plus revision skat rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 70 lande

2 37 1. Revisionens formål og formelle grundlag Revisionens formelle grundlag Det fremgår af bekendtgørelse nr. 461 af 25/ om museer m.v., at museet har pligt til at vælge en revisor. Revisionen udføres i henhold til lovgivningen herom og inden for rammerne af de professionelle faglige standarder, der er omfattet af god revisionsskik. Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Bekendtgørelsen indeholder nærmere bestemmelser om revisionens udførelse, herunder et krav om at revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (såvel finansiel revision som forvaltningsrevision). Revisionens formål Formålet med den finansielle revision er at konstatere, hvorvidt årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser, herunder regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 461 af 25/ om museer m.v., og om det giver et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet for regnskabsperioden, således at vi i revisionspåtegningen kan udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Som led i revisionen skal vi tillige efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Formålet med forvaltningsrevisionen er at vurdere, om der ved forvaltningen er taget skyldige økonomiske hensyn, at vurdere gyldigheden og pålideligheden i museets rapporterede indikatorer om produktivitet og effektivitet, samt at vurdere hvorvidt museet i tilstrækkelig grad søger at identificere områder, hvor der er grundlag for forbedringer af forvaltningen. Endvidere skal det vurderes, om museet efterlever god offentlig økonomistyring under hensyntagen til museets forhold. Som afslutning på revisionen forsynes årsregnskabet med en revisionspåtegning afgivet i overensstemmelse med lov om statsautoriserede revisorer, danske revisionsstandarder samt bestemmelserne herom i revisionsbekendtgørelsen. En revisionspåtegning uden supplerende oplysninger eller forbehold er udtryk for, at regnskabet er revideret samt for at vi har opnået en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen, at regnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser, at regnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet for regnskabsperioden samt at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Vor rapportering om den udførte forvaltningsrevision og om konklusionerne herpå sker sædvanligvis i revisionsprotokollen. 2. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse Revisionen tilrettelægges inden for rammerne af god revisionsskik for statsautoriserede revisorer samt i øvrigt efter Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Revisionen kan udføres dels i årets løb, dels efter årets afslutning. Det arbejde, der kan udføres i årets løb, er primært undersøgelser af museets forretningsgange, systemer og interne kontroller. Disse under-

3 38 søgelser har til formål at vurdere, om forretningsgangene, systemerne og de interne kontroller kan danne et betryggende grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet og for museets økonomiske forvaltning. Forvaltningsrevisionen retter sig ikke specifikt mod årsregnskabet, og vi kan afslutte undersøgelser af områder af museets forvaltning såvel i årets løb, som i forbindelse med årsafslutningen. Den finansielle revision kan først betragtes som afsluttet, når revisionen af årsregnskabet er afsluttet. Vi planlægger og udfører revisionen på grundlag af en vurdering af risiko og væsentlighed, herunder en vurdering af risikoen for bevidst fejlinformation og for misbrug af museets aktiver. Revisionen udføres ved stikprøver og vil ikke nødvendigvis omfatte undersøgelser af alle regnskabsposter eller af enhver oplysning i årsregnskabet, men kun de regnskabsposter og oplysninger, som vi vurdere kan indeholde væsentlig fejlinformation eller mangler af betydning for forståelsen af årsregnskabet. Vore væsentlighedskriterier fastlægges ud fra vort kendskab til museet og dens interessegrupper samt forhold omkring museets aktiviteter, indtjening og økonomiske stilling. Det må således ikke forventes, at vor revision vil afdække enhver fejlinformation, som bogføringen og årsregnskabet eventuelt måtte indeholde, eller enhver mangel ved årsregnskabet eller den økonomiske forvaltning. 3. Afgrænsning mellem ledelsens og revisors ansvar Det påhviler ledelsen at tilrettelægge bogføring og formueforvaltning i form af registreringssystemer og procedurer, der opfylder lovgivningens bestemmelser samt sikrer en pålidelig økonomirapportering og regnskabsaflæggelse. Ledelsen skal påse, at registreringssystemer og formueforvaltning kontrolleres på en efter museets forhold tilfredsstillende måde. Det er ledelsens opgave at forebygge og opdage såvel tilsigtede som utilsigtede fejl og mangler. Ledelsen løser denne opgave ved indførelse og brug af et tilstrækkelig effektivt internt kontrolsystem. Et sådant internt kontrolsystem reducerer, men udelukker ikke muligheden for fejl og mangler. Ledelsen skal hvert år udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager ledelsen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at registreringerne dækker over eksisterende og gyldige transaktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henblik på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af museets aktiver og bevidste fejlinformationer til brug for regnskabsaflæggelsen. Ledelsen skal løbende meddele os de oplysninger, som ledelsen anser for at være af betydning for bedømmelsen af museet. Ledelsen skal endvidere give os adgang til at foretage de undersøgelser, vi finder nødvendige, samt sørge for, at vi modtager de oplysninger og den bistand, som vi anser for nødvendig for udførelsen af vor opgave.

4 39 Revisor skal gennemgå og vurdere, om de af ledelsen tilrettelagte registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet. Med mindre andet aftales, omfatter vor revision ikke eventuelle supplerende beretninger, der indarbejdes i årsregnskabet. Under revisionen, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer blandt andet, at vi, når vi tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskabet og andre opgørelser, skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end museets ledelse. Vi skal planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Der kan ikke opnås fuld sikkerhed, som følge af anvendelse af skøn, vurderinger, stikprøver og tests. I tilknytning til revisionen skal vi meddele ledelsen, hvilke væsentlige mangler der er konstateret vedrørende de regnskabsmæssige registreringssystemer og interne kontrolsystemer. Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmaterialet ikke er overholdt, skal vi tillige give oplysning herom i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Bliver vi under vort arbejde bekendt med forhold, som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører museet, skal vi give supplerende oplysninger herom i revisionspåtegningen. Vi skal kontrollere, hvorvidt den udarbejdede årsrapport opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Herunder skal vi vurdere den anvendte regnskabspraksis, de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn og afgivne oplysninger. Det er uden betydning for vor konklusion i revisionspåtegningen, om væsentlig fejlinformation i årsregnskabet er en følge af utilsigtede handlinger, undladelser eller besvigelser. Ved besvigelser forstås bevidst fejlinformation eller misbrug af aktiver. Besvigelser søges normalt skjult eller tilsløret for omverdenen og revisor. Hvis der forekommer besvigelser, er der derfor forøget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Konstateres der under revisionen unøjagtigheder, som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil omfanget af den udførte revision efter samråd med museets ledelse blive udvidet med henblik på opklaring heraf. Uanset, at vi ved planlægningen og udførelsen af revisionen tager hensyn til risikoen for besvigelser, er vi ikke ansvarlig for at hindre besvigelser. Vi vil kontrollere, om museets bestyrelse ajourfører vedtægter, opretter og ajourfører en forretningsorden for bestyrelsen, samt fører og underskriver en forhandlingsprotokol for bestyrelsen. Endvidere vil vi kontrollere, om alle bestyrelsesmedlemmer underskriver revisionsprotokollen.

5 40 4. Forvaltning og forvaltningsrevision Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og ved udøvelsen af aktiviteter, og at rapporteringen om mål og resultater er retvisende og dækkende. Udtrykket skyldige økonomiske hensyn omfatter blandt andet begreberne sparsommelighed, produktivitet (forholdet mellem produktion og ressourceanvendelse) og effektivitet (hvorvidt museet realiserer sine formål). Det er ledelsens ansvar at sikre, at der foreligger mål, strategier og handlingsplaner for museet. Inden for de overordnede målsætninger identificerer og definerer ledelsen resultatmål for alle museets væsentlige aktiviteter. Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter museets forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og regnskabsførelsen på en sådan måde, at museet kan dokumentere, at midler er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen og de definerede resultatmål, samt at de tilsigtede resultater opnås. Revisors ansvar God offentlig revisionsskik indebærer, at der skal udføres forvaltningsrevision, jf. lov om revision af statens regnskaber 3. Som led i revisionen skal vi således foretage en vurdering af, hvorvidt museet har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved udøvelsen af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Forvaltningsrevisionen omfatter også en vurdering af museets økonomistyring. Vore undersøgelser og konklusioner tager udgangspunkt i de specifikke målsætninger og retningslinier, som er fastlagt af lovgivningen, tilsynshavende myndigheder og af museets ledelse. Forvaltningsrevisionen baserer sig på vurderinger af, hvorvidt museets forretningsgange er indrettet med henblik på at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv administration i overensstemmelse med de målsætninger og retningslinier, der er fastlagt i lovgivningen, givet af tilsynsmyndigheden eller defineret af ledelsen. Vor vurdering af produktivitet og effektivitet baseres først og fremmest på museets egne registreringer vedrørende aktiviteternes omfang, ressourceforbrug og målopfyldelse, samt på en vurdering af relevans og pålidelighed af de indikatorer for produktivitet og effektivitet, som museet har registreret. Som led heri kan vi drage sammenligninger med andre relevante eksterne nøgletal og vurdere de forklaringer på afvigelser, som museets ledelse fremlægger. Forvaltningsrevisionen tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Forvaltningsrevisionen kan bestå både af undersøgelser og vurderinger i tilknytning til de øvrige revisionshandlinger og af selvstændige revisionshandlinger. Omfanget af forvaltningsrevisionen afhænger af forretningsgange og interne kontroller vedrørende forvaltningen. Større og mere dybtgående undersøgelser vil ikke blive igangsat af revisionen uden nærmere forudgående aftale med ledelsen.

6 41 Vi planlægger og udfører forvaltningsrevisionen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for museets virksomhed. Vore konklusioner på forvaltningsrevisionen er baseret på vor vurdering som uafhængige revisorer, men kan i forhold til den finansielle revision have en mere subjektiv karakter, i de tilfælde hvor vurderingsgrundlaget ikke er nøjere defineret. Det kan normalt ikke alene på et revisionsmæssigt grundlag dokumenteres, om en forvaltning sikrer et optimalt resultat af aktiviteterne, men vi vurderer for de gennemgåede områder, om forvaltningen efter vor opfattelse ligger inden for rammerne af normal god og hensigtsmæssig praksis under hensyntagen til museets opgaver og størrelse. 5. Rapportering til bestyrelse og museumsdirektør I revisionsprotokollen vil vi over for ledelsen redegøre for den udførte revision og vor konklusion herpå. Der vil altid blive afgivet et revisionsprotokollat i forbindelse med afslutningen af revisionen af årsregnskabet. Derudover vil vi afgive revisionsprotokollater i årets løb, hvis der er udført revisionsarbejder, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner eller for afgrænsede konklusioner vedrørende forvaltningen. Bestyrelsen kan fremsætte ønske om rapportering i yderligere omfang. Finder vi væsentlige svagheder i museets forretningsgange, systemer og interne kontroller, vil dette blive rapporteret i revisionsprotokollen. Dette gælder også svagheder af betydning for vor vurdering af, hvorvidt der udvises skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Efter behov vil vi fremsende andre rapporter (management letters) til museumsdirektøren med en beskrivelse af og konklusion på det udførte revisionsarbejde samt andre forhold, som vi måtte ønske at gøre museumsdirektøren opmærksom på. En detaljeret rapportering til museumsdirektøren (management letter) vil blive omtalt i revisionsprotokollen med et sammendrag af indhold og konklusioner. Revisionsprotokollen er primært en rapportering til brug for bestyrelsen. Vor redegørelse i revisionsprotokollen for den udførte finansielle revision og forvaltningsrevision samt for vore konklusioner herpå vil blive udformet under hensyntagen til, at også tilskudsyder og Rigsrevisionen har en interesse i at blive informeret om museets forhold og om baggrunden for vore revisionsmæssige kommentarer og bemærkninger. Vi gør opmærksom på, at det i henhold til revisionsbekendtgørelsen påhviler ledelsen at indsende et eksemplar af revisionsprotokollater til Kulturministeriet. De indsendte revisionsprotokollater vil være omfattet af lovgivningen om offentlighed i forvaltningen, herunder reglerne om aktindsigt.

7 42 Revisionsprotokollat for Museum Sydøstdanmark 6. Konklusion på revisionen af årsregnskabet Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab og ledelsesberetning for Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 2013 Resultat Aktiver Egenkapital Revisionen af årsregnskabet og ledelsesberetningen har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for museet gældende regnskabsbestemmelser og i øvrigt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Årsregnskabet og de i afsnit 3 til 6 anførte kommentarer og supplerende specifikationer samt øvrige bemærkninger i revisionsprotokollatet udgør efter vores opfattelse et væsentligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet samt de øvrige dele af årsregnskabet. Med hensyn til revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse henviser vi til side 37 til 39 i vort revisionsprotokollat af 7. maj Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet og ledelsesberetningen med en revisionspåtegning uden forbehold og/eller supplerende oplysninger. Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2013 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for museets virksomhed i Vore kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision fremgår i øvrigt nedenfor. 7. Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering: Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik for statsautoriserede revisorer samt i øvrigt efter kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. I henhold til bekendtgørelsen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfatter derfor udover den finansielle revision tillige en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet ( forvaltningsrevision ). Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af kulturministeriets bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

8 43 Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andet omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. For yderligere belysning af revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering henvises til siderne samt den for museet foreliggende bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.. 8. Bemærkninger af særlig betydning for årsregnskabet eller for forvaltningen Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller i forbindelse med vore undersøgelser af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vi henviser til vore yderligere kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vor opfattelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. 9. Ikke korrigerede fejl I henhold til de danske revisionsstandarder skal vi over for ledelsen redegøre for eventuelle fejl konstateret under vores revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Det er efter vores opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de vurderes ikke at være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, og for det billede årsregnskabet skal give af museet. Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret større fejl, som ikke er blevet korrigeret. 10. Kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision I forbindelse med vor revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af museets årsrapport. Det er stikprøvevis påset, at bilagsmaterialet er forsynet med de foreskrevne attestationer og godkendelser af de dertil bemyndigede, samt at de foreskrevne forretningsgange i henhold til gældende instrukser, er overholdt. Ledelsen over for os oplyst, at de ikke har kendskab til besvigelser eller i gangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vor revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. Det er vor opfattelse, at de gennemgåede forretningsgange og kontrolforandringer under hensyntagen til museets opgaver og størrelse opfylder de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning omkring disponering, godkendelse, registrering og betaling. Samlingsrevision: Vi har den 10. december 2013 foretaget samlingsrevision, herunder kontrol af tilstedeværelse og forretningsgange. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

9 44 Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn: Vi har den 5. december 2013 foretaget uanmeldt eftersyn af kasse- og likvid beholdninger for regnskabsåret Vi har ikke yderligere bemærkninger hertil. Revisionen har omfattet stikprøvevise undersøgelser, afstemninger og analyser af regnskabsmaterialet, herunder sammenholdelse med tidligere år samt med budget. Vi har i forbindelse hermed gennemgået afvigelser mellem budget og årsregnskabet. Vi har kontrolleret, at de gældsforpligtelser, der os bekendt påhviler museet, er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet samt påset, at regnskabsposterne er korrekt klassificeret, og at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for museet gældende regnskabsbestemmelser. Vi har som led i vor revision gennemgået referater af bestyrelsesmøder til og med mødet den 5. marts Vi har herunder konstateret, at der løbende føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der henvises til årsregnskabets afsnit vedrørende anvendt regnskabspraksis Intern kontrol og registreringssystemer Som et led i revisionen har vi gennemgået den interne kontrol og registreringssystemerne for følgende områder: Ind- og udbetalinger Lønninger Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er vor opfattelse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt Årsberetning I tilslutning til revisionen af regnskabet har vi foretaget en gennemgang af ledelsens årsberetning. Vi har blandt andet vurderet, at årsberetningen giver de oplysninger, som under hensyntagen til væsentlighed og risiko er nødvendige for at give en pålidelig redegørelse for udviklingen i museets faglige og finansielle resultater samt væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at ville påvirke museets aktiviteter og forhold. Vi har endvidere vurderet, at årsberetningen giver en tilstrækkelig redegørelse for museets forvaltning i det forløbne regnskabsår Edb-anvendelse Museet anvender software fra Microsoft Dynamics Navision til finansbogføring, kreditor samt projektstyring. Der foreligger systembeskrivelser fra leverandøren. Museet har en beskrivelse af back-up-proceduren. Det er vor opfattelse at den følges.

10 Kommentarer til forvaltningen I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om museet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået museets rapportering i årsregnskabet om mål og resultater for museet. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet, og har omfattet en vurdering af økonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af budgetafvigelser og realismen i budgettets forudsætninger m.m Forvaltning af museets midler økonomistyring Ved vor revision af museets økonomistyring har vi vurderet, om der er etableret informationssystemer, der sikrer, at ressourcerne anvendes, og aktiviteterne tilrettelægges, så målsætningen opfyldes. Vi har undersøgt, at der foretages målfastsættelse (årsplan), budgetlægning, ledelsesmæssig kontrol (registrering), regnskabsaflæggelse herunder opfølgning og rapportering til bestyrelsen samt evaluering. at museet udarbejder troværdige og aktuelle regnskabsoplysninger til bestyrelse og ledelse. Museets bestyrelse godkender årligt museets budget for det kommende år. Dette budget omfatter udelukkende et resultatbudget. Museets bestyrelse informeres løbende om museets opnåede resultat i forhold til budget. Det er vor opfattelse, at museet har tilrettelagt en god økonomistyring Forvaltning af museets midler sparsommelighed Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevis vurderet, om museets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til museets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Her kan nævnes en række eksempler, f.eks.: Varer og tjenesteydelser erhverves på en økonomisk forsvarlig måde under hensyn til pris og kvalitet. Der indhentes alternative tilbud ved køb af varer og tjenesteydelser. Foreliggende rabatmuligheder udnyttes. Likvide midler er anbragt fordelagtigt, herunder med den fornødne sikkerhed. Er vedligeholdelses- og reparationsudgifter på ejendom og materiel betydelige, overvejes nyanskaffelser. Repræsentationsudgifter holdes på et rimeligt niveau. Personalemæssige ressourcer udnyttes optimalt.

11 46 Vi har i år vurderet museets lokaleomkostninger, vedligeholdelse inventar kr samt vedligeholdelse erhvervsbygning kr Det er overfor os dokumenteret, at der er indhentet tilbud, og at markedet er undersøgt for den bedste pris i forhold til kvalitet og service. Vi har konstateret, at likviditeten forrentes hensigtsmæssigt. Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med museumschefen samt vort kendskab til museets forhold som helhed er det vor opfattelse, at museet udviser den fornødne sparsommelighed Forvaltning af museets midler produktivitet Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har i forbindelse med vor revision foretaget sammenligninger med tidligere år samt med det foreliggende budget Forvaltning af museets midler effektivitet Vurderingen af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt museet når sine mål herunder kvalitative set i forhold til de anvendte ressourcer. Vi har foretaget en gennemgang af den af bestyrelsen udarbejdede strategiplan, formål, målsætninger og handlingsplaner, budgetopfølgning, årsberetning 2013 m.v.. Ved vurderingen af om museet arbejder effektivt, drøftes med ledelsen, hvorledes effektivitetsmålinger på museet er indarbejdet som ledelsesværktøj. 12. Særlig assistance og rådgivning m.m. Vi har i årets løb, efter aftale, ydet assistance med: regnskabsmæssig assistance i årets løb skattemæssig assistance i forbindelse med opgørelse af delvis moms for regnskabsåret 2013 regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af årsregnskabet 13. Erklæringer I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi i overensstemmelse med god revisionsskik indhentet en erklæring fra museets ledelse til bekræftelse af årsregnskabets rigtighed og fuldstændighed. Ledelsen har endvidere erklæret, at der efter deres opfattelse er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

12 Revisors erklæringer I henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21/ om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. at tilskudsgrundlaget er korrekt opgjort. Vordingborg, den 7. maj 2014 RSM plus P/S s Ole Nørrelund Hansen statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet, den / maj 2014 Torben Nielsen Christian Wedell-Neergaard Ole Madsen Formand Næstformand Ib Poulsen Ulla Neergaard Tinna Damgaard Bo Manderup Linda Frederiksen Paul Christensen Kasper Johansen (medarbejderrepræsentant)

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus Grundejerforeningen Øresund Strandpark Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008 RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45)

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 9. februar 2016 (side 162-169) vedrørende årsregnskabet for 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2015 162 2. Konklusion på det

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side 61-68 Årsregnskab 2013 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45)

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund CVR-nr. 47 46 23 12 Revisionsprotokollat af 16. marts 2016 om revisors tiltrædelse Indhold 1 Indledning 2 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen 2 2.1 Ledelsens opgaver og ansvar 2 2.2 Revisors opgaver

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Den selvejende institution Grønnegade Teater

Den selvejende institution Grønnegade Teater Den selvejende institution Grønnegade Teater Revisionsprotokollat af 21. september 2016 (side 100-107) vedrørende årsregnskabet for 2015/16 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2015/16

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side 69-76 Årsregnskab 2014 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45)

Læs mere