Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2

3 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar Udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Bidragyder: NaturErhvervstyrelsen/Center for Innovation Fotograf: istock Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Websted: ISBN

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Yderligere oplysninger... 3 Udbetaling af tilskud... 4 Send anmodning om udbetaling... 5 Betingelser for udbetaling af tilskud... 5 Dokumentationskrav... 6 Rateudbetaling... 6 Slutudbetaling... 7 Nemkonto... 7 Indberetning til SKAT... 7 Revisorerklæring... 8 Information til revisor... 8 Ændringer af projektperiode, budget mv Ændringer af projektperioden Ændringer af det godkendte budget Overdragelse af projektet Projektet opgives Slutrapportering fra projektet Effektmåling Information om tilskud fra GUDP Tilbagebetaling ved kommercialisering af projektet NaturErhvervstyrelsens brug af data Kontrol Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Straffebestemmelser Klagemulighed Lovgrundlag Sådan udfyldes skemaerne Bilag 2: Opgørelse af omkostninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 3: Timeregnskab Tilskudsberettigede udgiftstyper

5 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP Indledning Denne vejledning henvender sig til de virksomheder eller institutioner, som af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilsagn om tilskud til et projekt under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). I et samarbejdsprojekt omfatter tilsagnshaverne både hovedansøger, som er den projektansvarlige, og øvrige deltagere, som har fået tilsagn om tilskud. Yderligere oplysninger Denne vejledning, udbetalingsanmodning, revisorerklæring m.m. findes på GUDPs hjemmeside: Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til: NaturErhvervstyrelsen Att. Center for Innovation Nyropsgade København V Tlf

6 JANUAR 2014 Udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud under GUDP sker ved, at hver deltager udfylder en udbetalingsanmodning for henholdsvis udvikling, anvendt forskning og demonstration for de afholdte udgifter. Det er projektlederens ansvar, at udbetalingsanmodningerne indsendes samlet, for alle deltagere, der ønsker udbetaling, og at det fremsendte udbetalingsmateriale er fyldestgørende. Der skal indsendes en udbetalingsanmodning for hver aktivitet (anvendt forskning, udvikling eller demonstration) fra hver virksomhed, svarende til en udbetalingsanmodning pr. godkendt delbudget. Projektlederen samler og indsender samtlige udbetalingsanmodninger fra alle virksomheder og alle aktiviteter samlet for den pågældende udbetalingsperiode. Hver udbetalingsanmodning skal indeholde: Bilag 1a eller 1b (bilag 1a, revisorerklæring) skal udfyldes. Revisorens egen revisorerklæring kan vedlægges, men kan ikke erstatte bilag 1a. En revisorerklæring (bilag 1a) kan gælde for flere udbetalingsanmodninger, men i så fald skal det tydeligt angives, for hvilke den gælder Bilag 2: Opgørelse af omkostninger Bilag 3: Timeregnskab Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter Bemærk i forhold til bilag 4, at det er en forudsætning at udgiften er: - direkte relateret til projektet - nødvendig for projektets gennemførsel - en udgift i det godkendte budget - er afholdt og betalt inden for den aktuelle afregningsperiode Udgifter til interne køb i virksomheden/på universitetet er underlagt de samme betingelser. Derfor forudsættes det, at der foreligger en intern faktura/rekvisition på x antal varer eller ydelser til kostpris, som er direkte relateret til projektet og nødvendig for projektets gennemførelse. Uspecificeret drift af laboratorier (intern laboratoriedrift), er ikke en udgift, som er direkte relateret til en projektaktivitet. Standard forbrugsvarer knyttet til laboratoriers drift herunder f.eks. sæbe til håndvask og rengøring, kitler, sikkerhedsbriller, hårnet, desinfektionsmidler, skoovertræk og li g- nende er derfor indeholdt i drift af laboratoriet og således indeholdt i overhead. Forbrug af petriskåle, pipetter, kemikalier og andre forbrugsvarer til konkrete analyser i laboratoriet, der relaterer sig direkte til projektet og er nødvendige for projektgennemførslen, samt de produ k- ter som ønskes analyseret, vil være godkendte udgifter, som ikke er indeholdt i overhead. Hvis disse artikler købes internt i virksomheden, skal der foreligge en intern faktura/rekvisition med en tekst, der tydeligt beskriver udgiftens relation til projektet. Hvis der kan laves en standardkalkule over prisen på en given analyse, der indgår i projektet, kan denne anvendes i regnskabsaflæggelsen. I standardkalkulen må der ikke indgå udgifter, som er indeholdt i overhead. Specielt for Ekstern bistand gælder følgende: Ekstern bistand ( subcontracting ) opgøres på grun d- lag af betalte fakturaer for eksterne konsulent- og serviceydelser, som er nødvendige for projektets 4

7 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP gennemførelse. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne er købt til markedspris. Hvis ydelsen købes hos en leverandør, som ansøger er gruppe- eller koncernforbundet med, skal prisen opgøres som intern kostpris. Eksempel på hvad en udbetalingsanmodning indeholder Et projekt har 3 deltagende virksomheder, virksomhed A, virksomhed B og virksomhed C. Virksomhed A har ifølge tilsagnsskrivelse og godkendt budget, både forsknings- og udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Virksomhed B har ifølge tilsagnsskrivelse og godkendt budget, både forsknings og udviklingsaktiviteter. Virksomhed C har ifølge tilsagnsskrivelse og godkendt budget demonstrationsaktiviteter. I første udbetalingsperiode har både virksomhed A og virksomhed B haft aktiviteter og udgifter inden for forskning og udvikling. Der skal derfor indsendes 4 udbetalingsanmodninger i første peri o- de, således at der fra hver af virksomhederne A og B indsendes én udbetalingsanmodning på fors k- ningsaktiviteterne og én på udviklingsaktiviteterne. I anden udbetalingsperiode har både virksomhed A og virksomhed B haft udviklingsaktiviter. Virksomhed C har haft demonstrationsaktiviteter. Der skal således indsendes 3 udbetalingsanmodninger for anden udbetalingsperiode. Én fra hver af virksomhederne A og B, hver på aktiviteten udvikling, og én fra virksomhed C på aktiviteten demonstration. Således er der i alt for de 2 første udbet a- lingsperioder indsendt 7 udbetalingsanmodninger, som alle 7 indeholder udbetalingsanmodning og bilag 1-4. Skema og erklæring, der findes på GUDPs hjemmeside skal anvendes: OBS En projektdeltager, der ikke har søgt om tilskud, men lægger finansiering i projektet, skal i forbindelse med anmodning om slutudbetaling, indsende bilag 1a samt bilag 4 Send anmodning om udbetaling Anmodning om udbetaling sendes til GUDP/NaturErhvervstyrelsen pr. til: I emnefeltet skal der stå: Udbetalingsanmodning + journalnummer. Betingelser for udbetaling af tilskud Det er en betingelse for udbetaling af tilskud: at projektaktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med betingelserne i tilsagnet modtaget fra GUDP at det kan dokumenteres, at udgifterne er afholdt inden for projektperioden og i den aktuelle afregningsperiode. Ved afregningsperioden forstås den periode, hvor de dokumenterede udgifter er afholdt. Det kan f.eks. være et regnskabsår, eller fra projektstart og 1 år frem. Der 5

8 JANUAR 2014 kan også være kortere afregningsperioder, men der kan kun anmodes om udbetaling to gange årligt. Ved afholdte udgifter forstås udgifter, der er betalt inden for projektperioden. Ved projektperiode forstås den periode, der fremgår af tilsagnet under projektperiode. Udbetaling af tilskud kan ske på som rateudbetalinger med op til to gange årligt pr. projekt eller én gang ved projektets afslutning. Ved samarbejdsprojekter skal udbetalingsanmodningerne fra de deltagere, der ønsker rateudbetaling, indsendes samlet via projektlederen. Alle udbetalingsanmodninger skal vedlægges en revisorerklæring, der er underskrevet af en registreret eller statsautoriseret revisor. For offentlige institutioner underlagt Rigsrevisionens revision skal erklæringen underskrives af institutionens økonomiansvarlige. Der skal indsendes en bilagsoversigt (bilag 4 i Anmodning om udbetaling af tilskud ) for de betalte udgifter. Selve bilagene skal ikke sendes ind. Dokumentationskrav Alle udgifter i udbetalingsanmodningen skal vedrøre projektet, og de skal være betalt af tilsagnshaver og kunne dokumenteres i form af fakturaer, lønsedler, timesedler og lignende. Dog kan udgiften til revisor medregnes i udbetalingsanmodningen, før denne er betalt. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte udgifter. Det betyder blandt andet, at samtlige medarbejdere i projektet skal være omfattet af et tidsregistreringssystem og føre timeregnskab. Bilagene til udgifterne, fakturaer mv. skal ikke indsendes til GUDP/NaturErhvervstyrelsen, men du har pligt til at opbevare alt regnskabsmateriale og originale udgiftsbilag vedrørende de til skudsberettigede udgifter i 5 år fra slutudbetaling har fundet sted. Dokumentation for de betalte udgifter skal kunne vises ved kontrol. Rateudbetaling Udbetaling af tilskud til projektet kan ske ved rateudbetaling. Ved samarbejdsprojekter skal udbetalingsanmodninger for raterne indsendes samlet af projektleder. Hver rateudbetaling skal vedlægges samtlige bilag, der er anført på side 5 Udbetaling af tilskud. Tilskuddet kan blive udbetalt fordelt på op til to rater årligt. Hver rate, bortset fra sidste rate, skal minimum udgøre kr. i tilskud. Dog kun kr. for små projekter med et samlet projektbudget under 3 mio. kr. Bemærk, hvis en statusrapport ikke er indsendt og godkendt til tiden, vil næstkommende udbetalingsanmodning blive stillet i bero. Skabelon til statusrapport skal anvendes og kan findes på GUDPs hjemmeside: 6

9 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP Slutudbetaling Anmodning om slutudbetaling for projektet skal sammen med en slutrapport sendes til GUDP senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. I visse tilfælde kan der dispenseres fra fristen. Rapporten skal godkendes af GUDP/NaturErhvervstyrelsen, før slutudbetalingen kan finde sted. NaturErhvervstyrelsen tilbageholder 10 % af det bevilgede tilskud, som først kan udbetales, når slutrapporten er godkendt. Dette gælder for alle deltagere i projektet. Skabelon for slutrapporten kan findes på GUDPs hjemmeside og skal anvendes: Nemkonto Tilskuddet udbetales kun over NemKonto. Det bemærkes, at NemKonto er knyttet til dit CVR-nr. Læs mere om NemKonto herunder P-nr., CVR-nr., SE-nr. m.v. på denne hjemmeside: Indberetning til SKAT GUDP/NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. 7

10 JANUAR 2014 Revisorerklæring Alle projektets udgifter, herunder udgifter til revisor, skal medtages i omkostningsopgørelsen. Pr o- jektomkostningerne skal opgøres som de faktiske udgifter for dig, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og kreditnotaer. Udbetalingsanmodningen skal vedlægges en revisorerklæring (bilag 1a eller 1b), der er underskrevet og dateret af en registreret eller en statsautoriseret revisor. Det er muligt at en revisorerklæring dækker mere end én udbetalingsanmodning. Det skal bare fremgå tydeligt af den fremsendte rev i- sorerklæring, hvilke udbetalingsanmodninger den dækker. Kun den fortrykte revisorerklæring/regnskabserklæring (Bilag 1a: Revisorerklæring) fra NaturErhvervstyrelsen kan anvendes. Offentlige institutioner, der er underlagt Rigsrevisionen, skal udfylde en regnskabserklæring (Bilag 1b), som underskrives af institutionens økonomiansvarlige. Information til revisor Du finder information om, hvad din revisor skal være opmærksom på i forbindelse med revisionen nedenfor. Der henvises desuden til de betingelser, der er anført i tilsagnet, til den bekendtgørelse der var gældende på tilsagnstidspunktet, vejledningen og følgebrevet i Anmodning om udbetaling af tilskud. Revisor skal ved sin revision specielt være opmærksom på: at de anførte omkostninger i udbetalingsanmodningen er direkte relateret til projektet og omfattet af tilsagnet at alle anførte omkostninger er afholdt indenfor den i tilsagnet fastsatte projektperiode at alle anførte omkostninger er betalt i den aktuelle afregningsperiode for nærværende opgørelse, og at dette er dokumenteret at alle anførte omkostninger er i overensstemmelse med fakturaer og i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring at reglerne for offentlig EU-licitation/udbud er overholdt, hvor dette er relevant at der, hvor det er relevant, er overensstemmelse mellem tilbud og kontrakter og de dertil svarende afholdte omkostninger at eventuelle omkostninger til rejseafregninger er i overensstemmelse med beregningsgrundlaget i henhold til statens regler at der ikke ydes andre offentlige tilskud end oplyst til GUDP/NaturErhvervstyrelsen i ansøgningsskemaet eller ved anden korrespondance at tidsforbruget for alle projektets medarbejdere er registreret i et tidsregistreringssystem at alle lønudgifter er specificeret i vedlagte timeregnskab at salgsprovenuet fra produkter, udstyr mv. er fratrukket ved opgørelsen af projektets o m- kostninger, og provenuet er i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring at de anførte overheadomkostninger er beregnet på grundlag af registreringer i tilskudsmodtagers bogholderi og maksimalt udgør 30 pct. af lønomkostningerne 8

11 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP at det tydeligt fremgår af Beregning af overheadsats (bilag 2 i Anmodning om udbetaling af tilskud ), hvilke omkostninger der indgår i beregningen og hvilken periode, der ligger til grund for beregningen Der gøres specielt opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til følgende: moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver reklamekampagner (jf. dog BEK 922/2010, 26, 29 og 30) anlægsinvesteringer, bortset fra bygnings- og inventarinvesteringer, der er nødvendige forudsætninger for at gennemføre projektets forsøgs- og udviklingsfaser afskrivninger, bortset fra den andel, der er en nødvendig forudsætning for at gennemføre projektets forsøgs- og udviklingsfaser dækning af tabt produktion på arealer, i lokaler m.v., hvor forskningsudviklings- og demonstrationsarbejdet gennemføres udgifter, som tilsagnshaver har afholdt før projektperiodens begyndelse finansieringsomkostninger under enhver form udgifter til patentering, som afholdes af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder overhead i virksomheder der overstiger 30 pct. af de interne lønudgifter Ph.d-afgift/taxameter der ydes kun tilskud til Ph.D lønninger for arbejdsopgaver der udføres i projektregi. Der ydes ikke tilskud til indskrivning, kurser mv. generelle drifts- og serviceudgifter, herunder telefoni, PC er og oprettelse af hjemmearbejdsplads Virksomhedsspecifik procesoptimering (f.eks. LEAN) Kollektive generiske kampagner Opbygning af innovationskompetencer, herunder uddannelsesaktiviteter Virksomhedsspecifik markedsføring og testmarkedsføring tabt arbejdstid på grund af projektdeltagelse samt produktionstab på arealer eller i lokaler, hvor forsknings- udviklings- og demonstrationsarbejdet gennemføres 9

12 JANUAR 2014 Ændringer af projektperiode, budget mv. Hvis du ønsker at ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal den projektansvarlige ansøge GUDP/NaturErhvervstyrelsen om det, før ændringen kan iværksættes. Ændringen kan kun godkendes, hvis projektets overordnede formål overholdes. Budgetændringer skal godkendes før de kan træde i kraft. Anmodning om ændringer sendes til: samt til sagsbehandleren, der fremgår af tilsagnsbrevet. Husk at angive journalnummer. Ændringer af projektperioden Projektperioden er den periode i hvilken projektet gennemføres. Projektperioden er godkendt af, GUDP/NaturErhvervstyrelsen og er i tilsagnsbrevet angivet med en begyndelsesdato og en afslutningsdato. Alle projektets udgifter skal være afholdt inden for projektperioden. Der kan ikke betales til skud til udgifter, som er afholdt før projektperioden er startet, eller efter projektperioden er afsluttet. Hvis der er behov for at ændre projektperioden, f.eks. hvis du ikke kan nå at færdiggøre projektet inden for den godkendte projektperiode, skal du søge GUDP/NaturErhvervstyrelsen om projektforlængelse. Dette skal ske senest to måneder før den godkendte projektperiode er udløbet. Det er en betingelse, at forlængelsen kan begrundes sagligt, at projektets overordnede formål overholdes, og at projektet afsluttes inden for en rimelig tidshorisont. Projekterne skal gennemføres inden for en periode indtil 5 år, fra det er påbegyndt. GUDP/NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra. At perioden for et projekt forlænges, betyder ikke at den nedskrevne værdi af nødvendigt udstyr ændres (Værdien af indkøbt udstyr ved projektets afslutning). Det er de forhold, som er anført i tilsagnsbrevet, som er gældende. Ændringer af det godkendte budget Udgifter på den enkelte omkostningsart må maksimalt overskride den enkelte godkendte budgetpost med 10 pct. i hele projektperioden. Budgetændring er derfor kun nødvendig, hvis udgifterne på en budgetpost i projektperioden forventes at overstige det budgetterede med mere end 10 pct., og hvis der samtidig er et tilsvarende mindre forbrug på en eller flere af de andre poster. Hvis dette er tilfældet, skal det oplyses ved en udbetalingsanmodning og det skal uddybes fra hvilke poster udbetalingen skal foregå fra. Tilskuddets størrelse kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af budgettet. På følgende link ligger en budgetændringsanmodningsblanket som udfyldes og indsendes til GUDP: 10

13 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP I tilfælde af overførsel af tilskud mellem deltagere, skal budgetskemaet underskrives af begge parter og sendes til Som udgangspunkt kan der maksimalt ansøges om budgetændringer én gang årligt. Budgetændringer kan først træde i kraft, når den er godkendt. Sammen med din anmodning om budgetændring, skal du vedlægge en begrundelse for de foreslåede ændringer. HUSK at udspecificere begrundelsen! Det er vigtigt at ændringen uddybes i forhold til, hvilke poster der ændres og hvilke konsekvenser ændringen har i forhold til arbejdsopgaver, ekstern b i- stand, apparatur etc. I kolonnen til højre i budgetændringsskemaet, skal beskrivelsen af budgetændringen udspecificeres. Foreligger en sådan beskrivelse ikke, vil budgetændringen ikke blive imødekommet. Anmodning om budgetændring skal indsendes senest 2 måneder før projektperioden udløber. Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud kan overdrages til en anden virksomhed. Det forudsættes, at den projektansvarl i- ge ansøger GUDP/NaturErhvervstyrelsen herom, samt at den anden virksomhed overtager tilsagnshavers rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye vir k- somhed er tilskudsberettiget under ordningen, og at den vil være i stand til at gennemføre projektet. Der skal, sammen med anmodningen om overdragelse af tilskud til anden virksomhed, indsendes en underskrevet accept fra de involverede parter, som dokumenterer, at de er indforstået med betinge l- serne. Projektet opgives Hvis det besluttes at opgive at gennemføre hele eller dele af projektet, som det er beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse, skal GUDP/NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt orienteres skriftligt herom. Der skal tillige indsendes en rapport over de opgaver, der er gennemført, samt resultaterne heraf. Herefter vil GUDP/NaturErhvervstyrelsen ud fra en konkret vurdering afgøre om der skal ske tilbagebetaling af tilskuddet. 11

14 JANUAR 2014 Slutrapportering fra projektet Når projektet er afsluttet, skal projektlederen udarbejde en slutrapport, som skal indsendes pr. mail til NaturErhvervstyrelsen. Slutudbetaling kan først ske, efter NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten. På nedenstående link findes skabelonen for GUDP slutrapport, som skal anvendes. Slutrapporten skal redegøre for projektets forløb, de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, samt redegøre for projektets resultater og de effekter, der er opnået gennem projektet, samt de effekter som projektet forventes at få fremover. Sammen med slutrapporten skal du også indsende en elektronisk kopi eller links til det offentliggjorte materiale til NaturErhvervstyrelsen. Effektmåling NaturErhvervstyrelsen skal kunne dokumentere GUDP s virkninger. Du skal derfor bidrage til vurdering af projekternes resultat og afgive de oplysninger, som skønnes nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder ved efterfølgende evaluering af tilskudsordningen. Information om tilskud fra GUDP Når du informerer om projektet og dets resultater i artikler, informationsmateriale, på seminarer e l- ler i andre kommunikationsaktiviteter, skal det tydeligt fremgå, at projektet er gennemført med tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet. Tilbagebetaling ved kommercialisering af projektet I visse tilfælde skal det udbetalte tilskud tilbagebetales, hvis projektets resultater udnyttes kommercielt, efter projektet er afsluttet. 3 år efter projektets afslutning kan GUDP derfor anmode om en opgørelse over det nettoprovenu, projektet har opnået. Reglerne for kommerciel tilbagebetaling fremgår af vejledningen: Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud under GUDP, der findes på GUDPs hjemmeside: NaturErhvervstyrelsens brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Ved udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, skal man være opmærksom på: at NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig at de afgivne oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med NaturErhvervstyrelsens afgørelse om udbetaling af tilskud. Endvidere kan oplysningerne blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og andre til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål 12

15 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP Endvidere skal NaturErhvervstyrelsen gøre opmærksom på, at i medfør af Persondataloven er der mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31 at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37 Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Enheden for Jura. 13

16 JANUAR 2014 Kontrol NaturErhvervstyrelsen er forpligtet til at foretage kontrol af gennemførelsen af de projekter, der er givet tilskud til. Kontrollen kan finde sted i projektperioden samt op til 5 år efter sidste udbetaling. For at kontrollere de gennemførte projekter, kan NaturErhvervstyrelsen eller den, der er bemyndiget dertil, få adgang til den virksomhed, hvortil der er givet tilsagn. Dette kan ske uden retskendelse, dog med behørig legitimation. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger, samt materiale, der opbevares i elektronisk form. Kontrollen kan gennemføres som kontrol på stedet eller ved administrativ kontrol af regnskab, bilagsmateriale og anden relevant dokumentation, som projektet sender ind på NaturErhvervstyrelsen anmodning. Der skal på forlangende indsendes udgiftsbilag såsom fakturaer, betalingsdokumentation etc. til NaturErhvervstyrelsen som dokumentation for udgifternes afholdelse. Tilsagnshavere skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Regnskaber, forretningsbøger mv. skal på begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder. Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, blandt andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysningerne i kontroløjemed, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan bortfalde, og det ydede tilskud kræves tilbagebetalt med renter i tilfælde af at: urigtige eller vildledende oplysninger er opgivet, eller oplysninger af betydning for sagens afgørelse er fortiet betingelserne for at opnå tilskud ikke længere opfyldes pligten i forbindelse med kontrol tilsidesættes Straffebestemmelser Medmindre højere straf er erkendt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hvis projektet: har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til GUDP-loven eller regler fastsat i medfør af loven og afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold undlader at give kontrolmyndigheden adgang til fiskerfartøjet, jordbrugsbedriften eller virksomheden 14

17 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP undlader at udlevere materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand i forbindelse med kontrollen Klagemulighed Det er muligt at klage skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, vores afgørelse modtages. Klagen skal sendes til: NaturErhverstyrelsen Nyropsgade København V Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. Vi sender herefter klagen sammen med vores kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. Lovgrundlag De gældende regler for GUDP fremgår af: Lov nr af 27. december 2009 om tilskud til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP-loven Bekendtgørelse nr. 922 af 15. juli 2010 om tilskud til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 15

18 JANUAR 2014 Sådan udfyldes skemaerne Nedenfor er en gennemgang af, hvordan de enkelte felter i to af de skemaer udfyldes, skemaerne findes i Anmodning om udbetaling af tilskud. Det drejer sig om bilag 2 (Opgørelse af omkostninger) og bilag 3 (Timeregnskab). Bilag 2: Opgørelse af omkostninger Journal nr.: Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets højre øverste hjørne. Projektansøgers CVR-nr. og navn: Anfør CVR-nr. og navn på den virksomhed/institution, som omkostningerne vedrører. Aktuel afregningsperiode fra/til: Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Aktuel afregningsperiode omfatter perioden fra sidste rates slutdato til datoen for betaling af de sidste udgifter. Eksempel: Hvis der i 1. rate er udbetalt for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 skal 2. rate starte fra 1. juli 2011 til 16

19 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP Aktuel afregningsperiode: Her angives de afholdte udgifter fordelt på de enkelte poster. Der skal angives det fulde beløb, der udgør det samlede tilskudsgrundlag. Projektomkostninger i alt til dato Her angives summen af alle tidligere udbetalte tilskud til projektet indtil den aktuelle afregningsperiode. Godkendt budget ifølge tilsagnsbrev I denne kolonne skal det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnsbrevet, indskrives. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, skal det senest godkendte budget benyttes. Bilag 3: Timeregnskab Journal nr.: Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets øverste højre hjørne. Projektansøgers CVR-nr. og navn: Anfør CVR-nr. og navn på den virksomhed/institution, som timeregnskabet vedrører. 17

20 JANUAR 2014 Aktuel afregningsperiode fra/til Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Lønkategorier De lønkategorier og de timesatser, der er fastsat i budgettet, og i tilsagnsbrevet, skal overholdes. Hvis det godkendte budget er opdelt i forskellige lønkategorier, skal hver kategori være udfyldt, med hvor mange timer der er brugt på projektet. Beregn timesats og timeantal. Skriv resultatet i beløb. Husk at antallet af brugte timer skal kunne dokumenteres, det vil sige at samtlige medarbejdere i projektet skal føre et regnskab over de timer, de har brugt på projektet. Projekt i alt til dato Timer antal udfyldes med angivelse af de samlede antal arbejdstimer, der har været i forbindelse med projektet, tidligere betalte timer og timer til dato. Beløb skal udfyldes med det samlede beløb, der i alt er udbetalt for hele projektet til dato. Her oplyses det samlede forbrug af timer, der tidligere er blevet udbetalt tilskud til i projektet, frem til den aktuelle afregningsperiode. Aftalt budget ifølge tilsagnsbrev Det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnsbrevet, oplyses her. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, oplyses det ændrede budget. Beløb der skal overføres til Opgørelse af afholdte omkostninger I alt for beløb aktuel afregningsperiode og i alt for projekt i alt til dato skal overføres til inte r- ne lønudgifter i skemaet Opgørelse af afholdte udgifter. Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter Bilag 4 skal udfyldes for at tilskuddet bliver udbetalt. Udgifterne skal beskrives og det skal udspecificeres, hvilke omkostningsart/budgetpost de hører ind under. Beregnede udgifter accepteres ikke! 18

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår,

Læs mere

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende det primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren - demonstrationsprojekter December 2012 Kolofon Vejledning om tilskud

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilskud under Innovationsloven

Vejledning om tilskud under Innovationsloven Vejledning om tilskud under Innovationsloven August 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud under innovationsloven Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Region Nordjylland Att.: Jens Mogensen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Region Nordjylland Att.: Jens Mogensen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland Att.: Jens Mogensen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Center for Erhverv J. nr. 2007-0018 Ref: Ulrich Lopdrup Den 18. december 2014 Meddelelse om tilsagn til etablering af partnerskab

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Houvej 55, DK-9550 Mariager Dato: 18 h -12-2013 Klage vedrørende

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter

Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter www.pwc.dk Click icon to add picture Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter 2014 v/ René Søeborg og Henrik Steffensen, Revision. Skat. Rådgivning. s arbejde med gennemgang

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere