FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet"

Transkript

1 FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000

2 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN ISSN Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside ISBN (netpublikation) ISSN (netpublikation) Tryk: Scanprint as Grafisk tilrettelæggelse: Scanprint as Beretning afgivet til økonomiministeren i henhold til 84, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

3 Indholdsfortegnelse Forord Fondsrådets virksomhed i Gennemsigtighed og tillid gør værdipapirmarkedet attraktivt Af Fondsrådets formand, Erik Bonnerup Tilbudspligt ved overtagelse af kontrollerende aktieposter Af Fondsrådets næstformand, professor Mette Neville, ph.d., Handelshøjskolen i Århus Skabelsen af et velfungerende værdipapirmarked Af adm. direktør for Københavns Fondsbørs A/S, Hans-Ole Jochumsen.35 Beskyttelse af investor ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Af Fondsrådets sekretariat Fondsrådets opgaver, sammensætning og sekretariat m.v Bilag 1: Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer forelagt Fondsrådet i år Bilag 2: Fondsrådets bekendtgørelser m.v Bilag 3: Fondsrådets skrivelse af 14. juli

4

5 Forord Værdipapirhandelen har en betydelig opmærksomhed i det moderne samfund. Vi mærker det på de mange henvendelser, som Fondsrådet får, og på karakteren af de sager, vi behandler. Og pressen interesserer sig også for udviklingen på området. Der er noget særligt tilfredsstillende ved at arbejde med forhold, der interesserer mange og skaber debat. I denne beretning har vi taget tråden op fra hverdagen og sat fokus på nogle af de områder fra Fondsrådets virksomhed, som gav anledning til mest debat i Flere af emnerne vil også være på bordet i 2001 og de kommende år. Vi har valgt artikelformen og tilstræbt, at artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden. Det er forklaringen på, at Fondsrådets årsberetning for 2000 er mere tematisk analyserende og mindre berettende, end der har været tradition for. Vi håber, at læserne kan lide formen. Erik Bonnerup Formand for Fondsrådet 5

6

7 Fondsrådets virksomhed i 2000 Fondsrådets mange sager i 2000 har været præget af to gennemgående temaer, nemlig udmøntningen af»best execution«-reglerne i Fondsrådets kommende bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik og barriererne for større likviditet og gennemsigtighed på værdipapirmarkedet. Rådets arbejde med»best execution«-reglerne beskrives i dette afsnit, mens temaet om barriererne for større gennemsigtighed på markedet behandles i artiklen skrevet af Fondsrådets formand. Fondsrådets bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik»best execution«betyder, at kunden skal sikres de bedst mulige betingelser, når der handles værdipapirer. Emnet har været diskuteret flittigt i medierne gennem længere tid, blandt andet med udgangspunkt i Dansk Aktionærforenings to undersøgelser fra august 2000 henholdsvis februar Det generelle krav til god værdipapirhandelsskik (herunder»best execution«) fremgår af 3 i lov om værdipapirhandel m.v. Bestemmelsen fastlægger, at»enhver værdipapirhandel skal udføres på en redelig måde og i overensstemmelse med god værdipapirhandelsskik«. 3 giver Fondsrådet mulighed for at fastsætte udfyldende regler på området. En arbejdsgruppe bredt sammensat blandt aktørerne på markedet har lavet forarbejdet til den kommende bekendtgørelse. De emner, der har været drøftet mest intenst under arbejdet med bekendtgørelsen, har været spørgsmålene om indførelse af børspligt (eller en»concentration rule«), FESCO s definitioner af»professionel/ikke-professionel investor«, kravene til oplysninger på afregningsnotaen samt rådgivning. Et udkast til bekendtgørelse blev sendt i høring i december 2000 med frist for bemærkninger i januar Dette udkast var kendetegnet ved, at det gjaldt 7

8 for samtlige fondsbørser og autoriserede markedspladser (p.t. Københavns Fondsbørs A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S), for samtlige de typer værdipapirer, der er nævnt i 2 i lov omværdipapirhandel m.v., og for samtlige værdipapirhandlere, der er etableret i Danmark (også ved filialetablering) hvad enten disse er medlemmer af en fondsbørs henholdsvis en autoriseret markedsplads eller ej. Udkastet havde som bærende principper, at kunden skal have fyldestgørende oplysninger både i forbindelse med etableringen af kundeforholdet og i forbindelse med afregningen af den konkrete handel. På denne måde har kunden mulighed for at kontrollere, hvad værdipapirhandleren har foretaget sig herunder om dette er i overensstemmelse med det aftalte, og de eksakte handelsregler fortsat udformes af markedspladserne selv og anmeldes til Fondsrådet. Fondsrådet har i 2001 fortsat arbejdet med bekendtgørelsen, der forventes udstedt i løbet af 1. halvår Afgørelse om god værdipapirhandelsskik Fondsrådet afgjorde i sommerens løb en konkret sag om en privat investors ageren, der efter Fondsrådets mening ikke var i overensstemmelse med god værdipapirhandelsskik. Afgørelsen blev offentliggjort som en principiel afgørelse og er medtaget i denne beretning i bilag 3. Afgørelsen førte i efteråret til en offentlig debat om indholdet af begrebet god værdipapirhandelsskik og private investorers ageren på værdipapirmarkedet. Fondsrådet har med interesse fulgt debatten, der bl. a. har været ført i flere artikler i tidsskrifter, der beskæftiger sig med børsforhold. 8

9 Gennemsigtighed på værdipapirmarkedet Hvilke barrierer er der for at øge likviditeten på værdipapirmarkedet i Danmark? Det spørgsmål har Fondsrådet gennem året fået belyst blandt andet gennem foredrag af administrerende direktør for Københavns Fondsbørs A/S, Hans-Ole Jochumsen, formanden for Dansk Aktionærforening, advokat Ejvind Sandal og lektor Carsten Tanggaard fra Handelshøjskolen i Århus. De har ud fra hver deres indgangsvinkel bidraget til, at Fondsrådet har fået et nuanceret billede af de barrierer, der er årsag til manglende likviditet. Udbud af værdipapirer Der er i december 2000 udstedt et ny bekendtgørelse om første offentlige udbud af værdipapirer, der ikke skal noteres på en fondsbørs. De forståelsesproblemer, som bekendtgørelsen hidtil har givet anledning til, skulle nu være fjernet. Samtidig er der sket en lettelse i den anvendte procedure for gensidig anerkendelse af prospekter, ligesom Fondsrådet har imødekommet et ønske om, at der kan udarbejdes prospekter på andre sprog end dem, Fondsrådet hidtil har godkendt. I dag kan der derfor laves prospekter på norsk, svensk eller engelsk, uden at Fondsrådet først skal godkende det anvendte sprog. Erhvervsankenævnet har givet Fondsrådet medhold i, at et udbud til en kreds på 25 personer ikke kan anses for et udbud til»en mindre kreds«som nævnt i bekendtgørelsens 2, nr. 2, når aktietegnerne har en forskellig tilknytning til udbyderen som henholdsvis bestyrelsesmedlem, repræsentantskabsmedlem, medlem af en tilknyttet erhvervsklub og som personlig ven af bestyrelsesmedlemmer. Sagen var omtalt i beretningen for 1999 under principielle afgørelser om prospektpligt efter den ovenfor nævnte bekendtgørelse. I den konkrete sag var der udbudt værdipapirer offentligt, uden at der forinden var udfærdiget et prospekt, der havde været indsendt til Fondsrådet og efterfølgende offentliggjort. Fondsrådet indgav på det grundlag politianmeldelse i sagen. Politiet satte sagen i bero, mens den verserede i Erhvervsankenævnet, men efter at Fondsrådet har fået medhold i nævnet, har politiet genoptaget sagen, og udbyderen har fået en bøde på kr. Sekretariatet har også behandlet en række udbudsprospekter efter den nævnte bekendtgørelse. De fremgår af bilag 1. 9

10 Dispensation fra indberetningspligten I sommerens løb har Fondsrådet fornyet de generelle dispensationer fra indberetningspligten, som Rådet kan give værdipapirhandlere i kraft af 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v. 103 værdipapirhandlere har fået dispensation. Dispensation gives under visse forudsætninger og op til 3 år. Den primære forudsætning for at kunne få dispensation er, at værdipapirhandlerens totale omsætning af børsnoterede værdipapirer ikke overstiger 1 mia. kr. pr. år. I behandlingen af ansøgningerne om dispensation stødte Fondsrådet på værdipapirhandlere, der ikke indberettede handler foretaget over egenbeholdningen. Sådanne handler skal indberettes, hvilket blandt andet fremgår af Fondsrådets principielle afgørelse fra 1996 omtalt i beretningen for 1996 på side Værdipapirhandlerne blev gjort opmærksom på den principielle afgørelse, og en enkelt værdipapirhandler fik på grund af specielle omstændigheder en påtale for den manglende indberetning. Det skal tilføjes, at Københavns Fondsbørs A/S regelsæt om indberetning af handler, som de omtalte værdipapirhandlere lagde til grund for deres indberetningspraksis, heller ikke var i overensstemmelse med Fondsrådets principielle afgørelse. Regelsættet er nu ændret efter pålæg fra Fondsrådet. Fondsrådet har også behandlet en ansøgning om dispensation fra indberetningsreglerne fra et indberetningspligtigt pengeinstitut, hvor et andet pengeinstitut, der indgik i samme koncern som ansøgeren, i en begrænset periode skulle foretage indberetningen af handler på ansøgerens vegne. Der blev søgt om dispensation fra 1, stk. 2, i den ovennævnte bekendtgørelse. Fondsrådet er generelt restriktiv med at give dispensation fra indberetningsreglerne, blandt andet fordi indberetningerne giver vigtig information til værdipapirmarkedet og er med til at sikre gennemskueligheden. Blandt andet med baggrund i denne praksis og ud fra en samlet vurdering af ansøgerens forhold kunne Rådet ikke imødekomme ansøgningen. Afslaget blev konkret begrundet med, at ansøgeren havde en langt højere omsætning af værdipapirer på årsbasis end det beløb, Fondsrådet normalt lægger til grund ved sine dispensationer, ligesom ansøgerens manglende systemudvikling til at kunne håndtere indberetninger ikke kunne begrunde en dispensation. 10

11 Anmeldelser Fondsrådet har gennem året modtaget anmeldelser af ændrede regelsæt fra Københavns Fondsbørs A/S, FUTOP Clearingcentralen A/S, Værdipapircentralen A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S. Desuden er Fondsrådet blevet spurgt, om visse af de regelsæt, der udarbejdes af Københavns Fondsbørs A/S, kan foreligge udelukkende på engelsk. Fondsrådet har tilkendegivet, at regelsæt rettet mod medlemmer og andre eksterne interessenter skal udarbejdes på dansk, fordi Københavns Fondsbørs A/S, selvom den er et privat aktieselskab, i lovgivningen er tillagt offentligretlig kompetence og er under offentligt tilsyn. Derfor skal der anvendes samme sprog i de nævnte regelsæt, som der anvendes i den statslige forvaltning i Danmark. Fortolkning af lov om værdipapirhandel m.v. Fondsrådet har på baggrund af en konkret forespørgsel afgjort, at future- og forwardkontrakter, der handles på Nord Pool, er omfattet af betegnelsen»råvareinstrumenter m.v., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant«i 2, stk. 1, nr. 9, i lov om værdipapirhandel m.v. Dispensation fra»take-over«-bekendtgørelsen I forbindelse med Danske Bank A/S tilbud om køb af RealDanmark A/S aktier med en fusion for øje afgav Danske Bank A/S i efteråret et frivilligt tilbud til RealDanmark A/S aktionærer om køb af deres aktier. Efter at over 90 pct. af aktionærerne havde accepteret tilbudet, var banken i en situation, hvor den skulle afgive et pligtmæssigt tilbud efter Fondsrådets bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud og om aktionærers oplysningsforpligtelser. Banken søgte om dispensation fra pligten til at afgive tilbud efter bekendtgørelsens 1, stk. 1. Fondsrådet kunne ikke imødekomme ansøgningen, men udsatte fristen for bankens pligt til at afgive tilbud til den 1. juni Pligten ville derfor bortfalde, hvis fusionen blev gennemført inden denne dato. 11

12 Rådets afgørelse blev meddelt Danske Bank A/S og fremsendt til Københavns Fondsbørs A/S som en fondsbørsmeddelelse. I forbindelse med Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Danske Bank A/S overtagelse af RealDanmark A/S blev Fondsrådet af Konkurrencestyrelsen anmodet om at kommentere de anbefalinger i afgørelsen, der var direkte rettet til Fondsrådet. Fondsrådets kommentarer blev offentliggjort i december 2000 og kan ses på Finanstilsynets hjemmeside. 12

13 Gennemsigtighed og tillid gør værdipapirmarkedet attraktivt Af Fondsrådets formand, Erik Bonnerup Omdrejningspunktet i et velfungerende værdipapirmarked er en høj likviditet, dvs. en stor omsætning af de værdipapirer, der er noteret og handles på markedet. En høj likviditet gør alt andet lige markedet mere attraktivt for investorerne og dermed også for udstederne. Derfor er det vigtigt også fra lovgivers side at være meget opmærksom på de forhold, der har betydning for likviditeten på værdipapirmarkedet, når der laves nye regler. Likviditeten skabes især af investorernes interesse for markedet, men investorerne er kun interesserede, hvis markedet tilbyder et afkast og nyder en tillid, der er tilstrækkelig høj. Og markedet kan kun nyde tillid, hvis markedets aktører alle handler i markedets bedste interesse. Et væsentligt element heri er, at aktørerne sikrer en høj gennemsigtighed i markedet. Denne er nødvendig, hvis investorerne skal kunne tage stilling til, om de vil købe eller sælge til den kurs, der er noteret, eller om de vil komme med andre bud eller udbud. Investorerne skal i den forbindelse have tilstrækkelig information om såvel udstedernes forhold som de priser og mængder, der omsættes af det enkelte værdipapir. Reglerne for gennemsigtighed på markedet er i lovgivningen udmøntet i oplysningsforpligtelser for alle markedets aktører: 1) Udstederne skal give oplysninger om selskaberne. Oplysningerne skal være fyldestgørende og korrekte. Kun herved kan investorerne løbende danne sig et indtryk af selskabernes indtjeningsevne og de risici, der er forbundet med selskabet. 2) Investorer, der har større aktiebeholdninger i et enkelt selskab (over fem pct.), skal straks informere markedet om deres besiddelser. Herved kan 13

14 investorerne danne sig et indtryk af, hvem der via ejerskabet især kan påvirke beslutningsprocessen i selskabet. 3) Værdipapirhandlere, der indgår handeler, skal indberette handelerne, så markedet kan vide, hvad værdipapirerne værdiansættes til.gennemsigtighed er også et spørgsmål om, at alle aktører har adgang til den samme information. Derfor indeholder alle reglerne om gennemsigtighed også regler om, at informationen skal være tilgængelig for hele markedet straks og på samme tid. Fondsrådet lægger stor vægt på, at de danske oplysningsforpligtelser kan møde markedets krav, og Fondsrådet søger derfor løbende at holde reglerne om oplysningsforpligtelser ajour med markedets udvikling i ind- og udland. I den forbindelse har Fondsrådet i 2000 haft inviteret nogle personer med stor indsigt i værdipapirmarkederne til at komme med deres bud på, om markedets gennemsigtighed er tilstrækkelig, og hvorledes gennemsigtigheden eventuelt kan øges. Formanden for Dansk Aktionærforening, advokat Ejvind Sandal, administrerende direktør for Københavns Fondsbørs A/S, Hans-Ole Jochumsen og lektor Carsten Tanggaard, Handelshøjskolen i Århus, præsenterede hver et oplæg på et Fondsrådsmøde. Fondsrådet satte stor pris på disse oplæg, der har dannet og fortsat vil danne god baggrund for Fondsrådets arbejde på såvel dette som på andre områder. Særligt to områder har påkaldt sig markedets interesse i 2000: en mere moderne fortolkning af begrebet handel i forbindelse med kravene til værdipapirhandlernes indberetning af handeler og behovet for at indføre børspligt i en eller anden form. Begrebet handel Fondsrådet har gennem år 2000 på markedets foranledning vurderet reglerne for indberetning af handeler til Københavns Fondsbørs A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S. De hidtidige regler forudsætter mere eller mindre implicit, at hver enkelt af en værdipapirhandlers købs- og salgstransaktioner er en isoleret handel. Markedernes udvikling og udviklingen af nye handelsformer indebærer imidlertid, at begrebet»handel«må fortolkes på en ny, bredere og mere moderne 14

15 måde. Visse typer af transaktioner vil, hvis de indberettes efter de hidtidige regler, således kunne give et forkert billede af kurserne. Eksempelvis kan en værdipapirhandlers kunde ønske, at et aktiekøb afregnes på baggrund af en gennemsnitskurs, der i sagens natur først kendes ved dagens slutning. (Formelt set er der hver dag to faste tidspunkter, hvor Københavns Fondsbørs beregner gennemsnitskurser.) Hvis afregningen med kunden indberettes til gennemsnitskursen, der kan være forskellig fra lukkekursen (dvs. den markedskurs der aktuelt gælder ved dagens slutning), får man ikke et korrekt billede af den reelle kurs på indberetningstidspunktet. Derfor skal selve salget til kunden ikke indberettes. Men værdipapirhandleren skal selvfølgelig indberette, at købet oprindeligt er sket på en kundes vegne. Og den indberetning skal ske på det tidspunkt, hvor værdipapirhandleren foretager købet på markedet. Der er en del andre eksempler på transaktioner, der, hvis de indberettes, vil give et forkert billede af den aktuelle kurs. Fondsrådets overvejelser har derfor været en afvejning mellem på den ene side at få så meget handelsinformation som muligt og på den anden side ikke at få information, der kan give et forkert billede af markedet. Arbejdet med at gennemgå reglerne er fortsat i 2001, og de har ledt til, at Fondsrådet vil ændre indberetningsreglerne (indberetningsbekendtgørelsen), så visse typer af handeler skal indberettes som én handel, selvom de indebærer flere købs- og salgstransaktioner. Ændringerne, der træder i kraft medio 2001, vil samtidig betyde, at de danske indberetningsregler i højere grad svarer til, hvad der er gældende i udlandet. Børspligt Spørgsmålet om børspligt, dvs. pligten til, at alle købs- og salgsordrer skal lægges ud på og eksekveres over en børs handelssystemer, er et andet område, der kan have en indirekte betydning for markedsgennemsigtigheden. Børspligten har da også været genstand for offentlig debat i et stykke tid. Der er to hovedaspekter, der skal tages i betragtning, når fordele og ulemper ved indførelsen af børspligt skal vurderes: Konkurrencen på markederne og konkurrencen mellem markederne. 15

16 Det første aspekt retter sig mod muligheden for, at investorerne kan få en skarpere (dvs. bedre) pris ved køb eller salg af værdipapirer, hvis der er børspligt. Ønsket om skarpere priser er blevet fremhævet stadig stærkere i takt med den stigende interesse for aktier og en mere udbredt anvendelse af moderne teknologi. I dag handler privatpersoner således i stigende grad værdipapirer direkte via PC-opkobling til deres værdipapirhandler. Det er antagelsen, at når flere bud og udbud lægges ud på børsens systemer, vil det medføre en større konkurrence om at byde ind i budene og udbudene. Dette kan så medføre, at priserne bliver skarpere. Skarpere priser kan give en højere likviditet, da»prisen«for at købe og sælge (forstået som forskellen mellem markedets købs- og salgspriser) bliver mindre, hvilket alt andet lige tiltrækker investorerne. Den øgede likviditet vil i givet fald nok mest vise sig for de værdipapirer, der i forvejen har en forholdsvis høj likviditet, og hvor der dermed er konkurrence om handelerne. De papirer, der har en relativt lav likviditet, vil måske ikke opleve en tilsvarende likviditetsstigning. Såkaldt ægte børspligt betyder, at værdipapirhandlerne har pligt til at lægge alle kundeordrer ud på børsens systemer og ikke må byde ind i egne handeler. Succesen for en ægte børspligt bygger imidlertid på en forudsætning om, at der (i hvert fald næsten) altid er en modgående interesse i markedet. Denne forudsætning holder ikke altid, heller ikke for de likvide papirer. Først og fremmest kan det være vanskeligere for en investor at købe eller sælge en post aktier, hvis der ikke er en modgående interesse i markedet på det tidspunkt, hvor investoren lægger sit bud ud. Det samme kan gøre sig gældende, hvis investoren ønsker at købe eller sælge en mindre post aktier eller en post aktier, der ikke svarer til den såkaldte handelspost. Heller ikke i disse tilfælde er det sikkert, at der vil være en modgående interesse. Hvis der ikke er en modgående interesse, kan det tage længere tid måske flere dage før investoren kan gennemføre handelen. Alternativt må investoren acceptere en ringere pris for at få handelen gennemført. En børspligt kan således have både positive og negative effekter for investorerne, og det er derfor ikke entydigt, om det er en fordel at have børspligt. Alt andet lige er det imidlertid i markedets interesse, at så mange bud og udbud som muligt bliver lagt ud på børsens systemer, netop for at øge konkurrencen om budene. Og derfor må man finde alternative metoder til at øge andelen af handeler, der lægges direkte ud på børsernes systemer. 16

17 Nogle værdipapirhandlere tilbyder kunderne en direkte ordreformidling, hvor kunderne via PC-adgang til værdipapirhandlernes systemer kan lægge ordrer direkte ud på Københavns Fondsbørs A/S. Dette er en fordel for investorerne, da de på denne måde kan deltage direkte i handelen på børsen og dermed i et vist omfang kan få andre til at byde. Modsætningen hertil er bl.a. strakshandelen, hvor kunden kun handler med sin egen værdipapirhandler, men hvor kunden oftest kan handle med det samme. Det må være en fordel for kunderne frit at kunne vælge mellem f.eks. handel via børsens systemer, strakshandel og handel til gennemsnitskurser. Det skal dog tilføjes, at det at handle ved direkte ordreformidling til børsens systemer stiller krav til investorernes erfaring, da markedet skal følges tæt. Nogle investorer skal derfor være forsigtige med at kaste sig ud i handelen på denne måde. Det andet aspekt relaterer sig til den strukturelle udvikling på de internationale værdipapirmarkeder, ikke mindst i retning af, at børserne i stigende omfang konkurrerer både indbyrdes og med nye markedsformer. En børspligt vil så at sige fastholde omsætningen af værdipapirerne på bestemte markeder eller markedsformer. Og det vil kunne hæmme en øget konkurrence mellem markederne og dermed en øget effektivitet på markederne. Internationalt er der da også tendenser til, at børspligten lempes, netop for at skabe mere konkurrence mellem markederne, dvs. mellem børserne indbyrdes og mellem børserne og de såkaldte alternative handelssystemer, der også tilbyder at sammenføre købere og sælgere. Bl.a. anbefaler Kommissionen en revurdering af investeringsservicedirektivets artikel 14, stk. 3, hvor medlemslandene gives mulighed for at kræve børspligt, den såkaldte koncentrationsregel. Kommissionen anfører, at reglen måske ikke længere har sin berettigelse og dermed skal fjernes eller ikke skal have sin nuværende form. Kommissionen vurderer, at der med reglen er en risiko for, at handeler dirigeres til et bestemt reguleret marked, og at der dermed ikke er den fornødne konkurrence mellem markederne. Børspligt har også været drøftet i den arbejdsgruppe under Fondsrådet, der er fremkommet med forslag til en bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik. Der var enighed i gruppen om, at børspligt ikke er en farbar vej, bl.a. af de årsager, der er anført ovenfor. 17

18 Derimod er gruppen fremkommet med forslag, der netop har til hensigt at give investorerne en større sikkerhed i ordreformidlingen og bedre mulighed for at kontrollere, at deres handeler udføres som ønsket. Disse regler skal sikre, at værdipapirhandlerne ikke udnytter deres eventuelle markedsdominans over for investorerne. Opsummerende kan det slås fast, at markedsgennemsigtighed er en væsentlig forudsætning for et velfungerende værdipapirmarked, men at der er mange aspekter, der skal tages i betragtning, hvilket Fondsrådets arbejde i det forløbne år har båret præg af. Derfor vil Fondsrådet også i de kommende år fokusere på reglerne om gennemsigtighed. 18

19 Tilbudspligt ved overtagelse af kontrollerende aktieposter Af Fondsrådets næstformand, professor Mette Neville, ph.d., Handelshøjskolen i Århus Reglerne om tilbudspligt er genstand for stor opmærksomhed, fordi der er stærke argumenter både for og imod tilbudspligt. Tilbudspligten kan gøre det langt dyrere at gennemføre en overtagelse og kan derfor i værste fald forhindre sunde strukturtilpasninger. De fleste EU-medlemsstater har imidlertid vurderet, at hensynet til minoriteten vejer tungere, og de har derfor indført regler om tilbudspligt, der giver minoriteten mulighed for at komme ud af et selskab på samme vilkår som den, der tidligere havde kontrollen. 13. selskabsdirektiv om overtagelsestilbud, som i øjeblikket forhandles med henblik på vedtagelse, bygger på samme beskyttelseshensyn over for minoriteten. Tilbudspligten udfordres løbende af erhvervslivet. Konkrete overtagelser rejser spørgsmål om, hvorvidt reglerne er tilstrækkelige og hensigtsmæssige. Da Ameritec i 1997 erhvervede 49 pct. af aktiekapitalen i Tele Danmark A/S, udløste erhvervelsen efter de dagældende regler ikke tilbudspligt. Ameritec opnåede ikke en ret til at udøve bestemmende indflydelse. Der var imidlertid ikke tvivl om, at Ameritec ved erhvervelsen de facto fik kontrol over Tele Danmark A/S. Mangelen på tilbudspligt kostede de øvrige aktionærer i Tele Danmark A/S muligheden for at få en betydelig økonomisk gevinst. Sagen rejste spørgsmålet, om ikke det eksisterende kontrolbegreb var for snævert. Kontrolbegrebet er senere som følge af sagen udvidet, så det nu også omfatter de facto kontrol. Nu er offentlighedens søgelys igen rettet mod reglerne om tilbudspligt, denne gang i forbindelse med fusionen mellem Danske Bank A/S og RealDanmark A/S. Den hemmelige aftale om gyldne håndtryk til de bestyrelsesmedlemmer, som skal gå af i forbindelse med fusionen, har rejst spørgsmålet, om reg- 19

20 lerne ikke bør fastlægge, hvilke pligter selskabers ledelser har i forbindelse med et overtagelsestilbud. 13. selskabsdirektiv om overtagelsestilbud ventes snart vedtaget. Det understreger yderligere aktualiteten i temaet tilbudspligt, der gennemgås i denne artikel med henvisninger til Fondsrådets praksis fra Tilbudspligten et omdiskuteret regelsæt Det har såvel nationalt som internationalt været diskuteret, om tilbudspligt overhovedet er hensigtsmæssig. Uenigheden grunder i vidt omfang i forskellige indgangsvinkler til det problemkompleks, der omgiver take-overs. Take-overs har både juridiske og økonomiske aspekter, og holdningen til tilbudspligt vil ofte afhænge af, om man anlægger en traditionel selskabsretlig synsvinkel eller en økonomisk synsvinkel. Selskabslovgivningen er primært båret af hensynet til beskyttelse af aktionærerne og kreditorerne. Reglerne om minoritetsbeskyttelse har derfor altid haft en central rolle i selskabslovgivningen, og det er netop hensynet til minoriteten, der er det bærende argument for reglerne om tilbudspligt. Et selskabs ejere skal have mulighed for at komme ud af selskabet, når en kontrollerende aktiepost skifter ejer, da et kontrolskifte kan indebære en risiko for, at kursen på selskabets aktier falder. Minoritetsaktionærerne skal derfor have et tilbud om at sælge deres aktier på samme vilkår, som de aktionærer, der har solgt deres aktier til den nye kontrolindehaver. Tilbudspligten er udtryk for et ønske om at ligestille aktionærerne i forbindelse med en overtagelse, og der henvises typisk til aktieselskabslovens lighedsgrundsætning. Det er dog et spørgsmål, om lighedsgrundsætningen i aktieselskabsloven kan udstrækkes så vidt. Kerneområdet i loven er forholdet mellem selskabet og ejerne ikke forholdet mellem ejerne og en potentiel ejer. I økonomisk teori anføres ofte, at tilbudspligt ikke er hensigtsmæssig. Takeovers er med til at sikre en effektiv udnyttelse af et selskabs ressourcer, da take-overs typisk retter sig mod selskaber med et uudnyttet potentiale. Risikoen for at blive skiftet ud i forbindelse med en overtagelse er med til at sikre, at ledelsen driver selskabet effektivt. Markedet for corporate control yder derfor en væsentlig beskyttelse mod et selskabs ineffektive ledelse. Det forudsætter imidlertid, at markedet er effektivt dvs. uden barrierer for take-overs. Tilbudspligten er ikke en direkte barri- 20

21 ere, men den kan være med til at forhindre, at der gennemføres sunde strukturtilpasninger i erhvervslivet, da den gør det langt dyrere at gennemføre en overtagelse. Ofte vil en aktiebesiddelse på pct. være tilstrækkelig til, at køberen får praktisk majoritet i selskabet. Reglerne om tilbudspligt betyder imidlertid, at køberen ikke kun skal finansiere købet af de pct., men måske 100 pct. af aktiekapitalen. Ud fra en økonomisk betragtning kan man altså argumentere for, at reglerne om tilbudspligt har en negativ effekt på markedets effektivitet og kan forhindre sunde strukturtilpasninger. Kritikken af tilbudspligten har i foreløbigt 14 år været med til at forsinke vedtagelsen af 13. selskabsdirektiv om overtagelsestilbud. Økonomisk teori har i stigende omfang indflydelse på lovgivningen, men det traditionelle selskabsretlige minoritetsbeskyttelseshensyn har»vundet kampen«i relation til spørgsmålet om tilbudspligt. Argumentet om behovet for et effektivt marked for corporate control har ikke haft gennemslagskraft i Danmark, hvor f.eks. indsættelse af stemmebegrænsninger og stemmelofter efter selskabslovgivningen gør det muligt at forsvare sig mod overtagelsesforsøg. I lyset af økonomiske betragtningers stigende indflydelse i lovgivningsprocessen er der måske behov for en fornyet diskussion om, hvorvidt aktieselskabslovgivningen i tilstrækkeligt omfang er med til at sikre markedets effektivitet og dermed også en effektiv udnyttelse af selskabernes ressourcer. Der er med»debatoplæg om aktivt ejerskab«(maj 1999), udarbejdet af Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomiministeriet, taget hul på denne diskussion. Hele debatten om corporate governance viser, at der er stor interesse for temaet. 13. selskabsdirektiv om overtagelsestilbud På EU-plan har man siden 1987 arbejdet på en regulering af overtagelsestilbud i form af det 13. selskabsdirektiv. Udkastet fra 1987 er ændret mange gange, og arbejdet med direktivet har været mere eller mindre gået i stå på grund af stor modstand mod direktivet fra en række medlemsstater. I midten af 1990 erne genoptog man arbejdet med direktivet, og i 1999 opnåede man politisk enighed om direktivets indhold. 19. juni 2000 vedtog Ministerrådet den fælles holdning. Når direktivet fortsat ikke er vedtaget, skyldes det, at Europa-Parlamentet har fremsat en hel del ændringsforslag, som Kommissionen og medlemsstaterne i vidt omfang ikke har ønsket at imødekomme. I skrivende stund forhandles direktivudkastet igen med henblik på vedtagelse. 21

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Afgørelse om tilbudspligt

Afgørelse om tilbudspligt Plesner Att.: partner Jacob Bier Amerika Plads 37 2100 København Ø 22. oktober 2013 Ref. 70074319 JBI/UPK J.nr. 6373-0028 Afgørelse om tilbudspligt Finanstilsynet modtog den 29. august 2013 en henvendelse

Læs mere

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S Plesner Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 26. august 2011 Ref. abr J.nr. 6373-0104 Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S De har ved e-mail af 17. august 2011 på vegne

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling 1) L 155 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling. (Etablering af alternative markedspladser og gennemførelse

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S Accura Advokatpartnerselskab t.: Director Noel Strange-Obel Johansen Sendt pr. mail til Noel.Johansen@accura.dk 5. oktober 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0074 Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud

Læs mere

Nye danske takeover-regler. v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014

Nye danske takeover-regler. v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014 Nye danske takeover-regler v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Banen blev kridtet op på ny den 1. juli 2014 3 Takeover-reglerne har

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Vejledning om 31, stk. 1-3, 6 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse

Vejledning om 31, stk. 1-3, 6 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse Vejledning om 31, stk. 1-3, 6 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1. Indledning Reglerne om overtagelsestilbud, herunder pligten til at fremsætte tilbud, findes

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis.

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis. 15. august 2014 N Y B E K E N D T G Ø R E L S E O M O V E R T A G E L S E S T I L B U D Indledning Den 1. juli 2014 trådte den nye bekendtgørelse om overtagelsestilbud i kraft. Bekendtgørelsen indfører

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven Meddelelse til aktionærerne i (CVR-nr. 31 22 65 11) om tvangsindløsning i overensstemmelse med 70-72 i selskabsloven 1 Indledning Pr. dags dato besidder @Leisure Holding B.V. ("@Leisure") 93,17 procent

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 27. juni 2012 Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 Efter gennemførelsen af det frivillige anbefalede købstilbud, offentliggjort den 19.

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere