Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i"

Transkript

1 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag den 17. Juli 1945 Kl. 11. Formanden for Helsingør Turistforening, Driftsbestyrer Friis, valgtes til Dirigent. Formanden, Skibsreder Willie G. K. Hansen, aflagde Beretning og udtalte bl. a. følgende: Naar Selskabets Medlemmer i Dag mødes til Generalforsamling her i Rederiforeningens Lokaler er det et Udtryk for de unormale Tilstande, som paa Trods af Krigens Afslutning endnu paa visse Omraader hersker i vort Land. Skønt det paa vore hidtidige Generalforsamlinger har været umuligt nærmere at omtale de Forhold, hvorunder Museets Virksomhed er foregaaet i de senere Aar, vil det sikkert være de fleste af Medlemmerne bekendt, at Kronborg under den tyske Besættelse har været, om jeg saa maa sige, i Skudlinien. Kornetskolen blev allerede d. 10. April 1940 besat af Tyskerne og alle vil forstaa, at der derved indlededes en Trængselstid baade for Slot og Museum. Ganske vist lykkedes det de danske Myndigheder at undgaa en Beslaglæggelse af selve Slottet og ogsaa de øvrige Bygninger under Indenrigsministeriets Administration forblev indtil videre uberørt, men alligevel blev Tilstandene højst ubehagelige. Den smukke og yndede Promenade i Søbatterierne blev straks lukket, de posterede Vagtposter skræmmede Publikum bort, og tysk Belægning I nær Berøring med en af Nationens Helligdomme føltes ydmygende, skønt det tyske Flag lyk-

2 102 keligvls aldrig kom til at vaje fra Flagbatteriets Flagstang, der fjernedes fra sin Plads Natten mellem d. 9. og 10. April og sendtes til Reparation" som saa mangen anden Flagstang i dette Land. Desværre udbyggede Tyskerne deres Belægning I Slottets Udenværker mere og mere som et militært Omraade. Da det utvivlsomt skete med den Beregning at gardere sig ved Hjælp af det Hensyn til Slottets historiske Værdi, som man kunde forvente, at Tysklands Fjender vilde vise, maa denne Handling forekomme os særlig gemen. Særlig uhyggelige blev Tilstandene, da der paa Slottets gamle Volde oprettedes Kanonstillinger. Det skete i Slutningen af 1944 og Begyndelsen af 1945, og fra den 13. Februar blev al Adgang til Slottet spærret for Civilpersoner og alle Kronværkets Bygninger med Beboelse for Slottets Funktionærer blev beslaglagt. Skønt det stadig lykkedes at holde Hovedslottet fri for tysk Belægning, saa saavel Slottets som Museets Myndigheder sig nødsagede til at foretage en omfattende Evakuering af de udstillede Genstande, der førtes bort i Sikkerhed til forskellige nærmere og fjernere Steder i Nordsjælland. Med bange Anelser imødesaa man eventuelle voldsomme Krigsbegivenheder omkring Kronborg i Krigens Slutface. Disse kunde naturligvis have ført til Slottets fuldstændige Ødelæggelse. Den 5. Maj er derfor en lykkelig Dag ogsaa i Slottets og Museets Historie. Den bragte Sikkerhed for, at Slottet Ikke skulde gaa sin Undergang i Møde og den sikrede Museets Genstande mod Udslettelse. Evakueringen giver naturligvis Museets Personale et stort Arbejde, idet den har drejet sig om en fuldstændig Bortfjernelse af alle Genstande, hvorfor der ogsaa forestaar en fuldstændig Nyopstilling af Museet, men dette Besvær er jo for intet at regne mod Sikkerheden for at bevare Museets Værdier uskadt. Det kan ikke være anderledes, end at Selskabet under disse Forhold ikke har kunnet udfolde den Kraft, det gerne havde ønsket. En paatænkt Kampagne for Udvidelse af Medlemstallet er stillet I Bero, men lykkeligvis er Medlemstallet ved en indre dynamisk Kraft i stadig og jævn Stigning. Ved Regnskabsaarets Begyndelse var der 81 livsvarige Medlemmer og

3 Aarsmedlemmer ialt 854, ved dets Slutning 85 livsvarige Medlemmer og 812 Aarsmedlemmer lait 897 og Tallet er I stadig Stigen, saaledes at vi i Dag har noget over 900 Medlemmer. Jeg understreger paany Nødvendigheden af en forøget Medlemstilgang. For et saa ringe Minimumsbeløb af 5 Kr. kan man blive Medlem af Selskabet. Man faar derved I den gratis Adgang til Museets Samlinger og gratis Tilsendelse af Selskabets og Museets Aarbog, rigelig Valuta for sine Penge og yder dog tillige Museet en nyttig og paakrævet Støtte. Skønt vi allerede tør hævde, at intet andet Museum i dette Land har en saa stor Kreds af aktive Bidragydere som Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg, maa det dog meget stærkt understreges, at det maa være Selskabets Maal at mangedoble dette Medlemstal, thi først derved kan Selskabet blive den faste Støtte, der kan skabe et virkeligt fast Grundlag for en fortsat stærk Udvidelse af Museets Bestand og for en stadig Udvikling af Museets Arbejde paa forskellige Omraader. Det maa jo ikke glemmes, at der foruden Virksomheden paa Museet selv ogsaa paahviler det et kulturelt Indsamlingsarbejde og et forstærket Arbejde for Popularisering af Museets Stof og & for Udbredelsen af Kendskabet til dansk Handels og Søfarts Udvikling gennem Tiderne. Blandt disse sidstnævnte skal jeg nævne, at Museet i Samarbejde med en Række andre Institutioner har paabegyndt en Registrering af de Kirkeskibsmodeller, som findes i vort Land. Denne Registrering tilsigter ikke alene at finde frem til ældre Modeller, der kan tjene til Belysning af Skibsbygningens Historie, men man ønsker ogsaa Oplysning om Skikkens Udbredelse og Vandring og om de Ceremonier, som knytter sig til Skibenes Ophængning og om deres Vedligeholdelse og Genopbygning, der ved mange Kirker finder Sted med visse bestemte Mellemrum og under Iagttagelse af visse Ceremonier. Et meget vigtigt Opmaalingsarbejde af de gamle lokale Fiskerbaadstyper har fundet Sted i de senere Aar, men det er af Hensyn til disse Typers Forsvinden nødvendigt, at dette Arbejde fortsættes mere rationelt og i et forstærket Tempo., nu efter Krigen, da det er lettere at komme til de mange Smaahavne randtom paa vore Kyster. Ogsaa et

4 184 Arbejde med Indsamling af Oplysninger fra vore Arkiver om ældre Tiders Handel, Skibsfart og Skibsbygning er nødvendig. De ser saaledes, at der er Opgaver i Mangfoldighed, men om dem alle gælder det, at de først med Kraft kan optages og løses, naar Museets Økonomi er tilstrækkelig velfunderet til, at det kan lade sig gøre, og hertil er Selskabets Hjælp i høj Grad paakrævet. Som jeg nævnte paa Generalforsamlingen 1 Fjor har Selskabet paabegyndt sin direkte Støttevirksomhed overfor Museet ved at skænke det en Række Genstande til Museets Viklngetlclsværelse. Under det store Genopstillingsarbejde, som nu er sat 1 Gang, vil der efterhaanden som Arbejdet skrider frem, opstaa mangfoldige Opgaver med Udbygning af Museets Samlinger, saaledes at Museet kan faa den afrundede Form, som tilsigtes, og adskilligt Materiale til nærmere Belysning af Stoffet Indenfor Museets enkelte Afdelinger vil være nødvendigt. Selskabets Bestyrelse har tilsagt Museet, at Selskabet vil være lydhør overfor Ønsker i saa Henseende, og jeg føler mig overbevist om, at Generalforsamlingen og Medlemmerne som Helhed vil godkende dette Tilsagn. Forholdenes Udvikling og Museets Evakuering har medført, at Opstillingsarbejderne ikke har kunnet finde Sted i det nu forløbne Regnskabsaar, saaledes at der ikke her i Dag kan blive Lejlighed til at foretage nogen Opregning af de Genstande, man har skænket, men indgaaende Planer er lagt for den kommende Tids Arbejde. Bestyrelsen er af den Opfattelse, at de Ting, som hidtil er skænkede, smukt føjer sig Ind 1 Opstillingen som værdifulde Led af denne, og at man derfor bør gaa videre ad den paabegyndte Vej. Da Kronborg stadig er lukket for Offentligheden og endnu en kort Tid vil være militært. Omraade, kan Resultaterne af Selskabets Virksomhed ikke forevises i Dag; men det er mit Haab, at vi til næste Aar kan genoptage vore Møder paa Kronborg, og at vi der i Forbindelse med Generalforsamlingen kan demonstrere Museets Udvikling og Selskabets Bidrag til denne. Til Slut har jeg den Ære at fremlægge Museets og Selskabets Aarbog VI har bestræbt os paa trods de vanskelige Tider at bibeholde Traditionen fra de tidligere Aarbøger.

5 i8 5 Ogsaa den nye Udgave indeholder foruden de sædvanlige Beretninger for Museet og Selskabet en Række Afhandlinger om Emner I Tilknytning til Museets Virkeomraade samt en Serie Billeder af Genstande paa Museet. Vi haaber, at denne Aarbog vil faa samme gode Modtagelse som dens Forgængere, og at den som disse, vil bidrage til at sprede Kendskabet til Museets Virksomhed og forøge Interessen for de Emner, som Museet beskæftiger sig med. Aarbogen er udgivet for Bidrag, ydet af en Række af vore førende Erhvervsvirksomheder indenfor Handel og Shipping, og jeg benytter Lejligheden til at udtale Selskabets erkendtlige Tak for den beredvillige Støtte, der her er ydet til et Formaal, der er af overmaade stor Betydning saavel for Museet som for vort Selskab. Beretningen godkendtes enstemmigt uden Diskussion. Derefter forelagde Kassereren, Museumsdirektør Klem, det reviderede Regnskab for 1944/45, der balancerede med Kr Decharge gaves. Regnskabet er offentliggjort i nærværende Aarbog 1945 pag Af Bestyrelsen afgik efter Tur ORS. Falbe-Hansen, Direktør C. A. Møller og Fyrdirektør Sinding. De genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes af Revisorerne Stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør, mens Fuldmægtig i Handelsministeriet Herluf Jacobsen valgtes i Stedet for tidligere Kontorchef, nuværende Sparekassedirektør Ejnar Quist, Odense, der ønskede at fratræde. Under Punkt Eventuelt drøftedes Spørgsmaalet om, hvorvidt Aarbogen burde sælges i Boghandelen eller kun forbeholdes Medlemmerne. Bestyrelsen oplyste, at man havde ønsket ved kun at fremsende Aarbogen til Medlemmerne at øge Mulighederne for Medlemstilgang. Skibsreder H. P. Carl mente, at Bogen burde sælges i Boghandelen til en højere Pris end Medlemskontingentet, mens Kunstmaler Chr. Bogø fraraadede dette ud fra sine Erfaringer, idet det efter hans Opfattelse vilde give et Besvær med Ekspeditionen heraf, der ikke vilde staa i Forhold til det Salg, som kunde forventes. Bestyrelsen lovede at tage Sagen til fornyet Overvejelse. Da nærværende Aarbog paa Grund af de af Formanden

6 186 nedenfor omtalte Omstændigheder undtagelsesvis udkommer efter Sommersæsonen, vil det være naturligt i denne Beretning ogsaa at omtale Selskabets Generalforsamling Denne, den femte ordinære Generalforsamling, afholdtes i Erik af Pommerens Sal paa Kronborg Slot Lørdag d. 27. Juli 1946 Kl. 16. Dirigenten var som ved de foregaaende Generalforsamlinger Driftsbestyrer Friis, I sin Beretning om Selskabets Virksomhed udtalte Formanden : Det er med stor Glæde, at vi igen kan byde til Generalforsamling paa Kronborg. I Fjor var vi desværre husvilde og maatte derfor afholde Aarsmødet i Dansk Dampskibsrederiforenings Lokaler i København. Aarsagen kender De sikkert alle. I Februar 1945 lukkede Tyskerne Adgangen til Kronborg Slot; Museet maatte i største Hast evakuere den værdifuldeste Del af sine Samlinger, og den Del af Virksomheden, som vender udad mod Publikum, maatte standse. Det var med dyb Ængstelse, alle Venner af Kronborg og af Handels- og Søfartsmuseet fulgte Forholdenes Udvikling. Der gives vel næppe noget skønnere og ædlere her I vort Land end Kronborg Slot. Det er 1 Sandhed et Sted, som staar alle Danskes Hjerte nær. Skulde virkelig dette herlige Sted i Krigens sidste Face lægges øde, skulde det Værk, som Erik af Pommern her lagde Grunden til, og Frederik II fuldbyrdede, og som siden har talt til Generationer ned igennem Tiden om Danmarks vekslende Skæbne, paa Foranledning af en fremmed indtrængende Voldsmagt udslettes, og skulde de værdifulde Samlinger, som her er skabt til Belysning af dansk Handels- og Skibsfarts Historie,, ødelægges fra den ene Dag til den anden under Krigshandlinger her. Tyskerne havde jo gjort Kronborg til en regulær Fæstning, og alle maatte nære alvorlig Frygt for, at dette vilde medføre, at denne Fæstning ogsaa vilde komme i Anvendelse. Skæbnen var saa naadig at skaane os for dette, og vi har Grund til at nære en dyb Taknemmelighed mod Forsynet, der frelste vort Land fra denne Rædsel, og som derved bevarede ogsaa dette Sted og disse Samlinger fra Ødelæggelse. Men i mere end et Aar var Handels-' og Søfartsmuseets

7 187 Døre lukkede for Publikum. Evakueringen blev paa Grund af forskellige Omstændigheder mere langvarig, end man regnede med. Først hen paa Sommeren kunde de evakuerede Genstande paany vende tilbage til sine gamle Lokaler. Men dernæst har Museets Genopstilling nødvendigvis maattet tage meget lang Tid. Allerede længe før Evakueringen havde Museet truffet Beslutning om at omopstille Samlingerne, fordi det mente, at Materialet med den Vækst, der var sket I en Aarrække, bedre kunde tjene sit Formaal, naar det førtes frem for Publikum efter andre og mere moderne Opstillingsprincipper end tidligere. Man havde ganske vist nærmest tænkt sig, at denne nye Opstilling skulde have været gennemført gennem en længere Aarrække, kun med Udførelsen af de Opstillingsarbejder, som kunde lade sig foretage udenfor den egentlige Turistsæson, og medens Museet stadig var aabent. Nu blev det naturligt at tage det hele paa en Gang, og jeg tror, at det midt i al Fortrædeligheden var heldigt, at man kunde gøre dette. Det gamle Ord, at Intet er saa godt, at det dog Ikke er godt for noget, har her gjort sig gældende. Naar vi nu er færdig med vor Generalforsamling, vil Resultatet af dette Arbejde blive forevist af Museets Tjenestemænd. Vi kan da vente med at udtale vor Bedømmelse, til vi selv har set Museet i dets nye Skikkelse. Museumsdirektør Klem har imidlertid bedt mig betone, at selvom der nu har været arbejdet nok saa intenst i nogle Maaneder, er det klart, at meget af det, man ønsker at bringe frem, endnu ikke har kunnet skaffes til Veje. Dertil kræves Tid og Penge og Lejlighed til Fordybelse i Opgaven. Vi kan nu kun haabe paa, at Tiden fremefter vil give Muligheder for det Arbejde, som man glæder sig til at gaa i Lag med, og vi kan tilsige al den Støtte hertil, som det er muligt for os at yde. Vort Selskab virker i nøje Tilknytning til Museet. Til Bedste herfor maa vi være interesseret i at have en saa stor økonomisk Kraft som muligt, d. v. s. saa mange Medlemmer, som vi overhovedet kan faa Tag i. Vi har et lavt Kontingent, kun 5 Kr. om. Aaret som Minimum, for hvilket vi endda yder en Interessant illustreret Aarbog. Det maa derfor i høj Grad

8 være muligt for os at slutte : en Vennekreds om Museet, som er et bredt Udsnit af Danmarks Befolkning. Et Blik paa vor Medlemsliste vil vise, at dette er praktiseret. Denne Medlemskreds giver os Fortrøstning om, at dette Museum har Venner i alle Kredse af vort Folk. Det giver os Inspirationen til vort Virke, og jeg ved, at det i høj Grad giver Museet selv en Tilskyndelse til at yde sit Bedste i Bestræbelserne paa at give den Skildring af en særdeles vigtig Side af dansk Kulturs Historie, som det har sat sig som sin Opgave at skildre. Vi har haft forskellige Planer til Opnaaelse af en stærk Medlemstilgang. Krigens Udvikling og ikke mindst Museets Lukning har umuliggjort disse Planers Virkeliggørelse. Det er jo umuligt at arbejde for en virkelig stor Medlemstilgang, naar Museet er lukket. Vi har i Stedet virket mere i det stille og har opnaaet en moderat Tilgang, men i et saa stort Selskab som vort er der dog ogsaa en vis naturlig Afgang ved Dødsfald og paa anden Maade. Dette betyder, at vi nøjagtig har bevaret vort Medlemstal. Der var ved Afslutningen af Regnskabsaaret 1945/ Aarsmedlemmer. Vi har endvidere i Aarets Løb opnaaet en Tilgang af to livsvarige Medlemmer, men samtidig er to af vore livsvarige Medlemmer afgaaet ved Døden, og vi har saaledes stadig 86 livsvarige Medlemmer. Vi kan jo desværre ikke opnaa Kendskab til alle Medlemmerne, og det er derfor umuligt at give de afdøde en nærmere Karakteristik. Jeg kan dog ikke undlade at omtale de to livsvarige Medlemmer, som vi har mistet I Aarets Løb, da de i særlig Grad staar os nær. Det drejer sig om Havnedirektør Laub og Grosserer Ernst Meyer. Den første af disse nærede i Kraft af sin Uddannelse som Søofficer og sin Virksomhed som Havnedirektør i København en stærk Interesse for Museets Anliggender. Som bekendt blev han Genstand for et af disse afskyelige Clearingmord, som saa mange gode danske Mænd maatte falde for. Grosserer Ernst Meyer har igennem en meget lang Aarrække haft den nøjeste Tilknytning til Museet, Idet han omkring ved en Snes Aar var Medlem af Museets Komité som Formand for og Repræsentant for Grosserersocietetets Komité. Grosserer Meyer nærede en levende Interesse for Museets An-

9 i8g liggender, som han stadig fulgte med Opmærksomhed, ogsaa efter han var gaaet af som Komitémedlem. Han var desuden en ivrig Talsmand for Stiftelsen af dette Selskab. Vi vil bevare Mindet om disse to Mænds Virke 1 taknemmelig Erindring. Museet kom ved Evakueringen og Tilbageflytningen økonomisk i en meget vanskelig Situation. Saavel den hurtige Bortfjernelse af Tingene som ikke mindst Tilbageflytningen og Genopstillingen krævede betydelige Pengemidler. Museet har ganske vist stillet Erstatningskrav og har af den nedsatte Erstatningskommission faaet godkendt disse Krav, men det kan vare længe, inden Beløbet kan udbetales. I denne Situation henvendte Museet sig til Selskabets Bestyrelse og anmodede om Hjælp. Bestyrelsen tiltraadte med Glæde denne Anmodning og ydede Museet et Laan paa Kr Laanet blev ydet rentefrit, men der er Ikke truffet nogen Bestemmelse om Laanets Tilbagebetaling. Naar Bestyrelsen ydede Museet det nævnte Beløb som Laan er det, fordi man ikke ønsker at tage Stilling til Problemer i Museets daglige Administration. Det maa naturligvis være Museets egen Sag, men desuagtet er vi selvsagt glade for i en kritisk Situation at kunne træde hjælpende til. Saafremt der blandt de for Laanet Indkøbte Sager er Ting, der egner sig som Gaver til Museet, vil Bestyrelsen tage dette op til Overvejelse, men iøvrigt tror vi, at det vil være det bedste at koncentrere sig om færre, men større Gaver, som Museet meget gerne vil erhverve, men som det ikke rigtig synes, det har Raad til at gaa i Lag med selv. VI har af saadanne Genstande forskellige under Overvejelse, men det er for tidligt at komme nærmere ind herpaa. Selskabets Medlemmer vil have bemærket, at Aarbog 1946 endnu ikke er udkommet. Aarsagen er den Overbelastning, som Klicheanstalterne efter Foraarets Arbejdsvanskeligheder lider under, hvilket har medført, at Klicheerne til Aarbogens Afhandlinger endnu ikke har kunnet gøres færdige. Vi beklager denne Udsættelse, men vi regner iøvrigt med igen at kunne udsende den efterfølgende Aarbog til sædvanlig Tid. Inden jeg slutter disse Bemærkninger, vil jeg minde om, at Museet netop i Dag starter et Landslotteri med Salg af et

10 igo større Antal Lodder og med en Række meget værdifulde Gevinster, som næsten alle er skænket af danske Redere. Lotteriets Overskud er beregnet til Brug for betydningsfulde Anskaffelser til Museets Samlinger og desuden til Afholdelse af Udgifter i Forbindelse med Museets videnskabelige Arbejder. Jeg udtaler Haabet om, at dette Landslotteri maa blive en stor Succes og jeg anbefaler det i høj Grad baade til dette Selskabs og til Offentlighedens Bevaagenhed." Da ingen af de tilstedeværende Medlemmer ønskede at udtale sig til Formandens Beretning godkendtes denne enstemmigt. Kassereren forelagde derefter det reviderede Regnskab for 1945/46, der balancerer med en Sum af Kr Decharge gaves uden Diskussion. Af Bestyrelsen afgik efter Tur Formanden, fhv. Borgmester P. Christensen, Helsingør, og Direktør F. W. Kraft. De to førstnævnte genvalgtes. Da Direktør F. W. Kraft ønskede at udtræde af Bestyrelsen, indvalgtes i Stedet Direktør i Handelsbanken Ernst v. Kauffmann. Formanden rettede en Tak til Direktør Kraft for hans udmærkede Arbejde i Bestyrelsen siden Selskabets Start og for den store Interesse, Direktør Kraft altid havde udvist overfor Selskabets og Museets Anliggender. Selskabets to Revisorer, Stadsingeniør Jørgensen, Helsingør, og Fuldmægtig Herluf Jacobsen, Handelsministeriet, genvalgtes. Efter Generalforsamlingen foretog Deltagerne under Museumsdirektør Klems Ledelse en Rundgang 1 Museet, under hvilken man med stor Interesse gjorde sig bekendt med Principperne for den nye Opstilling. Museet er nu paany i fuld Virksomhed efter Krigstidens Vanskeligheder. Gennem Forøgelse af dets Statstilskud, ved stigende Besøg og gennem Midler fra Landslotteriet er Museets Økonomi kommet Ind i et roligere Leje. Disse Forbedringer har medført, at Museet nu tør gaa i Gang med forskellige kulturelle Opgaver, som det hidtil har maattet lade ligge. Da denne forøgede Aktivitet kræver større Midler end tidligere, og da Museets Indtægter desværre endnu ikke kan siges at ligge i et fast og sikkert Leje, er der stadig 1 meget høj Grad Brug

11 igi for Selskabets Støttevirksomhed, og det er derfor baade paakrævet og ønskeligt, at Selskabet ved forøget Medlemstilgang og paa anden Maade styrkes i sin Virksomhed, saaledes at det kan blive en god Støtte for Museet i Tiden fremefter, da de nye Retningslinier i Museets Arbejde skal tilrettelægges.

12 192 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR Udgifter : Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet med Udgivelse af Aarbogen 7217,00 Kr. Ar- Salg af denne og Bidrag til dennes Udgivelse 7069,00 Kontorhold, Porto og diverse Udgifter 1542,53 Kr. -r- Refunderet Porto 276,80 Overskud 8817,48 Kr. hvoraf Indtægten ved livsvarige Medlemmers Kontingent 200,00 Kr. og ved Tilskud 350,00 ialt - 550,00 Kr. iflg. Vedtægternes 9 henlægges til Reservefond, medens Resten overføres 8267,48 148,00 Kr. 1265, , ,21 Kr. Indtægter : Kontingent: 799 aarsbetalende 8740,00 Kr. 2 livsvarige 200, ,00 Kr. Tilskud til alm. Formaal 35 >» Renter af Bank-, Sparekasse- og Giro-Konti 941, ,21 Kr.

13 193 Aktiver: STATUS PR. 31. MARTS 1946 Kasse-, Bank- og Girobeholdning 24068,58 Kr. Laan til Handels- og Søfartsmuseet 14000,00 Passiver: Reservefond: Overført fra 1944/ ,75 Kr. Henlagt fra 1945/46 iflg. Driftsregnskab 550,00 Overført fra 1944/45 iflg. Driftsregnskab 16712,35 Kr. 1945/ , ,58 Kr ,75 Kr , ,58 Kr. Helsingør, April WILLIE C. K. HANSEN KNUD KLEM PEDER CHRISTENSEN C. A. MØLLER SINDING FALBE-HANSEN F. W. KRAFT Ovenstaaende Regnskab er af os revideret og befundet overensstemmende med Selskabets Bøger og Bilag. Bank- og Kassebeholdningens Rigtighed er konstateret. Helsingør, den 5. Juni HERLUF JACOBSEN A. T. JØRGENSEN Aarbog

14 SELSKAiBET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BESTYRELSE Skibsreder WILLIE C. K. HANSEN, R. af Dbg., Formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., Næstformand. Borgmester P. CHRISTENSEN. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R. af Dbg., D.M. Direktør, Civilingeniør C. A. MØLLER, R. af Dbg., D.M. Kommandør, Fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., D.M. Museumsdirektør KNUD KLEM, Kasserer og Sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., Direktør, Odense. Bendix, Adam B., Direktør, Benzon, Boje, Fabrikejer, Dr. se, Stokkerup. Blache, H. H., Direktør, Dr. techn., Charlottenlund. Bærentzen, Axel, Redaktør, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. Skibsmægler, Vejle. Christensen, T. C., Skibsreder, Dahl, M. C, Direktør, Dalhoff, Johannes, Departementschef, Dinesen, O., Proprietær, Præstø. MEDLEMMER Dithmer, G., Direktør, Ingeniør, Eilschou-Holm, V., Læge, Ekman, Oskar, Civilingeniør, Engelbredt, M., Fabrikant, Falbe-Hansen, V., Overretssagfører, Finsen, Aage, Kreditforeningsdirektør, Gentofte. Frandsen, H. E. P,, Kaptajn, Charlottenlund. Gjersøe, Sigurd, Direktør, Civilingeniør, Goddik, Peter, Grosserer, Vedbæk. Hagedorn, H. C, Overlæge, Dr. med., Gentofte.

15 J95 Hansen, Henning, Arkitekt, Valby. Hansen, Knud, Skibsreder, Hansen, Willie G. K., Skibsreder, Hansen, Fru Skibsreder Willie C. K., Harhoff, Chr., Skibsreder, Hasselbalch, K. A., Godsejer, Dr. med., Snekkersten. Hatt, Gudmund, Professor, Dr. phil., Heering, Peter, Fabrikant, Henriques, C. B., Højesteretssagfører, Hoffmann, J. H., Civilingeniør, Charlottenlund. Holm, Chr., Generalkonsul, Horn-Lassen, Kaj, Grosserer, Houmøller, A., Direktør, Civilingeniør, Hvidt, L. N., Dispachør, Højgaard, Knud, Civilingeniør, Ingholt, Poul, Bankdirektør, Jacobsen, Georg, Bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F., Direktør, Jensen, Henry L. W., Grosserer, Jensen, P. J., Godsekspeditør, Johansen, Frits, Direktør, Juel-Christensen, Ove, Grosserer, Kauffmann, Ernst, Bankdirektør, Kemp, Frithjof, Overretssagfører, Knudtzon, Th., Højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., Direktør, Kromann, E. B., Skibsreder, Marstal. Lauritzen, Knud, Skibsreder, Konsul, Leth, Peter, Direktør, Linge, W., Grosserer, Lorentzen, Poul, Civilingeniør, Lund, Carl C, Tandlæge, Lund, Svend Aage, Chefredaktør, Charlottenlund. Lundbeck, H., Fabrikejer, Mansa, H. H., Direktør, Civilingeniør, Charlottenlund. Millech, Bruno, Grosserer, Møller, C. A., Direktør, Civilingeniør, Møller, E. S., Ingeniør, Vedbæk. Møller, S. Scherffenberg, Civilingeniør, Nielsen, A. C. L., Ingeniør, Nielsen, Niels, Professor, Dr. phil., Nielsen, Oluf, Bankdirektør, Nissen, H. H., Grosserer, Næser, Vincent, Dr., Gentofte. Olsen, Edvard, Grosserer, Olsen, J., Generalkonsul, Nivaa. Pade, H. W., Direktør, Ingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, Grosserer, Petersen, Harald, Murermester, Snekkersten. Petersen, K. K., Direktør, Petersen, Viggo, Grosserer, Prior, Alexis J., Arkitekt, Reimann, A., Godsejer, Stensved. Rothe, Fr., Kontorchef, 13*

16 ig6 Shaw, G., Højesteretssagfører, Simon, L., Grosserer, Charlottenlund. Stallknecht, Kai, Grosserer, Strand, Victor B., Grosserer, Svarrer, Hans, Grosserer, Odense. Svenningsen, Hans, Skibsreder, Tobiesen, Hans, Direktør, Tomdrup, Bernhard, Fabrikejer, Tuxen, K. H., Skibsreder, Vestberg, Jens, Børssekretær, Willumsen, Fanny, Frøken, Winsløw, Wiggo, Fabrikant, Wright, H. K., Ingeniør, AARSMEDLEMMER Aabyrt, Leif, Skibsfører, Marstal. Aalborg Værft, A/S, Aalborg. Aarhus Havneudvalg, Aarhus. Abel, Albert, Vicekonsul, Aalborg. Agger, Knud, Kunstmaler, Albertsen, R. L., admin. Direktør, Orlogskaptajn, Albrechtsen, A., Snedker, Albrectsen, Erling, Museumsinspektør, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, Vinhandler, Andersen, Alfred, Pantefogedassistent, Andersen, Allan E., Købmand, Andersen, Arvid S., Konsul, Andersen, Børge Bjørn, Skibskonstruktør, Andersen, C, Sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, C. Dannesboe, Apoteker, Andersen, E. V., Smed, Andersen, Harry, Bogtrykker, Andersen, Jørgen, Lærer, Charlottenlund. Andersen, K. C. M., Overofficiant, Andersen, O. J. E., Driftsbestyrer, Andersen, P., Sekretær, Andersen, P. E. T., Restauratør, Andersen, P. H., Lods, Andersen, Rasmus, Grosserer, Andersen, Ulf Rørdam, Repræsentant, Andersen, Volmer, Bogtrykker, Andresen, A. P., Tømrer, Andresen, Chr., Skibsreder, Andrup, Otto, Museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., Pakmester, fantonsen, P. E., Kok, Antvorskov-Petersen, Skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arkil, Sigrid, Lærerinde, Asmussen, Alfred, Grosserer, Aspmann, A. V., Skibstømrer, Aspmann, H. L. V., Skibstømrer,

17 I 97 Axen, Frode, Grosserer, Charlottenlund. Baastrup, Vilh., Kommunelæge, Bager, H. J., Søfartschef, Bagh, Axel, Ingeniør, Valby. Bahnson-Mallinson, Margaret, Koncertsangerinde, Frk., Bang, Ulf, Grosserer, Barfoed, Knud V., Arkitekt, M.A.A., Baumgaard, R., Grosserer, Behrend, Sv. Aa., Prokurist, fbehrens, Carl, Redaktør, Gilleleje. Benzon, O., Konstruktør, Berg, Erik, Grosserer, Berg, Henry, Snedkermester, Berg, R., Forfatter, Præstø. Berthelsen, Vald., Forretningsfører, Raadmand, Beyer, C. K., Civilingeniør, Bilstein, Alfred, Grosserer, Bindslev, Alfred, Borgmester, Birkholm, C, Købmand, Blehr, Fru Ellen, Oslo. Blichert, Ejnar, Kommunelæge, Holte. Bloch, Ole, Boghandler, Blok, L. M., Ingeniør, Boas, Jørgen, Læge, Boertmann, A. M. H., Kredslæge, Bohr, Niels, Professor, Dr. phil, Bojesen, Fanny, Fru, Boldt, Carl, fhv. Hovmester, Boldt, Oscar, fhv. Hovmester, Borg, Chr., Grosserer, Borgen, Jarl, Sekretær, Borup-Nielsen, Sv. Aa., Kontorchef, Helsmgør. Bosevang, C, Kunstmaler, Hellebæk. Bosevang, Fru Kunstmaler C, Hellebæk. Boy, Søren, Købmand, Skelskør. Brabrand, Eduard, Pastor, Bracher, Willy, Forstander, Kastrup. Brammer, Kai, Boghandler, Brandt, Harry B., Læge, Bremerstent, E., Overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. Lods, Broch, Axel, Skoleinspektør, Brun, Erik, Landsdommer, Brunøe, Søren, Billedhugger, Bruun, Agnes, Kommunelærerinde, Lemvig. Briinniche, E. H., Museumsdirektør, Buch, Helge, Ingeniør, Buchthai, Fritz, Dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, Landinspektør, Burmeister & Wain, A/S, Biinner, Ellen, Lærerinde, Bærentsen, H., Landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., Forvalter, Børgesen, B. E., Murermester, Børgesen, Georg, Tømrermester, Børsen, H., Civilingeniør, Carl, Hans P., Skibsreder,

18 ig8 Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Steffen, fhv. Skibstømrer, Carlsson, J., Barbermester, Carstensen, Else, Sekretær, Carstensen, Harald, Civilingeniør, Lyngby. Carstens, Karen, Lektor, Kolding. Christensen, C, Gartner, Espergærde. Christensen, Carl G., Befragter, Sæby. Christensen, C. D., Togfører, Helsmgør. Christensen, C. F., Bankdirektør, Nykøbing F. Christensen, Chr., adm. Direktør, Christensen, Ejvind, Købmand, Christensen, Jørgen, Prokurist, Christensen, Kaare K., Ingeniør, Christensen, Knud I., Tømrer, Ribe. Christensen, Kr., Forvalter, Christensen, Ludvig, fhv. Minister, Folketingsmand, Christensen, Marius, Murermester, Lyngby. Christensen, Mygind, Fru, Christensen, N. O., stud. jur., Christensen, Peder, fhv. Borgmester, Christensen, Poul, Repræsentant, Christensen, Robert A., Direktør, Christensen, Roger, Farvehandler, Christensen, Svend Olaf, Kedelsmed, Christensen, Viggo, Overborgmester, Christiansen, Alfred, Maskinmester, Christiansen, A. H., Driftsleder, Aarhus. Christiansen, Chr., Kranfører, Christiansen, Chr., Skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., Detailhandler, Christiansen, H. J., Forretningsfører, Christiansen, Hans V. Bohn, Seminarieelev, Haslev. Christiansen, J. W., Gartner, Christiansen, M., Depotbestyrer, Christiansen, Michael Bohn, stud. techn., Clausen, A., Snedkermester, Clausen, E. Th., Grosserer, Clausen, H., Bestyrer, Clausen, H. A. M., Restauratør, Cruse, Erik Bang, Ingeniør. Dahl, Paula, Sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, Klejnsmed, Dalgaard, A., Boghandler, Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibs-Selskab Alfred Christensen, Dampskibsselskabet Dannebrog",

19 199 Dampskibsselskabet Heimdal", A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm", A/S, Danckwardt, C, Ingeniør i Søværnet, Danielsen, Otto, Direktør, Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, L., Kommuneingeniør, Espergærde. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni A/S, Det Danske Petroleums Aktieselskab, Det Forenede Dampskibs-Selskab, A/S, Dideriksen, C. J., Grosserer, Ordrup. Didriksen, Christian Corlin, Snedkermester, Dietrichson, E., Landsretssagfører, Dorph, H., Driftsbestyrer, Dreyer, Thorvald, Arkitekt, Drosted, Volmer, Arkitekt, Drosted, Fru Arkitekt Margrethe, Drucker, Fru Elsebet, Gentofte. Dænckermortensen, Carl, Kontorchef, Ebbehøj, Chr., Direktør, Ingeniør, Eckhausen, H., Kustode, Eilertsen, Th., Afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., Sømandspræst, Elkjær, G. V., Viceskoleinspektør, Ellekilde, O., Kabelingeniør, cand. polyt., Gentofte. Elmquist, V. Balslev, Maskinmester, Nykøbing S. Elsnab, Fru Astrid, Aalborg. Elving, Ingeborg, Sproglærerinde, Enevoldsen, Else, Bankassistent, Engelsen, Karl, Papirhandler, Engelstoft, L., Direktør, Køge. Eriksen, Hans, Hotelejer, Ernst, Max, Adjunkt, cand. mag., Erting, Aksel, Tømrermester, Evert, V., Lærerinde, Fabricius, Knud, Professor, Dr. phil., Falcke, E., Typograf, Falck-Rasmussen, Kaj, Sekretær, Fjalland, Aage, Adjunkt, cand. mag., Flensmark, Harald, Præst, Flynn, F. M., Præst, Foged, N. O., Driftsbestyrer, Foged, Fru Driftsbestyrer N. O., Foreningen til Søfartens Fremme", Forsmark, A. Lind, Arbejdsmand, Frandsen, Erik, Direktør, Civilingeniør,

20 200 Frandsen, Georg, Maskinmester, Frandsen, Jul., Malermester, Frederiksen, I. M., Vagtmester, Frederikshavns Værft & Flydedok, Frederikshavn. Fredfeldt, Knud V., Kommunelærer, Freilev, P. A., Overretssagfører, Frender, H., Tandlæge, Friis, E., Fuldmægtig, Friis, Fru Slagtermester E., Friis, Fru Driftsbestyrer Gudrun, Friis, Jørgen, Driftsbestyrer, Friis, S., Bagermester, Friis-Hansen, Sv., Tandlæge, Friis-Holst, C, Købmand, Valby. Friis-Jensen, P., Kommunelærer, Fritzbøger, Carl, Overingeniør, Frost, Jens, Museumsleder, Aabenraa. Frørup, Dan, Laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., Biskop, Funch-Rasmussen, C, Inspektør, Fyrdirektoratet, Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri, Gaardbo, Jens Ch. P., Stemmer, Gaardø, Chr., Kommunelærer, Forstander, Garde, H. A., Civilingeniør, Garnum, Otto, Læge, Geisler, Aage, Grosserer, Genkel, Ernst, Grosserer, Gjedsted, S., Ebeltoft. Gjerløv-Knudsen, Arkitekt, Glahn, S. Egede, Ingeniør, Charlottenlund. Gleerup, Alfred, Læge, Glunk, H., Grosserer, Godtfredsen, G. A., Repræsentant, Gorrissen, N. J., Højesteretssagfører, Gotschalk, cand. jur., Esrom. Gottliebsen, Ole, Modelbygger, Taarbæk. Gottschalck, William, Maskinmester, Grandjean, Louis E., Direktør, Forfatter, Grønbech & Sønner, M. J., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., Murermester, Guldhammer, H. A., Navigationsdirektør, Gullich, S. A., Vognmand, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Haastrup, A., Tandlæge, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hagelsteen, Redaktør, Hagelund, F., Skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, Skibsreder, Hamann, Viggo, Grosserer, Hansen, Agda, Kontorist, Hansen, Bennet C. K., Skibsreder, Hansen, Fru Skibsreder Bennet C. K., Hansen, C. B., Rentier,

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri > pi tø L( J 00 !> A NM > d w OO I o GO IS D3 ^ > o 3N fri C/i 2 o Pi cl, D< STI ^ O i' SJ f it o 2. A fe}! u =- in IA ^ SJ A (ji (S ti 0;- rii, A) O w oo I o en oo O M hl C-1 CO ^ CO w,_q 00 W o OO hrj

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere