,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$" name="description"> ,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$">

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!"

Transkript

1 Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ ' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

2 Indledning 2< /= $ $$5.;///3 5. / /%5.! B / 5.$/="%&&&"$ = " 5."$4%< =&&&=/< =5.$ < / 15.!/=C Status for DEF-sekretariatet :$ $3$/% / =" %/=3 < 5$% $/=3 5%5?)"! = : $/3% %?DD"!= $ :$ E"F"% & G" 9 " " H/!5

3 Status for programområdet Systemarkitektur 5"</ =. / /%"$$ $ 0 $$?9)"$ 2 <"<%<"$ /<$" :$ 5%/ =/=/3 <!#/ /3 /%9/3 "$/3$3/1 $"$ 1$/3 6 "5$ //$//3 $& %I/I 5/ </,,

4 Basisorganisation for Systemarkitektur &'+),)% C &'!, 0%=$! /$3 /=$3"/=$ /== /%$ 2/%1 $$/%"%"/JKK&&&K2K1 $ "/%"%1 0%"%"$3/=</ /=" 7/%%"$3/=7 ; > H)071 $//="$ =/=2!=$ / /""$D2H >4 5$-"&"//=5 /% $. 5%/=3</""$D2H % %53 / "/=3/3 /5 /3 $/%"%/ "/= $ / /3 5 /= <$ < /* 22/%1 "/<$/

5 Lokal Autentifikation 2005 &'+)5,)5$6D<? %C &')!,.=/% H!/!/% $ H1 < H< = $ "? "%3/ /%/?$ /= 5 =< A/"$ " /=$31$3 <"" 5<$ H!/!/%/3/= /< "$/ $=H 5<$H!/$ / 5$$"-1"$< $ /3. H!//1 %$$3 0=H!!/=&!$1 $/==!H!/ 5$$</H/=$3$ /<

6 Konsolidering af brugerdatabaser &'+)5,)H"81$C 0%/J?, 2 $$4$= $$ /= = /$ /3$= "1 3$$=$ $ 0/ $ /= 1"$ 1 %/= $ "1"$ 3$< 3 / < 8 == K 1 / =<1= /=$ / $%2/"$$= $ "$1 = "! "/"$3. 2</$ K/ 1 %//$ $/=

7 E-tidsskrifter og Shibboleth &'+),)% C &')!, 4"2/%$=/ ""5 /%==/""/= "$/< 5"$"" =1! 5./G5$ < "3 $ "$ $ "= / =! $/ "/G= /G% /== $3 0%<3 3$=0% / "$$/= 5$ $ " 578I. >= =3$ 1%/%/ 3$I"" GI/5$/% =$,"$ %"" +!/G4/%"%/$"&L "* 27H4 /%"$" $ 3 #

8 Biblioteksvejviseren som webservice &'+)H"!5,)C &')!!!,!-!K,!,! 0%=/&$$/=5HI$3 $%$1820A/< J $ %= "$4770K90$ $II$& $II$:552, $/ $/ $%$ < J1$ $$()1$" $ $3. $ )=1%5H1&$$ / $/ /=$1 $90K()&$?//. '

9 XML Webservices til gateway til Z39.50 tjenester &'+)/<$",)/ % 5$$,! ()* $$ 5. /!! /=$ $ 4$$5.%$ 3 $ "5. / <43 "<% $$ $ $$ & 5.!$ +,-!%$ =()* $$*,H 1"()1()" * 51:552 4$$,! ()! * $!/ +,-!% <<=$$3 I$I()* $ 6&$ /5$3 /=:1578 0%$/3/=5.!(*. 3 /=/%& = // 3 -

10 Fedora som generisk repository arkitektur &'+)6"L01) K20:,) /C 3A &')!, ;/1= %1$$ 5.5/ /" //= $5 33"$ "5// $ $ =$= < = <%5$$3$$"$$5. / <% / / $ %.$$1"$$ $, /= 5 %"$5.$ $ $ <.//%5$$33 $$ / 5.5. =$$.5 "/=$ 3 " /$ <</ $%<$ $ :$1:$8 1>517 :$1>"&:$14H/187 A 5. =/$$. $ " /1$ "3 5. /.?< /= 2;//= :;.$$ $/="$/%" "$$$%!1$$" < =/% AJ "/3 < =$ %3%=/% 03 1= /$5.(*.5$/H/=:$8 1"$ < %/$ 0=.$"$$ &$ %/3

11 /$=1$$ $ < $$ "<=. K$$/A /;5.!$ 5.:IH/=; :$,!% A$ 5/ / (* &$3$

12 Status for programområdet Brugerfaciliteter 0 =""<0 ="/= /=/%I:< &I /!//=< 5 < /%#/=:>2!HM"1 / = % //$" /%< $3 / $"3 $"$ / // /= 0 =< <% "< 0 = $ & $ $%?"%3/ $% "K$ 8;N$3 /=;:1 "< $ /< 0 =%/=3 </%< " /=5.! //<%< 3< I)< I " < < 5.!/;5 0 =$$<3 "/%< < =/ =" /"/// $ =

13 Biblioteksvagten &'+)). "14 H,) C 1 >14"<%1M" &'),!, %/%$! 1"" = 3%/=$3 1 5 / 3$ / $% )=% $I " "$%$" $/< ;$$ /< =1/< =$< 1/< = //< =$$"= " $/= /< = /< =$" /< = //< =$/$"=$1 $$ "3 /< =$3" )= //$ $/=$/3$3 %<A1 3 /=1$ =% )=$ %/=/3$/< =1 $$ 5"$<$ /$// 2$3$"$ "<<1"$3 "</% // $<%"< 5.!/ = =% /%3K$$&8;NK 5$ 1 "$$ /=&. = "$&$ /= < $= $ "& 5$$ =$ < <$"<%3,

14 Status for programområdet licenser ) # H,/ N5.> '$5.>% 2 $ :$) %;"$3,'" 5:8)!" = 5.>1" %.221/ K& $/= 5"$3"< <"$< $ $ 5$=2.*0+0) 5"<$$3"J :$ 5$"<M" <"$ 9 <"$ ><<"$ 7<"$3"< =?3:$)!5"$3 "-<1 /" <)<" $ 3/ /1/ "$ 5J "$"%3/ 2 J 5 / = 2 $!=$$ 11"$$ //%15.1 //=5;// $ "$= ""$ "$ "%3/< %$/=.$3

15 Status for programområdet portaler 0 $3/% 0 =" = 3/%J 0 1 & / $ / /%< 0 =</%I) 5.!/I$ /< 1 /$?5 8 $ 0 ="3</1"$/ =" /$ $ =4$$ %/="$ = = " // = 0 =:$)!%/=/%< $ /$"4$"/ = /%< %I=$ $ "I0%=< "$ "$/ 1 %/=

16 Portaler i danske forskningsbiblioteker, faglige websider og fagportaler. Evaluering af status og planer for fremtiden i forskningsbibliotekerne &'+)5 :$,)C &')!- 0%<$$ &! $ =/%% 0%$ <%52 =$ <3$&$ /, 5$&"$" 3"$ / / 3"$ $ <=$ = 0%/3= // /$ & / 0%< /. 4/% /%$$ //$3 % $& <1 $ $2K= "$ // /

17 Implementering af anbefalingssystemer &'+)/<$",)C &')!# 5/%=/< < /=! " $3< $ " ) ") L/= < 1 / </ /< < /=/$ /$ "$< 5/%/ =$/ 1 $$3= $ "1$ 3$ 3/ /%= / $ = /=$ "%3//%<.= 3 //" 5 5 % = 5/ /=: 71/ % "5.&"/K #

18 Fagportal for Arkæologi og Historie &'+). "&P,) C &')!0%1. /" 3 " 3 $ $ 3 =. /J "$! 3/3$ $3!/== $= < //$ A/3! %<$<" 3 ""3 = A/%5 >"=/$ /3" A""= / /$//$0!1= /3 /== = $ 1$3//", /3 $ $ $ $!/ $ "= A $ $ "%3/1! =/= 1 <%// $ 3 $ $3 $3J 1" < # $ /= ' $ <$3 /= - $ $3 ""%3/$ 1 =1/ 1"1 '

19 =$< > / $3 ""/ / < 0% <5.!/%J 5 $57 5</%1$$3 </% < /%$ /3$%<. 3"3 /%$5 -

20 Status for programområdet e-læring.*+ 0 ""<<$!%53< / 0=<<M " $3 = / $6//%$ 8" =3/==$ < /%13$38 /< /%</%/ <$3/ $"=</=5G$ < $ $4 $ " 6// "$$< 3 //$! /? =3"$< //$/"."/$ // $3 "!3 /$$ // $<1!3 4 $3 4$/3$3 1$$/= $//$/ &+ $/= %%//$/ =" :$ 5. +.< //!!3 % "!/1"/= //="$!5= $%= 1 # ); =/=$ 7"84$);1=/= :!3!784$ /=:4 ": &' $< $ "$/%$ 5$/%$3 /="$</

21 2+. ;/3:$ =/ < /=<) /=!./ 41"$"""3%3Q)! $Q/=5

22 er som facilitator for netbaseret undervisning &'+)9$7$ 14"<%M",)0%D'/ % &')!,.=/%$< $/=!/= 5.! 8/ =/3$!!&"//= K / $ < $&"/"$ $ % /&"// / $$ 3+4%%./=&"/$"<% = $ = "/3$/" 3 /==54MI II$<)$ /34MI$$% $ < 1 ==< "$$K$ = $ 5 %$$3<%4M"$J 0 1 "! 23%/ $3 "/ "1 $3/ /=< 5"4M /"$ 9/3 "$%5 1H/!5 %7") 5%31 H/!59$$ /"$ 5$"!D. /3 7 =$ $ ""= /"$5$"""=%! /$ %<. 5/ &"//=< / %J M7,/ -/ 5:% H$!$-% ;:%

23 DELA - Digital Educational Library Access &'+)5,)4"* "J"&C $ &')! 5$$5 $ 3/= $2 I =/= I1= $1 I"I? " 3 "3 "$ 1 3 /1"$ ) H) 55.!$ $!< 1 3 % $3A1 "$! /$1/="$ K 0==$ /="<% 35/ 1 1/1$/ 13 %A $ $3"$< )IA $ / "/< =<I"I 5$/%/< / $ /=$. ' 0%):%// ""$ %$/02$ '0%J5/%"% '04%+ J &$! // $ &$!< //$ '!067#%'J% $ // $33 %N /,

24 Streaming video service &'+)01/C,)57)1C $ 0%= $$1 )1 3 < 3 $1$ $$ /=/ /< $$ 1$ $==$ $ " $! $5; 1 / $K< 3 < /1 $=)$1$< /=1 $ 0H$ 0%/&/// "= ""! 5 $$3 3$$1""$()!&$ < $$< ) &1 &/ $) 0%J 1"$ 1"$ $ "= $ /2 1"$"$< = $ 2 $//%< $ ==$3 %= <$5"$ <$ 3 =1 "$=3 $<! $/1 $=/=$3/// = /% =3 "31$$ % /%< 2< /%< $=3 =/1<< 7! $/AJ A$/%%/ < //3 // "/%!""#$ %& ' ( )*()* & +,)-.+/ &) ' ' '

25 & 0 & & ' & & & ' ' & & & & $ R?"/< = "= A?"1$ /== "$<! R )? " $ $ "$ < K / 1"$ $ $ K=K< $ RD?"33%$< "<% $1/$"" 5; 3 <$$ R?" 3 1$$ 1 %& &' & 2' ' 21% 2 2*& && %' & A$/$/%/"" $45;$"/= "3 $ $<%"1 $= //!""#$ & & ' ' & & ( (&&3&,A"$3$5;" < 3 $!""#$ & && ''3& A// $$<5 %$/

26 !""#$ 4 &. / & % 5 & & % ' ' ' ' % 6& % & 7% % ''.!/ & ' B =3 </%%< 2! AJ A &%$ /%13 < 1/%/3! $1 //""$ <!""#$ 0' 8 & & 8.' / & & 6& 8 A /%&! $ $1$ /%!""#$ 9 % '8 &.888 7/ % & %& &. #-+8+$$"9 5$=3 / $ /=/ A 3"$$ $3 /K/1$ ""$ 1 $121 $ 4$ $ %!$$3/$ A $/"= < $$$,A // AO! $ A%$%! /

27 A $O< $$ $"/= #

28 DIGITEV &'+)D,)%C!$ &').$'!.$ ' "$$$1 /$ 3/! $< /A5/$3 3/! $</$ 1 "3 3"3 $3=1$1$ $/=1% $ 5 / /1 =1$1 % $ = $$1$/< "3 K/ 5/ $ $0$ 3!3 1 $3/5$ " 5./1< / 0%/= 5/%< / %/%/ $ /%A5/%?05)/?"/ 3A"$$&$ $//. /=05)/ %05)/ '

29 Learning Objects Web &'+))%;,)>D< =% &')?.</%"=$ $* 2)% %/ $* 2) $ / 3. $"$ * 2)/=1 = /% / $/ $ % /1/ $ $ /%"=$$3<%$3"$ %1 $"<% "<% $3$ 3 %< =$3<%$/=/ $/ / $ /$ 3 %<83<%$&// $3==/3 %1 0%$ $ "%%/ <* 2)/ $ / "$ $27 $ 5%$3$$ $/% "$ /1 "$/ =! K3 < "I>$ H"I 1)%, * 2)/%$3$ = /= $ $! //$/!3 5/%1 $3K$$ * 2)/J2 $3"$$31 $ %$"" 4F $ $ $/ $ /5$$$/ /= $"= * 2)1=/ $$ "$=$ $ /%< 5/%1:$ &//J 8&//1 $/3 % /=// ". #-+8+$$"9 5/%1 $3K$$ * 2)/J./ $31$// %/5"&"/ -

30 /"$3 $1$$ "$ =%/ 5/%1:$ &//J%$,

31 Status for programområdet e-publicering.*+ 0 ""<<$!#% 53</1% &+ "/= %%//$/ =" :$ 5.2 $$% /==$$= ""$% 33 5$$%$ $/ = 1 1$ 1 1 $=$ $</ 1 # 1;:H=/ 2 "3 /23 $ =< "//$/1= / + $$/= $ $9 " / $ < %"; 5% /% /1"$<% << $ / &' < <%$ "$/%13 /="$< / 0%< /%/ 2+. ;/3:$ =/ < /=<!D /=. 11!D"%,=< /% %H!5.< =11 $ /%1 $,

32 PURE &'+)9$7$ 14"<%M",)C &')-!, $44M181;:H1: =":$$ &0:; //$$ 0"":$ 1 =$":$ <"$:$ =/%% // &26 32$$! 0=4M/ /0=;:H / K 0:; /= 5 $ =$0:; % N$"" 31" 3 / 3" $6//"% //1 =3 1 1 / $ % 3 7$ 3 /3 = < "/=% 3/ /% &26%6,:*' ; $$%</=I< /%I1$ 3< $0%/ <$ $ 11/1 <? / 9/ < / ""$// $= $ /3 /=0:; % // $ /$1 =;S$%3 3 < $/ $ 0:; A 0:;!$I0:; I< "3 5 /1 / 3 <$ / 3 $H) A,

33 . #-+8+$$"9 2&26 0:; /=3 "$$ /=0:; $ /1" H) 2$ 0:; 5/ $ &$5/5 =0:; ) "$ $ /"/ 72; : 0:; < J A DJ92 +,- /K /! J/ 3J A 0:; 92"$ % AH$$3$3 /% 1"$ $$ = "0:; 8 </3/=15.$ $< $ $ 3 $ $< A:$ /%< $/%< ;<&26+ 0:; //= "3 /%$5.! /&"/S$< $1 G&$ ;J.?$?O 7"< 1 7$ 02J5.;$'11/ 0:; /=44M "/JKKKK"$KTK " 8>%J 0:; J,,

34 Elektronisk tidsskriftspublicering - undersøgelse og pilotprojekter &'+)6$$15$,) &')?, = << //%/="$ ="K K$1" "$ =/ 1!/ 1!!53 $3 /=" $ 5< / 1 9/ /% () $ 5< //% 4 <//%/=""$4:)K) 7 K>7 0= /"/% 0/1$3 =/% $& // 5$ 3< $$ //5 <()! /3 / &&$ <=$ 5<. 2$?< /% //% 35$J-9 $3 $ /!$&.:$$$ <$& $<,

35 Forprojekt for national forskningsportal &'+)* "&L,)* "&L!&C $ &')%!, 0%"% / /A7 /$3 " 1/3 /31 $ / 3/"5 5 /3/$ $11 $" 0%"$ $13 A < /% 0$ / 0%"$ $$ &!/ % /G 0%/. 5$ $ 1;."= $ /%,

36 Digital bevaring af IR &'+)H"!5,)C &')!!!,!! 0%= $ 3 $/ 9/ 1=3$ $ &$ 1 3/$?$ =$ $ $$=/3!/1$ 3 / $ $$2;!$=/ :$ $3%D2H!<"/50/% 2/$""/! /%5"</$3! 2< 7($5"$3< " 5 2$ $.

37 Projekter uden for programområder Informationsordbog på Nettet &'+)D,)%C / &',! 2 1 $-- 1< = </$/ /= 2< $< $ $1 < ".</ / U </= 2$ " < 0 1 /"<5.$$ /%1$/. 2 U$,#

38 Arkiv for danske tidsskrifter &'+) 4,)"C &');$ ', 19H; /3 $ &/J.$ : 0%=< J A:$3 = ""$?$5. 5."$ < J ; 79% 6 6 (( 5 ; *2',' ; A.1 "$ = :$$ < 9H; ()!/3 =) 7!5/ <$"%3/$/ $<=/= = %/3 " /=$" 0=$/=5 " $<,A:$ &/$3$= = " "5< / $?" /%? I!/I5$"/ $1/= /3 /1$! < $ <4$$ " 1%"< 1$ /$ 5$ $ & /! 5 "$, 1 " $ % /3 $3<% 0#'5$,,1 ' $'V3 /3,'

39 :$ &//= <$< /%$ &$$ / /3 $3<%<"3 < /% 5$3<$<$ ""< 1$ $/ /3 $3<%$ <1<3 /35"3"// /%/=$ 1$" $$ <. ) /$/3 &/3 $ 8/$$% :%$/ = 5. 3 </3 % ',-

40 Digitalisering af kommisionsbetænkninger &'+J6$$,) C 6$$ &')! 0% $< 3 / $3 %$1 1%! 1%1 $ $ " " 5 $3/= 1"$ 8 $=$3$3 3 "$ 5"/< / 1 %/ $$$ >$3 $$3J 3 "3 : $--# 3 /=1 /%$ # 3 1"$G -1 /'!- 5 3 $$/= $< / $ 3 $$ % 3 $5.D/ >1""5$ % 1% 51 D:;. 5%$"$3 D:;.$ /5% /#$ 5 % = 5 %$3 1D:;. $ $$$ 5 5/= %/3 $3 1$. =. $ 53 1D:;."$1 9$</! 3 5I$< /

41 : < 3 :1%%<1$ $$ 9/ $3 /% 0= 53

42 &'+4,)/ &')-!, &&&$// "%$/1$$1 /$.== 1$"1 </3/= "/=2! 1"$$$//="$$5$= $/ // /= $ "$ 1$ =%1 $/ 5 $%11/ $ $/ /9$ "%$ /1"$ 131$3 /=! $$ 5$/%$< $3/"$ " $$ "% $< 11$/ $$ / "= /1$"$< >/$ 1/ $1 $ "% $//"$1$3 % " < 1$3$ "=//=3/< $ "1G<%$53 /= 1 /$=1$3 3 0$$3 3 1 "%$= / / $ $ /1%. $/. =%34$1<"$4$$3= $/13 % "3/. "$ 3 /= $/$3$" % 3 5< $/$3 $"$/ $"$ $83 /= $1 3$ $$ A23%$$3 /=$/A/=5$

43 $#-!-# $<$/5$ $ $3 $3>1 $$$ $,

44 Matematiske tidsskrifter i Danmark &'+))$12)157:0%/ /%J5).Q)0/$D>J!!,,). +/ &')-!,'.< J X 5$11" " /"1" % $ $ 3 1$1$ 3 "$YA 0=$ 1$$ = /3 3 $ =$$3$ $$ =" / 5/= + 7 < /<$5<% / 53 ".</ <. " $$5 $"$ $ < 3 /$ $ %/1$% $ 0%// $

45 Bilag: Benyttelse og økonomi Statistik for aktiviteter i DEF 1. kvartal 2005 Antal besøg på udvalgte portaler 1. kvartal Antal Besøg ARKADE DVM Energi-portalen Food-i Juraportal Pædagogi/psykologi deff.dk defkat DEFNet Januar Februar Marts Måned

46 DEFNe t se ssisons Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Elsevier - Antal download via DADS eller SD Antal download Via Elsevier Via DADS

47 DEF budget pr. 8. april 2005 I mio. kr. Budget Disp. Estimat Rest 2005 FL-bevilling (B+TB) + sekretariat 17,100 + videreførte midler primo finansåret 0,000 + tilbageførte midler i finansåret 0,000 - Sekretariat 4,300 SAMLET BEVILLING til indsatsområderne 12,800 til indsatsomr. ekskl. videreførte 12,800 Systeminfrastruktur Systeminfrastruktur, generelt 1,800 0,800 0,000 1,000 DEF-portalen, generelt 2,000 1,978 0,000 0,022 Faglige links 0,000 0,000 0,000 0,000 DEF-tidsskriftsvejviser 0,000 0,000 0,000 0,000 Den Danske Forskningsdatabase - interface 0,000 0,000 0,000 0,000 Den Danske Forskningsdatabase generelt 1,000 0,869 0,000 0,131 Adgangsstyring 0,000 0,000 0,000 0,000 Komponentudvikling 0,000 0,000 0,000 0,000 Teststøtte 0,900 0,900 0,000 0,000 Systeminfrastruktur i alt 5,700 4,547 0,000 1,153 Portaler Portaler generelt 0,000 0,000 0,000 0,000 Fagportaler 0,000 0,000 0,000 0,000 DEF-kat 0,000 0,000 0,000 0,000 Portaler i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Licenser Licenser generelt 2,500 1,500 0,000 1,000 Tilskud til licenser 0,000 0,000 0,000 0,000 Licenser i alt 2,500 1,500 0,000 1,000 Brugerfaciliteter Brugerfaciliteter generelt 0,600 0,225 0,000 0,375 Udviklingsprojekter 0,000 0,000 0,000 0,000 Brugerfaciliteter i alt 0,600 0,225 0,000 0,375 Elektronisk publicering 1,000 0,000 0,000 1,000 E-læring 2,500 3,601 0,000-1,101 Markedsføring 0,500 0,200 0,000 0,300 Biblioteksinfrastruktur 0,000 0,000 0,000 0,000 Retrokonvertering 0,000 0,000 0,000 0,000 DEF indsatsområder i alt 12,800 10,073 0,000 2,727 Programområder #

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk Præsentation af deff.dk Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk DEF, bibliotekerne og portalen Netværkssamarbejde Alle sektorens biblioteker engageret I bredt konstruktivt samspil Også

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2004 John Regazzi bad i 2004 en række forskere og bibliotekarer om at nævne deres foretrukne videnskabelige søgeressourcer. Forskellen var bemærkelsesværdig.

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Logistik, service og support i udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Logistik, service og support i udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Logistik, service og support i udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Britta Ravn, centerleder Center for Telemedicin, Region Midtjylland og Mogens Kahr Nielsen centerchef

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Udgivet 2006 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Lyngehallen Hal 1 Hal 2 (lille) Hal 2 (stor) Uge 32 Aug-2010

Lyngehallen Hal 1 Hal 2 (lille) Hal 2 (stor) Uge 32 Aug-2010 Uge 32 Aug-2010 Ferie Tennis Handicap Venner mv Mandag 09.08.2010 13.08.2010 14.08.2010 15.08.2010 Kl. 21.00 Lyngehallerne åbner Lyngehallerne åbner Lyngehallerne åbner efter sommerferien efter sommerferien

Læs mere

Beretning 2002. for. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

Beretning 2002. for. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2002 for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 1 Indholdsfortegnelse 1 BERETNING... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 NATIONAL INFRASTRUKTUR... 3 1.3 BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR... 4 1.4 RETROKONVERTERING...

Læs mere

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015 Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/

Læs mere

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan 10.00-18.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 onsdag 04-jan 10.00-20.00 torsdag 05-jan 10.00-18.00 lørdag 07-jan 09.00-14.00 tirsdag

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Unge uddannelseshjælpsmodtagere

Unge uddannelseshjælpsmodtagere / Kort præsentation af analyseresultater Velfærdsanalyseenheden Juni 2017 Indholdsfortegnelse Kontanthjælpsreformen og Ungeaftale for analysen Målgruppedannelse Datagrundlag Målgruppens karakteristika

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER EN ØKONOMISK OG POLITISK TEMPERATURMÅLING 2. marts 2016 SPOR 2 Driftsøkonom Finn Skotte Formand L&F svin Erik Larsen 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 Regnskabsresultater

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Ledelsesinformation. Byggeservice november 2015

Ledelsesinformation. Byggeservice november 2015 Ledelsesinformation Byggeservice november 2015 Indkomne og afsluttede sager Udviklingen i antal byggesager i de seneste 12 mdr. 350 300 276 307 312 321 318 318 295 309 296 282 302 310 250 200 150 100 50

Læs mere

BYG OG MILJØ. 12. november 2014

BYG OG MILJØ. 12. november 2014 BYG OG MILJØ 12. november 2014 BYG & MILJØ En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Om Byg og Miljø Webbaseret selvbetjeningsløsning

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

sejlplaner rønne > ystad rønne > køge Rønne > sassnitz Ystad Køge Rønne Sassnitz 1:15 6:30 3:30

sejlplaner rønne > ystad rønne > køge Rønne > sassnitz Ystad Køge Rønne Sassnitz 1:15 6:30 3:30 sejlplaner rønne > ystad rønne > køge Rønne > sassnitz 04.01 2010-02.01 2011 Ystad Køge 1:15 6:30 3:30 Sassnitz Rønne Billetter med rabat: www.bornholmstrafikken.dk 1 4. Jan. - 31. mar. 2010 4. Jan. -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 2011 Egedal Kommune

Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 2011 Egedal Kommune Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 211 Egedal Kommune Demografi Egedal Kommune havde per 1. januar 211 et samlet folketal på 41.613 personer.

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

efterårsferie efterårsferie

efterårsferie efterårsferie ONSDAGSSKEMAER FOR 2012-2013 120409 Klasse 15 aug 22 aug 29 aug 5 sep 12 sep 19 sep 26 sep 3 okt 10 okt 17 okt 24 okt 31 okt 7 nov 14 nov 21 nov 28 nov 0.a UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Stiftelse af Holbæk Affald A/S Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Affaldsforsyningen i Holbæk Forsyning har pr. 31. december 2010 en gæld til Holbæk Kommune på 11,8 mio.kr. Selskaber har tillige

Læs mere

Handel, Transport & Industri

Handel, Transport & Industri Handel, Transport & Industri Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Juni 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

DKCERT Scanningstjenesten

DKCERT Scanningstjenesten DKCERT Scanningstjenesten 5/10-2016 DKCERT www.cert.dk Bjarne Mathiesen Schacht Email: bjarne.schacht@cert.dk Scanningstjenesten i tal 2015 starter Scanningstjenesten i sin nye form Samtlige Universiteter

Læs mere

Konjunkturer og budgetgaranti

Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende

Læs mere

Aarhus tekniske Skole. Dagsorden:

Aarhus tekniske Skole. Dagsorden: Dagsorden: 1. Præsentation 2. SE spiller en vigtig rolle i vores q-arbejde 3. Valg af model - EFSE 4. SE-processen på AtS 1. runde 5. SE-processen på AtS 2. runde 6. Kommende udfordringer med SE og arbejdet

Læs mere

Implementering af selvbetjeningsløsningerne i bølge 1 - obligatoriske per 1. december 2012

Implementering af selvbetjeningsløsningerne i bølge 1 - obligatoriske per 1. december 2012 Implementering af selvbetjeningsløsningerne i bølge 1 - obligatoriske per 1. december 2012 Ansvarlig Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Bemærkninger Samlet for alle 6 selvbetjeningsløsninger Postkort/plakat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 2016

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato:7.7.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 216 Horsens Kommune modtager hvert

Læs mere

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål 1. for implementering af beskæftigelsespolitikken 2. Samlet oversigt over mål og nøgletal FLERE I JOB beskæftigelsespolitik Fem centrale politikområder:

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, august 2016

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, august 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato: 8.8.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, august 216 Horsens Kommune modtager hvert

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge jan-16 feb-16 mar-16 fredag 01 Nytårsdag mandag 01 5 6,75 tirsdag 01 elevsamtaler 6,75 fredag 01 lørdag 02 tirsdag 02 6,75 onsdag 02 elevsamtaler 6,00 lørdag 02 søndag 03 onsdag 03 6,00 torsdag 03 elevsamtaler

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014

Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014 Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på brancheområdet

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Samarbejdsaftale om en letbane fra Lundtofte til Ishøj blev indgået 29. juni

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Fraværsrapport i systemet Fraværsrapport for driften til og med Business Objects november 200 Driftområde for Hoved-MED Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Udtræk på 5-dagesuge for månedslønnede

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Målsætning Status jan 16 Status feb 16 B 2016 Kommunestrategi 1. 75 % af de 16-66 årige er i beskæftigelse

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017 Forsikrede ledige over 2 år Minianalyse august 2017 Indholdsfortegnelse Konklusion Offentligt forsørgede over 2 år Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken Varighed Flow Fordeling på a-kasser

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere