Bilag 2. Politikområde kode efter Börzel 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Politikområde kode efter Börzel 2005"

Transkript

1 Det overordnede mål med 92-gruppens arbejde er at bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og resten af verden. Det overordnede mål med 92-gruppens arbejde er at bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og resten af verden. Bæredygtig udvikling indebærer såvel fattigdomsbekæmpelse som beskyttelse af naturgrundlaget. 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i Bæredygtig udvikling indebærer såvel fattigdomsbekæmpelse som beskyttelse af naturgrundlaget. 92-gruppen er et netværk, som supplerer medlemmernes Som medlemmer kan optages foreninger o.lign., som kan tilslutte sig 92-gruppens formål, og som har miljø og/eller udvikling som et kerneområde i deres 92-gruppen arbejder særligt med :[ ]- at være kontaktpunkt mellem danske NGO er og det globale civilsamfund i 92-gruppen 1 arbejde for global bæredygtig udvikling. 0 arbejde. 0 arbejdet for global bæredygtig udvikling Det Danske Advokatsamfunds formål er at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det danske retssamfund. 40 Stk. 1. Advokatrådet er medlem af organisationen af europæiske advokatråd (CCBE) og det internationale Advokatsamfundet Det Danske Advokatsamfunds formål er at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det 1 danske retssamfund. Stk. 1. Advokatsamfundet udgøres af alle advokater med advokatbeskikkelse udstedt i Danmark samt enhver anden advokat, der som statsborger i en EU-, eller EØS-medlemsstat eller Schweiz varigt udøver advokatvirksomhed her i landet under sit hjemlands titel (EUadvokat) 1 advokatsamfund (International Bar Association) med henblik på at varetage Advokatsamfundets formål i grænseoverskridende forhold og i forhold til internationale myndigheder. Stk. 2. Advokatrådet kan med samme formål deltage i andre internationale 0 organisationer og sammenslutninger. 2 8 Missionen for Akademikerne er i samarbejde med medlemsorganisationerne at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked og at øge akademikernes indflydelse i samfundet. Om Akademikerne Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal arbejde for at øge akademikernes indflydelse i samfundet. Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængig og repræsenterer pr. 1. januar 2014 ca medlemmer med en lang videregående uddannelse. Akademikerne blev oprettet i Akademikerne tager sig af vigtige indsatsområder for medlemsorganisationerne og arbejder for akademikernerne både i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden. det.dk/omadvokatsamfund et.aspx Forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår En af Akademikernes hovedopgaver er at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver Stk. 3. En organisation kan kun optages i Akademikerne, hvis - dens formål er Akademikerne forhandlingsretten for offentligt og privat ansatte medlemmer i medlemsorganisationerne, i det omfang organisationerne har overladt denne til Akademikerne. Stk. 1. Formålet for Akademikerne er - i samarbejde med medlemsorganisationerne - at sikre et omfattet af 1, - den organiserer medlemmer med eksamen fra et universitet, en højere læreanstalt eller en ingeniørhøjskole, eller med eksamen Visionen for Akademikerne er at Akademikerne spiller en aktiv og central rolle i udviklingen af Danmark som et Samfund og arbejdsmarked Ved siden af forhandlingsopgaverne varetager Akademikerne som hovedorganisation medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- Akademikernes Centralorganisation attraktivt akademisk arbejdsmarked og at øge akademikernes indflydelse i 1 samfundet. på tilsvarende niveau, - den omfatter så mange medlemmer, at den må anses 1 for repræsentativ inden for sit område, videnssamfund. Akademikerne skal sikre, at det kan betale sig at tage en 0 akademisk uddannelse. 4 og forskningspolitik. 8 - See more at: Amnesty has grown from seeking the release of political prisoners to upholding the whole spectrum of human rights. Our work protects and empowers people - from abolishing the death penalty to protecting sexual and reproductive rights, and from combatting discrimination to defending refugees and migrants rights. We speak out for anyone and everyone whose freedom and dignity are under threat.* Vision: Amnesty Internationals vision er en verden, hvor hvert eneste menneske nyder alle de menneskerettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og de internationale menneskerettighedskonventioner og -standarder. Flygtninge campaign:amnesty vil sikre, at ingen mod deres vilje sendes tilbage til et land, hvor de risikerer at blive Amnesty has grown from seeking the samvittighedsfanger - det vil sige fængslet alene på baggrund af personlige overbevisninger. release of political prisoners to upholding the whole spectrum of human Ingen må sendes tilbage til tortur, 'forsvinding' eller henrettelse. Enhver har ret til at søge asyl ved en uafhængig instans. Det skal rights. Our work protects and empowers være muligt at appellere afgørelsen. people - from abolishing the death penalty to protecting sexual and Vi anerkender staters ret til at kontrollere indvandringen, men kræver, at denne kontrol skal ske i respekt for reproductive rights, and from Amnesty International is a global menneskerettighederne. combatting discrimination to defending movement of more than 7 million people refugees and migrants rights. We speak Stk. 1 Som medlem kan optages enhver who take injustice personally. We are Amnesty baserer sine krav på FN s Menneskerettighedserklæring, Flygtningekonventionen og den Europæiske out for anyone and everyone whose person, der tilslutter sig foreningens campaigning for a world where human Menneskerettighedskonvention. Amnesty International 1 freedom and dignity are under threat.* 1 formål. 1 rights are enjoyed by all.* Brancheforeningens formål er at samle de autoriserede kølefirmaer i Danmark med henblik på at varetage deres fælles tekniske, AKB er brancheforening for økonomiske og juridiske anliggender,* Brancheforeningens formål er at samle autoriserede, anerkendte og sagkyndige de autoriserede kølefirmaer i Danmark køleinstallatørfirmaer i Danmark. AKB er brancheforening for autoriserede, anerkendte og sagkyndige køleinstallatørfirmaer i Danmark. Foreningen blev stiftet i med henblik på at varetage deres fælles AKB repræsenterer en branche med 1951som en videreførelse af vest- og østafdelingerne af "Foreningen af Autoriserede Danske Køleserviceforretninger". tekniske, økonomiske og juridiske ekstrem betydning for samfundet og anliggender, herunder kontakt til og miljøet, hvor innovation, forhandlinger med myndigheder, omstillingsparathed, uddannelse og institutioner, leverandører og andre med kvalitetssikring spiller en stor rolle. AKB's AKB er brancheforening for Autoriserede Kølefirmaers relation til kølebranchen såvel nationalt medlemmer lever op til disse strenge autoriserede, anerkendte og sagkyndige Brancheforening 1 som internationalt.* 1 krav. * 0 køleinstallatørfirmaer i Danmark.* 5 8 /Om-AKB Side 1 af 15

2 Brancheforeningen for Sæbe, Parfume Interesseorganisation for fabrikanter, importører, og leverandører af sæbe, vaske- og rengøringsmidler, parfumerivarer, frisør- og toiletartikler, kemisk-tekniske husholdningsartikler, produkter til industriel hygiejne samt Interesseorganisation for fabrikanter, importører, og leverandører af sæbe, vaske- og rengøringsmidler, parfumerivarer, frisør- og toiletartikler, kemisk-tekniske husholdningsartikler, produkter til industriel hygiejne samt Som aktive medlemmer kan optages aktieselskaber, anpartsselskaber, registrerede danske filialer af sådanne udenlandske selskaber og private erhvervsdrivende, der fremstiller, importerer eller sælger sæbe, vaske- og rengøringsmidler, parfumerivarer, frisørog toiletartikler, kemisk-tekniske husholdningsartikler, produkter til industriel hygiejne samt maskiner og Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles branchemæssige interesser Formål Foreningens formål er at varetage branchens erhvervs- og samfundspolitiske interesser. Som en del af dette formål, arbejder foreningen aktivt med en række erhvervspolitiske såvel som miljø- og sundhedspolitiske spørgsmål, ligesom der arbejdes med at etablere og udbygge forbindelser med relevante nationale og internationale institutioner og organisationer. Foreningen kan kun gøre sin indflydelse gældende gennem en troværdig og langsigtet dialog med relevante myndigheder, politikere og organisationer. Ved at være på forkant med udviklingen i markedet, den offentlige debat samt den politiske dagsorden, ønsker foreningen derfor at være den naturlige sparringspartner for ikke blot branchens egne aktører, men også for myndigheder, politikere og organisationer. m/cms/sprog=1/grp=5/men og Teknisk/Kemiske Artikler 0 maskiner og udstyr til rengøring. 1 maskiner og udstyr til rengøring. 0 udstyr til rengøring. 3 8 u=1/index.html BØRNEfonden er en selvejende, almennyttig og humanitær institution 2.2 BØRNEfondens formål er med udgangspunkt i det enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet at arbejde indenfor sundhed, uddannelse og indtægtskabende aktiviteter i den hensigt at støtte fattige børns udvikling over hele verden. BØRNEfonden BØRNEfondens formål er med udgangspunkt i det enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet at arbejde indenfor sundhed, uddannelse og indtægtskabende aktiviteter i den hensigt at støtte fattige børns udvikling 1 over hele verden. 2.3 BØRNEfondens formål fremmes bl.a. ved: At modtage bidrag og gaver fra sponsorer og tilskynde fx virksomheder, Danida og fonde til at give bidrag, gaver og legater til BØRNEfonden. Midlerne anvendes indenfor passende institutionelle eller familiemæssige og samfundsmæssige rammer til at sørge for en sund opvækst, udvikling og uddannelse af fattige 0 børn. [Ingen medlemmer, kun støtter] 2.3 BØRNEfondens formål fremmes bl.a. ved: At modtage bidrag og gaver fra sponsorer og tilskynde fx virksomheder, Danida og fonde til at give bidrag, gaver og legater til BØRNEfonden. Midlerne anvendes indenfor passende institutionelle eller familiemæssige og samfundsmæssige rammer til at sørge for en sund opvækst, udvikling og uddannelse af fattige 0 børn. [Ingen medlemmer, kun støtter] 10 8 Cabin Union Denmark er en interesseorganisation, som varetager de tilsluttede organisationers interesser overfor Folketinget, regeringen, andre offentlige myndigheder samt modstående brancheorganisationer.** [Paraplyorganisation men en smal paraply] 2. FORMÅL Foreningen har til formål at varetage medlemmernes økonomiske og sociale interesser. Foreningen skal være partipolitisk neutral. Cabin Union Denmark er en Foreningen skal virke for tilvejebringelse af bedre og tryggere ansættelses- og arbejdsforhold samt forbedring af medlemmernes interesseorganisation, som varetager de løn- og pensionsforhold. tilsluttede organisationers interesser Støtte medlemmerne i deres kamp for højnelse af positionen i forhold til arbejdsgiveren, samt medvirke til forbedring af overfor Folketinget, regeringen, andre solidaritetsfølelse gennem varetagelse af fælles interesser. offentlige myndigheder samt Foreningens øvrige målområde for samarbejde er tilsvarende organisationer i ind- og udland for at gøre indflydelse gældende i modstående brancheorganisationer.** Cabin Union Denmark, CUD, er Cabin Union Denmark, CUD, er forhold til dansk lovgivning, EU lovgivning og andre besluttende fora, myndigheder og institutioner. [Paraplyorganisation men en smal brancheforening for langt størstedelen af brancheforening for langt størstedelen af Cabin Union Denmark 1 paraply] 0 kabinepersonalet i Danmark** 0 kabinepersonalet i Danmark** 4 8 CO-Søfart er i dag en moderne organisation, der blandt andet prioriterer innovative forhandlingsløsninger for søfarendes ansættelses- og arbejdsvilkår nået i tæt samarbejde med rederier og deres organisationer.* CO-Søfart er Danmarks største maritime faglige organisation Kartellet CO-Søfart, der i dag består af fire medlemsorganisationer, blev stiftet i 2005 for blandt andet at øge de enkelte organisationers indflydelse. Siden stiftelsen er CO-Sea udvidet i flere omgange og favner dermed i dag alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som officerer. CO-Søfart er i dag en moderne organisation, der blandt andet prioriterer innovative forhandlingsløsninger for søfarendes ansættelses- og arbejdsvilkår nået i tæt samarbejde med rederier og deres organisationer. Løsninger, der tilgodeser de søfarende men også gerne har positiv effekt for det enkelte rederi og dermed også medvirker til udvikling i antallet af arbejdspladser. CO-Søfart er et fagligt kartel bestående af: Siden stiftelsen er CO-Sea udvidet i flere omgange og favner dermed i dag alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som CO-Søfart er Danmarks største maritime - Dansk Metals Maritime Afdeling (DMMA) - Søværnets Konstabelforening (SK) - FOA-søfart - Dansk El-Forbund (DEF) samarbejdspartner. CO-Søfart 1 officerer.* 1 faglige organisation* 0 - Serviceforbundet* 4 8 Indflydelse nationalt og internationalt CO-Søfart har i kraft af sin tyngde og professionalisme markant indflydelse nationalt i Danmark og er internationalt aktiv på flere fronter, herunder også i ITF. For CO-Søfart er det ikke kun et mål - men en selvfølge at være en seriøs, troværdig og målrettet Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny slagkraftig forening* Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny slagkraftig forening. %20boernefonden/Vaerdig rundlag%20og%20vedtaegt er Danish Seafood Association startede sit virke fra 1. februar 2010, og fungerer med selvstændigt sekretariat i Fiskens Hus på H. C. Andersens Boulevard 37, 1. Danish Seafood Association Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny 1 slagkraftig forening* Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny 0 slagkraftig forening* Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny 0 slagkraftig forening* 5 8 Danmarks Fiskeriforening Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver 1 producentorganisationer mulighed for. [Medlemmer er] Statsborgere eller juridiske personer i et EU-land, der, som ejer af et registreret EU-fiskefartøj eller af anden erhvervsmæssig drevet fiskebedrift, lander fiskerivarer, og som i forvejen ikke er medlem af en anden producentorganisation for så vidt angår samme art, og som har tilknytning til DFPO gennem sammenslutninger af medlemmer, jfr. nr. 2, hvor disse sammenslutninger af medlemmer er 0 repræsentationer for DFPO. [Medlemmer er] Statsborgere eller juridiske personer i et EU-land, der, som ejer af et registreret EU-fiskefartøj eller af anden erhvervsmæssig drevet fiskebedrift, lander fiskerivarer, og som i forvejen ikke er medlem af en anden producentorganisation for så vidt angår samme art, og som har tilknytning til DFPO gennem sammenslutninger af medlemmer, jfr. nr. 2, hvor disse sammenslutninger af medlemmer er 0 repræsentationer for DFPO. 5 8 Den danske fiskeindustri (handel og forarbejdning) har historisk været organiseret via Danmarks Fiskeindustri og Eksportforening (DFE) siden I 2001 blev Dansk Fisk dannet som forening i Dansk Industri af virksomheder fra DFE. DFE og Dansk Fisk har i perioden eksisteret side om side. Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver producentorganisationer mulighed for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations opgave er at fremme danske fiskeres interesser det omfatter alt fra aktiv deltagelse i fiskeripolitikken til rådgivning af fiskere og markedsføring af fisk til forbrugerne. Foreningen er således hovedorganisation for en lang række lokalforeninger, der via tre kredse indstiller og vælger formanden og medlemmerne af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. n-us/om-os.aspx Danmarks Fiskeriforening PO blev stiftet i maj 2014, da Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres Producent Organisation lagde sig sammen. m-danmarksfiskeriforening/ Side 2 af 15

3 Stk. 2. Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske, og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges Danmarks Lærerforening er en faglig organisation for omkring medlemmer (2015), som udgør ca: lærere børnehaveklasseledere skoleledere (medlemmer af Skolelederforeningen, som er en del af Danmarks Lærerforening) lærerstuderende pensionister Stk. 2. Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske, og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges Stk. 2. Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske, og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved. Danmarks Lærerforening er en faglig organisation for omkring medlemmer (2015), som udgør ca: lærere børnehaveklasseledere skoleledere (medlemmer af Skolelederforeningen, som er en del af Danmarks Lærerforening) lærerstuderende pensionister 700 andre Danmarks Lærerforening 1 ved andre* 0 ved. 4 8 Danmarks Rederiforening er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, som er Danmarks største enkeltstående eksporterhverv* Danmarks Rederiforening deltager nationalt såvel som internationalt i alle relevante fora og har tillige permanent repræsentation i Danmarks Rederiforening er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, som er Danmarks største Tilsammen ejer medlemmerne af Danmarks Rederiforening cirka 14 millioner TDW (ton dødvægt), hvilket udgør over 95 procent af den danske handelsflåde registreret i Dansk Danmarks Rederiforening blev stiftet i 1884 og har siden været samlingspunkt Bruxelles. På en lang række områder inden for erhvervspolitik, arbejdsmarked og jura bidrager foreningen med konkrete løsninger på for eksempel fastsættelsen af rammebetingelser for skibsfarten. Også når det gælder sikkerhed til søs, sørger Rederiforeningen for de bedste betingelser for skibene og de søfarende. Danmarks Rederiforening 1 enkeltstående eksporterhverv* 1 Internationalt Skibsregister.* 0 for danske rederier* 1 6 Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators) er brancheforening for danske Foreningens formål er gennem samling Foreningens formål er gennem samling rejsebureauer. Foreningen blev stiftet i 1938 og har siden sin stiftelse arbejdet for at skabe attraktive vilkår for rejsebureauerne i af virksomheder, foreninger og af virksomheder, foreninger og Danmark. * organisationer, herefter kaldet organisationer, herefter kaldet virksomheder, i rejsebureaubranchen virksomheder, i rejsebureaubranchen Hvad er DRF? og med tilknytning dertil at virke som Det er Danmarks Rejsebureau Forenings og med tilknytning dertil at virke som repræsentativ og landsdækkende vision at være anerkendt som en repræsentativ og landsdækkende Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators) er brancheforening for danske brancheforening for ledende politisk repræsentant og brancheforening for rejsebureauer. Foreningen blev stiftet i 1938 og har siden sin stiftelse arbejdet for at skabe attraktive vilkår for rejsebureauerne i Danmarks Rejsebureau Forening 1 rejsebureauerhvervet i Danmark. 1 rådgiver for danske rejsebureauer.* 0 rejsebureauerhvervet i Danmark Danmark. DA s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik og -kvalifikationer, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering og arbejdsret, internationale forhold og overvågning i form af analyse og statistikker om løn, sygefravær, konflikter osv.* 2 DA er en brugerstyret arbejdsgiverpolitisk fællesvirksomhed, der virker som de danske, private arbejdsgiverorganisationers hovedorganisation for arbejdsmarkedsforhold. Gennem DA s idégrundlag På nationalt niveau repræsenterer DA På nationalt niveau repræsenterer DA sikres Mere virksomheder inden for arbejdsgiversynspunkterne over for arbejdsgiversynspunkterne over for at DA er et samlende forum for arbejdsgiversidens generelle bl.a. industri, handel, transport, service Folketinget, regeringen, Folketinget, regeringen, arbejdsgiverpolitiske synspunkter, og og byggeri er medlem af en af DA s centraladministrationen og centraladministrationen og at DA som hovedorganisation for arbejdsmarkedsforhold optræder Dansk Arbejdsgiverforening 1 medlemsorganisationer. * 1 lønmodtagernes organisationer.* 0 lønmodtagernes organisationer.* 4 8 på medlemsorganisationernes vegne. Foreningens formål er at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i denne forbindelse, såvel nationalt som internationalt. Private virksomheder i Danmark, som forsker, udvikler eller producerer Vision lægemidler eller andre produkter med et væsentligt indhold af bioteknologi DANSK BIOTEKs vision er, at virksomheder, universiteter m.v. i Europa har de bedste vilkår i verden for at drive bioteknologisk Foreningens formål er at fremme (biotekselskaber) og deres Foreningens formål er at fremme forskning, udvikling og produktion. mulighederne for bioteknologisk moderselskaber, kan optages som mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i ordinære medlemmer. forskning, udvikling og produktion i Mission Danmark og varetage virksomhedernes Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i denne forbindelse, 106 medlemmer (ordinære og fællesinteresser i denne forbindelse, DANSK BIOTEK arbejder via medlemskabet af EuropaBio og repræsentation i udvalg under EuropaBio for at forbedre forholdene Dansk Biotek 1 såvel nationalt som internationalt. 1 associerede)* [pr. 2014] 0 såvel nationalt som internationalt for den danske biotekindustri i et europæisk perspektiv. Dansk Byggeris formål er - at opfylde medlemmernes behov for information og bistand på det arbejdsgivermæssige og det erhvervsmæssige område på den til enhver tid mest hensigtsmæssige måde, eventuelt ved at tage initiativ til fremskaffelse af servicetilbud fra andre, - at fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser og styrke arbejdsgiversammenholdet gennem medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening, og - at fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser. Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca medarbejdere. Dansk Byggeris formål er - at opfylde medlemmernes behov for information og bistand på det arbejdsgivermæssige og det erhvervsmæssige område på den til enhver tid mest hensigtsmæssige måde, Dansk Byggeri eventuelt ved at tage initiativ til fremskaffelse af servicetilbud fra andre, - at fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser og styrke arbejdsgiversammenholdet gennem medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening, og - at fremme medlemmernes 1 erhvervspolitiske interesser. Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger 1 ca medarbejdere. Ved optagelsen i Dansk Byggeri henføres medlemsvirksomheden til den eller de regioner, inden for hvis geografiske grænser virksomheden har domicil eller afdelingskontor [ ][Regioner: Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Sydjylland, Fyn, Lolland- Falster, Sjælland, Nordsjælland, 0 Hovedstadsområdet, Bornholm] at være en betydningsfuld aktør i arbejdet for at gøre Danmark til foregangsland for eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer og opnå synergier på tværs af danske energiselskaber og elbilindustrien, med henblik på i fællesskab at sikre en massiv udbredelse af eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer i Danmark, Dansk Elbil Alliance mener: Vi skal arbejde målrettet på at nedbringe forurening, støj og CO2 udslip fra bilerne. Elbiler er løsningen. Vi skal vise hele verden, at det danske energisystem gør det attraktivt at udvikle og sælge elbiler her. Alle elbiler lette som tunge skal fritages for registreringsafgift, indtil der er skabt et effektivt marked. Derefter skal forskellen mellem afgiften på el og benzin afspejle elbilens overlegen miljømæssige performance. Hvis Danmark indfører kørselsafhængige afgifter skal vi (som i Norge og England) gøre det attraktivt for bilisterne at køre elbil. Firmaer skal betale en bilafgift, der afhænger af CO2-belastning. Firmaet har i dag ingen motivation til at vælge klima- og miljøvenlige biler. 1. at være en betydningsfuld aktør i arbejdet for at gøre Danmark til foregangsland for eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer og opnå synergier på tværs af danske energiselskaber og elbilindustrien, med henblik på i fællesskab at sikre en massiv udbredelse af eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer i Medlemmer 3.1. Alle virksomheder med kommerciel interesse i introduktion af eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer i Danmark kan søge om 1. at være en betydningsfuld aktør i arbejdet for at gøre Danmark til foregangsland for eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer og opnå synergier på tværs af danske energiselskaber og elbilindustrien, med henblik på i fællesskab at sikre en massiv udbredelse af eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer i Danmark skal aktivt føre en grøn transportpolitik hjemme og fremme grøn transport ude, f.eks. i EU. Dansk Elbil Alliance 1 Danmark, 0 optagelse i foreningen. 0 Danmark, 6 7 https://www.shipowners.d k/om-os/danmarksrederiforening/ 375/drf%C2%B4svedt%C3%A6gter dt%e6gter_2011_web.pdf /regulations k/om+dansk+byggeri/om+d ansk+byggeri/m%c3%b8d+ dansk+byggeri nce.dk/om%20os.aspx Side 3 af 15

4 2. Formål Dansk Elbil Komite har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt at formidle udveksling af erfaringer blandt 4. Medlemmer Som medlemmer kan optages erhvervsvirksomheder, offentlige og private institutioner samt enkeltpersoner, som kan tilslutte sig 2. Formål Dansk Elbil Komite har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt at formidle udveksling af erfaringer blandt 2. Formål Dansk Elbil Komite har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt at formidle udveksling af erfaringer blandt brugere af elbiler. Dansk Elbil Komite har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt formidle udveksling af erfaringer blandt brugere af elbiler. Dansk Elbil Komité 1 brugere af elbiler. 0 foreningens formål. 0 brugere af elbiler te.dk/ Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på, for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.* Forretningsgrundlag Det skal være attraktivt at drive energivirksomhed i Danmark på et forretningsmæssigt og bæredygtigt grundlag. Dansk Energi arbejder for at forbedre energiselskabernes vilkår i Danmark og Europa. *Om os: De tre oprindelige medlemsforeninger af Dansk Energi omfatter: Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. [...] Sammenlangt tæller Dansk Energi Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på, for at sikre udvikling, vækst og velfærd i 0 Danmark.* Dansk Energis medlemskreds kernemedlemmer og associerede mere end 250 energivirksomheder. Kernemedlemmerne beskæftiger omkring og omsatte i 2010 for 126 mia. kr. inklusiv de aktiviteter, som 1 ikke er direkte relateret til energi.* Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber 0 i Danmark.* 6 8 Dansk Erhvervs formål er som erhvervsorganisation at samle virksomheder og foreninger med Vi repræsenterer ca interesser inden for dansk erhvervsliv virksomheder og mere end 100 med det sigte; brancheorganisationer inden for handel, at fremstå som den ledende politiske Som medlem kan optages virksomheder rådgivning og videnservice, oplevelse og repræsentant og rådgiver for og foreninger, der har interesser inden Dansk Erhverv 1 velfærd og transport.* 1 erhvervslivet 0 for dansk erhvervsliv Dansk Energi - Net, forening for energiselskaber der ejer eldistributionsnet Dansk Elhandel, forening for elhandelsselskaber Dansk Energi - Produktion, forening for investorer og ejere af elproduktion Over årene har elsektoren udvidet sit virkefelt. I takt med den udvikling er den oprindelige kerne omkring elproduktion, - distribution og handel derfor suppleret af yderligere fokusområder for Dansk Energi. Om Dansk Energis arbejde Dansk Energi har udviklet sig kraftigt gennem de seneste år. Målet om at skabe den toneangivende interesseorganisation på energiområdet er nået. Denne position skaber nye udfordringer og muligheder, og Dansk Energi vil fortsætte med at søge indflydelse i alle relevante sammenhænge og sikre en troværdig og dynamisk medlemsservice med vægt på kvalitet og udvikling. Dansk Energi har et stadigt større fokus på medlemmernes udvikling af nye forretningsområder. Dansk Energi arbejder løbende aktivt med nye områder og tiltag. Foreningen har holdninger til samfundsaktuelle problemstillinger bredt inden for energisektoren, samt vigtige infrastrukturer som transport og IKT-sektoren.* Dansk Erhverv samarbejder med Dansk Erhverv Arbejdsgiver med det sigte at optimere varetagelsen af medlemmernes interesser på det erhvervspolitiske område uden for Dansk Arbejdsgiverforenings virkefelt. Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Dansk Erhverv repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne.* Dansk Flygtningehjælp (DFH) er en privat humanitær organisation grundlagt i Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Vi forstår varige løsninger som ethvert tiltag, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så de mennesker, vi arbejder med, kan komme til at leve et normalt liv. Eksempler på varige løsninger kan være opholdstilladelse i Danmark og integration i lokalsamfundet eller repatriering. Dansk Flygtningehjælp er en paraplyorganisation med 29 medlemsorganisationer og frivilliggrupper. Organisationen er åben for ikke parti-politiske, landsdækkende og internationale humanitære organisationer, som arbejder på et demokratisk grundlag i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps målsætning. Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og Dansk Flygtningehjælp er en paraplyorganisation med 29 medlemsorganisationer og frivilliggrupper. Organisationen er åben for ikke parti-politiske, landsdækkende og internationale humanitære organisationer, som arbejder på et demokratisk grundlag i overensstemmelse med Dansk Dansk Flygtningehjælp er en paraplyorganisation med 29 medlemsorganisationer og frivilliggrupper. Organisationen er åben for ikke parti-politiske, landsdækkende og internationale humanitære organisationer, som arbejder på et demokratisk grundlag i overensstemmelse med Dansk Vi arbejder i mere end tredive lande rundt omkring i verden, og vores midler kommer fra private og institutionelle donorer, og fra salg af konsulentydelser i forhold til humanitært arbejde. Dansk Flygtningehjælps højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af op til tre repræsentanter fra hver medlemsorganisation, seks repræsentanter fra frivilliggrupper og frivilligrådgivninger, der har samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, samt af DFH's forretningsudvalg. Dansk Flygtningehjælp 1 internt fordrevne.* 1 Flygtningehjælps målsætning.* 0 Flygtningehjælps målsætning.* 10 5 DI s formål er gennem organisatoriske fællesskaber og andre netværk for danske virksomheder at virke for dansk erhvervslivs interesser, at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og omdømme, at sikre dansk erhvervslivs friest mulige ledelses-, produktions- og afsætningsvilkår, at arbejde for gode relationer mellem virksomhedernes ledelser og medarbejdere samt at yde medlemsvirksomhederne økonomisk understøttelse under arbejdskonflikter. Vi arbejder for et åbent og velstående DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være DI repræsenterer virksomheder i Danmark, som beskæftiger 1 mio. medarbejdere, heraf halvdelen i udlandet. DI repræsenterer virksomheder i DI repræsenterer virksomheder i verdens mest attraktive land for Danmark, som beskæftiger 1 mio. Danmark, som beskæftiger 1 mio. virksomheder at arbejde i og ud fra. Når DI's medlemmer fremstiller, distribuerer og handler med varer, service og rådgivning og er alle i stærk international konkurrence. medarbejdere, heraf halvdelen i medarbejdere, heraf halvdelen i virksomheder i Danmark vinder, vinder + se cirkeldiagram Dansk Industri 0 udlandet.* 1 udlandet.* 0 hele Danmark.* 5 8 /OmOs/Forretning.aspx https://www.danskerhverv. dk/omdanskerhverv/sider/ OmDanskErhverv.aspx Vedtægter kræver login, men vedtægter fra 2011 var tilgængelig ocuments/shop/vedt%c3% A6gter%20for%20DI% _samlet_WEB.pdf Side 4 af 15

5 Som medlemmer optages inkassovirksomheder, der har hjemsted i Danmark. Foreningen er grundlagt i 1992 og har til formål at arbejde for en sund udvikling af inkassovirksomhed i Danmark. Foreningen følger lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgiver udtalelser og samarbejder i øvrigt med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser. Som medlemmer optages inkassovirksomheder, der har hjemsted i Som medlemmer optages inkassovirksomheder, der har hjemsted i Som medlemmer optages inkassovirksomheder, der har hjemsted i Foreningen medvirker til at parterne i et inkasso sagsforløb får en korrekt sagsbehandling af medlemsvirksomhederne, i overensstemmelse med gældende lovgivning og arbejder bl.a. for oprettelse af et ankenævn. DANSK INKASSOBRANCHEFORENING 1 Danmark. 1 Danmark. 0 Danmark stk. 1. Dansk Metalarbejderforbund har til formål at virke for forbedring af løn- og arbejdsvilkår for forbundets medlemmer. stk. 1. Dansk Metalarbejderforbund har Dansk Metal er fagforening for dig, der Dansk Metal er fagforening for dig, der Arbejde for faglig organisering samt modernisering af fagbevægelsen. til formål at virke for forbedring af løn- arbejder med it, teknik og mekanik. arbejder med it, teknik og mekanik. og arbejdsvilkår for forbundets Dansk Metal er en fagforening for lønmodtagere, der arbejder med it, teknik og mekanik. medlemmer. Arbejde for faglig Dansk Metal har medlemmer Dansk Metal har medlemmer organisering samt modernisering af (januar 2015) - heraf cirka lærlinge. (januar 2015) - heraf cirka lærlinge. Dansk Metal har medlemmer (januar 2013) - heraf cirka lærlinge og elever. Omkring af medlemmerne er Dansk Metal 0 fagbevægelsen. 1 * 0 * 4 8 ansat i den offentlige sektor, mens hovedparten er beskæftiget på det private arbejdsmarked. Vor væsentligste opgave er, at være i løbende og tæt dialog med myndigheder, landbrug og interesseorganisationer, som er involveret i eller berørt af vort område.* Dansk Planteværn repræsenterer som interesseorganisation planteværnsindustrien i Danmark. en.dk/om-os /Om%20Dansk%20Metal/H vad%20er%20metal.aspx Dansk Selskab for Patientsikkerhed Med Dansk Selskab for Patientsikkerhed er mange gode kræfter gået sammen om dette arbejde. Alle relevante parter - lige fra patientforeninger og sundhedspersonale over apoteker samt medico- og medicinalindustrien til kommuner og regioner - er repræsenterede i vores bestyrelse. Dermed udgør vi en stærk organisatorisk ramme i arbejdet for at skabe en højere grad af sikkerhed og tryghed for 1 patienterne.* Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en uafhængig organisation, som er sat i verden for at fremme patientsikkerheden i det danske 1 sundhedsvæsen.* Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en uafhængig organisation, som er sat i verden for at fremme patientsikkerheden i det danske 0 sundhedsvæsen.* 10 8 Selskabet har til formål: Vor væsentligste opgave er, at være i løbende og tæt dialog med myndigheder, landbrug og interesseorganisationer, som er involveret i eller berørt af vort område. Foreningens medlemskreds består af 10 virksomheder, der er beskæftiget inden for produktion og/eller import af planteværnsmidler. Der arbejdes ikke blot med Der arbejdes ikke blot med traditionel planteværn som ukrudtsmidler (herbicider), svampemidler (fungicider), insektmidler (insekticider) og traditionel planteværn som ukrudtsmidler (herbicider), svampemidler (fungicider), insektmidler (insekticider) og vækstreguleringsmidler - en stor del af medlemsvirksomhederne er tillige engageret i frøforædling og bioteknologi. Endelig er der medlemmer, der repræsenterer biopesticider. Dansk Planteværn vækstregulerings-midler - en stor del af medlemsvirksomhederne er tillige engageret i frøforædling og bioteknologi. Endelig er der medlemmer, der 0 repræsenterer biopesticider.* Dansk Planteværn repræsenterer som interesseorganisation planteværnsindustrien 1 i Danmark.* Dansk Planteværn repræsenterer som interesseorganisation planteværnsindustrien 0 i Danmark.* 3 Dansk Planteværn er medlem af European Crop Protection Association (ECPA) og deltager konstruktivt og aktivt i industriens europæiske netværkssamarbejde. Foreningen blev grundlagt den 29. juni 1937 og har således gennem mange år 1 repræsenteret industriens interesser. Foreningens formål er at kæmpe for Foreningens formål er at kæmpe for Foreningens formål er at kæmpe for Foreningens formål er at kæmpe for verdens bedste rammebetingelser for virksomheder, der arbejder med kreativitet, innovation verdens bedste rammebetingelser for verdens bedste rammebetingelser for verdens bedste rammebetingelser for og kommunikation i Danmark. virksomheder, der arbejder med virksomheder, der arbejder med virksomheder, der arbejder med Dansk Reklame- og Relationsbureauers kreativitet, innovation og kreativitet, innovation og kreativitet, innovation og Vi kæmper for at skabe verdens bedste rammebetingelser for virksomheder, der arbejder med kreativitet, kommunikation og Brancheforening 1 kommunikation i Danmark. 1 kommunikation i Danmark. 0 kommunikation i Danmark. 5 2 innovation i Danmark. Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en uafhængig organisation, som er sat i verden for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen.* Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en uafhængig organisation, som er sat i verden for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Et initiativ, som ikke bare er vigtigt, men - desværre - helt nødvendigt. Hver eneste uge er der mennesker, som kommer til skade eller dør på grund af fejlbehandling og utilsigtede hændelser. /dansk-plantevaern/omos.aspx mmunikation.dk/vi-er/ ed.dk/om-os.aspx Selskabet har til formål: at bidrage til belysning af den medicinske prioriterings problemer ud fra faglige, etiske og samfundsmæssige synsvinkler og at bidrage til belysning af den medicinske prioriterings problemer ud fra faglige, etiske og samfundsmæssige synsvinkler og at bidrage til oplysning af befolkningen om den medicinske prioriterings karakter og problemstillinger. 1 Selskabet har til formål: Som medlemmer kan optages læger, Som medlemmer kan optages læger, sundhedspolitikere og disses nærmeste sundhedspolitikere og disses nærmeste at bidrage til oplysning af befolkningen administrative rådgivere samt enhver administrative rådgivere samt enhver at bidrage til belysning af den medicinske prioriterings problemer ud fra faglige, etiske og samfundsmæssige synsvinkle Dansk Selskab til Medicinsk Prioritering om den medicinske prioriterings karakter 1 og problemstillinger. anden, der kan støtte realiseringen af 0 selskabets formål. anden, der kan støtte realiseringen af 0 selskabets formål Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau, og hvor forsyningen er baseret på et bæredygtigt miljø og hensyn til klimaforandringer. Om DANVA itering.dk/ DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed. Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau, og hvor forsyningen er baseret på et bæredygtigt miljø og Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau, og hvor forsyningen er baseret på et bæredygtigt miljø og Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau, og hvor forsyningen er baseret på et bæredygtigt miljø og DANVAs formål Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag. DANVAs vision DANVA er det naturlige samlingspunkt og talerør for de danske vandselskaber. DANVA er en rummelig interesseorganisation, der samarbejder med interessenter indenfor branchen. Foreningen forbedrer kontinuerligt rammerne for medlemmerne via faglige og fagpolitiske tiltag på alle niveauer. Vedtægter var ikke tilgængelig - Dansk Vand- og Spildevandsforening 1 hensyn til klimaforandringer. 1 hensyn til klimaforandringer. 0 hensyn til klimaforandringer. 3 4 VA/Om-DANVA.aspx Side 5 af 15

6 Danske Advokater er samtidig en markant stemme i den juridiske debat, i debatten om retssikkerhed og i samfundsdebatten som sådan. Den rolle har vi, fordi vi er blevet samlingssted for stort set alle advokaternes specialforeninger, således at de i dag udgør foreningens faglige spydspidser på Tilsammen indebærer alle disse forhold - og det frivillige medlemskab - at vi med stor styrke kan tale på advokaterhvervets vegne. Det er i den sammenhæng en af hovedopgaverne at repræsentere branchen i relation til samarbejdspartnere, som fx domstolene, beslutningstagere, i lovforberedende Som medlemmer kan optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne i retsplejelovens 124 samt kædesamarbejder mellem sådanne virksomheder. Advokatvirksomheder, der indgår i et kontorfællesskab, kan beslutte, om de indmeldes enkeltvis eller samlet. Som medlemmer kan ligeledes optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne for at drive advokatvirksomhed efter lov for Færøerne henholdsvis Grønland om Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens interesser Danske Advokater er de danske advokatvirksomheders brancheforening. Vi organiserer advokatvirksomheder, der repræsenterer mere end tre fjerdedele af alle de advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i en advokatvirksomhed. er.dk/omos.aspx?id=18992 Danske Advokater 1 hver deres område..* 1 arbejde, høringer osv.* 0 rettens pleje. 2 8 Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver producentorganisationer mulighed for. 2 Organisationens formål Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver producentorganisationer mulighed for. dk/wpcontent/uploads/sites/4/20 14/07/DFPO- Danske Fiskeres Producentorganisation anden EU lovgivning giver 1 producentorganisationer mulighed for. anden EU lovgivning giver 0 producentorganisationer mulighed for. Organisationens virkeområde er 0 Danmark, excl. Færøerne og Grønland.* 5 1 Vedt%C3%A6gter pdf DGS formål er at arbejde for og udbrede kendskabet til gymnasieelevernes interesser samt at politisere og aktivere Danske Gymnasieelevers DGS formål er at arbejde for og udbrede kendskabet til gymnasieelevernes interesser samt at politisere og aktivere Som medlem optages elevrådet på enhver gymnasieskole, der har en Som medlem optages elevrådet på enhver gymnasieskole, der har en gymnasieleverne. 3.1: DGS formål er at arbejde for og udbrede kendskabet til gymnasieelevernes interesser samt at politisere og aktivere gymnasieleverne. tes/default/files/dgs%27% 20Vedt%C3%A6gter%20- %20revideret%20april%202 Sammenslutning 0 gymnasieleverne. 1 tillidselev eller har en under uddannelse. 0 tillidselev eller har en under uddannelse _1.pdf Formålet er at styrke havnenes konkurrencemæssige udvikling, position og synlighed. Danske Havne vil styrke medlemmernes markeds- og forretningsmæssige udvikling bidrage til den vækstpolitiske dagsorden påvirke lovgivning og politiske rammevilkår globalt, i EU og nationalt til gavn for medlemmerne 1 Danske Havne skal som selvstændig brancheorganisation varetage medlemmernes interesser. Danske Havne skal være den samlende kraft for alle erhvervshavne. Formålet er at styrke havnenes konkurrencemæssige udvikling, position og synlighed. Danske Havne vil 1 Danske Havne skal som selvstændig brancheorganisation varetage medlemmernes interesser. Danske Havne skal være den samlende kraft for 1 Danske Havne skal som selvstændig brancheorganisation varetage medlemmernes interesser. Danske Havne skal være den samlende kraft for 1 Danske Havne skal som selvstændig brancheorganisation varetage medlemmernes interesser. Danske Havne skal være den samlende kraft for velfungerende national og international infrastruktur. Danske Havne 1 alle erhvervshavne. 1 alle erhvervshavne. 0 alle erhvervshavne. 6 7 Danske Maritime Danske Maritime er brancheforening for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale 1 konkurrenceevne.* Danske Maritime er en anerkendt politisk aktør og repræsenterer sine medlemmer politisk på såvel nationalt som europæisk og internationalt plan. Danske Maritime har tæt og løbende kontakt med danske og europæiske politikere, ligesom Foreningen er repræsenteret i internationale fora såsom den internationale maritime 1 organisation IMO.* Danske Maritime er brancheforening for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale 0 konkurrenceevne.* Foreningens formål er at understøtte og udvikle det regionale demokratiske niveau i Danmark, at varetage regionernes fælles interesser, herunder sikre de økonomiske rammer, og støtte Danske Regioner regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt 1 niveau, Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske 1 regioner* Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske 0 regioner* 8 fremme det regionale demokrati, skabe platforme for samarbejde og videndeling, bidrage til udviklingen af regionernes opgaver og 8 deltage konstruktivt i samfundsdebatten styrke medlemmernes markeds- og forretningsmæssige udvikling bidrage til den vækstpolitiske dagsorden påvirke lovgivning og politiske rammevilkår globalt, i EU og nationalt til gavn for medlemmerne. *Danske havnes ambitioner: Tæt kontakt til det politiske system Danske Havne har tæt kontakt til det politiske system i Danmark og EU. Igennem kontakt til beslutningstagere og medier sætter Danske Havne på en gang både en konkret branchepolitisk og generel vækstpolitik på dagsordnen, der bygger på og understøtter havnenes kommercielle rolle og centrale betydning hver for sig og samlet for erhvervsudviklling og arbejdspladser. Det skal skabe det nødvendige grundlag for de lokale, nationale og europæiske beslutninger om rammebetingelser og investeringer i en samlet, k/menu/om-danskehavne/vedtagter Danske Maritime er brancheforening for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale konkurrenceevne.* Danske Maritime er brancheforening for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale konkurrenceevne. Det gør Foreningen blandt andet ved aktivt at arbejde for de bedst mulige rammevilkår for den danske maritime industri. *Den danske maritime industri: Den maritime industri i Danmark er en særdeles velfungerende og succesfuld gren af den danske produktionsindustri, og danske værfter og maritime udstyrsleverandører har en solid position på verdensmarkedet ikke mindst takket være højteknologiske og specialiserede produkter og løsninger. Danske maritime virksomheder er konkurrencedygtige og verdensførende inden for en lang række områder og teknologier, og de satser stærkt på intelligent vækst og nyudvikling. Den danske maritime industri er et udpræget globaliseret erhverv og har en eksportandel på 65 %. Danske maritime leverandører leverer nogle af verdens mest miljø- og klimavenlige løsninger til skibe. Det Blå Danmark beskæftiger ca personer direkte og yderligere personer indirekte. Den største andel af de maritimt beskæftigede arbejder inden for udstyrs- og serviceindustrien. Ansatte med en erhvervsfaglig håndværksmæssig uddannelse udgør 40 % af de beskæftigede og er den største uddannelsesgruppe i branchen. Grundlaget for disse job er en international styrkeposition, som det vil kræve en særlig indsats at fastholde i den hårde globale konkurrence. Danske Maritimes medlemmer arbejder med udvikling, produktion og servicering inden for den maritime sektor. Foreningens medlemmer er innovative, globalt orienterede, og mange har datterselskaber og/eller underafdelinger i andre lande. Foreningens medlemmer står for betydelige leverancer til skibe, der bygges såvel i Asien som i Europa og resten af verden. e.dk/da/om-danske- 2. Foreningens formål er at understøtte og udvikle det regionale demokratiske niveau i Danmark, at varetage regionernes fælles interesser, herunder sikre de økonomiske rammer, og støtte regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt niveau, Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske regioner Foreningens mission er at varetage regionernes interesser nationalt og internationalt. *Vision Danske Regioner vil maritime/praesentation-af- foreningen Vedtægter: Side 6 af 15

7 Danske skønlitterære Forfattere (DsF) er en forfatterforening, der har som formål at varetage og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår. Foreningen er anerkendt som forhandlings- og interesseorganisation, blandt andet i forbindelse med kontraktforhandlinger, politiske høringer og ved sammensætningen af kulturelle Danske skønlitterære Forfattere (DsF) er en forfatterforening, der har som formål at varetage og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår. Foreningen er anerkendt som forhandlings- og interesseorganisation, blandt andet i forbindelse med kontraktforhandlinger, politiske høringer og ved sammensætningen af kulturelle Danske skønlitterære Forfattere (DsF) er en forfatterforening, der har som formål at varetage og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår. Foreningen er anerkendt som forhandlings- og interesseorganisation, blandt andet i forbindelse med kontraktforhandlinger, politiske høringer og ved sammensætningen af kulturelle Danske skønlitterære Forfattere (DsF) er en forfatterforening, der har som formål at varetage og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår. Foreningen er anerkendt som forhandlings- og interesseorganisation, blandt andet i forbindelse med kontraktforhandlinger, politiske høringer og ved sammensætningen af kulturelle råd og repræsentantskaber. * Danske skønlitterære Forfattere (DsF) er en forfatterforening, der har som formål at varetage og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår. Foreningen er anerkendt som forhandlings- og interesseorganisation, blandt andet i forbindelse med kontraktforhandlinger, politiske høringer og ved sammensætningen af kulturelle råd og repræsentantskaber. Danske Skønlitterære Forfattere 1 råd og repræsentantskaber. * 1 råd og repræsentantskaber. * 0 råd og repræsentantskaber. * 10 8 DSF har til formål at fremme de studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner i Danmarks interesser. I DSF koordineres medlemsorganisationernes studenterpolitiske samarbejde på nationalt og internationalt niveau. Arbejdet er primært med fokus på studerende under 30 år. Formål Danske Studerendes Fællesråd DSF har til formål at fremme de studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner i Danmarks interesser. I DSF koordineres medlemsorganisationernes studenterpolitiske samarbejde på nationalt og internationalt niveau. Arbejdet er primært med fokus på 0 studerende under 30 år. DSF har til formål at fremme de studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner i Danmarks interesser. I DSF koordineres medlemsorganisationernes studenterpolitiske samarbejde på nationalt og internationalt niveau. Arbejdet er primært med fokus på 1 studerende under 30 år. DSF har til formål at fremme de studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner i Danmarks interesser. I DSF koordineres medlemsorganisationernes studenterpolitiske samarbejde på nationalt og internationalt niveau. Arbejdet er primært med fokus på 0 studerende under 30 år DSF har til formål at fremme de studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner i Danmarks interesser. I DSF koordineres medlemsorganisationernes studenterpolitiske samarbejde på nationalt og internationalt niveau. Arbejdet er primært med fokus på studerende under 8 30 år. [Hører under L&F] "Danske Sukkerroedyrkere" er etableret den 5. juni 1902 af de daværende lokale sukkerroedyrkerforeninger. De lokale foreninger var dengang (og frem til deres opløsning i 2007) centreret omkring de enkelte sukkerfabrikker, hvor medlemmerne var dyrkere med levering af sukkerroer til de pågældende sukkerfabrikker. Disse lokale dyrkerforeninger blev dannet forholdsvist hurtigt efter etableringen af fabrikkerne - med den første omkring Nakskov Sukkerfabrik i /default/files/nye%20vedt %C3%A6gter%20for%20DSF %20-.pdf Beslutningen om at danne en landsforening blev taget på et møde i Maribo, hvor ca. 60 repræsentanter for samtlige de lokale foreningerne var tilstede. Her blev det besluttet "at etablere en samvirken mellem foreningerne igennem en fællesbestyrelse, bestående af to medlemmer fra hver sukkerfabriks distrikt". Danske Sukkerroedyrkere 1 [Hører under L&F] 1 [Hører under L&F] 0 [Hører under L&F] 7 0 Danske Svineproducenter er foreningen for dem, der lever af at producere grise i Danmark.* Om Landsforeningen af Danske Svineproducenter oedyrkere.dk/danskesukker roedyrkere.aspx Danske Svineproducenter er foreningen for dem, der lever af at producere grise i Danmark. Vi arbejder for svineproducenternes suveræne ret til at udøve deres erhverv under så frie markedsvilkår som muligt. Foreningen har til formål at samle danske svineproducenter for gennem Vi forsøger således gennem fagligt og politisk virke at påvirke beslutningstagerne samt at orientere myndighederne om udviklingen Danske Svineproducenter godt samarbejde og fælles optræden at virke for en forbedring af rentabiliteten i 1 dansk svineproduktion, Danske Svineproducenter er foreningen for dem, der lever af at producere grise i 1 Danmark.* Danske Svineproducenter er foreningen for dem, der lever af at producere grise i 0 Danmark.* 7 i dansk svineproduktion. 1 Landsforeningen af Danske Svineproducenter afgiver selvstændige høringssvar til relevant lovgivning. oducenter.dk/index.php?ac tion=txt_show&id=3&menu =14 [Kan ikke finde hjemmeside] DANSKE TRÆSPÆRPRODUCENTER 1 [Kan ikke finde hjemmeside] 0 [Kan ikke finde hjemmeside] 0 [Kan ikke finde hjemmeside] 0 0 N/A N/A Danske Universiteter er de otte danske universiteters interesseorganisation, der fremmer universiteternes samarbejde, synlighed og gennemslagskraft.* Danske Universiteter er de otte danske universiteters interesseorganisation, der fremmer universiteternes samarbejde, synlighed og gennemslagskraft. Danske Universiteter arbejder for at sikre, at universiteterne har gode vilkår for at løfte deres samfundsansvar: forskning, forskningsbaseret uddannelse og videndeling. Danske Universiteter arbejder for at sikre, at universiteterne har gode vilkår for at løfte deres samfundsansvar: forskning, forskningsbaseret uddannelse Danske Universiteter er de otte danske universiteters interesseorganisation, der fremmer universiteternes samarbejde, Danske Universiteter er de otte danske universiteters interesseorganisation, der fremmer universiteternes samarbejde, Danske Universiteter er mødested for universiteternes ledelser og medarbejdere, som i Danske Universiteter kan drøfte universiteternes fælles problemer, tage fælles initiativer og repræsentere de danske universiteter over for politikere, ministerier og samarbejdspartnere. Danske Universiteters talsmand er Ralf Hemmingsen, der er formand for Rektorkollegiet. Danske Universiteter 0 og videndeling. * 1 synlighed og gennemslagskraft.* 0 synlighed og gennemslagskraft.* 10 8 uni En af DSK s vigtigste opgaver er derfor at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene.* Med De Samvirkende Købmænd har danske købmænd en slagkraftig brancheorganisation, der sætter mange "fingeraftryk" i dansk erhvervslovgivning. Bag DSK står ca købmænd, og DSK har samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa/SuperGros A/S og Reitan Distribution. Vi passer godt på den danske købmand I daglig tale siger vi, at DSK s formål er at passe godt på den danske købmand. Mere formelt formuleret, så er DSK s erklærede formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel. Med De Samvirkende Købmænd har danske købmænd en slagkraftig brancheorganisation, der sætter mange "fingeraftryk" i dansk erhvervslovgivning. Bag DSK står ca købmænd, og DSK har samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa/SuperGros A/S og Reitan DSK varetager interesserne for alle medlemmer - uanset omsætning, butiksstørrelse eller kædetilhørsforhold. Derfor har DSK i mere end 100 år kunnet fastholde sin position som branchens talerør og købmændenes Med De Samvirkende Købmænd har danske købmænd en slagkraftig brancheorganisation, der sætter mange "fingeraftryk" i dansk erhvervslovgivning. Bag DSK står ca købmænd, og DSK har samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa/SuperGros A/S og Reitan En af DSK s vigtigste opgaver er derfor at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene. DSK har høringsret i forhold til relevant lovgivning og er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Via forhandlinger og med saglige argumenter over for regering, folketing og kommuner påvirker DSK lovgivningsmæssige tiltag. Det gælder f.eks. inden for butiksstrukturudviklingen, fødevarelovgivning, skatte- og afgiftsforslag, miljøkrav og krav til arbejdsmiljøet m.m. De Samvirkende Købmænd 0 Distribution.* 0 hovedorganisation* 0 Distribution.* 5 2 Side 7 af 15

8 Demos bekæmper enhver form for højredrejning i det danske samfund. Foreningen arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og Demos bekæmper enhver form for højredrejning i det danske samfund. Foreningen arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og Demos bekæmper enhver form for højredrejning i det danske samfund. Foreningen arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og Demos bekæmper enhver form for højredrejning i det danske samfund. Foreningen arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og internationalt.* Demos bekæmper enhver form for højredrejning i det danske samfund. Foreningen arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og internationalt. Demos kæmper for retten til modstand og tager kraftigt afstand til de antiterrorlove som blev gennemført i det første 10 år i dette årtusinde. En lovgivning, der blev påbegyndt, først af en socialdemokratisk regering og siden blev skærpet af den borgerlige regering ledet af Anders Fogh Rasmussen. Demos tager afstand fra Danmark's uforbeholdne støtte til USA's politiske, økonomiske og militære dominans. Vi er imod krigen i Afghanistan og Irak ligesom vi er modstandere af USA s støtte til den israelske besættelse og politik i Mellemøsten. Demos ønsker at påvirke den danske udenrigspolitik således at Danmark trækker sine tropper hjem fra Irak og fremmer en reel demokratisk proces i Mellemøsten. DEMOS 1 internationalt.* 0 internationalt.* 0 internationalt.* 10 8 Den Danske Børsmæglerforening Foreningen skal herunder etablere serviceordninger, informere indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne. Foreningen skal i fælles spørgsmål repræsentere medlemskredsen over for regering, Folketinget, offentlige myndigheder, inden- og udenlandske institutioner, herunder regulerede markeder, clearingog værdipapircentraler samt andre 1 markedsdeltagere.* Foreningen skal herunder etablere serviceordninger, informere indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne. Foreningen skal i fælles spørgsmål repræsentere medlemskredsen over for regering, Folketinget, offentlige myndigheder, inden- og udenlandske institutioner, herunder regulerede markeder, clearingog værdipapircentraler samt andre 1 markedsdeltagere.* Foreningen skal herunder etablere serviceordninger, informere indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne. Foreningen skal i fælles spørgsmål repræsentere medlemskredsen over for regering, Folketinget, offentlige myndigheder, inden- og udenlandske institutioner, herunder regulerede markeder, clearingog værdipapircentraler samt andre 0 markedsdeltagere.* 5 Foreningen har til formål i ind- og udland at arbejde for en positiv udvikling af værdipapirhandlen ved at varetage fælles interesser for medlemskredsen. II Formål mv. 2 Foreningen har til formål i ind- og udland at arbejde for en positiv udvikling af værdipapirhandlen ved at varetage fælles interesser for medlemskredsen. Foreningen skal herunder etablere serviceordninger, informere indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne. Foreningen skal i fælles spørgsmål repræsentere medlemskredsen over for regering, Folketinget, offentlige myndigheder, inden- og udenlandske institutioner, herunder regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter, clearing- og værdipapircentraler samt andre markedsdeltagere. Foreningen skal endvidere deltage i samarbejdet med tilsvarende udenlandske foreninger og i samarbejdet inden for Den Europæiske Union samt i øvrigt i alle andre forhold, hvor det skønnes naturligt, at medlemmerne optræder 8 i fællesskab. rces/documents/dbmf%20- %20DK/Vedt%C3%A6gter% 20plus%20%C3%85rsberetn inger% /bmf- vedt%c3%a6gter% pdf Forbundets formål er at samle og bistå de faglige afdelinger og Forbundets formål er at samle og bistå deres medlemmer, der er tilknyttet arbejdsmarkedet inden for de faglige afdelinger og forbundets faglige områder og at arbejde for at forbedre medlemmernes deres medlemmer, der er tilknyttet faglige og politiske rettigheder. arbejdsmarkedet inden for forbundets faglige områder og at arbejde De overordnede visioner og værdier danner rammen for det arbejde, som hele organisationen for at forbedre medlemmernes skal arbejde inden for. faglige og politiske rettigheder. I Fagligt og Politisk Grundlag beskrives 3F s kerneydelser og kerneopgaver, holdninger og organisation. Der kan være tale om følgende typer af Forbundets formål er at samle og bistå 3F sikrer medlemmerne tre overordnede kerneydelser: afdelinger: de faglige afdelinger og attraktive løn- og arbejdsforhold - Blandede afdelinger uden deres medlemmer, der er tilknyttet en fagforening, der gennem politisk arbejde forbedrer rammerne for medlemmernes liv brancheopdeling eller arbejdsmarkedet inden for Fagforeningen 3F er Danmarks største og en attraktiv fagligt funderet a-kasse. - Blandede afdelinger med forbundets faglige områder og at arbejde stærkeste fagforening med I Fagligt og Politisk Grundlag beskrives de kerneopgaver, organisationen udfører for at levere brancheopdeling eller for at forbedre medlemmernes overenskomster på flere arbejdspladser, kerneydelserne. Resultaterne af disse aktiviteter skal være synlige og mærkbare for det enkelte Fagligt Fælles Forbund 0 - Rene brancheafdelinger. 1 faglige og politiske rettigheder. 0 end nogen anden fagforening-* 4 8 medlem. Med deltagelse af de fleste seriøst Med deltagelse af de fleste seriøst Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering.* arbejdende finansieringsselskaber i arbejdende finansieringsselskaber i Danmark opnår foreningen naturligt en Danmark opnår foreningen naturligt en Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. I maj 2004 større gennemslagskraft. Der opnås større gennemslagskraft. Der opnås ændredes foreningens navn til det nuværende fra det oprindelige, Danske Finansieringsselskabers Forening. Finans og Leasing er en endnu bedre mulighed for også at endnu bedre mulighed for også at interesseorganisation for danske påvirke lovgivning i Danmark og i EU til påvirke lovgivning i Danmark og i EU til registrede virksomheder, der forhåbentlig gavn for foreningens forhåbentlig gavn for foreningens Finans og Leasing 1 beskæftiger sig med finansiering.* 1 medlemmer.* 0 medlemmer.* 5 8 Finansforbundets formål er: at være et kompetent, udviklings- og internationalt orienteret fagforbund Finansforbundets organisationsområde Finansforbundets organisationsområde Finansforbundets organisationsområde at være et forpligtende fællesskab, der understøtter det enkelte medlem i at skabe det bedste arbejdsliv er alle i og med relation til den er alle i og med relation til den er alle i og med relation til den ved at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser. finansielle sektor. finansielle sektor. finansielle sektor. Med alle i og med relation til den Med alle i og med relation til den Med alle i og med relation til den Stk. 2. finansielle sektor forstås bl.a. ansatte i finansielle sektor forstås bl.a. ansatte i finansielle sektor forstås bl.a. ansatte i Finansforbundets organisationsområde er alle i og med relation til den finansielle sektor. pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, Med alle i og med relation til den finansielle sektor forstås bl.a. ansatte i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsvirksomheder, forsikringsvirksomheder, forsikringsvirksomheder, forsikringsvirksomheder, finansieringsselskaber, ejendomsmæglerselskaber og IT-virksomheder m.v. finansieringsselskaber, finansieringsselskaber, finansieringsselskaber, ejendomsmæglerselskaber og ITvirksomheder ejendomsmæglerselskaber og IT- ejendomsmæglerselskaber og IT- Finansforbundet m.v. 1 1 virksomheder m.v. 0 virksomheder m.v. 4 8 aspx Finansrådet har til formål i alle henseender at virke for gode vilkår for danske kreditinstitutter og den finansielle sektor som helhed Finansrådet varetager endvidere og at varetage medlemmernes fælles interesser over for regering, Folketing og offentlige myndigheder samt nationale og medlemmernes interesser i form af internationale organisationer, uddannelse, information og rådgivning inden for alle områder af betydning for Finansrådet er interesseorganisationen for bankerne i Danmark. Vores medlemmer er banker, sparekasser, andelskasser og danske medlemmernes virke samt ved Finansrådet er interesseorganisationen Finansrådet er interesseorganisationen filialer af udenlandske banker. engagement i generelle spørgsmål af for bankerne i Danmark. Vores for bankerne i Danmark. Vores privatøkonomisk og samfundsøkonomisk medlemmer er banker, sparekasser, medlemmer er banker, sparekasser, Medlemsvirksomhederne har afgørende betydning for samfundsudviklingen, og det er Finansrådets væsentligste opgave at skabe karakter og herved øve aktiv indflydelse andelskasser og danske filialer af andelskasser og danske filialer af gode rammevilkår for bankerne, der beskæftiger ca medarbejdere. Finansrådet 1 på samfundsudviklingen. 1 udenlandske banker.* 0 udenlandske banker.* 5 8 Stk. 1 FA s formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål, der står i forbindelse med medarbejdernes løn- og arbejdsforhold Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er arbejdsgiverforeningen for banker, sparekasser, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og andre virksomheder i den finansielle sektor. Beregnet efter lønsummen er FA landets trediestørste arbejdsgiverforening i den private sektor i Danmark. Stk. 1 Som medlem af FA kan optages enhver virksomhed i Danmark samt Stk. 1 FA s formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål, der står i forbindelse med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er arbejdsgiverforeningen for banker, sparekasser, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og andre virksomheder i den finansielle udenlandske virksomheders datterselskaber, filialer, agenturer eller repræsentationskontorer i Danmark med tilknytning til finanssektoren. Virksomheder, der indgår i en koncern, Summen af den løn, der udbetales af FA s medlemsvirksomheder, var ca. 40,0 mia. kr. i Finanssektorens Arbejdsgiverforening 1 medarbejdernes løn- og arbejdsforhold 1 sektor.* 0 optages enkeltvis FA har knap 200 medlemsvirksomheder. FA's medlemsvirksomheder beskæftiger ca medarbejdere (det svarer til over 80% af de beskæftigede i sektoren). files/mainsite/forside/pjece r/om%203f/fagligt-politiskgrundlag.pdf g.dk//om_dk.aspx t.dk/da/omforbundet/org anisation/sider/vedtaegter. k/om-os/pages/om-os.aspx https://www.fanet.dk/omfa/kort-og-godt-om-fa Side 8 af 15

9 Formålet med Flyvebranchens personale union er, indenfor rammerne af Serviceforbundets love at: Organisere relevante personale grupper inden for luftfart. I fællesskab, styrke og forbedre vores arbejdsforhold, herunder ved samarbejde med nationale og internationale organisationer og FPU differentierer sig fra konkurrerende faglige organisationer via vores mangfoldige organisering af piloter, kabinepersonale, og AFIS-operatører.* Mission At organiserer relevante personale grupper inden for luftfart. I fællesskab, styrke og forbedre vores arbejdsforhold, herunder ved samarbejde med nationale og internationale organisationer og Mission At organiserer relevante personale grupper inden for luftfart. I fællesskab, styrke og forbedre vores arbejdsforhold, herunder ved samarbejde med nationale og internationale organisationer og Formålet med Flyvebranchens personale union er, indenfor rammerne af Serviceforbundets love at: Organisere relevante personale grupper inden for luftfart. I fællesskab, styrke og forbedre vores arbejdsforhold, herunder ved samarbejde med nationale og internationale organisationer og myndigheder. Formålet med Flyvebranchens personale union er, indenfor rammerne af Serviceforbundets love at: Organisere relevante personale grupper inden for luftfart. I fællesskab, styrke og forbedre vores arbejdsforhold, herunder ved samarbejde med nationale og internationale organisationer og dk/media/48661/fpuvedtaegter-2014.pdf Flyvebranchens Personaleunion 1 myndigheder. 0 myndigheder.* 0 myndigheder.* 4 8 myndigheder. Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. HVEM ER VI? Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst, uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. SAMARBEJDE OG MIDLER Vi samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer og andre samarbejdspartnere. Vi er en del af ACT Alliance (Action by Churches Together) en alliance af flere end 100 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er vi en af verdens fem største NGO'er. ACT Alliance arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 120 lande. Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle Læs mere om vores ACT samarbejde Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig organisation. Arbejdet finansieres ved indsamling, bidrag fra private, virksomheder, fonde og med penge fra blandt andet Danida, EU, FN-organisationer og internationale fonde. Folkekirkens Nødhjælp 1 menneskers lige værd. 0 menneskers lige værd. 0 menneskers lige værd JAK Danmark blev stiftet i 1931 og har siden arbejdet med at udvikle et retfærdigt økonomisk system. JAK Danmark har gennem årene udbredt kendskabet til bevægelsens tanker og inspireret andre til at tænke i alternative økonomiske systemer.* JAK Danmark blev stiftet i 1931 og har siden arbejdet med at udvikle et retfærdigt økonomisk system. JAK Danmark har gennem årene udbredt kendskabet til bevægelsens tanker og inspireret andre til at tænke i alternative økonomiske systemer. JAK Danmark arbejder for en økonomi uden rente og uden spekulation. JAK Danmark arbejder for et samfund, med et retfærdigt økonomisk system. FORENINGEN AF JAK ANDELSKASSER JAK Danmark blev stiftet i 1931 og har siden arbejdet med at udvikle et retfærdigt økonomisk system. JAK Danmark har gennem årene udbredt kendskabet til bevægelsens tanker og inspireret andre til at tænke i alternative 1 økonomiske systemer.* JAK Danmark blev stiftet i 1931 og har siden arbejdet med at udvikle et retfærdigt økonomisk system. JAK Danmark har gennem årene udbredt kendskabet til bevægelsens tanker og inspireret andre til at tænke i alternative 0 økonomiske systemer.* JAK Danmark blev stiftet i 1931 og har siden arbejdet med at udvikle et retfærdigt økonomisk system. JAK Danmark har gennem årene udbredt kendskabet til bevægelsens tanker og inspireret andre til at tænke i alternative 0 økonomiske systemer.* 5 8 Foreningen har til formål: Foreningen har til formål: At medvirke til stadig udvikling i kvaliteten af det arbejde der udføres inden for ortodontien. At medvirke til fremme og udvikling af det videnskabelige og kliniske arbejde inden for ortodontien. At medvirke ved tilrettelæggelse og overvågning af uddannelsen inden for specialet i samarbejde med de offentlige myndigheder. At arbejde for at fremme specialets FSO optager kun specialtandlæger i FSO optager kun specialtandlæger i interesse i det danske sundheds- og ortodonti som medlemmer og varetager ortodonti som medlemmer og varetager sygehusvæsen. specialtandlægernes faglige og specialtandlægernes faglige og At arbejde for at fremme det fagpolitiske interesser. 99% af de ca. 185 fagpolitiske interesser. 99% af de ca. 185 Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti internationale samarbejde inden for 1 specialet. specialtandlæger, der arbejder i 0 Danmark, er medlemmer af FSO.* specialtandlæger, der arbejder i 0 Danmark, er medlemmer af FSO.* 10 8 Foreningen af Danske Stammeejere af Foreningen af Danske Stammeejere af Foreningen af Danske Stammeejere af Mark- og Havefrø, forening stiftet 1957 Mark- og Havefrø, forening stiftet 1957 Mark- og Havefrø, forening stiftet 1957 med det formål at virke for, at med det formål at virke for, at med det formål at virke for, at sortsejernes rettigheder anerkendes og sortsejernes rettigheder anerkendes og sortsejernes rettigheder anerkendes og beskyttes såvel i Danmark som i beskyttes såvel i Danmark som i beskyttes såvel i Danmark som i udlandet. Medlemmerne er firmaer eller udlandet. Medlemmerne er firmaer eller udlandet. Medlemmerne er firmaer eller personer, der driver forædling i Danmark personer, der driver forædling i Danmark personer, der driver forædling i Danmark eller i Danmark har frembragt sorter, eller i Danmark har frembragt sorter, eller i Danmark har frembragt sorter, som er optaget på dansk eller som er optaget på dansk eller som er optaget på dansk eller udenlandsk sortsliste. udenlandsk sortsliste. udenlandsk sortsliste. Bogstaverne JAK står for Jord Arbejde og Kapital, som er de tre faktorer, hvis samvirke er grundlag og betingelse for al produktion, på hvilke ethvert samfund er bygget op, og hvoraf al menneskelig eksistens er afhængig. Pengerente fører til et samfund ude af balance, hvor samfundets svageste altid må betale til samfundets rigeste via renter på gæld og renters rente. At medvirke til stadig udvikling i kvaliteten af det arbejde der udføres inden for ortodontien. At medvirke til fremme og udvikling af det videnskabelige og kliniske arbejde inden for ortodontien. At medvirke ved tilrettelæggelse og overvågning af uddannelsen inden for specialet i samarbejde med de offentlige myndigheder. At arbejde for at fremme specialets interesse i det danske sundheds- og sygehusvæsen. At arbejde for at fremme det internationale samarbejde inden for specialet. FSO betyder: Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti. Der er kun specialtandlæger i ortodonti eller tandlæger der er i gang med en videreudannelse til specialtandlæge, der kan være medlem af FSO. Foreningen af Danske Stammeejere af Mark- og Havefrø, forening stiftet 1957 med det formål at virke for, at sortsejernes rettigheder anerkendes og beskyttes såvel i Danmark som i udlandet. Medlemmerne er firmaer eller personer, der driver forædling i Danmark eller i Danmark har frembragt sorter, som er optaget på dansk eller udenlandsk sortsliste. I dag har foreningen kun DLF-Trifolium som medlem.** N/A https://www.noedhjaelp.dk /om-os/hvem-er-vi ejde Foreningen af Stammeejere af Mark- I dag har foreningen kun DLF-Trifolium I dag har foreningen kun DLF-Trifolium I dag har foreningen kun DLF-Trifolium og Havefrø 1 som medlem.** 0 som medlem.** 0 som medlem.** 7 1 N/A Side 9 af 15

10 Foreningen Bevaringsværdige Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark.Ved bevaringsværdige bygninger forstås i relation til foreningen dels bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i henhold til lovgivningen, dels bygninger, som foreningens bestyrelse vurderer i fremtiden burde kunne udpeges.ved bevaringsværdige ejendomme forstås faste ejendomme, der omfatter én eller Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark.Ved bevaringsværdige bygninger forstås i relation til foreningen dels bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i henhold til lovgivningen, dels bygninger, som foreningens bestyrelse vurderer i fremtiden burde kunne udpeges.ved bevaringsværdige ejendomme forstås faste ejendomme, der omfatter én eller Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark.Ved bevaringsværdige bygninger forstås i relation til foreningen dels bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i henhold til lovgivningen, dels bygninger, som foreningens bestyrelse vurderer i fremtiden burde kunne udpeges.ved bevaringsværdige ejendomme forstås faste ejendomme, der omfatter én eller Foreningens formål er at arbejde for, at ejere af bevaringsværdige bygninger har sådanne juridiske, økonomiske og politiske vilkår, at de vil være i stand til at opretholde og anvende deres bevaringsværdige bygninger 1 Foreningen Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark.Ved bevaringsværdige bygninger forstås i relation til foreningen dels bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i henhold til lovgivningen, dels bygninger, som foreningens bestyrelse vurderer i fremtiden burde kunne udpeges.ved bevaringsværdige ejendomme forstås faste ejendomme, der omfatter én eller flere bevaringsværdige bygninger. Bygninger 1 flere bevaringsværdige bygninger. 0 flere bevaringsværdige bygninger. 0 flere bevaringsværdige bygninger ter/c13cr FORENINGEN DANSKE [Kan ikke finde hjemmeside] KONFERENCECENTRE 1 [Kan ikke finde hjemmeside] 0 [Kan ikke finde hjemmeside] 0 [Kan ikke finde hjemmeside] 0 0 N/A Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningens formål er beskrevet i vedtægternes 1. Det er: " på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil." Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at områder at styrke og udvikle de nordiske områder at styrke og udvikle de nordiske områder at styrke og udvikle de nordiske sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm. norden.dk/om-foreningen- Foreningen NORDEN 1 folks samarbejde indadtil og udadtil. 0 folks samarbejde indadtil og udadtil. 0 folks samarbejde indadtil og udadtil norden/ Foreningen Oprør er en venstreorienteret, regerings-kritisk Foreningen Oprør er en venstreorienteret, regerings-kritisk Foreningens kerneområde er ifølge foreningen selv beskyttelse af frihedsbegrebet og ytringsfriheden. Foreningen er således modstandere af den terrorpakke, der blev vedtaget i 2002, som den mener, er med til at indskrænke ytringsfriheden og andre frihedsbegreber. Terrorparagraffen er bl.a. anvendt til at censurere foreningen Oprørs hjemmeside og sigte et medlem af Oprør for terrorstøtte på baggrund af en udtalelse på tv.** Foreningen Oprør Foreningens kerneområde er ifølge foreningen selv beskyttelse af frihedsbegrebet og ytringsfriheden. Foreningen er således modstandere af den terrorpakke, der blev vedtaget i 2002, som den mener, er med til at indskrænke ytringsfriheden og andre frihedsbegreber. Terrorparagraffen er bl.a. anvendt til at censurere foreningen Oprørs hjemmeside og sigte et medlem af Oprør for terrorstøtte på baggrund af 0 en udtalelse på tv.** forening, der blev dannet i 2004 på baggrund af regeringens terrorpakke. Terrorpakken kriminaliserer bl.a. en række bevægelser og organisationer, der anses for at udøve eller give støtte til terrorisme. Foreningen Oprør har siden bl.a. støttet de to organisationer FARC og PFLP politisk og økonomisk. Både FARC og PFLP er at finde på såvel USAs som EU's terrorliste, og anses også fra officielt dansk hold for at være 0 terrororganisationer.** forening, der blev dannet i 2004 på baggrund af regeringens terrorpakke. Terrorpakken kriminaliserer bl.a. en række bevægelser og organisationer, der anses for at udøve eller give støtte til terrorisme. Foreningen Oprør har siden bl.a. støttet de to organisationer FARC og PFLP politisk og økonomisk. Både FARC og PFLP er at finde på såvel USAs som EU's terrorliste, og anses også fra officielt dansk hold for at være 0 terrororganisationer.** 10 8 N/A Forsikring & Pension er fælles organisation for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der virker i Danmark. Forsikring & Pension har til formål at varetage forsikrings- og pensionsbranchens interesser og arbejde for, at forsikrings- og pensionsbranchen skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet. Forsikring & Pension skal derudover holde organisationens medlemmer orienteret om forhold af betydning for branchen. Profil Forsikring og Pension Forsikring & Pension er fælles organisation for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der virker i Danmark. Forsikring & Pension har til formål at varetage forsikrings- og pensionsbranchens interesser og arbejde for, at forsikrings- og pensionsbranchen skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet. Forsikring & Pension skal derudover holde organisationens medlemmer orienteret 1 om forhold af betydning for branchen. Forsikring & Pension er fælles organisation for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der virker i Danmark. Forsikring & Pension har til formål at varetage forsikrings- og pensionsbranchens interesser og arbejde for, at forsikrings- og pensionsbranchen skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet. Forsikring & Pension skal derudover holde organisationens medlemmer orienteret 0 om forhold af betydning for branchen. Forsikring & Pension er fælles organisation for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der virker i Danmark. Forsikring & Pension har til formål at varetage forsikrings- og pensionsbranchens interesser og arbejde for, at forsikrings- og pensionsbranchen skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet. Forsikring & Pension skal derudover holde organisationens medlemmer orienteret 0 om forhold af betydning for branchen. 5 8 Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation. Vi er ikke et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Privatpersoner kan ikke blive medlemmer. FDFA er en forening af mindre og mellemstore forsikringsformidlere, der hver især har mange års erfaring inden for forsikringsområdet. Medlemskredsen repræsenterer såvel generelle som specielle fagområder inden for erhvervs- og privatforsikringer og har et indgående kendskab til de forsikringsprodukter, der findes på markedet. Hvis den rigtige løsning ikke findes i Danmark, har vi et bredt netværk af udenlandske leverandører, som vi kan trække på. nsion.dk/omos/profil/sider/profil.aspx FDFA s medlemmer kan være etableret som forsikringsmæglere eller som selvstændige forsikringsagenturer, og for dem begge gælder, at de er økonomisk uafhængige af forsikringsselskaber. Dette giver vores kunder en ekstra sikkerhed for, at de løsninger, vi kommer med, er udvalgt udelukkende med udgangspunkt i kundens interesser og behov. Forsikringsmæglernes Brancheforening 0 [Ingen oplysninger på hjemmeside] 0 [Ingen oplysninger på hjemmeside] 0 [Ingen oplysninger på hjemmeside] FSR - Danske Revisorer - at varetage alle medlemmernes faglige, kommercielle og erhvervspolitiske interesser, såvel nationalt som internationalt, - at påse og bidrage til, at medlemmerne opfylder de pligter, der gælder for udøvelsen af deres hverv, - at medvirke til at sikre kvaliteten i revisorbranchen, herunder ved at understøtte revisionsvirksomhederne fagligt og forretningsmæssigt med kvalitetsstyringsværktøjer, faglige værktøjer, forretningsunderstøttende ydelser, uddannelse 0 og efteruddannelse, FSR - danske revisorer dækker hele revisorbranchen Den 19. maj 2011 fusionerede FSR med Dansk Revisorforening og REVIFORA og blev til FSR - danske revisorer. Med fusionen af de tre foreninger blev der skabt én samlet brancheorganisation for de danske revisorer. FSR - danske revisorer har personmedlemmer, som repræsenterer medlemsvirksomheder.* FSR - danske revisorer dækker hele revisorbranchen Den 19. maj 2011 fusionerede FSR med Dansk Revisorforening og REVIFORA og blev til FSR - danske revisorer. Med fusionen af de tre foreninger blev der skabt én samlet brancheorganisation for de danske revisorer. FSR - danske revisorer har personmedlemmer, som repræsenterer medlemsvirksomheder.* at varetage alle medlemmernes faglige, kommercielle og erhvervspolitiske interesser, såvel nationalt som internationalt, - at påse og bidrage til, at medlemmerne opfylder de pligter, der gælder for udøvelsen af deres hverv, - at medvirke til at sikre kvaliteten i revisorbranchen, herunder ved at understøtte revisionsvirksomhederne fagligt og forretningsmæssigt med kvalitetsstyringsværktøjer, faglige værktøjer, forretningsunderstøttende ydelser, uddannelse og efteruddannelse, Den 19. maj 2011 sagde medlemmerne af FSR, Dansk Revisorforening og Revifora ja til at fusionere og dermed skabe den ny forening: FSR - danske revisorer. FSR - danske revisorer har personmedlemmer, som repræsenterer 800 medlemsvirksomheder. De tre fusionerende foreninger dækker hver sin del af revisorbranchen. FSR repræsenterer de statsautoriserede revisorer og har knap medlemmer. Dansk Revisorforening (tidligere Foreningen af Registrerede Revisorer) repræsenterer de registrerede revisorer og har cirka medlemmer. REVIFORA (tidligere Foreningen af yngre revisorer) repræsenterer hovedsageligt de yngre revisorer og revisorer under uddannelse, foreningen har cirka medlemmer. Med fusionen er der skabt en samlet forening, der bredt repræsenterer revisorbranchen. os/organisation/den-nyforening-fsr-danskerevisorer Side 10 af 15

11 Funktionærernes og FTF's mission er at være faglig politisk hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettet FTF er hovedorganisation for offentligt og privat ansatte. 74 forskellige faglige organisationer arbejder i FTF sammen i forhold til arbejdsgivere, FTF er hovedorganisation for offentligt og privat ansatte. 74 forskellige faglige organisationer arbejder i FTF sammen i forhold til arbejdsgivere, FTF opererer inden for 7 politikområder: Arbejdsmiljø, Beskæftigelse, Internationalt, Ledelse, Løn og Ansættelse, Uddannelse og Økonomi. Vi er hovedorganisation for offentligt og privat ansatte FTF er hovedorganisationen for 78 faglige organisationer. Tjenestemændenes Fællesråd 1 uddannede medlemmer. 1 politikere og offentligheden.* 0 politikere og offentligheden.* 4 8 Vi er talerør for mennesker, som arbejder for at skabe velfærd og vækst i samfundet. Greenpeace Vi arbejder med: Klima og energi Livet i havet Farlig kemi Bæredygtigt landbrug Verdens urskove Atomkraft - nej tak 1 Nedrustning af atomvåben Greenpeace Norden bliver støttet af godt personer, som bidrager med cirka 100 millioner kroner om året. På vores hovedkontor i Stockholm og de nationale kontorer i København, Oslo og Helsingfors arbejder der i alt godt ansatte. Greenpeace International, med hovedkontor i Amsterdam, koordinerer vores kampagnearbejde globalt, og holder et vågent øje med udviklingen i de 30 nationale og regionale kontorer 1 rundt om i verdenen. 3 Vi arbejder med: Klima og energi Livet i havet Farlig kemi Bæredygtigt landbrug Verdens urskove Atomkraft - nej tak 4 Nedrustning af atomvåben g/denmark/da/voresarbejdsomraader/ Gymnasieskolernes Rektorforening er en dansk forening for rektorer for de i alt 145 offentligt finansierede selvejende gymnasier og hf-kurser i Danmark. Foreningen arbejder for at sikre, at gymnasie- og hf-uddannelserne fortsat er stærke og tidssvarende ungdomsuddannelser. Gymnasieskolernes Rektorforening er en dansk forening for rektorer for de i alt 145 offentligt finansierede selvejende gymnasier og hf-kurser i Danmark. Gymnasieskolernes Rektorforening er en dansk forening for rektorer for de i alt 145 offentligt finansierede selvejende gymnasier og hf-kurser i Danmark. Gymnasieskolernes Rektorforening er en dansk forening for rektorer for de i alt 145 offentligt finansierede selvejende gymnasier og hf-kurser i Danmark. Peter Kuhlman er tidligere formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, der ledes af en bestyrelse, der foruden ham tæller syv medlemmer.** Danske Gymnasier er en forening for de almene gymnasier og 2 årige hf-kurser og varetager sektorens uddannelsespolitiske interesser og servicerer skolerne Foreningen arbejder for at sikre, at Foreningen arbejder for at sikre, at Foreningen arbejder for at sikre, at Foreningen har gennem nogen tid arbejdet målrettet mod at blive en skoleforening for gymnasieskolernes samlede ledelse. Det gymnasie- og hf-uddannelserne fortsat gymnasie- og hf-uddannelserne fortsat gymnasie- og hf-uddannelserne fortsat mål er nu nået ved de pædagogiske lederes indtræden i foreningen. Der arbejdes også gennem lokalefællesskab for et øget er stærke og tidssvarende er stærke og tidssvarende er stærke og tidssvarende samarbejde med Gymnasiernes Bestyrelsesforening. ungdomsuddannelser. ungdomsuddannelser. ungdomsuddannelser. Målet er at samle ledelseskompetencer og ressourcer, så vi i fællesskab kan sætte retning og møde udfordringerne. Der er brug for Peter Kuhlman er tidligere formand for Peter Kuhlman er tidligere formand for Peter Kuhlman er tidligere formand for en skoleforening med optimal viden og ekspertise inden for det faglige, pædagogiske felt og med ressourcer til at kunne agere Gymnasieskolernes Rektorforening, der Gymnasieskolernes Rektorforening, der Gymnasieskolernes Rektorforening, der strategisk på det politiske og mediemæssige niveau for at udvikle og tydeliggøre uddannelseskvaliteten i det almene gymnasium og ledes af en bestyrelse, der foruden ham ledes af en bestyrelse, der foruden ham ledes af en bestyrelse, der foruden ham hf. er.dk/om-foreningen/formlog-strategi/ Gymnasieskolernes Rektorforening 0 tæller syv medlemmer.** 1 tæller syv medlemmer.** 0 tæller syv medlemmer.** 10 8 Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening HORESTA er hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og repræsenterer ca virksomheder, samt varetager sekretariater for en række foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien, herunder Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Turismens Vækstråd, Green 1 Key, Bocuse d'or og Kokkelandsholdet.* HORESTA er hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og repræsenterer ca virksomheder, samt varetager sekretariater for en række foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien, herunder Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Turismens Vækstråd, Green 1 Key, Bocuse d'or og Kokkelandsholdet.* HORESTA er hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og repræsenterer ca virksomheder, samt varetager sekretariater for en række foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien, herunder Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Turismens Vækstråd, Green 0 Key, Bocuse d'or og Kokkelandsholdet.* 10 8 Siden 1879 har Håndværksrådet været et interesse- og arbejdsfællesskab, hvor virksomheder og organisationer har arbejdet sammen for at sikre Danmarks små og mellemstore virksomheder, SMV erne, de bedste betingelser for at drive virksomhed. Hver dag.* ANMARKS ORGANISATION FOR SMV'ERNE Håndværksrådet er den eneste danske hovederhvervsorganisation, der alene kæmper for de små og mellemstore virksomheder, SMV'erne. Håndværksrådet er en moderne interesseorganisation med en lang historie. Siden 1879 har Håndværksrådet været et interesse- og arbejdsfællesskab, hvor virksomheder og organisationer har arbejdet sammen for at sikre Danmarks små og mellemstore virksomheder, SMV erne, de bedste betingelser for at drive virksomhed. Hver dag. Alsidigt fællesskab Håndværksrådet er i dag en paraplyorganisation for knap 80 brancheorganisationer og lokale tværfaglige håndværker- og industriforeninger samt flere hundrede enkeltvirksomheder. Samlet repræsenterer Håndværksrådet knapt små og mellemstore virksomheder inden for bl.a. byggeri, industri og service. DK/Om%20HORESTA/Orga nisation Håndværksrådet er i dag en paraplyorganisation for knap 80 brancheorganisationer og lokale tværfaglige håndværker- og industriforeninger samt flere hundrede enkeltvirksomheder. Samlet repræsenterer Håndværksrådet knapt små og mellemstore virksomheder inden for bl.a. byggeri, Håndværksrådet er i dag en paraplyorganisation for knap 80 brancheorganisationer og lokale tværfaglige håndværker- og industriforeninger samt flere hundrede enkeltvirksomheder. Samlet repræsenterer Håndværksrådet knapt små og mellemstore virksomheder inden for bl.a. byggeri, Siden 1879 har Håndværksrådet været et interesse- og arbejdsfællesskab, hvor virksomheder og organisationer har arbejdet sammen for at sikre Danmarks små og mellemstore virksomheder, SMV erne, de bedste betingelser for at Toner rent SMV-flag Håndværksrådet er den eneste hovederhvervsorganisation, der udelukkende varetager SMV ernes interesser. Krisen har tydeliggjort, at store virksomheder og globale koncerner ikke altid har de samme ønsker, behov og ideer som SMV'erne. Derfor arbejder Håndværksrådet med de aktuelle politiske sager og komplekse langsigtede problemstillinger, der er vigtige for grundstammen i Danmarks erhvervsliv, de små og mellemstore virksomheder. Politisk dialog giver resultater Vi arbejder politisk for at få lovgivningen indrettet, så SMV erne har samme vilkår som de store virksomheder uden at drukne i administrativt bøvl. Vi er SMV ernes stemme overfor politikerne både nationalt og lokalt samt på EU-plan. Håndværksrådet 1 industri og service.* 0 industri og service.* 0 drive virksomhed. Hver dag.* 10 8 IFPI er musikselskabernes brancheorganisation. Vores fornemmeste opgave er at sikre de bedst mulige vilkår for danske musikselskaber. Det gør vi bl.a. ved at afsøge nye muligheder for kommerciel udnyttelse af musik. Det betyder, at vi fjerner IFPI er musikselskabernes barrierer for den digitale udvikling og tage hånd om musikselskabernes rettigheder. Ligesom vi også synliggør den kulturelle og brancheorganisation. Vores kommercielle værdi, som musikken bidrager til i vores samfund.* fornemmeste opgave er at sikre de bedst mulige vilkår for danske musikselskaber. Det gør vi bl.a. ved at afsøge nye muligheder for kommerciel udnyttelse af musik. Det betyder, at vi fjerner barrierer for den digitale udvikling og tage hånd Omsætningen hos medlemmerne udgør Omsætningen hos medlemmerne udgør om musikselskabernes rettigheder. tilsammen mere end 95 % af den tilsammen mere end 95 % af den Ligesom vi også synliggør den kulturelle samlede omsætning fra salg af samlede omsætning fra salg af og kommercielle værdi, som musikken musikudgivelser i Danmark (inkl. musikudgivelser i Danmark (inkl. IFPI DANMARK 0 bidrager til i vores samfund.* 1 Grønland og Færøerne).* 0 Grønland og Færøerne).* 5 8 HORESTA har til formål i koordination med HORESTA Arbejdsgiver såvel nationalt som internationalt at: A. Værne om og varetage de erhvervsinteresser som er repræsenteret i turisme-, oplevelses- og serviceerhvervene (herefter benævnt erhvervet ) i Danmark, herunder i særdeleshed medlemsvirksomhedernes interesser. HORESTA er hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og repræsenterer ca virksomheder, samt varetager sekretariater for en række foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien, herunder Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Turismens Vækstråd, Green Key, Bocuse d'or og Kokkelandsholdet. https://hvr.dk/omh%c3%a5ndv%c3%a6rksr% C3%A5det.aspx e/6 Side 11 af 15

12 Foreningens formål er at øge interessen for indkøbsfunktionen, at højne den indkøbsfaglige standard og at bidrage til en effektivisering af arbejder i denne funktion inden for organisationer, der er ordregivere i henhold til EU's udbudsdirektiv. Foreningen skal samtidig være interesseorganisation i forhold til Foreningens formål er at øge interessen for indkøbsfunktionen, at højne den indkøbsfaglige standard og at bidrage til en effektivisering af arbejder i denne funktion inden for organisationer, der er ordregivere i henhold til EU's udbudsdirektiv. Foreningen skal samtidig være interesseorganisation i forhold til Foreningens formål er at øge interessen for indkøbsfunktionen, at højne den indkøbsfaglige standard og at bidrage til en effektivisering af arbejder i denne funktion inden for organisationer, der er ordregivere i henhold til EU's udbudsdirektiv. Foreningen skal samtidig være interesseorganisation i forhold til Foreningens formål er at øge interessen for indkøbsfunktionen, at højne den indkøbsfaglige standard og at bidrage til en effektivisering af arbejder i denne funktion inden for organisationer, der er ordregivere i henhold til EU's udbudsdirektiv. Foreningen skal samtidig være interesseorganisation i forhold til det offentlige og offentlig retlige indkøbsområde. IKA's vision: Vi vil være vidennetværket indenfor offentlige indkøb! IKA's Mission: Faglig opkvalificering af medlemmer på det offentlige indkøbsområde gennem uddannelse og netværk.* IKA. Foreningen af Offentlige det offentlige og offentlig retlige det offentlige og offentlig retlige det offentlige og offentlig retlige Indkøbere 1 indkøbsområde. 1 indkøbsområde. 0 indkøbsområde IDAs medlemmer er ingeniører og uddannede fra andre tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, samt Ingeniørforeningen i Danmark IDA varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og 1 forskning.* studerende fra disse uddannelser. Mere end ingeniører og cand.scienter har som medlemmer i IDA en unik adgang til viden om smartere anvendelse af teknologi og viden til 1 løsning af samfundets udfordringer* International Air Transport Association Divisions Member and External Relations (MER) Financial and Distribution Services (FDS) Airports, Passenger,Cargo and Security (APCS) Safety and Flight Operations (SFO) Marketing and Commercial Services (MACS) 0 Corporate Services* The International Air Transport Association (IATA) is the trade association for the world s airlines, representing some 250 airlines or 84% of total air traffic. We support many areas of aviation activity and help formulate industry policy on critical aviation 1 issues.* The International Air Transport Association (IATA) is the trade association for the world s airlines, representing some 250 airlines or 84% of total air traffic. We support many areas of aviation activity and help formulate industry policy on critical aviation 1 issues.* 6 7 IDA varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og forskning.* IDAs medlemmer er ingeniører og uddannede fra andre tekniske og IDA er en interesseorganisation og faglig forening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. naturvidenskabelige uddannelser, samt studerende fra disse uddannelser. Mere end ingeniører og cand.scienter har som medlemmer i IDA en unik adgang til viden om smartere anvendelse af teknologi og viden til løsning af samfundets udfordringer* IDA har kontorer i København, Odense, Aarhus og Aalborg.* 4 8 The International Air Transport Association (IATA) is the trade association for the world s airlines, representing some 250 airlines or 84% of total air traffic. We support many areas of aviation activity and help formulate industry policy on critical aviation issues.* Udgangspunktet er bekæmpelse af større softwarebaserede hacker-, orme- eller virusangreb, som genererer trafik på internettet i et sådant omfang, at dets generelle anvendelighed er truet. * Om ISP Sikkerhedsforum default.aspx IPS SIKKERHEDSFORUM Udgangspunktet er bekæmpelse af større softwarebaserede hacker-, ormeeller virusangreb, som genererer trafik på internettet i et sådant omfang, at dets 0 generelle anvendelighed er truet. * ISP Sikkerhedsforum blev dannet 6. maj 2004 af en række danske internetudbydere, for at styrke udbydernes bidrag til indsatsen mod 1 virus, orme, hackerangreb og spam. * ISP Sikkerhedsforum blev dannet 6. maj 2004 af en række danske internetudbydere, for at styrke udbydernes bidrag til indsatsen mod 0 virus, orme, hackerangreb og spam. * 10 ISP Sikkerhedsforum blev dannet 6. maj 2004 af en række danske internetudbydere, for at styrke udbydernes bidrag til indsatsen mod virus, orme, hackerangreb og spam. Udgangspunktet er bekæmpelse af større softwarebaserede hacker-, orme- eller virusangreb, som genererer trafik på internettet i 8 et sådant omfang, at dets generelle anvendelighed er truet. 0 Kirkeasyl 0 Nedlagt 0 Nedlagt 0 Nedlagt 0 0 Nedlagt N/A KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.* Om KL KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver. Kommunernes Landsforening KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til 0 gavn for borgerne og samfundet.* KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og 1 administrativt løser sine opgaver.* KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og 0 administrativt løser sine opgaver.* 8 KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne 8 og samfundet. Kooperationen er et på demokratiske principper organiseret frivilligt samarbejde mellem Kooperationen er et på demokratiske Kooperationen er et på demokratiske Kooperationen er et på demokratiske virksomheder og foreninger, som har til formål ved økonomisk virksomhed: principper organiseret frivilligt principper organiseret frivilligt principper organiseret frivilligt at medvirke til at skaffe forbrugerne gode bæredygtige og billige produkter og ydelser samarbejde mellem samarbejde mellem samarbejde mellem at sikre gode, sunde og sikre beskæftigelsesforhold virksomheder og foreninger, som har til virksomheder og foreninger, som har til virksomheder og foreninger, som har til at medvirke til at mennesker gennem selvorganisering løser egne og andres sociale formål ved økonomisk virksomhed: formål ved økonomisk virksomhed: formål ved økonomisk virksomhed: problemer at medvirke til at skaffe forbrugerne at medvirke til at skaffe forbrugerne at medvirke til at skaffe forbrugerne gode bæredygtige og billige produkter gode bæredygtige og billige produkter gode bæredygtige og billige produkter Kooperationen skal fremme udviklingen af den kooperative idé og virksomhedsform som alternativ til privat erhvervsliv og skal og ydelser og ydelser og ydelser gennem sit virke udbygge samarbejdet mellem kooperative organisationer, virksomheder og foreninger. at sikre gode, sunde og sikre at sikre gode, sunde og sikre at sikre gode, sunde og sikre beskæftigelsesforhold beskæftigelsesforhold beskæftigelsesforhold at medvirke til at mennesker gennem at medvirke til at mennesker gennem at medvirke til at mennesker gennem selvorganisering løser egne og andres selvorganisering løser egne og andres selvorganisering løser egne og andres sociale sociale sociale m-os/vedtaegter-ogkontingent/ Kooperationen 1 problemer 0 problemer 0 problemer 10 4 Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 156 milliarder kroner årligt og med beskæftigede er et af Danmarks vigtigste erhverv.* Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af Landbrug & Fødevarer Dermed repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste erhverv, som med viden, kvalitet og dygtighed skaber arbejdspladser og store værdier til 1 Danmark.* Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 156 milliarder kroner årligt og med beskæftigede er et af Danmarks 1 vigtigste erhverv.* Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 156 milliarder kroner årligt og med beskæftigede er et af Danmarks 0 vigtigste erhverv.* 7 1 Mission fødevareklyngen, der med en eksport på over 156 milliarder kroner årligt og med beskæftigede er et af Danmarks vigtigste erhverv. andbrug_og_foedevarer.as px Side 12 af 15

13 LO har til formål at samle landets fagforbund og varetage lønmodtagernes interesser med baggrund i fagbevægelsens værdigrundlag. Målet er, at den enkelte får mulighed for og frihed til at handle selv grundlaget LO har til formål at samle landets fagforbund og varetage lønmodtagernes interesser med baggrund i fagbevægelsens værdigrundlag. Målet er, at den enkelte får mulighed for og frihed til at handle selv grundlaget LO har til formål at samle landets fagforbund og varetage lønmodtagernes interesser med baggrund i fagbevægelsens værdigrundlag. Målet er, at den enkelte får mulighed for og frihed til at handle selv grundlaget skabes gennem solidaritet og fællesskab. LO er Danmarks største faglige fællesskab. Cirka en million lønmodtagere har valgt at være medlem hos os. Både offentligt og privat ansatte. Vi er en rigtig fagbevægelse, der kæmper for ordnede forhold for vores medlemmer. Vi forhandler konstant med arbejdsgiverne om bedre løn- og arbejdsvilkår. Det er det, vi kalder Den Danske Model. Vi arbejder for job til alle, og for at Danmark fortsat er et produktivt velfærdssamfund. Derfor bekæmper vi social dumping, der undergraver den danske model og vores overenskomster. Vores værdigrundlag bygger på stolthed, lighed og fællesskab. Vi tror på, at vi er stærkere sammen end hver for sig. Landsorganisationen i Danmark 1 skabes gennem solidaritet og fællesskab. 1 [Medlemstal pr ] * skabes gennem solidaritet og fællesskab. 4 8 LO stærkere sammen!* ktaogtal/hvemervi.aspx Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet. Det spænder fra arbejde med marinebiologi, erhvervsfiskeri, havforurening og resurseforvaltning til produktion af informations- og dokumentationsmaterialer omkring det Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet. Det spænder fra arbejde med marinebiologi, erhvervsfiskeri, havforurening og resurseforvaltning til produktion af informations- og dokumentationsmaterialer omkring det Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet. Det spænder fra arbejde med marinebiologi, erhvervsfiskeri, havforurening og resurseforvaltning til produktion af informations- og dokumentationsmaterialer omkring det At arbejde for en bevarelse af havets økosystem og det marine landskab. At arbejde til fordel for et mere bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri. Foreningens formål søges opfyldt gennem: at stoppe enhver forurening af havmiljøet. en fiskeripolitik, der bygger på forsigtighedsprincipper i udnyttelsen af havets økosystem og ressourcer. at fisk og fiskeprodukter, der er fanget og forarbejdet efter naturskånsomme og miljøvenlige principper, introduceres til forbrugerne. at der udvikles og indføres reguleringsmetoder i fiskeriforvaltningen, der tilgodeser et stabilt økosystem og en bæredygtig ressourceudnyttelse. forsøg og projekter, der har til formål at støtte og udvikle fiskerimetoder og teknologier i en mere bæredygtig og naturskånsom retning. at der gennemføres restaurering, genopretning og bevaringsforanstaltninger af nødvendige biotoper, med henblik på at sikre gyde pladser, opvækstområder og fødegrundlag samt områder af videnskabelig og rekreativ interesse. at bygnings anlæg, ved kysten eller til havs, er økologisk forsvarlige en begrænsning af den genetiske forurening der sker af havmiljøet, som følge af den internationale søtransport, eller som følge af overførelse af marine arter til opdræt i havbrug at viden og erfaring omkring hav økologiske problemstillinger og fiskeriforhold udveksles internationalt, ikke mindst til udviklingsområder. marine miljø, og til fisk og skaldyr som en marine miljø, og til fisk og skaldyr som en marine miljø, og til fisk og skaldyr som en at der uddannes personale, fremstilles informationsmateriale og dokumentation med henblik på oplysning om havet som natur- og Levende Hav 0 god og sund kost.* 0 god og sund kost.* 0 god og sund kost.* 3 4 kulturlandskab. egter-levende-hav/ Lokale Pengeinstitutter Det er Lokale Pengeinstitutters formål at styrke medlemmerne og skaffe dem de bedst mulige rammer for, at de kan udøve deres virksomhed. Det betyder, at foreningen skal virke som fælles talerør og derigennem give de enkelte medlemmer mulighed for at blive hørt og øve indflydelse på udviklingen i finanssektoren og i det samfund, som 0 sektoren er en del af* For foreningen er det af stor betydning, at medlemmerne har fælles karakteristika - og dermed en høj grad af interessefællesskab - for kun derigennem sikres, at medlemskredsen kan fremstå som en homogen skare med en klar, fælles profil, der kan skabe brugbare 0 løsninger i fælles regi* Lokale Pengeinstitutter - foreningen for lokale banker, sparekasser og 0 andelskasser i Danmark* 10 Det er Lokale Pengeinstitutters formål at styrke medlemmerne og skaffe dem de bedst mulige rammer for, at de kan udøve deres virksomhed. Det betyder, at foreningen skal virke som fælles talerør og derigennem give de enkelte medlemmer mulighed for at blive hørt og øve indflydelse på udviklingen i finanssektoren og i det samfund, som sektoren er en del af* For foreningen er det af stor betydning, at medlemmerne har fælles karakteristika - og dermed en høj grad af interessefællesskab - for kun derigennem sikres, at medlemskredsen kan fremstå som en homogen skare med en klar, fælles profil, der kan skabe brugbare løsninger i fælles regi.* 8 titutter.dk/lpi/data.nsf/web Documents/B922AE4FE1C1 22AFC12571EE A Mission Østs formål er: Mission Østs formål er: a) at yde akut bistand og udviklingshjælp til fattige og nødlidende i Østeuropa og Asien. b) at støtte opbygning af lokale hjælpeorganisationer i Østeuropa og Asien. c) at støtte specifikke projekter i partnerskab med andre internationale nødhjælps- og Medlemskab er åbent for enhver individuel person eller organisation, der kan godkende Mission Østs formål og/eller som yder et økonomisk bidrag til fremme af disse Mission Øst er en dansk nødhjælps- og udviklingsorganisation, der arbejder for at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til at organisere og hjælpe sig selv gennem aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet a) at yde akut bistand og udviklingshjælp til fattige og nødlidende i Østeuropa og Asien. b) at støtte opbygning af lokale hjælpeorganisationer i Østeuropa og Asien. c) at støtte specifikke projekter i partnerskab med andre internationale nødhjælps- og udviklingsorganisationer Mission Øst er en dansk nødhjælps- og udviklingsorganisation, der arbejder for at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til at organisere og hjælpe sig selv gennem aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet udviklingshjælp. Mission Øst 1 udviklingsorganisationer 0 formål. udviklingshjælp.* 10 3 PLO er en landsomfattende organisation PLO er en landsomfattende organisation PLO er en landsomfattende organisation PLO er en landsomfattende organisation under Lægeforeningen med det formål at varetage de alment praktiserende lægers fælles under Lægeforeningen med det formål under Lægeforeningen med det formål under Lægeforeningen med det formål faglige og økonomiske interesser at varetage de alment praktiserende at varetage de alment praktiserende at varetage de alment praktiserende PRAKTISERENDE LÆGERS lægers fælles faglige og økonomiske lægers fælles faglige og økonomiske lægers fælles faglige og økonomiske Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er en landsdækkende organisation under Lægeforeningen, hvis formål er at varetage de ORGANISATION 1 interesser 1 interesser 0 interesser 10 8 praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser. Private Gymnasier og Studenterkurser er en uafhængig skoleorganisation. Alle private selvejende gymnasier, studenter- og hfkurser samt enkelte andre private skoler kan optages som medlemmer. Private Gymnasier og Studenterkurser er Private Gymnasier og Studenterkurser er Private Gymnasier og Studenterkurser er Organisationen løser en række praktiske, fælles opgaver for skolerne, såsom forhandling med offentlige myndigheder m.m.* en uafhængig skoleorganisation. Alle en uafhængig skoleorganisation. Alle en uafhængig skoleorganisation. Alle private selvejende gymnasier, studenter- private selvejende gymnasier, studenter- private selvejende gymnasier, studenter- Private Gymnasier og Studenterkurser er en uafhængig skoleorganisation. Alle private selvejende gymnasier, studenterog hf-kurser samt enkelte andre private og hf-kurser samt enkelte andre private og hf-kurser samt enkelte andre private Skolerne er selvstændige enheder, og foreningen har hverken juridisk eller holdningsmæssigt ansvar for den enkelte skoler kan optages som medlemmer. skoler kan optages som medlemmer. skoler kan optages som medlemmer. medlemsskole.* Organisationen løser en række praktiske, Organisationen løser en række praktiske, Organisationen løser en række praktiske, fælles opgaver for skolerne, såsom fælles opgaver for skolerne, såsom fælles opgaver for skolerne, såsom forhandling med offentlige myndigheder forhandling med offentlige myndigheder forhandling med offentlige myndigheder Private Gymnasier og Studenterkurser 1 m.m.* 1 m.m.* 0 m.m.* 10 8 Som en af de eneste producentforeninger i Europa 1. at bistå og rådgive i alle anliggender, der vedrører film-, AV-, tv-, radio-, digital interaktiv underholdning i Danmark, samt virke organiserer Producentforeningen alle for, at der til stadighed findes en sådan dansk produktion af høj kvalitet, produktionsområder i én forening. Det Producentforeningen er branche- og giver os et bedre overblik på tværs af arbejdsgiverorganisation for danske 3.1. Som medlem kan optages fysiske Producentforeningen er branche- og arbejdsgiverorganisation for danske indholdsproducenter det vil sige producenter af film, branchen, og vi er derfor i stand til at indholdsproducenter det vil sige eller juridiske personer, der i Danmark tv, reklamefilm og computerspil.* trække på et bredere spektrum af producenter af film, tv, reklamefilm og driver selvstændig virksomhed indenfor Producentforeningen 0 erfaringer.* 1 computerspil.* 0 foreningens område, jf. 2, nr ssion-east-organisation/omos-0 al/page/portal/laegerdk/l aegerdk/p_l_o/om%20pl O hvem-er-vi/ Side 13 af 15

14 2. Sektionens formål er inden for det pædagogisk psykologiske fagområde at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, [Det er Dansk Psykolog Forenings formål er: a. At varetage medlemmernes interesser af faglig, økonomisk og ophavsretlig art. b. At fremme interesse for psykologien og forståelsen af dens betydning, arbejde for bedre vilkår for psykologisk forskning og praktisk psykologisk arbejde, og for at uddannelsen, herunder Dansk Psykolog Forening Love af 23. marts 2014 efteruddannelsen, af psykologer holdes på højde med den psykologiske videnskabs resultater. c. At fremme samarbejdet og forståelsen mellem psykologer og andre fag, med hvem der er arbejds- og interessefællesskab. d. At arbejde for at skabe vækst og udvikling 2. Sektionens formål er inden for det pædagogisk psykologiske fagområde at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, [Det er Dansk Psykolog Forenings formål er: a. At varetage medlemmernes interesser af faglig, økonomisk og ophavsretlig art. b. At fremme interesse for psykologien og forståelsen af dens betydning, arbejde for bedre vilkår for psykologisk forskning og praktisk psykologisk arbejde, og for at uddannelsen, herunder Dansk Psykolog Forening Love af 23. marts 2014 efteruddannelsen, af psykologer holdes på højde med den psykologiske videnskabs resultater. c. At fremme samarbejdet og forståelsen mellem psykologer og andre fag, med hvem der er arbejds- og interessefællesskab. d. At arbejde for at skabe vækst og udvikling 2. Sektionens formål er inden for det pædagogisk psykologiske fagområde at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, [Det er Dansk Psykolog Forenings formål er: a. At varetage medlemmernes interesser af faglig, økonomisk og ophavsretlig art. b. At fremme interesse for psykologien og forståelsen af dens betydning, arbejde for bedre vilkår for psykologisk forskning og praktisk psykologisk arbejde, og for at uddannelsen, herunder Dansk Psykolog Forening Love af 23. marts 2014 efteruddannelsen, af psykologer holdes på højde med den psykologiske videnskabs resultater. c. At fremme samarbejdet og forståelsen mellem psykologer og andre fag, med hvem der er arbejds- og interessefællesskab. d. At arbejde for at skabe vækst og udvikling 2. Sektionens formål er inden for det pædagogisk psykologiske fagområde at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, [Det er Dansk Psykolog Forenings formål er: a. At varetage medlemmernes interesser af faglig, økonomisk og ophavsretlig art. b. At fremme interesse for psykologien og forståelsen af dens betydning, arbejde for bedre vilkår for psykologisk forskning og praktisk psykologisk arbejde, og for at uddannelsen, herunder Dansk Psykolog Forening Love af 23. marts 2014 efteruddannelsen, af psykologer holdes på højde med den psykologiske videnskabs resultater. c. At fremme samarbejdet og forståelsen mellem psykologer og andre fag, med hvem der er arbejds- og interessefællesskab. d. At arbejde for at skabe vækst og udvikling gennem psykisk velfærd og trivsel.] Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, tjenstlige og økonomiske interesser og stadig at højne standarden af det pædagogisk psykologiske arbejde og betingelserne for udførelsen af dette arbejde. dk/da/haandbog/vedtaegt Pædagogiske Psykologers Forening 1 gennem psykisk velfærd og trivsel.] 1 gennem psykisk velfærd og trivsel.] 0 gennem psykisk velfærd og trivsel.] 10 8 er%20for%20ppf.aspx Stk. 1. Foreningen har til formål i alle henseender at virke for gode vilkår for medlemmerne ved at varetage medlemskredsens fælles interesser i relation til Folketing, regering, samarbejdet inden for EU, offentlige myndigheder samt nationale og internationale organisationer. Stk. 1. Foreningen har til formål i alle henseender at virke for gode vilkår for medlemmerne ved at varetage medlemskredsens fælles interesser i relation til Folketing, regering, samarbejdet inden for EU, offentlige myndigheder samt nationale og internationale organisationer. Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages danske realkreditinstitutter, der yder lån på grundlag af institutternes udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer. Tilsvarende gælder for herværende Stk. 2. Foreningen informerer indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne, og vil aktivt søge indflydelse på realkredittens udvikling. Realkreditforeningen er en interesseorganisation, der arbejder på at skabe de bedst mulige vilkår for ejendomsfinansiering i Danmark. Realkreditforeningen har tre medlemsinstitutter; Realkredit Danmark Vi arbejder både i relation til EU, Folketinget, regeringen og Finanstilsynet, ligesom foreningen står for kontakter til andre Stk. 2. Foreningen informerer indadtil og A/S, Nordea Kredit nationale og internationale organisationer. Realkreditforeningens engelske navn er "Danish Mortgage Banks' Federation". udadtil i forhold af betydning for Realkreditaktieselskab og LR Realkredit medlemmerne, og vil aktivt søge A/S. [ud af 17 realkreditinstitutterne i datterselskaber og filialer af udenlandske Realkreditområdet hører under erhvervs- og vækstministerens ressort og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Realkreditforeningen 1 indflydelse på realkredittens udvikling. 0 Danmark] 0 institutter Stk. 1. Som medlemmer af Realkreditrådet kan optages danske Realkreditrådet Stk. 1. Realkreditrådet har til opgave at fremme realkreditinstitutternes virksomhed og at varetage deres fælles 1 interesser. Realkreditrådet har fire medlemsinstitutter. [BRFkredit, DLR Kredit, Nykredit Realkredit, og Totalkredit] [ud af 17 realkreditinstitutter 0 i Danmark] realkreditinstitutter, der yder lån på grundlag af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO'er) eller særligt dækkede 0 obligationer (SDO'er) 10 8 Stk. 1. Realkreditrådet har til opgave at fremme realkreditinstitutternes virksomhed og at varetage deres fælles interesser. m Realkreditrådet Realkreditrådet er brancheorganisation for realkreditinstitutter i Danmark. Vi arbejder for at skabe forståelse for realkreditsektorens synspunkter og opnå indflydelse på forhold med betydning for branchen. Vi har derfor en tæt og løbende dialog med myndigheder, politikere, interesseorganisationer og medier i Danmark og udland. Vores medlemmer yder realkreditlån mod pant i fast ejendom. Realkreditlånene er baseret på udstedelse af SDO ere, SDRO ere og realkreditobligationer. Tre danske realkreditinstitutter er medlem af Realkreditrådet. Realkreditrådet har repræsentationskontor i Bruxelles for at deltage i de løbende drøftelser i EU om realkreditfinansiering på tværs af grænser.* ingen.dk/om-os/pages/omos.aspx et.dk/om_os.aspx Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for positive forandringer for udsatte børn og skaber debat om børns livsvilkår.* Verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation Red Barnet Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for positive forandringer for udsatte børn og 0 skaber debat om børns livsvilkår.* Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children verdens førende uafhængige 0 organisation for børn.* Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children verdens førende uafhængige 1 organisation for børn.* 10 Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children verdens førende uafhængige organisation for børn. Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for positive forandringer for udsatte børn og skaber debat om 3 børns livsvilkår. Om-os.aspx?ID=172 at styrke medlemmerne at fremme deres fælles interesser under hensyntagen til de enkelte medlemmers selvstændighed, handlefrihed og integritet at virke for en sund udvikling af den Regionale Bankers Forening (RBF) er brancheorganisation for en række banker med regional forankring. Foreningens medlemmer er: Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank, Spar Regionale Bankers Forening (RBF) er brancheorganisation for en række banker med regional forankring. Foreningens medlemmer er: Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank, Spar Regionale Bankers Forening (RBF) er brancheorganisation for en række banker med regional forankring. Foreningens medlemmer er: Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank, Spar Nord Bank og Sydbank.* Regionale Bankers Forening (RBF) er brancheorganisation for en række banker med regional forankring. Foreningens medlemmer er: Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank, Spar Nord Bank og Sydbank. at styrke medlemmerne at fremme deres fælles interesser under hensyntagen til de enkelte medlemmers selvstændighed, handlefrihed og integritet at virke for en sund udvikling af den finansielle sektor Alle foreningens medlemmer er også medlemmer af Finansrådet, der er alle pengeinstitutters brancheorganisation. Regionale Bankers Forening 1 finansielle sektor* 0 Nord Bank og Sydbank.* 0 Nord Bank og Sydbank.* 10 8 er.dk/ Side 14 af 15

15 Det er Røde Kors formål at: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes Beskytte liv og helbred Sikre respekten for mennesket, særligt under væbnede konflikter og i andre nødsituationer Arbejde for forebyggelse af sygdom og for fremme af sundhed og social velfærd Tilskynde til frivillig indsats og sikre en konstant beredvillighed hos bevægelsens medlemmer til at yde menneskelig hjælp Fremme en altomfattende følelse af solidaritet over for alle, der har behov for Røde Kors Næsten danskere støtter vores arbejde. Nogle giver et månedligt bidrag. Andre støtter os med et beløb, når katastrofen rammer. Vi sikrer, at jeres penge bruges fornuftigt, dér hvor de gør Udover Danmark har 188 andre lande et nationalt Røde Kors- eller Røde Halvmåne-selskab. Det er alle de lande, som har underskrevet Genévekonventionerne. Selskaberne arbejder nationalt og hvis muligt også Det er Røde Kors formål at: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes Beskytte liv og helbred Sikre respekten for mennesket, særligt under væbnede konflikter og i andre nødsituationer Arbejde for forebyggelse af sygdom og for fremme af sundhed og social velfærd Tilskynde til frivillig indsats og sikre en konstant beredvillighed hos bevægelsens medlemmer til at yde menneskelig hjælp Fremme en altomfattende følelse af solidaritet over for alle, der har behov for Røde Kors beskyttelse og hjæl Hvert andet år samles repræsentanter for de lokale afdelinger til et landsmøde, der er den øverste beslutningsmyndighed i Røde Kors. Landsmødet træffer beslutninger, der kræver ændringer af vedtægterne, og vælger en bestyrelse kaldet hovedbestyrelsen. Imellem landsmøderne varetager hovedbestyrelsen ledelsen i Røde Kors. De årlige formandskonferencer spiller en vigtig demokratisk rolle. Møderne fungerer som forberedelse til beslutninger, der skal træffes på landsmøderne. Vi har et sekretariat i daglig tale kaldet "landskontoret", der ligger i København. Medarbejdere og ledelse fungerer som serviceorgan for afdelingerne og foreningen. Det er landskontoret, der driver det internationale arbejde. Røde Kors driver Danmarks asylcentre og har ansvaret for asylsøgere, som kommer til Danmark. Ungdommens Røde Kors, Færøsk Røde Kors og Grønlandsk Røde Kors er selvstændige organisationer under Røde Kors.* Røde Kors i Danmark 1 beskyttelse og hjæl 0 allermest gavn.* 1 internationalt.* 10 3 m-os/organisation 2. Rådet for Sikker Trafiks formål er at fremme færdselssikkerheden ved at udbrede kendskab til og forståelse for de farer og vanskeligheder, trafikanterne møder i færdslen, og give trafikanterne viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr, samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større færdselssikkerhed. Rådet for Sikker Trafik 2. Rådet for Sikker Trafiks formål er at fremme færdselssikkerheden ved at udbrede kendskab til og forståelse for de farer og vanskeligheder, trafikanterne møder i færdslen, og give trafikanterne viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr, samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større 1 færdselssikkerhed. 1. Rådet for Sikker Trafik er en privat sammenslutning af myndigheder og 1 landsdækkende organisationer. 1. Rådet for Sikker Trafik er en privat sammenslutning af myndigheder og 0 landsdækkende organisationer. 6 [Kan ikke finde hjemmeside] TOBAKSINDUSTRIEN 1 [Kan ikke finde hjemmeside] 0 [Kan ikke finde hjemmeside] 0 [Kan ikke finde hjemmeside] 0 0 Frivilligt arbejde er kernen i Verdens Skove. Vi skaber handlemuligheder for Verdens Skove er en dansk folk, der gerne vil bevare og fremme Verdens Skove startede som miljøorganisation, der arbejder for verdens skove - bl.a. via kampagner og regnskovsgruppen Nepenthes i bevarelse og bæredygtig brug af verdens lokale projekter i regnskoven og i den Siden har over danskere købt skove - både de danske skove og Verdens Skove 1 danske natur.* 0 regnskovscertifikater.* 0 regnskoven.* 3 4 Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove - både de danske skove og regnskoven.* https://www.sikkertrafik.dk /Om- Raadet/Organisation/Vedta egter.aspx [Kan ikke finde hjemmeside] https://www.verdensskove. org/om-verdens-skove Verdensnaturfonden WWF driver en meget aktiv indsats på mange områder - bag skrivebordene, i laboratorier, i magtens korridorer og ved 0 de internationale forhandlingsborde.* Med mere end fem millioner medlemmer på tværs af fem kontinenter, med flere end 100 kontorer i verden, over 4000 medarbejdere og mere end 1000 aktive projekter til bevarelse, spiller WWF en vigtig rolle i 1 det globale miljø.* Med mere end fem millioner medlemmer på tværs af fem kontinenter, med flere end 100 kontorer i verden, over 4000 medarbejdere og mere end 1000 aktive projekter til bevarelse, spiller WWF en vigtig rolle i 1 det globale miljø.* 3 WWF arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. Vi arbejder for, at der er nok ressourcer til de kommende generationer i alle lande på kloden.* WWF - hele verdens miljøorganisation Med mere end fem millioner medlemmer på tværs af fem kontinenter, med flere end 100 kontorer i verden, over 4000 medarbejdere og mere end 1000 aktive projekter til bevarelse, spiller WWF en vigtig rolle i det globale miljø. WWF (World Wide Fund for Nature), blev grundlagt i september Der var omfattende ødelæggelse af Afrikas natur, der inspirerede den britiske biolog Sir Julian Huxley til at tage dette initiativ.læs mere om WWF's grundlæggelse.i dag er WWF er en af de største og mest respekterede uafhængige miljøorganisationer. WWF driver en meget aktiv indsats på mange områder - bag skrivebordene, i laboratorier, i magtens korridorer og ved de 4 internationale forhandlingsborde* wf/ At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske målsætninger, som beskrevet i IFOAMS principper for Økologisk Landsforening er et fællesskab for økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi er samlet om at styrke og udvikle den økologiske produktion af At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske målsætninger, som beskrevet i IFOAMS principper for økologisk jordbrug samt foreningens mission og vision. Økologisk Landsforening er et fællesskab for økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi er samlet om at styrke og udvikle den økologiske produktion af fødevarer i overensstemmelse med foreningens værdigrundlag.* Økologisk Landsforening økologisk jordbrug samt foreningens 1 mission og vision. fødevarer i overensstemmelse med 1 foreningens værdigrundlag.* Foreningens vision: Økologi er Danmarks 0 passion og stolthed 7 1 Det Økologiske Råd er en miljøorganisation, som arbejder på at udvikle nye og bæredygtige veje til et bedre miljø og klima. Vi Det Økologiske Råd er en arbejder med en større palet af miljøsager, som energibesparelser i byggeri, helhedstænkning i landbruget, trafik og miljøorganisation, som arbejder på at luftforurening, klima og udvikling af vedvarende energiformer, samt hvordan vi undgår brug af farlig kemi.* udvikle nye og bæredygtige veje til et bedre miljø og klima. Vi arbejder med en større palet af miljøsager, som [Indtægter fra kontingenter 2014: [Indtægter fra kontingenter 2014: energibesparelser i byggeri, iflg. Nøgletal Pris for iflg. Nøgletal Pris for helhedstænkning i landbruget, trafik og privat medlemskab: / 345 = privat medlemskab: / 345 = luftforurening, klima og udvikling af 923 medlemmer maks i medlemmer maks i vedvarende energiformer, samt hvordan Firmamedlemsskaber er væsentligt Firmamedlemsskaber er væsentligt Det Økologiske Råd 0 vi undgår brug af farlig kemi.* 0 dyrere minimum 1.000,-]* 0 dyrere minimum 1.000,-]* om-foreningen/hvem-er-vi Side 15 af 15

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV ADM. DIREKTØR Profilen er udarbejdet for ansættelsesudvalget v/konstitueret bestyrelsesformand Kolja Nielsen EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV September 2014 2 Situationen Ansvarsområde

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere