,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$" name="description"> ,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$">

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!"

Transkript

1 Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ ' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

2 Indledning 2< /= $ $$5.;///3 5. / /%5.! B / 5.$/="%&&&"$ = " 5."$4%< =&&&=/< =5.$ < / 15.!/=C Status for DEF-sekretariatet :$ $3$/% / =" %/=3 < 5$% $/=3 5%5?)"! = : $/3% %?DD"!= $ :$ E"F"% & G" 9 " " H/!5

3 Status for programområdet Systemarkitektur 5"</ =. / /%"$$ $ 0 $$?9)"$ 2 <"<%<"$ /<$" :$ 5%/ =/=/3 <!#/ /3 /%9/3 "$/3$3/1 $"$ 1$/3 6 "5$ //$//3 $& %I/I 5/ </,,

4 Basisorganisation for Systemarkitektur &'+),)% C &'!, 0%=$! /$3 /=$3"/=$ /== /%$ 2/%1 $$/%"%"/JKK&&&K2K1 $ "/%"%1 0%"%"$3/=</ /=" 7/%%"$3/=7 ; > H)071 $//="$ =/=2!=$ / /""$D2H >4 5$-"&"//=5 /% $. 5%/=3</""$D2H % %53 / "/=3/3 /5 /3 $/%"%/ "/= $ / /3 5 /= <$ < /* 22/%1 "/<$/

5 Lokal Autentifikation 2005 &'+)5,)5$6D<? %C &')!,.=/% H!/!/% $ H1 < H< = $ "? "%3/ /%/?$ /= 5 =< A/"$ " /=$31$3 <"" 5<$ H!/!/%/3/= /< "$/ $=H 5<$H!/$ / 5$$"-1"$< $ /3. H!//1 %$$3 0=H!!/=&!$1 $/==!H!/ 5$$</H/=$3$ /<

6 Konsolidering af brugerdatabaser &'+)5,)H"81$C 0%/J?, 2 $$4$= $$ /= = /$ /3$= "1 3$$=$ $ 0/ $ /= 1"$ 1 %/= $ "1"$ 3$< 3 / < 8 == K 1 / =<1= /=$ / $%2/"$$= $ "$1 = "! "/"$3. 2</$ K/ 1 %//$ $/=

7 E-tidsskrifter og Shibboleth &'+),)% C &')!, 4"2/%$=/ ""5 /%==/""/= "$/< 5"$"" =1! 5./G5$ < "3 $ "$ $ "= / =! $/ "/G= /G% /== $3 0%<3 3$=0% / "$$/= 5$ $ " 578I. >= =3$ 1%/%/ 3$I"" GI/5$/% =$,"$ %"" +!/G4/%"%/$"&L "* 27H4 /%"$" $ 3 #

8 Biblioteksvejviseren som webservice &'+)H"!5,)C &')!!!,!-!K,!,! 0%=/&$$/=5HI$3 $%$1820A/< J $ %= "$4770K90$ $II$& $II$:552, $/ $/ $%$ < J1$ $$()1$" $ $3. $ )=1%5H1&$$ / $/ /=$1 $90K()&$?//. '

9 XML Webservices til gateway til Z39.50 tjenester &'+)/<$",)/ % 5$$,! ()* $$ 5. /!! /=$ $ 4$$5.%$ 3 $ "5. / <43 "<% $$ $ $$ & 5.!$ +,-!%$ =()* $$*,H 1"()1()" * 51:552 4$$,! ()! * $!/ +,-!% <<=$$3 I$I()* $ 6&$ /5$3 /=:1578 0%$/3/=5.!(*. 3 /=/%& = // 3 -

10 Fedora som generisk repository arkitektur &'+)6"L01) K20:,) /C 3A &')!, ;/1= %1$$ 5.5/ /" //= $5 33"$ "5// $ $ =$= < = <%5$$3$$"$$5. / <% / / $ %.$$1"$$ $, /= 5 %"$5.$ $ $ <.//%5$$33 $$ / 5.5. =$$.5 "/=$ 3 " /$ <</ $%<$ $ :$1:$8 1>517 :$1>"&:$14H/187 A 5. =/$$. $ " /1$ "3 5. /.?< /= 2;//= :;.$$ $/="$/%" "$$$%!1$$" < =/% AJ "/3 < =$ %3%=/% 03 1= /$5.(*.5$/H/=:$8 1"$ < %/$ 0=.$"$$ &$ %/3

11 /$=1$$ $ < $$ "<=. K$$/A /;5.!$ 5.:IH/=; :$,!% A$ 5/ / (* &$3$

12 Status for programområdet Brugerfaciliteter 0 =""<0 ="/= /=/%I:< &I /!//=< 5 < /%#/=:>2!HM"1 / = % //$" /%< $3 / $"3 $"$ / // /= 0 =< <% "< 0 = $ & $ $%?"%3/ $% "K$ 8;N$3 /=;:1 "< $ /< 0 =%/=3 </%< " /=5.! //<%< 3< I)< I " < < 5.!/;5 0 =$$<3 "/%< < =/ =" /"/// $ =

13 Biblioteksvagten &'+)). "14 H,) C 1 >14"<%1M" &'),!, %/%$! 1"" = 3%/=$3 1 5 / 3$ / $% )=% $I " "$%$" $/< ;$$ /< =1/< =$< 1/< = //< =$$"= " $/= /< = /< =$" /< = //< =$/$"=$1 $$ "3 /< =$3" )= //$ $/=$/3$3 %<A1 3 /=1$ =% )=$ %/=/3$/< =1 $$ 5"$<$ /$// 2$3$"$ "<<1"$3 "</% // $<%"< 5.!/ = =% /%3K$$&8;NK 5$ 1 "$$ /=&. = "$&$ /= < $= $ "& 5$$ =$ < <$"<%3,

14 Status for programområdet licenser ) # H,/ N5.> '$5.>% 2 $ :$) %;"$3,'" 5:8)!" = 5.>1" %.221/ K& $/= 5"$3"< <"$< $ $ 5$=2.*0+0) 5"<$$3"J :$ 5$"<M" <"$ 9 <"$ ><<"$ 7<"$3"< =?3:$)!5"$3 "-<1 /" <)<" $ 3/ /1/ "$ 5J "$"%3/ 2 J 5 / = 2 $!=$$ 11"$$ //%15.1 //=5;// $ "$= ""$ "$ "%3/< %$/=.$3

15 Status for programområdet portaler 0 $3/% 0 =" = 3/%J 0 1 & / $ / /%< 0 =</%I) 5.!/I$ /< 1 /$?5 8 $ 0 ="3</1"$/ =" /$ $ =4$$ %/="$ = = " // = 0 =:$)!%/=/%< $ /$"4$"/ = /%< %I=$ $ "I0%=< "$ "$/ 1 %/=

16 Portaler i danske forskningsbiblioteker, faglige websider og fagportaler. Evaluering af status og planer for fremtiden i forskningsbibliotekerne &'+)5 :$,)C &')!- 0%<$$ &! $ =/%% 0%$ <%52 =$ <3$&$ /, 5$&"$" 3"$ / / 3"$ $ <=$ = 0%/3= // /$ & / 0%< /. 4/% /%$$ //$3 % $& <1 $ $2K= "$ // /

17 Implementering af anbefalingssystemer &'+)/<$",)C &')!# 5/%=/< < /=! " $3< $ " ) ") L/= < 1 / </ /< < /=/$ /$ "$< 5/%/ =$/ 1 $$3= $ "1$ 3$ 3/ /%= / $ = /=$ "%3//%<.= 3 //" 5 5 % = 5/ /=: 71/ % "5.&"/K #

18 Fagportal for Arkæologi og Historie &'+). "&P,) C &')!0%1. /" 3 " 3 $ $ 3 =. /J "$! 3/3$ $3!/== $= < //$ A/3! %<$<" 3 ""3 = A/%5 >"=/$ /3" A""= / /$//$0!1= /3 /== = $ 1$3//", /3 $ $ $ $!/ $ "= A $ $ "%3/1! =/= 1 <%// $ 3 $ $3 $3J 1" < # $ /= ' $ <$3 /= - $ $3 ""%3/$ 1 =1/ 1"1 '

19 =$< > / $3 ""/ / < 0% <5.!/%J 5 $57 5</%1$$3 </% < /%$ /3$%<. 3"3 /%$5 -

20 Status for programområdet e-læring.*+ 0 ""<<$!%53< / 0=<<M " $3 = / $6//%$ 8" =3/==$ < /%13$38 /< /%</%/ <$3/ $"=</=5G$ < $ $4 $ " 6// "$$< 3 //$! /? =3"$< //$/"."/$ // $3 "!3 /$$ // $<1!3 4 $3 4$/3$3 1$$/= $//$/ &+ $/= %%//$/ =" :$ 5. +.< //!!3 % "!/1"/= //="$!5= $%= 1 # ); =/=$ 7"84$);1=/= :!3!784$ /=:4 ": &' $< $ "$/%$ 5$/%$3 /="$</

21 2+. ;/3:$ =/ < /=<) /=!./ 41"$"""3%3Q)! $Q/=5

22 er som facilitator for netbaseret undervisning &'+)9$7$ 14"<%M",)0%D'/ % &')!,.=/%$< $/=!/= 5.! 8/ =/3$!!&"//= K / $ < $&"/"$ $ % /&"// / $$ 3+4%%./=&"/$"<% = $ = "/3$/" 3 /==54MI II$<)$ /34MI$$% $ < 1 ==< "$$K$ = $ 5 %$$3<%4M"$J 0 1 "! 23%/ $3 "/ "1 $3/ /=< 5"4M /"$ 9/3 "$%5 1H/!5 %7") 5%31 H/!59$$ /"$ 5$"!D. /3 7 =$ $ ""= /"$5$"""=%! /$ %<. 5/ &"//=< / %J M7,/ -/ 5:% H$!$-% ;:%

23 DELA - Digital Educational Library Access &'+)5,)4"* "J"&C $ &')! 5$$5 $ 3/= $2 I =/= I1= $1 I"I? " 3 "3 "$ 1 3 /1"$ ) H) 55.!$ $!< 1 3 % $3A1 "$! /$1/="$ K 0==$ /="<% 35/ 1 1/1$/ 13 %A $ $3"$< )IA $ / "/< =<I"I 5$/%/< / $ /=$. ' 0%):%// ""$ %$/02$ '0%J5/%"% '04%+ J &$! // $ &$!< //$ '!067#%'J% $ // $33 %N /,

24 Streaming video service &'+)01/C,)57)1C $ 0%= $$1 )1 3 < 3 $1$ $$ /=/ /< $$ 1$ $==$ $ " $! $5; 1 / $K< 3 < /1 $=)$1$< /=1 $ 0H$ 0%/&/// "= ""! 5 $$3 3$$1""$()!&$ < $$< ) &1 &/ $) 0%J 1"$ 1"$ $ "= $ /2 1"$"$< = $ 2 $//%< $ ==$3 %= <$5"$ <$ 3 =1 "$=3 $<! $/1 $=/=$3/// = /% =3 "31$$ % /%< 2< /%< $=3 =/1<< 7! $/AJ A$/%%/ < //3 // "/%!""#$ %& ' ( )*()* & +,)-.+/ &) ' ' '

25 & 0 & & ' & & & ' ' & & & & $ R?"/< = "= A?"1$ /== "$<! R )? " $ $ "$ < K / 1"$ $ $ K=K< $ RD?"33%$< "<% $1/$"" 5; 3 <$$ R?" 3 1$$ 1 %& &' & 2' ' 21% 2 2*& && %' & A$/$/%/"" $45;$"/= "3 $ $<%"1 $= //!""#$ & & ' ' & & ( (&&3&,A"$3$5;" < 3 $!""#$ & && ''3& A// $$<5 %$/

26 !""#$ 4 &. / & % 5 & & % ' ' ' ' % 6& % & 7% % ''.!/ & ' B =3 </%%< 2! AJ A &%$ /%13 < 1/%/3! $1 //""$ <!""#$ 0' 8 & & 8.' / & & 6& 8 A /%&! $ $1$ /%!""#$ 9 % '8 &.888 7/ % & %& &. #-+8+$$"9 5$=3 / $ /=/ A 3"$$ $3 /K/1$ ""$ 1 $121 $ 4$ $ %!$$3/$ A $/"= < $$$,A // AO! $ A%$%! /

27 A $O< $$ $"/= #

28 DIGITEV &'+)D,)%C!$ &').$'!.$ ' "$$$1 /$ 3/! $< /A5/$3 3/! $</$ 1 "3 3"3 $3=1$1$ $/=1% $ 5 / /1 =1$1 % $ = $$1$/< "3 K/ 5/ $ $0$ 3!3 1 $3/5$ " 5./1< / 0%/= 5/%< / %/%/ $ /%A5/%?05)/?"/ 3A"$$&$ $//. /=05)/ %05)/ '

29 Learning Objects Web &'+))%;,)>D< =% &')?.</%"=$ $* 2)% %/ $* 2) $ / 3. $"$ * 2)/=1 = /% / $/ $ % /1/ $ $ /%"=$$3<%$3"$ %1 $"<% "<% $3$ 3 %< =$3<%$/=/ $/ / $ /$ 3 %<83<%$&// $3==/3 %1 0%$ $ "%%/ <* 2)/ $ / "$ $27 $ 5%$3$$ $/% "$ /1 "$/ =! K3 < "I>$ H"I 1)%, * 2)/%$3$ = /= $ $! //$/!3 5/%1 $3K$$ * 2)/J2 $3"$$31 $ %$"" 4F $ $ $/ $ /5$$$/ /= $"= * 2)1=/ $$ "$=$ $ /%< 5/%1:$ &//J 8&//1 $/3 % /=// ". #-+8+$$"9 5/%1 $3K$$ * 2)/J./ $31$// %/5"&"/ -

30 /"$3 $1$$ "$ =%/ 5/%1:$ &//J%$,

31 Status for programområdet e-publicering.*+ 0 ""<<$!#% 53</1% &+ "/= %%//$/ =" :$ 5.2 $$% /==$$= ""$% 33 5$$%$ $/ = 1 1$ 1 1 $=$ $</ 1 # 1;:H=/ 2 "3 /23 $ =< "//$/1= / + $$/= $ $9 " / $ < %"; 5% /% /1"$<% << $ / &' < <%$ "$/%13 /="$< / 0%< /%/ 2+. ;/3:$ =/ < /=<!D /=. 11!D"%,=< /% %H!5.< =11 $ /%1 $,

32 PURE &'+)9$7$ 14"<%M",)C &')-!, $44M181;:H1: =":$$ &0:; //$$ 0"":$ 1 =$":$ <"$:$ =/%% // &26 32$$! 0=4M/ /0=;:H / K 0:; /= 5 $ =$0:; % N$"" 31" 3 / 3" $6//"% //1 =3 1 1 / $ % 3 7$ 3 /3 = < "/=% 3/ /% &26%6,:*' ; $$%</=I< /%I1$ 3< $0%/ <$ $ 11/1 <? / 9/ < / ""$// $= $ /3 /=0:; % // $ /$1 =;S$%3 3 < $/ $ 0:; A 0:;!$I0:; I< "3 5 /1 / 3 <$ / 3 $H) A,

33 . #-+8+$$"9 2&26 0:; /=3 "$$ /=0:; $ /1" H) 2$ 0:; 5/ $ &$5/5 =0:; ) "$ $ /"/ 72; : 0:; < J A DJ92 +,- /K /! J/ 3J A 0:; 92"$ % AH$$3$3 /% 1"$ $$ = "0:; 8 </3/=15.$ $< $ $ 3 $ $< A:$ /%< $/%< ;<&26+ 0:; //= "3 /%$5.! /&"/S$< $1 G&$ ;J.?$?O 7"< 1 7$ 02J5.;$'11/ 0:; /=44M "/JKKKK"$KTK " 8>%J 0:; J,,

34 Elektronisk tidsskriftspublicering - undersøgelse og pilotprojekter &'+)6$$15$,) &')?, = << //%/="$ ="K K$1" "$ =/ 1!/ 1!!53 $3 /=" $ 5< / 1 9/ /% () $ 5< //% 4 <//%/=""$4:)K) 7 K>7 0= /"/% 0/1$3 =/% $& // 5$ 3< $$ //5 <()! /3 / &&$ <=$ 5<. 2$?< /% //% 35$J-9 $3 $ /!$&.:$$$ <$& $<,

35 Forprojekt for national forskningsportal &'+)* "&L,)* "&L!&C $ &')%!, 0%"% / /A7 /$3 " 1/3 /31 $ / 3/"5 5 /3/$ $11 $" 0%"$ $13 A < /% 0$ / 0%"$ $$ &!/ % /G 0%/. 5$ $ 1;."= $ /%,

36 Digital bevaring af IR &'+)H"!5,)C &')!!!,!! 0%= $ 3 $/ 9/ 1=3$ $ &$ 1 3/$?$ =$ $ $$=/3!/1$ 3 / $ $$2;!$=/ :$ $3%D2H!<"/50/% 2/$""/! /%5"</$3! 2< 7($5"$3< " 5 2$ $.

37 Projekter uden for programområder Informationsordbog på Nettet &'+)D,)%C / &',! 2 1 $-- 1< = </$/ /= 2< $< $ $1 < ".</ / U </= 2$ " < 0 1 /"<5.$$ /%1$/. 2 U$,#

38 Arkiv for danske tidsskrifter &'+) 4,)"C &');$ ', 19H; /3 $ &/J.$ : 0%=< J A:$3 = ""$?$5. 5."$ < J ; 79% 6 6 (( 5 ; *2',' ; A.1 "$ = :$$ < 9H; ()!/3 =) 7!5/ <$"%3/$/ $<=/= = %/3 " /=$" 0=$/=5 " $<,A:$ &/$3$= = " "5< / $?" /%? I!/I5$"/ $1/= /3 /1$! < $ <4$$ " 1%"< 1$ /$ 5$ $ & /! 5 "$, 1 " $ % /3 $3<% 0#'5$,,1 ' $'V3 /3,'

39 :$ &//= <$< /%$ &$$ / /3 $3<%<"3 < /% 5$3<$<$ ""< 1$ $/ /3 $3<%$ <1<3 /35"3"// /%/=$ 1$" $$ <. ) /$/3 &/3 $ 8/$$% :%$/ = 5. 3 </3 % ',-

40 Digitalisering af kommisionsbetænkninger &'+J6$$,) C 6$$ &')! 0% $< 3 / $3 %$1 1%! 1%1 $ $ " " 5 $3/= 1"$ 8 $=$3$3 3 "$ 5"/< / 1 %/ $$$ >$3 $$3J 3 "3 : $--# 3 /=1 /%$ # 3 1"$G -1 /'!- 5 3 $$/= $< / $ 3 $$ % 3 $5.D/ >1""5$ % 1% 51 D:;. 5%$"$3 D:;.$ /5% /#$ 5 % = 5 %$3 1D:;. $ $$$ 5 5/= %/3 $3 1$. =. $ 53 1D:;."$1 9$</! 3 5I$< /

41 : < 3 :1%%<1$ $$ 9/ $3 /% 0= 53

42 &'+4,)/ &')-!, &&&$// "%$/1$$1 /$.== 1$"1 </3/= "/=2! 1"$$$//="$$5$= $/ // /= $ "$ 1$ =%1 $/ 5 $%11/ $ $/ /9$ "%$ /1"$ 131$3 /=! $$ 5$/%$< $3/"$ " $$ "% $< 11$/ $$ / "= /1$"$< >/$ 1/ $1 $ "% $//"$1$3 % " < 1$3$ "=//=3/< $ "1G<%$53 /= 1 /$=1$3 3 0$$3 3 1 "%$= / / $ $ /1%. $/. =%34$1<"$4$$3= $/13 % "3/. "$ 3 /= $/$3$" % 3 5< $/$3 $"$/ $"$ $83 /= $1 3$ $$ A23%$$3 /=$/A/=5$

43 $#-!-# $<$/5$ $ $3 $3>1 $$$ $,

44 Matematiske tidsskrifter i Danmark &'+))$12)157:0%/ /%J5).Q)0/$D>J!!,,). +/ &')-!,'.< J X 5$11" " /"1" % $ $ 3 1$1$ 3 "$YA 0=$ 1$$ = /3 3 $ =$$3$ $$ =" / 5/= + 7 < /<$5<% / 53 ".</ <. " $$5 $"$ $ < 3 /$ $ %/1$% $ 0%// $

45 Bilag: Benyttelse og økonomi Statistik for aktiviteter i DEF 1. kvartal 2005 Antal besøg på udvalgte portaler 1. kvartal Antal Besøg ARKADE DVM Energi-portalen Food-i Juraportal Pædagogi/psykologi deff.dk defkat DEFNet Januar Februar Marts Måned

46 DEFNe t se ssisons Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Elsevier - Antal download via DADS eller SD Antal download Via Elsevier Via DADS

47 DEF budget pr. 8. april 2005 I mio. kr. Budget Disp. Estimat Rest 2005 FL-bevilling (B+TB) + sekretariat 17,100 + videreførte midler primo finansåret 0,000 + tilbageførte midler i finansåret 0,000 - Sekretariat 4,300 SAMLET BEVILLING til indsatsområderne 12,800 til indsatsomr. ekskl. videreførte 12,800 Systeminfrastruktur Systeminfrastruktur, generelt 1,800 0,800 0,000 1,000 DEF-portalen, generelt 2,000 1,978 0,000 0,022 Faglige links 0,000 0,000 0,000 0,000 DEF-tidsskriftsvejviser 0,000 0,000 0,000 0,000 Den Danske Forskningsdatabase - interface 0,000 0,000 0,000 0,000 Den Danske Forskningsdatabase generelt 1,000 0,869 0,000 0,131 Adgangsstyring 0,000 0,000 0,000 0,000 Komponentudvikling 0,000 0,000 0,000 0,000 Teststøtte 0,900 0,900 0,000 0,000 Systeminfrastruktur i alt 5,700 4,547 0,000 1,153 Portaler Portaler generelt 0,000 0,000 0,000 0,000 Fagportaler 0,000 0,000 0,000 0,000 DEF-kat 0,000 0,000 0,000 0,000 Portaler i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Licenser Licenser generelt 2,500 1,500 0,000 1,000 Tilskud til licenser 0,000 0,000 0,000 0,000 Licenser i alt 2,500 1,500 0,000 1,000 Brugerfaciliteter Brugerfaciliteter generelt 0,600 0,225 0,000 0,375 Udviklingsprojekter 0,000 0,000 0,000 0,000 Brugerfaciliteter i alt 0,600 0,225 0,000 0,375 Elektronisk publicering 1,000 0,000 0,000 1,000 E-læring 2,500 3,601 0,000-1,101 Markedsføring 0,500 0,200 0,000 0,300 Biblioteksinfrastruktur 0,000 0,000 0,000 0,000 Retrokonvertering 0,000 0,000 0,000 0,000 DEF indsatsområder i alt 12,800 10,073 0,000 2,727 Programområder #

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2004 John Regazzi bad i 2004 en række forskere og bibliotekarer om at nævne deres foretrukne videnskabelige søgeressourcer. Forskellen var bemærkelsesværdig.

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Udgivet 2006 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

Nye forretningskoncepter

Nye forretningskoncepter Nye forretningskoncepter Workshop C som case Dias 1 Agenda Proces & status v/ Morten Ny forretningsmodel, perspektiver m.v. v/ Flemming Diskussion, ideer og visioner v/ Alle Der serveres lidt kaffe & kage

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket Møde 21 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Ole Michaelsen (OM), Tonny Laursen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Biler 31.604 33.897 MC 107 281 Knallert 160 241 Øvrige motorkøretøjer (ekskl. motorcykler og 4.427 5.077 I alt 36.297 39.497 Biler 660.930 614.457 MC 3.844

Læs mere

Redegørelse for DEF-styregruppens vurdering af arbejdet med fælleskataloger i fremtiden.

Redegørelse for DEF-styregruppens vurdering af arbejdet med fælleskataloger i fremtiden. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF 02/297 Arbejdsgruppen om Fremtidige Fælleskatalogfunktioner i Danmark 20. november 2002 J.nr.: 481-1 Redegørelse for DEF-styregruppens vurdering af arbejdet

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Elbiler i distributionsnettene

Elbiler i distributionsnettene Elbiler i distributionsnettene Et case study af 2 lavspændingsradialer og mulighederne for tilslutning af elbiler v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 Fleksibelt

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen udfyldes 4 gange

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening.

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening. Mai - Kunstgressbanen 28.apr 29.apr 30.apr 18 01.mai 02.mai 03.mai 04.mai 05.mai 06.mai 07.mai 19 08.mai 09.mai 10.mai 11.mai 12.mai 13.mai 14.mai 20 15.mai 16.mai 17.mai 18.mai 19.mai 20.mai 21.mai 21

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells udgifter i 2014

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells udgifter i 2014 Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells udgifter i 2014 Oversigt over borgermester Morten Kabells forbrug i 2014. (opdateret 24. marts 2015) Morten Kabells udgifter i 2014 (i kr. ekskl. Jan Feb Mar Apr

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE CHARLIE PRODUKTER 51 PRISER 52 RABAT 53 GARANTI 55 GODTGØRELSE 55 BESTILLING AF REKLAMETID 56 BETALINGSBETINGELSER 57 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 50 1 PRODUKTER 1.1 TRP Reklametiden

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen

Læs mere