geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004"

Transkript

1 November geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto bliver nu anerkendt som basisdata. Geoforum er proaktiv og har lavet en vejledning som indgår i det fortsatte FOT-arbejde. Se hjemmesiden og side 4-5 KORTDAGE 2004 Der er gang i skolegis. En landinspektør og en gymnasielærer ser på Kortdagenes specialprogram for gymnasieelever og sætter det i relation til gymnasiereformen. Se side 6-7 GIS for Mennesket. Det var overskriften for Kortdage 2004 i Odense. Der er klip, referencer og fotos fra begivenheden på Side 8-9 Rosa Luxemburg Hvad har hun med Kortdagene at gøre? Brevkassen rummer betragtninger af Ole Jacobi, som filosoferer over sammenhængen mellem sundhedssektoren og vores adressesystem samt de udfordringer strukturreformen indebærer. Se side 10 Vil du lære mere om fotogrammetri mm. via nettet. EuroSDR tilbyder distance elearning kurser. Se side 12 Møder/seminarer: JERNBANEMUSEET Tak for sidst til de 370 deltagere der var med på toget - Kongresser og mødekalender, se side 14 og 15

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Bestyrelse og udvalgsformænd geoforum.dk november 2004 Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, FSL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 & INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Trykkeri C.A Backhausen aps Fuglevangsvej 12 C 1962 Frederiksberg C Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr november 2004 Nr januar 2005 Nr februar 2005 Nr marts Indholdsfortegnelse: Leder: Organisation og økonomi... 3 Ortofotos en dansk vejledning om ortofotos - referat af aftenmøde i Geoforum i KMS... 4 GiS i skolen - Indtryk fra Geoforum s kortdage Gis for mennesket i Odense oktober... 6 Eksempler på Kortdagespræsentationer... 8 Fotocollage fra Kortdagene Blandede oplysninger...10 EuroSDR bestyrelses og videnskabskomité møde i Madrid...11 Short courses of EuroSDR Julemøde i København, Michael J.D. Linden-Vørnle MARS - den røde planet Julemøde i Aalborg for gruppe Vest Kongresser og møder Geoforum mødekalender...15 Aktuelle arrangementer i Øst og Vest...16

3 Leder: Organisation og økonomi Der er i den seneste tid, dvs. det sidste 1½ år, sat turbo på standardiseringsarbejdet med henblik på at opbygge fundamentet for en Infrastruktur for Stedbestemt Information. Vi er alle sammen meget glade for alle de initiativer, som Servicefællesskabet for Geodata har sat gang i på dette område og for det positive samarbejde, som vi også nyder godt af i Geoforum. Det er her på sin plads at liste de initiativer, som der tænkes på i denne sammenhæng. Udvalg til Nytænkning vedrørende Basisdata. Status: Rapporten og formandens indstilling er netop afleveret til styregruppen for SFG, som behandlede den på mødet den 17. november. Vejledning i Web Map Services. Status: Rapporten blev afleveret til SFG af Geoforum i maj 2003 og har siden kunnet downloades fra Geoforums hjemmeside. Vejledning i Web Feature Services. Status: Rapporten blev afleveret til SFG af Geoforum i august 2004 og har siden kunnet downloades fra Geoforums hjemmeside. GML Basisgeometri Forslag til implementeringsstrategi i Danmark. Status: Rapporten blev afleveret til SFG af Geoforum i september 2004 og har siden kunnet downloades fra Geoforums hjemmeside. Arbejdsgruppe til færdiggørelse af FOT specifikationen: Status: Der foreligger en afrapportering fra oktober 2004 men der arbejdes videre under overskriften: Etablering af et fælles geografisk administrationsgrundlag. Dette arbejde med FOT specifikationen henviser nu også til Vejledning om Ortofoto. Status: En arbejdsgruppe under Geoforum har udarbejdet et udkast, der foreligger i en 1. udgave, oktober 2004, som kan findes på Geoforums hjemmeside. Nyt Plansystem for kommunale plandata. Status: Rapport i høring foråret Udvalg til nytænkning af ejendomsdannelsen. Status: Arbejdet er i gang og forventes afsluttet med udgangen af Der er også andre initiativer i gang, men disse er måske nogle af de vigtigste på det tekniske område. Men der er måske især et område, som ikke fremgår af denne liste, et område, som flere af rapporterne henviser til og et område, som i den sidste ende nok kommer til at spille en afgørende rolle for den samlede implementering af alle disse tekniske bidrag til og selve opbygningen af Infrastrukturen. Det er som titlen på lederen siger: Organisation og økonomi. Servicefællesskabet havde oprindeligt planer om at nedsætte en arbejdsgruppe med titlen: Projektudvalg til nytænkning vedr. økonomi og jura på geodataområdet. Det var bl.a. tanken, at Udvalg til nytænkning vedrørende Basisdata skulle aflevere sin rapport til denne gruppe, som så skulle finde ud af, hvordan resultatet skulle implementeres, samt hvordan vilkår for udnyttelse af data herunder prissætningen skulle være. Vi kan også udlede af afrapporteringen fra FOT udvalget at en række spørgsmål nødvendigvis må henvises til at blive behandlet på et politisk niveau med henblik på at fastlægge retningslinierne for opbygningen af fælles løsninger og finansieringen af disse. MEN! Af en eller anden grund er projektudvalget aldrig rigtig kommet i gang med sit arbejde. Hvorfor kunne man spørge? Vi vil gerne her fra Geoforum give en stærk opbakning til at få sat gang i diskussionerne omkring de organisatoriske spørgsmål herunder i højeste grad også finansieringen af disse initiativer. Vi håber selvfølgelig på, at parterne i disse spørgsmål først og fremmest fokuserer på den meget store nytte hver enkelt organisation har af de fælles initiativer. Vi tror på, at disse fælles løsninger nu må være erkendt som en forudsætning både for at gennemføre strukturreformen med de omlægninger af centrale og decentrale datasamlinger, som dette medfører, men også for i det hele taget at gennemføre tankerne om digital forvaltning. Som ikke bare vi men mange andre gang på gang har peget på i den senere tid, er det nu parterne skal kende deres besøgelsestid, trække på samme hammel og finde en organisatorisk og økonomisk model for realiseringen af Infrastrukturen. Hvis det ikke lykkes lige nu, inden 1. januar 2007, kan det nemt vare endnu 30 år før der gives en lignende oplagt lejlighed til at få den moderne, digitale infrastruktur til at blive andet og mere end en ren floskel. Peter Normann Hansen 3

4 Ortofotos en dansk vejledning om ortofortos. Referat af aftenmøde i Geoforum I KMS Tirsdag 9. november 19:30. Søren Buch, formand for arbejdsgruppen indledte: I sommeren 2003 nedsatte Geoforum en arbejdsgruppe med det formål at få udarbejdet en vejledning/specifikation om ortofotos til brug i Danmark. Gruppen var bredt sammensat med repræsentanter for alle private firmaer, de to universiteter, fra amter, kommuner, Vejdirektoratet, KMS og fra GEUS. Formålet var, at få beskrevet, på en let og forståelig måde, de forhold og parametre, der har betydning for produktionen af ortofotos, deres kvaliteter og fejl og dermed også hvilke forhold, der har indflydelse på prisen på ortofotos. Vejledningen foreligger nu på Geoforums hjemmeside til download. Rapporten starter med en generel introduktion til begrebet ortofoto og beskrivelser af begreber, der har betydning for produktionen af ortofotos. Herefter gennemgås en række parametres betydning for nøjagtigheden af det færdige ortofoto, ligesom de muligheder, der er for at efterbehandle et ortofoto så det kommer til at se pænt ud, beskrives. Rapporten munder ud i et forslag til klassifikation af ortofotos, så disse deles op i tre klasser, ORTO1 ORTO2 og ORTO3 svarende til TK99 specifikationens inddeling af de tekniske kort i de tre klasser TK1, TK2 og TK3. Peter Schack Madsen, Århus Kommune indledte med en generel beskrivelse af brugen af ortofotos set ud fra en større kommunes synspunkt. Han fremhævede blandt andet, at ortofoto anvendes i den kommunale forvaltning fordi ortofotoet er målfast og sømløst, passer med kommunens øvrige kort og sidst men ikke mindst viser virkeligheden. I den kommunale forvaltning anvendes ortofoto til mange opgaver: visualisering, projekteringsgrundlag, analyser, genkendelse af objekter, baggrundsbillede for anden information, borgerinformationer og lokalplaner, digitalisering af særlige emner og temaer, måling af afstande og arealer, kontrol af andre kortprodukter, ændringsanalyser, historisk dokumentation og 3D visualisering ved drapering på højdemodel. Han anførte følgende forhold, der har betydning for anvendelsen af ortofoto: flyvehøjden, optagelsestidspunktet, den foretagne kontrastudjævning (når man gør ortofotoet pænt mister man information), den bagved liggende terrænmodel, den anvendte kameratype (normal/vidvinkel) linse og til sidst true ortofoto. Peter kom med nogle overvejelser om hvorvidt ortofoto kan erstatte stregkort og gav selv det entydige svar: nej. Ortofotoet kan erstatte enkelttemaer f.eks. hegn, dyrkningsgrænser osv. men ikke hele stregkortet. Han anførte, at ortofotoet er væsentlig tungerer at arbejde med end et vektorkort og der er problemer med at få ortofotoet overført til print/plot, PDAer og mobiltelefonterminaler. Han sluttede med stille det etiske spørgsmål om ortofotoet kan blive for godt og hvornår krænker vi privatlivets fred ved at lave ortofotos med meget stor opløsning? Claes Hviid, Amtsrådsforeningen, Fyns Amt, fortsatte med at fortælle om årstidernes betydning for anvendelsen af ortofoto og tog udgangspunkt t TK99 specifikationens definitioner af fotoperioder og gennemgik den typiske anvendelse af flyfotos taget på forskellige tidspunkter set ud fra et amts synspunkt. Søren Buch, Formand for arbejdsgruppen, BlomInfo A/S gennemgik de overordnede linier i vejledningen og fremhævede en række forhold, der er væsentlige, hvis man står i den situation, at man skal bestille et ortofoto. Fototidspunktet er væsentlig for hvad man kan se på et ortofoto jf. Claes Hviids indlæg, dog var der ikke helt enighed om perioden løvspring, hvor Søren slog løvspring og sommer sammen til en periode dækkende 15. marts til 31. juli. Andre vigtige forhold var kameratypen dvs. vidvinkel contra normalvinkelt kamera, solhøjden dvs. tidspunkt på dagen, hvor billederne bliver taget lige som billedoverlappet har betydning for hvilken del af Periode Forår Løvspring Sommer Efterår før løvspring Efterår efter løvspring Vinter Karakteristika Tid Solhøjde middel stor stor middel - lav lav meget lav Slagskygger middel små små middel - lange lange meget lange Indsyn godt faldende dårligt dårligt godt godt el. dårligt Farver Eksempler på anvendelse brune og grå nuancer Teknisk og topografisk kortlægning Geologi Hydrologi Arkæologi lysegrønne og brune nuancer Bestemmelse af træarter. Kulissekort. 3 registrering mørkegrønne, brunlige og evt. gullige nuancer. Rig variation i vegetationen Vegetationsanalyse brune, gullige og røde nuancer Differentiering mellem nåle og løvtræer. Alternativ til forårsbilleder ifm. jordkartering mørkebrune og grå nuancer Arkæologi Alternativ til forårsbilleder hvis man ikke kan vente mørkebrune og grå evt. hvide nuancer Når man ikke kan vente 4

5 Ortofotos en dansk vejledning om ortofortos. billedet der kan anvendes til produktionen af ortofotoet. Da al ortofotoproduktion i dag foregår digitalt skal de analoge billeder omsættes til digital form. Her er en række muligheder for at vælge hvilken opløsning, man vil arbejde med. Typiske opløsninger er 7 12 µm, µm og > 18 µm. Det er væsentligt at få defineret den plane nøjagtighed af ortofotoet da den har stor betydning for hvad ortofotoet kan bruges til. Der blev anført 3 hovedforhold, der har betydning for ortofotoets nøjagtighed: Kvaliteten af det grundlæggende billedmateriale, orienteringen af billederne og nøjagtigheden af højdemodellen. Det blev anført, at ortofotopixlen (selvfølgelig) skal være større end eller lig med skanningspixlen og som håndregel skal man regne med, at pixel størrelsen normalt skal være ca. 1/3 af nøjagtigheden i ortofotoet. Men der vil altid være argumenter for at vælge noget andet. Det kommer an på den konkrete brug af ortofotoet. Ligeledes anførtes det, at den efterbehandling af ortofotos, der foregår når de sættes sammen til sammenhængende mosaikker også har betydning for kvaliteten af det færdige ortofoto. Det er i sammenskæringerne, at man kan danne sig et billede af nøjagtigheden af ortofotomosaikken. Til slut gennemgik Søren den klassifikation af ortofotos, gruppen har opstillet i vejledningen. Formålet med denne klassifikation er, at hvis den følges, gerne skulle kunne gøre det muligt at sammenligne ortofoto stammende fra forskellige producenter. Udgangspunktet for sammenstillingen er TK99 specifikationens nøjagtighedsdefinitioner af højdemodeller, Ud fra denne definition kan man, med en række forudsætninger, komme frem til 3 klasser af ortofots, der matcher TK99 specifikationens kort TK1, TK2 og TK3. Efter pausen udspandt der sig en livlig diskussion hvor mange forhold blev berørt. Et spørgsmål drejede sig om true ortofoto, dvs. et ortofoto hvor man også har flyttet genstande over terræn på plads i billedet. Problemerne med true ortofoto er, at det kræver et detaljeret beskrivelse af forholdene over terræn. Hvis denne haves på forhånd, vil det formentlig være en mindre merudgift at producere et true ortofoto i stedet for et almindeligt ortofoto. Det blev påpeget, at når man kan adskille de enkelte processer i produktionen af ortofoto, vil der i fremtiden vil opstå en større fleksibilitet i produktionen. Hvis flyfotoene ikke også skal anvendes til at producere en DTM fra, fordi den allerede haves, så giver det en større fleksibilitet ved planlægningen af fotoflyvningen, f. eks. ved valg af kamera, ligesom en allerede eksisterende trådmodel over et byområde giver muligheden for væsentlig billigere true ortofotos. Der er ogs å mulighed for, at flyve med større længde og sidelap for derved at kunne undgå at anvende yderkanter af fotoet til produktion af ortofotoet På spørgsmålet om radiometrisk kvalitet af ortofotos havde gruppen fundet det for svært at give konkrete værdier for histogrammer med mere, og i stedet udarbejdet en eksempelsamling, til illustration af en række af de problemer, man vil opleve, når man beskæftiger sig med ortofoto. Både vejledningen og eksempelsamlingen kan downloades fra: Lars Tyge Jørgensen 5

6 GIS i skolen Indtryk fra Geoforums kortdage Gis for mennesket i Odense oktober. Af Asger S. Kristensen, Den danske Landinspektørforening og Karl-Erik Christensen, Silkeborg Gymnasium. Kortdagene i Odense var set fra sidelinien en stor succes. Ca. 75 foredragsholdere, et fyldigt og professionelt program, fire parallelsessioner to af dagene og fire gode key-note foredrag. Godt vejr og 370 tilfredse deltagere. Megen ros til arrangørerne. Geoforum ser fremad. De fleste trækdyr i GIS-verdenen er enten skaldede eller gråhårede. Eller i hvert fald langt på den forkerte side af de 40. Og der skal nødvendigvis snart sadles om! En speciel tirsdags-session var lagt til rette for elever fra Odense Katedralskole. Flemming Sigh hedder deres geografilærer, og han er én af disse gråhårede, engagerede GIS-folk, som man må tage hatten af for, - og som kæmper for at få GIS-undervisning kørt på skinner i de danske gymnasier. Danmark har 153 af dem - men endnu kun 25 ildsjæle. Nye elevforventninger og nye kompetencekrav giver parallelt med hastigt udviklende ny teknologi anledning til nye arbejdsformer i skolen. Både i folkeskolen og i gymnasiet. Eleverne sættes i centrum og der fokuseres i højere grad på deres aktive læring, som det er lærernes opgave at tilrettelægge rammerne for. Man prøver at give eleverne udfordringer, som de tænder på, værktøjer og metoder, de kan arbejde med samt et teoretisk og begrebsmæssigt redskab, som sætter arbejdet og dets resultater i perspektiv. I den situation ser man som lærer, at GIS-værktøjer og geodata rummer helt enorme muligheder for at generere aktive lærerprocesser, som engagerer og stimulerer læring. Gymnasie-reformen udgør den overordnede, fremtidige ramme for dette. Ind i mellem de traditionelle fag skabes der i det nye gymnasium nogle nye flerfaglige arbejdsrum, f.eks. almen studieforberedelse og naturvidenskabelige grundforløb. Disse giver plads til samspil mellem de traditionelle fag, som bringes i spil udenfor egne rammer. Her skal fagene på en ny måde vise deres berettigelse i gymnasiet. Det er ikke alene et snævert pensumkrav, men snarere en tydelig relevans set fra både fra elevernes, omverdenens synspunkt, som skal legitimere undervisningens indhold. Pensumkravene til de traditionelle fag er i gymnasiereformen omformuleret, og der lægges i højere grad op til et samspil med andre fag. Der er skabt rum til utraditionelle tiltag og inddragelse af nye emner og værktøjer, hvor GIS og bearbejdning af geodata er en helt oplagt mulighed. Geografifaget er omdøbt til >Naturgeografi< og har fået en skarpere naturfaglig profil. I reformens bekendtgørelser nævnes ordet GIS og der lægges op til arbejde med fremstilling af kort! Det er åbenlyst for enhver, at GIS er let at stave, men at forstå betydningen? Ulla Tørnæs og departementet har med gymnasiereformen gjort et lidt intetsigende, spædt forsøg. Det kan gøres bedre! Tilbage til Odense. Geoforum havde kørt kanonerne i stilling over for de unge gymnasielever. Ian Berg Sonne (Nordjyllands Amt), Thomas Balstrøm (Københavns Universitet), Hans Skov-Petersen, (Skov&Landskab, KVL), Lars Bodum (AAU), Keld Dueholm (DTU) og Ole Hjort Caspersen (RUC) førte eleverne gennem mulighedernes land. Og disse lyttede, sov ikke. Geodata og GIS-værktøjer til at lege med er pirrende, og håbløst at falde i søvn til. Så hellere børsnoteringer eller aktiekurser som sovepiller. Eleverne på Odense Katedralskole havde fået til opgave at bygge en ny by, bare en lille én på 3000 indbyggere. Et sted ude i landskabet på Fyn. Det var imponerende at følge elevernes analyse af, hvad man kunne og ikke kunne. Analyser vha. GIS-værktøjer og data fra Fyns Amt. Der skal bygges en ny by. Hvordan sikres at alle love og regler overholdes? De elever har sund fornuft. Konkretiseret i deres nedsættelse af en koordinationsgruppe under projektarbejdet. De fandt i forløbet lynhurtigt fundet ud af, hvor besværligt det var at lege samfund. Katedralskolen havde den gode oplevelse, at eleverne bad om, at få skolen åbnet i week-end erne, så de kunne få projektet bragt til ende og serveret ordentligt. En anden ildsjæl i gymnasieverde nen er geografilærer Jens Saugstrup fra Frederikshavn Gymnasium. Hans elever er også på GIS-vognen og kan lide det. De er faktisk så gode til det, at de har været i USA og præsenteret deres projekt i forbindelse med GLOBE - programmet. To gymnasie-elever fra Frederikshavn havde gennem en overraskende grundig GIS-analyse fokuseret på grundvandsbeskyttelse og drikkevandsforsyning og viste uddrag af deres projekt. Givetvis fra USA-besøget var de blevet scene-vante og leverede en professionel fremlæggelse. Der var senere på eftermiddagen flere gode indlæg fra Hanne Brande-Lavridsen, Lars Brodersen, Bent Hulegaard Jensen og Mette Arleth, alle AAU, og fra Mathilde Lissau, lærer ved Bodilsker Skole på Bornholm (og GIS-redaktør for folkeskoleområdet i Geografiforlaget), som berettede om GIS på hendes egen folkeskole. Hendes engagement var helt udover det sædvanlige. Igen til gymnasiet. Der er malurt i bægeret. Det ser nemlig ud til, at man på mange gymnasier indret- 6

7 GIS-opdragelse - og hvordan harmonerer det med gymnasiereformen? Bare 19 år. Fra Frederikshavn gymnasium. Top-professionel fremlæggelse. Drikkevand, jordbundens beskaffenhed, landskab. ter den nye reforms studieretninger således, at fagkombinationen Kemi og Naturgeografi bliver umulig for de unge at få. Det er katastrofalt. Kemi er adgangsgivende fag til naturvidenskabelige studier, f.eks. geofysik, geologi, geografi, og det er formodentlig sådan, at de unges interesse for at arbejde med stedbestemte data skal fødes i faget Naturgeografi. Det taler for, at kombinationen kemi-naturgeografi bør være mulig i gymnasiet. Som det ser ud nu, vil studenter fra naturfaglige studieretninger i gymnasiet således ikke kunne få faget naturgeografi fremover. I det nye gymnasium er det op til skolens bestyrelse og ledelse at fastlægge fagene på skolens studieretninger. Men der lægges fra forskellig side mange kræfter i at gøre GIS til et almindeligt arbejdsredskab i gymnasiet. Foruden ildsjælene opleves velvillig støtte fra bl.a. Informi GIS og flere dataejere. I samarbejde mellem Geografforlagets GOGIS gruppe, geografilærernes faglige forening og InformiGIS har været afholdt en række introduktionskurser på gymnasier landet over, hvor en stor del af landets geografilærere har opdaget de enorme potentialer i GIS som pædagogisk værktøj. Amternes Natur- og Miljøkontorer har typisk været meget velvillige samarbejdspartnere, og flere af disse har endog medvirket aktivt ved at installere en kopi af det pågældende amts sagsbehandler-gis på gymnasierne i amtet. Gymnasierne sorterer jo endnu under amterne og er dermed omfattet af amtets ret til brug af geografiske data. De store dataejere (KMS, Cowi, GEUS, KRAK m.fl.) har stillet en række data, bl.a. landsdækkende ortofotos og tekniske grundkort, til rådighed for en kortportal, som er under opbygning hos UNI-C. Også datasæt fra Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser vil efterhånden indgå. Danmarks Statistik stiller kommune- og amtsbaserede statistikker til rådighed. Skoler med abonnement på Skolernes Database Service (SKODA) får adgang til en ArcIMS, som giver mulighed for at browse i kortene og kombinere de forskellige kortprodukter. Der bliver også mulighed for at udskære vilkårlige kortudsnit (dog af begrænset udstrækning), f.eks. dækkende skolens lokalområde, og downloade disse som intelligente data til egen harddisk. En stor forhindring for GIS-brugere i skolen er herved overvundet, dvs. adgangen til relevante data. Gymnasieeleverne fra Odense Katedralskole gør sig klar til at høre om GIS-uddannelsen. Geografforlagets GOGIS gruppe har sammen med UNI-C været igennem lange slidsomme forhandlinger, for at få denne konstruktion til at falde på plads. Nu, hvor kontrakterne er underskrevet glædes alle over, at det trods alt kunne lade sig gøre. Kort og GIS er et godt grundlag for diskussion omkring planlægning Gad vide hvad der er på skærmen? Eksempler på GIS anvendelser i gymnasiets undervisning bliver flere og flere og en række undervisningsmaterialer er allerede udarbejdet. På og www. edugis.dk kan ses eksempler på cases til fri download. De rummer baggrundsmateriale, datasæt og opgaver med brugervejledning til eleverne. Til det nye gymnasiefag, Naturgeografi, er nye lærebøger undervejs, hvor GIS og analysearbejdet med geodata får en central placering. Så det hele ser måske ikke så mørkt ud endda. På flere konferencer har det vist sig, at man i det øvrige Europa og i USA følger nøje med i, hvad vi foretager os i lille Danmark præcis på dette felt. Men, men. GIS i Danmarks gymnasier er stadig et sejt, sejt træk. Asger S. Kristensen Karl-Erik Christensen 7

8 Eksempler på Kortdagspræsentationer Se flere præsentationer på 8

9 Fotocollage fra Kortdagene

10 Blandede oplysninger geoforum.dk november 2004 Brevkasse Det var spændende igen at opleve Geoforums kortdage 2004 i Odense. Et meget stort arrangement, hvor det største problem for deltagerne var at vælge mellem de mange parallelt kørende foredrag og emner. På tredje dagen var jeg inde og høre emnet Hurtig hjælp til de syge, en session hvor brugen af GIS i sundhedssektoren blev behandlet. Det var interessant at høre, hvilke problemer man står overfor, når man vil begynde at anvende GIS inden for en faglig sektor, hvor man ikke tidligere har benyttet geografi ske informationer. De problemer, man slås med i sundhedssektoren nu, ligner til forveksling de problemer, man tidligere har haft i alle andre fag, der er startet med GIS: vanskelig tilgang til egne data, problemer med sammenknytning af egne data, manglende informationer om hvordan data er skabt, og alle de øvrige ting vi kender så godt. Derfor varer det et stykke tid, inden man kan hente fremmede data ind og kombinere dem med egne data. Sundhedssektoren har en enestående mulighed for at udnytte geografi sk relaterede data, fordi vi i Danmark meget tidligt indførte CPR-nummeret. I folkeregisteret kan man følge det enkelte individs bosætning via adressen, og på denne måde knytte geografi sk relaterede informationer til hvert enkelt individ igennem et livsforløb. Derfor er adressen en meget vigtig nøgle i de danske informationssamfund, og det leder frem til foredraget : Når en strukturreform udfordrer geografi en, som blev holdt af Morten Lind fra KMS og Erhvervs- og Byggestyrelsen på den første af kortdagene. I de sidste 35 år har adresserne i Danmark været forsynet med en nøgle, bestående af et trecifret kommunenummer, en firecifret vejkode, et trecifret husnummer og et eventuelt bogstav. Hvis boligen ligger i en etageejendom, kan der yderligere være angivet etage og dørbetegnelse. I forbindelse med strukturreformen, hvor man planlægger en sammenlægning af fl ere danske kommuner, vil adressens nøgle blive berørt, idet der så vil kunne optræde fl ere veje med samme vejnummer i de nye kommuner. Problemet med nøgler i databaser er, at de ikke må indeholde information, som kan blive ændret. Fx ændres CPR nummeret ikke hvis vi skifter navn, hvad der er mange som gør, blandt andet ved indgåelse af ægteskab. Vejnavne duer heller ikke som nøgle, da vejnavne ofte ændres. Et eksempel herpå stammer fra Berlin, hvor man efter murens fald og genforeningen for 15 år siden fjernede alle de kommunistiske vejnavne fra Østberlin. Kun Rosa Luxemburg og et par andre gamle kommunister fi k lov at beholde deres gadenavne. Dette skabte stor forvirring blandt taxachauffører og postbude, og sikkert også i de østtyske databaser. I Danmark er forslaget at erstatte kommunenummeret med et postnummer for at få en entydig adresse. Men hvilken garanti er der, for at postnumrene ikke ændres. PostDanmark kan have ønsker om at ændre postdistrikterne på grund af rationalisering af postudbringningen, eller nye brevsorteringsmaskiner til automatisk afl æsning af postkoden, for slet ikke at tale om et salg af PostDanmark til et udenlandsk postfi rma, der har erfaringer med helt andre måder at dele et land ind i postdistrikter på. Så hvorfor ikke benytte de eksisterende adressenøgler som en unik nøgle? Nøglen vil så være en ren databasenøgle, og man skal ikke forsøge at afkode de enkelte cifre i nøglen for at fi nde oplysninger om kommune, vej eller husnummer. Nøglen vil i så fald skulle udbygges med et krydsreferenceregister, hvor man med nøglen som input kan afl æse det for tiden politisk korrekte vejnavn, den for tiden aktuelle kommune, postdistriktet, det husnummer som for tiden hænger over indgangen, og de koordinater som adressen har i det for tiden gældende referencesystem. Hvis man sørger for at gemme dette register, vil man sikre de historiske data vedrørende adressen for fremtidige sundhedsundersøgelser og lignende videnskaber, som graver i vores fortid. Ole Jacobi I vores augustnummer af geoforum. dk (57) annoncerede vi en 1st EU day på INTERGEO i Stuttgart den 14. oktober. EU-dagen var blevet til i et samarbejde mellem EUROGI og DDGI, den tyske GI-organisation som parallelt med Geoforum Danmark er medlem af EUROGI, den europæiske paraplyorganisation for de nationale GI-organisationer. Vi har efter gennemførelsen af dette arrangement modtaget denne mail fra vores tyske kollega, Wolfgang Steinborn, som bl.a. rummer en reference til de foredrag, som blev holdt på EU-dagen. Dear EUROGI members, With great pride and joy I share with you the good news that the 1st EU day in Stuttgart/Germany was a grand success. The morning started with a visit to 7 selected companies from all across Europe in the Exhibition Hall. Speaking to an audience of over 100 delegates, presentations were made by EUROGI member representatives in The Netherlands, France, United Kingdom, Hungary and Luxembourg. Mr. Forster, Director of the DG Information Society, opened the session with a presentation on the economic importance of GI and assigned it a high priority in future EU funding strategies. In addition, industry captains from TeleAtlas, Progis and GAF presented exportable GI-based product and service examples. All presentations are uploaded to EUROGI s Latest News website: or directly on eurogi.org/news/eu%20day/eu_ Day_2004.htm Meanwhile our Portuguese member has confi rmed to host the 2nd EU- Day within the GIS-Planet Show near Lisbon on 1.June Also for 2006 there have already been expressions of interest. Kind regards Wolfgang NB! Det nævnte GIS-Planet show kan du fi nde information om på disse referencer: Fortsættes næste side 10

11 EuroSDR bestyrelses - og videnskabskomite møde i Madrid Referat af Joachim Höhle Dear GI fellow, GIS PLANET 2005 is a global, independent and open event, designed to involve many organizations and targeting the participation of the wor ldwide community, where more than delegates are expected, being the largest in Europe dedicated to Geographic Information. It will gather experts and professionals from many backgrounds and fi elds, bringing research, institutional, technical and users perspectives to converge into one single event, within the framework of the Geo Information Society (GIS) development. More information can be found at www. gisplanet.org. The call for papers and call for workshops are now open. Please feel free to widely distribute this message. Be spatial, GIS PLANET 2005 Organizing Board Den europæiske forskningsorganisation for rumlige data (EuroSDR) holdt deres 105. møde den oktober i Madrid. Som på alle EuroSDRs bestyrelsesmøder informerede værtsnationen først om faglige aktiviteter indenfor deres geodata produktion, forskning og uddannelse. Den spanske produktion af geodata gennemføres af Instituto Geografico Nacional (IGN) og i fire private firmaer. Forskning og uddannelse i landmåling, kortlægning og GIS ligger i hænderne på seks universiteter. Spanien er et stort land (12 gange større end Danmark), og en del af opgaverne er distribueret til statslige kort- og geodataorganisationer i de 19 regioner af Spanien. IGN har iværksat et stort ortofotoprogram for hele landet. Hvert andet år optages flybilleder i målforhold 1: og konverteres til ortofotos med en opløsning på 0.5m x 0.5m. Desuden fremstilles i regionernes geodatainstitutioner ortofotos med 0.2 x 0.2 m pixel for specielle områder. Sidstnævnte opgave gennemføres vha. flybilleder i målforhold 1: og højdemodeller med en nøjagtighed af =0.5 m. Spaniens private firmaer bearbejder opgaver i Europa, Afrika og Sydamerika. I præsentationen af firmaet Aerocarto blev også vist deres udvikling af et digitalt stereoskop (kaldet stereovisor ), som muliggør stereobetragtning af store områder inkl. display af XYZ koordinater af udpegede punkter (se billede). Forskningen sker på universiteter og især på Institut de Geomàtica i nærheden af Barcelona. Efter denne information startede EuroSDR s videnskabelige komite med præsentationer af status for forskningsprojekter samt diskussion om nye projektforslag. Projektet Test af digitale kameraer sammenligner resultater opnået med flere digitale kameraer. Flere testområder blev fotograferet vha. digitale kameraer, bl.a. i Danmark, og resultater analyseres i pilotcentre ved Stuttgart Universitet /Tyskland. I projektet Automatiserede udtrækning af huse vha. flybilleder og laserscanningsdata deltog også en gruppe af studerende fra Aalborg Universitet. Deres resultater var på højde med dem fra de andre deltagere i projektet. Status i projektet Automatiserete kontrol af DTMs blev præsenteret af undertegnende. Flere forskningsgrupper vil deltage for at finde nye metoder og procedurer til at kontrollere DTMs. Et PhD-projekt ved AAU udarbejdede, for eksempel, en automatisk metode som kontrollerer DTMs vha. to ortofotos og parallakse-målinger. Fejl eller korrekturer for eksisterende DTMs kan afledes. Et nyt EuroSDR-projekt Forandringsanalyse i topografiske databaser blev startet. Et seminar i Madrid kort før bestyrelses-mødet diskuterede detaljer i opgaven. B. Olsen, KMS, rapporterede der om resultater af sit for nyligt på DTU afsluttede PhD-projekt. Andre nye projekter rummer automatisk kortlægning af træer og et survey af ukonventionelle platforme for sensorer, f.eks. ubemandede fly. En arbejdsgruppe om standards og normer er også startet op. Desuden gennemfører EuroSDR seminarer og kurser. Bl.a. blev der annonceret seminarer om GI in desaster management i Delft, , og om Automatisk DTM-kontrol i Aalborg, august, E-learning kurser om Digitale kameraer, Co-ordinate systems and transformations for spatial position, Positional accuracy improvements in GI databases organiseres i foråret af 2005 og indledes med et seminar den i Dublin. Nærmere informationer om kurserne og andre seminarer findes hos eller EuroSDRs hjemmeside eurosdr.org. J. Höhle 11

12 Julemøde i København OBS! Ny dato Torsdag den 9. december, Kl Kort & Matrikelstyrelsen NB! Nyt mødetidspunkt Short Courses of EuroSDR European Spatial Data Research EduServ3, the third module of EduServ - the education service of EuroSDR - will take place from April to June 2005 and consist of the following three Two-Week Distance elearning courses: Geoforum Danmarks julemøde Program: 17:00-18:00 Michael J.D. Linden-Vørnle 1: Digital Cameras 2: Co-ordinate systems and transformations for spatial position 3: Positional Accuracy Improvement in GI Databases Michael J.D. Linden-Vørnle er født Cand.scient. og ph.d. i astrofysik fra Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik. Michael J.D. Linden-Vørnle arbejder som astrofysiker ved Tycho Brahe Planetarium i København, The courses, which follow the learning by doing principle, are based on the experience and outcomes of EuroSDR projects and workshops either ongoing or recently completed. They are intended for those working, studying or generally participating in the spatial information sciences or users of Geographical Information. They cover material not normally covered in university programmes and are delivered in a manner that enables participants to follow the courses from their workplace or home at a time and pace that suits them. Participants may choose to follow any number of courses they wish as they will run consequtively. The courses will be preceded by a two-day pre-course workshop from 31st March to 1st April 2005 in Dublin, Ireland at which participants will receive course material, hear background presentations about the ubjects and become familiarised with the structure and expectations of the courses including the necessary instructions for using the course conferencing systems. For full details of the courses and the related logistics and registration, please visit the EduServ3 web site at An application form can be downloaded from and has to be send to the EuroSDR Secretariat by Friday 3 rd of December J. Höhle hvor han udbreder kendskabet til astronomi og rumforskning gennem en bred vifte af formidlingsmæssige aktiviteter som fx Planetariets nyhedstjeneste på internettet, foredrag og opbygningen af udstillinger. Også tilknyttet Dansk Rumforskningsinstitut, hvor han er involveret i den europæiske satellitmission, Planck, der skal studere universets tidligste barndom - det såkaldte big bang. Linden-Vørnle holder foredrag om Mars - den røde planet Planeten Mars har en ganske særlig plads i vores bevidsthed. Den er nemlig uadskilleligt bundet sammen med tanken om, at finde liv udenfor Jorden. Det er dog stadig et åbent spørgsmål, om livet nogensinde har slået rod på den røde planet. Ved hjælp af en mini-flåde af rumfartøjer har rumforskerne i de se ne ste år lært utrolig meget om Mars, og der er meget mere i vente. I januar i år ankom to amerikanske marsrobotter og en europæisk sonde til den røde planet og i de kommende år vil der i gennemsnit ankomme en ny rummission til Mars hvert andet år. Måske inden for de næste 30 år vil vi se en bemandet mission til planeten. I foredraget fortæller Michael Linden-Vørnle om den seneste viden og de seneste resultater fra udforskningen af den røde planet. Han vil også fortælle om planerne for de kommende års mis sioner til Mars - herunder muligheden for en bemandet rejse. Pause 18:00-18:30 18:30-21:00 Spisning i KMS kantine Tilmelding på hjemmesiden, der vil blive opkrævet 80,- kr. for spisningen. 12

13 Julemøde i Aalborg for gruppe Vest Mandag den 20. december, Kl Aalborg Universitet, Fibigerstræde 11 Byen, Vejen og Landskabet Under denne overskrift gemmer sig et stort forskningprojekt med deltagelse af forskere fra AAU, KVL og Vejdirektoratet. Projektet har til formål at analysere motorvejenes effekt på by- og landskabsudviklingen i Danmark. Første fase fokuserer på udviklingen i pendling, byggeri og beskæftigelse omkring motorvejsnettet igennem de sidste 20 år. Thomas S. Nielsen vil præsentere en række analyser og kortlægninger fra denne fase baseret på kvadratnettet. Anvendelse af kvadratnet og disaggregerede pendlingsdata gør det muligt at slippe fri af de gængse administrative grænser og tegne nye Danmarkskort. Kortlægninger har i projektet være suppleret med statistiske analyser og opgørelser. Indlægget præsenterer de gennemførte kortlægninger og konklusioner mht. motorvejenes betydning for pendlingsmønstre og byudvikling. Kortet viser pendlerflow (startende, sluttende eller gennemrejsende pendlere - opgjort på 2x2 km grid) Se evt mere om projektet på Efter oplægget bydes der på noget godt til ganen og der er tid til en hyggelig snak med kolleger og fagfæller. Tilmelding er nødvendig (senest 13. december) af hensyn til bestilling af mad og drikke. Tilmelding kan ske på Ortofotos - en dansk vejledning om ortofotos Møde i Geoforum Arrangementsgruppe Vest Torsdag den 2. december, Kl i Århus Hos Århus kommune Grøndalsvej Viby J En arbejdsgruppe nedsat af Geoforum har udarbejdet en vejledning om fremstilling og anvendelse af ortofotos til brug i Danmark. Mødet blev første gang holdt i København i november. Se derfor det fulde program i geoforum.dk nr. 59 på side 11 eller på vores hjemmeside under sidste nyt! Også i Vest Publicering af GIS-data på WWW. Hvad er status i dag? Hvor langt er systemerne kommet mod at kunne dele data og hente data hos forskellige dataleverandører på internettet? Der kommer oplæg fra forskellige leverandører, f.eks. Geomedia, MapXtreme, ArcEMS og Mapserver. Arrangementet afholdes 13. januar 2005 kl et sted i Jylland eller på Fyn. Stedet for arrangementet fastlægges snarest. 13

14 Kongresser og møder DATO TITEL og STED marts Intergraph Brugerkonference på hotel Munkebjerg i Vejle marts The First International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Delft, Holland, april»from Pharaohs to Geoinformatics«, 8th International Conference on The Global Spatial Data Infrastructure (GSDI-8) and the FIG Working Week 2005, Semiramis Intercontinental, Cairo, Egypt, juli International Cartographic Conference»Mapping approaches into a changing world«, A Coruña, Spanien, september ISGI International Symposium on Generalization of Information, Berlin, se: oktober DDH-data afholder sin årlige brugerkonference 2005 på Hotel Munkebjerg. Se For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums Mødekalender Vi arbejder på at lave en ny huskeservice på vores egen hjemmeside 14

15 Geoforum Mødekalender DATO STED TITEL Torsdag 2. december Kl Århus Gentagelse af medlemsmøde om ortofotospecifikation hos Århus Kommune, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Se programindhold side 13 Bemærk! Der er tilmelding til arrangementet. Det gennemføres kun hvis der er nok tilmeldinger. Torsdag 9. december København Julemøde i Øst. Michael Linden-Vørnle fortæller om Mars. Se annoncen side 12. OBS! Ny dato Mandag 20. december Aalborg AAU, Fib. 11 Julemøde i Vest. Thomas S. Nielsen præsenterer analyser og kortlægning baseret på kvadratnettet i forbindelse med projektet: Byen, Vejen og Landskabet. Se annoncen side Tirsdag 11. januar København Rundt om kommunalreformen. Arbejdstitel. Torsdag 13. januar Jylland/Fyn Publicering af GIS-data på www. Se side 13 Tirsdag 1. februar København SMekko og GML. Arbejdstitel. Tirsdag 1. marts København Matrikulære projekter i fremmede lande. Arbejdstitel. Tirsdag 5. april København Titel endnu ikke fastlagt Onsdag 27. april Generalforsamling Tirsdag 10. maj København Titel endnu ikke fastlagt Tirsdag 7. juni København Titel endnu ikke fastlagt Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg 15

16 Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Ortofotos - en dansk vejledning om ortofotos Der er møde den 2. december, kl. 14 i Århus Kommune, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødet er en gentagelse af mødet i København den 9. november Se mødekalender side 13 Du bliver nødt til at flytte dit X i kalenderen Der er Julemøde den 9. december, kl NB! Læg mærke til NY DATO. Emnet er stadig MARS med Michael Linden-Vørnle Mere info side 12 Sæt allerede nu et stort X i kalenderen Der er Julemøde i Vest den 20. december Thomas S. Nielsen præsenterer analyser og kortlægning baseret på kvadratnettet i forbindelse med projektet: Byen, Vejen og Landskabet. Mere info side 13

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Danmark rundt med DDO land Danmarks Digitale Ortofoto

Danmark rundt med DDO land Danmarks Digitale Ortofoto COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Gylling Jensen 23. juni 2015 Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3 Morten Lybech Thøgersen, EMD Datakilder til GIS oa. for anvendelse i WindPRO Indenlandske Amter Skov og Naturstyrelsen Kort og matrikelstyrelsen Miljøministeriets

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

MapXMobile. MapInfo Discovery

MapXMobile. MapInfo Discovery Dansk MapInfo Brugerkonference Tilbud på MapXtreme MapXMobile MapInfo Discovery MapInfo Professional til SQLserver Spar tid ved store brevfletninger, som indeholder kort MapInfo Brugergruppe Du kan fortsat

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen LUFTFOTO Historie, teknik og anvendelse Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen Lars Tyge Jørgensen Specialkonsulent i Fotogrammetri og Remote Sensing i Registreringsenheden, Landkortområdet

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Maj 2004 56 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information FOT - Fælles Obstruktion af Topografien? Platformen er skabt Se lederen side 3 Ledningsregistrering Referat af Anders Bo Andersen Se side 4

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Frie data og nye muligheder for at skabe værdi for din virksomhed. Bo Overgaard, bo@septima.dk Septima www.septima.dk

Frie data og nye muligheder for at skabe værdi for din virksomhed. Bo Overgaard, bo@septima.dk Septima www.septima.dk Frie data og nye muligheder for at skabe værdi for din virksomhed Bo Overgaard, bo@septima.dk Septima www.septima.dk Vi har arbejdet med GIS og offentlige data herunder Geodata i mange år Etableret januar

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Sampling tools til ArcGIS

Sampling tools til ArcGIS Sampling tools til ArcGIS Thomas Balstrøm Institut for Samfundsplanlægning og Udvikling, Aalborg Universitet tb@plan.aau.dk Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 Om sampling og hvorfor det er så

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 1 Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 2 LOG IND...Fehler! Textmarke nicht definiert. RegistRER EN BRUGER...Fehler! Textmarke nicht definiert. BED DEN STUDERENDE OM AT OPRETTE KOMPETENCEWEBS

Læs mere