Landsforeningen af Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen af Menighedsråd"

Transkript

1 Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks København K Sabro, den 5. oktober 2009 Vor ref.: 86.09/0324 OW/PFS Forslag vedrørende nyt cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v., vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser, regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder samt årsbudget og årsregnskab Under henvisning til ministeriets høringsbrev af 9. september 2009 har Landsforeningen følgende bemærkninger til de fremsendte forslag: Forslag til cirkulære om kirke- og præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. 2, stk. 1: Det foreslås præciseret, hvem der indberetter de foreløbige driftsrammer i provstiernes budgetstøttesystem. Da der er tale om rammer, formodes det, at provstierne forestår indberetningen. 2, stk. 2: Af hensyn til menighedsrådenes budgetforberedelser foreslås tillige at fastsætte en tidligste frist. Konkret foreslås det, at fristen er minimum en måned efter udmeldingen af de foreløbige driftsrammer, dog tidligst den 1. maj. Sidstnævnte frist tilgodeser, at menighedsrådet kan inddrage resultaterne af det foregående års regnskab i budgetarbejdet. Det fremgår i en række tilfælde, at der skal ske indberetning i provstiernes budgetstøttesystem (bl.a. 2, stk. 1 og 5, samt 5, stk. 5). Det foreslås at tydeliggøre, i hvilket omfang den elektroniske indberetning erstatter indsendelse på papir. Forslag til vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Det foreslås, at der ud over Kirkeministeriets hjemmeside ligeledes henvises til Menighedsrådets IT-skrivebord for materiale vedr. økonomi. 2. Kontoplan og kontering, side 4: De første linjer rettes til: Kontoplanen vil fra budget 2011, som lægges i 2010, og fra regnskab 2011 bestå dels af en formålskontoplan, dels af en finanskontoplan. Dissse kontoplaner vil erstatte den 4-cifrede artskontoplan Formålskontoplanen, side 5-6: Rettelse af fejl: 1. excl. > ekskl. 7. Kirkegårds arbejde > Kirkegårdsarbejde I vejledningen benævnes hovedkonto 7 som Indtægtsdækket virksomhed. I formålskontoplanen benævnes samme note Finansielle poster, mens den på side 2 i budget- Damvej Sabro Telefon: Telefax: Mandag-torsdag kl , fredag

2 skemaet og på side 3 i regnskabsskemaet benævnes Renter m.v.. Den korrekte benævnelse bør i alle dokumenter være Finansielle poster. 2 Landsforeningen forudsætter, at menighedsrådene præsenteres for en understøttelse fra FLØS inden de ændrede regler om fordeling af løn træder i kraft. Landsforeningen foreslår under afsnittet om finanskontoplanen, at der henvises til konteringsvejledningen for en nærmere beskrivelse af kontoplanen Kontering og bogføring, side 7: Der foreslås en mere præcis formulering ang. frie konti, således at det klart fremgår, at menighedsrådenes ikke har mulighed for selv at oprette konti, der ikke allerede fremgår af konteringsvejledningen, men at der kan knyttes projektkoder til de bundne konti. Dette er en praksisændring i forhold til de nuværende regler. Det bør under afsnit præciseres, såfremt fordelingen af løn på fælles formål er obligatorisk. Landsforeningen foreslår, at det gøres frivilligt at specificere lønnen under de formål, hvor der findes en konto Fælles formål. Her kan menighedsrådene således bogføre den samlede lønudgift vedr. dette formål. Se i øvrigt bemærkningerne til regnskabsskemaet nedenfor. Såfremt fordeling af løn på underformål for samtlige formål opretholdes, bør der udarbejdes eksempler på fordelinger, som bilagsmateriale til konteringsvejledningen Generelle indtægter, side 8: Begrebet udligningstilskud kan forvirre og henlede opmærksomheden til fællesfondens ordinære udligningstilskud på provstiniveau. I stedet bør der stå Det generelle tilskud. Det fremgår, at tillægsbevillinger konteres under fælles indtægter. Tillægsbevillinger udbetales som regel til bestemte formål, og det foreslås derfor, at konteringen bør foregå under det enkelte formål, mhp. en korrekt nettodriftsudgift for det konkrete formål Driftsudgifter og indtægter på driftsformål, side 8: Det fremgår, at der føres en konto for hver enkelt kirkes kapital. Det bør præciseres, hvor kontoen er placeret i kontoplanen samt hvilke indtægter, der konteres på kontoen Finansielle poster, side 9: Landsforeningen opfordrer til en ensartethed for så vidt angår stifternes terminsopgørelser, således at terminsopgørelserne indeholder kontonumre Anlægsinvesteringer, side 9: Først defineres anlægsarbejder i vejledningen. Herefter angives det, at afgrænsningen foretages af provstiudvalget. Det foreslås i den forbindelse, at der udarbejdes en nærmere vejledning om, hvordan anlægsarbejder defineres. I dag defineres anlægsarbejder meget forskelligt og ud fra forskellige kriterier. Det bør endvidere præciseres, hvad der sker med en opsparing, såfremt menighedsrådet ikke får den endelige tilladelse til igangsættelse. Det kan eksempelvis være som konsekvens af en ændret prioritering i provstiet. Da den bundne opsparing kan bestå af både ligning, som provstiet har bevilget, og overført overskud fra driften, som menighedsrådene disponerer over, er der delt råderet over opsparingen ved en ophævelse Budgettets formål, side 10: Tredjesidste afsnit: nedbrudt i rammer??? > opdelt i rammer..? Der foreslås en nærmere gennemgang af sætningen rent sprogligt budgetbidrag, side 11: Vejledningen beskriver, at er der knyttet et præstegårdsudvalg med eget budget til kirkekassen, så har denne en selvstændig driftsramme. Det forudsætter, at der fra provstiudvalgets side sker en udmelding af 2 driftsrammebevillinger til pågældende menighedsråd, og at disse ligningsbeløb skal konteres hver for sig. Dette bør derfor præciseres i

3 vejledningen. Det bør dog overvejes, om der ikke alene skal udmeldes én driftsrammebevilling. Beskrivelsen af at præstegårdens budget og regnskab føres i kirkekassen via en dimension, bør uddybes, så dimensionsbegrebet forklares. Med henvisning til vejledningens afsnit 2.3. Kontering og bogføring fremgår det, at mange IT-baserede økonomisystemer tilbyder ekstra registreringsdimensioner. Det vil således betyde, at kirkekasser med en tilknyttet præstegårdskasse udelukkende kan anvende økonomisystemer med mulighed for dimensioner. Det bør ligeledes fremgå, at provstiudvalget orienterer menighedsrådene om det bindende stiftsbidrag, jf. 1, stk. 3, i Cirkulære om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne Budget for provstikasser, side 15: Det foreslås, at provstiudvalgene forpligter sig til at offentliggøre provstiudvalgenes budget og regnskab, således at menighedsrådene har mulighed for at få indblik i provstiudvalgenes økonomi. Såfremt forslaget om at offentliggøre menighedsrådenes nøgletal/hovedtal på sogn.dk gennemføres, så foreslås det fra Landsforeningens side, at dette også omfatter provstiudvalgene Driftsudgifter, side 16: Landsforeningen foreslår en udvidelse af beskrivelsen for leasing- og lejeaftaler, da denne hænger sammen med provstiudvalgets definition af et anlægsarbejde. Som eksempel kan nævnes indgåelse af en leasingaftale på en kopimaskine løbende over 3 år. Såfremt provstiudvalget definerer kontantindkøb af kopimaskine som drift, må det formodes, at indgåelse af en leasingaftale af samme aktiv ligeledes er at betragte som en driftsudgift. Ligeledes foreslås der eksempler på, hvilke forsikringer menighedsrådet kan tegne Indtægtsdækket virksomhed, side 17: Under beskrivelsen af de indirekte omkostninger, foreslås det at afskrivning erstattes med Den forventede årlige indvendige og udvendige vedligeholdelse. Kirkeministeriet har med valget af udgiftsregnskabet fravalgt afskrivningsbegrebet, og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt indirekte at bede menighedsrådene om at værdiansætte bygningerne i forbindelse med beregninger i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed Salg af anlægsaktiver, side 17: Stiftsrådet vedrørende økonomi bør to steder erstattes af Stiftsrådet Låntagning, side 18: Det fremgår, at provstiudvalget fastsætter betingelserne for kortfristede likviditetslån. Der bør i den forbindelse redegøres for, om provstiudvalget kan fastsætte en udlånsrente for lånet, og efter hvilke retningslinjer det i så fald sker Regnskab for kirke- og provstiudvalgskasser, side 19: Det bør præciseres, at regnskab for særlige nybygnings- og istandsættelsesarbejder indgår som en del af kirkekassens almindelige regnskab, men af hensyn til overblikket ligeledes føres som biregnskaber som vedlægges regnskabet Godkendelse af regnskab, side 20: Det bør fremgå, at menighedsrådet efter endelig godkendelse af regnskabet, indberetter regnskabstallene i provstierne budgetstøttesystem Godkendelse af regnskab for provstiudvalgskassen, side 21: I sidste afsnit fremgår det, at regnskabstallene ajourføres i budgetstøttesystemet efter endelige godkendelse. Det bør som konsekvens heraf fremgå i første afsnit, at regnskabet senest 1. april indberettes i budgetstøttesystemet. 3

4 Forslag til årsbudgetskema Der bør udarbejdes en generel vejledning for budgetskema Side 1: Menighedsrådene har på side 1 mulighed for at anføre målsætninger for valgperioden i budgettet for Der forslås, at det af en vejledning klart fremgår, om det er meningen at angive målsætninger for hele valgperioden i budgetskema 2011, selvom nogle mål er nået, eller selvom visse målsætninger ikke nødvendigvis er relevante for budgetlægningen for Det står uklart for Landsforeningen. Landsforeningen foreslår, at overskriften Målsætninger for valgperioden ændres til 'Målsætninger for valgperioden, der indgår i budget 2011', således at der er en direkte tilknytning til målsætninger og det konkrete budgetår. Landsforeningen anbefaler i forlængelse heraf, at menighedsrådene har mulighed for at udarbejde et selvstændigt notat for menighedsrådenes målsætninger for valgperioden, som er uafhængig af budgettet. Dette notat kan menighedsrådene vælge at vedhæfte som bilag til budgettet, som det fremgår af vejledningen. Side 2: Note C, videreført resultat primo bør defineres nærmere. Tages der udgangspunkt i de godkendte budgettal, de seneste regnskabstal eller videreføres princippet om et estimeret forventet resultat for 2010 på budgetteringstidspunktet? I så fald bør det nuværende bilag 3 i budgetskemaet i en eller anden form opretholdes. Side 3: Budgetskemaet lægger op til en fordeling af lønudgifter på flere konti under hvert formål. Landsforeningen anbefaler, at den yderligere opdeling gøres frivillig under de formål, hvor der er en konto Fælles formål, dvs. note 2,3,5 og 6. Det betyder, at det fortsat vil være obligatorisk med en underopdeling af lønnen inden for kirkegården (note 4). Såfremt Kirkeministeriet ønsker en obligatorisk underopdeling af lønudgifterne på samtlige formål, bør det klart fremgå, hvilket formål underopdelingen tjener for menighedsrådene. Forslag til årsregnskabsskema 2011 Side 4: Under den finansielle status foreslås det, at omsætningsaktiver under overskriften Aktiver slettes, således at overskriften alene bliver AKTIVER. Det samme forslås med Omsætningsaktiver i alt, således at teksten alene bliver Aktiver i alt. Der mangler desuden en markering af summen i talfelterne af Likvide beholdninger i alt under aktiverne og af Lån i alt under passiver. Under Lån mangler desuden et felt til lån via stiftet. Sidst mangler summen Passiver i alt nederst på side 4, således at det er muligt at sammenholde aktiver og passiver. Side 5-7: Det foreslås i forlængelse af ovenstående bemærkning, at kolonnerne yderst til højre, til fordeling af den samlede udgift på løn gøres frivillig, under de formål hvor der i forvejen er en konto fælles formål. Bilag 3: Det bør i kolonnen tidligere år præciseres, om der er tale om akkumulerede regnskabstal for flere år, eller regnskabstal for I den forbindelse forslås det, at kolonnen først tages i anvendelse i forbindelse med regnskab 2013, således at regnskabstallene for 2011 genereres automatisk.

5 Forslag til regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder 5 Side 4: Afsnit 3: hjemhørende > hjemmehørende Side 5: Sidste afsnit: prostiudvalgskasserne > provstiudvalgskasserne Side 7: Regnskabsinstruksen forudsætter, at stiftsadministrationen fastsætter regler i tilfælde af manglende betaling for aftaler gældende længere end 1 år. Det foreslås i den forbindelse, at der som en del af bilagsmaterialet til instruksen udarbejdes fælles regler for samtlige stifter. Side 9: Under afsnittet Indsamlede midler : overfor > over for Side 10: Punkt 2.5: plads til anførelse af kvitteringspåtegning. Såfremt det betyder, at der skal være plads til at kvittere, så bør det fremgå klarere. Hvis det betyder plads til at anføre, at der er kvitteret, foreslås følgende formulering: plads til at anføre kvitteringspåtegning. med henblik på dennes kontrol. Det står uklart, om det er regnskabsføreren, der skal kontrollere, eller om regnskabsføreren skal kontrolleres. Side 11: Rettelse i fjerde afsnit under Årsregnskab kirke- og præstegårdskasser : inklusiv menighedsrådets bemærkninger > inklusive menighedsrådets bemærkninger. Der foreslås en supplerende tekst under afsnittet ansvars- og kompetencefordeling under 2.6: Det er menighedsrådets ansvar at følge op på evt. kritiske bemærkninger i revisionsprotokollen og i samarbejde med regnskabsfører og kasserer sikre, at der bliver rettet op på forholdene. Side 13: Der henvises til et bilag om IT-anvendelse, som alene findes på Kirkenettets intranet. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da menighedsrådene som udgangspunkt ikke har adgang til Kirkenettet. I det omtalte bilag er der desuden ingen godkendelser af regnskabsprogrammer. Forslag til formålskontoplan Formål 12: Begrebet udligningstilskud kan forveksles med det udligningstilskud, der ydes fra fællesfonden på provstiniveau. Det bør derfor klart fremgå, at der er tale om det generelle tilskud. Det generelle tilskud vedrører en kompensation for en pensionsforpligtelse og vil derfor ud fra nettoudgiftsprincippet kunne indgå under det og de formål, pensionsforpligtelsen vedrører. Forslag til konteringsvejledning Der foreslås en momsvejledning, enten som en del af konteringsvejledningen eller som separat dokument. Og det foreslås, at vejledningen indeholder eksempler på konkrete problemstillinger i relation til moms, herunder hvordan menighedsrådet foretager skøn. Der foreslås en bemærkningskolonne til højre, således at menighedsrådenes kasserere og regnskabsførere har mulighed for at anføre egne bemærkninger.

6 6 Det bør desuden af kontoteksten fremgå, hvordan den enkelte konto, indtægter som udgifter, defineres momsmæssigt. Det bør fremgå, hvis der er konti, der udelukkende bruges af provstiudvalget. Sidst bør der fortsat være eksempler i konteringsvejledningens bilagsmateriale, således at menighedsrådene får hjælp til udfyldelse af diverse skemaer i budget- og regnskabsskemaerne. Indbetalinger og tilskud: Der henvises til Landsforeningens bemærkning til vejledningens afsnit 4.4 Budgetbidrag. Såfremt præstegårdsudvalgets og kirkegårdsudvalgets driftsrammer betragtes som selvstændige, bør der oprettes konti i konteringsvejledningen til dette formål. Løn: Det fremgår ikke klart af konteringsvejledningen, hvor honorar til formand, kontaktperson, kirkeværge og valgt kasserer konteres. Såfremt det skal ske via konto , bør det fremgå af kontoteksten. Det bør desuden overvejes at oprette selvstændige konti til disse typer honorar, bl.a. begrundet i at netop disse honorarer skal godkendes i provstiudvalget. Med den foreslåede opstilling er det ikke muligt at identificere de forskellige honorarers størrelser. Der er desuden spørgsmålet om regnskabsførers betaling. Denne kan enten være i form at honorar (B-indkomst) eller via regning (revisionsfirma). Det bør fremgå, hvor især sidstnævnte udgiftstype konteres. Ekstraordinære indtægter: Det foreslås, at forsikringserstatning bogføres som udgiftsreducerende post under det formål og art, hvor udgiften til genafskaffelsen/reetableringen er bogført. Med venlig hilsen Inge Lise Pedersen formand Ole Wind sekretariatschef

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Underviser: Annie Niebuhr Januar/februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forberedelse til årsafslutning 2014 / huskeliste... 4 Periodisering... 5 Kontrol

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring Bilag 4 RETNINGSLINIER FOR GRUNDFORSKNINGSFONDENS BEVILLINGER - BUDGET OG REGNSKAB SAMT FAGLIG ÅRSRAPPORTERING 1. oktober 2014 Indholdsfortegnelse BUDGET- OG REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD 1. Udarbejdelse af

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere