Aktstykke nr. 39 Folketinget Afgjort den 12. december Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013."

Transkript

1 Aktstykke nr. 39 Folketinget Afgjort den 12. december Finansministeriet. København, den 3. december a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 12 ejendomme til en samlet værdi af 49,5 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Finansministeriet erhverver i forbindelse med indskuddet nye aktier i selskabet til en værdi af 5,0 mio. kr. med en nominel værdi på 0,1 mio. kr. og en overkurs på 4,9 mio. kr. Aktiekapitalen i selskabet vil efter udvidelsen udgøre 38,2 mio. kr. Ud over aktierne i selskabet modtager staten et kontant vederlag på i alt 41,9 mio. kr. Omkostningerne i forbindelse med indskuddet er anslået til 2,5 mio. kr. Disse omkostninger afholdes af Statens Ejendomssalg A/S og modregnes indskudsbetalingen til staten. b. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved Akt 96 af 13. december Selskabet har til formål at sælge statslige ejendomme, der ikke længere finder anvendelse i staten. Det skal bemærkes, at det for 11 af de 12 ejendommene gælder, at der er en afvigelse på enten mere end 0,5 mio. kr. eller mere end 15 procent mellem apportindskudsværdien og den bogførte værdi i statsregnskabet. Generelt kan afvigelserne mellem bogført værdi og apportindskudsværdi forklares ved, at ejendomsmarkedet er undergået en udvikling i perioden mellem vurdering af bogført værdi og apportindskudsværdi, og at bogført værdi og apportindskudsværdi er forbundet med forskelligt vurderingstema og skøn. Endvidere er der specifikke forhold vedrørende de enkelte ejendomme som anført nedenfor. Der er i dette aktstykke, ligesom ved Akt 40 af 13. december 2012, så vidt muligt kun angivet apportindskudsværdier og bogførte værdier på institutionsniveau og ikke for de enkelte ejendomme. Værdierne er dog udspecificeret i vedlagte fortrolige bilag. Fortroligheden ophæves 1. januar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet v/bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen ønsker at afhænde seks ejendomme, heraf ét grundstykke, til en samlet apportindskudsværdi på 14,7 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til 57,7 mio. kr. i statsregnskabet. Bygningsstyrelsen har for alle ejendomme undersøgt, om der er andre statslige lejere, der kunne være interesserede i at anvende ejendommene, men dette har ikke været tilfældet, hvorfor ejendommene nu afhændes. AE001998

2 2 1. Strandgade 104, København K. Fredet pakhus opført til brug for Grønlandske Handel. Ejendommen fremstår som et råhus. Der foreligger et lejemål med Grønlands Repræsentation indgået i april Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en relativt god beliggenhed, men en begrænset efterspørgsel. 2. Bødkervej 1, Hornbæk. Tidligere lokalpolitistation med tilhørende tjenestebolig. Ejendommen henstår uudlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en middel beliggenhed og et fornuftigt udviklingspotentiale. 3. Østermarksvej, Tarm. Grundstykke på knap kvm uden vejadgang beliggende i landzone. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en begrænset efterspørgsel og et meget begrænset udviklingspotentiale. 4. Kalkværksvej 16, Stoholm. Tidligere feltstation for Aarhus Universitet ved Mønsted Kalkgruber. Ejendommen er beliggende i landzone og henstår uudlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en middel beliggenhed og et begrænset udviklingspotentiale. 5. Voldgade 3-5 og Blegen 9, Sønderborg. Ejendommen har været anvendt til administrative og undervisningsformål med kommunal tilknytning. Der er ingen lejemål i ejendommen. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en god beliggenhed, men en begrænset efterspørgsel. 6. Ubberødvej 35, Hørsholm. Tidligere børnehjem, hvor tilhørende landbrugsejendom anvendes som udflytterbørnehave for Københavns Kommune. Lejekontrakten med Københavns Kommune er uopsigelig. Ejendommen er fredet og beliggende i landzone. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en god beliggenhed og en god efterspørgsel. I forbindelse med indskuddet af de seks ejendomme overføres i alt 57,7 mio. kr. svarende til ejendommenes bogførte værdi til Bygningsstyrelsen på henholdsvis Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger og Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. For de to kontorejendomme skal et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum på 8,3 mio. kr. anvendes til at nedbringe den langfristede gæld. Differencen mellem bogført værdi og anskaffelsessummen på 3,8 mio. kr. driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering på Kulturministeriet v/det Kongelige Teater Det Kongelige Teater ønsker at afhænde én ejendom til en samlet apportindskudsværdi på 18,6 mio. kr. Ejendommen er bogført til 22,2 mio. kr. 7. August Bournonvilles Passage 1, København K. Fredet ejendom, der har været anvendt til undervisningsformål af Kulturministeriets institutioner senest Det Kongelige Teaters Balletskole. Ejendommen henstår uudlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed og et stort udviklingspotentiale. Der overføres 22,2 mio. kr. svarende til den bogførte værdi til Det Kongelige Teater og Kapel. Beløbet vil blive anvendt til at nedskrive den langfristede gæld. Kulturministeriet v/nationalmuseet Nationalmuseet ønsker at afhænde tre ejendomme til en samlet apportindskudsværdi af 15,8 mio. kr. Ejendommene er bogført til 54,0 mio. kr. 8. Kongevejen 79-81, Lyngby. Ejendommen har været anvendt til lager og magasinformål. Dertil kommer en beboelsesvilla, der er udlejet på funktionærlejekontrakt. Apportindskudsværdien for ejendommene er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed, men et meget begrænset udviklingspotentiale. 9. Kongevejen 83-85, Lyngby. Tidligere landbrugsejendom, hvoraf hovedhuset er udlejet som kollegium i henhold til en uopsigelig lejekontrakt. Apportindskudsværdien for ejendommene er

3 3 bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed, men et meget begrænset udviklingspotentiale og dårlig stand. Ejendommen Kongevejen er på ca kvm. Der overdrages et areal på ca kvm., idet der skal frastykkes et areal på ca kvm. til brug for parkeringsareal for Nationalmuseet. 10. Åbenrå 32-36, København K. Fredet ejendom, der har været anvendt til museumsformål og fremstår med administrative arealer, udstillingslokaler samt arkiver. Ejendommen benyttes af museet selv. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed og et fornuftigt udviklingspotentiale, men en dårlig stand. Der overføres 54,0 mio. kr. svarende til den bogførte værdi til Nationalmuseet. Beløbet vil blive anvendt til at nedskrive den langfristede gæld. Erhvervs- og Vækstministeriet v/søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen ønsker at afhænde to ejendomme til en samlet apportindskudsværdi af 0,4 mio. kr. Ejendommene er ikke bogført i statsregnskabet. 11. Akrabergsvegur 18, 970 Sumba, Færøerne. Tidligere fyrmesterbolig. Ejendommen henstår uudlejet. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på et stort vedligeholdelsesefterslæb og et meget begrænset udviklingspotentiale. 12. Flatabø 15, 470 Eidi, Færøerne. Ejendommen har været anvendt til tjenestebolig. Den eksisterende lejeaftale er forlænget ved tillæg og udløber den 31. marts Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en middel beliggenhed og et begrænset udviklingspotentiale. Betaling for indskuddet I forbindelse med apportindskuddene og den deraf følgende kapitaludvidelse har revisionsfirmaet Ernst & Young A/S udarbejdet en vurderingsberetning og overtagelsesbalance i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser vedrørende apportindskud. I vurderingsberetningerne er ejendommenes samlede apportindskudsværdi opgjort til 49,5 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S overtager alle restancer, som er stiftet i forbindelse med indskuddene. Der afholdes tinglysningsafgifter samt omkostninger til rådgivere mv. på 1,3 mio. kr. og salgsomkostninger på 1,2 mio. kr. De samlede forpligtelser for Statens Ejendomssalg A/S i forbindelse med indskuddene beløber sig til i alt 2,5 mio. kr. Således modtager staten som følge af indskuddene en samlet indtægt på 46,9 mio. kr. dels i form af aktier, dels i form af kontante vederlag. Staten modtager aktier for nominelt 0,1 mio. kr. med en overkurs på 4,9 mio. kr. dvs. aktier for en samlet værdi af 5,0 mio. kr. samt et kontant vederlag på 41,9 mio. kr. Forholdet mellem den nominelle udvidelse af aktiekapitalen og overkurs er fastsat ud fra selskabets egenkapital pr. 31. december 2012 og den nominelle aktiekapital samme dato. Selskabet udbetaler de kontante vederlag til staten senest 8 hverdage efter generalforsamlingens endelige godkendelse af indskuddet. Som en konsekvens af indskuddet, herunder udvidelsen af aktiekapitalen, skal der ske ændringer i vedtægterne for Statens Ejendomssalg A/S. Selskabets bestyrelse har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at indskuddet vedtages under de beskrevne forudsætninger. Forudsat, at Finansudvalget tiltræder foreliggende aktstykke, vil indskud, kapitaludvidelser og vedtægtsændringer kunne endeligt vedtages på en generalforsamling i Statens Ejendomssalg A/S inden årets udgang. Indeståelser Efter aftale med de afgivende myndigheder overtager Statens Ejendomssalg A/S det driftsmæssige ansvar for ejendommene den 1. januar 2014 med undtagelse af ejendommen Åbenrå 32-36, Køben-

4 4 havn K, der overdrages 1. marts Ejendommene overtages i den stand, de forefindes, idet staten indestår for, at ejendommene er lovlige og opfylder alle offentligretlige krav. Såfremt der efterfølgende viser sig forhold, hvorom staten burde have givet oplysninger, kan Statens Ejendomssalg A/S ikke kræve erstatning, men selskabet er berettiget til forholdsmæssigt afslag i overdragelsessummen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. Såfremt forholdene er væsentlige, kan Statens Ejendomssalg A/S ved inden for rimelig tid at afgive skriftligt påkrav kræve, at ejendommene skal tilbageskødes til den danske stat mod, at staten betaler et beløb svarende til overdragelsessummen. Øvrige vilkår for overdragelsen af ejendommene fremgår af nærmere aftale mellem Statens Ejendomssalg A/S og de indskydende parter. Bevillings- og regnskabsmæssige konsekvenser af indskuddet Som følge af indskuddene bortfalder institutionernes hidtidige driftsindtægter og -udgifter på ejendommene, bortset fra Det Kongelige Teater og Kapel (statsvirksomhed), hvor nettoudgiftsbevillingen er uændret. De økonomiske dispositioner vedrørende indskuddene kan specificeres således: Statens Ejendomssalg A/S 10. Statens Ejendomssalg A/S Udgift 51. Materielle anlægsaktiver (anskaffelser) 133,9 mio. kr. 58. Værdipapirer, tilgange 5,0 mio. kr. Indtægt 52. Afhænd. af mat. anlægsaktiver udenfor reform (kun budget) 46,9 mio. kr. Indtægten på 46,9 mio. kr. opgøres ud fra Staten Ejendomssalg A/S betaling til staten af apportindskudsværdien på 49,5 mio. kr. fratrukket udgifter på 2,5 mio. kr. til salgs- og indskudsomkostninger. For Klima-, Energi- og Bygningsministeriet v/bygningsstyrelsen ( ), Kulturministeriet v/det Kongelige Teater ( ) og Kulturministeriet v/nationalmuseet ( ), som afhænder ejendomme på en omkostningsbaseret bevilling, vil den langfristede gæld formindskes svarende til den bogførte værdi for ejendommene. Dog vil den langfristede gæld kun delvist blive reduceret svarende til den bogførte værdi inden for , idet der tillige indfries nogle pantebreve inden for dette område. Bygningsstyrelsens gæld vedrørende de to af ejendommene der er kontorejendomme nedbringes svarende til den samlede anskaffelsessum. Forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering på Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger (Statsvirksomhed) 21. Andre driftsindtægter 4,4 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 mio. kr. Difference 3,8 mio. kr.

5 5 c. Sagen forelægges Finansudvalget i forlængelse af Akt 96 af 13. december 1997 om etablering af Statens Ejendomssalg A/S med henblik på, at ejendommene kan indskydes i selskabet på en generalforsamling inden årets udgang. d. Ejendommenes værdi er opgjort på grundlag af en uafhængig og sagkyndig vurdering samt i øvrigt i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser om apportindskud. Der er derfor ikke indhentet en udtalelse fra SKAT eller gennemført offentligt udbud. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at staten indskyder 12 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi på 49,5 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Finansministeriet modtager som følge af indskuddet nye aktier i selskabet til en værdi af 5,0 mio. kr. med en nominel værdi på 0,1 mio. kr. og en overkurs på 4,9 mio. kr. Ud over aktier modtager staten kontante vederlag på i alt 41,9 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S afholder i forbindelse med indskuddene omkostninger for i alt 2,5 mio. kr. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 optages følgende: Udgift Indtægt - Mio. kr Statens Ejendomssalg A/S 138,9 46, Ejendomsvirksomhed vedr. kontorbygninger mv. 0,6 4,4 København, den 3. december 2013 Til Finansudvalget. BJARNE CORYDON / Rasmus Lønborg Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlemmer, der stemte imod aktstykket)

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Andelsforeningen Friland a.m.b.a.

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Præambel Dato: 28. maj 2013 Vedtægterne for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. har til formål at regulere retsforholdet for medlemmerne i forbindelse med

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere