Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere"

Transkript

1 Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

2 FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens samarbejdspartnere. Whistleblowerord ningen er vedtaget af Borgerrepræsentatio nen. Ordningen giver ansatte og samar bejdspartnere mulighed for at videregive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kom mune uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner. Whistleblowerordningen er etableret hos Borgerrådgiveren, som er uafhængig af kommunens forvaltninger, borgmestre og de politiske udvalg. På de følgende sider finder du svar på spørgsmålene: Hvad kan whistleblowerordningen bruges til? Hvordan beskyttes du som ansat? Hvad sker der med oplysningerne? 2

3 Whistleblowerordningens formål er: At sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune At beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen At sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i Københavns Kommunes borgerbetjening og administration. Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Du bør derfor altid først overveje, om problemerne kan løses ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsrepræsentant. Ordningen er altså et alternativ, som kan bruges, hvis du ikke føler dig tryg ved at bruge de almindelige kanaler eller hvis du f.eks. har henvendt dig til ledelsen om et alvorligt forhold, uden at der tages hånd om det. Whistleblowerordningen er ikke en sladrecentral og har ikke til formål at gå efter personer, men efter uacceptable forhold. Whistleblowerordningen fungerer i respekt for tillidsrepræsentanterne og det fagretlige system. Ordningen er alene et supplement til din mulighed for at rette henvendelse til tillidsrepræsentanter og fagforbund om alvorlige forhold på arbejdspladsen. Som ansat i Københavns Kommune har du ret til at henvende dig til whistle blowerordningen med oplysninger om alvorlige fejl og forsømmelser i kommunen. 3

4 Hvad kan whistleblowerordningen bruges til? Hvem kan indgive oplysninger? Du kan indgive oplysninger til whistle blowerordningen, hvis du er ansat i Københavns Kommune, eller hvis du er (eller er ansat hos) en af kommunens samarbejdspartnere. Hvilke oplysninger behandles? Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold. Borger rådgiveren foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er tale om alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkelt personers sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende. Oplysningerne kan omfatte: Strafbare forhold: grove overtrædelser af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse eller vold mv. Alvorlige overtrædelser af lovbestemmel ser: grove overtrædelser af lovgivning om miljø, lovgivning om magtanvendelse, 4 lovgivning om kommuners forhold, sundhedslovgivningen, lovgivning om bogføring og regnskabsaflæggelse, lov givning om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven, persondataloven eller offentlighedsloven mv. Andre alvorlige forhold: grove over trædelser af kommunens interne regler for bogføring og regnskabsaflæggelse, bevidst vildledning af borgerne i kom munikation fra kommunen eller tilside sættelse af Københavns Kommunes cirkulære for modtagelse af gaver mv. Det forudsættes i alle tilfælde, at overtræ delserne er alvorlige. Det er de, hvis der er tale om grove fejl eller forsømmelser, eller hvis der er tale om væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser, som foregår helt systematisk igen og igen. Hvilke oplysninger behandles ikke? Whistleblowerordningen behandler ikke oplysninger, som ikke vedrører kom munens lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgs svigt og lignende.

5 Det betyder, at whistleblowerordningen ikke behandler oplysninger om mindre alvorlige forhold. Mindre alvorlige for hold kan eksempelvis være, at en forvalt ningsenhed har begået en enkeltstående fejludbetaling, at telefonerne var lukket en enkelt dag, hvor de burde være åbne, at en kollega har et højt sygefravær, eller at chefen bruger kopimaskinen til private formål. Forhold som disse skal håndteres via de almindelige kommunikationsveje f.eks. nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsrepræsentant. Hvilke krav stilles der til oplysningerne? Når du indgiver oplysninger til whistle blowerordningen, forudsættes du at have kendskab til eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold som beskrevet ovenfor. Oplysninger til whistle blowerordningen kan indgives på forskel lig vis: mundtligt, skriftligt, indscannet, kopieret, optaget mv. Konsekvenser ved misbrug af ordningen Oplysninger til whistleblowerordningen skal indgives i god tro det vil sige, at du ikke bevidst må indgive urigtige eller vildledende oplysninger. Hvis du bevidst indgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan du risikere negative ansættelsesretlige reaktioner. Hvis du som samarbejdspartner indgiver urigtige eller vildledende oplysninger i ond tro, kan du risikere kontraktmæssige reaktioner, f.eks. kontraktophævelse. 5

6 ÅBENHED MEDANSVAR RESPEKT

7 MEDANSVAR

8 Hvordan beskyttes du som ansat? Du kan henvende dig anonymt Du kan henvende dig anonymt til whistle blowerordningen. Anonymiteten er et tilbud til dig, der ikke vil stå frem med navn og finder en tryghed i, at ingen ved, hvem du er. Hvis du vil være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, f.eks. adresse eller telefonnummer, til Borgerrådgiveren. Hvis du giver sådanne oplysninger, har Borgerrådgiveren pligt til at registrere det, og herefter kan andre efter gældende regler få oplyst dit navn. Vi anbefaler, at du anvender Whistle blowerportalen, hvis du ønsker at være anonym. Whistleblowerportalen anonymitet og datasikkerhed Borgerrådgiverens whistleblowerportal er en webportal, hvor du som ansat eller samarbejdspartner anonymt kan indgive oplysninger om alvorlige forhold. For at være anonym skal du være op mærksom på ikke at oplyse dit navn, telefonnummer, adresse eller andet personhenførbart. Oplysning om, hvor dan du sikrer din anonymitet, fremgår af Whistleblowerportalens vejledende tekst. Det er kun Borgerrådgiverens medarbej dere, der har adgang til oplysninger indgi vet i Whistleblowerportalen. Det er ikke muligt at efterspore f.eks. hvilken pc eller IP-adresse, oplysningerne kommer fra. Alle data i Whistleblowerportalen er kryp teret. Enhver datatransmission og lagring sker via kryptering. Portalen bruger ikke cookies. Når du indgiver oplysninger via Whistle blowerportalen, vil du ved hjælp af en selvvalgt kode til portalen få mulig hed for at få en opfølgende dialog med 8

9 Borgerrådgiveren. Eventuel anonymitet opretholdes ved en opfølgende dialog. Beskyttelse mod repressalier og lignende Beskyttelsen af dig og andre, der opgiver navn eller andre personhenførbare oplys ninger, sikres ved: P olitisk overvågning af, hvem der anmoder om navnet på den, der har indgivet oplysninger Orientering til Borgerrådgiveren om repressalier mod den, der har indgivet oplysninger Handlepligt for Borgerrådgiveren ved oplysninger om repressalier mod den, der har indgivet oplysninger. Handlepligt for Borgerrådgiveren Hvis Borgerrådgiveren får viden om, at du har oplevet negative konsekvenser efter at have indgivet oplysninger til whistleblo werordningen i god tro, orienterer Borger rådgiveren snarest muligt den ansvarlige direktør. I helt særlige tilfælde orienteres den ansvarlige borgmester. Borgerrådgive ren kan følge op på, om direktøren/borg mesteren sikrer, at repressalier og lignende ikke forekommer. Politisk overvågning Borgerrådgiveren skal orientere Borgerråd giverudvalget om hvem, der anmoder om indsigt i, hvilke ansatte der har indgivet oplysninger til whistleblowerordningen. Orientering til Borgerrådgiveren Enhver, f.eks. en kollega, kan informere Borgerrådgiveren, hvis det har negative konsekvenser for dig, at du har indgivet oplysninger til whistleblowerordningen. 9

10 Hvad sker der med oplysningerne? Første visitation hos Borger r ådgiveren Når Borgerrådgiveren modtager en henvendelse, vejleder Borgerrådgiveren dig om tillidsrepræsentantens funktion, relevante rettigheder og om proceduren for sagens behandling. Derefter foretager Borgerrådgiveren en indledende vurdering (visitation). Hvis din henvendelse vedrører oplysninger, der ikke vurderes at være alvorlige, vil du modtage information om, at Borgerråd giveren ikke vil behandle sagen. Undersøgelse sagsgang og relevante forhold Borgerrådgiveren har pligt til at vurdere og evt. behandle alle oplysninger, som whistleblowerordningen modtager. Bor gerrådgiveren vurderer, om oplysningerne er alvorlige, og om der er mulighed for at oplyse sagen tilstrækkeligt. Er det tilfæl det, videresender Borgerrådgiveren enten oplysningerne til nærmere undersøgelse hos en anden relevant forvaltningsenhed eller iværksætter selv en undersøgelse. 10 Hvad sker der, når du har indgivet oplysninger? Borgerrådgiveren orienterer dig i fornø dent omfang om sagens gang og udfald. Orienteringen kan dog være begrænset af regler om tavshedspligt mv. Hvis du ikke er anonym, kan der efter gældende regler være adgang til at få ind sigt i dit navn. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide hvem, du er. Hvad hvis oplysningerne handler om dig? Hvis de oplysninger, whistleblowerord ningen modtager, handler om dig, vil du blive underrettet om sagen. Viser det sig, at en ansat i Københavns Kommune har begået alvorlige fejl eller forsømmelser, kan det medføre negative ansættelsesretlige reaktioner, f.eks. lønned gang, advarsel eller afskedigelse. Sådanne eventuelle konsekvenser håndteres af den forvaltning, hvor vedkommende er ansat.

11 Har en ansat overtrådt regler i straffelov givningen, kan det blive meldt til politiet. Eventuel anmeldelse til politiet håndteres af den forvaltning, hvor vedkommende er ansat. Har en samarbejdspartner begået alvorlige fejl eller forsømmelser, kan det medføre kontraktretlige konsekvenser for samar bejdspartneren, f.eks. kontraktophævelse. Eventuelle kontraktretlige reaktioner håndteres af den forvaltning, som samar bejdspartneren udfører sine opgaver for. Det samme gælder eventuel anmeldelse til politiet. Hvis Borgerrådgiveren modtager oplys ninger om dig, en anden ansat eller en samarbejdspartner, som umiddelbart eller ved en undersøgelse vurderes at være urig tige eller vildledende, har du/den ansatte eller virksomheden, som oplysningerne vedrører, ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller blokering af oplysningerne. 11

12 Praktiske oplysninger Du kan få yderligere information ved at kontakte whistleblowerordningen. Henvendelse til whistleblowerordningen kan ske telefonisk, skriftligt ved brev eller , ved personligt fremmøde eller via Whistleblowerportalen. Vi anbefaler, at du anvender Whistleblowerportalen, hvis du ønsker at være anonym. Du finder Whistleblowerportalen samt vejledninger og information om ordningen på W histl e bl ow e ro r d n i n g e n i Køben h av n s Ko m mu n e Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon:

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Whistleblowerordninger. Erfaringer fra ordninger i private danske virksomheder

Whistleblowerordninger. Erfaringer fra ordninger i private danske virksomheder Whistleblowerordninger Erfaringer fra ordninger i private danske virksomheder Marts 2012 2 Erfaringer med whistleblowerordninger Erfaringer med whistleblowerordninger 3 Resumé Der er et stigende antal

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr.

Læs mere