plus revision skat rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 70 lande

2 37 1. Revisionens formål og formelle grundlag Revisionens formelle grundlag Det fremgår af bekendtgørelse nr. 461 af 25/ om museer m.v., at museet har pligt til at vælge en revisor. Revisionen udføres i henhold til lovgivningen herom og inden for rammerne af de professionelle faglige standarder, der er omfattet af god revisionsskik. Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Bekendtgørelsen indeholder nærmere bestemmelser om revisionens udførelse, herunder et krav om at revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (såvel finansiel revision som forvaltningsrevision). Revisionens formål Formålet med den finansielle revision er at konstatere, hvorvidt årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser, herunder regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 461 af 25/ om museer m.v., og om det giver et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet for regnskabsperioden, således at vi i revisionspåtegningen kan udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Som led i revisionen skal vi tillige efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Formålet med forvaltningsrevisionen er at vurdere, om der ved forvaltningen er taget skyldige økonomiske hensyn, at vurdere gyldigheden og pålideligheden i museets rapporterede indikatorer om produktivitet og effektivitet, samt at vurdere hvorvidt museet i tilstrækkelig grad søger at identificere områder, hvor der er grundlag for forbedringer af forvaltningen. Endvidere skal det vurderes, om museet efterlever god offentlig økonomistyring under hensyntagen til museets forhold. Som afslutning på revisionen forsynes årsregnskabet med en revisionspåtegning afgivet i overensstemmelse med lov om statsautoriserede revisorer, danske revisionsstandarder samt bestemmelserne herom i revisionsbekendtgørelsen. En revisionspåtegning uden supplerende oplysninger eller forbehold er udtryk for, at regnskabet er revideret samt for at vi har opnået en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen, at regnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser, at regnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet for regnskabsperioden samt at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Vor rapportering om den udførte forvaltningsrevision og om konklusionerne herpå sker sædvanligvis i revisionsprotokollen. 2. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse Revisionen tilrettelægges inden for rammerne af god revisionsskik for statsautoriserede revisorer samt i øvrigt efter Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Revisionen kan udføres dels i årets løb, dels efter årets afslutning. Det arbejde, der kan udføres i årets løb, er primært undersøgelser af museets forretningsgange, systemer og interne kontroller. Disse under-

3 38 søgelser har til formål at vurdere, om forretningsgangene, systemerne og de interne kontroller kan danne et betryggende grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet og for museets økonomiske forvaltning. Forvaltningsrevisionen retter sig ikke specifikt mod årsregnskabet, og vi kan afslutte undersøgelser af områder af museets forvaltning såvel i årets løb, som i forbindelse med årsafslutningen. Den finansielle revision kan først betragtes som afsluttet, når revisionen af årsregnskabet er afsluttet. Vi planlægger og udfører revisionen på grundlag af en vurdering af risiko og væsentlighed, herunder en vurdering af risikoen for bevidst fejlinformation og for misbrug af museets aktiver. Revisionen udføres ved stikprøver og vil ikke nødvendigvis omfatte undersøgelser af alle regnskabsposter eller af enhver oplysning i årsregnskabet, men kun de regnskabsposter og oplysninger, som vi vurdere kan indeholde væsentlig fejlinformation eller mangler af betydning for forståelsen af årsregnskabet. Vore væsentlighedskriterier fastlægges ud fra vort kendskab til museet og dens interessegrupper samt forhold omkring museets aktiviteter, indtjening og økonomiske stilling. Det må således ikke forventes, at vor revision vil afdække enhver fejlinformation, som bogføringen og årsregnskabet eventuelt måtte indeholde, eller enhver mangel ved årsregnskabet eller den økonomiske forvaltning. 3. Afgrænsning mellem ledelsens og revisors ansvar Det påhviler ledelsen at tilrettelægge bogføring og formueforvaltning i form af registreringssystemer og procedurer, der opfylder lovgivningens bestemmelser samt sikrer en pålidelig økonomirapportering og regnskabsaflæggelse. Ledelsen skal påse, at registreringssystemer og formueforvaltning kontrolleres på en efter museets forhold tilfredsstillende måde. Det er ledelsens opgave at forebygge og opdage såvel tilsigtede som utilsigtede fejl og mangler. Ledelsen løser denne opgave ved indførelse og brug af et tilstrækkelig effektivt internt kontrolsystem. Et sådant internt kontrolsystem reducerer, men udelukker ikke muligheden for fejl og mangler. Ledelsen skal hvert år udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager ledelsen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at registreringerne dækker over eksisterende og gyldige transaktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henblik på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af museets aktiver og bevidste fejlinformationer til brug for regnskabsaflæggelsen. Ledelsen skal løbende meddele os de oplysninger, som ledelsen anser for at være af betydning for bedømmelsen af museet. Ledelsen skal endvidere give os adgang til at foretage de undersøgelser, vi finder nødvendige, samt sørge for, at vi modtager de oplysninger og den bistand, som vi anser for nødvendig for udførelsen af vor opgave.

4 39 Revisor skal gennemgå og vurdere, om de af ledelsen tilrettelagte registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet. Med mindre andet aftales, omfatter vor revision ikke eventuelle supplerende beretninger, der indarbejdes i årsregnskabet. Under revisionen, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer blandt andet, at vi, når vi tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskabet og andre opgørelser, skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end museets ledelse. Vi skal planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Der kan ikke opnås fuld sikkerhed, som følge af anvendelse af skøn, vurderinger, stikprøver og tests. I tilknytning til revisionen skal vi meddele ledelsen, hvilke væsentlige mangler der er konstateret vedrørende de regnskabsmæssige registreringssystemer og interne kontrolsystemer. Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmaterialet ikke er overholdt, skal vi tillige give oplysning herom i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Bliver vi under vort arbejde bekendt med forhold, som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører museet, skal vi give supplerende oplysninger herom i revisionspåtegningen. Vi skal kontrollere, hvorvidt den udarbejdede årsrapport opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Herunder skal vi vurdere den anvendte regnskabspraksis, de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn og afgivne oplysninger. Det er uden betydning for vor konklusion i revisionspåtegningen, om væsentlig fejlinformation i årsregnskabet er en følge af utilsigtede handlinger, undladelser eller besvigelser. Ved besvigelser forstås bevidst fejlinformation eller misbrug af aktiver. Besvigelser søges normalt skjult eller tilsløret for omverdenen og revisor. Hvis der forekommer besvigelser, er der derfor forøget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Konstateres der under revisionen unøjagtigheder, som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil omfanget af den udførte revision efter samråd med museets ledelse blive udvidet med henblik på opklaring heraf. Uanset, at vi ved planlægningen og udførelsen af revisionen tager hensyn til risikoen for besvigelser, er vi ikke ansvarlig for at hindre besvigelser. Vi vil kontrollere, om museets bestyrelse ajourfører vedtægter, opretter og ajourfører en forretningsorden for bestyrelsen, samt fører og underskriver en forhandlingsprotokol for bestyrelsen. Endvidere vil vi kontrollere, om alle bestyrelsesmedlemmer underskriver revisionsprotokollen.

5 40 4. Forvaltning og forvaltningsrevision Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og ved udøvelsen af aktiviteter, og at rapporteringen om mål og resultater er retvisende og dækkende. Udtrykket skyldige økonomiske hensyn omfatter blandt andet begreberne sparsommelighed, produktivitet (forholdet mellem produktion og ressourceanvendelse) og effektivitet (hvorvidt museet realiserer sine formål). Det er ledelsens ansvar at sikre, at der foreligger mål, strategier og handlingsplaner for museet. Inden for de overordnede målsætninger identificerer og definerer ledelsen resultatmål for alle museets væsentlige aktiviteter. Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter museets forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og regnskabsførelsen på en sådan måde, at museet kan dokumentere, at midler er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen og de definerede resultatmål, samt at de tilsigtede resultater opnås. Revisors ansvar God offentlig revisionsskik indebærer, at der skal udføres forvaltningsrevision, jf. lov om revision af statens regnskaber 3. Som led i revisionen skal vi således foretage en vurdering af, hvorvidt museet har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved udøvelsen af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Forvaltningsrevisionen omfatter også en vurdering af museets økonomistyring. Vore undersøgelser og konklusioner tager udgangspunkt i de specifikke målsætninger og retningslinier, som er fastlagt af lovgivningen, tilsynshavende myndigheder og af museets ledelse. Forvaltningsrevisionen baserer sig på vurderinger af, hvorvidt museets forretningsgange er indrettet med henblik på at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv administration i overensstemmelse med de målsætninger og retningslinier, der er fastlagt i lovgivningen, givet af tilsynsmyndigheden eller defineret af ledelsen. Vor vurdering af produktivitet og effektivitet baseres først og fremmest på museets egne registreringer vedrørende aktiviteternes omfang, ressourceforbrug og målopfyldelse, samt på en vurdering af relevans og pålidelighed af de indikatorer for produktivitet og effektivitet, som museet har registreret. Som led heri kan vi drage sammenligninger med andre relevante eksterne nøgletal og vurdere de forklaringer på afvigelser, som museets ledelse fremlægger. Forvaltningsrevisionen tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Forvaltningsrevisionen kan bestå både af undersøgelser og vurderinger i tilknytning til de øvrige revisionshandlinger og af selvstændige revisionshandlinger. Omfanget af forvaltningsrevisionen afhænger af forretningsgange og interne kontroller vedrørende forvaltningen. Større og mere dybtgående undersøgelser vil ikke blive igangsat af revisionen uden nærmere forudgående aftale med ledelsen.

6 41 Vi planlægger og udfører forvaltningsrevisionen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for museets virksomhed. Vore konklusioner på forvaltningsrevisionen er baseret på vor vurdering som uafhængige revisorer, men kan i forhold til den finansielle revision have en mere subjektiv karakter, i de tilfælde hvor vurderingsgrundlaget ikke er nøjere defineret. Det kan normalt ikke alene på et revisionsmæssigt grundlag dokumenteres, om en forvaltning sikrer et optimalt resultat af aktiviteterne, men vi vurderer for de gennemgåede områder, om forvaltningen efter vor opfattelse ligger inden for rammerne af normal god og hensigtsmæssig praksis under hensyntagen til museets opgaver og størrelse. 5. Rapportering til bestyrelse og museumsdirektør I revisionsprotokollen vil vi over for ledelsen redegøre for den udførte revision og vor konklusion herpå. Der vil altid blive afgivet et revisionsprotokollat i forbindelse med afslutningen af revisionen af årsregnskabet. Derudover vil vi afgive revisionsprotokollater i årets løb, hvis der er udført revisionsarbejder, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner eller for afgrænsede konklusioner vedrørende forvaltningen. Bestyrelsen kan fremsætte ønske om rapportering i yderligere omfang. Finder vi væsentlige svagheder i museets forretningsgange, systemer og interne kontroller, vil dette blive rapporteret i revisionsprotokollen. Dette gælder også svagheder af betydning for vor vurdering af, hvorvidt der udvises skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Efter behov vil vi fremsende andre rapporter (management letters) til museumsdirektøren med en beskrivelse af og konklusion på det udførte revisionsarbejde samt andre forhold, som vi måtte ønske at gøre museumsdirektøren opmærksom på. En detaljeret rapportering til museumsdirektøren (management letter) vil blive omtalt i revisionsprotokollen med et sammendrag af indhold og konklusioner. Revisionsprotokollen er primært en rapportering til brug for bestyrelsen. Vor redegørelse i revisionsprotokollen for den udførte finansielle revision og forvaltningsrevision samt for vore konklusioner herpå vil blive udformet under hensyntagen til, at også tilskudsyder og Rigsrevisionen har en interesse i at blive informeret om museets forhold og om baggrunden for vore revisionsmæssige kommentarer og bemærkninger. Vi gør opmærksom på, at det i henhold til revisionsbekendtgørelsen påhviler ledelsen at indsende et eksemplar af revisionsprotokollater til Kulturministeriet. De indsendte revisionsprotokollater vil være omfattet af lovgivningen om offentlighed i forvaltningen, herunder reglerne om aktindsigt.

7 42 Revisionsprotokollat for Museum Sydøstdanmark 6. Konklusion på revisionen af årsregnskabet Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab og ledelsesberetning for Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 2013 Resultat Aktiver Egenkapital Revisionen af årsregnskabet og ledelsesberetningen har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for museet gældende regnskabsbestemmelser og i øvrigt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Årsregnskabet og de i afsnit 3 til 6 anførte kommentarer og supplerende specifikationer samt øvrige bemærkninger i revisionsprotokollatet udgør efter vores opfattelse et væsentligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet samt de øvrige dele af årsregnskabet. Med hensyn til revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse henviser vi til side 37 til 39 i vort revisionsprotokollat af 7. maj Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet og ledelsesberetningen med en revisionspåtegning uden forbehold og/eller supplerende oplysninger. Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2013 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for museets virksomhed i Vore kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision fremgår i øvrigt nedenfor. 7. Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering: Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik for statsautoriserede revisorer samt i øvrigt efter kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. I henhold til bekendtgørelsen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfatter derfor udover den finansielle revision tillige en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet ( forvaltningsrevision ). Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af kulturministeriets bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

8 43 Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andet omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. For yderligere belysning af revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering henvises til siderne samt den for museet foreliggende bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.. 8. Bemærkninger af særlig betydning for årsregnskabet eller for forvaltningen Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller i forbindelse med vore undersøgelser af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vi henviser til vore yderligere kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vor opfattelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. 9. Ikke korrigerede fejl I henhold til de danske revisionsstandarder skal vi over for ledelsen redegøre for eventuelle fejl konstateret under vores revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Det er efter vores opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de vurderes ikke at være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, og for det billede årsregnskabet skal give af museet. Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret større fejl, som ikke er blevet korrigeret. 10. Kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision I forbindelse med vor revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af museets årsrapport. Det er stikprøvevis påset, at bilagsmaterialet er forsynet med de foreskrevne attestationer og godkendelser af de dertil bemyndigede, samt at de foreskrevne forretningsgange i henhold til gældende instrukser, er overholdt. Ledelsen over for os oplyst, at de ikke har kendskab til besvigelser eller i gangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vor revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. Det er vor opfattelse, at de gennemgåede forretningsgange og kontrolforandringer under hensyntagen til museets opgaver og størrelse opfylder de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning omkring disponering, godkendelse, registrering og betaling. Samlingsrevision: Vi har den 10. december 2013 foretaget samlingsrevision, herunder kontrol af tilstedeværelse og forretningsgange. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

9 44 Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn: Vi har den 5. december 2013 foretaget uanmeldt eftersyn af kasse- og likvid beholdninger for regnskabsåret Vi har ikke yderligere bemærkninger hertil. Revisionen har omfattet stikprøvevise undersøgelser, afstemninger og analyser af regnskabsmaterialet, herunder sammenholdelse med tidligere år samt med budget. Vi har i forbindelse hermed gennemgået afvigelser mellem budget og årsregnskabet. Vi har kontrolleret, at de gældsforpligtelser, der os bekendt påhviler museet, er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet samt påset, at regnskabsposterne er korrekt klassificeret, og at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for museet gældende regnskabsbestemmelser. Vi har som led i vor revision gennemgået referater af bestyrelsesmøder til og med mødet den 5. marts Vi har herunder konstateret, at der løbende føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der henvises til årsregnskabets afsnit vedrørende anvendt regnskabspraksis Intern kontrol og registreringssystemer Som et led i revisionen har vi gennemgået den interne kontrol og registreringssystemerne for følgende områder: Ind- og udbetalinger Lønninger Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er vor opfattelse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt Årsberetning I tilslutning til revisionen af regnskabet har vi foretaget en gennemgang af ledelsens årsberetning. Vi har blandt andet vurderet, at årsberetningen giver de oplysninger, som under hensyntagen til væsentlighed og risiko er nødvendige for at give en pålidelig redegørelse for udviklingen i museets faglige og finansielle resultater samt væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at ville påvirke museets aktiviteter og forhold. Vi har endvidere vurderet, at årsberetningen giver en tilstrækkelig redegørelse for museets forvaltning i det forløbne regnskabsår Edb-anvendelse Museet anvender software fra Microsoft Dynamics Navision til finansbogføring, kreditor samt projektstyring. Der foreligger systembeskrivelser fra leverandøren. Museet har en beskrivelse af back-up-proceduren. Det er vor opfattelse at den følges.

10 Kommentarer til forvaltningen I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om museet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået museets rapportering i årsregnskabet om mål og resultater for museet. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet, og har omfattet en vurdering af økonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af budgetafvigelser og realismen i budgettets forudsætninger m.m Forvaltning af museets midler økonomistyring Ved vor revision af museets økonomistyring har vi vurderet, om der er etableret informationssystemer, der sikrer, at ressourcerne anvendes, og aktiviteterne tilrettelægges, så målsætningen opfyldes. Vi har undersøgt, at der foretages målfastsættelse (årsplan), budgetlægning, ledelsesmæssig kontrol (registrering), regnskabsaflæggelse herunder opfølgning og rapportering til bestyrelsen samt evaluering. at museet udarbejder troværdige og aktuelle regnskabsoplysninger til bestyrelse og ledelse. Museets bestyrelse godkender årligt museets budget for det kommende år. Dette budget omfatter udelukkende et resultatbudget. Museets bestyrelse informeres løbende om museets opnåede resultat i forhold til budget. Det er vor opfattelse, at museet har tilrettelagt en god økonomistyring Forvaltning af museets midler sparsommelighed Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevis vurderet, om museets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til museets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Her kan nævnes en række eksempler, f.eks.: Varer og tjenesteydelser erhverves på en økonomisk forsvarlig måde under hensyn til pris og kvalitet. Der indhentes alternative tilbud ved køb af varer og tjenesteydelser. Foreliggende rabatmuligheder udnyttes. Likvide midler er anbragt fordelagtigt, herunder med den fornødne sikkerhed. Er vedligeholdelses- og reparationsudgifter på ejendom og materiel betydelige, overvejes nyanskaffelser. Repræsentationsudgifter holdes på et rimeligt niveau. Personalemæssige ressourcer udnyttes optimalt.

11 46 Vi har i år vurderet museets lokaleomkostninger, vedligeholdelse inventar kr samt vedligeholdelse erhvervsbygning kr Det er overfor os dokumenteret, at der er indhentet tilbud, og at markedet er undersøgt for den bedste pris i forhold til kvalitet og service. Vi har konstateret, at likviditeten forrentes hensigtsmæssigt. Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med museumschefen samt vort kendskab til museets forhold som helhed er det vor opfattelse, at museet udviser den fornødne sparsommelighed Forvaltning af museets midler produktivitet Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har i forbindelse med vor revision foretaget sammenligninger med tidligere år samt med det foreliggende budget Forvaltning af museets midler effektivitet Vurderingen af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt museet når sine mål herunder kvalitative set i forhold til de anvendte ressourcer. Vi har foretaget en gennemgang af den af bestyrelsen udarbejdede strategiplan, formål, målsætninger og handlingsplaner, budgetopfølgning, årsberetning 2013 m.v.. Ved vurderingen af om museet arbejder effektivt, drøftes med ledelsen, hvorledes effektivitetsmålinger på museet er indarbejdet som ledelsesværktøj. 12. Særlig assistance og rådgivning m.m. Vi har i årets løb, efter aftale, ydet assistance med: regnskabsmæssig assistance i årets løb skattemæssig assistance i forbindelse med opgørelse af delvis moms for regnskabsåret 2013 regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af årsregnskabet 13. Erklæringer I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi i overensstemmelse med god revisionsskik indhentet en erklæring fra museets ledelse til bekræftelse af årsregnskabets rigtighed og fuldstændighed. Ledelsen har endvidere erklæret, at der efter deres opfattelse er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

12 Revisors erklæringer I henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. at tilskudsgrundlaget er korrekt opgjort. Vordingborg, den 7. maj 2014 RSM plus P/S s Ole Nørrelund Hansen statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet, den / maj 2014 Torben Nielsen Christian Wedell-Neergaard Ole Madsen Formand Næstformand Ib Poulsen Ulla Neergaard Tinna Damgaard Bo Manderup Linda Frederiksen Paul Christensen Kasper Johansen (medarbejderrepræsentant)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere