Luk øjnene og tænk på en blå elefant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luk øjnene og tænk på en blå elefant"

Transkript

1 Luk øjnene og tænk på en blå elefant

2

3 Så den ud som én af dem? nej vel!

4 Af Lene Outzen Foghsgaard Femogtyve blå elefanter i Herlev samtalen som redskab: AkademiUddannelsesforløbet Samtalen som redskab foregik over obligatoriske 8,6 uger. Med en ugentlig studieaktivitet på 18 timer blev forløbet specifikt designet til Herlev Tandplejes behov og succeskriterier. Undervisningen bestod af erfaringsbaseret interaktiv undervisning, gruppearbejde, oplæg, træning, workshops, feedback samt hjemmeopgaver i dagligdagen. Uddannelsen skulle skabe læring for medarbejderne. Viden og indsigter blev gennem træning og handleerfaringer med de kognitive værktøjer koblet til dagligdagen med patienterne. Den erfaringsbaserede tilgang, og at medarbejderne ved den afsluttende eksamen netop skulle vurderes på praktisk anvendelse af de forskellige samtaleredskaber, skabte en styrket kompetenceudvikling. Samtalen som redskab effektfuld dialog med kognitiv kommunikation, sådan hed det uddannelsesforløb, som otte tandlæger, tre tandplejere og 14 klinikassistenter i Herlev Kommunale Tandpleje afsluttede med en individuel eksamen i marts i år. At uddannelsen har en erfaringsbaseret og praktisk tilgang, gjorde at det var nemt for alle, som ugerne gik, at relatere den nye viden til dagligdagens gøremål. Processen krævede blod, sved og tårer, men var indsatsen værd, fortæller initiativtager og leder af tandplejen, Anne Kaae-Nielsen. Det var en begejstret flok, der mødte op på uddannelsens første dag. Vi grinede, der var god energi, men allerede dag to røg flere ind i dét, jeg kalder rød zone. De blev forbeholdne og stolede ikke på, at de nogensinde ville kunne lære de nye redskaber godt nok til at gå til eksamen i dem. Jeg havde udfordret medarbejdernes kognitive fleksibilitet og forstyrret det kendte og det vante. Den slags forstyrrelser skaber frustration i vores mentale tilstand. Deres reaktion var derfor helt normal. Som proceskonsulent og stifter af firmaet Commitment Lab, en erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed, var Tine Nyholm valgt som fyrtårnet i et 8,6 uger langt Akademiuddannelses-forløb, hvor alle medarbejdere i Herlev Kommunale Tandpleje skulle styres gennem uddannelsen i kognitiv kommunikation. En uddannelse, der gav medarbejderne en række praktisk anvendelige værktøjer for endnu bedre at kunne moti- vere patienterne til at mestre egen tandsundhed. En skriftlig og mundtlig eksamen afsluttede forløbet. Proceskonsulenten taler ivrigt og entusiastisk, da hun fortæller, hvordan hun tog hånd om frustrationen ved at forklare, at fornemmelsen af kaos bliver til ahaoplevelser, når den nye læring omdannes til færdigheder gennem handleerfaringer. Erfaringen findes jo ikke naturligt fra dag et, men kommer i takt med, at den nye læring bliver en integreret del af hverdagen, hvor der skabes bevis for, at det nye virker. Læring er et identitetsprojekt, hvor der både skal aflæres og læres nyt. I læringsprocesser handler det rigtig meget om at turde udfordre sig selv, den man er, og det man gør. For at lære nyt må vi vove os ud af vores komfortzoner, og det kan opleves sejt, men det skal til. I begyndelsen har vi endnu ikke vores nye erfaring med os, og derfor kan man opleve og føle sig ufor-

5 Vi kan i princippet få alt at vide, hvis vi stiller de rigtige spørgsmål. Så længe vi ikke har hørt de svar, vi gerne vil have, har vi ikke stillet de rigtige spørgsmål. Tine Nyholm løst. Men erfaringen kommer, jo mere vi træner og variant, præsenterer da også ti meget uens slags, hjul- patienter, behandlinger, forebyggelse og sundheds- Den kognitive coaching er en struktureret evidensbaseret spørgeramme, der har sin helt egen unikke struktur, systematik og metode. Da al udvikling og forandring er baseret på tankeprocesser og følelsesliv, er kognitiv coaching et virkningsfuldt og velegnet redskab, fordi der arbejdes med tankemæssige, følelsesmæssige og adfærdsmæssige forandringer på en løsningsorienteret måde. Kognitiv coaching er en proces, der udvikler til læring for den person, der coaches. Kognitiv kommunikation er derfor bevidsthed om og sikring af, at man kommunikerer både til tanker og følelser hos den, man taler med og formidler til. øver, jo bedre og mere naturligt bliver det for os. Alverdens verdenskort Som et led i fortællingen om, hvor forskellige vi er som mennesker, medarbejdere og fagprofessionelle, introducerede Tine Nyholm, tidligt i forløbet, øvelsen med den blå elefant. Proceskonsulenten forklarer, at øvelsen går ud på at få medarbejderne til at forstå og også opdage nuancer i en tilsyneladende ens fællesmængde. Hun spørger ud i lokalet, om ikke alle kender til dét at stå to medarbejdere overfor nøjagtig samme opgave/udfordring og så alligevel tackle den vidt forskelligt. Opgaven tillægges forskellig betydning selvom man synes, at man arbejder ud fra et ens udgangspunkt. Samtidig handler det om brillerne, man tager på i en given situation. Har man et lyst syn på livet - et positivt mindset - eller ser man på tingene med forbehold. I pet på vej af hendes spørgsmål som: Var den venlig eller vild i blikket? Så du den forfra eller bagfra? Bevægede den sig? I hvilke omgivelser så du den? Overfører vi øvelsen til hverdagen og samarbejdet med kolleger og patienter, viser den os, at vi aldrig bare kan tage udgangspunkt i vores egen elefant. Det handler om viljen til at forstå andres udgangspunkt. Tit når vi taler sammen, lægger vi arm i meninger, vi lytter nok, men hører ikke, da vi tit har for travlt med at tolke og konkludere ud fra vores egen virkelighedsopfattelse. Men sagen er: Vi når ingen vegne med nogen, det kan f.eks. være en patient, hvis vedkommende ikke oplever og føler sig forstået og imødekommet. Patienten vil komme igen og igen uden at have foretaget det, vi ellers troede, der var aftalt. Anne Kaae-Nielsen, leder og initiativtager til medarbejdernes uddannelsesforløb, forklarer, at for hende fremme. Jeg tror, det gik op for os alle sammen, at vi ikke pr. definition har et fælles sprog at ty til, bare fordi vi arbejder under samme tag. Den forskellighed, vi hver især repræsenterer, er fuld af muligheder, men også af begrænsninger, hvis vi ikke netop er i stand til at respektere, at den er der. Målet med uddannelsesforløbet har været at opnå et fælles sprog og en række fælles værktøjer, der kan hjælpe os med at blive endnu skrappere til at guide børn, unge, svage og ældre til en bedre handlekompetence i deres eget liv. Fokus på sundhedsfremme Læser man i Sundhedsloven og i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, står sundhedsfremme først, herefter forebyggelse og til sidst behandling. Denne vægtning ligger som en linje gennem hele Sundhedsloven og Kilde: I. Oestrich: Kognitiv coaching, vores forskellige tilgange til verden spiller også psyken gjorde den blå elefant en afgørende forskel. Umiddel- gennem Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og Herlev ind. Frygter vi det værste, eller tager vi forskud på bart blev den et klart symbol på de udfordringer og Kommune har for kort tid siden besluttet en vision for glæderne, når vi møder en forandring? Husker vi suc- muligheder, hun som leder står overfor. Medarbejder- det tværfaglige samarbejde mellem kommunens for- ceserne eller fiaskoerne? Hvilke motiver ligger bag nes kort over verden er ikke ens, og det kan i dagligda- valtninger i de næste fire år. Visionen hedder Borgeren vores handlinger, er vi drevet af at undgå eller af at gen overføres til medarbejderens individuelle tilgang til i centrum i eget liv, og i tandplejens version har vægt- opnå? Man må være sig bevidst om sit udgangspunkt for at kunne ændre kurs. Tine Nyholm gør det klart, at vi hver især bærer på et individuelt kort over verden, og når hun derfor beder folk lukke øjnene og tænke på en blå elefant, vil der uvægerligt dukke 25 forskellige elefanter op på nethinden. De ti, hun bagefter opfordrer til at beskrive deres

6 ningen fået ordlyden: Det enkelte barn/den unge udvik- gør, men vi kan styre, hvad vi selv byder ind med, og AkademiUddannelsesforløbet, der blev udbudt i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, er statsgodkendt og kompetencegivende (10 ECTS). Herlev Kommunale Tandpleje har derfor kunnet søge om SVU-støtte (Statens Voksen Uddannelse) i SVU-Styrelsen til finansieringen. Læs mere på ler handlekompetence til selv at kunne tage vare på egen tandsundhed hele livet. Anne Kaae-Nielsen uddyber. Desværre sker der det, at der mellem vision og praksis findes en travl hverdag, hvor det kan være en stor udfordring at få skabt tilstrækkelig tid og rum til det sundhedsfremmende arbejde. Sammen med mellemledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere i tandplejen fandt jeg frem til, at ville vi for alvor og i højere grad arbejde med sundhedsfremme, var der behov for uddannelse i dialogisk kommunikation. For Anne Kaae-Nielsen har det været afgørende, at alle medarbejdere i tandplejen deltog på lige fod i hvordan vi hermed sætter scenen både fagligt, mentalt og dialogisk. Tine Nyholm forklarer, at kognitiv kommunikation eller man kan også sige kognitiv coaching for i den kognitive kommunikation ligger implicit redskaberne til at coache andre strækker sig over seks faser. Den første handler om at identificere, hvordan det går hos patienten, det vil sige at komme ind til kernen af udfordringen, problemet eller ønsket. Har man først fundet ind til kernen, får man samtidig skabt en erkendelse og en selvindsigt hos patienten. Det afgørende er, fortæller proceskonsulenten, at selvindsigten og forslag til ændring af vaner altid skal komme fra personen selv, Optimering Selvvurdering Ny adfærd M Mening Værdi Tiltro uddannelsen at alle i teamet fik kendskab til et fælles hvis der skal opnås ejerskab for adfærds- eller hold- repertoire af kognitive redskaber. Og måske vigtigst af alt, at man sammen fik udviklet et fælles sprog, der ningsændring. Når man selv får mulighed til at sætte ord på tingene, bliver det tydeligt, at man selv har en Adfærd Mod fremadrettet kunne mobilisere børn og unges handle- stor del af ansvaret for at fastholde f.eks. en problem- kompetencer til at varetage egen tandsundhed. Essensen med uddannelsen var at udstyre tandplejen stilling eller en uhensigtsmæssig adfærd eller holdning. Copyright Commitment Lab Materialet må ikke kopieres uden tilladelse. med en række praktisk anvendelige kognitive redska- En mærkelig tandlæge ber, som den enkelte kan tage frem og anvende alt Når vi stiller åbne spørgsmål, har den vi taler med Når du vil noget med nogen, skal svarene og løsningen komme ud af deres mund. Tine Nyholm efter situation og behov. I alt har Tine Nyholm præsenteret tandplejen for 13 små og større modeller og redskaber, der kan kombineres på kryds og på tværs. Som proceskonsulent hjælper jeg til indsigt i tankeprocesser og giver redskaber til at forstå, hvad det er, vi som mennesker er ramt på. Hvorfor kan vi ikke nå den unge eller forældrene, hvad er på spil? For mig er det vigtigt at gøre klart, at vi ikke kan styre, hvad andre mere lyst til at tage ejerskab. Det sikrer, at vi hele tiden har folk med. De har lyst til at committe sig, eller for at bruge et dansk ord, de bliver dedikerede til deres egen tandsundhed. Tine Nyholm gør det klart, at hvis vi som mennesker skal opleve og føle os dedikerede, skal vi også selv have part i tingene. Vi skal opleve os som medinvolverede og medinddraget. Anne Kaae-Nielsen gengiver en Lykke-hjulet er en arbejdsmodel og et kommunikationsredskab til at planlægge og facilitere strategisk commitment, mental parathed og en meningsfuld opfyldelse af et fastsat mål. (Commitment Lab, VA )

7 episode, en medarbejder havde med en ung fyr på kli- ved at følge patientens kort over verden. Dét, at Daniel re skulle uddybes og perspektiveres i forhold til vejle- nikken. Medarbejderen valgte, som et led i uddannel- selv er en del af løsningen, gør en forskel i det lange dende læringsmål over for Tine Nyholm og en ekstern sesforløbet, at bruge lykkehjulsmodellen i behandlin- løb. censor. gen, en model, der via spørgeteknikker hjælper Når jeg nu besøger klinikkerne, summer det af alt behandleren ind til det punkt, hvor patientens motivati- Ingen er tankelæser det nye. Medarbejderne har virkelig taget de kognitive on ligger gemt. Patienten, Daniel, er en bøjlepatient Tine Nyholm fortæller, at vi ofte har en tendens til at redskaber til sig og siger uopfordret, at de ikke kunne med snavsede tænder. Ved at spørge ind til udfordrin- tankelæse og afbryde hinanden, fordi vi tror, vi ved, tænke sig at gå tilbage til den gamle måde at gøre tin- gen med at renholde tænderne, finder specialtandlæ- hvad modparten mener. Men det gør vi ikke! Hvis vi vil gene på. Jeg er stolt over deres udholdenhed, og den gen ud af, at det handler om, at Daniel glemmer at imødekomme og anerkende andre, så må vi spørge ind vilje, der fik alle i mål. For mig har det været det hele børste dem. Han kan godt, og egentlig er han også ok og spørge ind. Det handler ikke om at høre, hvad folk værd, og jeg tror, hvis du spørger mine medarbejdere, motiveret, men hvad kræver det så for at huske tand- siger, men om at forstå hvad, de siger. Hvad mener at de vil sige det samme. Måske ikke mens det stod børsten? Den løsning er det vigtigt, at han selv kom- de? Den blå elefant er et eksempel på, at vi er menne- på, men i dag vil de. mer frem til. Specialtandlægen spørger ind til, hvad sker med forskellige bevæggrunde i bagagen og for- han mener, der skal til. De taler frem og tilbage, og til skellige motiver bag vores reaktioner. Det handler om sidst siger Daniel. Måske, hvis der hænger et billede at sætte fokus på, hvor godt medarbejderstaben egent- ved min seng, der minder mig om det. Tandlægen lig kender deres patienters bevæggrunde. Tine Nyholm henter nu et kamera, tager et billede af Daniels mund, lyder sikker i sin sag, når hun siger. scanner det ind på computeren, printer det ud og viser Der er masser af potentiale at gøre godt med. Ingen det til ham. Det skal være en snavset mund, eller vir- mennesker er fuldstændig umotiverede. Vi har alle mål Tine Nyholm: Stifter og ledende direktør af Commitment Lab ApS. Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, proceskonsulent og coach i det private og offentlige erhvervsliv. Gæsteunderviser som udviklingskonsulent på Copenhagen Business School (Kommunikation og ledelse, MPG). ker det ikke, mener Daniel. Tandlægen tager ham nu med ud i frokoststuen, giver ham et knækbrød med pålægchokolade og beder ham tage et par bidder og åbne munden, så hun kan fotografere igen. Hun scanner billedet, printer det ud og viser det til ham. Ja det er godt, siger Daniel! Specialtandlægen laminerer billedet og giver det til ham. Du er den mærkeligste tandlæge, jeg nogen sinde har mødt, lyder det fra ham på vej ud ad døren. For lederen af tandplejen er og forhåbninger, det gælder bare om at nå ind til dem, og her hedder løsningen åbne spørgsmål og mange af dem. Det handler om at lytte aktivt og sammen med patienten lægge en realistisk plan, der giver mulighed for succesoplevelser og ikke det modsatte. Anne Kaae-Nielsen oplever uddannelsesforløbet som utrolig brugbart, men hun lægger ikke skjul på, at det også har kostet blod, sved og tårer undervejs. Mange kæmpede bravt, ikke mindst med hjemmeopgaver og Jeg tror, det gik op for os alle sammen, at vi ikke pr. definition har et fælles sprog at ty til, bare fordi vi arbejder under samme tag. det en fantastisk historie. Den viser, hvor langt man den afsluttende eksamen, hvor der skulle afleveres en Anne Kaae-Nielsen kan nå ved at lytte, ved at spørge ind og vigtigst af alt; fem sider synopsis med beskrivelse af cases, der sene-

8 Slikket er tyvene, og tandbørsten er politiet Evaluering af forløbet: Patienten er selv med til at finde den løsning, der pas- meningsfyldte og mere håndterbare. Da vi taler om I forhold til, hvor skeptiske mange var undervejs vi kla- ser. caries i fjerde klasse, og hvad caries betyder for tæn- rer det aldrig, vi gennemfører aldrig den uddannelse, derne, rækker en pige hånden op og fortæller, at hun er det gået over al forventning. Mange oplevede nok, Forældresamarbejdet: børster tænder hver morgen, men ikke om aftenen, for at niveauet lå højere, end vi havde forestillet os, både Den indgang vi tidligere havde til forældrene kunne let hun skal ned fra første sal, og hun er tit så træt på det eksamensdelen, men også de skriftlige opgaver under- blive en, hvor vi var eksperterne med let løftede pege- tidspunkt. Vi tager nu en snak omkring det positive i vejs. Vi havde mere tænkt det som et kursus end som fingre. Nu oplever jeg, at tilgangen er mere gensidig. Vi kun at børste en gang om dagen, nemlig at hun ikke et decideret efteruddannelsesforløb. Det krævede en har fået en åben dialog, hvor forældrene føler sig som skal ned fra første sal, når hun er træt, men så spørger stor indsats på klinikken, og også derhjemme, men når en del af helheden, vi taler ikke kun om tænderne, men jeg hende, hvad hun mener, der kunne være af ulem- det så er sagt, så var det det hele værd! Det har været også om, hvordan det står til derhjemme. Hvad er rea- per, nu hvor bakterierne får lov at arbejde hele natten. vanvittigt spændende pludselig at anskue tingene på listisk? Hvordan får vi målet tilpasset virkeligheden? Hun mener, at ulemperne er, at hun kan få flere huller i en ny måde, og det mærkelige er jo, at jeg ellers altid tænderne, og at det jo ikke er smart! Hun opdager selv har ment, at vi i Herlev var utrolig åbne overfor patien- Case 1: værdien ved en ændret adfærd, men siger også, at hun terne, men det var på en anden måde. Nu har vi fået Jeg underviser indimellem skoleklasser, og hvor jeg ple- nok vil få svært ved at huske at børste om aftenen. Jeg nogle værktøjer, der gør, at vi kan sætte forløb i gang, jede at hælde ud af al min viden, forsøger jeg nu at spørger ind til, om hun måske selv har en god huskere- Margit Døj Andersen, klinikassistent og tillidsrepræsentant. 40 års jubilar i Herlev Kommunale Tandpleje hvor patienten indgår i en dialog om, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Det giver os mulighed for at coache videre. Faktisk ligger der i de nye værktøjer, at de kan strækkes over et langt, kontinuerligt forløb. Fra at være envejskommunikation, er der nu tale om en lige- medinddrage eleverne. Jeg tænker i nogle af de modeller, vi har lært, for eksempel lykkehjulsmodellen, der finder ind til folks motivation, men også forstærkningsredskabet, der handler om at tage et positivt udgangspunkt i barnets virkelighed. For mig har det været vig- gel, og efter en tænkepause forslår hun, at hun kan sætte mobilen på en særlig ringetone, og når den lyder, ved hun, at hun skal børste. værdig dialog mellem tandplejeteamet og patienten. tigt at få begribeligheden ind, så informationerne bliver

9 1 Case 2: I det lange løb: læres at sige tingene på den rigtige måde, men er det En otteårig dreng kommer til tandbørstekontrol, fordi Det er vigtigt, at vi høster af den erfaring, vi har med glimt i øjet og respekt for den andens udgangs- han har høj cariesfrekvens. Da jeg henter ham i vente- omkring den svære gruppe af cariesbørn. Vi er nået punkt, er der en styrket åbenhed, også til det. værelset, ser jeg, at han har sin mormor med. Han langt, men hvordan kommer vi positivt videre med På min klinik har vi lamineret modellerne og sat dem siger til mig: Min mor er på hospitalet, så jeg er her udgangspunkt i den enkelte patients ståsted. Ofte op på opslagstavlen i frokoststuen, så vi altid bliver med min mormor. Jeg tænker, at jeg ikke skal forvente oplever de tungere patienter måske en lidt fordøm- mindet om, hvilke muligheder, der er for den gode dia- så meget i dag, vi når nok ikke langt i dag, når der sker mende holdning i almindelighed, men på tandklinikken log med forståelse for den andens verdenskort. så meget på hjemmefronten. Vi kommer i gang med skal de føle sig velkomne og ligeværdigt behandlet, det 2 konsultationen, og jeg kan mærke, at der er god kontakt, vi har en fin samtale, og undervejs hiver han nogle tandtrådsholdere op af lommen og siger, dem har skaber tryghed. Hvis vi spørger mere ind til deres dagligdag, hvordan kan det passe for jer? Hvordan ser hverdagen ud? Hvis vi siger højt, hvor imponerende, Fakta eller formodning: Hos os har vi en ting kørende omkring fakta eller for- han fået af mormor, til når der sidder noget fast mel- det er, hvor meget moren når, for eksempel i forhold til modning. Det handler om, at det er vigtigt, at vi jo lem tænderne. Vi taler om, hvordan han tror, han kan den store søskendeflok, og spørger ind til, hvor tand- giver tingene en chance og ikke på forhånd dømmer bruge dem, og hvorfor de er gode. Vi taler også om børstningen ligger i prioriteringen, kan vi få hende til patienten eller har et billede af, hvordan vedkommende caries, slik og huller i tænderne og om mor på hospita- selv at erkende, at hun måske kunne prioritere lidt vil reagere. Er du nu sikker på at det er fakta, eller let, og om hvordan det går med at nå det hele. Mor- anderledes. I starten var jeg meget bange for at virke kunne det være formodning? Kan vi sige til hinanden. mor taler fint med indimellem. Jeg indfarver hans tæn- for intimiderende, men så længe intentionerne er gode, Man bliver nødt til at spørge ind for at vide, hvad der er der og fokuserer på de enkelte rene tænder, hvor der er og patienten føler sig tryg, kan du næste ikke spørge fakta. Formodning er en usikker faktor, det er ens eget 3 børstet godt. Han bliver glad for rosen. Da jeg forærer ham en tandbørste før farvel, siger han: Man kan for meget. lille billede af virkeligheden. Det viser sig også tit, at patienten måske ikke ved så meget, som vi troede. Vi egentlig sige, at sodavand og slik, det er tyvene, og at Kollegialt sammenhold: mener, vi har fyldt en masse viden på dem, men fakta Margit Døj Andersen guider en patient i brugen af tandtråd. tandbørsten er politiet, der fanger dem. Jeg synes, det var et virkelig godt billede. Ved at invitere til meget Det har givet et ekstra sammenhold, også på tværs af teams. Undervejs, når vi var pressede og usikre, har vi er, at det ikke har hængt ved. Derfor kan det være svært for patienten at følge med i vores budskaber, mere dialog, får vi flere spørgsmål og også mere åben- kunnet bruge hinanden, og at vi var sammen den ene hvis forudsætningen ikke er på plads. Vi skal sætte hed. Jeg får mere igen fra mine patienter nu, og jeg kursusdag om ugen, har givet en tæt relation. Proces- mål, men vi må være realistiske, når vi gør det. Patien- oplever, at de føler sig anerkendt, også selvom tænder- sen har også lært os at sige fra over for hinanden. Det ten skal ikke lide nederlag, men have succesoplevelser ne ikke er helt rene. er i orden at gøre en kollega opmærksom på, hvis han det er dem, man kommer videre på. eller hun er ved at bevæge sig over i det røde felt, og vi lige skal tilbage i det grønne. Det skal selvfølgelig

10 1 2 3 Kollegerne Margit Døj Andersen og Mitzie Marie Jensen er ikke i tvivl om, at de nye redskaber, efteruddannelsen har bragt inden for døren, er kommet for at blive og blive brugt. Dialogen er et omdrejningspunkt i behandlingen.

11 Man må kende de andres kort over verden Forløbet Samtale som redskab : uddannelsen, for andre af mine kolleger var det den i stedet for at tage for givet, at ens egen holdning Man kom og var enormt åben. Hvem kunne ikke tænke år siden, de sidst havde prøvet det. Vores leder, Anne altid er den gængse og korrekte. Det er vigtigt at finde sig at blive endnu skarpere til kommunikation? Men Kaae-Nielsen, var god til at minde os om, at processen ud af, hvor man har sit fokus. Vi har jo alle hver vores hurtigt blev vi frustrerede, og det gør man nemt i star- var vigtigere end målet. Ja vi skulle til eksamen, men holdninger til, hvad vi synes er vigtigt og rigtigt for ten, fordi man jo får præsenteret et helt nyt sprog, nye der var ingen risiko for at dumpe. Det gav forløbet jord- vores børn. værktøjer og nye modeller. Vi sad med fornemmelsen forbindelse, og folk blev mere trygge. For mig ville det af at skulle lære alting på ingen tid, det hele var så have fungeret også uden eksamen, men måske eksa- Aha-oplevelse: intenst, men så snart vi begyndte at træne i praksis, men skærper fokus. At man er mere fokuseret på at Kurset har også skubbet til en generel holdningsæn- blev tingene håndgribelige. Tine Nyholm var dedikeret forstå, når man skal formidle til sidst. Men sådan er dring, der handler om, hvordan man møder andre men- og ambitiøs på vores vegne, og det er da blandt andet det jo ikke nødvendigvis alle, der har det. nesker og prøver at forstå deres kort over verden. I også hendes fortjeneste, at vi kom godt igennem, også tandplejen bruger vi omtrent 80 procent af vores energi selv om mange ømmede sig undervejs. Forløbet har Den blå elefant: på de 20 procent, der har caries, men hvordan kommer været meget intensivt og konstruktivt, det har været Seancen fik mig til at tænke over, hvor forskelligt vi ser vi videre? Vi er alle enige om, at vi ikke bare kan bore medaljen. Alle i tandplejen har virkelig taget det nye til på verden. Nogle ser en ægte elefant, andre en af pla- os ud af det. Hvis den profylaksemodel, vi hidtil har sig, det er næsten svært nu ikke at bruge det i daglig- stik. Nogle en bamse. Andre noget helt fjerde. Vi tror brugt: Motivation, instruktion, depuration ikke virker dagen. måske, at det er basalt og banalt, at man som foræl- efter hensigten, ligger udfordringen i at få overbevist Mitzie Marie Jensen tandlæge i Herlev Kommunale Tandpleje. Eksamen: For mig var det fint med eksamen, men gruppen som helhed havde det ret forskelligt med det. Som tandlæ- dre børster sine børns tænder to gange dagligt, og at børn for eksempel ikke får slik dagligt. Men sådan er det bare ikke i alle familier. Det handler også om forskellige kulturer, men selv for os, der synes, at verden de sidste 20 procent om, hvorfor det har så stor betydning, at man har et sundt tandkød og sunde tænder. Hvis du ikke kender andres kort over verden, kan du heller ikke overbevise dem om, at de må foretage et ger har vi gået til et utal af eksaminer undervejs i burde være nogenlunde ens, er den det overhovedet holdningsskift og en adfærdsændring. ikke. Det gælder om at spørge undrende ind til hinan-

12 Kollegialt udbytte: hører med til livet, i vores familie har vi altid haft man- tigst, tænder eller sodavand? Hun gentager flere gan- jeg nu tænker i konkrete modeller, når en ny patient Vi har fået en fælles platform med en fælles viden at ge huller! Min opgave er her at få moren til at se forde- ge, at hun ikke kunne forestille sig at lægge den vane sætter sig i stolen, men jeg spørger og tænker anderle- referere til. Hvis man for eksempel kommer til at stille lene ved, at hendes børn har sunde tænder og ikke har fra sig, og spørger om vi ikke bare kan reparere hullet des og har ikke så mange formodninger som tidligere. et lukket spørgsmål, så husker man lige hinanden på brug for at komme hele tiden. Udover at undgå tandpi- med plast, så man ikke kan se det. Jeg spørger ind til, Jeg forsøger at være mere åben og lyttende. Tidligere den åbne formulering. Det handler om at give plads, så ne, fortjener de også at have nul huller. Vi kan måske hvilken slags sodavand hun drikker, almindelig soda- ville jeg gerne oplyse og informere rigtig meget, modparten selv får lov at sige, hvordan han eller hun tale om, hvad der er i køleskabet derhjemme, hvem vand, lyder svaret. Jeg spørger så, om der kunne være patienten og forældrene skulle nærmest have alt at har det. Vi bruger de nye redskaber meget også over der køber ind, og hvem der bestemmer, hvad der skal alternativer? Hun foreslår selv nogle, og jeg supplerer. vide. Sådan kan jeg stadigvæk have det med nogle for hinanden som kolleger, men faktisk også derhjem- købes. I stedet for at fokusere på hullerne og undres Da tandsættet ikke bærer præg af erosioner, tænker patienter. Men hvor jeg før tænkte, at dem med man- me over for mand og børn. Hvad mener du, når du over, hvorfor tænderne åbenbart ikke betyder noget, så jeg, med udgangspunkt i forstærkningsredskabet, at ge huller havde ekstra meget brug for information, er siger at..?, Hvordan har du det med det? Man bliver skal jeg prøve, ved at spørge åbent ind, at finde frem hun skal imødekommes, det er vigtigst. Hun foreslår jeg nu klar over, at det i virkeligheden er mig, der har ved at spørge ind til de ting, der bliver sagt. Vi skal for- til, hvad der så betyder noget? Kan jeg få dem til at se selv at drikke sukkerfri sodavand i stedet for. Det brug for ekstra meget information omkring den måde, holde os spørgende og lyttende og lade patienterne og meningen med en holdningsændring? Hvis ikke de ser mener hun godt, at hun kan skifte over til. Det mest de tænker og lever på. forældrene selv byde mere ind. meningen, kommer de heller ikke til at ændre adfærd. optimale ville jo være at få hende overbevist om slet Så langt nåede vi aldrig med den gamle metode, ikke at drikke sodavand dagligt. Men det er urealistisk. Forstærkningsredskab: hvor det gik på at motivere ved at oplyse og informere For mig handler det om, at kan jeg ikke her og nu lave Et af de redskaber, der for mig giver særlig god og vise, hvordan man gør. Nu gælder det om at spørge om på hendes verdensbillede, så handler det om at mening, er forstærkningsredskabet, der arbejder med ind og også gerne blande sig lidt mere ved at være udfordre hendes holdninger, og måske få rykket lidt grønne og røde felter. De grønne står for alle fordele- åben og lyttende. Hermed giver vi forældrene og ved adfærden i en sundere retning. Vores dialog har i ne, og de røde er ulemperne de negative sider. patienterne lov til selv at byde ind, komme med egne hvert fald sat nogle tanker i gang hos hende, og jeg Udgangspunktet skal være grønt, når man behandler, forslag, og dermed tage mere ansvar. Mange patienter oplever efterfølgende, at hun ikke længere betragter forstået på den måde, at man skal forsøge at finde er rigtig glade for, når vi spørger ind. mig som en modspiller. Hun fortæller mere ivrigt nu, frem til de fordele, patienten oplever ved optimeret og er begyndt at stille mange spørgsmål om tandsund- tandsundhed. Tag eksemplet med moren, hvis fire børn Case: hed. har huller i tænderne og derfor ofte kommer hos os. Patienten er en ung pige, 16 år, med huller i fortænder- Jeg tænker måske, at det må være irriterende og ne. Jeg læser i kontinuationen, at hun har en lang cari- Evaluering: besværligt for moren, at hun hele tiden skal til tand- esfortid. Hun er slank og fortæller, at hun sjældent spi- Det er blevet sjovere og mere spændende at være lægen, ligesom jeg synes, det er vildt synd for pigen. ser slik, men drikker sodavand hver dag. Hun oplyser, tandlæge. Forløbet har været udbytterigt, men også Men oplevet med morens briller, ser det måske helt at det er umuligt for hende ikke at gøre det, for hun hårdt, og de nye redskaber kræver ofte længere under- anderledes ud. Hun tænker, mine børn klarer behand- drikker sammen med veninderne det er noget, de søgelses- og behandlingstider. Her tænker jeg især på lingen godt, de får jo fine tænder med plastik i. Det hygger sig med. Jeg spørger hende, hvad der er vig- de meget cariesaktive patienter. Det er ikke sådan, at

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Formål At den studerende får viden, redskaber og færdigheder, der sætter ham/hende

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

AkademiUddannelse (AU) Coaching og Ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv Coaching i organisationer

AkademiUddannelse (AU) Coaching og Ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv Coaching i organisationer Coaching og Ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv Coaching i organisationer Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Formål At den studerende får viden, redskaber

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT Dialog en vej til sundhedsfremme 4 Man skal væk fra forsagelsesideologien og i stedet undersøge og udfolde

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia,

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Nudging et puf i den rigtige retning Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Dagens agenda: - Velkommen og introduktion til coaching - Patient

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Rejser som pædagogisk redskab

Rejser som pædagogisk redskab Rejser som pædagogisk redskab Pigegruppen og De 4 Årstider planlagde og drog begge af sted på rejser med unge i efteråret. De 4 Årstider pakkede taskerne og tog til Mallorca, mens Pigegruppens endestation

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond Lederkommunikation Fredag den 12. november 2010 Ok, lad os lige sætte det på plads! GOD Lederkommunikation er vigtigt fordi: a. Lederen er den vigtigste informationskilde b. Lederen formidler og fortolker

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke Køb bøgerne i dag Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke V/! Internationale Udviklingsstudier & Socialvidenskab Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Projektleder i REACT giver dig redskaber og

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere