Nova Accounting, Åboulevard 10, 2200 København N, CVR-nr Samarbejdsaftale. Mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nova Accounting, Åboulevard 10, 2200 København N, info@novaaccounting.dk, CVR-nr. 34 72 07 54. Samarbejdsaftale. Mellem"

Transkript

1 Nova Accounting Åboulevard København N Novaaccounting.dk Cvr Nykredit Reg + kto / 20 Samarbejdsaftale Mellem Nova Accounting Åboulevard København N CVR-nr.: Herefter kaldt NS Og Virksomhed Adresse post by CVR. Herefter kaldt kunden

2 / 20 Samarbejdsaftale gældende for et abonnement (Abonnement pr. md. Inkl 50 bilag) Kontrakten starter den / 20 Konditioner: Jvf. forretningsbetingelserne Pris: 1.000,00 pr. måned ekskl. moms. Prisen kan blive indeksreguleret jv. inflationen Opsigelse. Jvf. forretningsbetingelserne Nova Accounting / 20 Kunden / Stempel

3 Forretningsbetingelser Nedenstående retningslinjer definerer de generelle rammer for ydelser og vilkår i forbindelse med samarbejde mellem Nova Accounting (herefter NA), CVR og vores kunder (herefter virksomheden). De heri beskrevne betingelser er gældende for alle de ydelser, som NA leverer til virksomheden, medmindre andet aftales skriftligt. Der kan i samarbejdet løbende blive fremsendt breve og korrespondance via med vores kommentarer og bemærkninger til virksomhedens resultat og økonomiske stilling, herunder usikkerheder og spørgsmål, som vi beder virksomheden være opmærksom på og at indholdet ligeledes danner grundlag for vores ansvar. Forretningsgrundlag: Vores forretningsgrundlag består i salg af regnskabsmæssig assistance og økonomistyring til virksomheder på fastpris eller timebasis med en fleksibel og serviceorienteret indstilling. Generelt: Virksomheden udpeger over for NA en ansvarlig, der er bemyndiget til at tage stilling til forhold, der måtte blive forelagt for virksomheden af NA. NA 's arbejde udføres i henhold til skriftlig instruks (forretningsgangsbeskrivelse) fra virksomheden eller virksomhedens revisor. Modtages der ikke skriftlig instruks, eller dækker en sådan kun enkelte områder, udføres NA 's arbejde i henhold til NA 's interne standarder og arbejdsmodeller. Alle ydelser udført af NA og alt materiale, der måtte blive udleveret, er udarbejdet til virksomheden og må derfor ikke anvendes af tredjemand uden forudgående skriftlig aftale. Bemanding: Til virksomhedens knyttes et passende antal medarbejdere fra NA, således at NA i videst muligt omfang kan varetage opgaver uanset sygdom, ferie, barsel eller lignende. Til virksomheden knyttes tillige en controller fra NA, der skal sikre, at kvaliteten af det udførte arbejde lever op til den kvalitet, der er aftalt, og som i øvrigt skal stå til rådighed for mere komplekse spørgsmål eller ønsker relateret til virksomhedens bogføring, lønforhold, økonomiske stilling m.v. NA forbeholder sig ret til at bemande opgaven for virksomheden med den eller de medarbejdere, der af NA anses for mest hensigtsmæssige og egnede til opgaven. Virksomhedens ønsker hertil vil dog, i det omfang det er muligt, blive imødekommet. Underleverandører: NA er med virksomhedens samtykke berettiget til at antage underleverandører i forbindelse med levering af arbejdsydelserne (benævnt 'underleverandører'). NA er i forhold til virksomheden ansvarlig for de af NA antagne underleverandørers ydelser. De af NA antagne underleverandører handler på vegne af NA og efter NA 's instrukser. Virksomheden kan ikke rejse krav mod NA 's medarbejdere og underleverandører i relation til det udførte arbejde eller nærværende forretningsbetingelser, medmindre den pågældende har et direkte, ufravigeligt ansvar over for virksomheden. NA 's medarbejdere og underleverandører har ret til at gøre denne bestemmelse gældende over for virksomheden.

4 Udførelse af arbejdsopgaven: I NA 's lokaler. Udføres opgaven hovedsageligt på virksomhedens adresse, vil der tillige skulle udføres kontrol og dokumentationsarbejde samt planlægning og tilrettelæggelse på NA 's adresse. Virksomhedens bistand og forpligtelser: Virksomheden stiller de nødvendige oplysninger, bistand m.v. til rådighed for NA til brug for NA 's udførelse af de aftalte arbejdsopgaver. NA verificerer ikke, om de oplysninger, materiale m.v., som NA modtager fra virksomheden eller virksomhedens eventuelle rådgivere, er korrekte eller fyldestgørende, medmindre dette aftales skriftligt. De fysiske arbejdsforhold for NA og eventuelle underleverandørers medarbejdere skal opfylde den til enhver tid gældende lovgivning for indretning af arbejdspladser m.v. i det omfang, de befinder sig på virksomheden. Udleverer virksomheden nøgler, adgangskort og koder til NA 's medarbejdere og underleverandører til virksomhedens kontorer eller lokaler i øvrigt, har virksomheden ansvaret for, at NA 's medarbejdere kvitterer for modtagelsen samt for, at NA 's medarbejdere leverer retur efter endt brug. NA assisterer hermed. Virksomheden har ansvar for, at adgang til virksomhedens likvide midler ikke er mulig for NA 's medarbejdere. Der må ikke meddeles NA 's medarbejdere prokura eller på anden måde tildeles dem bemyndigelse, der kan have konsekvens for virksomheden økonomisk eller på anden måde i tilfælde af fejl eller misbrug. Virksomheden har ansvar for, at adgang til eventuelle følsomme data ikke er mulig for NA 's medarbejdere eller underleverandører. Arbejdsopgaver: NA udfører alene regnskabsmæssig og administrativ assistance (ikke revision og skat m.v.) NA kan efter forudgående skriftlig aftale med virksomheden varetage følgende opgaver: Bogføring: NA forestår efter aftale virksomhedens bogføring eller udvalgte dele heraf. Arbejdet udføres efter en arbejds- og afstemningsplan, der er tilpasset virksomheden, og opdateres løbende efter aftalte ændringer i arbejdsopgaverne. Bogføring samt registrering af bilag i finans-, debitor- og kreditorsystem m.v. samt løbende periodisk afstemning af konti, hvor der foreligger ekstern dokumentation. For konti, hvor der ikke foreligger ekstern dokumentation, udarbejdes der specifikation af relevante balanceposter. Likvide bevægelser, der ikke er dokumenteret ved bilag, kan registreres midlertidigt med henblik på efterfølgende indhentning af dokumentation m.v. Lønregnskab: Såfremt der er aftalt assistance i forbindelse med lønregnskab ud over registrering af udbetalt løn m.v., skal grundlag for udbetaling af løn m.v. til hver enkelt af virksomhedens medarbejdere fremlægges af virksomheden, herunder oplysninger om bonus-, bil-, pensionsordninger, ferie eller andet med relevans for lønudbetalingen til den enkelte medarbejder. Løngrundlaget skal opdateres af virksomheden, hver gang der sker ændringer, og meddeles NA. NA har intet ansvar for de lønsystemer, herunder eventuelle fejl i lønsystemer, der anvendes til udbetaling og indberetning. Alle lønudbetalinger kontrolleres og godkendes af virksomheden for udbetaling.

5 Kreditorbetalinger: Ved assistance i forbindelse med betalingsforslag skal alle betalinger kontrolleres, godkendes og gennemføres af virksomheden. Ansvar for betaling og konsekvens heraf påhviler alene virksomheden. NA 's medarbejdere må under ingen omstændigheder have adgang til virksomhedens konti. NA tager ikke stilling til varelager eller igangværende arbejder m.v., medmindre der er særskilt registreringssystem herfor, eller efter aftale. NA tager alene stilling til periodisering af drifts- og statusposter i henhold til modtaget instruks fra virksomheden eller virksomhedens revisor. Det bemærkes, at procedurer vedrørende periodisering ofte vil fordre et samarbejde mellem virksomhedens medarbejdere og NA 's medarbejdere. NA kan ikke indestå for, at en periodisering vil ske korrekt. Afskrivninger, hensættelser og selskabsskat m.v. reguleres alene i henhold til modtaget bogføringsinstruks fra virksomheden. Momstilsvar og tilsvar af andre afgifter opgøres i henhold til modtagen instruks fra virksomheden, dennes revisor eller NA 's interne retningslinjer herfor. Er virksomheden omfattet af særlige momsforhold, eller er der tilsvar af andre afgifter af betydning, er det væsentligt, at der foreligger en afgiftsinstruks fra virksomheden eller dennes revisor. Virksomheden har ansvaret for, at en afgiftsinstruks er opdateret med relevante ændringer af afgiftslovgivning m.v. NA fremsender momsbrev med angivelse af virksomhedens bogførte moms- og afgiftstilsvar i overensstemmelse med den angivne afregningsperiode. Efter afslutning af månedens bogføring udskrives edb-balance samt øvrige relevante saldolister, f.eks. debitor- og kreditorsaldolister m.v. Andre udskrifter udskrives alene efter aftale eller anmodning fra virksomheden. Årsafslutning: Efter aftale udarbejder NA en årsafslutningsmappe til brug for virksomhedens revisor indeholdende relevante arbejdspapirer i form af afstemning af løn m.v., moms- og afgiftstilsvar, likvide konti, debitor- og kreditorspecifikationer og andre relevante drifts- og balancekonti med tilhørende dokumentation i det omfang, det er tilgængeligt for NA. Indholdet af denne mappe kan hensigtsmæssigt defineres i samarbejde med virksomhedens revisor, idet NA ellers tager udgangspunkt i egne standarder. Økonomisk styring: Fungerer bogføring m.v. tilfredsstillende, bistår NA efter aftale gerne med at udarbejde en egentlig økonomirapport, tilpasset virksomheden, indeholdende en overskuelig drifts- og statusrapport, budgetafvigelser, likviditetsoversigt, relevante nøgletal og specifikationer og med fremhævelse af de af virksomheden definerede økonomiske styringsfaktorer. Budgettering: NA bistår efter aftale gerne i forbindelse med udarbejdelse eller tilpasning af virksomhedens interne budgetter, herunder med definition af forudsætninger, simulation og følsomhedsanalyse m.v. Registreringssystem: NA 's assistance udføres på virksomhedens eller på NA 's it-system. NA har kendskab til, eller vil i givet fald erhverve sig kendskab til, almindeligt forekommende standard registreringssystemer inden for vores forretningsgrundlag. Udføres NA 's arbejde på virksomhedens it-system, er det

6 virksomhedens ansvar, at der indarbejdes relevante begrænsninger i adgang til data. NA 's arbejde vil følge retningslinjerne i en modtaget instruks fra virksomheden for edb-området. NA eller NA 's medarbejdere og underleverandører kan ikke gøres ansvarlig for registreringer, der forefindes eller foretages i virksomhedens it-system, uanset at NA har adgang hertil og udfører arbejde herpå. Dette gælder tillige fejl eller uhensigtsmæssigheder i relation til virksomhedens bogføring m.v., der er opstået som følge af fejl i virksomhedens it-system. NA har interne forretningsgange for edb-anvendelse, herunder udveksling af data og programmel, daglig backup og anvendelse af regelmæssigt opdateret kontrolprogram mod edb-virus. Efter aftale kan NA forestå periodevis gennemførelse af backup af virksomhedens edb-system. NA kan dog ikke indestå for, at virksomhedens backup kan genindlæses i tilfælde af systemnedbrud, eller korrekt gennemførelse af backup-procedure. Det er et krav fra NA i relation hertil, at virksomheden har en ajourført beskrivelse af gennemførelse af backup-procedure samt logbog, hvor gennemførte backups registreres. Tavshedspligt: NA 's medarbejdere og underleverandører har, ifølge deres kontrakt, tavshedspligt om forhold, der måtte komme til deres kendskab vedrørende NA 's kunder. Ligeledes er der ubetinget tavshedspligt om forhold vedrørende NA, hvilket vi beder virksomheden respektere. Medarbejdere og underleverandørers tavshedspligt gælder bl.a. med respekt for regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre. NA 's medarbejdere og underleverandører må videregive fortrolige oplysninger i det omfang, det følger gældende lovgivning eller er nødvendigt i forbindelse med arbejdet for virksomheden, eksempelvis til NA 's underleverandører. NA 's ydelser skal behandles fortroligt af virksomheden og må ikke videregives, drøftes eller vises til andre end virksomhedens rådgivere uden forudgående skriftligt samtykke fra NA, medmindre andet skriftligt er aftalt. Før virksomhedens rådgivere får adgang til NA 's ydelser, skal virksomheden sikre, at virksomhedens rådgivere er underlagt tavshedspligt og er oplyst om, at NA intet ansvar har i forhold til virksomhedens rådgivere, og at NA 's ydelser ikke må anvendes til andet end det mellem NA og virksomheden aftalte eller forudsatte formål. Virksomheden er ansvarlig over for NA for overtrædelse af denne bestemmelse fra virksomhedens rådgivers side. NA indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes i forbindelse med ekstern kommunikation, herunder post, og telefax. NA er med respekt af sin tavshedspligt berettiget til, som reference over for tredjemand, at oplyse om karakteren af og sit engagement med virksomheden. NA kan alene pålægges ansvar for brud på tavshedspligten, i det omfang NA kan videreføre dette ansvar til NA 's medarbejdere. Persondata: Virksomheden er ansvarlig for, at overgivelse af oplysninger til NA og dennes underleverandører overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger. I det omfang NA i forbindelse med arbejdet for virksomheden behandler oplysninger omfattet af persondataloven, er NA databehandler i persondatalovens forstand og handler alene efter instruks

7 fra virksomheden, som er dataansvarlig. Reglerne i persondatalovens 41, stk. 3-5 gælder ligeledes for behandling ved NA. Ansvar: NA, NA 's underleverandører eller medarbejdere i NA er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og fritagelse, som fremgår af disse forretningsbetingelser og andre skriftlige aftaler med virksomheden, i det omfang disse bestemmelser ikke er uforenelige med gældende lovgivning. NA er ikke, som følge af ydet rådgivning, ansvarlig for økonomiske tabskonsekvenser, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, mistet fortjeneste, tidstab, tab af data eller goodwill. NA er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser under denne aftale, såfremt dette skyldes hindringer eller forhold uden for NA 's og/eller NA 's underleverandørers kontrol. NA er ikke ansvarlig for tab, der kan henføres til det af virksomheden, virksomhedens rådgivere eller virksomhedens leverandører leverede materiale, oplysninger, systemer, ydelser m.v. NA har ikke noget ansvar for ydelser leveret af tredjemand antaget af virksomheden, herunder virksomhedens rådgivere og leverandører. Virksomheden skal straks give NA skriftlig meddelelse om fejl eller mangler ved NA 's udførelse af arbejdsopgaverne eller forhold, som kan give anledning til, at der rejses krav mod NA. NA har ret til at afhjælpe en konstateret fejl eller mangel ved arbejdsopgaverne inden for en efter omstændighederne passende frist. Virksomhedens krav mod NA bortfalder i det omfang, virksomheden ikke har reklameret herover inden et år efter det tidspunkt, hvor virksomheden blev eller burde være opmærksom på det forhold, som gav anledning til kravet. Virksomheden skal holde NA, NA 's medarbejdere og NA 's underleverandører skadeløse for ethvert krav - samt hermed forbundne omkostninger og tab - som rejses af tredjemand i relation til denne aftale og/eller arbejdsopgaverne, som følge af virksomhedens, virksomhedens rådgivere eller leverandørers handlinger eller undladelser eller som følge af manglende eller urigtige oplysninger og materialer leveret af virksomheden, virksomhedens rådgivere eller leverandører. NA og virksomheden accepterer brugen af elektronisk kommunikation og dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. NA og NA 's underleverandører er ikke ansvarlig for fejl, tab, virus, forsinkelser, ødelæggelser m.v. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information. NA eller medarbejdere i NA kan ikke drages til ansvar, økonomisk eller på anden måde, som følge af forkert registrering i virksomhedens registreringssystemer, som følge af virksomhedens overtrædelse af lovgivningen eller som følge af andre forhold.

8 NA påtager sig ikke ansvar for, at moms- og afgiftstilsvar er opgjort og indrapporteret i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis. Korrekt opgørelse og indrapportering indebærer ofte stillingtagen til forhold med betydelige elementer af skøn m.v. Det foreslås og forudsættes fra NA, at virksomhedens moms- og afgiftstilsvar samt grundlag herfor i form af afstemninger m.v. kontrolleres af virksomhedens revisor i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab eller hyppigere. Den af virksomheden udpegede ansvarlige skal altid godkende dispositioner m.v., der kan indebære et økonomisk tab for virksomheden, forinden en disposition gennemføres. Fordrer virksomheden dispositioner gennemført, hvor procedurer m.h.t. arbejds- og ansvarsfordeling mellem NA og virksomheden ikke overholdes, jævnfør ovenfor under løn og betalinger m.v., kan ansvar herfor ikke pålægges NA. NA kan ikke gøres ansvarlig for force majeure-lignende forhold, hvorpå NA ikke har indflydelse, herunder men ikke begræn til tyveri, arbejdsnedlæggelse, systemnedbrud, strømafbrydelser og naturkatastrofer. Rettigheder: NA bevarer ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til alt materiale/rådgivning der måtte udleveres/meddeles til virksomheden, herunder - men ikke begræn til - koncepter, systemer, arbejdsprocesser, skabeloner, modeller, software, databaser, metoder, rapporter, knowhow m.v. som anvendes til brug for eller som opstår som led i NA 's udførelse af arbejdsopgaver for virksomheden. NA bevarer endvidere ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til udførelsen af arbejdsopgaverne og enhver form for materiale, herunder internt materiale (udkast, arbejdspapirer og lignende), som fremkommer som led i opfyldelse af aftalen med virksomheden. Virksomheden får alene den brugsret til ydelserne, som er nødvendig for virksomhedens loyale anvendelse af materialet/rådgivningen. Brugsretten er ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages til tredjemand. NA er berettiget til at anvende sine immaterielle rettigheder i forhold til andre kunder eller på anden vis, under overholdelse af disse forretningsbetingelser. Honorar og tidsforbrug: Honorar faktureres i henhold til aftale mellem virksomheden og NA for de aftalte arbejdsopgaver. Honoraret kan være aftalt som betaling efter medgået tidsforbrug eller som et fast beløb for faste opgaver. Udføres der assistance uden for en fast aftale, faktureres vort arbejde efter medgået tid og til vore sædvanlige satser. NA 's satser er defineret efter aftale, efter opgavens indhold og efter tilknyttede medarbejderes kvalifikationer. Satser m.v. reguleres pr. 1. januar hvert år, idet NA dog i særlige tilfælde forbeholder sig ret til at ændre satser med en måneds varsel. Fakturering og betalingsbetingelser: Ved opstart af et samarbejde faktureres en beløb a conto forud normalt svarende til 3 måneds forventet produktion, som depositum. Depositum forfalder til betaling netto kontant.

9 Beløbet reguleres årligt efter en gennemsnitsmåneds produktion eller ved væsentlige ændringer i produktionsomfanget, og henstår som depositum indtil samarbejdsforholdet i givet fald afsluttes. Der faktureres efter medgået tid og til normale satser mindst én gang om måneden. Er der aftale om fast honorar for faste opgaver, faktureres det aftalte honorar forud, hver den første i måneden, for samme måneds produktion. Betalingsbetingelser er generelt 14 dage netto kontant. Der tilskrives renter med 2% pr. påbegyndt måned. Skulle der være tvivl om en faktura bedes virksomheden gøre opmærksom herpå indenfor 30 dage fra fakturaens modtagelse, idet fakturaen eller betragtes som anerkendt af virksomheden. Aftalens varighed: Samarbejdet kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt virksomheden opsiger samarbejdet og ikke ønsker NA 's bistand i opsigelsesperioden, er NA berettiget til et honorar frem til opsigelsesvarslets udløb svarende til 6 måneders gennemsnitlig honorar målt på de sidste 12 måneder. Uan det øvrige anførte, betragtes manglende overholdelse af NA 's betalingsbetingelser som misligholdelse, der berettiger NA til at standse arbejdet med en dags varsel, og til at modregne depositum i NA 's samlede tilgodehavende. NA er i så fald berettiget til honorar i tre måneder frem til udgangen af en kalendermåned. Ændringer i ovenstående vilkår m.v. skal være godkendt skriftligt af NA 's ledelse. Dette eksemplar er opdateret den 4. juni Vi håber på et langvarigt og et for begge parter tilfredsstillende samarbejde, og står til rådighed for supplerende kommentarer, om dette måttes ønskes. Gyldighed: Såfremt en eller flere bestemmelser i aftalen mellem NA og virksomheden erklæres ugyldig eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ufravigelig lovgivning, senere ændringer i lovgivningen eller myndighedskrav, vil sådanne bestemmelser ikke anses som en del af aftalegrundlaget. Gyldigheden af aftalens øvrige bestemmelser påvirkes ikke. Ændringer i ovenstående vilkår m.v. skal være godkendt skriftligt af NA 's ledelse. Dette eksemplar er opdateret den 1. juli Lovvalg og værneting: Aftalen er undergivet dansk ret bort fra de danske regler om lovvalg. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftalen eller NA 's udførelse af arbejdsopgaverne skal opgøres efter 'Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration ' Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler. Både virksomheden og NA har tavshedspligt med hensyn til tvisten, herunder dens eksistens, voldgiftsbehandlingen og -kendelsen.

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere