Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole"

Transkript

1 Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

2 Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på Jordbrugsteknologuddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Den beskriver også de krav, uddannelsen stiller til de studerende om bl.a. praktik, prøver og merit. Studieordningen består af en fællesdel og en institutionsdel, hvor fællesdelen er gældende for alle godkendte udbydere af uddannelsen, og institutionsdelen er tilpasset de lokale forhold hos de enkelte udbydere. Studieordningen udmøntes i en uddannelsesplan, der nærmere beskriver uddannelsens aktuelle indhold. Uddannelsen gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) og Dalum Landbrugsskole, og undervisningen foregår på Dalum Landbrugsskole. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Jordbrugsteknolog AK. På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree Programme in Agro Business and Landscape Management. Tietgen Business College & Dalum Landbrugsskole September 2011 Side 1

3 Indhold Forord... 1 Indhold Lovgrundlag for uddannelsen Adgangskrav til uddannelsen Merit Uddannelsens struktur Varighed og ECTS point Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte... 5 Viden... 5 Færdigheder... 6 Kompetencer Kerneområder i den obligatoriske del (40 ECTS) Kerneområder inden for studieretningerne (40 ECTS) Jordbrugsøkonomi og driftsledelse Husdyrproduktion Planteproduktion Miljø og Natur Valgfri uddannelseselementer (15 ECTS) Praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS) Eksamensordning Andre forhold Studier i udlandet og meritoverførsel Orlov Dispensation fra studieordningen Klager Ikrafttrædelse Undervisningen Pædagogiske principper Kvalitetssikring Samarbejdspartnere Deltagelse i undervisning Side 2

4 1. Lovgrundlag for uddannelsen Studieordningen reguleres af følgende love: Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Uddannelsesbekendtgørelsen: nr om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (Jordbrugsteknolog AK) Kvalitetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 106 af 9.februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 782 af 17. August 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen 1.2 Adgangskrav til uddannelsen Adgang til uddannelsen har personer, som har: 1. En relevant erhvervsuddannelse som dyrepasser, anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner, skov- og landskabstekniker eller en jordbrugsuddannelse, eller 2. En anden relevant erhvervsuddannelse med Matematik på C-niveau og enten naturfag på C-niveau eller kemi på C-niveau eller fysik på C-niveau, eller 3. Gymnasial uddannelse (alm. Stud., hf, hhx, htx). Med matematik og kemi på C- niveau. Ansøgere, som ikke opfylder de generelle adgangskrav, vil kunne optages, hvis de ud fra en merit- og realkompetenceafklaring vurderes egnede. 1.3 Merit Skolen kan tildele ansøgerne til uddannelsen merit for allerede gennemførte uddannelseselementer på samme eller tilsvarende niveau. Ansøgere som har gennemført Agrarøkonomuddannelsen kan tildeles op til 1 års merit. Side 3

5 2. Uddannelsens struktur 2.1 Varighed og ECTS point Uddannelsen er en kort videregående uddannelse (Erhvervsakademiuddannelse AK) med en varighed på 2 år fordelt over 4 semestre. Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt point efter European Credit Transfer System (ECTS point). Et studenterårsværk svarer til 60 ECTS point og hele uddannelsen svarer til 120 ECTS point. 30 timers studieaktivitet svarer til 1 ECTS point. Uddannelsen består af: Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 40 ECTS-point, der er fælles for de studerende. 6 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 40 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én: o Jordbrugsøkonomi og driftsledelse o Bygninger og teknik (udbydes pt. ikke i Odense) o Husdyrproduktion o Planteproduktion o Landskab og anlæg (udbydes pt. ikke i Odense) o Miljø og natur Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point Ca. 10 ugers praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point Et afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS-point. Kerneområder Uddannelsen er opdelt i et antal kerneområder, som beskriver de overordnede læringsmål for uddannelsen. Specialisering Specialiseringen bygger på den studerendes valg af studieretning, valgfrie elementer og praktiksted. Praktikperiode Den studerende gennemfører et praktikforløb i 4. semester med tilknytning til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. Afsluttende eksamensprojekt Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. Side 4

6 2.2 Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for jordbrug er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver i forbindelse med formidling, rådgivning, produktion og ledelse inden for jordbrug. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet under uddannelsens kerneområder. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet jordbrugsteknolog skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede jordbrugsteknolog har viden om branchens struktur og placering i samfundet både nationalt og globalt, anvendte teorier, metoder og praksis i relation til professionen, teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden og relevant lovgrundlag. Den uddannede inden for studieretningen økonomi og driftsledelse har tillige viden om politiske, markedsmæssige og økonomiske forhold af betydning for jordbrugserhvervet, økonomiske styringssystemer inden for jordbrugserhvervet og handel med jordbrugsvirksomheder. Den uddannede inden for studieretningen husdyrproduktion har tillige viden om husdyrbiologi, herunder anatomi, fysiologi, reproduktion samt arvelighedslære og bioteknologi, fodermidlernes fremskaffelse og kemiske sammensætning i forhold til foderudnyttelse, foderoptagelse og næringsstofomsætning og det omgivende miljø, husdyrenes adfærdsbiologi i relation til velfærd og produktionssystemer, samt de væsentligste husdyrsygdomme og deres biologi samt sygdomssymptomer, forebyggelse og helbredelse. Den uddannede inden for studieretningen planteproduktion har tillige viden om plantebiologi, herunder planternes morfologi, systematik, anatomi, fysiologi, formering samt planteforædling og bioteknologi, jordbundsforhold, næringsstofomsætning og dyrkningsteknik inden for planteproduktion og det omgivende miljø og skadevoldere, deres biologi og adfærd samt regulering heraf. Den uddannede inden for studieretningen miljø og natur har tillige viden om økologi og miljø inden for jord- og vandmiljø, planter og dyr, lovgrundlag og forvaltning inden for landskabs- og miljøområdet, forebyggelse af miljøproblemer i det åbne land, naturforvaltning og naturkvalitet og miljø- og naturovervågning i land- og vandområder. Side 5

7 Færdigheder Den uddannede jordbrugsteknolog kan: forstå og formidle viden om virksomhedens organisation, styring, tilpasning og udvikling, anvende ledelsesteorier og formidle faglig viden, vurdere produktion og service i forhold til metoder og lovgivning, bearbejde problemstillinger, udarbejde løsningsforslag og vurdere deres effekt og udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger samt anvende relevante styringssystemer inden for projekt-, produktions-, økonomi-, kvalitets- og miljøstyring. Den uddannede inden for studieretningen økonomi og driftsledelse kan tillige formidle og rådgive inden for økonomi, indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer til analyse af økonomiske problemstillinger og udarbejde løsningsforslag inden for det økonomiske og strategiske område og vurdere effekten heraf. Den uddannede inden for studieretningen husdyrproduktion kan tillige anvende fagspecifikke styrings- og analyseredskaber og vurdere resultater, udarbejde og vurdere foderplaner ud fra fordøjelighed, kvalitet, foderoptimering, forsøgsresultater og lovgivning, udarbejde og vurdere avls- og reproduktionsplaner på grundlag af avlsmæssige nøgletal og viden om bioteknologi, udarbejde planer for produktionsstyringssystemernes indretning og anvendelse i relation til husdyrenes velfærd og sundhed og udarbejde produktionsøkonomiske budgetter og vurdere produktionsøkonomien i tilknytning til husdyrproduktionen. Den uddannede inden for studieretningen planteproduktion kan tillige anvende fagspecifikke styrings- og analyseredskaber og vurdere resultater, udarbejde og vurdere gødnings- og dyrkningsplaner på grundlag af lovgivning og forsøgsresultater, vurdere forebyggelses- og bekæmpelsesbehov i forhold til sygdomme og skadevoldere, udarbejde produktionsøkonomiske kalkuler, produktionsplaner og budgetter samt vurdere produktionsøkonomien inden for planteproduktion og formidle viden om planteproduktion. Den uddannede inden for studieretningen miljø og natur kan tillige indsamle data og foretage registreringer af tilstanden i jord, vand og luft samt vurdere resultaterne, indgå i projektering, styring og vedligeholdelse af miljøforbedrende anlæg, opmåle, udforme og pleje naturområder, anvende it og relevant software, herunder GIS, og formidle viden om miljø og natur. Side 6

8 Kompetencer Den uddannede jordbrugsteknolog kan: håndtere komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag, arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver, deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og tilegne sig ny viden og færdigheder i relation til professionens udvikling. Den uddannede inden for studieretningen økonomi og driftsledelse kan tillige vurdere økonomiske, ledelsesmæssige og strategiske problemstillinger ved anvendelse af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, håndtere opgaver inden for økonomi, ledelse og strategi og deltage i løsningen af konkrete opgaver inden for økonomi, ledelse og strategi. Den uddannede inden for studieretningen husdyrproduktion kan tillige håndtere konkrete problemstillinger inden for husdyrproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning, formidle og rådgive indenfor husdyrproduktion og kombinere viden og færdigheder inden for husdyrproduktion samt vurdere kilder og løsningsforslag. Den uddannede inden for studieretningen planteproduktion kan tillige håndtere konkrete problemstillinger inden for planteproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning, rådgive og vejlede praktikere inden for planteproduktion, kombinere viden og færdigheder inden for planteproduktion og vurdere kilder og løsningsforslag samt medvirke ved forsøgs- og afprøvningsopgaver. Den uddannede inden for studieretningen miljø og natur kan tillige håndtere løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for miljø og natur ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, vurdere og formidle miljø- og naturrelaterede problemstillinger, rådgivning om og håndtering af problemstillinger inden for miljø- og naturområdet og planlægge og gennemføre registreringer, opmålinger og prøvetagning på miljøog naturområdet. Side 7

9 3. Kerneområder i den obligatoriske del (40 ECTS) Globalisering Erhvervs- og virksomhedslære Ledelse og kommunikation Jordbrugets styringssystemer Globalisering (5 ETCS) Den uddannede jordbrugsteknolog har viden om: Branchens struktur og placering i det danske samfund og globalt Teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden Sit erhverv i en række globale forhold, herunder økonomi, samhandel, udvikling og kultur Den uddannede jordbrugsteknolog kan: læse og forstå fagtekster på et fremmedsprog, analysere og vurdere produktion og service i forhold til globale forhold, indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse til analyse af problemstillinger. Kompetencer: Den uddannede jordbrugsteknolog kan: relatere afgrænsede områder af sin profession til globale forhold, samarbejde med mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. Erhvervs - og virksomhedslære (10 ETCS) Den uddannede jordbrugsteknolog har viden om: anvendte teorier, metoder og praksis i relation til professionen, teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden. Den uddannede jordbrugsteknolog kan: anvende og formidle basisviden om virksomhedens organisation, styring, tilpasning og udvikling, analysere og forstå sammenhængen mellem en virksomheds målsætning, udvikling, aktiviteter, økonomi, styring og salg, udføre økonomiske beregninger og opstille løsningsforslag. Kompetence: Den uddannede jordbrugsteknolog kan: bearbejde brancherelevante problemstillinger inden for emnerne, kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver inden for emnerne. Side 8

10 Ledelse og kommunikation (10 ETCS) Den uddannede har viden om: Anvendte teorier, metoder og praksis i relation til emnerne Teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden Relevant lovgrundlag som knytter sig til emnerne Færdigheder anvende og formidle basisviden om virksomhedens ledelse og styring, analysere og forstå sammenhængen mellem en virksomheds ide, vision og mission, anvende ledelsesteorier og vurdere samarbejdsrelationer internt og eksternt, formidle og rådgive fagligt så form og indhold, er tilpasset målgruppen, planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver i forbindelse med formidling, rådgivning og ledelse. Kompetencer analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, løse opgaver professionelt i samarbejde med andre på tværs af profession og organisation, tilegne sig ny viden og færdigheder i forhold til sin professions udvikling. Jordbrugets styringssystemer (15 ETCS) Viden Den uddannede har viden om: Anvendte teorier, metoder og praksis i relation til professionen Teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden Relevant lovgrundlag som knytter sig til professionen Færdigheder forstå og anvende styringssystemer til analyse, planlægning og styring i virksomheden, udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger, udføre tekniske og økonomisk beregninger og opstille løsningsforslag. Kompetencer selvstændigt bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag, Side 9

11 analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver. Side 10

12 4. Kerneområder inden for studieretningerne (40 ECTS) 4.1. Jordbrugsøkonomi og driftsledelse Studieretningen inden for jordbrugsøkonomi og driftsledelse tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Etablering og skat Makroøkonomi og strategi Jordbrugsøkonomisk regnskab, budget og analyse Etablering og skat (15 ECTS) Indhold: Finansiering og investering Etablering Skat Jura Den uddannede har: Kendskab til lovgivning og detaljeret viden om praksis omkring handel med jordbrugsvirksomheder, finansiering, gælds- og formuepleje, selskabsdannelse og generationsskifte, Viden om investeringsteori og beregninger, Viden om lovgivning og praksis omkring skatteopgørelse, skatteplanlægning og skattebetaling, Viden om teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden og relevante beregninger. selvstændigt indsamle, bearbejde, analysere og vurdere relevante informationer ved etablering, investeringer, afvikling og ved løbende drift af en jordbrugsvirksomhed, selvstændigt udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag tilpasset den konkrete situation og vurdere effekten af de foreslåede løsninger. Kompetencer: selvstændigt bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger indenfor emneområderne på et analytisk og metodisk grundlag, indgå i en dialog med målgruppen og på basis heraf optimere løsningsforslag, indgå i samarbejde med andre om løsning af opgaver professionelt på tværs af profession og organisation, tilegne sig ny viden og færdigheder indenfor emneområderne i forhold til sin professions udvikling. Side 11

13 Makroøkonomi og strategi (10 ECTS) Indhold: Makroøkonomi Jordbrugspolitik Strategi Markedsføring Den uddannede har: Viden om politiske, markedsmæssige og økonomiske forhold af betydning for jordbrugserhvervet Kendskab til branchens struktur og placering i samfundet nationalt og globalt Viden om teorier og modeller, der beskriver samspil mellem virksomheden og det omgivende samfund selvstændigt indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse til analyse af problemstillinger indenfor emneområderne, selvstændigt analysere og forstå sammenhængen mellem en virksomheds omgivende samfund og virksomhedens målsætning, udvikling, aktiviteter, økonomi, styring og salg, selvstændigt udarbejde en samlet strategiplan for en udvalgt branche eller virksomhed. Kompetencer: selvstændigt bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag, forenkle komplekse problemstillinger og kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper, indgå i en dialog med målgruppen og på basis heraf optimere løsningsforslag, i samarbejde med opdragsgiver udarbejde og implementere relevante strategiplaner, indgå i samarbejde med andre om løsning af opgaver professionelt på tværs af profession og organisation, analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger indenfor det økonomiske og markedsmæssige felt. Jordbrugsøkonomisk regnskab, budget og analyse (15 ECTS) Indhold: Regnskab Budgettering og planlægning Økonomisk analyse Side 12

14 Viden Den uddannede har: Viden om lovgivning, anvendte teorier, metoder og indgående viden om praksis i relation til emnerne Viden om teori og metode i forhold til informationssøgning, beregning og formidling af viden Detaljeret viden om konkrete, aktuelle økonomiske styringssystemer som anvendes i professionen inddrage relevant lovgrundlag i handlinger og løsninger, selvstændigt indsamle og vurdere relevante informationer og anvende disse til analyse af problemstillinger, selvstændigt anvende relevante styringssystemer indenfor økonomistyring, rådgive om og formidle økonomiske viden og resultater indenfor emneområderne under hensyntagen til fagområdets særlige karakter. Kompetencer: udarbejde regnskaber, budgetter og kalkulationer for hele og dele af en jordbrugsvirksomhed og analysere disse, give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger indenfor regnskab, budget og økonomisk analyse ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning, indgå i en dialog med målgruppen og på basis heraf optimere løsningsforslag, tilpasse kommunikation, argumentation og formidling af økonomisk viden til den konkrete modtager, indgå i samarbejde med andre om løsning af opgaver professionelt på tværs af profession og organisation, tilegne sig ny viden og færdigheder i forhold til sin professions udvikling Husdyrproduktion Studieretningen inden for husdyrproduktion tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Husdyrbiologi Husdyrproduktion og avl Produktionsplanlægning og økonomi Husdyrbiologi (15 ECTS) Indhold: Cellelære Genetik Fysiologi Statistik Side 13

15 Mikrobiologi Den uddannede har viden om: Cellers biologi og nedarvningsforhold Udvalgte organers opbygning og funktion Husdyrenes fysiologi Næringsstofkemi og næringsstoffernes omsætning Mikrobiologi, immunologi og bekæmpelse af mikroberne analysere biologisk grundviden i relation til problemstillinger i husdyrproduktionen, analysere fysiologiske problemstillinger i relation til husdyrs livsytring, herunder ernæring og reproduktion, anvende statistiske modeller inden for biologien og vurdere forsøgsresultater, formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder af praktisk-biologisk karakter til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer: deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til biologiske elementer af husdyrproduktion, selvstændigt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for biologisk grundviden i relation til husdyrproduktion. Husdyrproduktion og avl (20 ECTS) Indhold: Reproduktion Fodring Etologi og produktionsanlæg Sundhed Avl Viden Den uddannede har viden om: Husdyrenes reproduktionsforhold, reproduktionsanalyser og strategi Husdyrenes næringsbehov, fodermidlers næringsindhold og anvendelse til forskellige dyregrupper samt fodringsstrategi og kvalitetskontrol Husdyrenes adfærd og velfærd samt produktionsanlæggets konstruktion, indretning, logistik og funktionalitet, herunder klimaforhold og gødningshåndtering Identifikation, forebyggelse og helbredelse af husdyrenes almindeligste sygdomme samt sundhedsstyring. Avlsteori, avlsværdivurdering og avlsplanlægning Side 14

16 Den studerende kan: vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder til reproduktionsstyring, sundhedsstyring og avlsplanlægning på besætningsniveau, anvende moderne avlsteori, foretage avlsmæssige analyser og udpege indsatsområder på populationsniveau, vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder for fodring og fodringsstrategier, vurdere dyrevelfærd samt opstille og udvælge løsningsmuligheder for produktionsanlæggets indretning ud fra viden om dyrenes fysiologi, sundhed og adfærd, formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder om husdyrproduktion til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer: deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til husdyrproduktion, tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til husdyrproduktion, rådgive og vejlede om husdyrproduktions- og avlsmæssige forhold. Produktionsplanlægning og økonomi (5 ECTS) Indhold: Produktionsplanlægning Produktionsøkonomi Den uddannede har viden om: Produktionsøkonomiske nøgletal Jordbrugsbedriftens økonomiske sammenhænge Dækningsbidragskalkuler Økonomisk optimering på bedriftsniveau Kapacitetsplanlægning En jordbrugsteknolog med studieretning husdyrproduktion kan: analysere og vurdere de vigtigste produktionsøkonomiske sammenhænge i en husdyrproduktionsvirksomhed, planlægge, analysere og vurdere bedriftens kapacitetsudnyttelse, beregne og formidle beslutningsgrundlag for produktionsøkonomisk optimering i en husdyrproduktionsvirksomhed. Kompetencer: En uddannet jordbrugsteknolog, studieretning husdyrproduktion kan: forestå økonomisk planlægning og rådgivning for en husdyrproduktionsvirksomhed, samarbejde om tilrettelæggelse af den daglige styring og arbejdsgang i en jordbrugsvirksomhed, Side 15

17 rådgive og vejlede i taktisk og strategisk udvikling af produktionsgrene indenfor husdyrproduktion under hensyn til gældende lovgivning Planteproduktion Studieretningen inden for planteproduktion tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Planter og jord. Plantedyrkning og - kendskab. Produktionsplanlægning og - økonomi. Planter og jord (15 ECTS) Indhold: Plantefysiologi og anatomi Jordbundslære og vækstmedier Næringsstoffernes kredsløb Mikrobiologi Den uddannede har viden om: Grundlæggende plantebiologi herunder anatomi og fysiologi Jordbundsforhold og vækstmedier i forhold til planteproduktion Næringsstofomsætning i forhold til planter, vækst og miljø Mikrobiologiske forhold omkring planteproduktion anvende og formidle basisviden i forhold til jordbrugsproduktion, indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer inden for plantebiologi og jordbundsforhold samt omsætte det til praksis. Kompetencer kombinere teori og praksis ved løsningen af plantebiologiske og jordbundsmæssige problemstillinger samt kommunikere, argumentere og formidle denne viden. Plantedyrkning og - kendskab (15 ECTS) Indhold: Plantedyrkning Plantekendskab Planteernæring og gødskning Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere Den uddannede har viden om: Side 16

18 Grundlæggende dyrkningspraksis for udvalgte kulturer. Udvalgte kulturers genetik og forædling, herunder bioteknologi Plantekendskab, herunder planternes morfologi og systematik. Planternes næringsstofforsyning De væsentligste skadevoldere, deres biologi, optræden og regulering. indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse. identificere planter relevant for fagområdet, anvende fagspecifikke styrings- og analyseredskaber og vurdere resultater. udføre tekniske beregninger og opstille løsningsforslag, diagnosticere væsentligste skadevoldere samt vurdere og planlægge forebyggelse og bekæmpelse, kombinere viden inden for plantevækst, ernæring, kulturforhold og teknik i forhold til planteproduktion, udarbejde og vurdere gødnings- og dyrkningsplaner på grundlag af lovgivning og forsøgsresultater, medvirke ved forsøgs- og afprøvningsopgaver. Kompetencer: kombinere teori og praksis ved løsningen af opgaver, udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger, kommunikere, argumentere og formidle viden i forhold til erhvervet. Produktionsplanlægning og økonomi (10 ECTS) Indhold: Produktionsplanlægning Planteproduktion og miljøstrategi Produktionsøkonomi Den uddannede har viden om: Planteproduktion på virksomhedsniveau Forhold af betydning for økonomien i planteproduktionen Samspillet mellem planteproduktion og miljø udarbejde produktionsøkonomiske kalkuler, produktionsplaner og budgetter samt vurdere produktionsøkonomien i tilknytning til planteproduktion, kombinere viden inden for plantevækst, ernæring, kulturforhold og teknik i forhold til miljøpåvirkninger. Kompetencer: Side 17

19 analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for planteproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning, kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper Miljø og Natur Studieretningen inden for Miljø og Natur tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Vidensindsamling og registrering, Vandmiljø og plantekendskab, Landskabsforvaltning. Vidensindsamling og registrering (10 ECTS) Den uddannede har viden om: Fagområdets grundlæggende elementer Praktisk jordbrug og miljø Anvende og formidle basisviden om jordbrugsproduktion Indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse Analysere og vurdere produktion og service i forhold til fagområdet. Kompetencer: Kombinere teori og praksis ved løsning af opgaver, Kommunikere, argumentere og formidle viden. Vandmiljø og plantekendskab (15 ECTS) Den uddannede har viden om: Grundlæggende viden om overfladevand og grundvand Grundlæggende plantekendskab inden for fagområdet. Indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse Udføre tekniske beregninger og opstille løsningsforslag. Kompetencer: Vurdere søer og vandløbskvalitet, udformning og pleje Side 18

20 Udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger Kommunikere, argumentere og formidle viden. Landskabsforvaltning (15 ECTS) Den uddannede har viden om: Grundlaget for landskabs- og naturforvaltning Miljø- og naturovervågning. Anvise løsningsforslag til forebyggelse af miljøproblemer i det åbne land Vurdere naturkvalitet og anvise metoder til pleje af naturområder. Kompetencer: Analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for miljø - og naturområdet ved anvendelse af teori, metoder, værktøj og lovgivning Planlægge og rådgive inden fro miljø og naturområdet Kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper. Side 19

21 5. Valgfri uddannelseselementer (15 ECTS) De valgfrie uddannelseselementer er emner der enten: går på tværs af studieretningerne og skal kvalificere den studerendes evne til at formidle sin faglige viden eller giver en yderligere specialisering inden for de enkelte studieretninger Mål for valgemner: Den studerende har fundamental kendskab til det valgte emnes metoder og anvendelsesområder. Den studerende kan anvende de grundlæggende metoder, der er knyttet til valgemnet, i en konkret, praksisnær sammenhæng. Kompetencer: Den studerende kan videreudvikle sine færdigheder inden for det valgte emne og kan samarbejde med andre om et projekt, både formidlingsmæssigt og fagligt. Side 20

22 6. Praktik (15 ECTS) Formål Formålet med praktikken som jordbrugsteknolog er at give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til uddannelsens formål. Placering Praktikken placeres på 4. semester dog kan 2 uger placeres tidligere i uddannelsen. Indhold Den studerende tilrettelægger praktikforløbet i samarbejde med virksomhed og uddannelsesinstitution, herunder sted, tidspunkt, indhold og fokusområde for praktikforløbet. Praktikken kan desuden skabe grundlag for arbejdet med det afsluttende eksamensprojekt. Læringsmål for praktikken Den studerende opnår viden om fagområdets praksis. Den studerende kan: analysere og vurdere praksisnære problemstillinger anvende teori til opstilling af løsningsmuligheder formidle problemstillinger og løsningsforslag. Kompetencer: Den studerende kan: kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver løse opgaver sammen med andre på tværs af profession of organisation reflektere teoretisk over anvendelse af begreber og metoder inden for professionen og for det valgte fokusområde. Bedømmelse og evaluering af praktikken Skriftlig rapport, som bedømmes ved intern eksamen med bestået / ikke bestået. Rapporten skal indeholde en koncentreret beskrivelse af det eller de behandlede fokusområder i praktikperioden, samt hvordan den studerende arbejdede konkret med disse i forløbet. Retningslinjer for praktikken I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. I løbet af studiet etablerer den studerende de nødvendige relationer mhp. praktikaftaler. Erhvervsakademiet understøtter denne proces. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og kontaktpersonen/vejlederen i fællesskab (senest ultimo 3.semester) mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden, som skal godkendes af institutio- Side 21

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog) BEK nr 169 af 16/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen

Jordbrugsteknologuddannelsen August 2010 Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) BEK nr 712 af 06/07/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Gennemføres i samarbejde med Dalum Landbrugsskole.

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Gennemføres i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Gennemføres i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen

Jordbrugsteknologuddannelsen Oktober 2009 Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen

Læs mere

Studieordning. Studieordning for Jordbrugsteknolog

Studieordning. Studieordning for Jordbrugsteknolog Studieordning for Jordbrugsteknolog Jordbrugsteknolog Side 0 august 2011 Jordbrugsteknolog Side 1 august 2011 Denne studieordning fastlægger de nærmere regler, rettigheder og forpligtelser, der gælder

Læs mere

Studieordning Jordbrugsteknolog- uddannelsen (AK)

Studieordning Jordbrugsteknolog- uddannelsen (AK) Studieordning Jordbrugsteknolog- uddannelsen (AK) Version 3 August 2011 Academy Profession Degree Program in Agro Business and Landscape Management. Forord Denne studieordning er udarbejdet for jordbrugsteknologuddannelsen,

Læs mere

Studieordning for Jordbrugsteknolog (AK) 2014-2016. Erhvervsakademiuddannelse inden for Jordbrug (AK)

Studieordning for Jordbrugsteknolog (AK) 2014-2016. Erhvervsakademiuddannelse inden for Jordbrug (AK) Studieordning for Jordbrugsteknolog (AK) 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for Jordbrug (AK) Forord Studieordningen for Jordbrugsteknologuddannelsen er opdelt i en fællesdel og en særskilt del

Læs mere

Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen

Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen 2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK), AP Graduate in Agro Business and Landscape Management August 2015 Indhold Indhold

Læs mere

Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen

Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen 2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK), AP Graduate in Agro Business and Landscape Management August 2016 Indhold Indhold

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2014-2016 Jordbrugsvirksomhed Miljø- og jordbrugsbachelor Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 1. sept. 2014 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål...

Læs mere

Valgfrie uddannelseselementer

Valgfrie uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer Studieordning for jordbrugsteknolog August 2014 2 sfortegnelse 1 og projekter... 3 1.1 Økonomi og driftsledelse... 3 1.2 Bygninger og teknik... 4 1.3 Husdyr Kvæg... 5 1.4

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år)

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Formål: Faget skal kvalificere den studerende til nyudvikling, videreudvikling og integration af itsystemer af forskellige typer på et systematisk

Læs mere

1. Studieordningens rammer

1. Studieordningens rammer 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 3 1.2. Overgangsordninger... 3 1.3. Uddannelsens rammer... 3 1.4. Oversigt over uddannelsen... 4 1.5. Optagelse... 4 1.6. Uddannelsens

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik STUDIEORDNING Version 21. marts 2011 Denne studieordning gælder fra august 2012 optaget,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT PRODUKTIONSLEDER AFSLUTTENDE PROJEKT 2011 Målet For at blive produktionsleder, skal du vise, at du

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed August 2015 Indhold Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere