VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2013."

Transkript

1 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres i regnskabsåret, og som er afholdt for aktivitet, hvortil Undervisningsministeriet kan yde momskompensation, jf. 1 i Bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. Der ydes også momskompensation til institutioner, der forestår undervisning for en anden institution (udlagt undervisning), for udgifter, som institutionen har afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med den udlagte undervisning, og som er afholdt for aktivitet, hvortil Undervisningsministeriet kan yde momskompensation, jf. 1 i Bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Endvidere ydes der momskompensation til erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. på vegne af FIVU. Administration i Navision Stat. Der bogføres nettoudgifter dvs. uden moms på den normale formålskonto og den refusionsberettigede moms udgiftsføres på samme formål, finanskonto 6121 (drift) og finanskonto 6122 (anlæg). Når momsen kompenseres af UVM, skal disse indtægter bogføres på finanskonto 6123 (momsafregning). Hvert kvartal opgøres institutionens afløftede moms. I kvartalsopgørelsen af institutionens moms skal der modregnes for den moms, der ikke giver anledning til momskompensation fra UVM. Byggemoms, når institutionens ansatte udfører arbejder på institutionens bygninger. Institutionerne skal betale moms, både hvis deres egne ansatte udfører byggearbejdet, og hvis de lader eksterne virksomheder udføre arbejdet. Den moms, en institution skal betale, når dens ansatte udfører bygge, -anlægs, -vedligeholdelses - og reparationsarbejder på institutionens bygninger kan institutionen også få kompenseret. Reguleringer af momskompensation for investeringsgoder (jf. momslovens 43 og 44). Undervisningsministeriet kan kompensere institutionerne for refusionsberettiget købsmoms i efterfølgende regnskabsår, hvis der skal ske regulering af moms overfor SKAT, i henhold til momslovens 43 og 44.

2 Hvis institutionen har mulighed for at opnå et større fradrag hos SKAT af investeringsgoderne, skal der ske en tilbagebetaling af momskompensationen, således at institutionen ikke kan opnå mere end 100 % refusion af momsudgiften. Regulering af momskompensation for investeringsgoder følger momslovens bestemmelser, jf. momslovens 43 og 44. Momsregistrerede institutioners køb hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande. Momsregistrerede institutioner kan få kompensation for købsmoms, der er betalt efter den danske momslov, og som vedrører tilskudsberettigede aktiviteter. Det betyder, at momsregistrerede institutioner også kan få kompensation for moms, der er betalt efter den danske momslov for køb hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande. Institutioners køb hos virksomheder i lande uden for EU. Institutioner kan få kompensation for købsmoms, der er betalt efter den danske momslov, og som vedrører tilskudsberettigede aktiviteter. Det betyder, at institutioner også kan få kompensation for opkrævet importmoms, der er betalt efter den danske momslov for køb af varer i lande uden for EU. Moms på huslejedeposita. Hvis en institution skal betale huslejedeposita inkl. moms kan institutionen ikke få momskompensation for denne moms. Hele beløbet inkl. moms skal posteres på en statuskonto, som henstår til modregning, når lejemålet ophører. Indtægtsdækket virksomhed. I forbindelse med indtægtsdækket virksomhed skal de direkte forbundne udgifter inkl. moms bogføres som hidtil. Fordeling af moms fra fællesudgifter, der vedrører såvel den ordinære drift som den indtægtsdækkede virksomhed, sker efterfølgende ved hjælp af fordelingsnøgler. Toldmoms fra f.eks. indtægtsdækket virksomhed skal bogføres som hidtil. En momsudgift fra fællesudgiftsområdet, der dækkes af SKAT, vil ikke kunne dækkes af momskompensation fra UVM. Der kan ikke benyttes en fordelingsnøgle, der giver institutionen en samlet kompensation (fra UVM og andre myndigheder under ét) på mere end 100 % af den afholdte købsmomsudgift. Hvorvidt den indtægtsdækkede virksomhed er momspligtig afhænger af, om ydelsen er fritaget fra moms i henhold til momsloven, jf. momsloven 13, stk. 1 nr. 3) om momsfritagelse, der er særlig relevant for en uddannelsesinstitution: "Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v. Institutionen kan således sagtens have en type indtægtsdækket virksomhed, der er momspligtig i henhold til momsloven og hvor institutionen er momsregistreret samtidigt med, at institutionen har en anden type indtægtsdækket virksomhed, der er fritaget for moms. For indtægtsdækket virksomhed, der er fritaget for moms i henhold til momslovens 13, skal institutionen sikre sig, at de langsigtede gennemsnitsomkostninger inkl. købsmoms dækkes. 2

3 Kvartalsopgørelsen af kompensationsberettigede momsudgifter. En gang i kvartalet skal institutionen opgøre de kompensationsberettigede momsudgifter. Opgørelsen kan omfatte følgende: + Institutionens momsudgifter: kr. - Moms fra anden tilskudsfinansieret aktivitet mv. v.h.a. fordelingsnøgler: kr. - Moms fra forløb, hvor der betales på grundlag af takster inkl. købsmoms: kr. - Ufordelt moms (fællesudgiftsområdet) fra indtægtsdækket virksomhed v.h.a. fordelingsnøgler: kr. = Moms der kompenseres af UVM kr. Institutionens momsudgifter bestemmes ud fra konteringen. Moms fra forløb, hvor der betales på grundlag af takster inkl. købsmoms skal fratrækkes i opgørelsen. Momsandelen for takster, hvor institutionen har modtaget tilskud/betaling på grundlag af takster inkl. købsmoms fratrækkes i momskompensationen. Det gælder for moms fra alle forløb, hvor der betales på grundlag af takster inkl. købsmoms. Årselever multipliceres med takstforskel for henholdsvis undervisningstakst, fællesudgiftstakst, bygningstaxametertakst samt øvrige relevante takster. Takstforskellen bestemmes ud fra opslag i takstkataloget. Moms fra anden tilskudsfinansieret aktivitet mv. samt indtægtsdækket virksomhed skal fratrækkes i opgørelsen. Moms fra anden tilskudsfinansieret aktivitet mv. samt indtægtsdækket virksomhed skal også fratrækkes Her skal der tages udgangspunkt i de eksisterende eller i nye fordelingsnøgler. Udbetalinger fra KTS til uddannelsesinstitutionerne i Der udbetales for årets første kvartal et a conto beløb til den enkelte institution svarende til institutionens forventede momsudgifter. Første kvartals a conto beløb udbetales månedsvis forud. I det omfang oplysningerne er til stede, vil det månedsvise a conto beløb for første kvartal blive beregnet som takst inklusiv moms fratrukket takst eksklusiv moms multipliceret med antallet af grundlagsårselever multipliceret med en tolvtedel. Bemærk! Dette a conto beløb for første kvartal modregner Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i årsopgørelsen. For årets andet, tredje og fjerde kvartal anvises et beløb svarende til de faktiske momsudgifter i det forudgående kvartal (inkl. reguleringer fra moms fra anden tilskudsfinansieret aktivitet mv., moms fra indtægtsdækket virksomhed samt moms fra forløb, hvor der betales på grundlag af takster inkl. købsmoms). Der kan i fjerde kvartal ydes et ekstra a conto beløb for dette kvartal. Bemærk! I forbindelse med indberetning af de faktiske momsudgifter for de enkelte kvartaler skal blanketten, der er optaget som bilag 1 i denne vejledning, benyttes. 3

4 I forbindelse med institutionens regnskabsaflæggelse opgøres foregående års samlede momsudgifter i forhold til summen af årets samlede anvisninger, fratrukket moms fra anden tilskudsfinansieret aktivitet mv., moms fra indtægtsdækket virksomhed samt moms fra forløb, hvor der betales på grundlag af takster inkl. købsmoms. Den årlige momskompensationsopgørelse skal attesteres af institutionens revisor. Den årlige årsopgørelse skal indberettes på den særlige blanket, der ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside, jf. Dokumentationen til brug for den endelige momskompensationsopgørelse samt dokumentation af de benyttede fordelingsnøgler skal være til stede på institutionen og forelægges institutionens revisor ved attestationen af den samlede momskompensationsopgørelse, som herefter indsendes til Økonomisk- Administrativt Center. Evt. for meget eller for lidt udbetalt momskompensation modregnes i førstkommende anvisning af momskompensation i næstkommende finansår. Hermed er der foretaget endelig afregning for finansåret. Tidsfrister for indsendelse af momskompensationsskemaet og udbetalinger: Kvartaler Indsendelsesdato Udbetalingsdato april 2013 ultimo maj juli 2013 ultimo august oktober 2013 ultimo november 2013 Årsopgørelse for 2013 inkl. 4. kvartal 2013, Jf. Bilag april 2014 ultimo maj

5 Undervisningsministeriet Bilag 1. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Att: Kristian L. Ziegler Frederiksholms Kanal København K MOMSKOMPENSATION for finansåret 2013 Momskompensation i henhold til bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, (Momskompensationsbekendtgørelsen), samt for erhvervsakademier og professionshøjskoler m.fl. efter aftale med FIVU. Institutionens sekscifrede skolekode: Institutionens navn: Kvartal. Dato for indberetning. (1) Refusionsberettiget købs- moms (drift), der skal kompenseres, kr. (2) Refusionsberettiget købs- moms (anlæg), der skal kompenseres, kr. (3) Moms i alt, der skal kompenseres (1)+(2), kr. 1. kvt april kvt juli oktober 3. kvt Årsopgørelse for april 2014 Årsopgørelsen indsendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Økonomisk-Administrativt Center på det særlige årsopgørelsesskema, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Dato Institutionens medarbejders underskrift Dato Institutionens leders underskrift 5

6 Bilag 1- fortsat. Bemærk vedr. årsopgørelsen: Årsopgørelse for 2013 inkl. 4. kvartal 2013 med eventuelle reguleringer for årets tidligere kvartaler - samt eventuelle reguleringer fra tidligere år - skal indsendes til Økonomisk-Administrativt Center senest den 1. april 2014, med modregning i førstkommende anvisning i 2014 efter regnskabsaflæggelsen. Den årlige momskompensationsopgørelse skal attesteres af institutionens revisor, og indsendes til Økonomisk-Administrativt Center på det særlige årsopgørelsesskema, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Hvis årsopgørelsen ikke indsendes rettidigt til Økonomisk- Administrativt Center kan det medføre, at udbetalt momskompensation i finansåret modregnes i den førstkommende tilskudsudbetaling. Bemærk, at udbetalingen af momskompensation kan stilles i bero: Udbetalingen af momskompensation stilles i bero, hvis institutionen ikke indsender den revisorattesterede årlige momsudgiftsopgørelse rettidigt, og hvis der er indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning eller i øvrigt er fare for, at institutionens virksomhed må indstilles. 6

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4 UNDERVISNINGSMINISTERIETS SELVEJELOVINSTRUKS 1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V.... 4 3.1 OPGØRELSE OG INDBERETNING AF STUDENTERÅRSVÆRK

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Institutionsstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere