Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2

3 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar Udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Bidragyder: NaturErhvervstyrelsen/Center for Innovation Fotograf: istock Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Websted: ISBN

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Yderligere oplysninger... 3 Udbetaling af tilskud... 4 Send anmodning om udbetaling... 5 Betingelser for udbetaling af tilskud... 5 Dokumentationskrav... 6 Rateudbetaling... 6 Slutudbetaling... 7 Nemkonto... 7 Indberetning til SKAT... 7 Revisorerklæring... 8 Information til revisor... 8 Ændringer af projektperiode, budget mv Ændringer af projektperioden Ændringer af det godkendte budget Overdragelse af projektet Projektet opgives Slutrapportering fra projektet Effektmåling Information om tilskud fra GUDP Tilbagebetaling ved kommercialisering af projektet NaturErhvervstyrelsens brug af data Kontrol Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Straffebestemmelser Klagemulighed Lovgrundlag Sådan udfyldes skemaerne Bilag 2: Opgørelse af omkostninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 3: Timeregnskab Tilskudsberettigede udgiftstyper

5 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP Indledning Denne vejledning henvender sig til de virksomheder eller institutioner, som af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilsagn om tilskud til et projekt under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). I et samarbejdsprojekt omfatter tilsagnshaverne både hovedansøger, som er den projektansvarlige, og øvrige deltagere, som har fået tilsagn om tilskud. Yderligere oplysninger Denne vejledning, udbetalingsanmodning, revisorerklæring m.m. findes på GUDPs hjemmeside: Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til: NaturErhvervstyrelsen Att. Center for Innovation Nyropsgade København V Tlf

6 JANUAR 2014 Udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud under GUDP sker ved, at hver deltager udfylder en udbetalingsanmodning for henholdsvis udvikling, anvendt forskning og demonstration for de afholdte udgifter. Det er projektlederens ansvar, at udbetalingsanmodningerne indsendes samlet, for alle deltagere, der ønsker udbetaling, og at det fremsendte udbetalingsmateriale er fyldestgørende. Der skal indsendes en udbetalingsanmodning for hver aktivitet (anvendt forskning, udvikling eller demonstration) fra hver virksomhed, svarende til en udbetalingsanmodning pr. godkendt delbudget. Projektlederen samler og indsender samtlige udbetalingsanmodninger fra alle virksomheder og alle aktiviteter samlet for den pågældende udbetalingsperiode. Hver udbetalingsanmodning skal indeholde: Bilag 1a eller 1b (bilag 1a, revisorerklæring) skal udfyldes. Revisorens egen revisorerklæring kan vedlægges, men kan ikke erstatte bilag 1a. En revisorerklæring (bilag 1a) kan gælde for flere udbetalingsanmodninger, men i så fald skal det tydeligt angives, for hvilke den gælder Bilag 2: Opgørelse af omkostninger Bilag 3: Timeregnskab Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter Bemærk i forhold til bilag 4, at det er en forudsætning at udgiften er: - direkte relateret til projektet - nødvendig for projektets gennemførsel - en udgift i det godkendte budget - er afholdt og betalt inden for den aktuelle afregningsperiode Udgifter til interne køb i virksomheden/på universitetet er underlagt de samme betingelser. Derfor forudsættes det, at der foreligger en intern faktura/rekvisition på x antal varer eller ydelser til kostpris, som er direkte relateret til projektet og nødvendig for projektets gennemførelse. Uspecificeret drift af laboratorier (intern laboratoriedrift), er ikke en udgift, som er direkte relateret til en projektaktivitet. Standard forbrugsvarer knyttet til laboratoriers drift herunder f.eks. sæbe til håndvask og rengøring, kitler, sikkerhedsbriller, hårnet, desinfektionsmidler, skoovertræk og li g- nende er derfor indeholdt i drift af laboratoriet og således indeholdt i overhead. Forbrug af petriskåle, pipetter, kemikalier og andre forbrugsvarer til konkrete analyser i laboratoriet, der relaterer sig direkte til projektet og er nødvendige for projektgennemførslen, samt de produ k- ter som ønskes analyseret, vil være godkendte udgifter, som ikke er indeholdt i overhead. Hvis disse artikler købes internt i virksomheden, skal der foreligge en intern faktura/rekvisition med en tekst, der tydeligt beskriver udgiftens relation til projektet. Hvis der kan laves en standardkalkule over prisen på en given analyse, der indgår i projektet, kan denne anvendes i regnskabsaflæggelsen. I standardkalkulen må der ikke indgå udgifter, som er indeholdt i overhead. Specielt for Ekstern bistand gælder følgende: Ekstern bistand ( subcontracting ) opgøres på grun d- lag af betalte fakturaer for eksterne konsulent- og serviceydelser, som er nødvendige for projektets 4

7 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP gennemførelse. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne er købt til markedspris. Hvis ydelsen købes hos en leverandør, som ansøger er gruppe- eller koncernforbundet med, skal prisen opgøres som intern kostpris. Eksempel på hvad en udbetalingsanmodning indeholder Et projekt har 3 deltagende virksomheder, virksomhed A, virksomhed B og virksomhed C. Virksomhed A har ifølge tilsagnsskrivelse og godkendt budget, både forsknings- og udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Virksomhed B har ifølge tilsagnsskrivelse og godkendt budget, både forsknings og udviklingsaktiviteter. Virksomhed C har ifølge tilsagnsskrivelse og godkendt budget demonstrationsaktiviteter. I første udbetalingsperiode har både virksomhed A og virksomhed B haft aktiviteter og udgifter inden for forskning og udvikling. Der skal derfor indsendes 4 udbetalingsanmodninger i første peri o- de, således at der fra hver af virksomhederne A og B indsendes én udbetalingsanmodning på fors k- ningsaktiviteterne og én på udviklingsaktiviteterne. I anden udbetalingsperiode har både virksomhed A og virksomhed B haft udviklingsaktiviter. Virksomhed C har haft demonstrationsaktiviteter. Der skal således indsendes 3 udbetalingsanmodninger for anden udbetalingsperiode. Én fra hver af virksomhederne A og B, hver på aktiviteten udvikling, og én fra virksomhed C på aktiviteten demonstration. Således er der i alt for de 2 første udbet a- lingsperioder indsendt 7 udbetalingsanmodninger, som alle 7 indeholder udbetalingsanmodning og bilag 1-4. Skema og erklæring, der findes på GUDPs hjemmeside skal anvendes: OBS En projektdeltager, der ikke har søgt om tilskud, men lægger finansiering i projektet, skal i forbindelse med anmodning om slutudbetaling, indsende bilag 1a samt bilag 4 Send anmodning om udbetaling Anmodning om udbetaling sendes til GUDP/NaturErhvervstyrelsen pr. til: I emnefeltet skal der stå: Udbetalingsanmodning + journalnummer. Betingelser for udbetaling af tilskud Det er en betingelse for udbetaling af tilskud: at projektaktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med betingelserne i tilsagnet modtaget fra GUDP at det kan dokumenteres, at udgifterne er afholdt inden for projektperioden og i den aktuelle afregningsperiode. Ved afregningsperioden forstås den periode, hvor de dokumenterede udgifter er afholdt. Det kan f.eks. være et regnskabsår, eller fra projektstart og 1 år frem. Der 5

8 JANUAR 2014 kan også være kortere afregningsperioder, men der kan kun anmodes om udbetaling to gange årligt. Ved afholdte udgifter forstås udgifter, der er betalt inden for projektperioden. Ved projektperiode forstås den periode, der fremgår af tilsagnet under projektperiode. Udbetaling af tilskud kan ske på som rateudbetalinger med op til to gange årligt pr. projekt eller én gang ved projektets afslutning. Ved samarbejdsprojekter skal udbetalingsanmodningerne fra de deltagere, der ønsker rateudbetaling, indsendes samlet via projektlederen. Alle udbetalingsanmodninger skal vedlægges en revisorerklæring, der er underskrevet af en registreret eller statsautoriseret revisor. For offentlige institutioner underlagt Rigsrevisionens revision skal erklæringen underskrives af institutionens økonomiansvarlige. Der skal indsendes en bilagsoversigt (bilag 4 i Anmodning om udbetaling af tilskud ) for de betalte udgifter. Selve bilagene skal ikke sendes ind. Dokumentationskrav Alle udgifter i udbetalingsanmodningen skal vedrøre projektet, og de skal være betalt af tilsagnshaver og kunne dokumenteres i form af fakturaer, lønsedler, timesedler og lignende. Dog kan udgiften til revisor medregnes i udbetalingsanmodningen, før denne er betalt. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte udgifter. Det betyder blandt andet, at samtlige medarbejdere i projektet skal være omfattet af et tidsregistreringssystem og føre timeregnskab. Bilagene til udgifterne, fakturaer mv. skal ikke indsendes til GUDP/NaturErhvervstyrelsen, men du har pligt til at opbevare alt regnskabsmateriale og originale udgiftsbilag vedrørende de til skudsberettigede udgifter i 5 år fra slutudbetaling har fundet sted. Dokumentation for de betalte udgifter skal kunne vises ved kontrol. Rateudbetaling Udbetaling af tilskud til projektet kan ske ved rateudbetaling. Ved samarbejdsprojekter skal udbetalingsanmodninger for raterne indsendes samlet af projektleder. Hver rateudbetaling skal vedlægges samtlige bilag, der er anført på side 5 Udbetaling af tilskud. Tilskuddet kan blive udbetalt fordelt på op til to rater årligt. Hver rate, bortset fra sidste rate, skal minimum udgøre kr. i tilskud. Dog kun kr. for små projekter med et samlet projektbudget under 3 mio. kr. Bemærk, hvis en statusrapport ikke er indsendt og godkendt til tiden, vil næstkommende udbetalingsanmodning blive stillet i bero. Skabelon til statusrapport skal anvendes og kan findes på GUDPs hjemmeside: 6

9 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP Slutudbetaling Anmodning om slutudbetaling for projektet skal sammen med en slutrapport sendes til GUDP senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. I visse tilfælde kan der dispenseres fra fristen. Rapporten skal godkendes af GUDP/NaturErhvervstyrelsen, før slutudbetalingen kan finde sted. NaturErhvervstyrelsen tilbageholder 10 % af det bevilgede tilskud, som først kan udbetales, når slutrapporten er godkendt. Dette gælder for alle deltagere i projektet. Skabelon for slutrapporten kan findes på GUDPs hjemmeside og skal anvendes: Nemkonto Tilskuddet udbetales kun over NemKonto. Det bemærkes, at NemKonto er knyttet til dit CVR-nr. Læs mere om NemKonto herunder P-nr., CVR-nr., SE-nr. m.v. på denne hjemmeside: Indberetning til SKAT GUDP/NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. 7

10 JANUAR 2014 Revisorerklæring Alle projektets udgifter, herunder udgifter til revisor, skal medtages i omkostningsopgørelsen. Pr o- jektomkostningerne skal opgøres som de faktiske udgifter for dig, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og kreditnotaer. Udbetalingsanmodningen skal vedlægges en revisorerklæring (bilag 1a eller 1b), der er underskrevet og dateret af en registreret eller en statsautoriseret revisor. Det er muligt at en revisorerklæring dækker mere end én udbetalingsanmodning. Det skal bare fremgå tydeligt af den fremsendte rev i- sorerklæring, hvilke udbetalingsanmodninger den dækker. Kun den fortrykte revisorerklæring/regnskabserklæring (Bilag 1a: Revisorerklæring) fra NaturErhvervstyrelsen kan anvendes. Offentlige institutioner, der er underlagt Rigsrevisionen, skal udfylde en regnskabserklæring (Bilag 1b), som underskrives af institutionens økonomiansvarlige. Information til revisor Du finder information om, hvad din revisor skal være opmærksom på i forbindelse med revisionen nedenfor. Der henvises desuden til de betingelser, der er anført i tilsagnet, til den bekendtgørelse der var gældende på tilsagnstidspunktet, vejledningen og følgebrevet i Anmodning om udbetaling af tilskud. Revisor skal ved sin revision specielt være opmærksom på: at de anførte omkostninger i udbetalingsanmodningen er direkte relateret til projektet og omfattet af tilsagnet at alle anførte omkostninger er afholdt indenfor den i tilsagnet fastsatte projektperiode at alle anførte omkostninger er betalt i den aktuelle afregningsperiode for nærværende opgørelse, og at dette er dokumenteret at alle anførte omkostninger er i overensstemmelse med fakturaer og i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring at reglerne for offentlig EU-licitation/udbud er overholdt, hvor dette er relevant at der, hvor det er relevant, er overensstemmelse mellem tilbud og kontrakter og de dertil svarende afholdte omkostninger at eventuelle omkostninger til rejseafregninger er i overensstemmelse med beregningsgrundlaget i henhold til statens regler at der ikke ydes andre offentlige tilskud end oplyst til GUDP/NaturErhvervstyrelsen i ansøgningsskemaet eller ved anden korrespondance at tidsforbruget for alle projektets medarbejdere er registreret i et tidsregistreringssystem at alle lønudgifter er specificeret i vedlagte timeregnskab at salgsprovenuet fra produkter, udstyr mv. er fratrukket ved opgørelsen af projektets o m- kostninger, og provenuet er i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring at de anførte overheadomkostninger er beregnet på grundlag af registreringer i tilskudsmodtagers bogholderi og maksimalt udgør 30 pct. af lønomkostningerne 8

11 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP at det tydeligt fremgår af Beregning af overheadsats (bilag 2 i Anmodning om udbetaling af tilskud ), hvilke omkostninger der indgår i beregningen og hvilken periode, der ligger til grund for beregningen Der gøres specielt opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til følgende: moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver reklamekampagner (jf. dog BEK 922/2010, 26, 29 og 30) anlægsinvesteringer, bortset fra bygnings- og inventarinvesteringer, der er nødvendige forudsætninger for at gennemføre projektets forsøgs- og udviklingsfaser afskrivninger, bortset fra den andel, der er en nødvendig forudsætning for at gennemføre projektets forsøgs- og udviklingsfaser dækning af tabt produktion på arealer, i lokaler m.v., hvor forskningsudviklings- og demonstrationsarbejdet gennemføres udgifter, som tilsagnshaver har afholdt før projektperiodens begyndelse finansieringsomkostninger under enhver form udgifter til patentering, som afholdes af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder overhead i virksomheder der overstiger 30 pct. af de interne lønudgifter Ph.d-afgift/taxameter der ydes kun tilskud til Ph.D lønninger for arbejdsopgaver der udføres i projektregi. Der ydes ikke tilskud til indskrivning, kurser mv. generelle drifts- og serviceudgifter, herunder telefoni, PC er og oprettelse af hjemmearbejdsplads Virksomhedsspecifik procesoptimering (f.eks. LEAN) Kollektive generiske kampagner Opbygning af innovationskompetencer, herunder uddannelsesaktiviteter Virksomhedsspecifik markedsføring og testmarkedsføring tabt arbejdstid på grund af projektdeltagelse samt produktionstab på arealer eller i lokaler, hvor forsknings- udviklings- og demonstrationsarbejdet gennemføres 9

12 JANUAR 2014 Ændringer af projektperiode, budget mv. Hvis du ønsker at ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal den projektansvarlige ansøge GUDP/NaturErhvervstyrelsen om det, før ændringen kan iværksættes. Ændringen kan kun godkendes, hvis projektets overordnede formål overholdes. Budgetændringer skal godkendes før de kan træde i kraft. Anmodning om ændringer sendes til: samt til sagsbehandleren, der fremgår af tilsagnsbrevet. Husk at angive journalnummer. Ændringer af projektperioden Projektperioden er den periode i hvilken projektet gennemføres. Projektperioden er godkendt af, GUDP/NaturErhvervstyrelsen og er i tilsagnsbrevet angivet med en begyndelsesdato og en afslutningsdato. Alle projektets udgifter skal være afholdt inden for projektperioden. Der kan ikke betales til skud til udgifter, som er afholdt før projektperioden er startet, eller efter projektperioden er afsluttet. Hvis der er behov for at ændre projektperioden, f.eks. hvis du ikke kan nå at færdiggøre projektet inden for den godkendte projektperiode, skal du søge GUDP/NaturErhvervstyrelsen om projektforlængelse. Dette skal ske senest to måneder før den godkendte projektperiode er udløbet. Det er en betingelse, at forlængelsen kan begrundes sagligt, at projektets overordnede formål overholdes, og at projektet afsluttes inden for en rimelig tidshorisont. Projekterne skal gennemføres inden for en periode indtil 5 år, fra det er påbegyndt. GUDP/NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra. At perioden for et projekt forlænges, betyder ikke at den nedskrevne værdi af nødvendigt udstyr ændres (Værdien af indkøbt udstyr ved projektets afslutning). Det er de forhold, som er anført i tilsagnsbrevet, som er gældende. Ændringer af det godkendte budget Udgifter på den enkelte omkostningsart må maksimalt overskride den enkelte godkendte budgetpost med 10 pct. i hele projektperioden. Budgetændring er derfor kun nødvendig, hvis udgifterne på en budgetpost i projektperioden forventes at overstige det budgetterede med mere end 10 pct., og hvis der samtidig er et tilsvarende mindre forbrug på en eller flere af de andre poster. Hvis dette er tilfældet, skal det oplyses ved en udbetalingsanmodning og det skal uddybes fra hvilke poster udbetalingen skal foregå fra. Tilskuddets størrelse kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af budgettet. På følgende link ligger en budgetændringsanmodningsblanket som udfyldes og indsendes til GUDP: 10

13 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP I tilfælde af overførsel af tilskud mellem deltagere, skal budgetskemaet underskrives af begge parter og sendes til Som udgangspunkt kan der maksimalt ansøges om budgetændringer én gang årligt. Budgetændringer kan først træde i kraft, når den er godkendt. Sammen med din anmodning om budgetændring, skal du vedlægge en begrundelse for de foreslåede ændringer. HUSK at udspecificere begrundelsen! Det er vigtigt at ændringen uddybes i forhold til, hvilke poster der ændres og hvilke konsekvenser ændringen har i forhold til arbejdsopgaver, ekstern b i- stand, apparatur etc. I kolonnen til højre i budgetændringsskemaet, skal beskrivelsen af budgetændringen udspecificeres. Foreligger en sådan beskrivelse ikke, vil budgetændringen ikke blive imødekommet. Anmodning om budgetændring skal indsendes senest 2 måneder før projektperioden udløber. Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud kan overdrages til en anden virksomhed. Det forudsættes, at den projektansvarl i- ge ansøger GUDP/NaturErhvervstyrelsen herom, samt at den anden virksomhed overtager tilsagnshavers rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye vir k- somhed er tilskudsberettiget under ordningen, og at den vil være i stand til at gennemføre projektet. Der skal, sammen med anmodningen om overdragelse af tilskud til anden virksomhed, indsendes en underskrevet accept fra de involverede parter, som dokumenterer, at de er indforstået med betinge l- serne. Projektet opgives Hvis det besluttes at opgive at gennemføre hele eller dele af projektet, som det er beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse, skal GUDP/NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt orienteres skriftligt herom. Der skal tillige indsendes en rapport over de opgaver, der er gennemført, samt resultaterne heraf. Herefter vil GUDP/NaturErhvervstyrelsen ud fra en konkret vurdering afgøre om der skal ske tilbagebetaling af tilskuddet. 11

14 JANUAR 2014 Slutrapportering fra projektet Når projektet er afsluttet, skal projektlederen udarbejde en slutrapport, som skal indsendes pr. mail til NaturErhvervstyrelsen. Slutudbetaling kan først ske, efter NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten. På nedenstående link findes skabelonen for GUDP slutrapport, som skal anvendes. Slutrapporten skal redegøre for projektets forløb, de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, samt redegøre for projektets resultater og de effekter, der er opnået gennem projektet, samt de effekter som projektet forventes at få fremover. Sammen med slutrapporten skal du også indsende en elektronisk kopi eller links til det offentliggjorte materiale til NaturErhvervstyrelsen. Effektmåling NaturErhvervstyrelsen skal kunne dokumentere GUDP s virkninger. Du skal derfor bidrage til vurdering af projekternes resultat og afgive de oplysninger, som skønnes nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder ved efterfølgende evaluering af tilskudsordningen. Information om tilskud fra GUDP Når du informerer om projektet og dets resultater i artikler, informationsmateriale, på seminarer e l- ler i andre kommunikationsaktiviteter, skal det tydeligt fremgå, at projektet er gennemført med tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet. Tilbagebetaling ved kommercialisering af projektet I visse tilfælde skal det udbetalte tilskud tilbagebetales, hvis projektets resultater udnyttes kommercielt, efter projektet er afsluttet. 3 år efter projektets afslutning kan GUDP derfor anmode om en opgørelse over det nettoprovenu, projektet har opnået. Reglerne for kommerciel tilbagebetaling fremgår af vejledningen: Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud under GUDP, der findes på GUDPs hjemmeside: NaturErhvervstyrelsens brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Ved udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, skal man være opmærksom på: at NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig at de afgivne oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med NaturErhvervstyrelsens afgørelse om udbetaling af tilskud. Endvidere kan oplysningerne blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og andre til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål 12

15 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP Endvidere skal NaturErhvervstyrelsen gøre opmærksom på, at i medfør af Persondataloven er der mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31 at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37 Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Enheden for Jura. 13

16 JANUAR 2014 Kontrol NaturErhvervstyrelsen er forpligtet til at foretage kontrol af gennemførelsen af de projekter, der er givet tilskud til. Kontrollen kan finde sted i projektperioden samt op til 5 år efter sidste udbetaling. For at kontrollere de gennemførte projekter, kan NaturErhvervstyrelsen eller den, der er bemyndiget dertil, få adgang til den virksomhed, hvortil der er givet tilsagn. Dette kan ske uden retskendelse, dog med behørig legitimation. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger, samt materiale, der opbevares i elektronisk form. Kontrollen kan gennemføres som kontrol på stedet eller ved administrativ kontrol af regnskab, bilagsmateriale og anden relevant dokumentation, som projektet sender ind på NaturErhvervstyrelsen anmodning. Der skal på forlangende indsendes udgiftsbilag såsom fakturaer, betalingsdokumentation etc. til NaturErhvervstyrelsen som dokumentation for udgifternes afholdelse. Tilsagnshavere skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Regnskaber, forretningsbøger mv. skal på begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder. Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, blandt andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysningerne i kontroløjemed, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan bortfalde, og det ydede tilskud kræves tilbagebetalt med renter i tilfælde af at: urigtige eller vildledende oplysninger er opgivet, eller oplysninger af betydning for sagens afgørelse er fortiet betingelserne for at opnå tilskud ikke længere opfyldes pligten i forbindelse med kontrol tilsidesættes Straffebestemmelser Medmindre højere straf er erkendt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hvis projektet: har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til GUDP-loven eller regler fastsat i medfør af loven og afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold undlader at give kontrolmyndigheden adgang til fiskerfartøjet, jordbrugsbedriften eller virksomheden 14

17 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP undlader at udlevere materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand i forbindelse med kontrollen Klagemulighed Det er muligt at klage skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, vores afgørelse modtages. Klagen skal sendes til: NaturErhverstyrelsen Nyropsgade København V Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. Vi sender herefter klagen sammen med vores kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. Lovgrundlag De gældende regler for GUDP fremgår af: Lov nr af 27. december 2009 om tilskud til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP-loven Bekendtgørelse nr. 922 af 15. juli 2010 om tilskud til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 15

18 JANUAR 2014 Sådan udfyldes skemaerne Nedenfor er en gennemgang af, hvordan de enkelte felter i to af de skemaer udfyldes, skemaerne findes i Anmodning om udbetaling af tilskud. Det drejer sig om bilag 2 (Opgørelse af omkostninger) og bilag 3 (Timeregnskab). Bilag 2: Opgørelse af omkostninger Journal nr.: Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets højre øverste hjørne. Projektansøgers CVR-nr. og navn: Anfør CVR-nr. og navn på den virksomhed/institution, som omkostningerne vedrører. Aktuel afregningsperiode fra/til: Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Aktuel afregningsperiode omfatter perioden fra sidste rates slutdato til datoen for betaling af de sidste udgifter. Eksempel: Hvis der i 1. rate er udbetalt for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 skal 2. rate starte fra 1. juli 2011 til 16

19 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD GUDP Aktuel afregningsperiode: Her angives de afholdte udgifter fordelt på de enkelte poster. Der skal angives det fulde beløb, der udgør det samlede tilskudsgrundlag. Projektomkostninger i alt til dato Her angives summen af alle tidligere udbetalte tilskud til projektet indtil den aktuelle afregningsperiode. Godkendt budget ifølge tilsagnsbrev I denne kolonne skal det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnsbrevet, indskrives. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, skal det senest godkendte budget benyttes. Bilag 3: Timeregnskab Journal nr.: Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets øverste højre hjørne. Projektansøgers CVR-nr. og navn: Anfør CVR-nr. og navn på den virksomhed/institution, som timeregnskabet vedrører. 17

20 JANUAR 2014 Aktuel afregningsperiode fra/til Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Lønkategorier De lønkategorier og de timesatser, der er fastsat i budgettet, og i tilsagnsbrevet, skal overholdes. Hvis det godkendte budget er opdelt i forskellige lønkategorier, skal hver kategori være udfyldt, med hvor mange timer der er brugt på projektet. Beregn timesats og timeantal. Skriv resultatet i beløb. Husk at antallet af brugte timer skal kunne dokumenteres, det vil sige at samtlige medarbejdere i projektet skal føre et regnskab over de timer, de har brugt på projektet. Projekt i alt til dato Timer antal udfyldes med angivelse af de samlede antal arbejdstimer, der har været i forbindelse med projektet, tidligere betalte timer og timer til dato. Beløb skal udfyldes med det samlede beløb, der i alt er udbetalt for hele projektet til dato. Her oplyses det samlede forbrug af timer, der tidligere er blevet udbetalt tilskud til i projektet, frem til den aktuelle afregningsperiode. Aftalt budget ifølge tilsagnsbrev Det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnsbrevet, oplyses her. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, oplyses det ændrede budget. Beløb der skal overføres til Opgørelse af afholdte omkostninger I alt for beløb aktuel afregningsperiode og i alt for projekt i alt til dato skal overføres til inte r- ne lønudgifter i skemaet Opgørelse af afholdte udgifter. Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter Bilag 4 skal udfyldes for at tilskuddet bliver udbetalt. Udgifterne skal beskrives og det skal udspecificeres, hvilke omkostningsart/budgetpost de hører ind under. Beregnede udgifter accepteres ikke! 18

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud under 24.33.02.20 NIFA Januar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP November 2015 4. Udgave Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Marts 2013 2. Udgave

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Maj 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv 1. Generelle vilkår for tilskuddet Skattepligt

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til af forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om ansøgning om tilskud til

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012 Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juni 2012 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 1 Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Tilskuddets anvendelse... 2 3. Udbetaling af tilskud... 2 Indberetning til SKAT... 2 De minimis...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Januar 2001 Vejledning til ansøgning Tilskud til kollektive foranstaltninger inden for fiskerisektoren Directorate for Food,

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere