ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid Kendelse af 26. september 2012 (J.nr ). Selskab pålagt at indsende revideret årsrapport. Selskabslovens 133, stk. 1, samt årsregnskabslovens 161, nr. 3. (Lars Holtug, Anders Hjulmand og Steen Mejer) Ved en skrivelse af 23. januar 2012 har K ApS klaget over, at Erhvervsstyrelsen ved skrivelse af 20. december 2011 har pålagt selskabet at bringe en overtrædelse af bogføringsloven til ophør samt at indsende årsrapporten for 2009 i behørig stand. Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Erhvervsstyrelsen i en redegørelse af 21. marts 2012 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: Sagens faktiske omstændigheder Erhvervsstyrelsen [Erhvervsstyrelsen blev etableret den 1. januar Erhvervsstyrelsens opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og It- og Telestyrelsen.] påbød i afgørelse af 29. oktober 2010 virksomheden at indsende en revideret årsrapport for regnskabsåret Virksomheden påklagede efterfølgende styrelsens afgørelse til Erhvervsankenævnet. Ankenævnet tiltrådte styrelsens afgørelse af 29. oktober 2010 i kendelse af 19. august På baggrund af Erhvervsankenævnets kendelse af 19. august 2011 pålagde styrelsen i brev af 26. september 2011 K ApS at indsende et revideret årsregnskab for regnskabsåret Styrelsen modtog den 2. november 2011 en ny årsrapport for K ApS for regnskabsåret Det fremgik af revisors påtegning, at: Da vi er valgt efter statusdagen har vi ikke mulighed for at vurdere varebeholdning DKK og må derfor tage forbehold for værdien af denne post. Vi har ikke fået forelagt en debitorliste på DKK til kontrol og gennemgang, så vi må tage forbehold for denne post. Vi er ikke blevet forelagt et anlægskartotek på DKK , og må derfor tage forbehold for denne post. Vi er ikke blevet præsenteret for posten periodeafgrænsningsposter på DKK og må tage forbehold for denne post.

2 - 2 - Regnskabsåret 2008 er ikke revideret så vi vil tage forbehold for primobalancen 2009 og sammenligningstallene for Vi er blevet præsenteret for en delvis bogføring 2009, så vi må tage forbehold for fuldstændighed og for overholdelse af bogføringsloven. Da vi ikke kan sikre os kontrol og transaktionsspor må vi tage forbehold for om alle gældsposter, aktiver indtægter og udgifter er medtaget. Konklusion Vi kan ikke udtale os om regnskabet og kan derfor ikke afgive en konklusion. De i revisors påtegning nævnte regnskabsposter udgør samtlige aktiver i virksomheden. Desuden har den mangelfulde bogføring, som nævnt, medført, at revisor må tage forbehold for fuldstændigheden af samtlige gældsposter og aktiver i balancen samt af samtlige indtægter og udgifter i resultatopgørelsen. På baggrund af revisors forbehold og den manglende konklusion, anså styrelsen ikke årsrapporten for revideret. Styrelsen påbød derfor i brev af 20. december 2011 igen virksomheden at indsende en revideret årsrapport for Styrelsen skrev desuden i sit brev af 20. december 2011, at styrelsen har forståelse for, at det i visse situationer kan være umuligt for revisor at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis. I den konkrete sag vurderes det dog, at det for hovedparten af de poster, som revisor har taget forbehold for, er muligt at gennemføre en revision. I Erhvervsstyrelsens afgørelse af 20. december 2011 hedder det: Overtrædelse af bogføringsloven og krav om indsendelse af revideret årsrapport for K ApS, CVR-nr. for regnskabsåret 2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har gennemgået selskabets årsrapport for 2009, som blev modtaget den 2. november Gennemgangen har vist, at der er sket overtrædelse af bogføringsloven, og at revisor ikke har kunnet afgive en konklusion på revisionen af årsrapporten for Manglende revision af årsrapporten

3 - 3 - I styrelsens afgørelse af 29. oktober 2010 vedrørende årsrapporten for 2009 blev K ApS pålagt at indsende en årsrapport for 2009 revideret af en godkendt revisor. Erhvervsankenævnet tiltrådte styrelsens afgørelse af 29. oktober 2010 i Erhvervsankenævnets kendelse af 19. august Gennemgangen af årsrapporten for 2009, som blev modtaget 2. november 2011, har vist, at revisor ikke har været i stand til at konkludere på sin revision af årsrapporten. Revisor angiver således i sit forbehold på årsrapportens side 3 og 4, at han eksempelvis ikke har fået udleveret tilstrækkeligt materiale til gennemførsel af revisionen for posterne debitorer, anlægsaktiver og periodeafgrænsningsposter. I henhold til årsregnskabslovens 135, stk. 1, skal en virksomhed, der har pligt til at udarbejde en årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, som udgangspunkt lade sit årsregnskab revidere af en eller flere revisorer. Det følger videre af selskabslovens 133, stk. 1, at ledelsen i et kapitalselskab skal give enhver revisor, der er valgt af generalforsamlingen, og som skal erklære sig om selskabets forhold, de oplysninger, som anses af betydning for bedømmelsen af selskabet. Da virksomheden ikke har givet revisor tilstrækkeligt med oplysninger til brug for sin bedømmelse om selskabets forhold, anses årsrapporten ikke for værende behørigt revideret. Senest 31. januar 2012 bedes derfor indsendt en revideret årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven, jf. årsregnskabsloven 161, nr. 3. Styrelsen har forståelse for, at det på i visse situationer kan være umuligt for revisor at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis. I den konkrete sag vurderes det dog, at det for hovedparten af de poster, som revisor har taget forbehold for, er muligt at gennemføre en revision. Overtrædelse af bogføringsloven Revisionspåtegningen i årsrapporten for 2009 indeholder en supplerende oplysning fra revisor, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1. Revisor angiver i afsnittet Forbehold i sin erklæring på årsrapportens side 4, at der tages forbehold for fuldstændighed og overholdelse af bogføringsloven. Det formodes på denne baggrund, at virksomheden overtræder bogføringslovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om god bogføringsskik og krav til registreringer, jf. bogføringslovens 6-7. Det fremgår således af bogføringslovens 6:

4 - 4 - Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug. Det følger videre af bogføringslovens 7, at alle transaktioner skal registreres nøjagtigt. Som virksomhedens øverste ledelse pålægger styrelsen dig at bringe overtrædelsen til ophør, jf. årsregnskabslovens 161. Styrelsen skal således senest 3 måneder fra dato have modtaget en erklæring fra en godkendt revisor om, at de forhold, som medførte revisors forbehold angående bogføringsloven, er bragt i overensstemmelse med bogføringsloven. Såfremt erklæringen ikke modtages inden for den givne frist, vil styrelsen pålægge virksomhedens ledelse tvangsbøder, indtil erklæringen er modtaget i styrelsen, jf. årsregnskabslovens 162, stk. 1, nr. 3. Afslutning Den meddelte frist til berigtigelse af årsrapporten medfører ikke, at indsendelsesfristen i årsregnskabslovens 138, stk. 1, afbrydes. Indsendelsespligten anses først for opfyldt, når årsrapporten er modtaget i styrelsen i behørig stand. Dette brev skal derfor samtidig anses som et påkrav om indsendelse af årsrapporten i behørig stand, jf. årsregnskabslovens 150. Er den berigtigede årsrapport ikke modtaget i styrelsen inden udløbet af den nævnte frist, kan styrelsen beslutte at anmode skifteretten om at opløse virksomheden i overensstemmelse med selskabslovens 225. Styrelsens beslutning om at anmode skifteretten om at opløse selskabet kan i givet fald ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. selskabslovens 371, stk. 2 og årsregnskabslovens 163, stk. 2. Styrelsen har modtaget en årsrapport for selskabet for Denne årsrapport indeholder sammenligningstal for Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem beløbene i den berigtigede årsrapport for 2009 og sammenligningstallene i den allerede modtagne årsrapport for 2010, vil styrelsen kræve, at der indsendes en korrigeret årsrapport for Styrelsen skal endvidere gøre opmærksom på, at revision af årsrapporten for 2010 alene kan fravælges, hvis der gives oplysning om dette i årsrapporten for 2009, jf. årsregnskabslovens 10a. Såfremt dette ikke er angivet i årsrapporten for 2009, vil styrelsen returnere årsrapporten for 2010 med krav om, at denne revideres af en godkendt revisor. Der gøres opmærksom på, at styrelsens gennemgang af årsrapporten ikke anses for udtømmende.

5 - 5 - I klageskrivelsen af 23. januar 2012 har K ApS anført: Som per e-brev tidligere varslet har undertegnede (bogholder i K ApS) nu rådført mig med vores Reg. Revisor (som har revideret vores 2009 regnskab) og med direktør A. Da vores revisor klart anbefalede at klage over ovenstående afgørelse, vil vi hermed meddele at det er det vi agter at gøre Da vi ønsker så fyldestgørende klage som muligt, er selve klagen ikke vedlagt dette brev. Udover dette har vi lidt meget om ørene lige nu, hvorfor det af tidsmæssige årsager ikke er muligt at udfærdige klagen i denne måned. Den færdige og veldokumenterede klage vil være såvel Erhvervsankenævnet som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest den 22. februar. K ApS har ved skrivelse af 21. februar 2012 uddybet klagen og har i den forbindelse anført: Vi har med undren modtaget Erhvervs- og Selskabsstyrelsens besked om at vi mere eller mindre skal begynde forfra med at revidere regnskabet for år 2009; desuden mener de at vi skal have vores revisor til at erklære at vi overholder bogføringsloven. Som udgangspunkt har blomsterforretningen K ApS fravalgt revision, idet vi absolut ikke mener vi har en størrelse eller volume der berettiger at man laver en rigtig revision af vores beskedne årsregnskab. Revision er derfor fravalgt jævnfør de nu gældende regler. Det var netop derfor vi i sin tid klagede over Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beslutning om at tvinge os til at have revision på vores regnskab for år Styrelsens ville udnytte en banal fodfejl i vores 2008 regnskab og, jævnfør vores overbevisning, altså på et ganske spinkelt grundlag tvinge vores lille virksomheds til den tunge meromkostning, det er at have revision for sin virksomhed. Det synes vi ikke kunne have nogen berigtigelse og derfor klagede vi dengang. Vi tabte sagen hos Erhvervsankenævnet, dog med lavest mulige margin, idet en af de tre repræsentanter for Erhvervsankenævnet gav os medhold. Vi har efterfølgende flugt Erhvervsankenævnets beslutning og fået en registret revisor til at revidere år 2009 regnskabet. Det er så det arbejde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke er tilfreds med

6 - 6 - Sådan lige ud af posten synes vi jo at vi nu burde kunne få fred og koncentrere os om at drive blomsterbutik (det er IKKE sådan lige til i dag, skal vi hilse og sige) vi mener faktisk vi har været i skærsilden nok- og vi følger faktisk at det er ren hetz fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side. I vores naivitet troede vi på et tidspunkt faktisk at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var til for os små virksomheder, som en hjælp og ikke en gigant man skal slås med. Vi er blevet slemt skuffede og har konstateret at der ikke er nogen kære mor her. Ligesom første gang vi klagede synes vi Styrelsen går i meget små sko ; og i realiteten ville det være ligegyldigt hvad vi var kommet med. Det virker som om at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har set sig gal på K ApS. Hvorfor ved vi så ikke Noget helt andet er det rent praktisk ved gennemførelse af en reel revision. Når man bliver bedt om at revidere et regnskab for 2009 i efteråret 2011 er det ikke sådan helt så ligetil, som hvis det nu var sket i foråret Normalt når man skal have revision for sit selskab, finder man jo de relevante ting frem til revisoren i umiddelbart forlængelse af afslutningen af sit regnskab. Det har ikke rigtigt været muligt her. Logisk nok må der derfor komme nogle forbehold fra en revisor, idet det simpelthen ikke er praktisk muligt at fodre ham med samtlige relevante ting. Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gerne vi se et mere uddybende regnskab og gerne vil have nogle mere klare meldinger fra vores revisor, kunne et kompromis være som også er mere praktisk muligt at revidere det netop afsluttede regnskab for år 2011 (skal afleveres her d. 31/5). Det er godt nok en ekstra økonomisk udgift, i en meget svær tid men hvis det kan gøre Styrelsen tilfreds, er vi villige til et sådan kompromis. Revisoren ville i givet fald også kunne fastslå at vi fuldt ud opfylder bogføringsloven Vi skal dog have svar seneste d. 30/4 idet vi jo skal have 2011 regnskabet klar inden 31. maj I førnævnte redegørelse af 21. marts 2012 har Erhvervsstyrelsen i øvrigt udtalt: Sagens retlige omstændigheder I henhold til årsregnskabslovens 135, stk. 1, skal en virksomhed, der har pligt til at udarbejde en årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, som udgangspunkt lade sit årsregnskab revidere af en eller flere revisorer.

7 - 7 - Det følger videre af selskabslovens 133, stk. 1, at ledelsen i et kapitalselskab skal give enhver revisor, der er valgt af generalforsamlingen, og som skal erklære sig om selskabets forhold, de oplysninger, som anses af betydning for bedømmelsen af selskabet. Styrelsens udtalelse Styrelsen har på baggrund af Erhvervsankenævnets kendelse af 19. august 2011 pålagt virksomheden at indsende en revideret årsrapport for regnskabsåret Da virksomheden ikke har givet revisor tilstrækkeligt med oplysninger til brug for sin bedømmelse af virksomhedens forhold, har revisor bl.a. taget forbehold for samtlige aktiver og har ikke kunnet afgive en konklusion om virksomhedens årsrapport. Styrelsen anser således ikke årsregnskabet for at være behørigt revideret. Det er styrelsens opfattelse, at der kan forekomme situationer, hvor det vil være umuligt for revisor at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis på trods af, at han eller hun har haft adgang til alt tilgængeligt materiale. I denne situation må det accepteres, at revisor ikke kan vurdere en regnskabspost. I forhold til den konkrete sag må det således accepteres, at revisor ikke kan foretage en sædvanlig revision af varelageret, da revisor er valgt halvandet år efter balancedagen. Styrelsen finder det imidlertid ikke i den konkrete sag godtgjort, at det har været umuligt for virksomheden at fremskaffe det af revisor efterspurgte materiale for samtlige af de poster, revisor har taget forbehold for. Det er således efter styrelsens opfattelse virksomhedens manglende vilje (herunder manglende overholdelse af bogføringsloven), der er problemet. Der er ikke tale om udefrakommende forhold, der bevirker en umulighed. Styrelsen fastholder derfor sine afgørelser af 26. september 2011 og 20. december 2011 om, at der skal indsendes en årsrapport for 2009, der er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Klager er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger. Ankenævnet udtaler: Af selskabslovens 133, stk. 1, følger det, at ledelsen i et selskab skal give en generalforsamlingsvalgt revisor, som skal erklære sig om selskabets forhold, de oplysninger, som anses af betydning for bedømmelsen af selskabet. I henhold til bogføringslovens 6 skal bogføringen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik, og således at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller

8 - 8 - forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug. Efter bogføringslovens 7 kræves det, at alle transaktioner registreres nøjagtigt og snarest muligt efter, at de forhold foreligger, der er grund til registreringerne. I den indsendte årsrapport for 2009 for K ApS har revisor i sin erklæring oplyst, at han ikke har fået forelagt en række nærmere angivne relevante regnskabsmæssige oplysninger. Revisor erklærer endvidere: Vi er blevet præsenteret for en delvis bogføring 2009, så vi må tage forbehold for fuldstændighed og for overholdelse af bogføringsloven. Da vi ikke kan sikre os kontrol og transaktionsspor må vi tage forbehold for om alle gældsposter, aktiver indtægter og udgifter er medtaget. Konklusion Vi kan ikke udtale os om regnskabet og kan derfor ikke afgive konklusion Erhvervsankenævnet tiltræder herefter, at Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabslovens 161, nr. 3, har pålagt K ApS at indsende erklæring fra en godkendt revisor om, at de forhold, som medførte revisors forbehold angående bogføringsloven, er bragt i overensstemmelse med loven, samt pålagt selskabet at indsende en revideret årsrapport for 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ankenævnet stadfæster således Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 20. december 2011.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere