Regionshåndbog syd AA Region SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionshåndbog syd AA Region SYD"

Transkript

1 Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er i regionen. Det er vort håb, at hæftets indhold vil vise sig nyttigt, både i tvivlsspørgsmål og i servicearbejdet i grupperne i øvrigt. Regionsrådet marts 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Lidt om AA i Danmark... 3 Hvad er en AA gruppe?... 3 Grupperepræsentant... 3 Hvad er en region?... 3 Regionens formål... 4 Hvad er Hovedservicerådet (HSR)... 4 Hovedservice-rådets sammensætning... 5 Hovedservicerådets ansvars område... 5 Hvad er en Servicekonference? Service i regionen... 7 Servicearbejdet generelt... 7 Kvalifikationer... 7 Grundlæggende egenskaber... 7 Ædruelighedslængde... 8 Valg til poster Delegeret til Servicekonference... 9 Generelt... 9 Forberedelser... 9 Forventninger... 9 Delegerede Poster og udvalg i regionen Formand Næstformand Sekretær Kasserer HSR Repræsentanter Suppleanter for HSR Repræsentanter Regionsråd Repræsentant i Landsdækkende Informations Udvalg (LIv) Suppleant for LIv repræsentant Formand for det Regionale informationsudvalg (RIv) Repræsentant i Telefon og Udvalg (TEU) Suppleant i Telefon og Udvalg (TEU) Regionshåndbog Syd Side 1 af 19

3 Hjemmesideansvarlig Redaktør SYD eren Revisor Valgte i regionen (poster og udvalg) Regionsmødet Mødeindkaldelser Afvikling af regionsmøder Drøftelse versus beslutning Rapporter Referater Omkostninger i forbindelse med mødeaktivitet Definitioner/forkortelser Download For yderligere information kan der på AA Danmarks hjemmeside hentes håndbøger, foldere og andet materiale. Adressen er: Revisioner Regionshåndbogen revideres efter behov, dog minimum én gang årligt umiddelbart efter Servicekonferencen. Det er regionsrådets opgave at sikre dette. Dato Revisioner udgave Liste med delegerede og poster i regionen opdateret Suppleant for LIV-repræsentanten deltager kun ved frafald fra LIv repræsentanten Regionshåndbog Syd Side 2 af 19

4 1. Lidt om AA i Danmark Hvad er en AA gruppe? Som den lange form af tredje tradition klart fastslår: Vores medlemskab bør omfatte alle, der lider af alkoholisme. Derfor bør vi ikke afvise nogen, der ønsker at genvinde helbredet. AA-medlemskab bør heller ikke afhænge af penge eller regler. To - tre alkoholikere, der samles for at opnå ædruelighed, kan de kalde sig en AAgruppe, forudsat, at de som gruppe ikke har noget andet tilhørsforhold. ingen straf kan tildeles for handlinger, der ikke er i overensstemmelse med AA principperne, ingen afgifter eller kontingenter kan opkræves - kun frivillige bidrag, intet medlem kan ekskluderes fra AA - medlemskab er altid den enkeltes valg hver AA gruppe kan tage sig af sine egne anliggender, som den ønsker - idet den afstår fra handlinger, som kan skade AA som en helhed; og til slut at hvilken som helst gruppe af alkoholikere, der er samlet for at opnå ædruelighed, kan kalde sig for en AA-gruppe, forudsat at de som gruppe ikke har noget andet formål eller tilhørsforhold. Nogle AA ere mødes i særlige AA-grupper for mænd, kvinder, unge, læger, bøsser og andre. Hvis alle medlemmerne er alkoholikere og hvis deres dør er åben for alle alkoholikere, som søger hjælp uanset erhverv, køn eller andet kendetegn, og såfremt de lever op til alle andre aspekter, som definerer en AA gruppe, så må de kalde sig en AA gruppe. Grupperepræsentant Grupperepræsentanten er det direkte bindeled mellem AA-gruppen og AA på regions- og landsplan. Det er op til gruppesamvittigheden hvem der vælges til repræsentant og for hvor lang en periode. Det er dog anbefalelsesværdigt at grupperepræsentanten, har et vist kendskab til trin, traditioner og koncepter. Det anbefales også at have minimum to til tre års kontinuerlig ædruelighed for at påtage sig hvervet. Men hvis der ikke er nogen i gruppen med så lang ædruelighed og som er villig til at påtage sig rollen, kan gruppen vælge den mest kvalificerede. Det er bedre at have en villig grupperepræsentant end slet ingen. Hvad er en region? En region består af flere AA-grupper, hvis repræsentanter holder regelmæssige møder. Regionen er bindeled mellem AA-grupperne, andre regioner og Servicekonferencen. Fordele og begrundelse for at bringe grupperne sammen i regioner er: en forbedret kommunikation mellem grupperne Regionshåndbog Syd Side 3 af 19

5 en hurtigere klarlægning af aktiviteter, hvor AA s servicearbejde har behov for en ekstra indsats - eventuelt i form af midlertidige udvalg udveksling af erfaringer grupperne imellem i forbindelse med samarbejde med andre organisationer, så som fængsler, hospitaler, lokale myndigheder, sociale myndigheder, lokale alkoholrådgivning, kirker og retsvæsen, for at sikre, at servicearbejdet holdes på det højest mulige niveau større mulighed for medlemmer for at deltage i servicearbejdet større mulighed for medlemmer med speciel erfaring i AA for at kunne betjene et større område For yderligere information om servicearbejde henvises til AA servicehåndbogen som kan hentes på AA s hjemmeside eller bestilles ved bogsalget. Danmark er opdelt i 6 regioner. Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syd Region Øst Region Storkøbenhavn Region Nordsjælland Regionens formål Regionen er det sted, hvor grupper via deres repræsentanter kan mødes og spørge hinanden til råds, særligt i sager der påvirker den fælles velfærd i Regionen og AA s velfærd i al almindelighed. De opgaver, som kræver koordineret samarbejde, kan drøftes i regionen. Den fælles gruppebevidsthed findes hér, og det er den der beslutter, efter hvilke principper centralt koordineret service skal udføres. Det er Regionens opgave at tjene grupperne, så de bedre bliver i stand til at udføre deres primære formål, at hjælpe den lidende alkoholiker. Det er ikke Regionens egentlige formål at løfte opgaver, som efter endt koordinering kan udføres af grupperne. Regionen har primært den funktion, at skabe rammerne. Derudover er det Regionens opgave at være paraply og koordinator for de af grupperne nedsatte arbejdsudvalg. Hvad er Hovedservicerådet (HSR) Hovedservicerådet er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen. Hovedservicerådet er endvidere forpligtet til at aflægge beretning til Servicekonferencen. Regionshåndbog Syd Side 4 af 19

6 Hovedservicerådets sammensætning Hovedservicerådet sammensættes med to repræsentanter fra hver region, valgt af denne og godkendt på Servicekonferencen. Regionsvalgte medlemmer indtræder i Hovedservicerådet ved godkendelse. Valgperioden beregnes fra godkendelsen. Formand, viceformand, sekretær og kasserer, valgt på Servicekonferencen. Servicekonferencens formand, valgt på Servicekonferencen, (dog uden stemmeret). Antallet af medlemmer skal altid kunne udvides eller indskrænkes, hvis der opstår behov herfor. En bred enighed omkring beslutninger skal tilstræbes. Ellers afgøres beslutningen ved 2/3 stemmeflertal. Samme afstemningsprocedure anvendes som den der er anført vedrørende afstemning på servicekonferencen. Der afholdes møde i Hovedservicerådet efter behov - dog mindst 3 gange årligt. Mødeleder er sekretæren. En person fra hvert af de udvalg, der er underlagt Hovedservicerådet samt de internationale delegerede har møde- og taleret i sager der angår eget ansvarsområde. Enhver AA er med interesse herfor skal have ret til at overvære Hovedservicerådsmøderne som observatør. Observatører har ingen tale eller stemmeret. Under drøftelse af personfølsomme emner, har observatører ikke adgang til Hovedservicerådsmøderne. Hovedservicerådets ansvars område Hovedservicerådet er tilsynsførende i Danmark for Anonyme Alkoholikeres Tolv Traditioner. Som sådan har det forpligtigelse til at sikre sig, at der bliver værnet om Traditionerne samt De Tolv Koncepter for Verdensservice, og at AA-fællesskabet i Danmark forholder sig i henhold til disse. Hovedservicerådet har ansvaret for: at Servicekonferencens beslutninger realiseres, og at en rapport fremlægges ved den efterfølgende servicekonference, at informere Fællesskabet om vigtige fremskridt og handlinger, der er et resultat af beslutninger taget på Servicekonferencen, for eksempel på AA Danmarks hjemmeside, administration og drift af AA s Hovedservicekontor i Danmark, trykning og publicering af AA-litteratur og brochurer, hvor det er nødvendigt med copyright/overenskomst med AA World Service Inc. (AAWS Inc.), produktion og publicering af Box 334, AA Danmarks hjemmeside, kommunikation med AA i andre lande, herunder med General Service Office (G.S.O) i New York, Regionshåndbog Syd Side 5 af 19

7 ekstern kommunikation: Forbindelse med udenforstående institutioner og virksomheder (Fængsler, hospitaler med videre) samt medierne (presse, tv med videre), at uddelegere sine opgaver til udvalg, og så vidt muligt være repræsenteret i alle udvalg, at indstille kandidater til de valg, der er henlagt til Servicekonferencen, at udarbejde årsregnskab til godkendelse på Servicekonferencen, at udarbejde budgetforslag på grundlag af budgetoverslag fra udvalgene og funktionerne til godkendelse på Servicekonferencen, at være den endelige bevilgende myndighed. Hvad er en Servicekonference? Servicekonferencen (SK) afholdes for at fremme mål, idealer og navnlig rehabilitering, enhed og service. Den afholdes for at sikre den sunde vækst af et ekspanderende fællesskab ved at knytte tættere bånd og skabe et bredere samarbejde. Anden Tradition fastslår, at den eneste autoritet i AA er den, som kommer til udtryk i gruppesamvittig-heden. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke. Denne tradition er grundlaget for al AA-service. Dette gælder, hvad enten det drejer sig om gruppen, eller om Fællesskabet som et hele. Servicekonferencen er den forsamling, hvorigennem gruppesamvittigheden kan komme til udtryk vedrørende sager, som angår Fællesskabet som helhed. Servicekonferencens eksistens er endvidere en garanti for, at Fællesskabet vil være i stand til at fungere under alle omstændigheder. Den fungerer som efterfølger for AA s grundlæggere, idet den sikrer kontinuitet i arbejdet inden for De Tolv Traditioners rammer. Som navnet siger, er Servicekonferencen primært et serviceorgan og ikke en regering for AA i Danmark. Dens beslutninger relaterer sig derfor til de serviceydelser, der udføres af AA og specielt dem, der administreres fra centralt hold. Beslutningerne er først og fremmest henvendt til Hovedservicerådet - det organ, som er ansvarlig for en hvilken som helst handling, som måtte ønskes som resultat af beslutninger, der er truffet på Servicekonferencen. Hver servicekonference gives et navn. Regionshåndbog Syd Side 6 af 19

8 2. Service i regionen Servicearbejdet generelt En del af servicearbejdet i Regionen uddelegeres til udvalg, midlertidige udvalg eller enkeltpersoner. Disse udfører deres hverv og holder løbende Regionsrådet underrettet. Udvalgsformænd og repræsentanter i udvalgene vælges af Regionen og roterer ud efter 4 år, da det bør tilstræbes at der er regelmæssig rotation på alle poster i alle udvalg. Den, der melder sig til at deltage i servicearbejdet, bør være indstillet på at udføre den funktion, den pågældende påtager sig på en ansvarlig og fyldestgørende måde. Bliver funktionen for vanskelig at løse, bør den enkelte dels selv sige fra, dels være villig til at lytte til andres råd. Mange medlemmer har bragt udstrakt forretnings- eller professionel erfaring ind i Fællesskabet, hvilket har været af stor betydning for servicearbejdet. Nogle medlemmer i Fællesskabet har en særlig evne til at lære AA strukturen. De er grundigt bekendte med alle dens elementer fra gruppen til servicearbejde. De er sædvanligvis gode studerende i udvikling. De er bekendte med AA s historie og med de tendenser, der påvirker Fællesskabets fremtid. Et medlem med denne evne kan bringe nyttige perspektiver ind i Fællesskabet. Alle poster og udvalg er nedsat af regionen, og alle der er valgt til en post er ansvarlig overfor Regionen. Kvalifikationer At bestride en post i regionen er et tillidshverv, både over for regionen og over for den lidende alkoholiker. For at varetage en funktion i regionen er det derfor nødvendigt at have kendskab til regionens arbejde i forvejen og deltage løbende i dette. Det er vigtigt at de personer der stiller op som kandidat til en post ved hvad dette indebærer, besidder de faglige kvalifikationer den konkrete funktion kræver, samt har tilstrækkelig med ressourcer i almindelighed. Som der står i 9. koncept, er både en god struktur og stedse godt lederskab nødvendigt. Grundlæggende egenskaber En grundlæggende egenskab er en naturlig interesse for at yde service i fællesskabet samt villighed til at investere den nødvendige tid, derunder i videst mulig omfang deltage aktivt på regionsmøderne. Den enkelte må gøre op med sin egen samvittighed, hvor megen tid vedkommende har til sin rådighed for at kunne hellige sig arbejdet med service uden at skade sin familie eller sin karriere. Regionshåndbog Syd Side 7 af 19

9 En anden grundlæggende egenskab er beslutsomhed, - at have sine meningers mod. Den valgte bør medbringe sin egen sunde dømmekraft, objektivitet og have mod til at udtrykke sig. Ædruelighedslængde Til poster i regionen tilstræbes 3 års kontinuerlig ædruelighed, med mindre andet er angivet. Såfremt nyvalg er forsøgt 2 på hinanden følgende møder, uden at det har været muligt at finde kandidater med denne ædruelighedslængde, kan der dispenseres for reglen. Undtaget er valg af delegerede til Servicekonferencen, hvor vi læner os op af Servicehåndbogen, hvor der anbefales at den delegerede har været ædru og aktivt med i AA-fællesskabet i mindst 2 år. Den endelige beslutning om enhvers egnethed bør hvile på gruppesamvittigheden. Valg til poster Alle valg til poster i regionen foregår på regionsmøderne, og ledige poster annonceres senest på regionsmødet forud for det møde, hvor valget afholdes Afstemningsprocedure fra tredje overlevering (Arv) anvendes. Se Servicehåndbogen. Regionshåndbog Syd Side 8 af 19

10 3. Delegeret til Servicekonference Generelt Antal delegerede fra regionen bliver fastlagt fra år til år i henhold til en fordelingsnøglen vedtaget på Servicekonferencen, og grundlaget er regionernes gruppeantal på tidspunktet for foregående Servicekonference. Delegerede vælges på regionsmødet og der vælges samtidig et passende antal suppleanter, som kan træde til hvis en eller flere delegerede skulle melde afbud. De delegerede vælges af regionerne til at tjene i en sammenhængende periode på maksimalt 4 år. Den delegerede kan erstattes af en valgbar suppleant, hvilket dog ikke medfører en forlængelse af den delegeredes valgperiode. Det er kun muligt at deltage i én servicekonference som suppleant. En suppleant kan altid senere vælges som delegeret med fuld valgperiode. Når en delegeret har afsluttet sin fireårige periode, vil han/hun ikke kunne genvælges som delegeret eller udpeges som suppleant, hverken for den region, som valgte vedkommende eller for nogen anden region. Forberedelser Hver enkelt delegeret bør samvittighedsfuldt forberede sig ved at: Være helt inde i AA s basislitteratur, som forefindes på dansk, AA s Servicehåndbog, AA s Tolv Koncepter for Verdensservice, AA s Strukturhåndbog, AA s Tolv Trin og Tolv Traditioner, Anonyme Alkoholikere og naturligvis sætte sig ind i, hvad der måtte udkomme efterhånden. Studere Servicekonferencens program i lyset af sin forståelse af AA principperne, og sørge for at være bekendt med programmets indhold. Diskutere programmet i sin region, med sin gruppe og med sine AA-venner, således at han/hun kommer til Servicekonferencen godt forberedt omkring emnerne og klar til at diskutere disse og herved tilgodese hele Fællesskabet, regionen og gruppen med egne holdninger. Sætte sig ind i, hvorledes Servicekonferencen arbejder, og hvem de øvrige medlemmer er, ved for eksempel at tale om disse ting med et andet medlem, som er kendt med Servicekonferencens arrangement. Tage til Servicekonferencen med fast overbevisning om, at han/hun vil deltage med det primære formål, at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. Forventninger Det er den delegeredes opgave at rapportere Servicekonferencens konklusioner til den region, som valgte ham/hende og derfra videre til regionens grupper. Regionshåndbog Syd Side 9 af 19

11 I perioden mellem to servicekonferencer forventes det, at den delegerede aktivt og vedholdende forfølger de mål, som er hensigten med Servicekonferencens beslutninger. Delegerede Navn Delegeret Komite Eia T. 4. års Visioner Sune H. 4. års Service Villy C. 4. års Økonomi Søren B. 2. års Service Margrethe F. 2. års Visioner Kirsten M. 2. års Medier Henrik G. 2. års Økonomi Vakant Vakant Vakant Revideret: Regionshåndbog Syd Side 10 af 19

12 4. Poster og udvalg i regionen Formand Funktion Organisere og lede servicearbejdet i regionen Forberede og lede Regions- og arbejdsmøder Følge beslutninger op og holder fast i de løse ender Indkalde til Regions- og Regionsrådsmøder Kvalifikationer Et godt kendskab til traditionerne og koncepterne Grundlæggende kendskab til brug af PC Andet Formanden er også HSR-repræsentant Næstformand Funktion Næstformanden optræder i formandens fravær på enhver måde, men overtager ikke automatisk formandens post, når dennes periode er slut. Undtagelse herfor er dog hvis formanden forlader posten i utide Kvalifikationer Et godt kendskab til traditionerne og koncepterne Grundlæggende kendskab til brug af PC Andet Næstformanden er 1. suppleant til HSR repræsentanterne Sekretær Funktion Modtager og formidler informationer fra regionens AA grupper og fra fællesskabet. Udfærdiger referat fra regionsmøder. Udfærdiger forslag til dagsorden til møderne i samarbejde med formanden. Kvalifikationer Grundlæggende kendskab til brug af PC Kasserer Funktion Administrerer regionens ind og udbetalinger i overensstemmelse med regionens beslutninger. Udfærdiger statusrapport til regionsmøderne. Udarbejder årsregnskab, der efterfølgende godkendes på regionsmøde. Beføjelser Afregner udgifter i forbindelse med transport, information og servicearbejde, kontorartikler etc. Afregne godkendte udgifter til deltagelse i seminarer og konferencer, herunder deltagelse i Servicekonference. Afregne andre udgifter efter Regionsrådets anvisning. Modtage og videresende penge fra grupperne. Kvalifikationer Grundlæggende kendskab til regnskab/bogføring Regionshåndbog Syd Side 11 af 19

13 HSR Repræsentanter Funktion Kvalifikationer Andet Deltage i Hovedservicerådsmøder samt eventuelle seminarer. Deltage i Regionsmøder. Deltage i Regionsrådsmøder. Da HSR repræsentanten er en del af Hovedservicerådet, som tjener Servicekonferencen og varetager AA s interesser på landsplan er det vigtigt at HSR repræsentanterne løbende samarbejder med de delegerede. Et godt kendskab til traditionerne og koncepterne Da HSR repræsentanter godkendes på Servicekonferencen bør rotation tilpasses dette tidspunkt. Suppleanter for HSR Repræsentanter Funktion Kvalifikationer Suppleanter optræder i HSR repræsentantens fravær på enhver måde Overtager ikke automatisk HSR repræsentantens post, når dennes periode er slut. Et godt kendskab til traditionerne og koncepterne Regionsråd Funktion Regionsrådet er et serviceorgan for grupperne og bistår gerne ved behov. Formanden indkalder til Rådsmøde når dette er påkrævet, mindst 2 gange årligt, dog kan denne til enhver tid indkalde til ekstraordinære møder. Forberede og planlægge regionsmøder. Budgetter og sikre at der sendes flest mulige penge til AA Danmark. Sikre repræsentanter til Servicekonferencen. Løbende opgaver. Leder Formand for Regionen Øvrige medlemmer Kasserer, sekretær, næstformand og regionens HSR repræsentanter Beføjelser Regionsrådet er daglig ansvarlige i perioden mellem Regionsmøderne. Regionsrådet har bemyndigelse til at bevilge tilskud til udvalgenes udgifter (dog maximalt kr. per aktivitet). Større udgifter godkendes på et regionsmøde. Repræsentant i Landsdækkende Informations Udvalg (LIv) Funktion Er regionens repræsentant i LIv. Deltager i regionsmøderne. Deltager i LIv møder cirka 4 gange årligt. Viderebringer, hvad der er besluttet i LIv. Tilbyde støtte og rådgivning til regionernes informationsudvalg og øvrige AA-forbindelser. Regionshåndbog Syd Side 12 af 19

14 Kvalifikationer Andet Har et godt kendskab til information lokalt/regionalt. Grundlæggende kendskab til tekstbehandling og brug af PC samt informationsarbejde. Minimum 2 års kontinuert ædruelighed. Liv repræsentant er automatisk formand for det regionale informationsudvalg, medmindre andet aftales. Suppleant for LIv repræsentant Funktion Kvalifikationer Stedfortræder optræder i formandens fravær på enhver måde, men overtager ikke automatisk formandens post, når dennes periode er slut. Har et godt kendskab til information lokalt/regionalt. Grundlæggende kendskab til brug af PC Formand for det Regionale informationsudvalg (RIv) Funktion Kvalifikationer Øvrige medlemmer Andet Sætte sig ind i AA s informationsmateriale Modtage og videregive informationer om aktiviteter i regionens grupper Opbygge viden om gruppers og enkeltpersoners eksterne aktiviteter Koordinere og udføre intern og ekstern informationsarbejde ved inddragelse af de lokale AA kræfter/grupper Koordinere konferencer der afholdes i regionsregi Har et godt kendskab til information lokalt/regionalt. Grundlæggende kendskab til brug af PC Øvrige medlemmer af udvalget er AA ere med lyst til og interesse for informationsarbejde, og håndteres af udvalget selv. Udvalget bør drage omsorg for at involvere regionen og AA grupperne i arbejdet. Specielt er det vigtigt, at nye initiativer bliver drøftet bredt i fællesskabet og at disse initiativer beskriver et klart ønske fra AA grupperne. Ligeledes er det vigtigt at udvalget bredest muligt inddrager de lokale AA grupper i arbejdet med at informere, hvorved Informationsudvalgets funktion bliver mere koordinerende end egentlig udførende. Repræsentant i Telefon og E- mail Udvalg (TEU) Funktion Er regionens repræsentant i telefonvagtudvalget. Deltager i regionsmøderne. Refererer fra hjemmevagter og kontaktpersoner til telefonvagtsudvalget. Deltager i telefonvagtudvalgets møder 2 gange årligt. Regionshåndbog Syd Side 13 af 19

15 Kvalifikationer Suppleant i Telefon og E- mail Udvalg (TEU) Funktion Kvalifikationer Stedfortræder optræder i formandens fravær på enhver måde, men overtager ikke automatisk formandens post, når dennes periode er slut. Bør have egen erfaring fra telefonvagten Viderebringer, hvad der er besluttet i telefonvagtsudvalget. årlig opdatering af kontaktpersoner og vagter Bør have egen erfaring fra telefonvagten Hjemmesideansvarlig Funktion Beføjelser Kvalifikationer Øvrige medlemmer Holde regionens hjemmeside opdateret Holde aktivitetskalender ajour. Opdaterer dagsordner og referater op på siden. Opdatere SYD eren op på siden. Opdaterer teksterne efter behov. Opdatere nyheder, typisk kommende fra grupperepræsentanter i regionen (eksempelvis hvis et møde flyttes) Redaktionelt ansvar overfor hjemmesidens indhold Grundlæggende kendskab til brug af PC Udvælger selv nødvendige medhjælpere Redaktør SYD eren Funktion Beføjelser Kvalifikationer Øvrige medlemmer Udgive regionens blad SYD eren 4 gange om året, typisk 3 4 uger efter afholdt regionsmøde Sikre alt relevant skriftligt materiale bliver samlet, redigeret og trykt Sikrer udsendelse af blade til grupperne Sikre at et eksemplar af SYD eren sendes til BOX334 Redaktionelt ansvar overfor indkomne indlæg Grundlæggende kendskab til tekstbehandling og layout Udvælger selv nødvendige medhjælpere til at indgå i redaktion og trykning af bladet Revisor Funktion Reviderer regnskabet før fremlæggelse på regionsmøde. Kvalifikationer Grundlæggende kendskab til regnskab/bogføring Regionshåndbog Syd Side 14 af 19

16 Valgte i regionen (poster og udvalg) Funktion Navn Valgt Roterer ud Formand Kaj C. Marts 2013 Marts 2017 HSR repræsentant Kaj C. Marts 2013 Marts 2017 HSR repræsentant Poul N. Januar 2013 December Suppleant for HSR repræsentant Eia T. September 2013 Marts Suppleant for HSR repræsentant Henrik G. September 2013 December 2014 Næstformand Eia T. Marts 2013 Marts 2017 Kasserer Søren B. Juni 2014 Juni 2018 Sekretær Tove N. Februar 2011 Februar 2015 Repræsentant i det Landsdækkende Hans R. Juni 2012 Juni 2016 Informationsud- valgs (LIV) Suppleant for LIv Repræsentant Eia T. September 2012 September 2016 Formand for det Regionale Hans R. Juni 2012 Juni 2016 informationsudvalg (RIV) Repræsentant i Telefon og Thomas Marts 2014 Marts Udvalg (TEU) Suppleant (TEU) Jens T. December 2013 December 2017 Vakant Jens J. Hjemmesideansvarlig Peter R. September 2010 September 2014 Revisor Ove M. December 2013 December 2017 Revideret: Regionshåndbog Syd Side 15 af 19

17 5. Regionsmødet Mødeindkaldelser Dato for kommende Regionsmøde findes i SYD eren og på Regionens hjemmeside. Materiale til mødet vil ligeledes være at finde på hjemmesiden. Alle AA medlemmer er velkomne til regionsmøderne, dog er det kun grupperepræsentanter, udvalgsformænd, repræsentanter i landsdækkende udvalg (eller ved fravær deres suppleanter) og medlemmer af Regionsrådet der har stemmeret til møderne. Afvikling af regionsmøder Regionsmøderne afvikles typisk 4 gange årligt og på en søndag, fra klokken 11:00 til 15:00. Møderne afholdes geografisk rundt omkring i region Syd, og gerne så vi kommer over det hele. Regionsmødet er et forretningsmøde for gruppernes repræsentanter, ikke et almindeligt AA-møde, og tolerance er en vigtig forudsætning. Det er her, sætningen Princippet før personen kommer til udtryk i praksis. Regionerne er det forum hvor fællesskab, service og helbredelse bliver behandlet gennem diskussion og kompromis er, og ved at finde det fælles mål på trods af uenigheder, kan man skride til fælles handling. Drøftelse versus beslutning Der skelnes mellem sager der ønskes drøftet og beslutninger der ønskes taget, og det skal fremgå klart af punkterne på dagsordenen, om der er tale om det ene eller andet. Drøftelser er et ønske om at høre de forskellige gruppers holdninger og erfaringer angående en given sag. I disse sager kan der ikke træffes beslutninger, men den kan dog munde ud i et beslutningsoplæg til det efterfølgende regionsmøde. Beslutninger derimod, er et færdigbearbejdet oplæg, som regionen kan træffe en beslutning ud fra. For at der kan træffes en beslutning er det vigtigt at den udsendte dagsorden og eventuelle bilag på forhånd uddyber, hvad sagen drejer sig om, og hvad der skal træffes beslutning om. På regionsmødet skal det sikres at et eventuelt mindretal kommer til orde, og at deres argumentation bliver hørt og fastholdt. Husk vi stræber efter enhed, ikke nødvendigvis enighed. Regionshåndbog Syd Side 16 af 19

18 Rapporter Udvalg nedsat af regionen udarbejder en kort rapport til hvert regionsmøde. Rapporter fra følgende udarbejdes: Region SYD, ved Formanden Hovedservicerådet, ved Hovedserviceråds repræsentant Økonomi, ved Kassereren Informationsudvalget, ved Udvalgsformanden Hjemmesiden ved Webansvarlige SYD eren, ved Redaktøren Telefon- og udvalget, ved Udvalgsformanden Rapporterne sendes til regionens sekretær senest 3 uger inden regionsmødet. Referater Der udfærdiges et beslutningsreferat som publiceres i SYD eren. Referatet udsendes også til regionens mailliste. Omkostninger i forbindelse med mødeaktivitet Udgifter for grupperepræsentanter i forbindelse med arbejdsmøde/ regionsmøde afholdes af de respektive grupper. Udgifter i forbindelse med møder i de landsdækkende udvalg/hsr dækkes af de respektive udvalg/hsr. Regionshåndbog Syd Side 17 af 19

19 6. Definitioner/forkortelser Forkortelse AA Danmark AA gruppe AA møde, lukkede AA møde, åbne AAWS Inc. Box 334 Daglig Ledelse EIC ESM ESM-delegerede Grapevine GSC GSO HSK HSR Landsmøde Liv Medlem Nordiske delegerede Nordisk Møde Region Regionsråd SHB SK WSO WSM WSM-delegerede Beskrivelse Fællesskabet af Anonyme Alkoholikere i Danmark Lokal enhed bestående af alkoholikere (medlemmer) Møder i gruppen, hvor kun alkoholikere har adgang. Hvor intet andet er anført, er møderne lukkede Møder, hvor gruppen har besluttet, at alle har adgang AA World Service Inc. (blandt andet forlagsvirksomhed og copyright til litteratur) i New York, USA Medlemsblad for AA Danmark (medlemmerne deler erfaringer, styrke og håb) - Bladet udsendes til samtlige grupper og der er mulighed for at abonnere på bladet Formand, viceformand, kasserer, sekretær for Hovedservicerådet (leder det daglige arbejde og Hovedservicekontoret) European Information Center i York, England European Service Meeting (delegerede fra Europa) - afholdes i ulige årstal Repræsentanter for AA Danmark ved ESM og i det europæiske samarbejde Medlemsblad for AA i USA / Canada General Service Conference (servicekonference) General Service Office (hovedservicekontor for AA USA / Canada) Hovedservicekontoret: Servicekontor for AA Danmark, Thorsgade 59, 3.v., 2200 København N Hovedservicerådet (består af 1 repræsentant fra hver Region, Daglig Ledelse og Servicekonferenceformanden) Servicehåndbogen 2012 Arrangement med AA møder og socialt samvær i en weekend i efteråret for hele Danmark. Afholdes på skift af Regioner der tilbyder sig Landsdækkende Informationsudvalg Alkoholiker, der har et ønske om at holde op med at drikke og deltager i AA møde Repræsentanter for Danmark i det nordiske samarbejde Arrangement med AA møder og socialt samvær i en weekend for hele Norden. Afholdes på skift i de nordiske lande Regional enhed (6 regioner på landsplan) Regionsledelse valgt af regionens grupper Servicehåndbogen Servicekonference (årlig konference med delegerede fra regionerne) World Service Organization (Verdens Service Organisationen) World Service Meeting (delegerede fra hele verden) - afholdes i lige årstal Repræsentanter for AA Danmark ved WSM og i samarbejdet på verdensplan Regionshåndbog Syd Side 18 af 19

20 Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere, til at opnå ædruelighed. Copyright The AA Grapevine, Inc. Trykt med tilladelse

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinier er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere