Bilag 2. Politikområde kode efter Börzel 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Politikområde kode efter Börzel 2005"

Transkript

1 Det overordnede mål med 92-gruppens arbejde er at bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og resten af verden. Det overordnede mål med 92-gruppens arbejde er at bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og resten af verden. Bæredygtig udvikling indebærer såvel fattigdomsbekæmpelse som beskyttelse af naturgrundlaget. 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i Bæredygtig udvikling indebærer såvel fattigdomsbekæmpelse som beskyttelse af naturgrundlaget. 92-gruppen er et netværk, som supplerer medlemmernes Som medlemmer kan optages foreninger o.lign., som kan tilslutte sig 92-gruppens formål, og som har miljø og/eller udvikling som et kerneområde i deres 92-gruppen arbejder særligt med :[ ]- at være kontaktpunkt mellem danske NGO er og det globale civilsamfund i 92-gruppen 1 arbejde for global bæredygtig udvikling. 0 arbejde. 0 arbejdet for global bæredygtig udvikling Det Danske Advokatsamfunds formål er at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det danske retssamfund. 40 Stk. 1. Advokatrådet er medlem af organisationen af europæiske advokatråd (CCBE) og det internationale Advokatsamfundet Det Danske Advokatsamfunds formål er at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det 1 danske retssamfund. Stk. 1. Advokatsamfundet udgøres af alle advokater med advokatbeskikkelse udstedt i Danmark samt enhver anden advokat, der som statsborger i en EU-, eller EØS-medlemsstat eller Schweiz varigt udøver advokatvirksomhed her i landet under sit hjemlands titel (EUadvokat) 1 advokatsamfund (International Bar Association) med henblik på at varetage Advokatsamfundets formål i grænseoverskridende forhold og i forhold til internationale myndigheder. Stk. 2. Advokatrådet kan med samme formål deltage i andre internationale 0 organisationer og sammenslutninger. 2 8 Missionen for Akademikerne er i samarbejde med medlemsorganisationerne at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked og at øge akademikernes indflydelse i samfundet. Om Akademikerne Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal arbejde for at øge akademikernes indflydelse i samfundet. Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængig og repræsenterer pr. 1. januar 2014 ca medlemmer med en lang videregående uddannelse. Akademikerne blev oprettet i Akademikerne tager sig af vigtige indsatsområder for medlemsorganisationerne og arbejder for akademikernerne både i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden. det.dk/omadvokatsamfund et.aspx Forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår En af Akademikernes hovedopgaver er at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver Stk. 3. En organisation kan kun optages i Akademikerne, hvis - dens formål er Akademikerne forhandlingsretten for offentligt og privat ansatte medlemmer i medlemsorganisationerne, i det omfang organisationerne har overladt denne til Akademikerne. Stk. 1. Formålet for Akademikerne er - i samarbejde med medlemsorganisationerne - at sikre et omfattet af 1, - den organiserer medlemmer med eksamen fra et universitet, en højere læreanstalt eller en ingeniørhøjskole, eller med eksamen Visionen for Akademikerne er at Akademikerne spiller en aktiv og central rolle i udviklingen af Danmark som et Samfund og arbejdsmarked Ved siden af forhandlingsopgaverne varetager Akademikerne som hovedorganisation medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- Akademikernes Centralorganisation attraktivt akademisk arbejdsmarked og at øge akademikernes indflydelse i 1 samfundet. på tilsvarende niveau, - den omfatter så mange medlemmer, at den må anses 1 for repræsentativ inden for sit område, videnssamfund. Akademikerne skal sikre, at det kan betale sig at tage en 0 akademisk uddannelse. 4 og forskningspolitik. 8 - See more at: Amnesty has grown from seeking the release of political prisoners to upholding the whole spectrum of human rights. Our work protects and empowers people - from abolishing the death penalty to protecting sexual and reproductive rights, and from combatting discrimination to defending refugees and migrants rights. We speak out for anyone and everyone whose freedom and dignity are under threat.* Vision: Amnesty Internationals vision er en verden, hvor hvert eneste menneske nyder alle de menneskerettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og de internationale menneskerettighedskonventioner og -standarder. Flygtninge campaign:amnesty vil sikre, at ingen mod deres vilje sendes tilbage til et land, hvor de risikerer at blive Amnesty has grown from seeking the samvittighedsfanger - det vil sige fængslet alene på baggrund af personlige overbevisninger. release of political prisoners to upholding the whole spectrum of human Ingen må sendes tilbage til tortur, 'forsvinding' eller henrettelse. Enhver har ret til at søge asyl ved en uafhængig instans. Det skal rights. Our work protects and empowers være muligt at appellere afgørelsen. people - from abolishing the death penalty to protecting sexual and Vi anerkender staters ret til at kontrollere indvandringen, men kræver, at denne kontrol skal ske i respekt for reproductive rights, and from Amnesty International is a global menneskerettighederne. combatting discrimination to defending movement of more than 7 million people refugees and migrants rights. We speak Stk. 1 Som medlem kan optages enhver who take injustice personally. We are Amnesty baserer sine krav på FN s Menneskerettighedserklæring, Flygtningekonventionen og den Europæiske out for anyone and everyone whose person, der tilslutter sig foreningens campaigning for a world where human Menneskerettighedskonvention. Amnesty International 1 freedom and dignity are under threat.* 1 formål. 1 rights are enjoyed by all.* Brancheforeningens formål er at samle de autoriserede kølefirmaer i Danmark med henblik på at varetage deres fælles tekniske, AKB er brancheforening for økonomiske og juridiske anliggender,* Brancheforeningens formål er at samle autoriserede, anerkendte og sagkyndige de autoriserede kølefirmaer i Danmark køleinstallatørfirmaer i Danmark. AKB er brancheforening for autoriserede, anerkendte og sagkyndige køleinstallatørfirmaer i Danmark. Foreningen blev stiftet i med henblik på at varetage deres fælles AKB repræsenterer en branche med 1951som en videreførelse af vest- og østafdelingerne af "Foreningen af Autoriserede Danske Køleserviceforretninger". tekniske, økonomiske og juridiske ekstrem betydning for samfundet og anliggender, herunder kontakt til og miljøet, hvor innovation, forhandlinger med myndigheder, omstillingsparathed, uddannelse og institutioner, leverandører og andre med kvalitetssikring spiller en stor rolle. AKB's AKB er brancheforening for Autoriserede Kølefirmaers relation til kølebranchen såvel nationalt medlemmer lever op til disse strenge autoriserede, anerkendte og sagkyndige Brancheforening 1 som internationalt.* 1 krav. * 0 køleinstallatørfirmaer i Danmark.* 5 8 /Om-AKB Side 1 af 15

2 Brancheforeningen for Sæbe, Parfume Interesseorganisation for fabrikanter, importører, og leverandører af sæbe, vaske- og rengøringsmidler, parfumerivarer, frisør- og toiletartikler, kemisk-tekniske husholdningsartikler, produkter til industriel hygiejne samt Interesseorganisation for fabrikanter, importører, og leverandører af sæbe, vaske- og rengøringsmidler, parfumerivarer, frisør- og toiletartikler, kemisk-tekniske husholdningsartikler, produkter til industriel hygiejne samt Som aktive medlemmer kan optages aktieselskaber, anpartsselskaber, registrerede danske filialer af sådanne udenlandske selskaber og private erhvervsdrivende, der fremstiller, importerer eller sælger sæbe, vaske- og rengøringsmidler, parfumerivarer, frisørog toiletartikler, kemisk-tekniske husholdningsartikler, produkter til industriel hygiejne samt maskiner og Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles branchemæssige interesser Formål Foreningens formål er at varetage branchens erhvervs- og samfundspolitiske interesser. Som en del af dette formål, arbejder foreningen aktivt med en række erhvervspolitiske såvel som miljø- og sundhedspolitiske spørgsmål, ligesom der arbejdes med at etablere og udbygge forbindelser med relevante nationale og internationale institutioner og organisationer. Foreningen kan kun gøre sin indflydelse gældende gennem en troværdig og langsigtet dialog med relevante myndigheder, politikere og organisationer. Ved at være på forkant med udviklingen i markedet, den offentlige debat samt den politiske dagsorden, ønsker foreningen derfor at være den naturlige sparringspartner for ikke blot branchens egne aktører, men også for myndigheder, politikere og organisationer. m/cms/sprog=1/grp=5/men og Teknisk/Kemiske Artikler 0 maskiner og udstyr til rengøring. 1 maskiner og udstyr til rengøring. 0 udstyr til rengøring. 3 8 u=1/index.html BØRNEfonden er en selvejende, almennyttig og humanitær institution 2.2 BØRNEfondens formål er med udgangspunkt i det enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet at arbejde indenfor sundhed, uddannelse og indtægtskabende aktiviteter i den hensigt at støtte fattige børns udvikling over hele verden. BØRNEfonden BØRNEfondens formål er med udgangspunkt i det enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet at arbejde indenfor sundhed, uddannelse og indtægtskabende aktiviteter i den hensigt at støtte fattige børns udvikling 1 over hele verden. 2.3 BØRNEfondens formål fremmes bl.a. ved: At modtage bidrag og gaver fra sponsorer og tilskynde fx virksomheder, Danida og fonde til at give bidrag, gaver og legater til BØRNEfonden. Midlerne anvendes indenfor passende institutionelle eller familiemæssige og samfundsmæssige rammer til at sørge for en sund opvækst, udvikling og uddannelse af fattige 0 børn. [Ingen medlemmer, kun støtter] 2.3 BØRNEfondens formål fremmes bl.a. ved: At modtage bidrag og gaver fra sponsorer og tilskynde fx virksomheder, Danida og fonde til at give bidrag, gaver og legater til BØRNEfonden. Midlerne anvendes indenfor passende institutionelle eller familiemæssige og samfundsmæssige rammer til at sørge for en sund opvækst, udvikling og uddannelse af fattige 0 børn. [Ingen medlemmer, kun støtter] 10 8 Cabin Union Denmark er en interesseorganisation, som varetager de tilsluttede organisationers interesser overfor Folketinget, regeringen, andre offentlige myndigheder samt modstående brancheorganisationer.** [Paraplyorganisation men en smal paraply] 2. FORMÅL Foreningen har til formål at varetage medlemmernes økonomiske og sociale interesser. Foreningen skal være partipolitisk neutral. Cabin Union Denmark er en Foreningen skal virke for tilvejebringelse af bedre og tryggere ansættelses- og arbejdsforhold samt forbedring af medlemmernes interesseorganisation, som varetager de løn- og pensionsforhold. tilsluttede organisationers interesser Støtte medlemmerne i deres kamp for højnelse af positionen i forhold til arbejdsgiveren, samt medvirke til forbedring af overfor Folketinget, regeringen, andre solidaritetsfølelse gennem varetagelse af fælles interesser. offentlige myndigheder samt Foreningens øvrige målområde for samarbejde er tilsvarende organisationer i ind- og udland for at gøre indflydelse gældende i modstående brancheorganisationer.** Cabin Union Denmark, CUD, er Cabin Union Denmark, CUD, er forhold til dansk lovgivning, EU lovgivning og andre besluttende fora, myndigheder og institutioner. [Paraplyorganisation men en smal brancheforening for langt størstedelen af brancheforening for langt størstedelen af Cabin Union Denmark 1 paraply] 0 kabinepersonalet i Danmark** 0 kabinepersonalet i Danmark** 4 8 CO-Søfart er i dag en moderne organisation, der blandt andet prioriterer innovative forhandlingsløsninger for søfarendes ansættelses- og arbejdsvilkår nået i tæt samarbejde med rederier og deres organisationer.* CO-Søfart er Danmarks største maritime faglige organisation Kartellet CO-Søfart, der i dag består af fire medlemsorganisationer, blev stiftet i 2005 for blandt andet at øge de enkelte organisationers indflydelse. Siden stiftelsen er CO-Sea udvidet i flere omgange og favner dermed i dag alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som officerer. CO-Søfart er i dag en moderne organisation, der blandt andet prioriterer innovative forhandlingsløsninger for søfarendes ansættelses- og arbejdsvilkår nået i tæt samarbejde med rederier og deres organisationer. Løsninger, der tilgodeser de søfarende men også gerne har positiv effekt for det enkelte rederi og dermed også medvirker til udvikling i antallet af arbejdspladser. CO-Søfart er et fagligt kartel bestående af: Siden stiftelsen er CO-Sea udvidet i flere omgange og favner dermed i dag alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som CO-Søfart er Danmarks største maritime - Dansk Metals Maritime Afdeling (DMMA) - Søværnets Konstabelforening (SK) - FOA-søfart - Dansk El-Forbund (DEF) samarbejdspartner. CO-Søfart 1 officerer.* 1 faglige organisation* 0 - Serviceforbundet* 4 8 Indflydelse nationalt og internationalt CO-Søfart har i kraft af sin tyngde og professionalisme markant indflydelse nationalt i Danmark og er internationalt aktiv på flere fronter, herunder også i ITF. For CO-Søfart er det ikke kun et mål - men en selvfølge at være en seriøs, troværdig og målrettet Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny slagkraftig forening* Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny slagkraftig forening. %20boernefonden/Vaerdig rundlag%20og%20vedtaegt er Danish Seafood Association startede sit virke fra 1. februar 2010, og fungerer med selvstændigt sekretariat i Fiskens Hus på H. C. Andersens Boulevard 37, 1. Danish Seafood Association Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny 1 slagkraftig forening* Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny 0 slagkraftig forening* Danish Seafood Association er dannet gennem en fusion af Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) for at efterkomme et bredt ønske i den danske fiskeindustri om samling af branchen i én ny 0 slagkraftig forening* 5 8 Danmarks Fiskeriforening Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver 1 producentorganisationer mulighed for. [Medlemmer er] Statsborgere eller juridiske personer i et EU-land, der, som ejer af et registreret EU-fiskefartøj eller af anden erhvervsmæssig drevet fiskebedrift, lander fiskerivarer, og som i forvejen ikke er medlem af en anden producentorganisation for så vidt angår samme art, og som har tilknytning til DFPO gennem sammenslutninger af medlemmer, jfr. nr. 2, hvor disse sammenslutninger af medlemmer er 0 repræsentationer for DFPO. [Medlemmer er] Statsborgere eller juridiske personer i et EU-land, der, som ejer af et registreret EU-fiskefartøj eller af anden erhvervsmæssig drevet fiskebedrift, lander fiskerivarer, og som i forvejen ikke er medlem af en anden producentorganisation for så vidt angår samme art, og som har tilknytning til DFPO gennem sammenslutninger af medlemmer, jfr. nr. 2, hvor disse sammenslutninger af medlemmer er 0 repræsentationer for DFPO. 5 8 Den danske fiskeindustri (handel og forarbejdning) har historisk været organiseret via Danmarks Fiskeindustri og Eksportforening (DFE) siden I 2001 blev Dansk Fisk dannet som forening i Dansk Industri af virksomheder fra DFE. DFE og Dansk Fisk har i perioden eksisteret side om side. Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver producentorganisationer mulighed for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations opgave er at fremme danske fiskeres interesser det omfatter alt fra aktiv deltagelse i fiskeripolitikken til rådgivning af fiskere og markedsføring af fisk til forbrugerne. Foreningen er således hovedorganisation for en lang række lokalforeninger, der via tre kredse indstiller og vælger formanden og medlemmerne af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. n-us/om-os.aspx Danmarks Fiskeriforening PO blev stiftet i maj 2014, da Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres Producent Organisation lagde sig sammen. m-danmarksfiskeriforening/ Side 2 af 15

3 Stk. 2. Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske, og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges Danmarks Lærerforening er en faglig organisation for omkring medlemmer (2015), som udgør ca: lærere børnehaveklasseledere skoleledere (medlemmer af Skolelederforeningen, som er en del af Danmarks Lærerforening) lærerstuderende pensionister Stk. 2. Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske, og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges Stk. 2. Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske, og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved. Danmarks Lærerforening er en faglig organisation for omkring medlemmer (2015), som udgør ca: lærere børnehaveklasseledere skoleledere (medlemmer af Skolelederforeningen, som er en del af Danmarks Lærerforening) lærerstuderende pensionister 700 andre Danmarks Lærerforening 1 ved andre* 0 ved. 4 8 Danmarks Rederiforening er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, som er Danmarks største enkeltstående eksporterhverv* Danmarks Rederiforening deltager nationalt såvel som internationalt i alle relevante fora og har tillige permanent repræsentation i Danmarks Rederiforening er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, som er Danmarks største Tilsammen ejer medlemmerne af Danmarks Rederiforening cirka 14 millioner TDW (ton dødvægt), hvilket udgør over 95 procent af den danske handelsflåde registreret i Dansk Danmarks Rederiforening blev stiftet i 1884 og har siden været samlingspunkt Bruxelles. På en lang række områder inden for erhvervspolitik, arbejdsmarked og jura bidrager foreningen med konkrete løsninger på for eksempel fastsættelsen af rammebetingelser for skibsfarten. Også når det gælder sikkerhed til søs, sørger Rederiforeningen for de bedste betingelser for skibene og de søfarende. Danmarks Rederiforening 1 enkeltstående eksporterhverv* 1 Internationalt Skibsregister.* 0 for danske rederier* 1 6 Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators) er brancheforening for danske Foreningens formål er gennem samling Foreningens formål er gennem samling rejsebureauer. Foreningen blev stiftet i 1938 og har siden sin stiftelse arbejdet for at skabe attraktive vilkår for rejsebureauerne i af virksomheder, foreninger og af virksomheder, foreninger og Danmark. * organisationer, herefter kaldet organisationer, herefter kaldet virksomheder, i rejsebureaubranchen virksomheder, i rejsebureaubranchen Hvad er DRF? og med tilknytning dertil at virke som Det er Danmarks Rejsebureau Forenings og med tilknytning dertil at virke som repræsentativ og landsdækkende vision at være anerkendt som en repræsentativ og landsdækkende Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators) er brancheforening for danske brancheforening for ledende politisk repræsentant og brancheforening for rejsebureauer. Foreningen blev stiftet i 1938 og har siden sin stiftelse arbejdet for at skabe attraktive vilkår for rejsebureauerne i Danmarks Rejsebureau Forening 1 rejsebureauerhvervet i Danmark. 1 rådgiver for danske rejsebureauer.* 0 rejsebureauerhvervet i Danmark Danmark. DA s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik og -kvalifikationer, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering og arbejdsret, internationale forhold og overvågning i form af analyse og statistikker om løn, sygefravær, konflikter osv.* 2 DA er en brugerstyret arbejdsgiverpolitisk fællesvirksomhed, der virker som de danske, private arbejdsgiverorganisationers hovedorganisation for arbejdsmarkedsforhold. Gennem DA s idégrundlag På nationalt niveau repræsenterer DA På nationalt niveau repræsenterer DA sikres Mere virksomheder inden for arbejdsgiversynspunkterne over for arbejdsgiversynspunkterne over for at DA er et samlende forum for arbejdsgiversidens generelle bl.a. industri, handel, transport, service Folketinget, regeringen, Folketinget, regeringen, arbejdsgiverpolitiske synspunkter, og og byggeri er medlem af en af DA s centraladministrationen og centraladministrationen og at DA som hovedorganisation for arbejdsmarkedsforhold optræder Dansk Arbejdsgiverforening 1 medlemsorganisationer. * 1 lønmodtagernes organisationer.* 0 lønmodtagernes organisationer.* 4 8 på medlemsorganisationernes vegne. Foreningens formål er at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i denne forbindelse, såvel nationalt som internationalt. Private virksomheder i Danmark, som forsker, udvikler eller producerer Vision lægemidler eller andre produkter med et væsentligt indhold af bioteknologi DANSK BIOTEKs vision er, at virksomheder, universiteter m.v. i Europa har de bedste vilkår i verden for at drive bioteknologisk Foreningens formål er at fremme (biotekselskaber) og deres Foreningens formål er at fremme forskning, udvikling og produktion. mulighederne for bioteknologisk moderselskaber, kan optages som mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i ordinære medlemmer. forskning, udvikling og produktion i Mission Danmark og varetage virksomhedernes Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i denne forbindelse, 106 medlemmer (ordinære og fællesinteresser i denne forbindelse, DANSK BIOTEK arbejder via medlemskabet af EuropaBio og repræsentation i udvalg under EuropaBio for at forbedre forholdene Dansk Biotek 1 såvel nationalt som internationalt. 1 associerede)* [pr. 2014] 0 såvel nationalt som internationalt for den danske biotekindustri i et europæisk perspektiv. Dansk Byggeris formål er - at opfylde medlemmernes behov for information og bistand på det arbejdsgivermæssige og det erhvervsmæssige område på den til enhver tid mest hensigtsmæssige måde, eventuelt ved at tage initiativ til fremskaffelse af servicetilbud fra andre, - at fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser og styrke arbejdsgiversammenholdet gennem medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening, og - at fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser. Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca medarbejdere. Dansk Byggeris formål er - at opfylde medlemmernes behov for information og bistand på det arbejdsgivermæssige og det erhvervsmæssige område på den til enhver tid mest hensigtsmæssige måde, Dansk Byggeri eventuelt ved at tage initiativ til fremskaffelse af servicetilbud fra andre, - at fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser og styrke arbejdsgiversammenholdet gennem medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening, og - at fremme medlemmernes 1 erhvervspolitiske interesser. Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger 1 ca medarbejdere. Ved optagelsen i Dansk Byggeri henføres medlemsvirksomheden til den eller de regioner, inden for hvis geografiske grænser virksomheden har domicil eller afdelingskontor [ ][Regioner: Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Sydjylland, Fyn, Lolland- Falster, Sjælland, Nordsjælland, 0 Hovedstadsområdet, Bornholm] at være en betydningsfuld aktør i arbejdet for at gøre Danmark til foregangsland for eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer og opnå synergier på tværs af danske energiselskaber og elbilindustrien, med henblik på i fællesskab at sikre en massiv udbredelse af eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer i Danmark, Dansk Elbil Alliance mener: Vi skal arbejde målrettet på at nedbringe forurening, støj og CO2 udslip fra bilerne. Elbiler er løsningen. Vi skal vise hele verden, at det danske energisystem gør det attraktivt at udvikle og sælge elbiler her. Alle elbiler lette som tunge skal fritages for registreringsafgift, indtil der er skabt et effektivt marked. Derefter skal forskellen mellem afgiften på el og benzin afspejle elbilens overlegen miljømæssige performance. Hvis Danmark indfører kørselsafhængige afgifter skal vi (som i Norge og England) gøre det attraktivt for bilisterne at køre elbil. Firmaer skal betale en bilafgift, der afhænger af CO2-belastning. Firmaet har i dag ingen motivation til at vælge klima- og miljøvenlige biler. 1. at være en betydningsfuld aktør i arbejdet for at gøre Danmark til foregangsland for eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer og opnå synergier på tværs af danske energiselskaber og elbilindustrien, med henblik på i fællesskab at sikre en massiv udbredelse af eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer i Medlemmer 3.1. Alle virksomheder med kommerciel interesse i introduktion af eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer i Danmark kan søge om 1. at være en betydningsfuld aktør i arbejdet for at gøre Danmark til foregangsland for eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer og opnå synergier på tværs af danske energiselskaber og elbilindustrien, med henblik på i fællesskab at sikre en massiv udbredelse af eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer i Danmark skal aktivt føre en grøn transportpolitik hjemme og fremme grøn transport ude, f.eks. i EU. Dansk Elbil Alliance 1 Danmark, 0 optagelse i foreningen. 0 Danmark, 6 7 https://www.shipowners.d k/om-os/danmarksrederiforening/ 375/drf%C2%B4svedt%C3%A6gter dt%e6gter_2011_web.pdf /regulations k/om+dansk+byggeri/om+d ansk+byggeri/m%c3%b8d+ dansk+byggeri nce.dk/om%20os.aspx Side 3 af 15

4 2. Formål Dansk Elbil Komite har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt at formidle udveksling af erfaringer blandt 4. Medlemmer Som medlemmer kan optages erhvervsvirksomheder, offentlige og private institutioner samt enkeltpersoner, som kan tilslutte sig 2. Formål Dansk Elbil Komite har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt at formidle udveksling af erfaringer blandt 2. Formål Dansk Elbil Komite har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt at formidle udveksling af erfaringer blandt brugere af elbiler. Dansk Elbil Komite har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt formidle udveksling af erfaringer blandt brugere af elbiler. Dansk Elbil Komité 1 brugere af elbiler. 0 foreningens formål. 0 brugere af elbiler te.dk/ Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på, for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.* Forretningsgrundlag Det skal være attraktivt at drive energivirksomhed i Danmark på et forretningsmæssigt og bæredygtigt grundlag. Dansk Energi arbejder for at forbedre energiselskabernes vilkår i Danmark og Europa. *Om os: De tre oprindelige medlemsforeninger af Dansk Energi omfatter: Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. [...] Sammenlangt tæller Dansk Energi Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på, for at sikre udvikling, vækst og velfærd i 0 Danmark.* Dansk Energis medlemskreds kernemedlemmer og associerede mere end 250 energivirksomheder. Kernemedlemmerne beskæftiger omkring og omsatte i 2010 for 126 mia. kr. inklusiv de aktiviteter, som 1 ikke er direkte relateret til energi.* Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber 0 i Danmark.* 6 8 Dansk Erhvervs formål er som erhvervsorganisation at samle virksomheder og foreninger med Vi repræsenterer ca interesser inden for dansk erhvervsliv virksomheder og mere end 100 med det sigte; brancheorganisationer inden for handel, at fremstå som den ledende politiske Som medlem kan optages virksomheder rådgivning og videnservice, oplevelse og repræsentant og rådgiver for og foreninger, der har interesser inden Dansk Erhverv 1 velfærd og transport.* 1 erhvervslivet 0 for dansk erhvervsliv Dansk Energi - Net, forening for energiselskaber der ejer eldistributionsnet Dansk Elhandel, forening for elhandelsselskaber Dansk Energi - Produktion, forening for investorer og ejere af elproduktion Over årene har elsektoren udvidet sit virkefelt. I takt med den udvikling er den oprindelige kerne omkring elproduktion, - distribution og handel derfor suppleret af yderligere fokusområder for Dansk Energi. Om Dansk Energis arbejde Dansk Energi har udviklet sig kraftigt gennem de seneste år. Målet om at skabe den toneangivende interesseorganisation på energiområdet er nået. Denne position skaber nye udfordringer og muligheder, og Dansk Energi vil fortsætte med at søge indflydelse i alle relevante sammenhænge og sikre en troværdig og dynamisk medlemsservice med vægt på kvalitet og udvikling. Dansk Energi har et stadigt større fokus på medlemmernes udvikling af nye forretningsområder. Dansk Energi arbejder løbende aktivt med nye områder og tiltag. Foreningen har holdninger til samfundsaktuelle problemstillinger bredt inden for energisektoren, samt vigtige infrastrukturer som transport og IKT-sektoren.* Dansk Erhverv samarbejder med Dansk Erhverv Arbejdsgiver med det sigte at optimere varetagelsen af medlemmernes interesser på det erhvervspolitiske område uden for Dansk Arbejdsgiverforenings virkefelt. Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Dansk Erhverv repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne.* Dansk Flygtningehjælp (DFH) er en privat humanitær organisation grundlagt i Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Vi forstår varige løsninger som ethvert tiltag, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så de mennesker, vi arbejder med, kan komme til at leve et normalt liv. Eksempler på varige løsninger kan være opholdstilladelse i Danmark og integration i lokalsamfundet eller repatriering. Dansk Flygtningehjælp er en paraplyorganisation med 29 medlemsorganisationer og frivilliggrupper. Organisationen er åben for ikke parti-politiske, landsdækkende og internationale humanitære organisationer, som arbejder på et demokratisk grundlag i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps målsætning. Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og Dansk Flygtningehjælp er en paraplyorganisation med 29 medlemsorganisationer og frivilliggrupper. Organisationen er åben for ikke parti-politiske, landsdækkende og internationale humanitære organisationer, som arbejder på et demokratisk grundlag i overensstemmelse med Dansk Dansk Flygtningehjælp er en paraplyorganisation med 29 medlemsorganisationer og frivilliggrupper. Organisationen er åben for ikke parti-politiske, landsdækkende og internationale humanitære organisationer, som arbejder på et demokratisk grundlag i overensstemmelse med Dansk Vi arbejder i mere end tredive lande rundt omkring i verden, og vores midler kommer fra private og institutionelle donorer, og fra salg af konsulentydelser i forhold til humanitært arbejde. Dansk Flygtningehjælps højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af op til tre repræsentanter fra hver medlemsorganisation, seks repræsentanter fra frivilliggrupper og frivilligrådgivninger, der har samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, samt af DFH's forretningsudvalg. Dansk Flygtningehjælp 1 internt fordrevne.* 1 Flygtningehjælps målsætning.* 0 Flygtningehjælps målsætning.* 10 5 DI s formål er gennem organisatoriske fællesskaber og andre netværk for danske virksomheder at virke for dansk erhvervslivs interesser, at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og omdømme, at sikre dansk erhvervslivs friest mulige ledelses-, produktions- og afsætningsvilkår, at arbejde for gode relationer mellem virksomhedernes ledelser og medarbejdere samt at yde medlemsvirksomhederne økonomisk understøttelse under arbejdskonflikter. Vi arbejder for et åbent og velstående DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være DI repræsenterer virksomheder i Danmark, som beskæftiger 1 mio. medarbejdere, heraf halvdelen i udlandet. DI repræsenterer virksomheder i DI repræsenterer virksomheder i verdens mest attraktive land for Danmark, som beskæftiger 1 mio. Danmark, som beskæftiger 1 mio. virksomheder at arbejde i og ud fra. Når DI's medlemmer fremstiller, distribuerer og handler med varer, service og rådgivning og er alle i stærk international konkurrence. medarbejdere, heraf halvdelen i medarbejdere, heraf halvdelen i virksomheder i Danmark vinder, vinder + se cirkeldiagram Dansk Industri 0 udlandet.* 1 udlandet.* 0 hele Danmark.* 5 8 /OmOs/Forretning.aspx https://www.danskerhverv. dk/omdanskerhverv/sider/ OmDanskErhverv.aspx Vedtægter kræver login, men vedtægter fra 2011 var tilgængelig ocuments/shop/vedt%c3% A6gter%20for%20DI% _samlet_WEB.pdf Side 4 af 15

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Organisationer i dansk fiskeri

Organisationer i dansk fiskeri Kapitel 2 side 5 Organisationer i dansk fiskeri Det er blevet anderledes at være fisker i løbet af de sidste 20-30 år. Fra at have været et temmelig frit erhverv er det nu et af de mest regulerede erhverv

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere