Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole"

Transkript

1 Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

2 Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på Jordbrugsteknologuddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Den beskriver også de krav, uddannelsen stiller til de studerende om bl.a. praktik, prøver og merit. Studieordningen består af en fællesdel og en institutionsdel, hvor fællesdelen er gældende for alle godkendte udbydere af uddannelsen, og institutionsdelen er tilpasset de lokale forhold hos de enkelte udbydere. Studieordningen udmøntes i en uddannelsesplan, der nærmere beskriver uddannelsens aktuelle indhold. Uddannelsen gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) og Dalum Landbrugsskole, og undervisningen foregår på Dalum Landbrugsskole. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Jordbrugsteknolog AK. På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree Programme in Agro Business and Landscape Management. Tietgen Business College & Dalum Landbrugsskole September 2011 Side 1

3 Indhold Forord... 1 Indhold Lovgrundlag for uddannelsen Adgangskrav til uddannelsen Merit Uddannelsens struktur Varighed og ECTS point Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte... 5 Viden... 5 Færdigheder... 6 Kompetencer Kerneområder i den obligatoriske del (40 ECTS) Kerneområder inden for studieretningerne (40 ECTS) Jordbrugsøkonomi og driftsledelse Husdyrproduktion Planteproduktion Miljø og Natur Valgfri uddannelseselementer (15 ECTS) Praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS) Eksamensordning Andre forhold Studier i udlandet og meritoverførsel Orlov Dispensation fra studieordningen Klager Ikrafttrædelse Undervisningen Pædagogiske principper Kvalitetssikring Samarbejdspartnere Deltagelse i undervisning Side 2

4 1. Lovgrundlag for uddannelsen Studieordningen reguleres af følgende love: Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Uddannelsesbekendtgørelsen: nr om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (Jordbrugsteknolog AK) Kvalitetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 106 af 9.februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 782 af 17. August 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen 1.2 Adgangskrav til uddannelsen Adgang til uddannelsen har personer, som har: 1. En relevant erhvervsuddannelse som dyrepasser, anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner, skov- og landskabstekniker eller en jordbrugsuddannelse, eller 2. En anden relevant erhvervsuddannelse med Matematik på C-niveau og enten naturfag på C-niveau eller kemi på C-niveau eller fysik på C-niveau, eller 3. Gymnasial uddannelse (alm. Stud., hf, hhx, htx). Med matematik og kemi på C- niveau. Ansøgere, som ikke opfylder de generelle adgangskrav, vil kunne optages, hvis de ud fra en merit- og realkompetenceafklaring vurderes egnede. 1.3 Merit Skolen kan tildele ansøgerne til uddannelsen merit for allerede gennemførte uddannelseselementer på samme eller tilsvarende niveau. Ansøgere som har gennemført Agrarøkonomuddannelsen kan tildeles op til 1 års merit. Side 3

5 2. Uddannelsens struktur 2.1 Varighed og ECTS point Uddannelsen er en kort videregående uddannelse (Erhvervsakademiuddannelse AK) med en varighed på 2 år fordelt over 4 semestre. Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt point efter European Credit Transfer System (ECTS point). Et studenterårsværk svarer til 60 ECTS point og hele uddannelsen svarer til 120 ECTS point. 30 timers studieaktivitet svarer til 1 ECTS point. Uddannelsen består af: Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 40 ECTS-point, der er fælles for de studerende. 6 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 40 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én: o Jordbrugsøkonomi og driftsledelse o Bygninger og teknik (udbydes pt. ikke i Odense) o Husdyrproduktion o Planteproduktion o Landskab og anlæg (udbydes pt. ikke i Odense) o Miljø og natur Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point Ca. 10 ugers praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point Et afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS-point. Kerneområder Uddannelsen er opdelt i et antal kerneområder, som beskriver de overordnede læringsmål for uddannelsen. Specialisering Specialiseringen bygger på den studerendes valg af studieretning, valgfrie elementer og praktiksted. Praktikperiode Den studerende gennemfører et praktikforløb i 4. semester med tilknytning til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. Afsluttende eksamensprojekt Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. Side 4

6 2.2 Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for jordbrug er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver i forbindelse med formidling, rådgivning, produktion og ledelse inden for jordbrug. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet under uddannelsens kerneområder. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet jordbrugsteknolog skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede jordbrugsteknolog har viden om branchens struktur og placering i samfundet både nationalt og globalt, anvendte teorier, metoder og praksis i relation til professionen, teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden og relevant lovgrundlag. Den uddannede inden for studieretningen økonomi og driftsledelse har tillige viden om politiske, markedsmæssige og økonomiske forhold af betydning for jordbrugserhvervet, økonomiske styringssystemer inden for jordbrugserhvervet og handel med jordbrugsvirksomheder. Den uddannede inden for studieretningen husdyrproduktion har tillige viden om husdyrbiologi, herunder anatomi, fysiologi, reproduktion samt arvelighedslære og bioteknologi, fodermidlernes fremskaffelse og kemiske sammensætning i forhold til foderudnyttelse, foderoptagelse og næringsstofomsætning og det omgivende miljø, husdyrenes adfærdsbiologi i relation til velfærd og produktionssystemer, samt de væsentligste husdyrsygdomme og deres biologi samt sygdomssymptomer, forebyggelse og helbredelse. Den uddannede inden for studieretningen planteproduktion har tillige viden om plantebiologi, herunder planternes morfologi, systematik, anatomi, fysiologi, formering samt planteforædling og bioteknologi, jordbundsforhold, næringsstofomsætning og dyrkningsteknik inden for planteproduktion og det omgivende miljø og skadevoldere, deres biologi og adfærd samt regulering heraf. Den uddannede inden for studieretningen miljø og natur har tillige viden om økologi og miljø inden for jord- og vandmiljø, planter og dyr, lovgrundlag og forvaltning inden for landskabs- og miljøområdet, forebyggelse af miljøproblemer i det åbne land, naturforvaltning og naturkvalitet og miljø- og naturovervågning i land- og vandområder. Side 5

7 Færdigheder Den uddannede jordbrugsteknolog kan: forstå og formidle viden om virksomhedens organisation, styring, tilpasning og udvikling, anvende ledelsesteorier og formidle faglig viden, vurdere produktion og service i forhold til metoder og lovgivning, bearbejde problemstillinger, udarbejde løsningsforslag og vurdere deres effekt og udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger samt anvende relevante styringssystemer inden for projekt-, produktions-, økonomi-, kvalitets- og miljøstyring. Den uddannede inden for studieretningen økonomi og driftsledelse kan tillige formidle og rådgive inden for økonomi, indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer til analyse af økonomiske problemstillinger og udarbejde løsningsforslag inden for det økonomiske og strategiske område og vurdere effekten heraf. Den uddannede inden for studieretningen husdyrproduktion kan tillige anvende fagspecifikke styrings- og analyseredskaber og vurdere resultater, udarbejde og vurdere foderplaner ud fra fordøjelighed, kvalitet, foderoptimering, forsøgsresultater og lovgivning, udarbejde og vurdere avls- og reproduktionsplaner på grundlag af avlsmæssige nøgletal og viden om bioteknologi, udarbejde planer for produktionsstyringssystemernes indretning og anvendelse i relation til husdyrenes velfærd og sundhed og udarbejde produktionsøkonomiske budgetter og vurdere produktionsøkonomien i tilknytning til husdyrproduktionen. Den uddannede inden for studieretningen planteproduktion kan tillige anvende fagspecifikke styrings- og analyseredskaber og vurdere resultater, udarbejde og vurdere gødnings- og dyrkningsplaner på grundlag af lovgivning og forsøgsresultater, vurdere forebyggelses- og bekæmpelsesbehov i forhold til sygdomme og skadevoldere, udarbejde produktionsøkonomiske kalkuler, produktionsplaner og budgetter samt vurdere produktionsøkonomien inden for planteproduktion og formidle viden om planteproduktion. Den uddannede inden for studieretningen miljø og natur kan tillige indsamle data og foretage registreringer af tilstanden i jord, vand og luft samt vurdere resultaterne, indgå i projektering, styring og vedligeholdelse af miljøforbedrende anlæg, opmåle, udforme og pleje naturområder, anvende it og relevant software, herunder GIS, og formidle viden om miljø og natur. Side 6

8 Kompetencer Den uddannede jordbrugsteknolog kan: håndtere komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag, arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver, deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og tilegne sig ny viden og færdigheder i relation til professionens udvikling. Den uddannede inden for studieretningen økonomi og driftsledelse kan tillige vurdere økonomiske, ledelsesmæssige og strategiske problemstillinger ved anvendelse af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, håndtere opgaver inden for økonomi, ledelse og strategi og deltage i løsningen af konkrete opgaver inden for økonomi, ledelse og strategi. Den uddannede inden for studieretningen husdyrproduktion kan tillige håndtere konkrete problemstillinger inden for husdyrproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning, formidle og rådgive indenfor husdyrproduktion og kombinere viden og færdigheder inden for husdyrproduktion samt vurdere kilder og løsningsforslag. Den uddannede inden for studieretningen planteproduktion kan tillige håndtere konkrete problemstillinger inden for planteproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning, rådgive og vejlede praktikere inden for planteproduktion, kombinere viden og færdigheder inden for planteproduktion og vurdere kilder og løsningsforslag samt medvirke ved forsøgs- og afprøvningsopgaver. Den uddannede inden for studieretningen miljø og natur kan tillige håndtere løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for miljø og natur ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, vurdere og formidle miljø- og naturrelaterede problemstillinger, rådgivning om og håndtering af problemstillinger inden for miljø- og naturområdet og planlægge og gennemføre registreringer, opmålinger og prøvetagning på miljøog naturområdet. Side 7

9 3. Kerneområder i den obligatoriske del (40 ECTS) Globalisering Erhvervs- og virksomhedslære Ledelse og kommunikation Jordbrugets styringssystemer Globalisering (5 ETCS) Den uddannede jordbrugsteknolog har viden om: Branchens struktur og placering i det danske samfund og globalt Teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden Sit erhverv i en række globale forhold, herunder økonomi, samhandel, udvikling og kultur Den uddannede jordbrugsteknolog kan: læse og forstå fagtekster på et fremmedsprog, analysere og vurdere produktion og service i forhold til globale forhold, indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse til analyse af problemstillinger. Kompetencer: Den uddannede jordbrugsteknolog kan: relatere afgrænsede områder af sin profession til globale forhold, samarbejde med mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. Erhvervs - og virksomhedslære (10 ETCS) Den uddannede jordbrugsteknolog har viden om: anvendte teorier, metoder og praksis i relation til professionen, teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden. Den uddannede jordbrugsteknolog kan: anvende og formidle basisviden om virksomhedens organisation, styring, tilpasning og udvikling, analysere og forstå sammenhængen mellem en virksomheds målsætning, udvikling, aktiviteter, økonomi, styring og salg, udføre økonomiske beregninger og opstille løsningsforslag. Kompetence: Den uddannede jordbrugsteknolog kan: bearbejde brancherelevante problemstillinger inden for emnerne, kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver inden for emnerne. Side 8

10 Ledelse og kommunikation (10 ETCS) Den uddannede har viden om: Anvendte teorier, metoder og praksis i relation til emnerne Teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden Relevant lovgrundlag som knytter sig til emnerne Færdigheder anvende og formidle basisviden om virksomhedens ledelse og styring, analysere og forstå sammenhængen mellem en virksomheds ide, vision og mission, anvende ledelsesteorier og vurdere samarbejdsrelationer internt og eksternt, formidle og rådgive fagligt så form og indhold, er tilpasset målgruppen, planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver i forbindelse med formidling, rådgivning og ledelse. Kompetencer analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, løse opgaver professionelt i samarbejde med andre på tværs af profession og organisation, tilegne sig ny viden og færdigheder i forhold til sin professions udvikling. Jordbrugets styringssystemer (15 ETCS) Viden Den uddannede har viden om: Anvendte teorier, metoder og praksis i relation til professionen Teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden Relevant lovgrundlag som knytter sig til professionen Færdigheder forstå og anvende styringssystemer til analyse, planlægning og styring i virksomheden, udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger, udføre tekniske og økonomisk beregninger og opstille løsningsforslag. Kompetencer selvstændigt bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag, Side 9

11 analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver. Side 10

12 4. Kerneområder inden for studieretningerne (40 ECTS) 4.1. Jordbrugsøkonomi og driftsledelse Studieretningen inden for jordbrugsøkonomi og driftsledelse tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Etablering og skat Makroøkonomi og strategi Jordbrugsøkonomisk regnskab, budget og analyse Etablering og skat (15 ECTS) Indhold: Finansiering og investering Etablering Skat Jura Den uddannede har: Kendskab til lovgivning og detaljeret viden om praksis omkring handel med jordbrugsvirksomheder, finansiering, gælds- og formuepleje, selskabsdannelse og generationsskifte, Viden om investeringsteori og beregninger, Viden om lovgivning og praksis omkring skatteopgørelse, skatteplanlægning og skattebetaling, Viden om teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden og relevante beregninger. selvstændigt indsamle, bearbejde, analysere og vurdere relevante informationer ved etablering, investeringer, afvikling og ved løbende drift af en jordbrugsvirksomhed, selvstændigt udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag tilpasset den konkrete situation og vurdere effekten af de foreslåede løsninger. Kompetencer: selvstændigt bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger indenfor emneområderne på et analytisk og metodisk grundlag, indgå i en dialog med målgruppen og på basis heraf optimere løsningsforslag, indgå i samarbejde med andre om løsning af opgaver professionelt på tværs af profession og organisation, tilegne sig ny viden og færdigheder indenfor emneområderne i forhold til sin professions udvikling. Side 11

13 Makroøkonomi og strategi (10 ECTS) Indhold: Makroøkonomi Jordbrugspolitik Strategi Markedsføring Den uddannede har: Viden om politiske, markedsmæssige og økonomiske forhold af betydning for jordbrugserhvervet Kendskab til branchens struktur og placering i samfundet nationalt og globalt Viden om teorier og modeller, der beskriver samspil mellem virksomheden og det omgivende samfund selvstændigt indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse til analyse af problemstillinger indenfor emneområderne, selvstændigt analysere og forstå sammenhængen mellem en virksomheds omgivende samfund og virksomhedens målsætning, udvikling, aktiviteter, økonomi, styring og salg, selvstændigt udarbejde en samlet strategiplan for en udvalgt branche eller virksomhed. Kompetencer: selvstændigt bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag, forenkle komplekse problemstillinger og kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper, indgå i en dialog med målgruppen og på basis heraf optimere løsningsforslag, i samarbejde med opdragsgiver udarbejde og implementere relevante strategiplaner, indgå i samarbejde med andre om løsning af opgaver professionelt på tværs af profession og organisation, analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger indenfor det økonomiske og markedsmæssige felt. Jordbrugsøkonomisk regnskab, budget og analyse (15 ECTS) Indhold: Regnskab Budgettering og planlægning Økonomisk analyse Side 12

14 Viden Den uddannede har: Viden om lovgivning, anvendte teorier, metoder og indgående viden om praksis i relation til emnerne Viden om teori og metode i forhold til informationssøgning, beregning og formidling af viden Detaljeret viden om konkrete, aktuelle økonomiske styringssystemer som anvendes i professionen inddrage relevant lovgrundlag i handlinger og løsninger, selvstændigt indsamle og vurdere relevante informationer og anvende disse til analyse af problemstillinger, selvstændigt anvende relevante styringssystemer indenfor økonomistyring, rådgive om og formidle økonomiske viden og resultater indenfor emneområderne under hensyntagen til fagområdets særlige karakter. Kompetencer: udarbejde regnskaber, budgetter og kalkulationer for hele og dele af en jordbrugsvirksomhed og analysere disse, give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger indenfor regnskab, budget og økonomisk analyse ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, indgå i en dialog med målgruppen og på basis heraf optimere løsningsforslag, tilpasse kommunikation, argumentation og formidling af økonomisk viden til den konkrete modtager, indgå i samarbejde med andre om løsning af opgaver professionelt på tværs af profession og organisation, tilegne sig ny viden og færdigheder i forhold til sin professions udvikling Husdyrproduktion Studieretningen inden for husdyrproduktion tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Husdyrbiologi Husdyrproduktion og avl Produktionsplanlægning og økonomi Husdyrbiologi (15 ECTS) Indhold: Cellelære Genetik Fysiologi Statistik Side 13

15 Mikrobiologi Den uddannede har viden om: Cellers biologi og nedarvningsforhold Udvalgte organers opbygning og funktion Husdyrenes fysiologi Næringsstofkemi og næringsstoffernes omsætning Mikrobiologi, immunologi og bekæmpelse af mikroberne analysere biologisk grundviden i relation til problemstillinger i husdyrproduktionen, analysere fysiologiske problemstillinger i relation til husdyrs livsytring, herunder ernæring og reproduktion, anvende statistiske modeller inden for biologien og vurdere forsøgsresultater, formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder af praktisk-biologisk karakter til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer: deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til biologiske elementer af husdyrproduktion, selvstændigt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for biologisk grundviden i relation til husdyrproduktion. Husdyrproduktion og avl (20 ECTS) Indhold: Reproduktion Fodring Etologi og produktionsanlæg Sundhed Avl Viden Den uddannede har viden om: Husdyrenes reproduktionsforhold, reproduktionsanalyser og strategi Husdyrenes næringsbehov, fodermidlers næringsindhold og anvendelse til forskellige dyregrupper samt fodringsstrategi og kvalitetskontrol Husdyrenes adfærd og velfærd samt produktionsanlæggets konstruktion, indretning, logistik og funktionalitet, herunder klimaforhold og gødningshåndtering Identifikation, forebyggelse og helbredelse af husdyrenes almindeligste sygdomme samt sundhedsstyring. Avlsteori, avlsværdivurdering og avlsplanlægning Side 14

16 Den studerende kan: vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder til reproduktionsstyring, sundhedsstyring og avlsplanlægning på besætningsniveau, anvende moderne avlsteori, foretage avlsmæssige analyser og udpege indsatsområder på populationsniveau, vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder for fodring og fodringsstrategier, vurdere dyrevelfærd samt opstille og udvælge løsningsmuligheder for produktionsanlæggets indretning ud fra viden om dyrenes fysiologi, sundhed og adfærd, formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder om husdyrproduktion til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer: deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til husdyrproduktion, tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til husdyrproduktion, rådgive og vejlede om husdyrproduktions- og avlsmæssige forhold. Produktionsplanlægning og økonomi (5 ECTS) Indhold: Produktionsplanlægning Produktionsøkonomi Den uddannede har viden om: Produktionsøkonomiske nøgletal Jordbrugsbedriftens økonomiske sammenhænge Dækningsbidragskalkuler Økonomisk optimering på bedriftsniveau Kapacitetsplanlægning En jordbrugsteknolog med studieretning husdyrproduktion kan: analysere og vurdere de vigtigste produktionsøkonomiske sammenhænge i en husdyrproduktionsvirksomhed, planlægge, analysere og vurdere bedriftens kapacitetsudnyttelse, beregne og formidle beslutningsgrundlag for produktionsøkonomisk optimering i en husdyrproduktionsvirksomhed. Kompetencer: En uddannet jordbrugsteknolog, studieretning husdyrproduktion kan: forestå økonomisk planlægning og rådgivning for en husdyrproduktionsvirksomhed, samarbejde om tilrettelæggelse af den daglige styring og arbejdsgang i en jordbrugsvirksomhed, Side 15

17 rådgive og vejlede i taktisk og strategisk udvikling af produktionsgrene indenfor husdyrproduktion under hensyn til gældende lovgivning Planteproduktion Studieretningen inden for planteproduktion tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Planter og jord. Plantedyrkning og - kendskab. Produktionsplanlægning og - økonomi. Planter og jord (15 ECTS) Indhold: Plantefysiologi og anatomi Jordbundslære og vækstmedier Næringsstoffernes kredsløb Mikrobiologi Den uddannede har viden om: Grundlæggende plantebiologi herunder anatomi og fysiologi Jordbundsforhold og vækstmedier i forhold til planteproduktion Næringsstofomsætning i forhold til planter, vækst og miljø Mikrobiologiske forhold omkring planteproduktion anvende og formidle basisviden i forhold til jordbrugsproduktion, indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer inden for plantebiologi og jordbundsforhold samt omsætte det til praksis. Kompetencer kombinere teori og praksis ved løsningen af plantebiologiske og jordbundsmæssige problemstillinger samt kommunikere, argumentere og formidle denne viden. Plantedyrkning og - kendskab (15 ECTS) Indhold: Plantedyrkning Plantekendskab Planteernæring og gødskning Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere Den uddannede har viden om: Side 16

18 Grundlæggende dyrkningspraksis for udvalgte kulturer. Udvalgte kulturers genetik og forædling, herunder bioteknologi Plantekendskab, herunder planternes morfologi og systematik. Planternes næringsstofforsyning De væsentligste skadevoldere, deres biologi, optræden og regulering. indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse. identificere planter relevant for fagområdet, anvende fagspecifikke styrings- og analyseredskaber og vurdere resultater. udføre tekniske beregninger og opstille løsningsforslag, diagnosticere væsentligste skadevoldere samt vurdere og planlægge forebyggelse og bekæmpelse, kombinere viden inden for plantevækst, ernæring, kulturforhold og teknik i forhold til planteproduktion, udarbejde og vurdere gødnings- og dyrkningsplaner på grundlag af lovgivning og forsøgsresultater, medvirke ved forsøgs- og afprøvningsopgaver. Kompetencer: kombinere teori og praksis ved løsningen af opgaver, udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger, kommunikere, argumentere og formidle viden i forhold til erhvervet. Produktionsplanlægning og økonomi (10 ECTS) Indhold: Produktionsplanlægning Planteproduktion og miljøstrategi Produktionsøkonomi Den uddannede har viden om: Planteproduktion på virksomhedsniveau Forhold af betydning for økonomien i planteproduktionen Samspillet mellem planteproduktion og miljø udarbejde produktionsøkonomiske kalkuler, produktionsplaner og budgetter samt vurdere produktionsøkonomien i tilknytning til planteproduktion, kombinere viden inden for plantevækst, ernæring, kulturforhold og teknik i forhold til miljøpåvirkninger. Kompetencer: Side 17

19 analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for planteproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning, kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper Miljø og Natur Studieretningen inden for Miljø og Natur tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Vidensindsamling og registrering, Vandmiljø og plantekendskab, Landskabsforvaltning. Vidensindsamling og registrering (10 ECTS) Den uddannede har viden om: Fagområdets grundlæggende elementer Praktisk jordbrug og miljø Anvende og formidle basisviden om jordbrugsproduktion Indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse Analysere og vurdere produktion og service i forhold til fagområdet. Kompetencer: Kombinere teori og praksis ved løsning af opgaver, Kommunikere, argumentere og formidle viden. Vandmiljø og plantekendskab (15 ECTS) Den uddannede har viden om: Grundlæggende viden om overfladevand og grundvand Grundlæggende plantekendskab inden for fagområdet. Indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse Udføre tekniske beregninger og opstille løsningsforslag. Kompetencer: Vurdere søer og vandløbskvalitet, udformning og pleje Side 18

20 Udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger Kommunikere, argumentere og formidle viden. Landskabsforvaltning (15 ECTS) Den uddannede har viden om: Grundlaget for landskabs- og naturforvaltning Miljø- og naturovervågning. Anvise løsningsforslag til forebyggelse af miljøproblemer i det åbne land Vurdere naturkvalitet og anvise metoder til pleje af naturområder. Kompetencer: Analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for miljø - og naturområdet ved anvendelse af teori, metoder, værktøj og lovgivning Planlægge og rådgive inden fro miljø og naturområdet Kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper. Side 19

21 5. Valgfri uddannelseselementer (15 ECTS) De valgfrie uddannelseselementer er emner der enten: går på tværs af studieretningerne og skal kvalificere den studerendes evne til at formidle sin faglige viden eller giver en yderligere specialisering inden for de enkelte studieretninger Mål for valgemner: Den studerende har fundamental kendskab til det valgte emnes metoder og anvendelsesområder. Den studerende kan anvende de grundlæggende metoder, der er knyttet til valgemnet, i en konkret, praksisnær sammenhæng. Kompetencer: Den studerende kan videreudvikle sine færdigheder inden for det valgte emne og kan samarbejde med andre om et projekt, både formidlingsmæssigt og fagligt. Side 20

22 6. Praktik (15 ECTS) Formål Formålet med praktikken som jordbrugsteknolog er at give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til uddannelsens formål. Placering Praktikken placeres på 4. semester dog kan 2 uger placeres tidligere i uddannelsen. Indhold Den studerende tilrettelægger praktikforløbet i samarbejde med virksomhed og uddannelsesinstitution, herunder sted, tidspunkt, indhold og fokusområde for praktikforløbet. Praktikken kan desuden skabe grundlag for arbejdet med det afsluttende eksamensprojekt. Læringsmål for praktikken Den studerende opnår viden om fagområdets praksis. Den studerende kan: analysere og vurdere praksisnære problemstillinger anvende teori til opstilling af løsningsmuligheder formidle problemstillinger og løsningsforslag. Kompetencer: Den studerende kan: kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver løse opgaver sammen med andre på tværs af profession of organisation reflektere teoretisk over anvendelse af begreber og metoder inden for professionen og for det valgte fokusområde. Bedømmelse og evaluering af praktikken Skriftlig rapport, som bedømmes ved intern eksamen med bestået / ikke bestået. Rapporten skal indeholde en koncentreret beskrivelse af det eller de behandlede fokusområder i praktikperioden, samt hvordan den studerende arbejdede konkret med disse i forløbet. Retningslinjer for praktikken I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. I løbet af studiet etablerer den studerende de nødvendige relationer mhp. praktikaftaler. Erhvervsakademiet understøtter denne proces. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og kontaktpersonen/vejlederen i fællesskab (senest ultimo 3.semester) mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden, som skal godkendes af institutio- Side 21

Studieordning Jordbrugsteknolog- uddannelsen (AK)

Studieordning Jordbrugsteknolog- uddannelsen (AK) Studieordning Jordbrugsteknolog- uddannelsen (AK) Version 3 August 2011 Academy Profession Degree Program in Agro Business and Landscape Management. Forord Denne studieordning er udarbejdet for jordbrugsteknologuddannelsen,

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik STUDIEORDNING Version 21. marts 2011 Denne studieordning gælder fra august 2012 optaget,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum CB-møde nr. 25, bilag 6a Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum med have- og parkingeniører rer Arbejdsområder: Design, udvikling, drift og pleje af byens grønne områder Ledelse af projektudførelse,

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner. August 2012 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN?

HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN? PROFESSIONSBACHELOR I JORDBRUGSVIRKSOMHED HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN? HAR DU LYST TIL AT UDFORDRE DIG SELV OG TAGE ET VIGTIGT SKRIDT I RET- NINGEN AF JOB INDEN FOR RÅDGIVNING, PROJEKTLEDELSE, ØKONOMISTYING,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere