,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$" name="description"> ,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$">

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!"

Transkript

1 Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ ' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

2 Indledning 2< /= $ $$5.;///3 5. / /%5.! B / 5.$/="%&&&"$ = " 5."$4%< =&&&=/< =5.$ < / 15.!/=C Status for DEF-sekretariatet :$ $3$/% / =" %/=3 < 5$% $/=3 5%5?)"! = : $/3% %?DD"!= $ :$ E"F"% & G" 9 " " H/!5

3 Status for programområdet Systemarkitektur 5"</ =. / /%"$$ $ 0 $$?9)"$ 2 <"<%<"$ /<$" :$ 5%/ =/=/3 <!#/ /3 /%9/3 "$/3$3/1 $"$ 1$/3 6 "5$ //$//3 $& %I/I 5/ </,,

4 Basisorganisation for Systemarkitektur &'+),)% C &'!, 0%=$! /$3 /=$3"/=$ /== /%$ 2/%1 $$/%"%"/JKK&&&K2K1 $ "/%"%1 0%"%"$3/=</ /=" 7/%%"$3/=7 ; > H)071 $//="$ =/=2!=$ / /""$D2H >4 5$-"&"//=5 /% $. 5%/=3</""$D2H % %53 / "/=3/3 /5 /3 $/%"%/ "/= $ / /3 5 /= <$ < /* 22/%1 "/<$/

5 Lokal Autentifikation 2005 &'+)5,)5$6D<? %C &')!,.=/% H!/!/% $ H1 < H< = $ "? "%3/ /%/?$ /= 5 =< A/"$ " /=$31$3 <"" 5<$ H!/!/%/3/= /< "$/ $=H 5<$H!/$ / 5$$"-1"$< $ /3. H!//1 %$$3 0=H!!/=&!$1 $/==!H!/ 5$$</H/=$3$ /<

6 Konsolidering af brugerdatabaser &'+)5,)H"81$C 0%/J?, 2 $$4$= $$ /= = /$ /3$= "1 3$$=$ $ 0/ $ /= 1"$ 1 %/= $ "1"$ 3$< 3 / < 8 == K 1 / =<1= /=$ / $%2/"$$= $ "$1 = "! "/"$3. 2</$ K/ 1 %//$ $/=

7 E-tidsskrifter og Shibboleth &'+),)% C &')!, 4"2/%$=/ ""5 /%==/""/= "$/< 5"$"" =1! 5./G5$ < "3 $ "$ $ "= / =! $/ "/G= /G% /== $3 0%<3 3$=0% / "$$/= 5$ $ " 578I. >= =3$ 1%/%/ 3$I"" GI/5$/% =$,"$ %"" +!/G4/%"%/$"&L "* 27H4 /%"$" $ 3 #

8 Biblioteksvejviseren som webservice &'+)H"!5,)C &')!!!,!-!K,!,! 0%=/&$$/=5HI$3 $%$1820A/< J $ %= "$4770K90$ $II$& $II$:552, $/ $/ $%$ < J1$ $$()1$" $ $3. $ )=1%5H1&$$ / $/ /=$1 $90K()&$?//. '

9 XML Webservices til gateway til Z39.50 tjenester &'+)/<$",)/ % 5$$,! ()* $$ 5. /!! /=$ $ 4$$5.%$ 3 $ "5. / <43 "<% $$ $ $$ & 5.!$ +,-!%$ =()* $$*,H 1"()1()" * 51:552 4$$,! ()! * $!/ +,-!% <<=$$3 I$I()* $ 6&$ /5$3 /=:1578 0%$/3/=5.!(*. 3 /=/%& = // 3 -

10 Fedora som generisk repository arkitektur &'+)6"L01) K20:,) /C 3A &')!, ;/1= %1$$ 5.5/ /" //= $5 33"$ "5// $ $ =$= < = <%5$$3$$"$$5. / <% / / $ %.$$1"$$ $, /= 5 %"$5.$ $ $ <.//%5$$33 $$ / 5.5. =$$.5 "/=$ 3 " /$ <</ $%<$ $ :$1:$8 1>517 :$1>"&:$14H/187 A 5. =/$$. $ " /1$ "3 5. /.?< /= 2;//= :;.$$ $/="$/%" "$$$%!1$$" < =/% AJ "/3 < =$ %3%=/% 03 1= /$5.(*.5$/H/=:$8 1"$ < %/$ 0=.$"$$ &$ %/3

11 /$=1$$ $ < $$ "<=. K$$/A /;5.!$ 5.:IH/=; :$,!% A$ 5/ / (* &$3$

12 Status for programområdet Brugerfaciliteter 0 =""<0 ="/= /=/%I:< &I /!//=< 5 < /%#/=:>2!HM"1 / = % //$" /%< $3 / $"3 $"$ / // /= 0 =< <% "< 0 = $ & $ $%?"%3/ $% "K$ 8;N$3 /=;:1 "< $ /< 0 =%/=3 </%< " /=5.! //<%< 3< I)< I " < < 5.!/;5 0 =$$<3 "/%< < =/ =" /"/// $ =

13 Biblioteksvagten &'+)). "14 H,) C 1 >14"<%1M" &'),!, %/%$! 1"" = 3%/=$3 1 5 / 3$ / $% )=% $I " "$%$" $/< ;$$ /< =1/< =$< 1/< = //< =$$"= " $/= /< = /< =$" /< = //< =$/$"=$1 $$ "3 /< =$3" )= //$ $/=$/3$3 %<A1 3 /=1$ =% )=$ %/=/3$/< =1 $$ 5"$<$ /$// 2$3$"$ "<<1"$3 "</% // $<%"< 5.!/ = =% /%3K$$&8;NK 5$ 1 "$$ /=&. = "$&$ /= < $= $ "& 5$$ =$ < <$"<%3,

14 Status for programområdet licenser ) # H,/ N5.> '$5.>% 2 $ :$) %;"$3,'" 5:8)!" = 5.>1" %.221/ K& $/= 5"$3"< <"$< $ $ 5$=2.*0+0) 5"<$$3"J :$ 5$"<M" <"$ 9 <"$ ><<"$ 7<"$3"< =?3:$)!5"$3 "-<1 /" <)<" $ 3/ /1/ "$ 5J "$"%3/ 2 J 5 / = 2 $!=$$ 11"$$ //%15.1 //=5;// $ "$= ""$ "$ "%3/< %$/=.$3

15 Status for programområdet portaler 0 $3/% 0 =" = 3/%J 0 1 & / $ / /%< 0 =</%I) 5.!/I$ /< 1 /$?5 8 $ 0 ="3</1"$/ =" /$ $ =4$$ %/="$ = = " // = 0 =:$)!%/=/%< $ /$"4$"/ = /%< %I=$ $ "I0%=< "$ "$/ 1 %/=

16 Portaler i danske forskningsbiblioteker, faglige websider og fagportaler. Evaluering af status og planer for fremtiden i forskningsbibliotekerne &'+)5 :$,)C &')!- 0%<$$ &! $ =/%% 0%$ <%52 =$ <3$&$ /, 5$&"$" 3"$ / / 3"$ $ <=$ = 0%/3= // /$ & / 0%< /. 4/% /%$$ //$3 % $& <1 $ $2K= "$ // /

17 Implementering af anbefalingssystemer &'+)/<$",)C &')!# 5/%=/< < /=! " $3< $ " ) ") L/= < 1 / </ /< < /=/$ /$ "$< 5/%/ =$/ 1 $$3= $ "1$ 3$ 3/ /%= / $ = /=$ "%3//%<.= 3 //" 5 5 % = 5/ /=: 71/ % "5.&"/K #

18 Fagportal for Arkæologi og Historie &'+). "&P,) C &')!0%1. /" 3 " 3 $ $ 3 =. /J "$! 3/3$ $3!/== $= < //$ A/3! %<$<" 3 ""3 = A/%5 >"=/$ /3" A""= / /$//$0!1= /3 /== = $ 1$3//", /3 $ $ $ $!/ $ "= A $ $ "%3/1! =/= 1 <%// $ 3 $ $3 $3J 1" < # $ /= ' $ <$3 /= - $ $3 ""%3/$ 1 =1/ 1"1 '

19 =$< > / $3 ""/ / < 0% <5.!/%J 5 $57 5</%1$$3 </% < /%$ /3$%<. 3"3 /%$5 -

20 Status for programområdet e-læring.*+ 0 ""<<$!%53< / 0=<<M " $3 = / $6//%$ 8" =3/==$ < /%13$38 /< /%</%/ <$3/ $"=</=5G$ < $ $4 $ " 6// "$$< 3 //$! /? =3"$< //$/"."/$ // $3 "!3 /$$ // $<1!3 4 $3 4$/3$3 1$$/= $//$/ &+ $/= %%//$/ =" :$ 5. +.< //!!3 % "!/1"/= //="$!5= $%= 1 # ); =/=$ 7"84$);1=/= :!3!784$ /=:4 ": &' $< $ "$/%$ 5$/%$3 /="$</

21 2+. ;/3:$ =/ < /=<) /=!./ 41"$"""3%3Q)! $Q/=5

22 er som facilitator for netbaseret undervisning &'+)9$7$ 14"<%M",)0%D'/ % &')!,.=/%$< $/=!/= 5.! 8/ =/3$!!&"//= K / $ < $&"/"$ $ % /&"// / $$ 3+4%%./=&"/$"<% = $ = "/3$/" 3 /==54MI II$<)$ /34MI$$% $ < 1 ==< "$$K$ = $ 5 %$$3<%4M"$J 0 1 "! 23%/ $3 "/ "1 $3/ /=< 5"4M /"$ 9/3 "$%5 1H/!5 %7") 5%31 H/!59$$ /"$ 5$"!D. /3 7 =$ $ ""= /"$5$"""=%! /$ %<. 5/ &"//=< / %J M7,/ -/ 5:% H$!$-% ;:%

23 DELA - Digital Educational Library Access &'+)5,)4"* "J"&C $ &')! 5$$5 $ 3/= $2 I =/= I1= $1 I"I? " 3 "3 "$ 1 3 /1"$ ) H) 55.!$ $!< 1 3 % $3A1 "$! /$1/="$ K 0==$ /="<% 35/ 1 1/1$/ 13 %A $ $3"$< )IA $ / "/< =<I"I 5$/%/< / $ /=$. ' 0%):%// ""$ %$/02$ '0%J5/%"% '04%+ J &$! // $ &$!< //$ '!067#%'J% $ // $33 %N /,

24 Streaming video service &'+)01/C,)57)1C $ 0%= $$1 )1 3 < 3 $1$ $$ /=/ /< $$ 1$ $==$ $ " $! $5; 1 / $K< 3 < /1 $=)$1$< /=1 $ 0H$ 0%/&/// "= ""! 5 $$3 3$$1""$()!&$ < $$< ) &1 &/ $) 0%J 1"$ 1"$ $ "= $ /2 1"$"$< = $ 2 $//%< $ ==$3 %= <$5"$ <$ 3 =1 "$=3 $<! $/1 $=/=$3/// = /% =3 "31$$ % /%< 2< /%< $=3 =/1<< 7! $/AJ A$/%%/ < //3 // "/%!""#$ %& ' ( )*()* & +,)-.+/ &) ' ' '

25 & 0 & & ' & & & ' ' & & & & $ R?"/< = "= A?"1$ /== "$<! R )? " $ $ "$ < K / 1"$ $ $ K=K< $ RD?"33%$< "<% $1/$"" 5; 3 <$$ R?" 3 1$$ 1 %& &' & 2' ' 21% 2 2*& && %' & A$/$/%/"" $45;$"/= "3 $ $<%"1 $= //!""#$ & & ' ' & & ( (&&3&,A"$3$5;" < 3 $!""#$ & && ''3& A// $$<5 %$/

26 !""#$ 4 &. / & % 5 & & % ' ' ' ' % 6& % & 7% % ''.!/ & ' B =3 </%%< 2! AJ A &%$ /%13 < 1/%/3! $1 //""$ <!""#$ 0' 8 & & 8.' / & & 6& 8 A /%&! $ $1$ /%!""#$ 9 % '8 &.888 7/ % & %& &. #-+8+$$"9 5$=3 / $ /=/ A 3"$$ $3 /K/1$ ""$ 1 $121 $ 4$ $ %!$$3/$ A $/"= < $$$,A // AO! $ A%$%! /

27 A $O< $$ $"/= #

28 DIGITEV &'+)D,)%C!$ &').$'!.$ ' "$$$1 /$ 3/! $< /A5/$3 3/! $</$ 1 "3 3"3 $3=1$1$ $/=1% $ 5 / /1 =1$1 % $ = $$1$/< "3 K/ 5/ $ $0$ 3!3 1 $3/5$ " 5./1< / 0%/= 5/%< / %/%/ $ /%A5/%?05)/?"/ 3A"$$&$ $//. /=05)/ %05)/ '

29 Learning Objects Web &'+))%;,)>D< =% &')?.</%"=$ $* 2)% %/ $* 2) $ / 3. $"$ * 2)/=1 = /% / $/ $ % /1/ $ $ /%"=$$3<%$3"$ %1 $"<% "<% $3$ 3 %< =$3<%$/=/ $/ / $ /$ 3 %<83<%$&// $3==/3 %1 0%$ $ "%%/ <* 2)/ $ / "$ $27 $ 5%$3$$ $/% "$ /1 "$/ =! K3 < "I>$ H"I 1)%, * 2)/%$3$ = /= $ $! //$/!3 5/%1 $3K$$ * 2)/J2 $3"$$31 $ %$"" 4F $ $ $/ $ /5$$$/ /= $"= * 2)1=/ $$ "$=$ $ /%< 5/%1:$ &//J 8&//1 $/3 % /=// ". #-+8+$$"9 5/%1 $3K$$ * 2)/J./ $31$// %/5"&"/ -

30 /"$3 $1$$ "$ =%/ 5/%1:$ &//J%$,

31 Status for programområdet e-publicering.*+ 0 ""<<$!#% 53</1% &+ "/= %%//$/ =" :$ 5.2 $$% /==$$= ""$% 33 5$$%$ $/ = 1 1$ 1 1 $=$ $</ 1 # 1;:H=/ 2 "3 /23 $ =< "//$/1= / + $$/= $ $9 " / $ < %"; 5% /% /1"$<% << $ / &' < <%$ "$/%13 /="$< / 0%< /%/ 2+. ;/3:$ =/ < /=<!D /=. 11!D"%,=< /% %H!5.< =11 $ /%1 $,

32 PURE &'+)9$7$ 14"<%M",)C &')-!, $44M181;:H1: =":$$ &0:; //$$ 0"":$ 1 =$":$ <"$:$ =/%% // &26 32$$! 0=4M/ /0=;:H / K 0:; /= 5 $ =$0:; % N$"" 31" 3 / 3" $6//"% //1 =3 1 1 / $ % 3 7$ 3 /3 = < "/=% 3/ /% &26%6,:*' ; $$%</=I< /%I1$ 3< $0%/ <$ $ 11/1 <? / 9/ < / ""$// $= $ /3 /=0:; % // $ /$1 =;S$%3 3 < $/ $ 0:; A 0:;!$I0:; I< "3 5 /1 / 3 <$ / 3 $H) A,

33 . #-+8+$$"9 2&26 0:; /=3 "$$ /=0:; $ /1" H) 2$ 0:; 5/ $ &$5/5 =0:; ) "$ $ /"/ 72; : 0:; < J A DJ92 +,- /K /! J/ 3J A 0:; 92"$ % AH$$3$3 /% 1"$ $$ = "0:; 8 </3/=15.$ $< $ $ 3 $ $< A:$ /%< $/%< ;<&26+ 0:; //= "3 /%$5.! /&"/S$< $1 G&$ ;J.?$?O 7"< 1 7$ 02J5.;$'11/ 0:; /=44M "/JKKKK"$KTK " 8>%J 0:; J,,

34 Elektronisk tidsskriftspublicering - undersøgelse og pilotprojekter &'+)6$$15$,) &')?, = << //%/="$ ="K K$1" "$ =/ 1!/ 1!!53 $3 /=" $ 5< / 1 9/ /% () $ 5< //% 4 <//%/=""$4:)K) 7 K>7 0= /"/% 0/1$3 =/% $& // 5$ 3< $$ //5 <()! /3 / &&$ <=$ 5<. 2$?< /% //% 35$J-9 $3 $ /!$&.:$$$ <$& $<,

35 Forprojekt for national forskningsportal &'+)* "&L,)* "&L!&C $ &')%!, 0%"% / /A7 /$3 " 1/3 /31 $ / 3/"5 5 /3/$ $11 $" 0%"$ $13 A < /% 0$ / 0%"$ $$ &!/ % /G 0%/. 5$ $ 1;."= $ /%,

36 Digital bevaring af IR &'+)H"!5,)C &')!!!,!! 0%= $ 3 $/ 9/ 1=3$ $ &$ 1 3/$?$ =$ $ $$=/3!/1$ 3 / $ $$2;!$=/ :$ $3%D2H!<"/50/% 2/$""/! /%5"</$3! 2< 7($5"$3< " 5 2$ $.

37 Projekter uden for programområder Informationsordbog på Nettet &'+)D,)%C / &',! 2 1 $-- 1< = </$/ /= 2< $< $ $1 < ".</ / U </= 2$ " < 0 1 /"<5.$$ /%1$/. 2 U$,#

38 Arkiv for danske tidsskrifter &'+) 4,)"C &');$ ', 19H; /3 $ &/J.$ : 0%=< J A:$3 = ""$?$5. 5."$ < J ; 79% 6 6 (( 5 ; *2',' ; A.1 "$ = :$$ < 9H; ()!/3 =) 7!5/ <$"%3/$/ $<=/= = %/3 " /=$" 0=$/=5 " $<,A:$ &/$3$= = " "5< / $?" /%? I!/I5$"/ $1/= /3 /1$! < $ <4$$ " 1%"< 1$ /$ 5$ $ & /! 5 "$, 1 " $ % /3 $3<% 0#'5$,,1 ' $'V3 /3,'

39 :$ &//= <$< /%$ &$$ / /3 $3<%<"3 < /% 5$3<$<$ ""< 1$ $/ /3 $3<%$ <1<3 /35"3"// /%/=$ 1$" $$ <. ) /$/3 &/3 $ 8/$$% :%$/ = 5. 3 </3 % ',-

40 Digitalisering af kommisionsbetænkninger &'+J6$$,) C 6$$ &')! 0% $< 3 / $3 %$1 1%! 1%1 $ $ " " 5 $3/= 1"$ 8 $=$3$3 3 "$ 5"/< / 1 %/ $$$ >$3 $$3J 3 "3 : $--# 3 /=1 /%$ # 3 1"$G -1 /'!- 5 3 $$/= $< / $ 3 $$ % 3 $5.D/ >1""5$ % 1% 51 D:;. 5%$"$3 D:;.$ /5% /#$ 5 % = 5 %$3 1D:;. $ $$$ 5 5/= %/3 $3 1$. =. $ 53 1D:;."$1 9$</! 3 5I$< /

41 : < 3 :1%%<1$ $$ 9/ $3 /% 0= 53

42 &'+4,)/ &')-!, &&&$// "%$/1$$1 /$.== 1$"1 </3/= "/=2! 1"$$$//="$$5$= $/ // /= $ "$ 1$ =%1 $/ 5 $%11/ $ $/ /9$ "%$ /1"$ 131$3 /=! $$ 5$/%$< $3/"$ " $$ "% $< 11$/ $$ / "= /1$"$< >/$ 1/ $1 $ "% $//"$1$3 % " < 1$3$ "=//=3/< $ "1G<%$53 /= 1 /$=1$3 3 0$$3 3 1 "%$= / / $ $ /1%. $/. =%34$1<"$4$$3= $/13 % "3/. "$ 3 /= $/$3$" % 3 5< $/$3 $"$/ $"$ $83 /= $1 3$ $$ A23%$$3 /=$/A/=5$

43 $#-!-# $<$/5$ $ $3 $3>1 $$$ $,

44 Matematiske tidsskrifter i Danmark &'+))$12)157:0%/ /%J5).Q)0/$D>J!!,,). +/ &')-!,'.< J X 5$11" " /"1" % $ $ 3 1$1$ 3 "$YA 0=$ 1$$ = /3 3 $ =$$3$ $$ =" / 5/= + 7 < /<$5<% / 53 ".</ <. " $$5 $"$ $ < 3 /$ $ %/1$% $ 0%// $

45 Bilag: Benyttelse og økonomi Statistik for aktiviteter i DEF 1. kvartal 2005 Antal besøg på udvalgte portaler 1. kvartal Antal Besøg ARKADE DVM Energi-portalen Food-i Juraportal Pædagogi/psykologi deff.dk defkat DEFNet Januar Februar Marts Måned

46 DEFNe t se ssisons Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Elsevier - Antal download via DADS eller SD Antal download Via Elsevier Via DADS

47 DEF budget pr. 8. april 2005 I mio. kr. Budget Disp. Estimat Rest 2005 FL-bevilling (B+TB) + sekretariat 17,100 + videreførte midler primo finansåret 0,000 + tilbageførte midler i finansåret 0,000 - Sekretariat 4,300 SAMLET BEVILLING til indsatsområderne 12,800 til indsatsomr. ekskl. videreførte 12,800 Systeminfrastruktur Systeminfrastruktur, generelt 1,800 0,800 0,000 1,000 DEF-portalen, generelt 2,000 1,978 0,000 0,022 Faglige links 0,000 0,000 0,000 0,000 DEF-tidsskriftsvejviser 0,000 0,000 0,000 0,000 Den Danske Forskningsdatabase - interface 0,000 0,000 0,000 0,000 Den Danske Forskningsdatabase generelt 1,000 0,869 0,000 0,131 Adgangsstyring 0,000 0,000 0,000 0,000 Komponentudvikling 0,000 0,000 0,000 0,000 Teststøtte 0,900 0,900 0,000 0,000 Systeminfrastruktur i alt 5,700 4,547 0,000 1,153 Portaler Portaler generelt 0,000 0,000 0,000 0,000 Fagportaler 0,000 0,000 0,000 0,000 DEF-kat 0,000 0,000 0,000 0,000 Portaler i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Licenser Licenser generelt 2,500 1,500 0,000 1,000 Tilskud til licenser 0,000 0,000 0,000 0,000 Licenser i alt 2,500 1,500 0,000 1,000 Brugerfaciliteter Brugerfaciliteter generelt 0,600 0,225 0,000 0,375 Udviklingsprojekter 0,000 0,000 0,000 0,000 Brugerfaciliteter i alt 0,600 0,225 0,000 0,375 Elektronisk publicering 1,000 0,000 0,000 1,000 E-læring 2,500 3,601 0,000-1,101 Markedsføring 0,500 0,200 0,000 0,300 Biblioteksinfrastruktur 0,000 0,000 0,000 0,000 Retrokonvertering 0,000 0,000 0,000 0,000 DEF indsatsområder i alt 12,800 10,073 0,000 2,727 Programområder #

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: 45 25 37 46 E-mail:

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde

Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde 15 Juli 2001 nyheder Nyt om databaser Teambuilding BiziGate Hvor finder jeg Handelshøjskolen og hvornår? Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt Biblioteket har indgået en ny samarbejdsaftale Aleph-samarbejde

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Udviklingstendenser og samarbejdsmuligheder i forskningsbibliotekerne: 3 metamorfoser

Udviklingstendenser og samarbejdsmuligheder i forskningsbibliotekerne: 3 metamorfoser Foredrag for Bibliotekarforbundets statsgruppe den 4. februar 2006 Udviklingstendenser og samarbejdsmuligheder i forskningsbibliotekerne: 3 metamorfoser 1. Indledning 2. Biblioteksinstitutionens metamorfose

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere