Nervøse og angstrelaterede tilstande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nervøse og angstrelaterede tilstande"

Transkript

1 Nervøse og angstrelaterede tilstande Fysioterapeuter 2011

2 Plan l Angst l Obsessiv kompulsiv tilstand l Kriser l Dissociativ tilstand l Somatoforme tilstand

3 Angst Fysioterapiuddannelsen Sept 2010

4 Baggrund l 25% af befolkningen oplever et eller flere angstanfald l Hyppigere kvinder end mænd l Dårligst prognose, hvis start tidligt i livet l Kendt i århundrede l Tidligere angstneuroser og tvangsneuroser l Eksistentiel angst et filosofisk begreb, som beskriver menneskelig reaktion på dilemmaer i livet l Årsag biologisk sårbarhed/stress

5 Angst og andre sindslidelser l Angst er ofte tilstede ved skizofreni, depression og demens l Angst er også forårsaget af fejlomsætning i serotoninsystemet l Mange søger først hjælp for deres angstlidelse, når der er tilstødt en depression

6 Angst en normal og hensigtsmæssig urtilstand l En del af den menneskelige overlevelse: kamp, flugt, stivnen l En overhængende trussel aktiverer midthjernen (hypothalamus) de klassiske legemlige angstsymptomer l En nærværende trussel aktiverer thalamus og derefter amygdala medførte angststimuli eks lukkede rum, højder

7 Stress-sårbarhedsmodel

8 Angstlidelserne l F40 Fobiske angsttilstande l F40.0 Agorafobi l F40.1 Socialfobi l F40.2 Enkelfobi l F41 Andre angsttilstande l F41.0 Panikangst l F41.1 Generaliseret angst l F42 Obsessiv-kompulsiv tilstand l F43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion l F43.0 Akut belastningsreaktion l F43.1 Posttraumatisk belastningsreaktion l F43.2 Tilpasningsreaktion

9 Angstsymptomer l Autonome symptomer hjertebanken, hurtig puls, sveden, rysten, mundtørhed l Symptomer fra bryst og mave åndenød, kvælningsfornemmelse, trykken /smerte i brystet, kvalme l Psykiske symptomer svimmelhed, ørhed, uvirkelighedsfølelse, frygt for sindssyge, dødsangst l Almene symptomer varme-eller kuldefølelse, dødheds-eller sovende fornemmelse l Spændingssymptomer muskelspænding eller smerte, rastløshed, problemer med afslapning, psykisk, ianspændthed, synkebesvær l Uspecifikke symptomer sammenfaren, konc. Besvær, irritabilitet, indsovningsbesvær

10 Angst og Pavlov Betinget stimulus f.eks. Supermarked Angst Undvigelsesadfærd Angsten daler = belønning Forstærkning af adfærd Undvigelsesadfærd indlæres

11 Angst-diagnostik l Udelukkelse af: organiske lidelser, misbrug (abstinenser), skizofreni og andre psykoser, affektive lidelser, personlighedsforstyrrelse, stofskifte sygdom, hjerte-og lungesygdom, epilepsi l Dernæst diagnostik ud fra ICD10

12 F40.0 Agorafobi l Angst for at være på steder med mange mennesker, hvor man ikke kan komme væk, f.eks. bus, toget eller kø i supermarkedet. Man frygter f.eks. at man falder om og at man kommer til skade, uden at få hjælp. l 5% får agorafobi, de fleste inden 18 år. l en alvorlig sygdom, hvor man i værste fald ikke kan gå uden for sit hjem l Diagnosticeres med og uden panikangst

13 F40.1. Socialfobi l Angst for at være sammen med andre mennesker l Trækker sig fra socialt samvær l Selv om man har stor lyst til at være sammen med andre l Føler sig kejtet, klodset og forkert og er bange for hvad andre tænker om en l Ikke kæreste, fordi man ikke tør kontakte det andet køn. l 5-7% lider af socialangst l Ligelig kønsratio l Begynder normalt i teenageårene

14

15 Enkelfobi F40.2 l Enkelfobi er den mest almindelige form for angst. F.eks. angst for edderkopper, mus eller andre dyr. Angst for at befinde sig på høje steder eller i lukkede rum. Angst for at flyve, tandlæge eller blod l 10% lider af enkelfobi, problemløst, hvis man undgår det der udløser angst l Opstår normalt i barndommen. Nogle kan huske første gang de blev angste. F.eks. fordi de fik en stor edderkop i hovedet. l Enkelfobien oprindeligt til formål at beskytte mod farer. Nogle fobier kan derfor forstås ud fra at mennesker tidligere levede i naturen, hvor der kunne være farlige dyr eller risiko for at falde ned fra klipper

16

17 F.41.0 Panikangst l Panikangst opstår pludseligt og voldsomt. l Åndenød, hjertebanken, svimmelhed og dødsangst eller for sindssyge l Anfaldet udvikler sig i løbet af få minutter og varer som regel kort, men kan vare døgn l Nogen kender udløsende faktor l 2% lider af panikangst. Begynder i års alderen, flere kvinder end mænd l Ofte personer, der har været mere ængstelige og sky, mens de var børn. Ofte mere usikre på sig selv, konfliktsky og afhængige af andre mennesker

18 F.41.1 Generaliseret angst l Mere eller mindre angst hele tiden (mere end 6 måneder) l Konstant nervøs og anspændt. Ofte bekymret for sygdom eller ulykke. l Søvnforstyrrelser, anspændthed og almindelige angstsymptomer l 3% og flere kvinder end mænd med sygdommen

19 Behandling l Terapi kognitiv, bedst evidens l Psykoedukation l Leveregelarbejde l Mindfulness l Medicinsk SSRI, (benzodiazepiner) l Afspænding l Vedligeholdelse af teknikker

20 Obsessiv-kompulsiv tilstand og somatiseringstilstande Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ

21 Begreber l Tvangstanker (obsessioner): tilbagevende tanker, som dukker op mod pt s vilje og som han ikke kan løsrive sig fra, selvom han vil. l Tvangshandlinger (kompulsioner) Gentagne, stereotype handlinger mod pt s vilje.

22 Obsessiv-kompulsiv tilstand OCD l Tilbagevendende ufrivillige tanker/handlinger l 2-3%, lige mange kvinder og mænd med OCD. 20% af alle har lette tvangstanker og tvangshandlinger l Begynder inden 25 års alderen tidligst hos mænd. l Stor genetisk disposition l En angsttilstand l Stor co-morbiditet øget selvmordsrisiko

23 OCD fx l Obsessioner l F.eks. Smitte, uorden, ulykker l Kompulsioner F.eks. vask, chekken, tællen

24 F42 Obsessiv-kompulsiv tilstand l A) Mindst 2 uger med: obsessioner eller kompulsioner l B) Erkendes, som egne tanke eller tilskyndelser. Er tilbagevendende, ubehagelige og erkendes overdrevne/urimelige. Søges afvist/modstået. Tvangstankerne/tvangshandlingerne er ikke lystbetonede l C) Medfører lidelse/interfererer med dagliglivet l D) Ikke følge af anden psykisk lidelse

25 Behandling l Terapi kognitiv l Medicinsk med SSRI - langvarig l Kombination af disse l Svære tilfælde, stemningsstabiliserende behandling med litium eller antiepileptika, alternativt antipsykotika

26 Kriser Fysioterapeuter Forår 2011

27 Kriser l Livskriser l Traumatiske kriser l Sværhedsgraden af reaktioner er forskelligt fra menneske til menneske

28 Krisefaser og reaktioner FASE VARIGHED REAKTIONER Akutfase Reaktionsfase Uger Timer til dage Reparationsfase Måneder Nyorienteringsfase År Akutte stressreaktioner Svækket psykisk forsvar Psykisk overfølsomhed Tristhed og tilbagetrækning

29 F43 Reaktioner på svær belastning l F 43.0 Akut belastningsreaktion F. eks i relation til ulykker, jordskælv l F Posttraumatisk stresssyndrom F.eks krigstraumer l F 43.2 Tilpasningsreaktioner F.eks tab skilsmisse, dødsfald, sygdom, finanskrise

30

31

32

33 F 43.0 Akut belatningsreaktion l A) Udsættelse for exceptionel svær fysisk eller psykisk belastning (katastrofekarakter) l B) Umiddelbart (< 1time) efterfulgt af symptomer l 1) Angstsymptomer l 2) tilbagetrukkenhed, bevidsthedsindsnævring, desorientering, vrede/aggressivitet, fortvivlelse/håbløshed, hyperaktivitet, overdreven sorgreaktion F 43.0 let -kun 1) F moderat 1) + 2 fra 2) F svær 1) + 4 fra 2) l C) Aftager hurtigt < 8 timer ved forbigående belastning og < 48 timer ved fortsat belastning l D) anden psykisk lidelse udelukkes

34 F43.1 Posttraumatisk belastningsreaktion -PTSD l A) Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning (katastrofekarakter) l B) 1) Flashbacks eller 2) stærkt ubehag ved minde om traumet l C) undgåelsesadfærd overfor traumet l D) 1) delvis eller fuld amnesi overfor traumet eller l 2) vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed med >2 af: søvnforstyrrelser, irritabilitet/vredesudbrud, konc. Besvær, hypervigilitet, tendens til sammenfaren l E) indenfor 6 mdr. efter traume

35 F 43.2 Tilpasningsreaktion l A) kendt traume eller belastning (ikke katastrofe) inden for sidste måned l B) Emotionelle og adfærdsmæssige symptomer, men uden at opfylde kriterier for anden psykisk lidelse l C) Varighed < 6 mdr

36 Behandling af kriser l Hjælp til at dække basale behov varme, mad, søvn l Plads til at tale om det igen og igen l Evt psykolog senere l Medicin kun i begrænset omfang og tid med mindre der tilstøder yderligere psykopatologi

37 Dissociative tilstande

38 Begreb l Dissociation/konversion = hysteri l Ved dissociation forstås en tilstand, hvor den normale integration af mentale tilstande fx erindring, identitetsbevidsthed, sanseoplevelser og beherskelsen af de motoriske funktioner ophævet.

39 Begreb og diagnose l Ingen tegn på somatisk sygdom som kan forklare symptomerne l Symptomerne er tidsmæssigt associeret med traumatiserende begivenheder, problemer eller behov l Symptomerne er ikke udtryk for psykotisk lidelse l Ingen organisk ætiologi.

40 Underbegreber l Dissociativ stupor: Pt. står ubevægelig, tav og reagerer ikke på stimuli. Sjælden. l Gansers syndrom: Pt. svarer bevidst forkert. l Dissociative bevægelsesforstyrrelser/kramper l Multipel personlighed: Dr.Jekyll og Mr.Hyde

41 Somatiseringstilstande

42 Begreb l Somatiske symptomer, klager over legmelig sygdom og krav om fysisk undersøgelse. l Den hypokondre tilstand l Somatoform autonom dysfunktion l Vedvarende somatoform smertetilstand

43 Somatiseringstilstande l Mange med uforklarlige somatoforme tilstande f. eks 25 % af alle med ryglidelse l 20% af alle nye pt., der søger læge l Udelukkelsesdiagnose l Ses i alle aldre, flest kvinder, ingen demografiske forskelle l Kroniske med forringet livskvalitet l % af sundhedsudgifterne og > 10 % af førtidspensioner

44 Årsager? l Er komplicerede ikke bare sekundærgevinst eller svigt i barndommen

45 Diagnostiske kriterier somatiseringstilstand l Symptomer over mere end 3 år l Symptomer kan ikke forklares ved påviselig somatisk sygdom l Optagethed af at symptomerne er generende og fører til gentagne lægebesøg og undersøgelser. l Pt. accepterer ikke forsikring om, at symptomerne ikker har fysisk årsag. l Mindst 6 symptomer fra flere organsystemer (Gatro, uro, kardio etc).

46 Hypokondertilstand l Frygt for somatisk sygdom eller deformitet, en frygt der har stået på igennem mere end 6 måneder. l Optaget af at frygt og symptomerne er ubehagelige eller hæmmer dagligdagen. l Fører til undersøgelse og behandling. l Accepterer ikke forsikring om at der ikke fysisk forklaring på tilstanden. l Symptomer optræder ikke kun i forbindelse med anden psykisk lidelse.

47 Behandling l Antidepressiv medicin, som har kendt effekt overfor atypiske smerter f.eks. Fibromyalgi l Kognitiv terapi

48 Opsamling l Angsttilstand l Agarafobi l Socialfobi l Enkeltfobier l Panikangst l Generaliseret angst l OCD l Kriser, akut belastningsreaktion, tilpasningsreaktion, PTSD. l Dissociative tilstande l Somatoforme tilstande l Alle ovenstående er svære at behandling. SSRI præparater samt psykoterapi

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Medikamentel behandling af angst og søvnforstyrrelser Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner? Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Benzodiazepiner 13

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen Panikangst Panikangst En vejledning for patienter og pårørende Udarbejdet af Stig Rasmussen Hvad er et panikanfald? Man går rundt i supermarkedet eller sidder foran TV-avisen og pludselig sker der noget!

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Foto: www.wix.com/jessetherrien/photo

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH...

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH... ,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 ADHD... 7 Afasi... 8 Autismespektrumsforstyrrelse... 9 Epilepsi... 10 Hjerneskade... 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Forfattere... 11 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13 Oversigt... 13 Den akutte situation... 14 Akut psykiatrisk undersøgelse... 17 Akut almen psykopatologi... 23 2

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Angstkursus. Efterår 2013. Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus

Angstkursus. Efterår 2013. Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Angstkursus Efterår 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 1: Præsentation, forskellige angstformer, perspektiv på

Læs mere