Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr JAIC/KAT Følgende høringsberettigede organisationer og myndigheder har afgivet høringssvar: AC, Advokatrådet, Arbejdsløshedskassen ASE, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Journalistforbund, Dansk Kvindesamfund, Det Faglige Hus, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), FTF, Håndværksrådet, IDA (Ingeniørforeningen), Institut for Menneskerettigheder (IMR), Kristelig Arbejdsgiverforening, Kvinderådet, KVINFO, Lederne, LO og Producentforeningen. Der er yderligere modtaget høringssvar fra: Danske Fysioterapeuter, Dansk Artistforbund og CO-industri. Følgende organisationer og myndigheder har yderligere haft lovudkastet i høring, men har ikke afgivet høringssvar: Business Danmark, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Den Danske Dommerforening, Danske Advokater, Danske Regioner, Frie Funktionærer, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Kommunernes Landsforening (KL), Kristelig Fagbevægelse (KRIFA), Sundhedskartellet. Organisationernes bemærkninger til lovforslaget: Generelt AC, CO-industri, Dansk Artistforbund, Danske Fysioterapeuter, Dansk Journalistforbund, Dansk Kvindesamfund, FA, FTF, Håndværksrådet, IDA, Lederne, LO, Kristelig Arbejdsgiverforening, KVINFO og Producentforeningen støtter, at der etableres en barseludligningsordning for selvstændige. AC, ASE, DA, Dansk Artist Forbund, Danske Fysioterapeuter, Dansk Journalistforbund, FA, FTF, Håndværksrådet, IDA, Kristelig Arbejdsgiverforening, LO og Producentforeningen har bemærkninger til den konkrete udformning af ordningen. Disse gennemgås nærmere i afsnittene nedenfor. AC, ASE, Dansk Artist Forbund, Danske Fysioterapeuter, Dansk Journalistforbund, LO og Producentforeningen og finder generelt, at lovudkastet ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den situation, hvor den selvstændige også har lønmodtagerindkomst de såkaldte kombinatører. Dansk Kvindesamfund påpeger i høringssvaret, at der stadig er store udfordringer forbundet med det at være selvstændig og mor. Dansk Kvindesamfund opfordrer

2 derfor regeringen til at arbejde videre med andre initiativer, der kan forbedre rammerne for, at kvinder kan blive iværksættere. ASE henviser til forskellige analyser omkring barsel og virksomhedsdrift, som ASE har udført. ASE har på den baggrund konkluderet, at der er udbredt skepsis blandt selvstændigt erhvervsdrivende mod at indføre en obligatorisk barseludligningsordning. Samtidig anfører ASE, at ringe barselvilkår for selvstændige ikke udgør en væsentlig barriere i forhold til unge kvinders tilbøjelighed til at stifte virksomhed, og at andre problemer forbundet med at få børn som selvstændig er mere presserende - fx behovet for mere fleksible regler for selvstændige. IDA, Håndværksrådet, Dansk Journalistforbund, Producentforeningen og ASE er af den opfattelse, at administrationsomkostningerne for en barseludligningsordning for selvstændige, som de er skitseret i lovudkastet, er for høje. DA finder, at udkastet til lovforslag bør trækkes tilbage, da forslaget vil indføre nye byrder og afgifter for private virksomheder og overvejende vil blive opfattet som en regulær afgift på det at drive egen virksomhed. DA finder også, at det forhold, at ordningen er obligatorisk indebærer, at den selvstændige ikke kan vælge at betale til den barseludligningsordning, som hans medarbejdere måtte være tilknyttet. Advokatrådet, ATP, Det Faglige Hus og IMR har ingen bemærkninger til lovudkastet. Det bemærkes indledningsvis, at udgangspunktet for lovudkastet er, at barseludligningsordningen for selvstændige i så vid udstrækning som muligt skal svare til den lovbaserede barseludligningsordning på det private arbejdsmarked. I forhold til de mange og forholdsvis specifikke bemærkninger fra LO, AC, Dansk Artist Forbund, ASE, Danske Fysioterapeuter, Producentforeningen og Dansk Journalistforbund om den situation, hvor en person både er lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende, er Beskæftigelsesministeriets helt overordnede kommentar, at barseludligningsordningen for selvstændigt er tæt knyttet til reglerne om barseldagpenge. Kompensation for barseludligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende forudsætter således ret til barseldagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende efter barsellovens regler. De problemstillinger, som organisationerne rejser vedrørende de såkaldte kombinatører, knytter sig således ikke til den omstændighed, at der nu etableres en barseludligningsordning for selvstændige. Det kan ikke udelukkes, at der på længere sigt kan være behov for at se på udviklingen i beskæftigelsesmønstre, herunder bl.a. kombinationen af selvstændige og lønmodtagere, i forhold til lovgivningen. En sådan øvelse ville imidlertid kræve en større analyse både i forhold til barseldagpenge og sygedagpenge. Og på sygedagpengeområdet er det lige nu vigtigt for regeringen at holde fokus på de meget grundlæggende ændringer i sygedagpengeloven, som ligger i sygedagpengereformen. 2

3 Det fremgår af bilag til ASEs høringssvar, at 46 pct. af selvstændige i en undersøgelse fra december 2012 ikke mener, at en barseludligningsordning for selvstændige er en god idé. Omvendt mener 35 pct. at en sådan ordning er en god idé. Det fremgår af bilaget, at selvom der fortsat er en stor skepsis, så er der sket en vis opblødning i holdningen til en barseludligningsordning for selvstændige. I forbindelse med udarbejdelse af lovforslaget er ATP blevet bedt om et skøn over administrationsomkostninger som driftsansvarlige for den kommende ordning. Skønnet lyder på årligt 15 mio. kr. i driftsomkostninger. Skønnet er fremkommet som erfaringstal baseret på driften af Barsel.dk, som i 2012 havde driftsomkostninger på 39 mio. kr. I barseludligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende skal der, som i Barsel.dk, udvikles og vedligeholdes en beregningskerne, der er i stand til at beregne den enkelte selvstændiges bidrag til ca selvstændige ud fra data fra henholdsvis CPR, SKAT og ATP. Der skal dannes opkrævning og kunne foretages to rykkerforløb. Udbetalingsprocesserne er meget forskellige for de to ordninger, og pga. det forholdsvis lave forventede antal udbetalinger i barseludligningsordningen for selvstændige er der her tænkt anvendt en mere manuel proces. Ud fra disse betragtninger er der skønnet et behov for administrationsomkostninger årligt på ca. 15 mio. kr., som ATP finder realistisk i forhold til de administrationsprocesser, der er beskrevet i udkastet til lovforslag. For så vidt angår spørgsmålet om øgede byrder for erhvervslivet, bemærkes, at indførelsen af et årligt fuldtidsbidrag på 328 kr. for den enkelte selvstændige ikke vurderes at medføre en uforholdsmæssig administrativ eller økonomisk byrde for erhvervslivet, der er uforenelig med regeringens ønske om generelt at begrænse de administrative byrder for erhvervslivet. Desuden bemærkes, at midlerne i barseludligningsordningen indgår i et lukket kredsløb, der kommer selvstændigt erhvervsdrivende til gode. For så vidt angår, hvilken barseludligningsordning en selvstændig erhvervsdrivende skal indbetale til, bemærkes det, at formålet med den lovbaserede barseludligningsordning på det private arbejdsmarked og de decentrale ordninger er at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barselsorlov og dermed fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd på det private arbejdsmarked. Allerede af den grund vil selvstændigt erhvervsdrivende ikke kunne optages i barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked. Lovforslagets 1, stk. 1 lovens anvendelsesområde: Kristelig Arbejdsgiverforening anerkender, at det er nødvendigt at gøre barseludligningsordningen obligatorisk af hensyn til den samlede økonomi i ordningen. Lovforslagets 1, stk. 2 definition af selvstændigt erhvervsdrivende: Flere af organisationerne peger på afgrænsningen af den personkreds, der er omfattet af lovudkastet. 3

4 DA finder det endvidere uhensigtsmæssigt, at lovforslaget også omfatter gruppen af honorarlønnede med B-indkomst, fx freelancere. Herved kommer ordningen til at omfatte en gruppe, som ikke driver reel selvstændig erhvervsvirksomhed. AC konstaterer, at forslaget ikke omfatter løst tilknyttede ansatte, såsom projektansatte, timelønsansatte, lønmodtagerfreelancere mv. og opfordrer til, at der tages initiativ til, at også disse grupper kan få adgang til barseludligning. LO, Producentforeningen og Dansk Journalistforbund fremsætter samme opfordring i deres høringssvar. LO, Dansk Journalistforbund, Producentforeningen, Dansk Artist Forbund og AC understreger desuden, at det er nødvendigt at præcisere, at lovudkastets definition af selvstændigt erhvervsdrivende alene finder anvendelse i denne lov, således at fx honorarmodtageres status i forhold til anden lovgivning ikke påvirkes. LO og Dansk Artist Forbund peger desuden på, at kunstnere, der arbejder som honorarmodtagere, er omfattet af visse overenskomster, hvor dækningsområdet netop er defineret ved instruktionsbeføjelsen. Organisationerne opfordrer derfor til, at bemærkningerne ændres på dette punkt. Lovforslaget til barseludligningsordningen for selvstændige omfatter personer, der af SKAT er registreret som udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed og personer, der har indtægt i form af B-indkomst. Freelancere, der arbejder enten helt eller delvist som selvstændige eller/og har B-indkomst vil derfor blive omfattet af barseludligningsordningen for selvstændige. Freelancere, der reelt er lønmodtagere, er omfattet af barseludligningsordningen for det private arbejdsmarked, når de er i arbejde. Denne ordning er udformet, således at arbejdsgivere, der udbetaler løn under barsel, er berettigede til refusion fra barseludligningsordningen, når deres medarbejdere er berettigede til barseldagpenge og tjener mere end fulde barseldagpenge. Alle arbejdsgivere indbetaler et årligt bidrag pr. lønmodtager. På denne måde er alle arbejdsgivere med til at finansiere løn under barselorlov. Der er imidlertid også andre grupper end freelancere, der er berettiget til barseldagpenge, men som ikke har ret til løn under barsel- og forældreorlov, og dermed ikke er omfattet af en barseludligningsordning: Personer, der ikke får løn under barselorlov, fordi deres overenskomst eller kontrakt ikke indeholder sådanne rettigheder Personer, der har ret til løn under barselorlov efter deres overenskomst eller kontrakt, men først efter en vis ansættelsesperiode, en såkaldt karensperiode. 20 pct. af medarbejderne inden for LO-området får ikke løn under barselorlov af den grund Vikarer og midlertidigt ansatte er uden arbejde under barselorlov Andre arbejdsløse Det forekommer vanskeligt at fremhæve den ene gruppe som mere berettiget end den anden. Freelancerbegrebet er ikke særligt entydigt og derfor vanskeligt at afgrænse også set i forhold til de øvrige grupper, der ikke får løn under barsel. 4

5 Det kunne overvejes at lade alle, der ikke modtager løn under barsel, få ret til personlig kompensation på visse betingelser, men dette skulle i givet fald ske ved at ændre barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked. Det er dog Beskæftigelsesministeriets vurdering, at hvis midlertidigt ansatte, herunder freelancere, skal have mulighed for at indgå i barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked, så vil det reelt betyde en forhøjelse af barseldagpengene finansieret af alle private arbejdsgivere. For så vidt angår definitionen af selvstændigt erhvervsdrivende fremgår det af lovbemærkningerne til lovforslaget 1, stk. 2, at definitionen af selvstændigt erhvervsdrivende alene finder anvendelse i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf. Definitionen af selvstændigt erhvervsdrivende kan således være afgrænset på en anden måde i anden lovgivning. Beskæftigelsesministeriet har ladet kunstnere udgå som eksempel på honorarmodtagere med B-indkomst. Lovforslagets 2, stk. 1 den bidragspligtige personkreds: IDA finder det uheldigt, at den bidragspligtige personkreds ikke er sammenfaldende med den personkreds, der vil kunne få kompensation fra en barseludligningsordning for selvstændige. På samme måde foreslår AC, at der ikke skal betales bidrag i de situationer, hvor den selvstændige ikke har mulighed for at få kompensation. Lovforslagets 2, stk. 2 undtagelse fra bidragspligt: [ 2, stk. 4, i endeligt lovforslag] AC, Producentforeningen og Dansk Journalistforbund forudsætter, at der i ATP sker en registrering af, om ATP-bidraget stammer fra en arbejdsgiver eller fra den selvstændige selv, i og med at selvstændige kan vælge selv at indbetale til ATP. Lovforslagets 2, stk. 3 beregningen af bidraget: [ 2, stk. 2, i endeligt lovforslag] Håndværksrådet og Kristelig Arbejdsgiverforening finder et årligt bidrag på 300 kr. rimeligt, men peger på, at det ikke fremgår af lovforslaget, hvordan den skattemæssige behandling af bidraget bliver. AC foreslår, at ATP-bidrag indbetalt i forbindelse med modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge som lønmodtager skal indgå i fastsættelsen af bidragets størrelse. AC, Producentforeningen og Dansk Journalistforbund foreslår desuden, at kombinatører der samlet indbetaler fuldt bidrag til hhv. Barsel.dk og barseludligningsordningen for selvstændige omfattes af sidstnævnte. 5

6 Lovforslagets 2, stk. 4 bemyndigelsesbestemmelse: [ 2, stk. 5, i endeligt lovforslag]: AC opfordrer til, at det fremgår af lovbemærkningerne, at undtagelse fra bidragspligt også vil ske i de situationer, hvor de selvstændige på anden måde er omfattet af en barseludligningsordning. På samme måde forudsætter FA, at øvrige virksomheder, herunder virksomheder, der er omfattet af loven om barseludligning på det private arbejdsmarked, ikke vil blive belastet af hverken økonomiske eller administrative byrder som konsekvens af lovforslaget. FA foreslår, at dette præciseres i lovforslagets bemærkninger. AC mener endelig, at det bør indgå i overvejelserne om undtagelse fra bidragspligten, at der kan være situationer, hvor der oppebæres B-indtægt uafhængigt af en tilknyttet arbejdsindsats, fx udbetaling af royalty. Udgangspunktet for lovudkastet er, at barseludligningsordningen for selvstændige i så vid udstrækning som muligt skal svare til den lovbaserede barseludligningsordning på det private arbejdsmarked. Barseludligningsordningerne har til formål at kompensere for den udgift, der er forbundet med afholdelse af barsel, på den måde, at der inden for et kroneloft kompenseres for hhv. lønudgift og tabt arbejdsfortjeneste. Beskæftigelsesministeriet har drøftet afgrænsningen af den bidragspligtige kreds med ATP, der efter lovudkastet skal administrere ordningen. Muligheden for at lade den bidragspligtige kreds være sammenfaldende med den kompensationsberettigede kreds er blevet overvejet i den forbindelse. ATP har i den forbindelse oplyst, at det rent teknisk ikke er muligt alene at opkræve bidrag fra personer, der er berettiget til barseldagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende. Det skyldes, at spørgsmålet om hvorvidt en selvstændigt erhvervsdrivende er berettiget til barseldagpenge, først afgøres, når den pågældende søger om barseldagpenge hos Udbetaling Danmark. Det bemærkes, at det netop er et grundlæggende element i og forudsætning for ordningen, at ATP registrerer, hvor et givent indbetalt ATP-bidrag stammer fra og hvem, der har indbetalt det. Beskæftigelsesministeriet har forelagt Skatteministeriet spørgsmålet om, hvorvidt bidrag til en barseludligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende, vil være en fradragsberettiget driftsudgift. Skatteministeriet har bekræftet, at indbetaling til en obligatorisk barseludligningsordning vil være en fradragsberettiget driftsudgift. For så vidt angår ATP-bidrag indbetalt i forbindelse med modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge som lønmodtager kan det oplyses, at disse bidrag betragtes på lige fod som ATP-bidrag indbetalt for beskæftigede lønmodtagere. Barseludligningsordningen for selvstændige har til formål at kompensere den selvstændige selv for tabt arbejdsfortjeneste forbundet med den selvstændiges egen barsel. De øvrige barseludligningsordninger på arbejdsmarkedet har til formål at kompensere arbejdsgiveren for løn til ansatte på barsel. En selvstændigt erhvervs- 6

7 drivende (efter lovens definition) vil derfor være omfattet af begge barseludligningsordninger, hvis den pågældende har ansatte der vil imidlertid tillige være mulighed for at få kompensation/refusion fra begge ordninger. Bidrag til hhv. barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked og barseludligningsordningen selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke sammenkædes, som foreslået af AC, Producentforeningen og Dansk Journalistforbund. Der er ingen indbyrdes sammenhæng mellem de to ordninger, der administreres helt uafhængigt af hinanden. Udgangspunktet for indbetaling af bidrag er, at selvstændigt erhvervsdrivende i aldersgruppen år indbetaler et bidrag til barseludligningsordningen. Det forhold, at en selvstændig erhvervsdrivende har B-indkomst, der hidrører fra fx royalities er ikke afgørende for, om den pågældende er bidragspligtig. Lovforslagets 3 betingelser for udbetaling af kompensation: AC, Dansk Journalistforbund, Producentforeningen, Danske Fysioterapeuter og FTF finder det utydeligt, om nyuddannede, der etablerer sig som selvstændige kan nyde godt af ordningen. LO og Dansk Artist Forbund ser også gerne, at kombinatører indtænkes i ordningen med deres samlede indtægt, uagtet deres skattemæssige status, og uden at det får konsekvenser for deres skattemæssige status i henhold til anden lovgivning. Danske Fysioterapeuter ønsker en uddybning af behovet for en karensperiode. Det er en forudsætning for udbetaling af kompensation fra barseludligningsordningen, at den pågældende selvstændiges arbejdsfortjeneste overstiger den højeste barseldagpengesats. Ganske som det i dag er en forudsætning for udbetaling af refusion til arbejdsgivere, der betaler løn under barsel, at lønudgiften overstiger den højeste barseldagpengesats. Formålet med ordningen er ikke, at man skal kunne få mere udbetalt mens man er på orlov, end man ville få, hvis ikke man var på orlov. For så vidt angår nyuddannedes mulighed for at få udbetalt kompensation fra barseludligningsordningen for selvstændige, så afhænger den som for alle andre af, om den pågældende har ret til barseldagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende og om den pågældende har en arbejdsfortjeneste, der overstiger den højeste dagpengesats. For så vidt angår bemærkningen fra LO og Dansk Artist Forbund om kombinatørers samlede indtægt henvises til afsnittet om kombinatører under Generelt. Bemyndigelsesbestemmelsen, hvorefter beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om karensperioder, er nu taget ud af lovudkastet. Opstår der på et senere tidspunkt et behov for at indføre karensperiode, må dette ske ved en lovændring. 7

8 Lovforslagets 4 fastsættelse af kompensationsloft og periode: AC, Producentforeningen og Dansk Journalistforbund efterlyser, at det fremgår af lovudkastet, hvordan barseludligningsordningen for selvstændige forholder sig til de øvrige barseludligningsordninger, herunder om udbetaling til ægtefællen fra en anden barseludligningsordning modregnes. Begge organisationer opfordrer kraftigt til, at den modregning der fx sker i Barsel.dk ikke kopieres i en barseludligningsordning for selvstændige. AC, Producentforeningen og Dansk Journalistforbund anfører desuden, at det bør fremgå af lovbemærkningerne, hvorvidt en selvstændig, der betaler reduceret bidrag, modtager reduceret kompensation, eller om den selvstændige vil være fuldt dækket. Udgangspunktet for lovudkastet er, at barseludligningsordningen for selvstændige i så vid udstrækning som muligt skal svare til den lovbaserede barseludligningsordning på det private arbejdsmarked. For barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked gælder, at i de 21 uger, som kan deles mellem forældrene, udbetales refusionen til den arbejdsgiver, som først udbetaler løn under barsel. Retten til at få refusion ophører på det tidspunkt, hvor der samlet er udbetalt refusion for forældrene i 21 uger enten fra den lovbaserede ordning eller fra andre barseludligningsordninger. Samme princip vil være gældende i barseludligningsordningen for selvstændige. Man kan ikke sammenkæde bidrag og retten til kompensation. Retten til kompensation og beregningen af bidragets størrelse afhænger af forskellige betingelser: En selvstændigt erhvervsdrivende betaler et forholdsmæssigt bidrag, hvis der er indbetalt delvist ATP-bidrag for den pågældende som lønmodtager. Retten til kompensation fra barseludligningsordningen afhænger af, om den pågældende selvstændige får udbetalt barseldagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende og har en arbejdsfortjeneste ved erhvervsvirksomheden, der overstiger den højeste barseldagpengesats. Kompensationen er altså afledt af retten til barseldagpenge. Det bemærkes, at en selvstændigt erhvervsdrivende aldrig kan få udbetalt mere end maksimale barseldagpenge uanset om den pågældende arbejder mere end fuld tid, fx som kombinatør. Dette følger af barselreglerne. Det forhold, at man indbetaler et forholdsmæssigt bidrag betyder ikke i sig selv, at kompensationen nedsættes. Det understreges dog, at formålet med barseludligningsordningen er ikke, at en selvstændigt erhvervsdrivende skal kunne oppebære en højere indtægt under orlov end den, man ville oppebære ved sin erhvervsvirksomhed. Lovforslagets 5 administration af ordningen: FA påpeger, at ATP allerede administrerer de barseludligningsordninger, der eksisterer på det øvrige arbejdsmarked, og at det derfor med etableringen af en barseludligningsordning for selvstændige er nødvendigt med en klar adskillelse mellem disse ordninger. 8

9 Der vil være vandtætte skotter mellem barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked og den kommende barseludligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende. Dette er en grundlæggende forudsætning for etableringen og administrationen af lovbaserede barseludligningsordninger, at man som arbejdsgiver indbetaler bidrag for sine ansatte til barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked, og at man som selvstændig indbetaler bidrag til barseludligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende. I forhold til udbetaling af kompensation fra en barseludligningsordning foretages vurderingen af, om en person er at betragte som selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager af Udbetaling Danmark i forbindelse med udbetaling af barseldagpenge til den pågældende. Kompensation vil blive udbetalt fra den relevante ordning, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Lovforslaget 7 tilsyn og kontrol: DA finder, at lovforslaget nærmere bør redegøre for det kontrolapparat, som skal forhindre misbrug af ordningen, fx så det sikres, at der ikke udbetales løn under orlov samtidig med, at der arbejdes i virksomheden. Det antages, at DA i bemærkningen ovenfor med løn rettelig mener kompensation fra ordningen. I forhold til kontrol for at forhindre misbrug henvises igen til, at udbetaling af kompensation forudsætter, at den pågældende er berettiget til barseldagpenge som selvstændig erhvervsdrivende. Kontrollen med de oplysninger, der ligger til grund for udbetaling af barseldagpenge er således foretaget af Udbetaling Danmark ligesom det er tilfældet i ordningen på det private arbejdsmarked. I lovbemærkningerne til lovforslagets 5 nævnes det eksplicit, at ATP via Udbetaling Danmark allerede er i besiddelse af de data, der er nødvendige for udbetalingen af kompensation. For så vidt angår bestemmelserne om kontrol og tilsyn med ordningen følger lovforslaget de kontrolbestemmelser, der findes i lov om barseludligning på det private arbejdsmarked. Lovforslagets 9 - årsregnskab: FA efterlyser mere gennemsigtighed om opgørelse og fordeling af administrationsudgifter til ATP. Dansk Journalistforbund og Producentforeningen opfordrer til, at de økonomiske forudsætninger evalueres inden for kort tid, således at ordningen ikke akkumulerer midler. Dansk Journalistforbund finder det positivt, at der i lovudkastet lægges op til offentligt tilgængeligt regnskab. 9

10 Det fremgår af 9 i lovforslaget, at ATP skal udarbejde årsregnskab for barseludligningsordningen. Bestemmelsen svarer til bestemmelsen om årsregnskab i lov om barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked. Dertil kommer muligheden for at offentliggøre halvårsregnskaber, hvilket i dag sker for barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked. Lovforslagets 12 - ikrafttrædelse: Danske Fysioterapeuter, Kristelig Arbejdsgiverforening og Håndværksrådet peger på den lange ikrafttrædelsesperiode. Håndværksrådet foreslår, at de første udbetalinger fra ordningen sker den 1. september 2013 på baggrund af indtægten i 2012, således at udbetalinger kan ske fra 1. januar På samme måde foreslår Kristelig Arbejdsgiverforening, at ikrafttrædelsen fremrykkes minimum et år. Ikrafttrædelsestidspunktet den 1. januar 2014 er valgt ud fra flere hensyn. Dels skal ATP udvikle et administrationssystem, så den nye barseludligningsordning kan etableres og administreres. Dels er det fundet hensigtsmæssigt, at ikrafttræden gør det muligt at beregne og opkræve bidrag på baggrund af et helt indkomstår. Af lovbemærkningerne til lovforslagets 12 fremgår det, at første opkrævning af bidrag vil ske på baggrund af SKATs oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret Oplysning herom vil først kunne videregives af SKAT til ATP i juli 2015, hvorefter bidraget kan beregnes og opkræves. ATP vil herefter opkræve første bidrag vedrørende 2014 med forfaldsdato 1. september Øvrige bemærkninger til lovforslaget ASE peger på, at det vil bidrage væsentligt til de selvstændiges mulighed for at opretholde virksomheden under barsel, hvis barseldagpengereglerne gøres mere fleksible for selvstændigt erhvervsdrivende. På samme måde anfører IDA, at barseldagpengereglerne viser alt for ringe hensyn til selvstændige og bør revideres. ASE foreslår desuden, at der i loven indsættes en bestemmelse om, at loven tages op til revision efter en 2-årig periode. Håndværksrådet ønsker, at beløbsgrænsen for overført indkomst til medarbejdende ægtefæller fremover automatisk hæves i takt med den almindelige løninflation. Håndværksrådet begrunder dette med, at beløbsgrænsen stiller medarbejdende ægtefæller ringere ved beregningen af kompensation fra barseludligningsordningen. Betingelserne for at få barseldagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i barselloven og barselbekendtgørelsen. I forbindelse med en evt. kommende revision af barselloven kan det overvejes, om det er muligt at gøre reglerne vedr. selvstændigt erhvervsdrivende mere fleksible. Denne problematik kan som reglernes systematik er i dag - ikke adresseres i en lov om barseludligning. Der skønnes ikke at være behov for en revisionsbestemmelse i barseludligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende. Begrundelsen er, at det er vanskeligt 10

11 at forudsige, hvornår der evt. måtte være behov for revision af loven. Hvis der opstår et behov herfor, kan der til enhver tid fremsættes lovforslag herom. Det bemærkes, at der ikke længere er en revisionsbestemmelse i barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked. Beskæftigelsesministeriet kan oplyse, at grænsen for, hvor meget af en virksomheds overskud, der kan overføres som indkomst til medarbejdende ægtefæller, ikke reguleres i barsellovgivningen. Dette er derimod et spørgsmål, der må rejses i forhold til skattelovgivningen 11

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige N O T A T Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige Sagsnr. 2015-3669 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Høringsnotat til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik)

Høringsnotat til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik) N O T A T Høringsnotat til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik) Sagsnr. 2015-3508 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Beskæftigelsesministeriet Evaluering af barseludligningsloven Rapport December 2010 Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligningsloven (Fællesopkrævning af bidrag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge Varighedsbegrænsning på sygedagpenge I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

i vedlagte udkast til bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere

i vedlagte udkast til bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S T +45 33 95 50 00 E penst@penst.dk www.penst.dk www.borger.dk 27. november 2012

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere