Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 ( ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (01.11.2003 31.10.2004)."

Transkript

1 Roblon A/S Nordhavnsvej Frederikshavn Fondsbørsmeddelelse nr Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2003/04 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 ( ). Resumé: Betydelig indtjeningsfremgang for Roblon A/S. Omsætningen blev 160,6 mio.kr. mod 156,9 mio.kr. sidste år. Resultat af primær drift udgjorde 10,6 mio.kr. mod 0,8 mio.kr. sidste år. Årets resultat før skat blev på 11,0 mio.kr. mod 1,3 mio.kr. året før. Industrial Fiber og Fiber Optics viser vækst i omsætning og indtjening. Det dårlige resultat i Roblon Engineering skyldes, at divisionen uden at have mistet markedsandele har været præget af den generelle nedgang i tovværksbranchen. Afsætningen har i regnskabsåret været præget af de usikre internationale konjunkturer og samtidig har den meget lave dollarkurs påvirket selskabets konkurrenceevne negativt. Forslag om udbyttebetaling på 20 % svarende til 7,1 mio.kr. I regnskabsåret 2004/05 forventes en omsætning i størrelsesordenen 170 mio.kr. og et resultat før skat i intervallet mio.kr. Frederikshavn, den 5. januar Niels Bach Bestyrelsesformand Flemming K. Bertelsen Adm. direktør Kontaktperson: Adm. direktør Flemming K. Bertelsen Tlf Side 1 af 15

2 Roblon i tal Hovedtal (mio.kr.) 1999/ / / / /04 Resultatopgørelse: Omsætning i alt 177,3 265,6 174,0 156,9 160,6 Heraf eksport 159,4 244,1 158,4 140,3 144,1 Resultat af primær drift 18,3 41,0 3,9 0,8 10,6 Finansiering m.v.(netto) 1,8 3,6 1,3 0,5 0,4 Resultat før skat 20,0 44,6 5,2 1,3 11,0 Årets resultat 13,3 32,4 4,2 1,8 7,8 Balance: Samlede aktiver 153,8 194,5 171,8 167,3 170,0 Aktiekapital 26,2 35,3 35,3 35,3 35,4 Egenkapital 120,4 148,1 142,2 140,4 144,9 Selskabets børsværdi 166,3 282,5 183,6 141,3 125,6 Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet 25,8 33,3 9,9 14,3 12,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (12,3) (22,3) (23,7) (18,0) (1,2) Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) (12,4) (22,4) (23,6) (21,3) (1,4) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (5,2) (4,7) (10,1) (3,6) (3,3) Ændring i likviditet 8,3 6,3 (23,9) (7,3) 8,0 Nøgletal Overskudsgrad (%) 10,3 15,5 2,3 0,5 6,6 Afkastningsgrad (%) 14,8 28,7 2,4 0,5 6,6 Soliditetsgrad (%) 75,0 70,9 80,7 81,9 81,1 Likviditetsgrad 3,8 3,3 4,1 3,8 4,8 Egenkapitalens forrentning (%) 11,5 24,2 2,9 1,3 5,5 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 39,5 96,1 12,4 5,5 23,1 Udbytte (%) 14,8 29,9 10,0 10,0 20,0 Aktiernes indre værdi Børskurs noteret ultimo Antal medarbejdere Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning om nøgletalsberegning. I egenkapital til analyseformål er der fratrukket foreslået udbytte. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Side 2 af 15

3 Idégrundlag for Roblon A/S Roblon A/S ønsker lokalt, nationalt og internationalt at fremstå som en velanskreven, sund og progressiv virksomhed, der sætter troværdighed og ærlighed over kortsigtet indtjening. Denne opfattelse søges til stadighed fastholdt og styrket hos såvel ansatte som kunder, leverandører og investorer. Mål Overordnede økonomiske mål for Roblon A/S: Årlig organisk vækst på % på omsætning og resultat inden for det enkelte forretningsområde Overskudsgraden inden for det enkelte forretningsområde på min. 10 % Soliditetsgraden til enhver tid over 50 Likviditetsgraden over 2,0 Udbyttepolitik er nærmere beskrevet under aktionærforhold I den nuværende situation, hvor industrien i store dele af verden har ledig kapacitet, er det ikke realistisk at forvente, at Roblon Engineering kan opnå en overskudsgrad på 10 %. Vi forventer, at det på 3 års sigt igen er muligt for divisionen at leve op til dette mål. Strategier Roblon A/S ajourfører årligt selskabets strategiplaner. Produkt- og markedsudvikling, som kan medvirke til organisk vækst, prioriteres højt. Eventuelle muligheder for bl.a. opkøb, strategisk samarbejde eller erhvervelse af licensrettigheder inden for selskabets forretningsområder vurderes. Beslægtede forretningsområder kan indgå i en vurdering af den fremtidige strategiske profil. De enkelte forretningsområders/divisioners udvikling vurderes løbende med henblik på fortsat lønsomhed og vækstmulighed. Ledelsens beretning I regnskabsåret 2003/04 opnåede Roblon A/S et resultat før skat på 11,0 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. året før. Resultatet er bedre end forventet og set i forhold til sidste år er der tale om et betydeligt bedre resultat. Omsætningen i 2003/04 blev på 160,6 mio. kr. mod 156,9 mio. kr. året før, hvilket er en fremgang på 2,4 %. Roblon Industrial Fiber og Roblon Fiber Optics har i 2003/04 realiseret en omsætning og et primært resultat, der var bedre end forventet ved årets begyndelse og større end sidste år. Roblon Engineering har realiseret en omsætning og et primært resultat, som lå under det forventede ved årets begyndelse og som var mindre end sidste år. På baggrund af udviklingen på markederne og vore forventninger ved årets begyndelse anser bestyrelsen det samlede resultat som værende acceptabelt. Forventningerne til årsresultatet blev justeret ved halvårsmeddelelsen den 17. juni 2004 til et resultat før skat i intervallet 5-10 mio.kr. mod et tidligere forventet resultat i intervallet 0-10 mio.kr. Resultatet overstiger således de til fondsbørsen meddelte forventninger. Eksportandelen blev på 89,7 % mod 89,4 % året før. Baggrunden for årsresultatet dækker over store forskelle i de tre divisioner. Divisionen Roblon Industrial Fiber, der leverer produkter til kabelindustrien, primært inden for segmentet fiberoptiske kommunikationskabler, har oplevet en tilfredsstillende vækst i dette forretningsområde. Der er i divisionen gennemført en væsentlig rationalisering og dermed en tilpasning af omkostningsniveauet, og samtidig har der i året været en ændring i produktsammensætningen mod produkter med højere marginal end tidligere. Divisionen Fiber Optics fremgang er resultatet af en positiv udvikling på eksisterende markeder samt en rigtig salgs- og markedsføringsstrategi på nye markeder. Det dårlige resultat i Roblon Engineering skyldes, at divisionen uden at have mistet markedsandele har været præget af den generelle nedgang i tovværksbranchen. Et fælles træk for de tre divisioner er en forbedret produktivitet i alle led, et forhold der er stærkt medvirkende til den samlede resultatmæssige fremgang. Alle divisioner er fortsat præget af de usikre internationale konjunkturer. Samtidig har den faldende USD-kurs i områder med valutaer, der er bundet til USD, betydet, at vor konkurrenceevne for alle divisioners vedkommende er svækket betydeligt i forhold til lokale konkurrenter. Faldet i USDkursen har ikke givet kurstab, da den forholdsvis lille del af omsætningen, der handles i USD, terminsikres. Hver division opererer selvstændigt. Divisionerne er markante i hver deres nicheområde som anerkendte leverandører på verdensmarkedet. De har et godt og bredt produktsortiment også set i forhold til konkurrenterne og er kendte for fleksibilitet, dokumentation og hurtig opfølgning. Samtidig skaber det daglige samspil mellem divisionerne om bl.a. produktudvikling og markedsafdækning en synergieffekt, som er med til at skabe fremadrettede løsninger. Side 3 af 15

4 På tværs af divisionerne gennemføres et omfattende medarbejderudviklingsprojekt, der er støttet af Den Europæiske Socialfond. Projektet blev igangsat i august 2001, fortsætter til august 2005 og berører alle medarbejdere. Projektet har speciel fokus på personlig udvikling og samarbejde. Projektet er nu i en fase, som primært er rettet mod implementering og træning af de tillærte færdigheder herunder indførelse af medstyrende grupper. mio. kr. og et resultat før skat i intervallet mio. kr. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder med indvirkning på selskabets finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Divisionerne Roblon Industrial Fiber forventer at den globale efterspørgsel efter fiberoptiske kabler fortsat vil udvise moderat vækst. Der forventes således en mindre stigning i omsætningen til kabelområdet og et lidt lavere resultat, primært forårsaget af stigende råvarepriser og et øget prispres i det nye regnskabsår. Der forventes ligeledes en mindre stigning i afsætningen til offshore og øvrig industri. Roblon Fiber Optics forventer vækst i omsætningen, mens resultatet forventes nogenlunde på niveau med resultatet i det netop afsluttede regnskabsår. I 2004/05 fokuseres på øget markedsføringsindsats, bedre distributørstyring og udbygning af eksisterende og nye markeder. Roblon Engineering forventer en svag stigning i afsætningen af maskiner til tovværksindustrien. På markedet for kabelmaskiner forventes en omsætning på niveau med indeværende år. Totalt set forventer Roblon Engineering en mindre stigning i omsætningen og et forbedret resultat i det kommende regnskabsår. Der er igangsat et større udviklingsprojekt, hvor divisionens kompetencer udnyttes i forbindelse med udvikling af maskiner, der henvender sig til segmenter udenfor de nuværende forretningsområder. Roblon A/S De internationale konjunkturer forventes kun at give en svag bedring i den globale efterspørgsel efter produkter til kabel- og tovværksindustrien i det kommende regnskabsår og den lave USDkurs ventes fortsat at påvirke konkurrenceevnen negativt. Endvidere vil Roblon A/S driftsresultat i nogen grad afspejle aktivitetsniveauet hos producenterne af fiberoptiske kommunikationskabler, da denne branche er Roblon A/S største enkelte kundeområde. På den baggrund forventes i regnskabsåret 2004/05 en omsætning i størrelsesordenen 170 Side 4 af 15

5 Roblon Industrial Fiber Fremgang i telekommunikationsindustrien. Omsætningsfremgang på 15,5% i divisionen. (Tkr.) 2003/ /03 Omsætning Primært resultat før fællesudg Overskudsgrad % 14,5-4.1 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) Den internationale afmatning i telekommunikationsindustrien, der satte ind medio 2001, præger til en vis grad fortsat Roblon Industrial Fibers omsætning. Dog har vi i 2003/04 konstateret en omsætningsfremgang på 15,5 %, og en væsentlig fremgang i det primære resultat. Der er i Industrial Fiber gennemført en omfattende rationalisering og dermed en tilpasning af omkostningsniveauet, og samtidig har der i året været en ændring i produktsammensætningen mod produkter med højere marginal end tidligere. Idégrundlag Industrial Fibers idégrundlag er at udvikle, producere og markedsføre fleksible produkter, der kan overføre eller optage kræfter. Produkterne er baseret på anvendelse af syntetiske fibre gerne med funktionsforbedrende imprægneringer og coatninger. Beslægtede produkter til eksisterende kundeområder kan indpasses i produktprogrammet. Kompetencer Afdelingen har tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre de opgaver, der foreligger og de opgaver, der må forventes at komme i det nye budgetår. tager at trænge ind på markedet, har vist sig at være meget længere end først antaget. Muligheder/risici Hovedparten af vore produkter retter sig mod fiberoptiske kommunikationskabler, hvilket har gjort Roblon Industrial Fiber sårbar overfor konjunkturudsving i denne industri. For at begrænse sårbarheden og øge konkurrenceevnen er der udviklet en række nye produkter med henblik på at få et bredere og mere komplet produktprogram til servicering af kabelindustrien generelt. Produktionskapaciteten er til stede, og der kan uden problemer reageres på øget efterspørgsel efter vore produkter. Generelt er der stadig et stort behov for telekommunikationskabler, og der er for øjeblikket en bedring i investeringslysten hos teleudbyderne. Det vurderes endvidere at efterspørgslen efter produkter til olie- og gasindustrien er under positiv udvikling, således at salget til denne branche forventes at vise en mindre stigning i det kommende år. Fremtiden Industrial Fiber forventer en moderat vækst i omsætningen i 2004/05, men med en lidt mindre indtjening grundet stigende råvarepriser og et stigende prispres. Resultaterne skal opnås ved at fortsætte den salgs- og markedsføringsindsats, der blev igangsat i 2004 med en selektiv prioritering af nye markeder og ved at øge omsætningen hos de nuværende kunder. En væsentlig styrke i det kommende år, er divisionens evne til at fremstille kundespecifikke produkter på et fleksibelt og moderne produktionsanlæg. Markeder Industrial Fiber ser det fortsat som sin vigtigste rolle at være leverandør til kabel-, olie- og gasindustrien. Samtidig nyder kunder indenfor andre industrier fortsat vores interesse. Produktionen af optisk fiber og fiberoptiske kommunikationskabler er globalt set fortsat på et væsentligt lavere niveau, end det var for 3 år siden. Der forventes dog moderat vækst i efterspørgslen af fiberoptiske kabler i det kommende år. På trods af et generelt svagt marked, har Roblon Industrial Fiber formået at fastholde de eksisterende kunder og samtidig opdyrke nye markeder. Konkurrencesituationen er i løbet af året forværret på USD relaterede markeder. Der er arbejdet videre med introduktion af composite tape til olie- og gasindustrien. Den tid, det Side 5 af 15

6 Roblon Fiber Optics Øget aktivitet omsætningen steg med 18,8 %. (Tkr.) 2003/ /03 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 10,8 7,8 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) Roblon Fiber Optics realiserede i 2003/04 en omsætning og indtjening, der var større end forventet og større end i 2002/03. Omsætningsfremgangen blev opnået dels fordi der blev realiseret flere store projekter, herunder Operahuset i København, samt et øget salg til eksisterende kunder. Der har været arbejdet med fremadrettede markedsaktiviteter, som har resulteret i, at flere vigtige distributører har vist en betydelig omsætningsfremgang. I både Sydeuropa og Mellemøsten blev der etableret samarbejde med distributører i nye lande. Den lave USD - kurs har i regnskabsåret forringet konkurrencesituationen på det amerikanske marked. På trods af dette er det lykkedes at øge omsætningen i USA. Idégrundlag Roblon Fiber Optics idégrundlag er at tilbyde det globale belysningsmarked fiber optiske belysningskoncepter. Koncepterne er udviklet og markedsføres, så de passer sammen med markedets forventninger til, hvordan professionelle belysningsløsninger beregnes, planlægges og udføres. Produkterne markedsføres globalt af kompetente og kvalitetsbevidste distributører med erfaring og viden inden for fiberoptisk belysning. Markederne er kendetegnet af stigende krav om levering af komplette belysningsløsninger. Der er i 2003/04 introduceret en ny udgave af vort lysberegningsprogram LuxCalc. Dette program er til stor hjælp for rådgivere og kunder i forbindelse med planlægningen af belysningsløsninger. Der skal fortsat arbejdes med at udvikle markederne. Positionering af Roblon Fiber Optics navnet på det globale belysningsmarked er et emne der skal have yderligere opmærksomhed fremover. Muligheder/Risici LED-teknologi (lysdioder), anvendes på stadig flere områder og er i fortsat udvikling. Roblon Fiber Optics følger udviklingen og ser LED teknikken som et supplement til fiberoptik. Roblon Fiber Optics er på det amerikanske marked positioneret som en af markedslederne indenfor vort produktområde. Den stærkt vigende USD - kurs påvirker vor konkurrenceevne negativt på dette vigtige marked. Der har i 2003/04 været arbejdet på at styrke samarbejdsrelationerne med vore distributører. Det vurderes at være en væsentlig betingelse for vækst fremover. Fremtiden Roblon Fiber Optics forventer vækst i omsætningen i 2004/05, mens resultatet forventes på niveau med resultatet i det netop afsluttede regnskabsår. Der skal i årene fremover arbejdes målrettet på at udbygge samarbejdet med distributørerne. Der arbejdes på en segmentering af de enkelte markeder med henblik på at opnå større fokus på segmenterne. Der arbejdes videre med at udvikle komplette belysningskoncepter. Roblon Fiber Optics vil fremstå som totalleverandør af systemløsninger inden for definerede segmenter. Roblon Fiber Optics vil fortsat markere sig som en af de kvalitetsmæssigt bedste leverandører til det fiberoptiske belysningsmarked. Kompetencer Roblon Fiber Optics har til stadighed udviklet sine kompetencer, således at vi har en international ledende markedsposition inden for: Optisk design. Design og fremstilling af kvalitets fiberkomponenter. Funktionelt design og kvalitet på internationalt niveau. Dokumentation af fotometriske data. Markeder Markedet for fiberoptiske belysningssystemer er, og vil fortsat være et nichemarked, som til stadighed kan udvikles. Side 6 af 15

7 Roblon Engineering Fremgang i afsætningen til kabelindustrien - fald i afsætningen til tovværksindustrien. Omsætningstilbagegang på 22 %. (Tkr.) 2003/ /03 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) -3,7 3,9 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) Den generelle internationale økonomiske situation med lav kapacitetsudnyttelse i industrien har inden for tovværksbranchen medført en lavere omsætning og indtjening end forventet. Den meget lave USD-kurs har påvirket vor konkurrenceevne negativt i de mange lande, hvor kursen på den lokale valuta følger dollaren meget tæt. Idégrundlag Roblon Engineering leverer løsninger, der primært tilfredsstiller behovet for twistning, cabling, slåning, afspoling, opvikling, omvikling samt fremtræk. Idégrundlaget realiseres gennem levering af maskiner og udstyr, som enkeltkomponenter eller som komplette anlæg. Produkttilpasning og produktudvikling prioriteres højt, og med et teknologiindhold tilpasset de individuelle kundegrupper ønsker Roblon Engineering til enhver tid at være blandt markedets mest eftertragtede leverandører. Kompetencer Gennem årene har Engineerings stab af teknikere og salgs-/markedsføringsmedarbejdere oparbejdet en betydelig kompetence vedrørende produktudvikling og afsætning af produkter under vort idègrundlag. Produkterne kan opdeles i fire hovedområder: Tvindemaskiner til fremstilling af tvundne garner. Maskinerne anvendes ved fremstilling af tovværksgarn, høstbindegarn m.m. Tovværksmaskiner henvender sig primært til producenter af tovværk til industri, fiskeri, transport og offshore. Kabelmaskiner til produktion af bl.a. lyslederkabler og installationskabler. Take-up windere der henvender sig til kunder med behov for opspoling. hovedmarkedet Europa, mens den øvrige omsætning er fordelt bredt over store dele af den øvrige verden. Kundegrupperne er producenter af tovværk, tvistede produkter samt kabelproducenter. Kunderne inden for tov og tvistede produkter er især små og mellemstore virksomheder, mens kunderne inden for kabelområdet primært er store internationale producenter. Roblon samarbejder på salgsområdet med flere internationale virksomheder med henblik på en bedre dækning globalt. Muligheder/risici Afsætningen af maskiner påvirkes af konjunkturerne i de enkelte brancher og geografiske områder. Salget kan variere en del fra år til år, ligesom det påvirkes af strukturændringer inden for forretningsområderne. Tovværksbranchen påvirkes af store udsving i priserne på råvarer til tovværksfremstilling og en del markeder endvidere af den faldende USDkurs. Roblon Engineerings markedsandel på dette marked er fortsat stor. I kabelbranchen er der gennemført store kapacitetstilpasninger og strukturændringer hos en del af vore kunder. Vi har i regnskabsåret set en begyndende om end svag optimisme i branchen. Fremtiden En forventning om stabilisering af råvarepriserne udløser tillid til en moderat vækst inden for tovværksbranchen. Roblon Engineerings meget høje markedsandel bevirker, at den generelle situation i branchen fortsat har stor indflydelse på omsætningen. Inden for kabelbranchen forventes der begyndende vækst. Omsætningen forventes i 2004/05 at ligge på niveau med det netop afsluttede regnskabsår. Der er ultimo 2003/04 igangsat et større udviklingsprojekt med det formål at udvikle maskiner der henvender sig til områder, der ligger uden for de eksisterende, med henblik på at mindske afhængigheden af disse. Udviklingsprojektet har udgangspunkt i divisionens kernekompetencer. Roblon Engineering forventer en lidt større omsætning og et positivt resultat i det kommende år. Markeder Roblon Engineering eksporterer til knap 100 lande over hele verden. I regnskabsåret 2003/04 var Side 7 af 15

8 Risikofaktorer Konjunkturforhold Udsving i konjunkturforhold har en betydelig indflydelse på selskabets økonomiske resultater. Roblon A/S har generelt en god spredning af produkter og markeder. Den internationale konjunkturnedgang, der for 3 år siden ramte kabelindustrien særlig hårdt, har imidlertid vist, hvor kraftig indflydelse de globale udsving i konjunkturerne kan have på selskabet. Som modvægt til geografisk bestemte udsving i efterspørgslen arbejder Roblon A/S i alle tre divisioner på yderligere at globalisere sin afsætning af alle produktområder. Endvidere retter de enkelte divisioner deres aktiviteter mod flere forskellige kundeområder. Roblon A/S vurderer løbende sit produktprogram med henblik på, om sortimentet er tidssvarende og fremadrettet. Den løbende produktudvikling og den tætte kontakt til kunderne medvirker til, at vi følger med og er innovative inden for den teknologiske udvikling. Det betydelige fald i USD-kursen har betydet, at konkurrenceevnen i alle divisioner er svækket, idet der er væsentlige konkurrenter i USD-baserede områder af verden, og kunderne i disse områder oplever faste priser i EUR som prisforhøjelser. Finansielle risici Valutarisici: Det er selskabets politik, at alle væsentlige kommercielle valutarisici skal afdækkes, og terminsforretninger indgås løbende. 90% af virksomhedens nettoindtægter faktureres i DKK eller i EUR. Spekulative terminsforretninger indgås ikke. Renterisici: Selskabet har pr ikke rentebærende gæld. Ud fra forventningerne til det kommende år vil ændringer i det generelle renteniveau isoleret set ikke påvirke resultatet væsentligt. Kreditrisici: Selskabets samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder, lande og markeder, hvorved der er god risikospredning. Risikoen begrænses endvidere gennem en effektiv styring og afdækning af større tilgodehavender gennem debitorforsikring eller alternativ sikkerhed. På den baggrund vurderes risikoen for væsentlige tab at være begrænset. IT-risici Selskabets interne regelsæt for IT-sikkerhed, herunder forholdsregler mod computervirus samt nødplan til reetablering af EDB i skadetilfælde, er opdateret under hensyntagen til den nuværende IT-anvendelse. Miljøforhold Den eksterne miljøbelastning for Roblon Engineering er stærkt begrænset og kan primært henføres til energiforbruget i forbindelse med belysning, opvarmning og maleproces. Roblon Industrial Fiber er miljøcertificeret efter ISO Industrial Fiber har ikke afledning fra processer, der belaster det eksterne vandmiljø. Emission til luft er begrænset og kontrolleres løbende. Der udarbejdes årligt grønt regnskab for produktionsfabrikken i Gærum. Der er i 2003/04 gennemført et projekt med henblik på at nedbringe støjen i produktionshallerne i Gærum. Roblon Fiber Optics miljøbelastning sker primært i form af opvarmning og belysning. Der anvendes ligeledes energi til kontrol af lysgivere. Der er en begrænset emission til luft i forbindelse med limprocessen ved fremstilling af fiberbundter. Forsikringsforhold Det er selskabets politik at forsikre mod risici, der kan true den økonomiske stilling. Udover lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikringer mod produktansvar og driftstab. Ejendomme, driftsmateriel og varelagre er på all-risk basis forsikret til genanskaffelsespris. Tilgodehavender hos kunder er forsikret i et vist omfang. Finansielt beredskab Selskabet har finansieret sine aktiviteter over driften og har pr et likviditetsoverskud. Selskabet har endvidere en uudnyttet løbende kreditramme, og yderligere finansielle midler kan tilføres ved optagelse af lån mod sikkerhed i bygninger og maskiner. Udvikling De tre divisioner i Roblon A/S arbejder inden for hver sit nicheområde, hvor de hver især er blandt de førende i verden inden for de produktområder, de henvender sig til. Udviklingen af nye produkter sker i et tæt samarbejde med kunderne, og ofte er det løsningen af konkrete problemstillinger hos kunderne, der har stor indflydelse på omfanget af udviklingsprojekterne. Divisionerne markedsfører en række standardprodukter, som ofte sælges med tilpasninger, der optimerer produktet eller maskinen til den konkrete anvendelse. Det er udviklingen af disse standardprodukter, der gennemføres som de største projekter i udviklingsafdelingerne. En meget stor del af udviklingskapaciteten anvendes herefter til tilpasning og udvikling af varianter af produkterne i samarbejde med kunderne. Side 8 af 15

9 I Roblon Engineering er der netop igangsat et større udviklingsprojekt med henblik på at udvikle et nyt koncept af maskiner, der henvender sig til kunder uden for de kundeområder, som vi i dag henvender os til. Medarbejdere og organisation Aktiviteterne under kompetenceudviklingsprojektet, der blev startet i 2001, har i det forløbne år primært været rettet mod implementering og brug af de opnåede færdigheder i det daglige samarbejde, herunder indførelsen af medstyrende grupper i to af divisionerne. Alle divisioner har en kompetent og motiveret medarbejderstab, der gør det muligt for den enkelte division hurtigt at nå en højere aktivitet, når konjunkturerne giver mulighed for det. Roblon A/S ser det som et væsentligt mål at anvende de nødvendige ressourcer på udvikling og uddannelse af medarbejderne. Selskabet har i året i gennemsnit haft 136 fuldtidsansatte mod 152 året før. Årsagen er de yderligere tilpasninger, der blev gennemført i begyndelsen af året, og at der i en periode har været arbejdsfordeling i Roblon Engineering. Antallet af medarbejdere er reduceret fra 145 ved begyndelsen af året til 137 ved udgangen. Aktionærforhold Udbytte På generalforsamlingen den 22. februar 2004 vil bestyrelsen foreslå et udbytte på 20 %, svarende til 7,1 mio. kr. I den nuværende situation med udsigt til et positivt cash-flow og mindre investeringer i de kommende år og en fortsat stor egenkapital er det selskabets målsætning at udbetale hovedparten af årets resultat i udbytte til aktionærerne. Ved den endelige fastsættelse af udbyttet vil der blive taget hensyn til aktuelle investeringsbehov og vurdering af den fremtidige likviditetsudvikling. Bestyrelsen foreslår et udbytte for 2003/04 på 20% mod 10% i 2002/03, hvilket svarer til udlodning af 91% af årets resultat. Ved et kursniveau på 375 medfører dette et direkte afkast i niveauet 5-6%. 17. juni Halvårsmeddelelse 2003/ november Finansiel kalender 2004/05 Fremtidig information Indtil videre vil der fortsat blive udsendt halvårlige regnskabsmeddelelser. Eventuel overgang til kvartalsmeddelelser bliver løbende overvejet og vurderes på nuværende tidspunkt ikke for hensigtsmæssig. Finansiel kalender 22. februar afholdelse af ordinær generalforsamling 16. juni forventet udsendelse af halv årsmeddelelse 5. januar forventet udsendelse af årsregnskabsmeddelelse 9. februar afholdelse af ordinær generalforsamling Ejerforhold Følgende aktionærer er omfattet af Aktieselskabslovens 28a: Ejer- Stemme- (%) andel andel Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød 12,0 5,0 Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28, 1., 1363 København K 19,3 8,0 Fabrikant Erik Schou, Strandvej 98, 9970 Strandby 20,6 67,1 Kapitalforhøjelse Selskabskapitalen er i årets løb forhøjet med 70 t.kr. (medarbejderaktier) i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse. Beløbet er indbetalt. Omkostningerne udgjorde 14 t.kr. Egenkapital Ved årets udgang udgør selskabets egenkapital 144,9 mio. kr. Med de nuværende markeds- og konjunkturforhold anses soliditetsgraden og den gode likviditet for en væsentlig styrke. Udsendte meddelelser til fondsbørsen 8. januar Årsregnskabsmeddelelse 2002/ marts Meddelelse om direktør Knud Kurtzmanns fratrædelse 8. juni Meddelelse om Lars Friis Østergaards udtræden af bestyrelsen Side 9 af 15

10 Regnskabsberetning I tilknytning til ledelsens beretning indeholder regnskabsberetningen kommentarer til årsregnskabet for 2003/04 og anvendt regnskabspraksis. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. IAS/IFRS Da årsrapporten for Roblon A/S ikke indeholder koncernregnskab skal reglerne om aflæggelse efter IFRS først anvendes fra og med Regnskabsaflæggelsen vil indtil videre ske efter årsregnskabsloven. Overgang til aflæggelse efter IFRS skønnes ikke at påvirke resultat og egenkapital væsentligt. Resultatopgørelse Omsætningen i regnskabsåret blev 160,6 mio. kr. mod 156,9 mio. kr. året før. En fremgang på 2,4 %. Omsætningen er i forhold til 2002/03 og det forventede ved årets begyndelse højere i Industrial Fiber og Fiber Optics og lavere i Engineering. Eksportandelen blev på 89,7 % mod 89,4 % året før. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er steget som følge af højere aktivitet. En stram styring af andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger er fastholdt, og omkostningerne er nedbragt yderligere i forbindelse med tilpasning til et lavere aktivitetsniveau. Materielle anlægsaktiver er faldet til 77,1 mio. kr. fra 85,8 mio. kr., idet afskrivninger er væsentligt større end investeringer. Tilgodehavender er steget til 34,5 mio. kr. fra 30,5 mio. kr. og likvide beholdninger er steget til 10,6 mio. kr. fra 2,7 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet udgør 144,9 mio. kr., og soliditetsgraden er 81,1 % efter udbytte. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet har i regnskabsåret været på 12,5 mio. kr. mod 14,3 mio. kr. året før. Det primære driftsresultat før afskrivninger udgør 20,8 mio. kr. mod 10,7 mio. kr. sidste år. Lagrene er reduceret med 0,2 mio. kr., mens de blev reduceret med 8,5 mio. kr. i 2002/03. Tilgodehavender er steget med 5,4 mio. kr., mens de var stort set uændrede sidste år. Pengestrømme fra investeringsaktivitet viser en binding på 1,3 mio. kr. mod 18,0 mio. kr. i 2002/03. Af investeringen i 2002/03 vedrørte 19,5 mio. kr. udgifter i forbindelse med opførelsen af ny fabrik, mens salg af ejendom indgik med 4,5 mio.kr. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet består af en udbyttebetaling på 3,4 mio. kr. og tegning af medarbejderaktier. Likvide beholdninger er i regnskabsåret øget med 8,0 mio. kr. til 10,6 mio. kr. Resultat af primær drift for Roblon A/S udgør 10,6 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. i 2002/03. Resultat af primær drift i Industrial Fiber udgør 9,3 mio. kr. mod -2,3 mio. kr. året før og i Fiber Optics 5,4 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. året før. Der er i Industrial Fiber gennemført en væsentlig rationalisering og dermed en tilpasning af omkostningsniveauet, og samtidig har der i året været en ændring i produktsammensætningen mod produkter med højere marginal end tidligere. I Fiber Optics er omsætningsfremgangen den primære årsag til det bedre resultat. Engineerings primære resultat udgør 1,7 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. året før. I denne division er tilbagegang i omsætningen årsag til det lavere resultat. Resultatet før skat for Roblon A/S blev 11,0 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. i 2002/03. Balance Selskabets balancesum er steget til 170,0 mio. kr. fra 167,3 mio. kr. året før. Side 10 af 15

11 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. NOVEMBER OKTOBER / /03 t.kr. t.kr. Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling (5.042) Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtæger Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (74.256) (70.609) Andre eksterne omkostninger (22.617) (23.290) Personaleomkostninger (47.054) (49.324) Resultat af primær drift før afskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (10.206) (9.918) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (147) (193) Resultat før skat Skat af årets resultat (3.237) 503 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte, 20 % (10 %) Til overført resultat Årets resultat Side 11 af 15

12 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2004 Aktiver 2003/ /03 t.kr. t.kr. Anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandel i associeret virksomhed Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 12 af 15

13 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2004 Passiver 2003/ /03 t.kr. t.kr. Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 13 af 15

14 Pengestrømsopgørelse 2003/ /03 t.kr. t.kr. Primært driftsresultat før afskrivninger Ændring i hensatte forpligtelser (90) (130) Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender (5.371) 372 Ændring i kortfristede gældsforpligtelser (1.732) (3.031) Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger (130) (193) Pengestrømme fra ordinær drift Selskabsskat (1.749) (2.668) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver (273) (1.645) Investering i materielle anlægsaktiver (1.357) (21.281) Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.256) (18.014) Køb af egne aktier 0 (190) Nettoprovenue ved tegning af medarbejderaktier 60 0 Betalt udbytte (3.371) (3.371) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (3.311) (3.561) Ændring i likvide midler (7.260) Likvide midler 1/ Likvide midler 31/ Likvide midler specificeres således: Likvide beholdninger Obligationer Side 14 af 15

15 Egenkapitalopgørelse Selskabs- Overført Foreslået Total kapital resultat udbytte Egenkapital 1/ Udloddet udbytte (3.371) (3.371) Udbytte af egne aktier 160 (160) 0 Køb af egne aktier (190) (190) Årets resultat Foreslået udbytte (3.531) Egenkapital 1/ Udloddet udbytte (3.371) (3.371) Udbytte af egne aktier 160 (160) 0 Medarbejderaktier Overkurs medarbejderaktier 4 4 Omkostninger medarbejderaktier (14) (14) Årets resultat Foreslået udbytte (7.076) Egenkapital 31/ Ændringer i selskabskapital: Selskabskapital 1/ Kapitalforhøjelse medarbejderaktier i 1999/00 72 Kapitalforhøjelse medarbejderaktier i 2000/ Fondsaktieudvidelse i 2000/ Kapitalforhøjelse medarbejderaktier i 2003/04 70 Selskabskapital 31/ Side 15 af 15

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2004 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2006 22. juni 2006 Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise +DOYnUVUDSSRUW Bestyrelsen for ROBLON har på sit møde den

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resultat før skat blev 5,2 mio. kr. mod 44,6 mio. kr. sidste år, hvilket er i overensstemmelse med børsmeddelelse

Resultat før skat blev 5,2 mio. kr. mod 44,6 mio. kr. sidste år, hvilket er i overensstemmelse med børsmeddelelse Roblon A/S Fiskerihavnsgade 23 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2003 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2001/02 Bestyrelsen for Roblon A/S har på

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Søborg, den 20. September 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Bestyrelsen for Comendo A/S har dags dato færdigbehandlet selskabets årsrapport for 2006/2007 og fremsender

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GAUGUIN TRADING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2014 Troels Olivero Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

* + ), *.!(! ) / $ $ " $ & 0 1 2(((" $ ) " 2 / ) &.((" ) & 34(( 5 & :8 * ) (+ ( + * ) (+ 5/6 ; " ( (< 9 =

* + ), *.!(! ) / $ $  $ & 0 1 2((( $ )  2 / ) &.(( ) & 34(( 5 & :8 * ) (+ ( + * ) (+ 5/6 ;  ( (< 9 = !!"! " # $ % & '(((" ) * + ), * (( & -(+((".!(! ) / $ $ " $ & 0 1 2(((" $ ) " 2 / ) &.((" ) & 34(( 5 &6 7 89+ :8 * ) (+ ( + * ) (+ 5/6 ; " ( (< 9 = =>9? @AA B!? @AA! %? CB.!!< 5 års hovedtal 2004 2005

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

A. Boesenbæk A/S CVR-nr. 51 11 66 15

A. Boesenbæk A/S CVR-nr. 51 11 66 15 A. Boesenbæk A/S CVR-nr. 51 11 66 15 Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. december 2012. Grethe Boesenbæk dirigent Hostrupsvej 4 7500

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DANSK PORTVIN IMPORT ApS

DANSK PORTVIN IMPORT ApS DANSK PORTVIN IMPORT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/02/2013 Johannes Madsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 IN-JET ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Ulla Alsly Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere