Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i"

Transkript

1 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag den 17. Juli 1945 Kl. 11. Formanden for Helsingør Turistforening, Driftsbestyrer Friis, valgtes til Dirigent. Formanden, Skibsreder Willie G. K. Hansen, aflagde Beretning og udtalte bl. a. følgende: Naar Selskabets Medlemmer i Dag mødes til Generalforsamling her i Rederiforeningens Lokaler er det et Udtryk for de unormale Tilstande, som paa Trods af Krigens Afslutning endnu paa visse Omraader hersker i vort Land. Skønt det paa vore hidtidige Generalforsamlinger har været umuligt nærmere at omtale de Forhold, hvorunder Museets Virksomhed er foregaaet i de senere Aar, vil det sikkert være de fleste af Medlemmerne bekendt, at Kronborg under den tyske Besættelse har været, om jeg saa maa sige, i Skudlinien. Kornetskolen blev allerede d. 10. April 1940 besat af Tyskerne og alle vil forstaa, at der derved indlededes en Trængselstid baade for Slot og Museum. Ganske vist lykkedes det de danske Myndigheder at undgaa en Beslaglæggelse af selve Slottet og ogsaa de øvrige Bygninger under Indenrigsministeriets Administration forblev indtil videre uberørt, men alligevel blev Tilstandene højst ubehagelige. Den smukke og yndede Promenade i Søbatterierne blev straks lukket, de posterede Vagtposter skræmmede Publikum bort, og tysk Belægning I nær Berøring med en af Nationens Helligdomme føltes ydmygende, skønt det tyske Flag lyk-

2 102 keligvls aldrig kom til at vaje fra Flagbatteriets Flagstang, der fjernedes fra sin Plads Natten mellem d. 9. og 10. April og sendtes til Reparation" som saa mangen anden Flagstang i dette Land. Desværre udbyggede Tyskerne deres Belægning I Slottets Udenværker mere og mere som et militært Omraade. Da det utvivlsomt skete med den Beregning at gardere sig ved Hjælp af det Hensyn til Slottets historiske Værdi, som man kunde forvente, at Tysklands Fjender vilde vise, maa denne Handling forekomme os særlig gemen. Særlig uhyggelige blev Tilstandene, da der paa Slottets gamle Volde oprettedes Kanonstillinger. Det skete i Slutningen af 1944 og Begyndelsen af 1945, og fra den 13. Februar blev al Adgang til Slottet spærret for Civilpersoner og alle Kronværkets Bygninger med Beboelse for Slottets Funktionærer blev beslaglagt. Skønt det stadig lykkedes at holde Hovedslottet fri for tysk Belægning, saa saavel Slottets som Museets Myndigheder sig nødsagede til at foretage en omfattende Evakuering af de udstillede Genstande, der førtes bort i Sikkerhed til forskellige nærmere og fjernere Steder i Nordsjælland. Med bange Anelser imødesaa man eventuelle voldsomme Krigsbegivenheder omkring Kronborg i Krigens Slutface. Disse kunde naturligvis have ført til Slottets fuldstændige Ødelæggelse. Den 5. Maj er derfor en lykkelig Dag ogsaa i Slottets og Museets Historie. Den bragte Sikkerhed for, at Slottet Ikke skulde gaa sin Undergang i Møde og den sikrede Museets Genstande mod Udslettelse. Evakueringen giver naturligvis Museets Personale et stort Arbejde, idet den har drejet sig om en fuldstændig Bortfjernelse af alle Genstande, hvorfor der ogsaa forestaar en fuldstændig Nyopstilling af Museet, men dette Besvær er jo for intet at regne mod Sikkerheden for at bevare Museets Værdier uskadt. Det kan ikke være anderledes, end at Selskabet under disse Forhold ikke har kunnet udfolde den Kraft, det gerne havde ønsket. En paatænkt Kampagne for Udvidelse af Medlemstallet er stillet I Bero, men lykkeligvis er Medlemstallet ved en indre dynamisk Kraft i stadig og jævn Stigning. Ved Regnskabsaarets Begyndelse var der 81 livsvarige Medlemmer og

3 Aarsmedlemmer ialt 854, ved dets Slutning 85 livsvarige Medlemmer og 812 Aarsmedlemmer lait 897 og Tallet er I stadig Stigen, saaledes at vi i Dag har noget over 900 Medlemmer. Jeg understreger paany Nødvendigheden af en forøget Medlemstilgang. For et saa ringe Minimumsbeløb af 5 Kr. kan man blive Medlem af Selskabet. Man faar derved I den gratis Adgang til Museets Samlinger og gratis Tilsendelse af Selskabets og Museets Aarbog, rigelig Valuta for sine Penge og yder dog tillige Museet en nyttig og paakrævet Støtte. Skønt vi allerede tør hævde, at intet andet Museum i dette Land har en saa stor Kreds af aktive Bidragydere som Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg, maa det dog meget stærkt understreges, at det maa være Selskabets Maal at mangedoble dette Medlemstal, thi først derved kan Selskabet blive den faste Støtte, der kan skabe et virkeligt fast Grundlag for en fortsat stærk Udvidelse af Museets Bestand og for en stadig Udvikling af Museets Arbejde paa forskellige Omraader. Det maa jo ikke glemmes, at der foruden Virksomheden paa Museet selv ogsaa paahviler det et kulturelt Indsamlingsarbejde og et forstærket Arbejde for Popularisering af Museets Stof og & for Udbredelsen af Kendskabet til dansk Handels og Søfarts Udvikling gennem Tiderne. Blandt disse sidstnævnte skal jeg nævne, at Museet i Samarbejde med en Række andre Institutioner har paabegyndt en Registrering af de Kirkeskibsmodeller, som findes i vort Land. Denne Registrering tilsigter ikke alene at finde frem til ældre Modeller, der kan tjene til Belysning af Skibsbygningens Historie, men man ønsker ogsaa Oplysning om Skikkens Udbredelse og Vandring og om de Ceremonier, som knytter sig til Skibenes Ophængning og om deres Vedligeholdelse og Genopbygning, der ved mange Kirker finder Sted med visse bestemte Mellemrum og under Iagttagelse af visse Ceremonier. Et meget vigtigt Opmaalingsarbejde af de gamle lokale Fiskerbaadstyper har fundet Sted i de senere Aar, men det er af Hensyn til disse Typers Forsvinden nødvendigt, at dette Arbejde fortsættes mere rationelt og i et forstærket Tempo., nu efter Krigen, da det er lettere at komme til de mange Smaahavne randtom paa vore Kyster. Ogsaa et

4 184 Arbejde med Indsamling af Oplysninger fra vore Arkiver om ældre Tiders Handel, Skibsfart og Skibsbygning er nødvendig. De ser saaledes, at der er Opgaver i Mangfoldighed, men om dem alle gælder det, at de først med Kraft kan optages og løses, naar Museets Økonomi er tilstrækkelig velfunderet til, at det kan lade sig gøre, og hertil er Selskabets Hjælp i høj Grad paakrævet. Som jeg nævnte paa Generalforsamlingen 1 Fjor har Selskabet paabegyndt sin direkte Støttevirksomhed overfor Museet ved at skænke det en Række Genstande til Museets Viklngetlclsværelse. Under det store Genopstillingsarbejde, som nu er sat 1 Gang, vil der efterhaanden som Arbejdet skrider frem, opstaa mangfoldige Opgaver med Udbygning af Museets Samlinger, saaledes at Museet kan faa den afrundede Form, som tilsigtes, og adskilligt Materiale til nærmere Belysning af Stoffet Indenfor Museets enkelte Afdelinger vil være nødvendigt. Selskabets Bestyrelse har tilsagt Museet, at Selskabet vil være lydhør overfor Ønsker i saa Henseende, og jeg føler mig overbevist om, at Generalforsamlingen og Medlemmerne som Helhed vil godkende dette Tilsagn. Forholdenes Udvikling og Museets Evakuering har medført, at Opstillingsarbejderne ikke har kunnet finde Sted i det nu forløbne Regnskabsaar, saaledes at der ikke her i Dag kan blive Lejlighed til at foretage nogen Opregning af de Genstande, man har skænket, men indgaaende Planer er lagt for den kommende Tids Arbejde. Bestyrelsen er af den Opfattelse, at de Ting, som hidtil er skænkede, smukt føjer sig Ind 1 Opstillingen som værdifulde Led af denne, og at man derfor bør gaa videre ad den paabegyndte Vej. Da Kronborg stadig er lukket for Offentligheden og endnu en kort Tid vil være militært. Omraade, kan Resultaterne af Selskabets Virksomhed ikke forevises i Dag; men det er mit Haab, at vi til næste Aar kan genoptage vore Møder paa Kronborg, og at vi der i Forbindelse med Generalforsamlingen kan demonstrere Museets Udvikling og Selskabets Bidrag til denne. Til Slut har jeg den Ære at fremlægge Museets og Selskabets Aarbog VI har bestræbt os paa trods de vanskelige Tider at bibeholde Traditionen fra de tidligere Aarbøger.

5 i8 5 Ogsaa den nye Udgave indeholder foruden de sædvanlige Beretninger for Museet og Selskabet en Række Afhandlinger om Emner I Tilknytning til Museets Virkeomraade samt en Serie Billeder af Genstande paa Museet. Vi haaber, at denne Aarbog vil faa samme gode Modtagelse som dens Forgængere, og at den som disse, vil bidrage til at sprede Kendskabet til Museets Virksomhed og forøge Interessen for de Emner, som Museet beskæftiger sig med. Aarbogen er udgivet for Bidrag, ydet af en Række af vore førende Erhvervsvirksomheder indenfor Handel og Shipping, og jeg benytter Lejligheden til at udtale Selskabets erkendtlige Tak for den beredvillige Støtte, der her er ydet til et Formaal, der er af overmaade stor Betydning saavel for Museet som for vort Selskab. Beretningen godkendtes enstemmigt uden Diskussion. Derefter forelagde Kassereren, Museumsdirektør Klem, det reviderede Regnskab for 1944/45, der balancerede med Kr Decharge gaves. Regnskabet er offentliggjort i nærværende Aarbog 1945 pag Af Bestyrelsen afgik efter Tur ORS. Falbe-Hansen, Direktør C. A. Møller og Fyrdirektør Sinding. De genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes af Revisorerne Stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør, mens Fuldmægtig i Handelsministeriet Herluf Jacobsen valgtes i Stedet for tidligere Kontorchef, nuværende Sparekassedirektør Ejnar Quist, Odense, der ønskede at fratræde. Under Punkt Eventuelt drøftedes Spørgsmaalet om, hvorvidt Aarbogen burde sælges i Boghandelen eller kun forbeholdes Medlemmerne. Bestyrelsen oplyste, at man havde ønsket ved kun at fremsende Aarbogen til Medlemmerne at øge Mulighederne for Medlemstilgang. Skibsreder H. P. Carl mente, at Bogen burde sælges i Boghandelen til en højere Pris end Medlemskontingentet, mens Kunstmaler Chr. Bogø fraraadede dette ud fra sine Erfaringer, idet det efter hans Opfattelse vilde give et Besvær med Ekspeditionen heraf, der ikke vilde staa i Forhold til det Salg, som kunde forventes. Bestyrelsen lovede at tage Sagen til fornyet Overvejelse. Da nærværende Aarbog paa Grund af de af Formanden

6 186 nedenfor omtalte Omstændigheder undtagelsesvis udkommer efter Sommersæsonen, vil det være naturligt i denne Beretning ogsaa at omtale Selskabets Generalforsamling Denne, den femte ordinære Generalforsamling, afholdtes i Erik af Pommerens Sal paa Kronborg Slot Lørdag d. 27. Juli 1946 Kl. 16. Dirigenten var som ved de foregaaende Generalforsamlinger Driftsbestyrer Friis, I sin Beretning om Selskabets Virksomhed udtalte Formanden : Det er med stor Glæde, at vi igen kan byde til Generalforsamling paa Kronborg. I Fjor var vi desværre husvilde og maatte derfor afholde Aarsmødet i Dansk Dampskibsrederiforenings Lokaler i København. Aarsagen kender De sikkert alle. I Februar 1945 lukkede Tyskerne Adgangen til Kronborg Slot; Museet maatte i største Hast evakuere den værdifuldeste Del af sine Samlinger, og den Del af Virksomheden, som vender udad mod Publikum, maatte standse. Det var med dyb Ængstelse, alle Venner af Kronborg og af Handels- og Søfartsmuseet fulgte Forholdenes Udvikling. Der gives vel næppe noget skønnere og ædlere her I vort Land end Kronborg Slot. Det er 1 Sandhed et Sted, som staar alle Danskes Hjerte nær. Skulde virkelig dette herlige Sted i Krigens sidste Face lægges øde, skulde det Værk, som Erik af Pommern her lagde Grunden til, og Frederik II fuldbyrdede, og som siden har talt til Generationer ned igennem Tiden om Danmarks vekslende Skæbne, paa Foranledning af en fremmed indtrængende Voldsmagt udslettes, og skulde de værdifulde Samlinger, som her er skabt til Belysning af dansk Handels- og Skibsfarts Historie,, ødelægges fra den ene Dag til den anden under Krigshandlinger her. Tyskerne havde jo gjort Kronborg til en regulær Fæstning, og alle maatte nære alvorlig Frygt for, at dette vilde medføre, at denne Fæstning ogsaa vilde komme i Anvendelse. Skæbnen var saa naadig at skaane os for dette, og vi har Grund til at nære en dyb Taknemmelighed mod Forsynet, der frelste vort Land fra denne Rædsel, og som derved bevarede ogsaa dette Sted og disse Samlinger fra Ødelæggelse. Men i mere end et Aar var Handels-' og Søfartsmuseets

7 187 Døre lukkede for Publikum. Evakueringen blev paa Grund af forskellige Omstændigheder mere langvarig, end man regnede med. Først hen paa Sommeren kunde de evakuerede Genstande paany vende tilbage til sine gamle Lokaler. Men dernæst har Museets Genopstilling nødvendigvis maattet tage meget lang Tid. Allerede længe før Evakueringen havde Museet truffet Beslutning om at omopstille Samlingerne, fordi det mente, at Materialet med den Vækst, der var sket I en Aarrække, bedre kunde tjene sit Formaal, naar det førtes frem for Publikum efter andre og mere moderne Opstillingsprincipper end tidligere. Man havde ganske vist nærmest tænkt sig, at denne nye Opstilling skulde have været gennemført gennem en længere Aarrække, kun med Udførelsen af de Opstillingsarbejder, som kunde lade sig foretage udenfor den egentlige Turistsæson, og medens Museet stadig var aabent. Nu blev det naturligt at tage det hele paa en Gang, og jeg tror, at det midt i al Fortrædeligheden var heldigt, at man kunde gøre dette. Det gamle Ord, at Intet er saa godt, at det dog Ikke er godt for noget, har her gjort sig gældende. Naar vi nu er færdig med vor Generalforsamling, vil Resultatet af dette Arbejde blive forevist af Museets Tjenestemænd. Vi kan da vente med at udtale vor Bedømmelse, til vi selv har set Museet i dets nye Skikkelse. Museumsdirektør Klem har imidlertid bedt mig betone, at selvom der nu har været arbejdet nok saa intenst i nogle Maaneder, er det klart, at meget af det, man ønsker at bringe frem, endnu ikke har kunnet skaffes til Veje. Dertil kræves Tid og Penge og Lejlighed til Fordybelse i Opgaven. Vi kan nu kun haabe paa, at Tiden fremefter vil give Muligheder for det Arbejde, som man glæder sig til at gaa i Lag med, og vi kan tilsige al den Støtte hertil, som det er muligt for os at yde. Vort Selskab virker i nøje Tilknytning til Museet. Til Bedste herfor maa vi være interesseret i at have en saa stor økonomisk Kraft som muligt, d. v. s. saa mange Medlemmer, som vi overhovedet kan faa Tag i. Vi har et lavt Kontingent, kun 5 Kr. om. Aaret som Minimum, for hvilket vi endda yder en Interessant illustreret Aarbog. Det maa derfor i høj Grad

8 være muligt for os at slutte : en Vennekreds om Museet, som er et bredt Udsnit af Danmarks Befolkning. Et Blik paa vor Medlemsliste vil vise, at dette er praktiseret. Denne Medlemskreds giver os Fortrøstning om, at dette Museum har Venner i alle Kredse af vort Folk. Det giver os Inspirationen til vort Virke, og jeg ved, at det i høj Grad giver Museet selv en Tilskyndelse til at yde sit Bedste i Bestræbelserne paa at give den Skildring af en særdeles vigtig Side af dansk Kulturs Historie, som det har sat sig som sin Opgave at skildre. Vi har haft forskellige Planer til Opnaaelse af en stærk Medlemstilgang. Krigens Udvikling og ikke mindst Museets Lukning har umuliggjort disse Planers Virkeliggørelse. Det er jo umuligt at arbejde for en virkelig stor Medlemstilgang, naar Museet er lukket. Vi har i Stedet virket mere i det stille og har opnaaet en moderat Tilgang, men i et saa stort Selskab som vort er der dog ogsaa en vis naturlig Afgang ved Dødsfald og paa anden Maade. Dette betyder, at vi nøjagtig har bevaret vort Medlemstal. Der var ved Afslutningen af Regnskabsaaret 1945/ Aarsmedlemmer. Vi har endvidere i Aarets Løb opnaaet en Tilgang af to livsvarige Medlemmer, men samtidig er to af vore livsvarige Medlemmer afgaaet ved Døden, og vi har saaledes stadig 86 livsvarige Medlemmer. Vi kan jo desværre ikke opnaa Kendskab til alle Medlemmerne, og det er derfor umuligt at give de afdøde en nærmere Karakteristik. Jeg kan dog ikke undlade at omtale de to livsvarige Medlemmer, som vi har mistet I Aarets Løb, da de i særlig Grad staar os nær. Det drejer sig om Havnedirektør Laub og Grosserer Ernst Meyer. Den første af disse nærede i Kraft af sin Uddannelse som Søofficer og sin Virksomhed som Havnedirektør i København en stærk Interesse for Museets Anliggender. Som bekendt blev han Genstand for et af disse afskyelige Clearingmord, som saa mange gode danske Mænd maatte falde for. Grosserer Ernst Meyer har igennem en meget lang Aarrække haft den nøjeste Tilknytning til Museet, Idet han omkring ved en Snes Aar var Medlem af Museets Komité som Formand for og Repræsentant for Grosserersocietetets Komité. Grosserer Meyer nærede en levende Interesse for Museets An-

9 i8g liggender, som han stadig fulgte med Opmærksomhed, ogsaa efter han var gaaet af som Komitémedlem. Han var desuden en ivrig Talsmand for Stiftelsen af dette Selskab. Vi vil bevare Mindet om disse to Mænds Virke 1 taknemmelig Erindring. Museet kom ved Evakueringen og Tilbageflytningen økonomisk i en meget vanskelig Situation. Saavel den hurtige Bortfjernelse af Tingene som ikke mindst Tilbageflytningen og Genopstillingen krævede betydelige Pengemidler. Museet har ganske vist stillet Erstatningskrav og har af den nedsatte Erstatningskommission faaet godkendt disse Krav, men det kan vare længe, inden Beløbet kan udbetales. I denne Situation henvendte Museet sig til Selskabets Bestyrelse og anmodede om Hjælp. Bestyrelsen tiltraadte med Glæde denne Anmodning og ydede Museet et Laan paa Kr Laanet blev ydet rentefrit, men der er Ikke truffet nogen Bestemmelse om Laanets Tilbagebetaling. Naar Bestyrelsen ydede Museet det nævnte Beløb som Laan er det, fordi man ikke ønsker at tage Stilling til Problemer i Museets daglige Administration. Det maa naturligvis være Museets egen Sag, men desuagtet er vi selvsagt glade for i en kritisk Situation at kunne træde hjælpende til. Saafremt der blandt de for Laanet Indkøbte Sager er Ting, der egner sig som Gaver til Museet, vil Bestyrelsen tage dette op til Overvejelse, men iøvrigt tror vi, at det vil være det bedste at koncentrere sig om færre, men større Gaver, som Museet meget gerne vil erhverve, men som det ikke rigtig synes, det har Raad til at gaa i Lag med selv. VI har af saadanne Genstande forskellige under Overvejelse, men det er for tidligt at komme nærmere ind herpaa. Selskabets Medlemmer vil have bemærket, at Aarbog 1946 endnu ikke er udkommet. Aarsagen er den Overbelastning, som Klicheanstalterne efter Foraarets Arbejdsvanskeligheder lider under, hvilket har medført, at Klicheerne til Aarbogens Afhandlinger endnu ikke har kunnet gøres færdige. Vi beklager denne Udsættelse, men vi regner iøvrigt med igen at kunne udsende den efterfølgende Aarbog til sædvanlig Tid. Inden jeg slutter disse Bemærkninger, vil jeg minde om, at Museet netop i Dag starter et Landslotteri med Salg af et

10 igo større Antal Lodder og med en Række meget værdifulde Gevinster, som næsten alle er skænket af danske Redere. Lotteriets Overskud er beregnet til Brug for betydningsfulde Anskaffelser til Museets Samlinger og desuden til Afholdelse af Udgifter i Forbindelse med Museets videnskabelige Arbejder. Jeg udtaler Haabet om, at dette Landslotteri maa blive en stor Succes og jeg anbefaler det i høj Grad baade til dette Selskabs og til Offentlighedens Bevaagenhed." Da ingen af de tilstedeværende Medlemmer ønskede at udtale sig til Formandens Beretning godkendtes denne enstemmigt. Kassereren forelagde derefter det reviderede Regnskab for 1945/46, der balancerer med en Sum af Kr Decharge gaves uden Diskussion. Af Bestyrelsen afgik efter Tur Formanden, fhv. Borgmester P. Christensen, Helsingør, og Direktør F. W. Kraft. De to førstnævnte genvalgtes. Da Direktør F. W. Kraft ønskede at udtræde af Bestyrelsen, indvalgtes i Stedet Direktør i Handelsbanken Ernst v. Kauffmann. Formanden rettede en Tak til Direktør Kraft for hans udmærkede Arbejde i Bestyrelsen siden Selskabets Start og for den store Interesse, Direktør Kraft altid havde udvist overfor Selskabets og Museets Anliggender. Selskabets to Revisorer, Stadsingeniør Jørgensen, Helsingør, og Fuldmægtig Herluf Jacobsen, Handelsministeriet, genvalgtes. Efter Generalforsamlingen foretog Deltagerne under Museumsdirektør Klems Ledelse en Rundgang 1 Museet, under hvilken man med stor Interesse gjorde sig bekendt med Principperne for den nye Opstilling. Museet er nu paany i fuld Virksomhed efter Krigstidens Vanskeligheder. Gennem Forøgelse af dets Statstilskud, ved stigende Besøg og gennem Midler fra Landslotteriet er Museets Økonomi kommet Ind i et roligere Leje. Disse Forbedringer har medført, at Museet nu tør gaa i Gang med forskellige kulturelle Opgaver, som det hidtil har maattet lade ligge. Da denne forøgede Aktivitet kræver større Midler end tidligere, og da Museets Indtægter desværre endnu ikke kan siges at ligge i et fast og sikkert Leje, er der stadig 1 meget høj Grad Brug

11 igi for Selskabets Støttevirksomhed, og det er derfor baade paakrævet og ønskeligt, at Selskabet ved forøget Medlemstilgang og paa anden Maade styrkes i sin Virksomhed, saaledes at det kan blive en god Støtte for Museet i Tiden fremefter, da de nye Retningslinier i Museets Arbejde skal tilrettelægges.

12 192 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR Udgifter : Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet med Udgivelse af Aarbogen 7217,00 Kr. Ar- Salg af denne og Bidrag til dennes Udgivelse 7069,00 Kontorhold, Porto og diverse Udgifter 1542,53 Kr. -r- Refunderet Porto 276,80 Overskud 8817,48 Kr. hvoraf Indtægten ved livsvarige Medlemmers Kontingent 200,00 Kr. og ved Tilskud 350,00 ialt - 550,00 Kr. iflg. Vedtægternes 9 henlægges til Reservefond, medens Resten overføres 8267,48 148,00 Kr. 1265, , ,21 Kr. Indtægter : Kontingent: 799 aarsbetalende 8740,00 Kr. 2 livsvarige 200, ,00 Kr. Tilskud til alm. Formaal 35 >» Renter af Bank-, Sparekasse- og Giro-Konti 941, ,21 Kr.

13 193 Aktiver: STATUS PR. 31. MARTS 1946 Kasse-, Bank- og Girobeholdning 24068,58 Kr. Laan til Handels- og Søfartsmuseet 14000,00 Passiver: Reservefond: Overført fra 1944/ ,75 Kr. Henlagt fra 1945/46 iflg. Driftsregnskab 550,00 Overført fra 1944/45 iflg. Driftsregnskab 16712,35 Kr. 1945/ , ,58 Kr ,75 Kr , ,58 Kr. Helsingør, April WILLIE C. K. HANSEN KNUD KLEM PEDER CHRISTENSEN C. A. MØLLER SINDING FALBE-HANSEN F. W. KRAFT Ovenstaaende Regnskab er af os revideret og befundet overensstemmende med Selskabets Bøger og Bilag. Bank- og Kassebeholdningens Rigtighed er konstateret. Helsingør, den 5. Juni HERLUF JACOBSEN A. T. JØRGENSEN Aarbog

14 SELSKAiBET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BESTYRELSE Skibsreder WILLIE C. K. HANSEN, R. af Dbg., Formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., Næstformand. Borgmester P. CHRISTENSEN. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R. af Dbg., D.M. Direktør, Civilingeniør C. A. MØLLER, R. af Dbg., D.M. Kommandør, Fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., D.M. Museumsdirektør KNUD KLEM, Kasserer og Sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., Direktør, Odense. Bendix, Adam B., Direktør, Benzon, Boje, Fabrikejer, Dr. se, Stokkerup. Blache, H. H., Direktør, Dr. techn., Charlottenlund. Bærentzen, Axel, Redaktør, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. Skibsmægler, Vejle. Christensen, T. C., Skibsreder, Dahl, M. C, Direktør, Dalhoff, Johannes, Departementschef, Dinesen, O., Proprietær, Præstø. MEDLEMMER Dithmer, G., Direktør, Ingeniør, Eilschou-Holm, V., Læge, Ekman, Oskar, Civilingeniør, Engelbredt, M., Fabrikant, Falbe-Hansen, V., Overretssagfører, Finsen, Aage, Kreditforeningsdirektør, Gentofte. Frandsen, H. E. P,, Kaptajn, Charlottenlund. Gjersøe, Sigurd, Direktør, Civilingeniør, Goddik, Peter, Grosserer, Vedbæk. Hagedorn, H. C, Overlæge, Dr. med., Gentofte.

15 J95 Hansen, Henning, Arkitekt, Valby. Hansen, Knud, Skibsreder, Hansen, Willie G. K., Skibsreder, Hansen, Fru Skibsreder Willie C. K., Harhoff, Chr., Skibsreder, Hasselbalch, K. A., Godsejer, Dr. med., Snekkersten. Hatt, Gudmund, Professor, Dr. phil., Heering, Peter, Fabrikant, Henriques, C. B., Højesteretssagfører, Hoffmann, J. H., Civilingeniør, Charlottenlund. Holm, Chr., Generalkonsul, Horn-Lassen, Kaj, Grosserer, Houmøller, A., Direktør, Civilingeniør, Hvidt, L. N., Dispachør, Højgaard, Knud, Civilingeniør, Ingholt, Poul, Bankdirektør, Jacobsen, Georg, Bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F., Direktør, Jensen, Henry L. W., Grosserer, Jensen, P. J., Godsekspeditør, Johansen, Frits, Direktør, Juel-Christensen, Ove, Grosserer, Kauffmann, Ernst, Bankdirektør, Kemp, Frithjof, Overretssagfører, Knudtzon, Th., Højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., Direktør, Kromann, E. B., Skibsreder, Marstal. Lauritzen, Knud, Skibsreder, Konsul, Leth, Peter, Direktør, Linge, W., Grosserer, Lorentzen, Poul, Civilingeniør, Lund, Carl C, Tandlæge, Lund, Svend Aage, Chefredaktør, Charlottenlund. Lundbeck, H., Fabrikejer, Mansa, H. H., Direktør, Civilingeniør, Charlottenlund. Millech, Bruno, Grosserer, Møller, C. A., Direktør, Civilingeniør, Møller, E. S., Ingeniør, Vedbæk. Møller, S. Scherffenberg, Civilingeniør, Nielsen, A. C. L., Ingeniør, Nielsen, Niels, Professor, Dr. phil., Nielsen, Oluf, Bankdirektør, Nissen, H. H., Grosserer, Næser, Vincent, Dr., Gentofte. Olsen, Edvard, Grosserer, Olsen, J., Generalkonsul, Nivaa. Pade, H. W., Direktør, Ingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, Grosserer, Petersen, Harald, Murermester, Snekkersten. Petersen, K. K., Direktør, Petersen, Viggo, Grosserer, Prior, Alexis J., Arkitekt, Reimann, A., Godsejer, Stensved. Rothe, Fr., Kontorchef, 13*

16 ig6 Shaw, G., Højesteretssagfører, Simon, L., Grosserer, Charlottenlund. Stallknecht, Kai, Grosserer, Strand, Victor B., Grosserer, Svarrer, Hans, Grosserer, Odense. Svenningsen, Hans, Skibsreder, Tobiesen, Hans, Direktør, Tomdrup, Bernhard, Fabrikejer, Tuxen, K. H., Skibsreder, Vestberg, Jens, Børssekretær, Willumsen, Fanny, Frøken, Winsløw, Wiggo, Fabrikant, Wright, H. K., Ingeniør, AARSMEDLEMMER Aabyrt, Leif, Skibsfører, Marstal. Aalborg Værft, A/S, Aalborg. Aarhus Havneudvalg, Aarhus. Abel, Albert, Vicekonsul, Aalborg. Agger, Knud, Kunstmaler, Albertsen, R. L., admin. Direktør, Orlogskaptajn, Albrechtsen, A., Snedker, Albrectsen, Erling, Museumsinspektør, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, Vinhandler, Andersen, Alfred, Pantefogedassistent, Andersen, Allan E., Købmand, Andersen, Arvid S., Konsul, Andersen, Børge Bjørn, Skibskonstruktør, Andersen, C, Sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, C. Dannesboe, Apoteker, Andersen, E. V., Smed, Andersen, Harry, Bogtrykker, Andersen, Jørgen, Lærer, Charlottenlund. Andersen, K. C. M., Overofficiant, Andersen, O. J. E., Driftsbestyrer, Andersen, P., Sekretær, Andersen, P. E. T., Restauratør, Andersen, P. H., Lods, Andersen, Rasmus, Grosserer, Andersen, Ulf Rørdam, Repræsentant, Andersen, Volmer, Bogtrykker, Andresen, A. P., Tømrer, Andresen, Chr., Skibsreder, Andrup, Otto, Museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., Pakmester, fantonsen, P. E., Kok, Antvorskov-Petersen, Skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arkil, Sigrid, Lærerinde, Asmussen, Alfred, Grosserer, Aspmann, A. V., Skibstømrer, Aspmann, H. L. V., Skibstømrer,

17 I 97 Axen, Frode, Grosserer, Charlottenlund. Baastrup, Vilh., Kommunelæge, Bager, H. J., Søfartschef, Bagh, Axel, Ingeniør, Valby. Bahnson-Mallinson, Margaret, Koncertsangerinde, Frk., Bang, Ulf, Grosserer, Barfoed, Knud V., Arkitekt, M.A.A., Baumgaard, R., Grosserer, Behrend, Sv. Aa., Prokurist, fbehrens, Carl, Redaktør, Gilleleje. Benzon, O., Konstruktør, Berg, Erik, Grosserer, Berg, Henry, Snedkermester, Berg, R., Forfatter, Præstø. Berthelsen, Vald., Forretningsfører, Raadmand, Beyer, C. K., Civilingeniør, Bilstein, Alfred, Grosserer, Bindslev, Alfred, Borgmester, Birkholm, C, Købmand, Blehr, Fru Ellen, Oslo. Blichert, Ejnar, Kommunelæge, Holte. Bloch, Ole, Boghandler, Blok, L. M., Ingeniør, Boas, Jørgen, Læge, Boertmann, A. M. H., Kredslæge, Bohr, Niels, Professor, Dr. phil, Bojesen, Fanny, Fru, Boldt, Carl, fhv. Hovmester, Boldt, Oscar, fhv. Hovmester, Borg, Chr., Grosserer, Borgen, Jarl, Sekretær, Borup-Nielsen, Sv. Aa., Kontorchef, Helsmgør. Bosevang, C, Kunstmaler, Hellebæk. Bosevang, Fru Kunstmaler C, Hellebæk. Boy, Søren, Købmand, Skelskør. Brabrand, Eduard, Pastor, Bracher, Willy, Forstander, Kastrup. Brammer, Kai, Boghandler, Brandt, Harry B., Læge, Bremerstent, E., Overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. Lods, Broch, Axel, Skoleinspektør, Brun, Erik, Landsdommer, Brunøe, Søren, Billedhugger, Bruun, Agnes, Kommunelærerinde, Lemvig. Briinniche, E. H., Museumsdirektør, Buch, Helge, Ingeniør, Buchthai, Fritz, Dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, Landinspektør, Burmeister & Wain, A/S, Biinner, Ellen, Lærerinde, Bærentsen, H., Landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., Forvalter, Børgesen, B. E., Murermester, Børgesen, Georg, Tømrermester, Børsen, H., Civilingeniør, Carl, Hans P., Skibsreder,

18 ig8 Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Steffen, fhv. Skibstømrer, Carlsson, J., Barbermester, Carstensen, Else, Sekretær, Carstensen, Harald, Civilingeniør, Lyngby. Carstens, Karen, Lektor, Kolding. Christensen, C, Gartner, Espergærde. Christensen, Carl G., Befragter, Sæby. Christensen, C. D., Togfører, Helsmgør. Christensen, C. F., Bankdirektør, Nykøbing F. Christensen, Chr., adm. Direktør, Christensen, Ejvind, Købmand, Christensen, Jørgen, Prokurist, Christensen, Kaare K., Ingeniør, Christensen, Knud I., Tømrer, Ribe. Christensen, Kr., Forvalter, Christensen, Ludvig, fhv. Minister, Folketingsmand, Christensen, Marius, Murermester, Lyngby. Christensen, Mygind, Fru, Christensen, N. O., stud. jur., Christensen, Peder, fhv. Borgmester, Christensen, Poul, Repræsentant, Christensen, Robert A., Direktør, Christensen, Roger, Farvehandler, Christensen, Svend Olaf, Kedelsmed, Christensen, Viggo, Overborgmester, Christiansen, Alfred, Maskinmester, Christiansen, A. H., Driftsleder, Aarhus. Christiansen, Chr., Kranfører, Christiansen, Chr., Skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., Detailhandler, Christiansen, H. J., Forretningsfører, Christiansen, Hans V. Bohn, Seminarieelev, Haslev. Christiansen, J. W., Gartner, Christiansen, M., Depotbestyrer, Christiansen, Michael Bohn, stud. techn., Clausen, A., Snedkermester, Clausen, E. Th., Grosserer, Clausen, H., Bestyrer, Clausen, H. A. M., Restauratør, Cruse, Erik Bang, Ingeniør. Dahl, Paula, Sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, Klejnsmed, Dalgaard, A., Boghandler, Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibs-Selskab Alfred Christensen, Dampskibsselskabet Dannebrog",

19 199 Dampskibsselskabet Heimdal", A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm", A/S, Danckwardt, C, Ingeniør i Søværnet, Danielsen, Otto, Direktør, Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, L., Kommuneingeniør, Espergærde. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni A/S, Det Danske Petroleums Aktieselskab, Det Forenede Dampskibs-Selskab, A/S, Dideriksen, C. J., Grosserer, Ordrup. Didriksen, Christian Corlin, Snedkermester, Dietrichson, E., Landsretssagfører, Dorph, H., Driftsbestyrer, Dreyer, Thorvald, Arkitekt, Drosted, Volmer, Arkitekt, Drosted, Fru Arkitekt Margrethe, Drucker, Fru Elsebet, Gentofte. Dænckermortensen, Carl, Kontorchef, Ebbehøj, Chr., Direktør, Ingeniør, Eckhausen, H., Kustode, Eilertsen, Th., Afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., Sømandspræst, Elkjær, G. V., Viceskoleinspektør, Ellekilde, O., Kabelingeniør, cand. polyt., Gentofte. Elmquist, V. Balslev, Maskinmester, Nykøbing S. Elsnab, Fru Astrid, Aalborg. Elving, Ingeborg, Sproglærerinde, Enevoldsen, Else, Bankassistent, Engelsen, Karl, Papirhandler, Engelstoft, L., Direktør, Køge. Eriksen, Hans, Hotelejer, Ernst, Max, Adjunkt, cand. mag., Erting, Aksel, Tømrermester, Evert, V., Lærerinde, Fabricius, Knud, Professor, Dr. phil., Falcke, E., Typograf, Falck-Rasmussen, Kaj, Sekretær, Fjalland, Aage, Adjunkt, cand. mag., Flensmark, Harald, Præst, Flynn, F. M., Præst, Foged, N. O., Driftsbestyrer, Foged, Fru Driftsbestyrer N. O., Foreningen til Søfartens Fremme", Forsmark, A. Lind, Arbejdsmand, Frandsen, Erik, Direktør, Civilingeniør,

20 200 Frandsen, Georg, Maskinmester, Frandsen, Jul., Malermester, Frederiksen, I. M., Vagtmester, Frederikshavns Værft & Flydedok, Frederikshavn. Fredfeldt, Knud V., Kommunelærer, Freilev, P. A., Overretssagfører, Frender, H., Tandlæge, Friis, E., Fuldmægtig, Friis, Fru Slagtermester E., Friis, Fru Driftsbestyrer Gudrun, Friis, Jørgen, Driftsbestyrer, Friis, S., Bagermester, Friis-Hansen, Sv., Tandlæge, Friis-Holst, C, Købmand, Valby. Friis-Jensen, P., Kommunelærer, Fritzbøger, Carl, Overingeniør, Frost, Jens, Museumsleder, Aabenraa. Frørup, Dan, Laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., Biskop, Funch-Rasmussen, C, Inspektør, Fyrdirektoratet, Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri, Gaardbo, Jens Ch. P., Stemmer, Gaardø, Chr., Kommunelærer, Forstander, Garde, H. A., Civilingeniør, Garnum, Otto, Læge, Geisler, Aage, Grosserer, Genkel, Ernst, Grosserer, Gjedsted, S., Ebeltoft. Gjerløv-Knudsen, Arkitekt, Glahn, S. Egede, Ingeniør, Charlottenlund. Gleerup, Alfred, Læge, Glunk, H., Grosserer, Godtfredsen, G. A., Repræsentant, Gorrissen, N. J., Højesteretssagfører, Gotschalk, cand. jur., Esrom. Gottliebsen, Ole, Modelbygger, Taarbæk. Gottschalck, William, Maskinmester, Grandjean, Louis E., Direktør, Forfatter, Grønbech & Sønner, M. J., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., Murermester, Guldhammer, H. A., Navigationsdirektør, Gullich, S. A., Vognmand, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Haastrup, A., Tandlæge, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hagelsteen, Redaktør, Hagelund, F., Skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, Skibsreder, Hamann, Viggo, Grosserer, Hansen, Agda, Kontorist, Hansen, Bennet C. K., Skibsreder, Hansen, Fru Skibsreder Bennet C. K., Hansen, C. B., Rentier,

Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik

Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 2 4 3 Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik af Pommerns Sal paa Kronborg Slot Torsdag d. 30. juli 1942

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 3^ S 4 4 elskabets anden ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Fredag den 30. Juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER BERETNING for SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" H andels- og Søfartsmuseet paa Kronborg har gennem Aarene kunnet glæde sig over en stærk Interesse fra Publikums Side. Denne Interesse har manifesteret

Læs mere

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 194 8 4 9 ^elskabet afholder sin 8. ordinære generalforsamling i AA Kongens Kammer på Kronborg slot torsdag d. 19. maj 1049. Formanden,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

> W. j_, H c« W ^ izi. o OL n> 2 - "-i D- o. r-, ^ (A. n> ej" t_..

> W. j_, H c« W ^ izi. o OL n> 2 - -i D- o. r-, ^ (A. n> ej t_.. o OL n> 2 - "-i D- o r-, ^ (A n> ej" t_.. td w H izi 2 O JA ^W H c«g d 00 w w H 00 < W ^ 2 W ^d DO ^ > W H ^ td J> 2 w j_, DO 1 o 154 Opstillinger. Der kan ikke ved enhver ny Aarsberetning peges paa store

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 194 9 5 o S elskabet har 1 regnskabsårets løb haft den sorg at miste sin formand, Idet skibsreder Willie C. K. Hansen i november

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Carsten Dinsen Andersen LHN Industriparken 1 6360 Tinglev 7364 3000 cda@lhn.dk Conni Møller Andersen Ndr. Boulevard 95 7521 2444 cma@lrs.dk Lars Bach Andersen lba@landbofyn.dk

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere