geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004"

Transkript

1 November geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto bliver nu anerkendt som basisdata. Geoforum er proaktiv og har lavet en vejledning som indgår i det fortsatte FOT-arbejde. Se hjemmesiden og side 4-5 KORTDAGE 2004 Der er gang i skolegis. En landinspektør og en gymnasielærer ser på Kortdagenes specialprogram for gymnasieelever og sætter det i relation til gymnasiereformen. Se side 6-7 GIS for Mennesket. Det var overskriften for Kortdage 2004 i Odense. Der er klip, referencer og fotos fra begivenheden på Side 8-9 Rosa Luxemburg Hvad har hun med Kortdagene at gøre? Brevkassen rummer betragtninger af Ole Jacobi, som filosoferer over sammenhængen mellem sundhedssektoren og vores adressesystem samt de udfordringer strukturreformen indebærer. Se side 10 Vil du lære mere om fotogrammetri mm. via nettet. EuroSDR tilbyder distance elearning kurser. Se side 12 Møder/seminarer: JERNBANEMUSEET Tak for sidst til de 370 deltagere der var med på toget - Kongresser og mødekalender, se side 14 og 15

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Bestyrelse og udvalgsformænd geoforum.dk november 2004 Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, FSL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 & INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Trykkeri C.A Backhausen aps Fuglevangsvej 12 C 1962 Frederiksberg C Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr november 2004 Nr januar 2005 Nr februar 2005 Nr marts Indholdsfortegnelse: Leder: Organisation og økonomi... 3 Ortofotos en dansk vejledning om ortofotos - referat af aftenmøde i Geoforum i KMS... 4 GiS i skolen - Indtryk fra Geoforum s kortdage Gis for mennesket i Odense oktober... 6 Eksempler på Kortdagespræsentationer... 8 Fotocollage fra Kortdagene Blandede oplysninger...10 EuroSDR bestyrelses og videnskabskomité møde i Madrid...11 Short courses of EuroSDR Julemøde i København, Michael J.D. Linden-Vørnle MARS - den røde planet Julemøde i Aalborg for gruppe Vest Kongresser og møder Geoforum mødekalender...15 Aktuelle arrangementer i Øst og Vest...16

3 Leder: Organisation og økonomi Der er i den seneste tid, dvs. det sidste 1½ år, sat turbo på standardiseringsarbejdet med henblik på at opbygge fundamentet for en Infrastruktur for Stedbestemt Information. Vi er alle sammen meget glade for alle de initiativer, som Servicefællesskabet for Geodata har sat gang i på dette område og for det positive samarbejde, som vi også nyder godt af i Geoforum. Det er her på sin plads at liste de initiativer, som der tænkes på i denne sammenhæng. Udvalg til Nytænkning vedrørende Basisdata. Status: Rapporten og formandens indstilling er netop afleveret til styregruppen for SFG, som behandlede den på mødet den 17. november. Vejledning i Web Map Services. Status: Rapporten blev afleveret til SFG af Geoforum i maj 2003 og har siden kunnet downloades fra Geoforums hjemmeside. Vejledning i Web Feature Services. Status: Rapporten blev afleveret til SFG af Geoforum i august 2004 og har siden kunnet downloades fra Geoforums hjemmeside. GML Basisgeometri Forslag til implementeringsstrategi i Danmark. Status: Rapporten blev afleveret til SFG af Geoforum i september 2004 og har siden kunnet downloades fra Geoforums hjemmeside. Arbejdsgruppe til færdiggørelse af FOT specifikationen: Status: Der foreligger en afrapportering fra oktober 2004 men der arbejdes videre under overskriften: Etablering af et fælles geografisk administrationsgrundlag. Dette arbejde med FOT specifikationen henviser nu også til Vejledning om Ortofoto. Status: En arbejdsgruppe under Geoforum har udarbejdet et udkast, der foreligger i en 1. udgave, oktober 2004, som kan findes på Geoforums hjemmeside. Nyt Plansystem for kommunale plandata. Status: Rapport i høring foråret Udvalg til nytænkning af ejendomsdannelsen. Status: Arbejdet er i gang og forventes afsluttet med udgangen af Der er også andre initiativer i gang, men disse er måske nogle af de vigtigste på det tekniske område. Men der er måske især et område, som ikke fremgår af denne liste, et område, som flere af rapporterne henviser til og et område, som i den sidste ende nok kommer til at spille en afgørende rolle for den samlede implementering af alle disse tekniske bidrag til og selve opbygningen af Infrastrukturen. Det er som titlen på lederen siger: Organisation og økonomi. Servicefællesskabet havde oprindeligt planer om at nedsætte en arbejdsgruppe med titlen: Projektudvalg til nytænkning vedr. økonomi og jura på geodataområdet. Det var bl.a. tanken, at Udvalg til nytænkning vedrørende Basisdata skulle aflevere sin rapport til denne gruppe, som så skulle finde ud af, hvordan resultatet skulle implementeres, samt hvordan vilkår for udnyttelse af data herunder prissætningen skulle være. Vi kan også udlede af afrapporteringen fra FOT udvalget at en række spørgsmål nødvendigvis må henvises til at blive behandlet på et politisk niveau med henblik på at fastlægge retningslinierne for opbygningen af fælles løsninger og finansieringen af disse. MEN! Af en eller anden grund er projektudvalget aldrig rigtig kommet i gang med sit arbejde. Hvorfor kunne man spørge? Vi vil gerne her fra Geoforum give en stærk opbakning til at få sat gang i diskussionerne omkring de organisatoriske spørgsmål herunder i højeste grad også finansieringen af disse initiativer. Vi håber selvfølgelig på, at parterne i disse spørgsmål først og fremmest fokuserer på den meget store nytte hver enkelt organisation har af de fælles initiativer. Vi tror på, at disse fælles løsninger nu må være erkendt som en forudsætning både for at gennemføre strukturreformen med de omlægninger af centrale og decentrale datasamlinger, som dette medfører, men også for i det hele taget at gennemføre tankerne om digital forvaltning. Som ikke bare vi men mange andre gang på gang har peget på i den senere tid, er det nu parterne skal kende deres besøgelsestid, trække på samme hammel og finde en organisatorisk og økonomisk model for realiseringen af Infrastrukturen. Hvis det ikke lykkes lige nu, inden 1. januar 2007, kan det nemt vare endnu 30 år før der gives en lignende oplagt lejlighed til at få den moderne, digitale infrastruktur til at blive andet og mere end en ren floskel. Peter Normann Hansen 3

4 Ortofotos en dansk vejledning om ortofortos. Referat af aftenmøde i Geoforum I KMS Tirsdag 9. november 19:30. Søren Buch, formand for arbejdsgruppen indledte: I sommeren 2003 nedsatte Geoforum en arbejdsgruppe med det formål at få udarbejdet en vejledning/specifikation om ortofotos til brug i Danmark. Gruppen var bredt sammensat med repræsentanter for alle private firmaer, de to universiteter, fra amter, kommuner, Vejdirektoratet, KMS og fra GEUS. Formålet var, at få beskrevet, på en let og forståelig måde, de forhold og parametre, der har betydning for produktionen af ortofotos, deres kvaliteter og fejl og dermed også hvilke forhold, der har indflydelse på prisen på ortofotos. Vejledningen foreligger nu på Geoforums hjemmeside til download. Rapporten starter med en generel introduktion til begrebet ortofoto og beskrivelser af begreber, der har betydning for produktionen af ortofotos. Herefter gennemgås en række parametres betydning for nøjagtigheden af det færdige ortofoto, ligesom de muligheder, der er for at efterbehandle et ortofoto så det kommer til at se pænt ud, beskrives. Rapporten munder ud i et forslag til klassifikation af ortofotos, så disse deles op i tre klasser, ORTO1 ORTO2 og ORTO3 svarende til TK99 specifikationens inddeling af de tekniske kort i de tre klasser TK1, TK2 og TK3. Peter Schack Madsen, Århus Kommune indledte med en generel beskrivelse af brugen af ortofotos set ud fra en større kommunes synspunkt. Han fremhævede blandt andet, at ortofoto anvendes i den kommunale forvaltning fordi ortofotoet er målfast og sømløst, passer med kommunens øvrige kort og sidst men ikke mindst viser virkeligheden. I den kommunale forvaltning anvendes ortofoto til mange opgaver: visualisering, projekteringsgrundlag, analyser, genkendelse af objekter, baggrundsbillede for anden information, borgerinformationer og lokalplaner, digitalisering af særlige emner og temaer, måling af afstande og arealer, kontrol af andre kortprodukter, ændringsanalyser, historisk dokumentation og 3D visualisering ved drapering på højdemodel. Han anførte følgende forhold, der har betydning for anvendelsen af ortofoto: flyvehøjden, optagelsestidspunktet, den foretagne kontrastudjævning (når man gør ortofotoet pænt mister man information), den bagved liggende terrænmodel, den anvendte kameratype (normal/vidvinkel) linse og til sidst true ortofoto. Peter kom med nogle overvejelser om hvorvidt ortofoto kan erstatte stregkort og gav selv det entydige svar: nej. Ortofotoet kan erstatte enkelttemaer f.eks. hegn, dyrkningsgrænser osv. men ikke hele stregkortet. Han anførte, at ortofotoet er væsentlig tungerer at arbejde med end et vektorkort og der er problemer med at få ortofotoet overført til print/plot, PDAer og mobiltelefonterminaler. Han sluttede med stille det etiske spørgsmål om ortofotoet kan blive for godt og hvornår krænker vi privatlivets fred ved at lave ortofotos med meget stor opløsning? Claes Hviid, Amtsrådsforeningen, Fyns Amt, fortsatte med at fortælle om årstidernes betydning for anvendelsen af ortofoto og tog udgangspunkt t TK99 specifikationens definitioner af fotoperioder og gennemgik den typiske anvendelse af flyfotos taget på forskellige tidspunkter set ud fra et amts synspunkt. Søren Buch, Formand for arbejdsgruppen, BlomInfo A/S gennemgik de overordnede linier i vejledningen og fremhævede en række forhold, der er væsentlige, hvis man står i den situation, at man skal bestille et ortofoto. Fototidspunktet er væsentlig for hvad man kan se på et ortofoto jf. Claes Hviids indlæg, dog var der ikke helt enighed om perioden løvspring, hvor Søren slog løvspring og sommer sammen til en periode dækkende 15. marts til 31. juli. Andre vigtige forhold var kameratypen dvs. vidvinkel contra normalvinkelt kamera, solhøjden dvs. tidspunkt på dagen, hvor billederne bliver taget lige som billedoverlappet har betydning for hvilken del af Periode Forår Løvspring Sommer Efterår før løvspring Efterår efter løvspring Vinter Karakteristika Tid Solhøjde middel stor stor middel - lav lav meget lav Slagskygger middel små små middel - lange lange meget lange Indsyn godt faldende dårligt dårligt godt godt el. dårligt Farver Eksempler på anvendelse brune og grå nuancer Teknisk og topografisk kortlægning Geologi Hydrologi Arkæologi lysegrønne og brune nuancer Bestemmelse af træarter. Kulissekort. 3 registrering mørkegrønne, brunlige og evt. gullige nuancer. Rig variation i vegetationen Vegetationsanalyse brune, gullige og røde nuancer Differentiering mellem nåle og løvtræer. Alternativ til forårsbilleder ifm. jordkartering mørkebrune og grå nuancer Arkæologi Alternativ til forårsbilleder hvis man ikke kan vente mørkebrune og grå evt. hvide nuancer Når man ikke kan vente 4

5 Ortofotos en dansk vejledning om ortofortos. billedet der kan anvendes til produktionen af ortofotoet. Da al ortofotoproduktion i dag foregår digitalt skal de analoge billeder omsættes til digital form. Her er en række muligheder for at vælge hvilken opløsning, man vil arbejde med. Typiske opløsninger er 7 12 µm, µm og > 18 µm. Det er væsentligt at få defineret den plane nøjagtighed af ortofotoet da den har stor betydning for hvad ortofotoet kan bruges til. Der blev anført 3 hovedforhold, der har betydning for ortofotoets nøjagtighed: Kvaliteten af det grundlæggende billedmateriale, orienteringen af billederne og nøjagtigheden af højdemodellen. Det blev anført, at ortofotopixlen (selvfølgelig) skal være større end eller lig med skanningspixlen og som håndregel skal man regne med, at pixel størrelsen normalt skal være ca. 1/3 af nøjagtigheden i ortofotoet. Men der vil altid være argumenter for at vælge noget andet. Det kommer an på den konkrete brug af ortofotoet. Ligeledes anførtes det, at den efterbehandling af ortofotos, der foregår når de sættes sammen til sammenhængende mosaikker også har betydning for kvaliteten af det færdige ortofoto. Det er i sammenskæringerne, at man kan danne sig et billede af nøjagtigheden af ortofotomosaikken. Til slut gennemgik Søren den klassifikation af ortofotos, gruppen har opstillet i vejledningen. Formålet med denne klassifikation er, at hvis den følges, gerne skulle kunne gøre det muligt at sammenligne ortofoto stammende fra forskellige producenter. Udgangspunktet for sammenstillingen er TK99 specifikationens nøjagtighedsdefinitioner af højdemodeller, Ud fra denne definition kan man, med en række forudsætninger, komme frem til 3 klasser af ortofots, der matcher TK99 specifikationens kort TK1, TK2 og TK3. Efter pausen udspandt der sig en livlig diskussion hvor mange forhold blev berørt. Et spørgsmål drejede sig om true ortofoto, dvs. et ortofoto hvor man også har flyttet genstande over terræn på plads i billedet. Problemerne med true ortofoto er, at det kræver et detaljeret beskrivelse af forholdene over terræn. Hvis denne haves på forhånd, vil det formentlig være en mindre merudgift at producere et true ortofoto i stedet for et almindeligt ortofoto. Det blev påpeget, at når man kan adskille de enkelte processer i produktionen af ortofoto, vil der i fremtiden vil opstå en større fleksibilitet i produktionen. Hvis flyfotoene ikke også skal anvendes til at producere en DTM fra, fordi den allerede haves, så giver det en større fleksibilitet ved planlægningen af fotoflyvningen, f. eks. ved valg af kamera, ligesom en allerede eksisterende trådmodel over et byområde giver muligheden for væsentlig billigere true ortofotos. Der er ogs å mulighed for, at flyve med større længde og sidelap for derved at kunne undgå at anvende yderkanter af fotoet til produktion af ortofotoet På spørgsmålet om radiometrisk kvalitet af ortofotos havde gruppen fundet det for svært at give konkrete værdier for histogrammer med mere, og i stedet udarbejdet en eksempelsamling, til illustration af en række af de problemer, man vil opleve, når man beskæftiger sig med ortofoto. Både vejledningen og eksempelsamlingen kan downloades fra: Lars Tyge Jørgensen 5

6 GIS i skolen Indtryk fra Geoforums kortdage Gis for mennesket i Odense oktober. Af Asger S. Kristensen, Den danske Landinspektørforening og Karl-Erik Christensen, Silkeborg Gymnasium. Kortdagene i Odense var set fra sidelinien en stor succes. Ca. 75 foredragsholdere, et fyldigt og professionelt program, fire parallelsessioner to af dagene og fire gode key-note foredrag. Godt vejr og 370 tilfredse deltagere. Megen ros til arrangørerne. Geoforum ser fremad. De fleste trækdyr i GIS-verdenen er enten skaldede eller gråhårede. Eller i hvert fald langt på den forkerte side af de 40. Og der skal nødvendigvis snart sadles om! En speciel tirsdags-session var lagt til rette for elever fra Odense Katedralskole. Flemming Sigh hedder deres geografilærer, og han er én af disse gråhårede, engagerede GIS-folk, som man må tage hatten af for, - og som kæmper for at få GIS-undervisning kørt på skinner i de danske gymnasier. Danmark har 153 af dem - men endnu kun 25 ildsjæle. Nye elevforventninger og nye kompetencekrav giver parallelt med hastigt udviklende ny teknologi anledning til nye arbejdsformer i skolen. Både i folkeskolen og i gymnasiet. Eleverne sættes i centrum og der fokuseres i højere grad på deres aktive læring, som det er lærernes opgave at tilrettelægge rammerne for. Man prøver at give eleverne udfordringer, som de tænder på, værktøjer og metoder, de kan arbejde med samt et teoretisk og begrebsmæssigt redskab, som sætter arbejdet og dets resultater i perspektiv. I den situation ser man som lærer, at GIS-værktøjer og geodata rummer helt enorme muligheder for at generere aktive lærerprocesser, som engagerer og stimulerer læring. Gymnasie-reformen udgør den overordnede, fremtidige ramme for dette. Ind i mellem de traditionelle fag skabes der i det nye gymnasium nogle nye flerfaglige arbejdsrum, f.eks. almen studieforberedelse og naturvidenskabelige grundforløb. Disse giver plads til samspil mellem de traditionelle fag, som bringes i spil udenfor egne rammer. Her skal fagene på en ny måde vise deres berettigelse i gymnasiet. Det er ikke alene et snævert pensumkrav, men snarere en tydelig relevans set fra både fra elevernes, omverdenens synspunkt, som skal legitimere undervisningens indhold. Pensumkravene til de traditionelle fag er i gymnasiereformen omformuleret, og der lægges i højere grad op til et samspil med andre fag. Der er skabt rum til utraditionelle tiltag og inddragelse af nye emner og værktøjer, hvor GIS og bearbejdning af geodata er en helt oplagt mulighed. Geografifaget er omdøbt til >Naturgeografi< og har fået en skarpere naturfaglig profil. I reformens bekendtgørelser nævnes ordet GIS og der lægges op til arbejde med fremstilling af kort! Det er åbenlyst for enhver, at GIS er let at stave, men at forstå betydningen? Ulla Tørnæs og departementet har med gymnasiereformen gjort et lidt intetsigende, spædt forsøg. Det kan gøres bedre! Tilbage til Odense. Geoforum havde kørt kanonerne i stilling over for de unge gymnasielever. Ian Berg Sonne (Nordjyllands Amt), Thomas Balstrøm (Københavns Universitet), Hans Skov-Petersen, (Skov&Landskab, KVL), Lars Bodum (AAU), Keld Dueholm (DTU) og Ole Hjort Caspersen (RUC) førte eleverne gennem mulighedernes land. Og disse lyttede, sov ikke. Geodata og GIS-værktøjer til at lege med er pirrende, og håbløst at falde i søvn til. Så hellere børsnoteringer eller aktiekurser som sovepiller. Eleverne på Odense Katedralskole havde fået til opgave at bygge en ny by, bare en lille én på 3000 indbyggere. Et sted ude i landskabet på Fyn. Det var imponerende at følge elevernes analyse af, hvad man kunne og ikke kunne. Analyser vha. GIS-værktøjer og data fra Fyns Amt. Der skal bygges en ny by. Hvordan sikres at alle love og regler overholdes? De elever har sund fornuft. Konkretiseret i deres nedsættelse af en koordinationsgruppe under projektarbejdet. De fandt i forløbet lynhurtigt fundet ud af, hvor besværligt det var at lege samfund. Katedralskolen havde den gode oplevelse, at eleverne bad om, at få skolen åbnet i week-end erne, så de kunne få projektet bragt til ende og serveret ordentligt. En anden ildsjæl i gymnasieverde nen er geografilærer Jens Saugstrup fra Frederikshavn Gymnasium. Hans elever er også på GIS-vognen og kan lide det. De er faktisk så gode til det, at de har været i USA og præsenteret deres projekt i forbindelse med GLOBE - programmet. To gymnasie-elever fra Frederikshavn havde gennem en overraskende grundig GIS-analyse fokuseret på grundvandsbeskyttelse og drikkevandsforsyning og viste uddrag af deres projekt. Givetvis fra USA-besøget var de blevet scene-vante og leverede en professionel fremlæggelse. Der var senere på eftermiddagen flere gode indlæg fra Hanne Brande-Lavridsen, Lars Brodersen, Bent Hulegaard Jensen og Mette Arleth, alle AAU, og fra Mathilde Lissau, lærer ved Bodilsker Skole på Bornholm (og GIS-redaktør for folkeskoleområdet i Geografiforlaget), som berettede om GIS på hendes egen folkeskole. Hendes engagement var helt udover det sædvanlige. Igen til gymnasiet. Der er malurt i bægeret. Det ser nemlig ud til, at man på mange gymnasier indret- 6

7 GIS-opdragelse - og hvordan harmonerer det med gymnasiereformen? Bare 19 år. Fra Frederikshavn gymnasium. Top-professionel fremlæggelse. Drikkevand, jordbundens beskaffenhed, landskab. ter den nye reforms studieretninger således, at fagkombinationen Kemi og Naturgeografi bliver umulig for de unge at få. Det er katastrofalt. Kemi er adgangsgivende fag til naturvidenskabelige studier, f.eks. geofysik, geologi, geografi, og det er formodentlig sådan, at de unges interesse for at arbejde med stedbestemte data skal fødes i faget Naturgeografi. Det taler for, at kombinationen kemi-naturgeografi bør være mulig i gymnasiet. Som det ser ud nu, vil studenter fra naturfaglige studieretninger i gymnasiet således ikke kunne få faget naturgeografi fremover. I det nye gymnasium er det op til skolens bestyrelse og ledelse at fastlægge fagene på skolens studieretninger. Men der lægges fra forskellig side mange kræfter i at gøre GIS til et almindeligt arbejdsredskab i gymnasiet. Foruden ildsjælene opleves velvillig støtte fra bl.a. Informi GIS og flere dataejere. I samarbejde mellem Geografforlagets GOGIS gruppe, geografilærernes faglige forening og InformiGIS har været afholdt en række introduktionskurser på gymnasier landet over, hvor en stor del af landets geografilærere har opdaget de enorme potentialer i GIS som pædagogisk værktøj. Amternes Natur- og Miljøkontorer har typisk været meget velvillige samarbejdspartnere, og flere af disse har endog medvirket aktivt ved at installere en kopi af det pågældende amts sagsbehandler-gis på gymnasierne i amtet. Gymnasierne sorterer jo endnu under amterne og er dermed omfattet af amtets ret til brug af geografiske data. De store dataejere (KMS, Cowi, GEUS, KRAK m.fl.) har stillet en række data, bl.a. landsdækkende ortofotos og tekniske grundkort, til rådighed for en kortportal, som er under opbygning hos UNI-C. Også datasæt fra Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser vil efterhånden indgå. Danmarks Statistik stiller kommune- og amtsbaserede statistikker til rådighed. Skoler med abonnement på Skolernes Database Service (SKODA) får adgang til en ArcIMS, som giver mulighed for at browse i kortene og kombinere de forskellige kortprodukter. Der bliver også mulighed for at udskære vilkårlige kortudsnit (dog af begrænset udstrækning), f.eks. dækkende skolens lokalområde, og downloade disse som intelligente data til egen harddisk. En stor forhindring for GIS-brugere i skolen er herved overvundet, dvs. adgangen til relevante data. Gymnasieeleverne fra Odense Katedralskole gør sig klar til at høre om GIS-uddannelsen. Geografforlagets GOGIS gruppe har sammen med UNI-C været igennem lange slidsomme forhandlinger, for at få denne konstruktion til at falde på plads. Nu, hvor kontrakterne er underskrevet glædes alle over, at det trods alt kunne lade sig gøre. Kort og GIS er et godt grundlag for diskussion omkring planlægning Gad vide hvad der er på skærmen? Eksempler på GIS anvendelser i gymnasiets undervisning bliver flere og flere og en række undervisningsmaterialer er allerede udarbejdet. På og www. edugis.dk kan ses eksempler på cases til fri download. De rummer baggrundsmateriale, datasæt og opgaver med brugervejledning til eleverne. Til det nye gymnasiefag, Naturgeografi, er nye lærebøger undervejs, hvor GIS og analysearbejdet med geodata får en central placering. Så det hele ser måske ikke så mørkt ud endda. På flere konferencer har det vist sig, at man i det øvrige Europa og i USA følger nøje med i, hvad vi foretager os i lille Danmark præcis på dette felt. Men, men. GIS i Danmarks gymnasier er stadig et sejt, sejt træk. Asger S. Kristensen Karl-Erik Christensen 7

8 Eksempler på Kortdagspræsentationer Se flere præsentationer på 8

9 Fotocollage fra Kortdagene

10 Blandede oplysninger geoforum.dk november 2004 Brevkasse Det var spændende igen at opleve Geoforums kortdage 2004 i Odense. Et meget stort arrangement, hvor det største problem for deltagerne var at vælge mellem de mange parallelt kørende foredrag og emner. På tredje dagen var jeg inde og høre emnet Hurtig hjælp til de syge, en session hvor brugen af GIS i sundhedssektoren blev behandlet. Det var interessant at høre, hvilke problemer man står overfor, når man vil begynde at anvende GIS inden for en faglig sektor, hvor man ikke tidligere har benyttet geografi ske informationer. De problemer, man slås med i sundhedssektoren nu, ligner til forveksling de problemer, man tidligere har haft i alle andre fag, der er startet med GIS: vanskelig tilgang til egne data, problemer med sammenknytning af egne data, manglende informationer om hvordan data er skabt, og alle de øvrige ting vi kender så godt. Derfor varer det et stykke tid, inden man kan hente fremmede data ind og kombinere dem med egne data. Sundhedssektoren har en enestående mulighed for at udnytte geografi sk relaterede data, fordi vi i Danmark meget tidligt indførte CPR-nummeret. I folkeregisteret kan man følge det enkelte individs bosætning via adressen, og på denne måde knytte geografi sk relaterede informationer til hvert enkelt individ igennem et livsforløb. Derfor er adressen en meget vigtig nøgle i de danske informationssamfund, og det leder frem til foredraget : Når en strukturreform udfordrer geografi en, som blev holdt af Morten Lind fra KMS og Erhvervs- og Byggestyrelsen på den første af kortdagene. I de sidste 35 år har adresserne i Danmark været forsynet med en nøgle, bestående af et trecifret kommunenummer, en firecifret vejkode, et trecifret husnummer og et eventuelt bogstav. Hvis boligen ligger i en etageejendom, kan der yderligere være angivet etage og dørbetegnelse. I forbindelse med strukturreformen, hvor man planlægger en sammenlægning af fl ere danske kommuner, vil adressens nøgle blive berørt, idet der så vil kunne optræde fl ere veje med samme vejnummer i de nye kommuner. Problemet med nøgler i databaser er, at de ikke må indeholde information, som kan blive ændret. Fx ændres CPR nummeret ikke hvis vi skifter navn, hvad der er mange som gør, blandt andet ved indgåelse af ægteskab. Vejnavne duer heller ikke som nøgle, da vejnavne ofte ændres. Et eksempel herpå stammer fra Berlin, hvor man efter murens fald og genforeningen for 15 år siden fjernede alle de kommunistiske vejnavne fra Østberlin. Kun Rosa Luxemburg og et par andre gamle kommunister fi k lov at beholde deres gadenavne. Dette skabte stor forvirring blandt taxachauffører og postbude, og sikkert også i de østtyske databaser. I Danmark er forslaget at erstatte kommunenummeret med et postnummer for at få en entydig adresse. Men hvilken garanti er der, for at postnumrene ikke ændres. PostDanmark kan have ønsker om at ændre postdistrikterne på grund af rationalisering af postudbringningen, eller nye brevsorteringsmaskiner til automatisk afl æsning af postkoden, for slet ikke at tale om et salg af PostDanmark til et udenlandsk postfi rma, der har erfaringer med helt andre måder at dele et land ind i postdistrikter på. Så hvorfor ikke benytte de eksisterende adressenøgler som en unik nøgle? Nøglen vil så være en ren databasenøgle, og man skal ikke forsøge at afkode de enkelte cifre i nøglen for at fi nde oplysninger om kommune, vej eller husnummer. Nøglen vil i så fald skulle udbygges med et krydsreferenceregister, hvor man med nøglen som input kan afl æse det for tiden politisk korrekte vejnavn, den for tiden aktuelle kommune, postdistriktet, det husnummer som for tiden hænger over indgangen, og de koordinater som adressen har i det for tiden gældende referencesystem. Hvis man sørger for at gemme dette register, vil man sikre de historiske data vedrørende adressen for fremtidige sundhedsundersøgelser og lignende videnskaber, som graver i vores fortid. Ole Jacobi I vores augustnummer af geoforum. dk (57) annoncerede vi en 1st EU day på INTERGEO i Stuttgart den 14. oktober. EU-dagen var blevet til i et samarbejde mellem EUROGI og DDGI, den tyske GI-organisation som parallelt med Geoforum Danmark er medlem af EUROGI, den europæiske paraplyorganisation for de nationale GI-organisationer. Vi har efter gennemførelsen af dette arrangement modtaget denne mail fra vores tyske kollega, Wolfgang Steinborn, som bl.a. rummer en reference til de foredrag, som blev holdt på EU-dagen. Dear EUROGI members, With great pride and joy I share with you the good news that the 1st EU day in Stuttgart/Germany was a grand success. The morning started with a visit to 7 selected companies from all across Europe in the Exhibition Hall. Speaking to an audience of over 100 delegates, presentations were made by EUROGI member representatives in The Netherlands, France, United Kingdom, Hungary and Luxembourg. Mr. Forster, Director of the DG Information Society, opened the session with a presentation on the economic importance of GI and assigned it a high priority in future EU funding strategies. In addition, industry captains from TeleAtlas, Progis and GAF presented exportable GI-based product and service examples. All presentations are uploaded to EUROGI s Latest News website: or directly on eurogi.org/news/eu%20day/eu_ Day_2004.htm Meanwhile our Portuguese member has confi rmed to host the 2nd EU- Day within the GIS-Planet Show near Lisbon on 1.June Also for 2006 there have already been expressions of interest. Kind regards Wolfgang NB! Det nævnte GIS-Planet show kan du fi nde information om på disse referencer: Fortsættes næste side 10

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information September 2004 58 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding Program for KORTDAGE 2005 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding 09:00-10.00 Ankomst og registrering Konferenceprogram Onsdag d. 16. november 2005 Kortdage 2005 åbner 10.00-10.15 Velkomst ved Peter Normann

Læs mere

Kolding 4.-6. november 2013 GEOFORUM

Kolding 4.-6. november 2013 GEOFORUM Konferencekatalog KORTDAGE 2013 Geoforum samler traditionen tro hele den danske geodatabranche til konferencen Kortdage 2013. Kortdage sætter i år fokus på forskellige temaer, der omgiver og påvirker den

Læs mere

Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC.

Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC. Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC. Projektrapport af: Jonas Rømer (jroemer@ruc.dk). Vejledere: Thomas Theis

Læs mere

40 år med KORTDAGE. Konferencekatalog. Aalborg 19. - 21. november 2014 GEOFORUM KORTDAGE 2014

40 år med KORTDAGE. Konferencekatalog. Aalborg 19. - 21. november 2014 GEOFORUM KORTDAGE 2014 40 år med KORTDAGE Konferencekatalog Aalborg 19. - 21. november 2014 KORTDAGE 2014 GEOFORUM Stueplan Aalborg Kongres & Kultur Center - Lokaleoversigt 1. Geoforums arrangørkontor 2. Forhallen/lounge 3.

Læs mere

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier Nr. 3 August 2008 Sprog, læring og medier Indhold Sprog er nøglen til integration? Berit Toft Fihl, Dansk Arbejdsgiverforening 4 It og sprog i rygsækken Interview med Lars Bo Nielsen og Mia Sander, Mikro

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Prosa. Tema: Uddannelse. Filmdiva opfandt trådløs kodeteknologi. Side 20. Side 10-19. De it-professionelles fagblad 10 oktober 2012

Prosa. Tema: Uddannelse. Filmdiva opfandt trådløs kodeteknologi. Side 20. Side 10-19. De it-professionelles fagblad 10 oktober 2012 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 10 oktober 2012 Filmdiva opfandt trådløs kodeteknologi Side 20 Tema: Uddannelse Side 10-19 DevOps: Ny agil metode s. 24 Danmarks største koldkrigs-hemmelighed

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere