Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata."

Transkript

1 Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) Fax (+45) E-post 10. september 2003 KM-projektgruppe Status vedrørende SLS i Kirkeministeriet Under henvisning til Kirkeministeriets brev af 5. september 2003 fremsendes hermed projektgruppens redegørelse for den nuværende status og de af projektgruppen igangsatte initiativer. På Kirkeministeriets anmodning har projektgruppen siden udgangen af juni måned fungeret som koordinator i forhold til løsning af de udestående problemer som overgangen fra SCL til SLS har forudsaget. Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Projektgruppen kontaktede i første omgang Økonomistyrelsen, som iværksatte en række tilretninger af de leverede uddata, jf. Økonomistyrelsens brev til projektgruppen af 26. juni Disse tilretninger blev leveret i løbet af juli måned. I forlængelse af de gennemførte tilretninger oplyste Kirkeministeriet og lønadministrationen i Undervisningsministeriet, at der fortsat var problemer bl.a. i forhold til fordelingen af lønudgifter mellem de respektive stifter. Med henblik på at afklare og løse de udestående problemer indkaldte projektgruppen repræsentanter for alle implicerede parter (Kirkeministeriet, Undervisningsministeriets lønadministration, Fyns stift og Økonomistyrelsen) til møde d. 29. august Projektgruppen udfærdigede på baggrund af mødet et statusnotat ( Status vedr. SLS-problemer i Kirkeministeriet af 8. september vedlagt), der opridser de udestående opgaver og fastsætter deadlines for løsning af de resterende problemer vedrørende SLS-uddata. Statusnotatet har været i høring hos alle implicerede. Projektgruppen har til brug for indeværende besvarelse indhentet en skriftlig redegørelse fra Økonomistyrelsen(vedlagt), der oplyser følgende:

2 Bilag 16 - Page 2 of 2 Såfremt lønadministrationen i Undervisningsministeriet leverer de nødvendige oplysninger som aftalt, vil Økonomistyrelsen kunne levere korrekte SLS-uddata inden udgangen af september måned i forbindelse med afvikling af månedskørslen i SLS. Der henvises til statusnotat af 8. september for yderligere oplysninger Projektgruppen har anmodet alle implicerede parter om at blive holdt løbende informeret om fremdriften i problemløsningen. Med venlig hilsen Anders V. Møller Vedlagt: Notat Status vedr. SLS-problemer i Kirkeministeriet af 8. september 2003 Brev fra Økonomistyrelsen vedr. SLS af 10. september 2003 C:\Documents and Settings\Ebbe\Skrivebord\KM-økonomi\bilag 16.doc 2

3 Bilag 16 - Page 3 of 3 Status vedr. SLS-problemer i Kirkeministeriet Med henblik på at afklare og løse udestående problemer vedr. Kirkeministeriet SLS-uddata er der blevet afholdt to møder hhv. d. 29 august og d. 3. september om emnet. På mødet d. 29. august deltog: Jette Esmarch, Undervisningsministeriet Kirsten Hurwitz, Fyns Stift Rasmus Rex, Kirkeministeriet Eva H. Gustafsson, Økonomistyrelsen Kurt Pedersen, Økonomistyrelsen Christian Vidmar, Finansministeriets projektgruppe i Kirkeministeriet På mødet d. 3. september deltog: Jette Esmarch, Undervisningsministeriet Rasmus Rex, Kirkeministeriet Birgit Rajcic, Kirkeministeriet Lone Klixbüll, Kirkeministeriet Søren Eriksen, Ekstern konsulent for Kirkeministeriet Christian Vidmar, Finansministeriets projektgruppe i Kirkeministeriet Indeværende notat opridser den nuværende status og de udestående problemer. Nuværende status og udestående leverancer 1. Økonomistyrelsen har foreløbigt leveret følgende rapporter: o 924 (specifikation til internt regnskab) og 852 (bilag til internt regnskab) o 856 (refusionsopgørelse), dog mangler automatisk fremsendelse af kopi til Kirkeministeriet. Økonomistyrelsen oplyser, at der er afgivet bestilling heraf. o 838 er leveret i elektronisk form, men enkelte stifter mangler fortsat at få fremsendt papirudgave. Økonomistyrelsen oplyser, at såfremt der stadig er mangler på dette område skal Undervisningsministeriet blot afgive bestilling heraf via supporten. 8. september 2003 KM-gruppen C:\Documents and Settings\Ebbe\Skrivebord\KM-økonomi\bilag 16.doc 3

4 Bilag 16 - Side 4 af 4 2. Kirkeministeriet har tidligere oplyst, at de har behov for rapporterne 760 (automatisk oprykning), 707 (erindringer om personer, der fylder 60 & 67) & 763 (kommende jubilæer). Økonomistyrelsen oplyste i forbindelse med det første møde, at Undervisningsministeriet, der drifter SLS på vegne af Kirkeministeriet, selv kan trække disse rapporter. Ad 2 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning Undervisningsministeriet har efterfølgende undersøgt sagen og oplyser at, at Undervisningsministeriet ganske rigtigt kan trække rapporterne, men at data er struktureret i forhold til sogneniveauet, hvilket gør rapporterne uanvendelige for Kirkeministeriet. Såfremt rapporterne skal kunne anvendes meningsfuldt skal de struktureres i forhold til stiftsniveauet (administrativt tjenestested) og dette kræver tilretninger. Kirkeministeriet oplyser, at opgaven ikke er hastende, men at Kirkeministeriet evt. på sigt ønsker at få foretaget tilretningen. Proceduren for tilretning er således, at Kirkeministeriet skal afgive bestilling på tilretningen til Økonomistyrelsen, via Undervisningsministeriet. Tilretningen omfatter opsætning af én ny/ekstra sorteringsparameter vedr. GRP 90 (præstelønninger). 3. Økonomistyrelsen oplyste, at Kirkeministeriet i forbindelse med overgangen til SLS ikke var markeret til at være Navisionbruger f.s.v.a. GRP 90 (præstelønninger). Dette har medført en række problemer i forbindelse med overførsel af løndata fra SLS til Navision, herunder at forbruget i løngruppe 49 (departement + biskopper) fra og med løngeneration /1 til og med løngeneration /1 og i løngruppe 90 (provster og præster) fra og med løngeneration /1 til og med løngeneration /1 mangler i Kirkeministeriets Navisionregnskab. Problemerne har desuden medført, at Kirkeministeriet ikke har kunne validere/afstemme data mellem Navision og SLS-uddata (rapport 856). Ad 3 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning Økonomistyrelsen oplyste, at man er opmærksom på problemet og at der arbejdes på sagen. Når problemerne bliver løst vil år til dato forbruget være korrekt i Navision og det vil endvidere være muligt at afstemme i forhold til år til dato forbruget i rapport 856. Økonomistyrelsen lovede at problemet er løst i forbindelse med den 2. lønkørsel i september. Side 4

5 Bilag 16 - Side 5 af 5 4. Kirkeministeriet oplyste, at der er fejl i de uddata (månedsrapporter) stifterne anvender til bogføring i SØS (rapport 924). Fejlen skyldes hovedsagligt forkert angivelse af administrativt tjenestested for enkelte præster. Feltet administrative tjenestested anvendes i SLS til at fordele lønnen til de respektive stifter. Konsekvensen af denne fejl er, at visse af præsteudgifterne for enkeltpersoner (bl.a. feriepenge) er henført til forkerte stifter. Ad 4 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning Økonomistyrelsen oplyste indledningsvis, at fejlene ikke kan korrigeres bagudrettet, idet en sådan korrektion kræver en helt ny lønkørsel. Sagt med andre ord kan de månedsrapporter, der allerede er fremsendt til stifterne, ikke korrigeres. Efterfølgende oplyste Økonomistyrelsen, at fejlen kan rettes fremadrettet (ved kommende lønkørsler), således at år til dato forbruget både totalen og fordelingen mellem de enkelte stifter - bliver korrekt. Forudsætningen for at fejlen kan rettes er, at Undervisningsministeriet leverer oplysninger om, hvilke personer, der er påført en forkert kode for administrativt tjenestested. På baggrund af disse oplysninger vil Økonomistyrelsen pløje det historiske datasæt og derigennem korrigere år til dato totalen, således at den bliver korrekt fordelt mellem de respektive stifter. De negative følger af fejlretning er, at stifterne ikke vil være i stand til at udarbejde et korrekt periodiseret regnskab vedr. præsteløninger for årets første måneder. De positive konsekvenser af fejlretningen er, at år til dato forbruget vil være korrekt og muligt at bogføre i de enkelte stifter (i SØS), således at der ultimo året kan udarbejdes et retvisende årsregnskab. Økonomistyrelsen afventer p.t. at Undervisningsministeriet leverer oplysninger om, hvilke personer, der er påført en forkert kode for administrativt tjenestested. Undervisningsministeriet forventer, at oplysningerne er Økonomistyrelsen i hænde senest d. 8. september. Økonomistyrelsen oplyste, at de kan genere retvisende data i forbindelse med den derpå følgende lønkørsel. Side 5

6 Bilag 16 - Side 6 af 6 5. Økonomistyrelsen og Undervisningsministeriet oplyste, at de konstaterede fejl i forhold til pkt. 4 udelukkende påvirker fordelingen af lønnen mellem de respektive stifter og således ikke de samlede og periodiserede lønudgifter. I den forbindelse oplyste Økonomistyrelsen, at der kan leveres en særlig rapport med det samlede år til dato forbrug (dog ikke fordelt på stifter). Ad 5 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning Kirkeministeriet nærede ønske om en særkørsel til opgørelse af det samlede lønforbrug år til dato, fordelt på hhv. præster og særpræster samt samlet refusion år til dato fra fællesfonden til staten. Det blev aftalt, at Kirkeministeriets bestilling af disse uddata skal gå via Undervisningsministeriet til Økonomistyrelsen, hvilket skete i forlængelse af det første møde. Rapporten kan leveres fra Økonomistyrelsen med kort varsel, dog skal det være i forbindelse med en lønkørsel. 6. Kirkeministeriet oplyste, at enkelte stifter har påbegyndt bogføringen i SØS med udgangspunkt i de fejlbehæftede SLS-uddata. Der er, jf. pkt. 4, en potentiel fare for at der er bogført udgifter, der rettelig burde have været bogført i et andet stift. Ad 6 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning Det blev aftalt, efter ønske fra Kirkeministeriet, at eventuelle fejlkonteringer findes og omposteres manuelt frem for maskinelt. Endvidere blev det aftalt, at Kirkeministeriet udarbejder en skrivelse til de respektive stifter, der instruerer i, hvordan bogføringen skal foretages med udgangspunkt i de fremtidige/retvisende år til dato totaler i SLS-uddata (rapport 924). Skrivelsen skal adressere tre mulige situationer i et givent stift: (1) Endnu ingen bogføring af præsteløn i stiftet, (2) Bogføring af løn, men i forhold til forkerte SLS-uddata & (3) Bogføring af løn, men i forhold til forkerte SLS-uddata og med efterfølgende manuelle korrektioner. Skrivelsen skal ligeledes informere de respektive stifter om, at perioderegnskaberne vedr. præsteløn ikke vil være retvisende, jf. pkt. 4, for årets første 8 måneder. Kirkeministeriet forventer, at der foreligger et udkast til skrivelse senest d. 5. september. 7. Kirkeministeriet oplyste, at de også har behov for rapport 914 og 980. Ad 7 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning Det blev aftalt, at bestillingen af disse rapporter går fra Undervisningsministeriet til Økonomistyrelsen. Side 6

7 Bilag 16 - Side 7 af 7 8. Kirkeministeriet oplyste, at de ikke har modtaget uddata vedr. tjenestemandspensioner (uddatanr. 748, regnr ) for juli og august måned. Ad 8 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning Det blev aftalt, at Undervisningsministeriet i første omgang kontrollerer om uddata forefindes i Undervisningsministeriets eksisterende uddata materiale. Såfremt dette ikke er tilfælde rettes en forespørgsel til Økonomistyrelsen via de gængse kanaler. Undervisningsministeriet har afgivet bestilling til Økonomistyrelsen den 3. september. 9. Kirkeministeriet oplyste, at der er problemer med uddata for juli måned vedr. Pensionskassen af 1950 (uddatanr. 748, regnr ). Ad 9 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning Undervisningsministeriet oplyste, at problemet er rejst i forhold til Økonomistyrelsen. Det blev aftalt, at Undervisningsministeriet indledningsvis kontakter Økonomistyrelsen med henblik på afklaring af status. Undervisningsministeriet informerer Kirkeministeriet og Christian Vidmar om status. Økonomistyrelsen har oplyst at nye uddata er bestilt. Side 7

8 Bilag 16 - Side 8 af 8 Finansministeriet Att: Anders Vilhelm Møller Christiansborg Slotsplads København K JPM Vedr. SLS uddata på Kirkeministeriets område Kære Anders Møller Under henvisning til Kirkeministeriets brev til Finansministeriets projektgruppe af 5. september 2003 fremsendes hermed Økonomistyrelsens bemærkninger. Som anført i skrivelse af 26. juni 2003 er der ved overgangen fra det tidligere statslige lønsystem, SCL, til det nuværende lønsystem, SLS, sket ændringer i de uddata som Økonomistyrelsen leverer til de enkelte stifter i Folkekirken. Kirkeministeriet og lønadministrationen i Undervisningsministeriet har givet udtryk for, at der er problemer i forhold til visse af de leverede uddata. Med baggrund heri iværksatte Økonomistyrelsen, i juli måned, en række tilretning af de leverede uddata, jf. skrivelse af 26. juni I forlængelse af de gennemførte tilretninger oplyste Kirkeministeriet og lønadministrationen i Undervisningsministeriet, at der fortsat var problemer bl.a. i forhold til fordelingen af lønudgifter mellem de respektive stifter. Baggrunden herfor var, at der var en række fejlbehæftede registreringer på lønregistrene vedrørende tjenestesteder for præster, således at den ønskede sortering af uddata ikke kunne gennemføres korrekt. Med henblik på at få et præcist billede af de udestående problemer deltog Økonomistyrelsen i et statusmøde d. 29. august 2003 med deltagelse af Kirkeministeriet, Fyns stift, lønadministrationen i Undervisningsministeriet og Finansministeriets projektgruppe. På mødet blev status gennemgået og der blev aftalt en leverings- og tidsplan for de resterende tilretninger, herunder procedure for færdiggørelse af opretning af fejlagtig tjenestestedsangivelse. Side 8

9 Bilag 16 - Side 9 af 9 I forlængelse af mødet udarbejdede Finansministeriets projektgruppe et statusnotat ( Status vedr. SLS-problemer i Kirkeministeriet af 8. september 2003), der opridser de udestående opgaver og fastsætter deadlines for løsning af de resterende problemer vedrørende SLS-uddata. Såfremt lønadministrationen i Undervisningsministeriet leverer de nødvendige oplysninger som aftalt, vil Økonomistyrelsen kunne levere korrekte SLS-uddata inden udgangen af september måned i forbindelse med afvikling af månedskørslen i SLS. Der henvises til statusnotat af 8. september for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Anders Nørskov Side 9

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe Bilag 18 - Side 1 af 21 Notat vedr. fællesfondens budget 2004 Kirkeministeriet har i forbindelse med projektgruppens arbejde fremsendt budgetforslag for 2004 vedr. fællesfonden. Budgetforslaget har givet

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004 Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Rapportens indhold... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Økonomidelen... 2

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere