INDHOLD. Regler for føderationen Libertære Socialister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Regler for føderationen Libertære Socialister"

Transkript

1

2 INDHOLD Regler for føderationen Libertære Socialister Vedtaget på LS 3. ordinære kongres Vejle, juni 2011 Libertære Socialister // // libsoc.dk INDLEDNING... 4 REGLERNE: 1 NAVN FORMÅL FØDERATIONENS STRUKTUR MEDLEMSKAB LOKALGRUPPER LYNAFSTEMNING KOORDINATIONSRÅD KONGRES ARBEJDSPOSTER EMNE- OG ARBEJDSGRUPPER ØKONOMI OPLØSNING INTERNATIONAL SAMMENSLUTNING KONTAKT

3 INDLEDNING Den tekst, du sidder med foran dig nu, er Libertære Socialisters regler. Reglerne er et af LS allervigtigste dokumenter, fordi det er heri vores organisations struktur og de rettigheder og pligter, man har som medlem, er beskrevet. LS regler er ikke en uforanderlig grundlov, men et dokument, som er til konstant diskussion, og som løbende kan ændres, således at reglerne bedst muligt svarer til vores behov. Du vil opleve, at LS regler er længere og mere specifikke, end de vedtægter, man normalt finder i foreninger. Dette skyldes, at vi tager organisationens direkte demokrati meget alvorligt. LS regler skal sikre, at medlemmerne har direkte demokratisk styring med alle dele af organisationen og samtlige beslutningsprocesser, og at disse er gennemskuelige for alle. En direkte demokratisk organisationsstruktur er væsentlig mere kompliceret end en hierarkisk organisationsstruktur, og derfor vil den beskrivelse, som findes i LS regler, også være væsentlig længere end almindelige vedtægter. Det er den for at sikre, at medlemmerne har magten over organisationen. Alle de dele af organisationen, som behandles i reglerne, er også til debat og underlagt medlemmernes direkte demokratiske afgørelser derfor beskriver reglerne så meget, som de gør. En anden grund til at vi i LS tager vores interne organisationsstruktur så alvorligt, som vi gør, skal findes i vores ideer om præfiguration. Præfiguration dækker over den simple idé, at vores organisation her og nu bør afspejle det samfund, vi kæmper for. Vi vil derfor i vores egen organisation efterleve vores principper om direkte demokrati, og kæmpe for, at de også bliver gældende i de øvrige bevægelser, vi indgår i. På den måde kan vores organisation ved eksemplets magt vise, at en anden måde at organisere sig på er mulig. Når du begynder at læse reglerne, vil du hurtigt opdage, at et vigtigt begreb i LS er føderalisme. Føderalisme er et organisationsprincip, 4 som står i modsætning til centralismen; et princip som sikrer, at vi kan samarbejde og samtidig fastholde initiativet og magten hos medlemmerne og lokalgrupperne. Den føderalistiske struktur, der er i LS, har forskellige niveauer, hvoraf de vigtigste er: 1) lokalgrupperne, 2) koordinationsrådet og 3) kongressen. Det er i lokalgrupperne, de fleste beslutninger træffes, og derfra organisationens aktiviteter udspringer. Alle medlemmer er tilknyttet en lokalgruppe og har lige stor indflydelse. Koordinationsrådet afholdes én gang om måneden, og alle lokalafdelinger vælger én koordinator til at deltage i dette møde. Koordinationsrådets opgave er at forhandle og redigere de forslag, som er kommet fra lokalgrupper og medlemmer, hvorefter forslagene sendes tilbage til afstemning i lokalgrupperne. Koordinationsrådet er det føderationsorgan, som gør LS i stand til mellem kongresserne at tage løbende beslutninger, som gælder for hele føderationen. Kongressen er det sidste og øverste føderationsorgan. Kongressen afholdes én gang hvert halve år, og alle LS medlemmer deltager. Kongressen er stedet, hvor der tages vigtige overordnede beslutninger på hele føderationens vegne: som f.eks. ændringer af vores politiske platform eller regler, valg af personer til forskellige arbejdsposter og vedtagelse af arbejdsplanen for den kommende periode. Alle medlemmer af LS har således direkte demokratisk indflydelse på alle føderationens beslutninger. Vi håber, at denne korte indledning har givet dig mod på at læse det samlede regelsæt, så du er godt rustet til at deltage aktivt i LS arbejde. Det er vigtigt, at alle medlemmer forstår den måde, LS fungerer på, så hvis du er blot det mindste i tvivl om noget, er det vigtigt at få det afklaret spørg de andre LS ere, eller tag dine spørgsmål med til mødet i din lokale LS-gruppe. 5

4 REGLERNE 1 NAVN Føderationens navn er Libertære Socialister, hvilket forkortes LS. 2 FORMÅL Føderationens formål er at arbejde for de politiske mål, som er beskrevet i LS platformsprogram. 3 FØDERATIONENS STRUKTUR Føderationsmyndighedernes hierarki er: «Kongres samt hastekongres «Koordinationsråd samt hastekoordinationsråd «Lynafstemning «Lokalgrupper «Emne- og arbejdsgrupper Kongresser, koordinationsråd og lynafstemninger benævnes tilsammen føderationsorganer. Føderationen har følgende arbejdsposter (mandathavere), som vælges på kongressen og hvis mandater er beskrevet i 9: «Koordinationssekretær 6 «Føderationskasserer samt to økonomiassistenter føderationskasserer og økonomiassistenter udgør tilsammen økonomiudvalget «Medlemssekretær «International sekretær 4 MEDLEMSKAB Optagelse af medlemmer Den, der ønsker at optages som medlem af LS, skal først opfylde følgende: a) Man skal erklære sig enig i at følge relevante vedtagelser b) Man skal erklære sig villig til udadtil at arbejde for LS politik c) Man skal deltage i tre af organisationens aktiviteter inden for to måneder, fortrinsvis den relevante lokalgruppes møder Optagelse af nye medlemmer sker på lokalgruppemøderne, hvorefter der gives besked til føderationens medlemssekretær og føderationskasserer. Findes der ikke en lokalgruppe i ansøgerens umiddelbare nærhed behandles ansøgningen af koordinationsrådet eller kongressen. Medlemssekretæren er ansvarlig for at nye medlemmer får konto til medlemssiderne og medlemskab i relevante e-post-lister inden for en uge efter at medlemskabet er godkendt. Medlemmet får føderativ stemmeret når den første betaling af 7

5 medlemskontingentet er registreret. Politi og politiskoleelever, samt tjenestegørende militære officerer af højere rang end korporal, kan ikke blive medlemmer. Eksklusion af medlemmer Eksklusion kan kun ske hvis man bryder LS vedtagelser eller forsætligt øver skade på LS materialer eller medlemmer. Kongressen og det eksklusionsbegærede medlems lokalgruppe er eksklusionsdygtige organer. Man begærer et medlem ekskluderet ved at sende en skriftlig eksklusionsbegæring til medlemssekretæren eller ved at fremlægge denne for det eksklusionsbegærede medlems lokalgruppe. Begæringen skal stadfæste hvem begæringen retter sig mod, hvilke(t) brud som er blevet begået og hvem der har sendt begæringen. Begæringen skal også specificere om medlemmet udover eksklusionen, henholdsvis skal miste netstedskontoen og forbydes at møde op på LS offentlige arrangementer. Det eksklusionsdygtige organs medlemssekretær har ansvar for at overlevere begæringen til det eksklusionsbegærede medlem. Medlemmet har ret til at forsvare sig på to måder: skriftligt og mundtligt. Skriftligt forsvar sendes til medlemssekretæren eller lokalgruppen inden to uger fra begæringen er modtaget. Både eksklusionsbegæringen og forsvaret fremlægges for et eksklusionsdygtigt organ. Mundtligt forsvar fordrer personlig fremmøde i det eksklusionsdygtige organ. Både det eksklusionsbegærede medlem og det begærende medlem har ret hvis sagen tillader det til at være anonyme når sagen lægges frem for et eksklusionsdygtigt organ. Når sagens stilling ikke er klar (dvs. at det ikke er åbenbart at det eksklusionsbegærede medlem har begået brud på vedtagelserne) skal 8 der nedsættes en efterforskningskomité. a) Efterforskningskomitéen skal nedsættes på det eksklusionsdygtige organs første møde efter medlemssekretæren har modtaget eksklusionsbegæringen. b) Efterforskningskomitéen skal bestå af fem medlemmer som vælges ved hjælp af tilfældighed. c) Efterforskningskomitéens opgave er at forsøge at kortlægge sagens stilling ved at få fat i relevant information (opsøge vidner, få fat i dokumenter osv.), og at producere en rapport som anbefaler hvad der bør gøres til det eksklusionsdygtige organs møde. Rapporten skal leveres senest fire uger efter komiteen er nedsat. d) Hvis rapporten ikke indeholder bevis som viser at den eksklusions begærede har brudt vedtagelserne skal anbefalingen være henlæggelse af eksklusionsbegæringen. e) Det eksklusionsdygtige organ skal træffe en afgørelse på førstkommende møde efter det har modtaget efterforskningskomitéens rapport. Når et medlem ekskluderes mister det forslags- og stemmeret. Hvis ikke eksklusionen ophæves af et højere eksklusionsdygtigt organ mister den ekskluderede alle medlemsrettigheder (herunder indsigts-, tale-, forslags- og stemmeret i føderationens organer). Et ekskluderet medlem har ret til at anke til et højere eksklusionsdygtigt organ inden to uger fra eksklusionen blev foretaget. Man kan ikke anke hvis man bliver ekskluderet af kongressen. Eksklusion registreres i medlemsregisteret. Den ekskluderede kan ansøge om medlemskab igen efter én kongresperiode. Støttemedlemmer De, der ikke ønsker at deltage aktivt i føderationens lokalgrupper, kan blive støttemedlemmer ved at rette henvendelse til medlemssekretæren. Støttemedlemmer får tilsendt DIREKTE AKTION og lignende føderative udgivelser samt inviteres til at deltage i 9

6 eventuelle lokale aktiviteter, men får ikke stemmeret eller adgang til det interne forum. Støttemedlemmer betaler kontingent til føderationen svarende til bestemmelserne i 11, men omfattes ikke ellers af reglerne, med mindre det nævnes eksplicit. 5 LOKALGRUPPER Medlemskab En lokalgruppe dækker et bestemt geografisk område. Lokalgrupperne er selvstyrende inden for rammerne af føderationens vedtagelser, platformsprogram og regler. Oprettelse Medlemmer kan oprette en lokalgruppe ved at indkalde til et stiftende møde, som vælger lokale mandathavere og vedtager relevante regler. En lokalgruppe skal bestå af mindst tre personer. Lokalgruppens navn skal være Libertære Socialister efterfulgt af navnet på by eller anden geografisk betegnelse. En lokalgruppe er først gyldig, når den har opnået godkendelse af et føderationsorgan. Nedlæggelse Lokalgrupper som ikke følger føderationens vedtagelser eller undlader at sende koordinator til koordinationsrådet tre gange i træk kan på begæring nedlægges af koordinationsrådet eller kongressen. 6 LYNAFSTEMNING Myndighed a) Lynafstemninger er LS øverste myndighed mellem koordinationsrådene. b) Lynafstemninger må ikke indeholde forslag som forudsætter brug af mere end 5000 kroner. Begæring Begæring med originalforslag publiceres på LS interne netsted. Hvis begæringen får støtte af en tiendedel af medlemmerne skal lynafstemningen afholdes. Varsling Når en tiendedel er nået skal begæreren varsle koordinationssekretæren, som inden for 24 timer skal oprette en lynafstemning på LS interne netsted og sende følgende meddelelse ud på LS interne SMS-liste og e-post-liste: En lynafstemning er blevet lagt ud på LS interne netsted. Titlen er: [afstemningens titel]. Fristen for at stemme er tre dage. Afstemning a) Afstemningsfrist Medlemmerne har tre dages frist til at stemme fra meddelelsen om lynafstemningen er blevet sendt. Når et forslag har opnået støtte fra et flertal af alle medlemmer, kan koordinationssekretæren, hvis det er hensigtsmæssigt, vælge at effektuere beslutningen før den formelle afslutning på afstemningen. b) Afstemningsmetode Beslutninger afgøres ved simpelt flertal (50% + 1). Når der er flere 10 11

7 kandidater til en post foretages skriftlig afstemning efter modificeret Borda-metode[1]. Denne metode anvendes også i føderationens øvrige organer, når der skal vælges mellem flere muligheder. c) Stemmelighed 1. Ved stemmelighed første gang bliver der sendt en ny lynafstemning ud. 2. Ved stemmelighed anden gang består den allerede eksisterende beslutning. Hvis der ikke findes en eksisterende beslutning, afgøres afstemningen ved næste koordinationsråd. 7 KOORDINATIONSRÅD Myndighed Koordinationsrådet er LS øverste myndighed mellem kongresserne. Tid og sted Koordinationsrådet skal afholdes én gang om måneden: den første lørdag eller søndag i måneden hvis et føderationsorgan ikke har bestemt andet. Koordinatorerne og koordinationssekretæren fastsætter i samråd detaljerne for tid og sted. Koordinationssekretæren udsender indkaldelser på LS interne netsted. Koordinationsrådet kan foregå over internettet. [1] Hver stemmeberettiget laver en liste med kandidater i prioriteret rækkefølge, dog maksimalt det antal kandidater, der skal vælges mellem. Listerne indsamles, og kandidaterne tildeles point således at første kandidat får n point, anden kandidat n-1 point, tredje n-2 osv., hvor n er antallet af kandidater på sedlen. Den kandidat, der får flest point, vinder, fulgt af kandidaten med næstflest point osv. Stemmelister med flere kandidater, end der skal vælges mellem, samt stemmelister, der ikke lader sig tyde entydigt, kasseres. 12 Deltagelse a) Koordinatorer har pligt til at deltage. Hver lokalgruppe skal til enhver tid have én koordinator og mindst én suppleant. Disse kan frit udskiftes af lokalgruppen efter behov. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter svarende til billigst mulig offentlig transport skal betales af LS føderation. Hvis føderationens økonomi ikke tillader fuld rejserefusion, kan et forudgående koordinationsråd eller lynafstemning vedtage dispensere fra denne regel og indføre en anden midlertidig ordning (f.eks. rejseudligning). Dispensationsmuligheden gælder for alle regler der vedrører rejserefusion. 2. Prioriteret taleret. 3. Forslagsret. 4. Resultatgivende stemmeret. Hver koordinator har tre stemmer. Hvis et minoritetsstandpunkt opnår støtte fra min. 1/3 af medlemmerne i en lokalgruppe, har denne minoritet ret til at binde en af gruppens tre stemmer. b) Mandathavere (koordinationssekretær, føderationskasserer, økonomiassistenter og medlemssekretær) i føderationen har pligt til at deltage, hvis et flertal af koordinatorerne ønsker det. Koordinationssekretær deltager som udgangspunkt i alle koordinationsråd. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter svarende til billigst mulig offentlig transport skal betales af LS føderation. 2. Prioriteret taleret. 3. Forslagsret. 4. Ikke stemmeret. c) Ét medlem fra hver lokalgruppe, udover koordinatoren, har ret til at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter svarende til billigst mulig offentlig transport skal betales af LS føderation. 2. Prioriteret taleret. 3. Forslagsret. 4. Ikke stemmeret. 13

8 d) Øvrige medlemmer har ret til at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter betales ikke af LS føderation. 2. Ikke taleret. 3. Ikke forslagsret. 4. Ikke stemmeret. e) Ikke-medlemmer og øvrige medlemmer har mulighed for at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Deltagelse forudsætter anbefaling fra et medlem, men beslutningen om deltagelse skal godkendes af en lokalgruppe eller koordinationsrådet. Afslag indebærer at man ikke kan deltage på koordinationsrådet. 2. Rejseudgifter betales ikke af LS føderation. 3. Nedprioriteret taleret. 4. Ikke forslagsret. 5. Ikke stemmeret. Indkaldelse a) Første indkaldelse skal indeholde et foreløbigt forslag til program samt aktuelle tidsfrister for fremsættelse af original- og ændringsforslag. Den skal offentliggøres på LS interne netsted to uger før koordinationsrådet. b) Anden indkaldelse skal indeholde det endelige forslag til program med tilhørende sagspapirer. Den skal offentliggøres på LS interne netsted senest 24 timer efter udløbet af fristen for indsendelse af ændringsforslag. Forslag a) Indsendelse af originalforslag Originalforslag skal foreligge syv dage før koordinationsrådet og publiceres på LS interne netsted. Originalforslag som ikke er publiceret syv dage før koordinationsrådet behandles ikke. b) Indsendelse af ændringsforslag 14 Når der er under syv dage igen til et koordinationsråd er det kun muligt at foreslå ændringer til de originalforslag som foreligger. Ændringsforslag skal foreligge fem dage før koordinationsrådet og publiceres på LS interne netsted. Ændringsforslag som ikke er publiceret fem dage før koordinationsrådet behandles ikke. c) Redigering af ændringsforslag Når koordinationsrådet mødes fungerer det som en udvidet redaktion for ændringsforslag og skal gøre følgende: 1. Slå ændringsforslag sammen som anses for kompatible. Hvis forslagsstillerne vælger at opretholde ændringsforslagene i sin oprindelige form forkastes det sammenskrevne ændringsforslag. 2. Fremme kompromisforslag når det er hensigtsmæssigt. 3. Fremme nye forslag, men kun når ny information tilsiger at det er hensigtsmæssigt. 4. Indarbejde de endelige original-, ændrings- og kompromisforslag i papirerne til afstemningen. Beslutningsdygtighed For at koordinationsrådet skal være beslutningsdygtigt skal indkaldelsen godkendes, og minimum halvdelen af koordinatorerne skal være til stede. Afstemning a) Koordinationsrådet Koordinationsrådet stemmer om hvilke original-, ændrings-, og kompromisforslag som skal inkluderes i papirerne til afstemningerne på lokalgruppemøderne. b) Afstemningsmetode i koordinationsrådet: Afstemningerne afgøres ved simpelt flertal (50% + 1). c) Lokalgruppemøderne Lokalgruppemøderne stemmer om forslagene som foreligger i papirerne som koordinationsrådet og koordinationssekretæren 15

9 har forberedt. Fristen for at afgive stemme er syv dage efter koordinationsrådet. d) Afstemningsmetode på lokalgruppemøderne: Afstemningerne afgøres ved simpelt flertal (50% + 1). Hvert medlem i hver lokalgruppe har én stemme. e) Stemmelighed ved afstemning i koordinationsråd og lokalgrupperne 1. Ved stemmelighed første gang bliver der ny diskussion efterfulgt af en ny afstemning. 2. Ved stemmelighed anden gang består den allerede eksisterende beslutning. Hvis der ikke findes en eksisterende beslutning, afgøres afstemningen ved næste kongres. Referat a) Der skal føres både diskussionsreferat og beslutningsreferat. b) Referaterne skal publiceres på LS interne netsted inden tre dage efter koordinationsrådet. c) Referaterne skal behandles på lokalgruppernes førstkommende fællesmøder efter publiceringen. Hastekoordinationsråd a) Begæring Begæring med originalforslag publiceres på LS interne netsted. Hvis begæringen får støtte af en tiendedel af medlemmerne skal hastekoordinationsrådet afholdes. b) Varsling Når en tiendedel er nået skal begæreren varsle koordinationssekretæren, som inden for 24 timer skal sende følgende meddelelse ud på LS interne SMS-liste, e-post-liste og netsted: LS skal afholde hastekoordinationsråd om en uge. Indkaldelsen kommer i løbet af 24 timer. Se LS interne netsted. c) Indkaldelse Indkaldelsen skal indeholde et endeligt forslag til program med tilhørende sagspapirer, samt information om tid og sted. Den skal sendes via LS interne e-post-liste og netsted inden for 24 timer efter medlemmerne er blevet varslet. d) Forslag Hastekoordinationsrådet behandler kun originalforslag e) Tid og sted Hastekoordinationsrådet skal foregå en uge efter medlemmerne er blevet varslet. Koordinationssekretæren fastsætter detaljerne for tid og sted i samråd med koordinatorerne. f) Afstemningsfrist Lokalgruppernes frist for at afgive stemmer er en uge efter hastekoordinationsrådet. g) Referatfrist Referaterne skal publiceres på LS interne netsted inden for 24 timer efter koordinationsrådet. h) Øvrige regler Hastekoordinationsrådet deler følgende regler med andre koordinationsråd: 1. Myndighed 2. Deltagelse 3. Beslutningsdygtighed 4. Afstemning 5. Referat (bortset fra at referenternes frist er 24 timer i stedet for tre dage) 16 17

10 8 KONGRES Myndighed a) Kongressen er LS øverste myndighed. b) Det er kun kongressen som kan ændre føderationens navn, logo, regler, platform, arbejdsplan, samarbejdsaftaler, strategipapirer og budget. Tid og sted Kongressen skal afholdes to gange årligt: forår og efterår. Den skal foregå over en weekend (lørdag og søndag). Koordinationsrådet fastsætter detaljerne for tid og sted. Deltagelse a) Medlemmer har ret til at deltage og mandathaverne i føderationen har pligt til at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter udlignes på alle kongresdeltagere, medmindre andet (f.eks. rejserefusion) vedtages af et føderationsorgan. Rejseudgifter svarende til billigst mulig offentlig ud- og hjemtransport kan indgå i rejseudligningsordningen. 2. Prioriteret taleret. 3. Forslagsret. 4. Resultatgivende stemmeret. b) Ikke-medlemmer har mulighed for at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Deltagelse forudsætter anbefaling fra et medlem, men beslutningen om deltagelse skal godkendes af en lokalgruppe, koordinationsrådet eller kongressen. Afslag indebærer at man ikke kan deltage på kongressen. 2. Rejseudgifter betales ikke af LS føderation. 3. Nedprioriteret taleret. 4. Ikke forslagsret. 5. Ikke stemmeret. 18 Indkaldelse a) Første indkaldelse skal indeholde et foreløbigt forslag til program. Det skal sendes via LS interne e-post-liste og publiceres på LS interne netsted fire uger før kongressen. b) Anden indkaldelse skal indeholde det endelige forslag til program med tilhørende sagspapirer. Den skal sendes via LS interne e-post-liste og publiceres på LS interne netsted senest 24 timer efter udløbet af fristen for indsendelse af ændringsforslag. Forslag a) Indsendelse af originalforslag Originalforslag skal foreligge to uger før kongressen. Originalforslag skal publiceres på LS interne netsted. Originalforslag som ikke er publiceret to uger før kongressen behandles ikke. b) Indsendelse af ændringsforslag Ændringsforslag skal foreligge en uge før kongressen. Ændringsforslag skal publiceres på LS interne netsted. Ændringsforslag som ikke er publiceret en uge før kongressen behandles ikke. c) Indsendelse af ændringsforslag til ændringsforslag Ændringsforslag til ændringsforslag kan fremsættes frem til og på selve kongressen. Ændringerne skal fremmes skriftligt til redaktionskomite, der vælges på kongressen. d) Redaktionskomité På kongressen nedsættes der en redaktionskomité, som har følgende opgaver: 1. Slå ændringsforslag sammen som anses for kompatible. Hvis forslagsstillerne vælger at opretholde ændringsforslagene i deres oprindelige form forkastes det sammenskrevne ændringsforslag. 2. Fremme kompromisforslag når det er hensigtsmæssigt. 3. Indarbejde de endelige original-, ændrings- og kompromisforslag i 19

11 papirerne til afstemningen. Beslutningsdygtighed For at kongressen skal være beslutningsdygtig skal indkaldelsen godkendes, og der skal være flere medlemmer til stede end medlemmer, der har meldt afbud. Afstemning a) Afstemningsmetode Beslutninger afgøres ved simpelt flertal (50% + 1). Skriftlig/hemmelig afstemning anvendes, når det begæres af blot én af mødedeltagerne. b) Stemmelighed 1. Ved stemmelighed første gang bliver der ny diskussion efterfulgt af en ny afstemning. 2. Ved stemmelighed anden gang falder forslaget. c) Ikrafttrædelse Ændringer i regler træder i kraft efter kongressens afslutning, dog sådan at der på kongressen tages højde for ændringer, der forudsætter kongresvedtag gældende for den følgende kongresperiode. Referat a) Der skal føres både diskussionsreferat og beslutningsreferat. b) Referaterne skal publiceres på LS interne netsted inden for en uge efter kongressen. c) Referaterne skal behandles på lokalgruppernes førstkommende fællesmøder efter publiceringen og derefter på det førstkommende koordinationsråd. 20 Hastekongres a) Begæring Begæring med originalforslag publiceres på LS interne netsted. Hvis begæringen får støtte af en femtedel af medlemmerne skal hastekongressen afholdes. b) Varsling Når en femtedel er nået skal begæreren varsle koordinationssekretæren, som inden for 24 timer skal sende følgende meddelelse ud på LS interne SMS-liste, e-post-liste og netsted: LS skal afholde hastekoordinationsråd om fem uger. Indkaldelsen kommer i løbet af en uge. Se LS interne netsted. c) Indkaldelse Indkaldelsen skal indeholde det endelige forslag til program med tilhørende sagspapirer, samt information om tid, sted, tilmelding og logi. Den skal sendes via LS interne e-post-liste og netsted inden for en uge efter, medlemmerne er blevet varslet. d) Tid og sted Hastekongressen skal foregå over en weekend (lørdag og søndag) mellem to og fire uger efter indkaldelsen. Koordinationssekretæren fastsætter detaljerne for tid og sted i samråd med lokalgrupperne. e) Program Hastekongressen skal åbnes som almindelige kongresser. Det øvrige program indeholder i udgangspunktet kun diskussion af og afstemning om indkomne originalforslag. f) Øvrige regler Hastekongressen deler følgende regler med andre kongresser: 1. Myndighed 2. Deltagelse 3. Indsendelse og redigering af ændringsforslag 21

12 4. Beslutningsdygtighed 5. Afstemning 6. Referat 9 ARBEJDSPOSTER Valg af mandathavere til føderationens arbejdsposter sker på følgende måde: Mandathavere godkendes ved simpelt flertal (50% + 1). Skriftlig/hemmelig afstemning anvendes, når det begæres af blot én af kongresdeltagerne. Koordinationssekretær Koordinationssekretær vælges på hver kongres. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være koordinationssekretær i mere end to ordinær kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være koordinationssekretær i samlet fire kongresperioder i løbet af tolv kongresperioder. b) Opgaver Koordinationssekretær har ansvar for følgende opgaver: 1. At facilitere afholdelsen af lynafstemninger, koordinationsråd, hastekoordinationsråd, kongresser og hastekongresser, herunder: «Udsendelse af varsler og indkaldelser. «Samle original- og ændringsforslag og gøre disse tilgængelige på LS interne netsted inden for de gældende tidsfrister. «Skaffe evt. lokaler. «Tilbyde at skrive referat i forbindelse med koordinationsråd. «Udsende koordinationsrådets endelige forslag til afstemningen i lokalgrupperne. «Indsamle resultaterne fra afstemningerne i lokalgrupperne og 22 opsummere og publicere dem på LS interne netsted. «Publicere referater på LS interne netsted og sørge for at tidsfristerne i den forbindelse bliver overholdt. 2. At tjekke føderationens kontaktmail regelmæssigt og informere medlemmerne om henvendelser af almen interesse samt at besvare mails stilet til føderationen, om nødvendigt efter konsultation med medlemmerne. 3. Aflægge beretning til kongressen og eventuelt koordinationsrådet hvis det kræves. 4. Være mentor for den næste koordinationssekretær, herunder: «Være tilgængelig for at svare på spørgsmål som den næste koordinationssekretær ønsker at stille. «Fungere som koordinationssekretær når den næste koordinationssekretær forhindres eller får mandatet inddraget. Medlemssekretær Medlemssekretær vælges på hver kongres. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være medlemssekretær i mere end to ordinær kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være medlemssekretær i samlet fire kongresperioder i løbet af tolv kongresperioder. b) Opgaver Medlemssekretæren har ansvar for følgende opgaver: 1. Være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål potentielle og nye medlemmer måtte have. 2. Give nye medlemmer konto til medlemssiderne og medlemskab i relevante e-post-lister inden for en uge efter at medlemskabet er godkendt. 3. Behandle eksklusionsbegæringer i henhold til medlemskabsparagraffen. 23

13 4. Holde medlemsregisteret ajourført og oplyse om lokalafdelingernes stemmevægt forud for koordinationsrådsafstemninger. 5. Aflægge beretning til kongressen og eventuelt koordinationsrådet hvis det kræves. 6. Være mentor for den næste medlemssekretær, herunder: «Være tilgængelig for at svare på spørgsmål som den næste medlemssekretær ønsker at stille. «Fungere som medlemssekretær når den næste medlemssekretær forhindres eller får mandatet inddraget. Føderationskasserer Føderationskasserer vælges på hver kongres, og tegner organisationen. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være føderationskasserer i mere end fire ordinære kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være føderationskasserer i samlet fire kongresperioder i løbet af tolv kongresperioder. b) Opgaver Føderationskassereren har ansvar for følgende opgaver: 1. Føre løbende regnskab samt bogføre indtægter og udgifter. 2. Udbetale beløb, der er godkendt af økonomiudvalget. 3. Udarbejdelse af de månedlige økonomirapporter, som beskrevet i Aflægge regnskab og beretning for den forløbne kongresperiode ved kongressen. 5. Stille forslag til et årsbudget ved kongressen. 6. Dokumentere bogføringen løbende over for økonomiassistenterne. 7. Oplyse saldoer inden for en uge efter anmodning fra et medlem. 8. Fremlægge og opklare det løbende regnskab for koordinationsrådet, hvis en koordinator ønsker det. 9. Være mentor for den næste føderationskasserer i kongresperioden efter sin fratrædelse, herunder: 24 «Være tilgængelig for at svare på spørgsmål som den næste føderationskasserer ønsker at stille. «Assistere den næste føderationskasserer i at få kendskab til arbejdsgange og procedurer samt regnskabets poster. Økonomiassistent To økonomiassistenter vælges på hver kongres. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være økonomiassistent i mere end to ordinære kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være økonomiassistent to gange i løbet af seks kongresperioder. b) Opgaver Økonomiassistenterne assisterer og kontrollerer føderationskassereren i dennes opgaver: 1. Kontrollere at føderationskassererens bogføring af indtægter og udgifter er korrekte. 2. Assistere føderationskassereren i udarbejdelsen af de månedlige økonomirapporter samt regnskab og beretning ved kongressen. 3. Udfylde føderationskassererens opgaver midlertidigt, hvis denne er forhindret i at løse sine opgaver, eller hvis dennes mandat inddrages. International sekretær Den internationale sekretær vælges på hver kongres. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være international sekretær i mere end fire ordinære kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være international sekretær i samlet fire kongresperioder i løbet af tolv kongresperioder. 25

14 b) Opgaver Den internationale sekretær har ansvar for følgende opgaver: 1. Repræsentere LS i Anarkismo-samarbejdet som repræsentant i Anarkismos Internationale Koordinationskomité og Anarkismos Europæiske Koordinationskomité og ved at deltage i Redaktionsgruppen for Anarkismo.net og Moderatorgruppen for ABC. I dette arbejde skal den internationale sekretær følge disse retningslinjer: «Den international sekretær kan godkende ukontroversielle Anarkismo-udtalelser på vegne af LS og stemme om godkendelse og placering af artikler på Anarkismo.net uden først at konsultere føderationen. «Beslutninger, som international sekretær anser for at være kontroversielle, skal tages op på LS interne forum og sendes til afstemning i føderationen. «Den internationale sekretær har pligt til at meddele føderationen om alle stemmeafgivelser, vigtige diskussioner og den generelle udvikling i Anarkismo. Dette sker løbende og i opsummerende ugerapporter. «Hvis nogen i LS er uenig i en stemmeafgivelse, kan vedkommende sende beslutningen til afstemning i føderationen, og den internationale sekretær skal i dette tilfælde trække sin stemme tilbage, indtil der foreligger et resultat fra føderationen. I forbindelse med fysiske møder og konferencer i Anarkismo repræsenteres LS af den internationale sekretær. Hvis den internationale sekretær er forhindret i fremmøde vælger føderationen en suppleant. 2. Varetage LS internationale relationer, herunder at udsende invitationer til udenlandske observatører og svare på lignende henvendelser til LS. 3. Aflægge beretning til kongressen og eventuelt koordinationsrådet hvis det kræves. 4. Være mentor for den næste internationale sekretær, herunder: 26 «Være tilgængelig for at svare på spørgsmål som den næste internationale sekretær ønsker at stille. «Fungere som international sekretær når den næste internationale sekretær forhindres eller får mandatet inddraget. 10 EMNE- OG ARBEJDSGRUPPER a) Emne- og arbejdsgrupper arbejder med et bestemt politisk emne (emnegrupper) eller et bestemt praktisk område (arbejdsgrupper). b) Emne- og arbejdsgrupper hedder LS <emne>gruppe eller LS <arbejds>gruppe. c) Emne- og arbejdsgrupper kan oprettes af alle medlemmer. d) Emne- og arbejdsgrupper er åbne for alle medlemmer, men ikkemedlemmer kan inviteres til at deltage. e) Emne- og arbejdsgrupper kan godkendes af et føderationsorgan. En godkendelse indebærer at gruppen handler i tråd med LS platform og eventuelle strategidokumenter. Godkendte emnegrupper kan nedlægges af et føderationsorgan. f) Godkendte emne- og arbejdsgrupper kan på vegne af føderationen udsende udtalelser (emnegrupper) eller udføre praktiske opgaver (arbejdsgrupper), men bør afstå fra udtalelser og arbejdsopgaver som efter deres skøn kan vække kontroverser i føderationen. g) Emne- og arbejdsgrupper kan indvilliges rejserefusion efter ansøgning til et føderationsorgan. 11 ØKONOMI Generelle bestemmelser a) LS grupper er selvstændige økonomiske enheder. Der påhviler ikke føderationen nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler føderationens lokalgrupper og medlemmer. b) LS er en selvstændig økonomisk enhed. Der påhviler ikke 27

15 føderationens lokalgrupper og medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler føderationen. Økonomirapporten Økonomirapporten er en månedlig rapport, der skal lægges ud på LS interne netsted tre dage før fristen for indsendelse af originalforslag til hvert koordinationsråd. Den skal som minimum indeholde følgende: 1. Beretning for den forløbne måned 2. Oversigt over den forløbne måneds indtægter og udgifter 3. Foreløbigt regnskab for indeværende kongresperiode, sammenholdt med budgettet for kongresperioden 4. Medlemstal fordelt på kontingentsatser 5. Kontaktoplysninger på økonomiudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalget udgøres af føderationskassereren og de to økonomiassistenter. Økonomiudvalget kommunikerer løbende for at løse følgende opgaver kollektivt: 1. Indkræve kontingenter og andre udeståender. 2. Godkende udbetalinger, der er i overensstemmelse med reglerne. 3. Udbetale de beløb til faste udgifter, der fremgår af budgettet. 4. Behandle og godkende økonomirapporter, regnskaber og beretninger. 5. Behandle ansøgninger om udsættelse, reduktion eller ophør af kontingentindbetaling. 6. Oplyse medlemssekretæren om manglende kontingentindbetalinger. Kontingent Kongressen fastsætter LS kontingentsatser. Ændringer af kontingentsatserne har ikke tilbagevirkende kraft. Lokalgrupperne kan frit fastsætte lokale kontingentsatser. Følgende regler gælder kun for føderationskontingentet. a) Indbetaling Føderationskasserer fastsætter sammen med det enkelte medlem intervallet for kontingentindbetaling som kan ske månedligt eller halvårligt. Kontingentindbetalingen sker til føderationens fælles konto. b) Manglende kontingentindbetaling 1. Efter en måneds forsinkelse udsender økonomiudvalget en skriftlig påmindelse, og medlemssekretæren underrettes. 2. Efter fem måneders forsinkelse ophører medlemskabet. Medlemssekretæren og lokalgruppen underrettes. Ønsker man derefter at blive medlem igen kan man stemmes direkte ind på et lokalgruppemøde. Satser Satserne er baseret på halvårlige minimumsbeløb. a) Personer uden indkomst De, som ikke har nogen indkomst, skal betale 100 kr. i kontingent. b) Elever og studerende De, som er under uddannelse (inkluderet normeret læretid for lærlinge), skal betale 150 kr. i kontingent. c) Arbejdssælgere De, som er i arbejde og ikke falder ind under anden kategori, skal betale 300 kr. i kontingent. d) Arbejdsløse 1. Arbejdsløse på kontanthjælp skal betale 150 kr. i kontingent. 2. Arbejdsløse på dagpenge skal betale 250 kr. i kontingent. e) Fradrag for forsørgere 1. Man får et kontingentfradrag på 50% pr. person, man forsørger alene. Fradraget udregnes på ny for hver person. 2. Man får et kontingentfradrag på 25% pr. person, man forsørger 28 29

16 sammen med en anden person. Fradraget udregnes på ny for hver person. Undtagelse fra kontingentkravet Man kan ansøge om udsættelse, reduktion eller ophør af kontingentindbetalingen. Ansøgningen skal rettes til føderationskassereren og skal redegøre for, hvad årsagen til den manglende betalingsevne er, samt hvornår man evt. forventes at have genvundet betalingsevnen. Afgørelsen træffes af det samlede økonomiudvalg. 12 OPLØSNING a) Opløsning af føderationen kan kun ske på en kongres ved to tredjedeles flertal. b) Føderationens formue deles i tilfælde af opløsning ligeligt mellem Motmakt og Syndikalistiska Ungdomsförbundet. c) Opløsning kan ikke finde sted, hvis der har været ændring i paragraf 8 og 12 inden for de seneste seks måneder. INTERNATIONAL SAMMENSLUTNING Libertære Socialister har tilsluttet sig Anarkismo-erklæringen og arbejder sammen med de øvrige organisationer i dette globale netværk. Netværkets aktiviteter består bl.a. i at afholde internationale konferencer, lave globale og regionale kampagner og samarbejde om driften af webportalen anarkismo.net KONTAKT OS Føderationen Libertære Socialister: «Aalborg: «København: «Østjylland: 30

17

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere