Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31"

Transkript

1 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr

2 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014 med bagrund i Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2014 om hjemtagning af Rungsted Havn besluttet de videre faser vedrørende hjemtagningen. Økonomiudvalgets beslutning tager blandt andet udgangspunkt i den selvforvaltningsaftale, som regulerer drift og anvendelse af Gentofte Kommunes havne, herunder Vedtægt for Gentofte Kommunes lystbådehavne, Skovshoved Havn og Hellerup Lystbådehavn samt Tillæg til vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes Havne. Selvforvaltningsaftalen i Gentofte Kommune betyder, at havnens bestyrelse driver og forvalter havnen samt, at kompetence og ansvar er delegeret til brugerne for at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af anlæg og faciliteter gennem en tilpasning af driften til behovet. Kompetencen er begrænset til brugs- og dispositionsretten. Selvforvaltningsaftalen betyder ligeledes at havnens bestyrelse har en indstillingsret og kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen. Administrationen har efterfølgende anmodet os om at udarbejde forslag til en Økonomistyringsmodel i forbindelse med hjemtagning af Rungsted Havn. Økonomistyringsmodellen skal tage udgangspunkt i Gentoftemodellen og som minimum indeholde følgende vurderinger: Hvordan sikres det, at havnens indtægter fra bådejere mv. anvendes fuldt ud til havneformål. Hvordan sikres det, at eventuelle årlige driftsoverskud kommer havnen til gode, herunder afvigelse fra Hørsholm Kommunes generelle 5% overførselsregel. Hvilken betydning kan det få for havnens årlige indtægts- og udgiftsbevillinger, at havnen indgår som en del af kommunens samlede økonomi, eksempelvis i forhold til anlægsramme og likviditetstræk. I det efterfølgende har vi, hvor det har relevans for styringsmodellen, anvendt vedtægterne fra Gentofte Kommune. Det betyder, at såfremt de vedtægter, der vedtages for Rungsted Havn, adskiller sig fra disse vedtægter, kan det have betydning for styringsmodellen. Vi vurderer dog, at dette vil have en mindre betydning, idet styringsmodellen reguleres med baggrund i den kommunale styrelseslov, Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for Budget og regnskab for Kommuner og Hørsholm Kommunes egne principper for økonomistyring. Økonomisk styringsmodel Den Økonomiske Styringsmodel tager sit udgangspunkt i, at der er tale om en kommunal aktivitet, som skal hvile i sig selv (som kommunale forsyningsvirksomheder). Vores forslag indeholder således ikke, at der ydes kommunalt tilskud til drift af Rungsted Havn men at det åbner for eventuelt anlægstilskud. 2 af 6

3 Vi har valgt følgende opdeling af vores beskrivelse: Regulering af området. Regnskabsmæssige forhold. Budgetmæssige forhold. Regulering af området Rungsted Havn bliver fremover en del af Hørsholm Kommunes virksomhed. Kommunens økonomiske forvaltning er reguleret i styrelseslovens Kapitel V om blandt andet udarbejdelse af budget og afgivelse af bevilling, bogføring og regnskabsaflæggelse, låneoptagelse mv. Forholdene i styrelsesloven bør afspejle sig i vedtægterne for Rungsted Havn. Ifølge 46 i styrelsesloven fastsætter Økonomi- og Indenrigsministeren regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Disse regler fremgår af Budget og Regnskab for Kommuner. Det fremgår her, jf. de autoriserede konteringsregler afsnit 4, hvor udgifter og indtægter til lystbådehavne skal budgetteres og bogføres i kommunens budget og regnskab. Ud over dette er der ikke andre præciseringer for netop lystbådehavne i Budget og Regnskab for Kommuner. Det er ensbetydende med, at de budget- og regnskabsmæssige forhold for lystbådehavne følger almindelige regnskabsprincipper i kommunen. Rungsted Havn vil være momspligtig og skal afregne moms i forhold til SKAT. Rungsted Havn vil således ikke være omfattet af den kommunale momsudligningsordning. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at Hørsholm Kommune skal oprette nyt CVR-nr. til Rungsted Havn. I Hørsholm Kommunes principper for økonomistyring fastsættes og præciseres kommunens egne regler for budgetudarbejdelse, bogføring, budgetrevisioner, regnskabsaflæggelse mv. ud fra de fastsatte regler i Styrelsesloven og Budget og Regnskab for Kommuner. Regnskabsmæssige forhold Hjemtagelse af Rungsted Havn og dermed optagelse af havnen i Hørsholm Kommunes regnskab betyder, at havnen betragtes som en decentral enhed på lige fod med eksempelvis en skole og er underlagt Hørsholm Kommunes principper for økonomistyring. Som en del af den Økonomiske Styringsmodel vil Rungsted Havn have sin helt egen kontoplan vedrørende drifts- og anlægsvirksomhed på hovedkonto 2 Transport og infrastruktur. Det vil sige, at det kun er udgifter og indtægter vedrørende Rungsted Havn, som budgetteres og bogføres på disse konti. Vi foreslår, at der her ud over oprettes følgende konti (budget og bogføring) med tilhørende statuskonti i kommunens regnskab til brug for Rungsted Havn: 3 af 6

4 Bankkonto. Mellemregningskonto (mellemværende mellem Rungsted Havn og Hørsholm Kommune). Mellemregningskonto til momsafregning. Vi vil foreslå, at Hørsholm Kommune opretter særskilt bankkonto til Rungsted Havn i tilknytning til aftale med kommunens eget pengeinstitut. Fuldmagt til bankkonto kan reguleres i vedtægterne for Rungsted Havn. Renter tilskrives havnens bankkonto. I Hørsholm Kommunes økonomisystem (ØS-Indsigt) foreslår vi, at alle konti, som vedrører Rungsted Havn (drift, anlæg, bank, mellemregning og status), kodes, så det ikke er muligt for andre enheder, som eksempelvis en skole eller en institution mv., at bogføre på disse konti. Dette gælder dog ikke lønudgifter som bogføres automatisk i forbindelse med kommunens samlede lønproduktion. Regninger som betales via Hørsholm Kommunes økonomisystem/udbetalingssystem vil blive betalt via kommunens koncernkonto. Vi foreslår, at Hørsholm Kommune hver måned, eller andet passende interval, fremsender en regning til Rungsted Havn, svarende til de udgifter kommunen har betalt og dokumenteret gennem bogføringen. I opkrævningssituationer eller indbetalinger med betalingskort vil betaling indgå direkte på havnens bankkonto. Enhver postering på Rungsteds Havns drifts- og anlægskonti vil samtidig og automatisk blive posteret direkte på havnens statuskonto vedrørende drift og anlæg. Det samme gælder posteringer vedrørende havnens bankkonto. De vil også samtidig automatisk posteres til havnens statuskonto vedrørende bankbeholdning. Der vil endvidere på et hvilket som helst tidspunkt, via udtræk fra Hørsholm Kommunes økonomisystem, kunne dannes en økonomirapport som oplyser Rungsted Havns forbrug (udgifter og indtægter), havnens bankbeholdning samt mellemværende i forhold til Hørsholm Kommune. Med ovenstående forhold er det vores opfattelse, at udgifter og indtægter vedrørende Rungsted Havn, selv om disse er optaget i Hørholm Kommunes regnskab, separeres og kun anvendes til formål, som vedrører Rungsted Havn. 4 af 6

5 Budgetmæssige forhold Rungsted Havn skal, jf. Hørsholm Kommunes principper for økonomistyring, indsende budgetforslag. Budgetforslaget skal ud over budgetforslag for det kommende år, indeholde budgetforslag for minimum for de efterfølgende 3 overslagsår. Tidsplan for budgetlægning vil blive fremsendt fra kommunens økonomiafdeling. Rungsted Havn vil være underlagt Hørsholm Kommunes 4 årlige budgetrevisioner. Det er Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, som vedtager kommunens årsbudget. Det vil sige, at Kommunalbestyrelsen afgiver den årlige nettobevilling til Rungsted Havn. I Hørsholm Kommunes principper for økonomistyring fremgår, at der i forbindelse med kommunens regnskabsaflæggelse er overførselsadgang af over-/underskud på +/-5 %. Vi vil foreslå, at denne regel ikke gælder for Rungsted Havn i og med, at der er tale om, at havnens udgifter og indtægter skal hvile i sig selv. Under de regnskabsmæssige forhold har vi foreslået, at posteringer automatisk posteres på bankens statuskonti. Det er ensbetydende med, at over-/underskud altid fremgår af mellemregningsforholdet mellem havnen og kommunen. Vi har forstået, at hvile i sig selv -princippet gælder for nettodrifts- og anlægsudgifter. Vi forudsætter derfor, at havnens årlige takster for leje af havneplads er fastsat således, at fremadrettede investeringer finansieres direkte af havnens likvide beholdning. Hvis der opstår en situation, hvor Hørsholm Kommune om nødvendigt er nødsaget til at yde et (midlertidigt) anlægstilskud, vil dette skulle finansieres direkte via kommunens kassebeholdning. Mellemregningsforholdet mellem Rungsted Havn og Hørsholm Kommune vil således i en periode udvise et tilgodehavende til Hørsholm Kommune. Såfremt Hørholm Kommune yder Rungsted Havn et øremærket drifts- eller anlægstilskud uden tilbagebetaling vil vi foreslå, at der i Rungsted Havns kontoplan oprettes særskilte konti (uden statushenvisning) som ikke påvirker mellemregningsforholdet. Udgifter svarende til tilskuddet vil herefter kunne konteres på disse separate konti. Hørsholm Kommune er på lige fod med de øvrige 97 kommuner underlagt forhold som eksempelvis overholdelse af service- og anlægsrammer, kvartalsvis indrapportering af kommunens likviditet samt aflæggelse af halvårsregnskab. Dette vil gælde inklusive Rungsted Havns nettodrifts- og anlægsudgifter samt havnens likvide beholdning. Hørsholm Kommune vil ikke ud fra de gældende regler fastsat af økonomi- og indenrigsministeriet kunne opnå dispensation herfra. Det har den betydning for Rungsted Havn, at havnens budgetforslag inklusive eventuelle ønsker om meraktivitet, indgår i Hørsholm Kommunes samlede budgetforslag på lige fod med andre decentrale enheders budgetforslag og ønsker. Derved er det også en del af Kommunalbestyrelsens samlede prioritering i forbindelse med budgettets vedtagelse. Rungsted Havn vil således ikke have en fortrinsret i forhold til kommunens øvrige decentrale enheder. 5 af 6

6 København, den 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Møller Christensen statsautoriseret revisor 6 af 6

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere