holdes for alle nyansatte medarbejdere i direktørområdet efter behov. Det er de enkelte direktører, der er ansvarlige for introduktionen. Niveau 3: Introduktion til Roskilde kommune Indenfor de første 3 måneder af ansættelsen skal der introduceres til Roskilde Kommune som helhed. Fokus er på orientering om forhold, som har betydning for alle ansatte i Roskilde Kommune, så den enkelte medarbejder kan se sin arbejdsplads som del af en helhed, hvor der er mange forskellige faggrupper. Introduktionen afholdes sammen med kommunens øvrige nyansatte medarbejdere efter behov og planlægges og gennemføres af HR.

16 3.2. Vidensdeling Side16/36 Kompetenceudviklingen sker både gennem eksterne og interne uddannelsesforløb og understøttes af en arbejdstilrettelæggelse, der sætter fokus på udvikling og skaber forståelse for de opgaver, som varetages i andre dele af organisationen. Leder og medarbejder skal understøtte en kultur, hvor vidensdeling er en naturlig del af arbejdsprocessen. Det kan blive en realitet ved generelt at dele erfaring og viden i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, at understøtte samspillet internt i organisationen, så kompetencerne kan flyde derhen, hvor der er brug for dem, at lette deltagelse i tværfagligt samarbejde, at arbejde med projektorganisering og at medarbejderne gives mulighed for jobrotation m.v. 3.3 Fokus på kompetenceudvikling Fokus på kompetenceudvikling sker primært i den løbende dialog mellem medarbejder og leder på den lokale arbejdsplads. Kommunen tilbyder både interne kurser og afsætter midler til eksterne kurser. Herudover vil der blive satset på udbud af kurser/seminarer/konferencer, der ikke er snævert faglige, men som netop er personligt udviklende og som kan give mening for medarbejderen uagtet om denne arbejder i den ene eller den anden sektor. Samtidig vil formidlingen af kurser mv. bliver forstærket sådan, at det sikres, at medarbejderen i det yderste led har kendskab til tilbuddene. Et nyt satsningsområde, der kan forstærke udviklingen af bl.a. de personlige kompetencer er jobrotation. Jobrotation kan medvirke til netværksopbygning og styrke medarbejderens tværfaglige samarbejdsflader og kan ses som en karriere- og fastholdelsesmulighed, der kan drøftes ved MUS-samtalen.

17 Side17/ Medarbejderudviklingssamtaler og kompetenceplaner m.v. Medarbejderudviklingssamtalen holdes en gang årligt og er et supplement til den daglige arbejdsmæssige og personlige kontakt mellem leder og medarbejdere. Med samtalen skabes en systematisk og struktureret ramme for dialog om de faglige og personlige kompetencer, oplevelsen af samarbejdet og arbejdsbetingelserne, opgavevaretagelsen på kortere og længere sigt og den enkeltes og arbejdspladsens behov for kompetenceudvikling. Medarbejderudviklingssamtalen skal bidrage til at skabe en attraktiv arbejdsplads gennem åbenhed og dialog om den enkelte medarbejders arbejdssituation og kompetenceudvikling og bidrage til at skabe fokus på resultater. Rammerne for samtalen er en ligeværdig dialog mellem lederen og medarbejderen, der har et gensidigt ansvar for, at samtalen får fokus på udvikling, det fremadrettede, samarbejdet og målene. Samtalerne foregår som udgangspunkt med nærmeste leder. Det forudsættes, at der forud for samtalerunden afholdes et fælles møde for arbejdspladsen/enheden, hvor der med udgangspunkt i lederens oplæg er en direkte dialog om de overordnede rammer og mål for arbejdsstedet. Der henvises i øvrigt til konceptet for Gruppeudviklingssamtaler (GRUS), der kan aftales anvendt som et supplement til MUS. I forbindelse med samtalen laves en udviklingsplan. Den beskriver medarbejderens mål, aktiviteter og udviklingsområder for det kommende år. Planen udgør samtalens konklusion. Udviklingsplanen indgår i personalesagen både med henblik på dokumentation af eventuelle udviklingsplaner og med henblik på, at disse kan indgå i senere samtaler. Der er åbenhed om de konkrete aftaler om kompetenceudvikling. Hvis der er behov for fortrolighed udfærdiges et tillæg til udviklingsplanen som også journaliseres på personalesagen. Det bemærkes, at de individuelle aftaler for kompetenceudvikling eventuelt kan afvente, at samtlige samtaler er gennemført med henblik på en kortlægning af hele arbejdsstedets behov for kompetenceudvikling og deraf følgende overordnede plan for kompetenceudvikling.

18 MUS skal som minimum indeholde følgende: Side18/36 Status for medarbejderens udviklingsmål og bidrag til arbejdspladsens målopfyldelse, samarbejde og trivsel. Drøftelse af rammerne for opgaveløsningen, herunder tid og ressourcer. Aftale om opgaver og mål for fremtiden på kort og lang sigt. Drøftelse af samarbejdsrelationer med lederen og andre samarbejdspartnere. Drøftelse af kompetenceudvikling i forhold til opgaveløsningen. Aftale om personlig og faglig kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder. Leder og medarbejder skal fra det 52. år tilbydes at drøfte seniorrelevante spørgsmål. Konceptet for MUS er et rammekoncept. Det betyder, at det er op til den enkelte arbejdsplads at tilpasse konceptet til arbejdspladsens behov.

19 4. Arbejds- og personaleforhold Side19/36 Roskilde Kommune har fokus på at skabe den attraktive arbejdsplads ved, at medarbejderne føler sig værdsat og har medbestemmelse og medindflydelse på arbejdstilrettelæggelsen og samtidig har mulighed for at nå en hensigtsmæssig balance mellem arbejde og familieliv. Det kan blive en realitet ved: At der er opmærksomhed på den enkeltes arbejdssituation i forhold til arbejdspladsens samlede opgaveløsning. At arbejdspladsen ved rekruttering får gennemtænkt behovet for opgaveløsning og kompetencer i dialog med medarbejderne. At der rekrutteres kompetente medarbejdere. At der er et fælles ansvar for at sikre udvikling af en god arbejdsplads. At der skabes mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse gennem dialog og balance mellem opgaver og vilkår. At arbejdsvilkårene er udviklende og værdsættende. At der arbejdes bevidst med konstruktiv og konkret feedback og evaluering.

20 4.1. Arbejdstid Side20/36 I Roskilde Kommune løser medarbejderne meget forskellige opgaver og derfor fastlægges arbejdstiden meget forskelligt. Vilkårene følger både af lokale aftaler og de forskellige overenskomster og af arbejdsmiljølovgivningen. De forskellige aftaler og overenskomster findes via personalesiden på intranettet Rekruttering og ansættelsesudvalg Dygtige og motiverede medarbejdere er afgørende for kommunens service og udvikling. Leder og medarbejdere samarbejder om rekrutteringsprocessen. Det kan blive en realitet ved ved stillingsledighed vurderes stillingsindhold og behovet for genbesættelse at ledelsen og medarbejdere i afdelingen drøfter, hvilke kompetencer, der er brug for både på kort sigt og på lidt længere sigt, at nedsætte små, men repræsentative ansættelsesudvalg både hvad angår det rent faglige og det mere kollegiale element ved udvælgelsen, at der arbejdes bevist og struktureret med at vurdere ansøgernes faglige og personlige kompetencer og ved at sikre at alle i ansættelsesudvalget overholder reglerne om tavshedspligt. At sikre, at der udarbejdes et introduktionsprogram. Kompetencen til at ansætte følger linjen, som det fremgår af beskrivelsen af kompetenceforholdene. Den leder, der har budget- og personaleansvar, har ansættelseskompetencen og er formand for ansættelsesudvalget. Lederen beslutter, hvordan ledelsen skal repræsenteres i ansættelsesudvalget og kan supplere med en ekstra ledelsesrepræsentant. Lederen er ansvarlig for, at proceduren overholdes i den enkelte sag, jf. også den personaleadministrative vejledning samt rekrutteringsværktøjet i øvrigt. Direktørstillinger Ved stillingen som kommunaldirektør udpeger Hovedudvalget 2 medarbejderrepræsentanter og ved en direktør udpeger forvaltningsmedudvalget 2 medarbejderrepræsentanter.

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Fælles personalepolitik

Fælles personalepolitik Fælles personalepolitik MED-Hovedudvalget 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bornholms Regionskommunes værdigrundlag... 2 Den fælles personalepolitik i Bornholms Regionskommune... 3 Alkohol

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Personalepolitik. Jammerbugt Kommunes

Personalepolitik. Jammerbugt Kommunes Jammerbugt Kommunes Personalepolitik Overordnet personalepolitik og delpolitikker for: Forebyggelse af arbejdsbetinget stress Intern information Kompetenceudvikling Løn Misbrug Mobning og seksuel chikane

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere