INDHOLD. Regler for føderationen Libertære Socialister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Regler for føderationen Libertære Socialister"

Transkript

1

2 INDHOLD Regler for føderationen Libertære Socialister Vedtaget på LS 3. ordinære kongres Vejle, juni 2011 Libertære Socialister // // libsoc.dk INDLEDNING... 4 REGLERNE: 1 NAVN FORMÅL FØDERATIONENS STRUKTUR MEDLEMSKAB LOKALGRUPPER LYNAFSTEMNING KOORDINATIONSRÅD KONGRES ARBEJDSPOSTER EMNE- OG ARBEJDSGRUPPER ØKONOMI OPLØSNING INTERNATIONAL SAMMENSLUTNING KONTAKT

3 INDLEDNING Den tekst, du sidder med foran dig nu, er Libertære Socialisters regler. Reglerne er et af LS allervigtigste dokumenter, fordi det er heri vores organisations struktur og de rettigheder og pligter, man har som medlem, er beskrevet. LS regler er ikke en uforanderlig grundlov, men et dokument, som er til konstant diskussion, og som løbende kan ændres, således at reglerne bedst muligt svarer til vores behov. Du vil opleve, at LS regler er længere og mere specifikke, end de vedtægter, man normalt finder i foreninger. Dette skyldes, at vi tager organisationens direkte demokrati meget alvorligt. LS regler skal sikre, at medlemmerne har direkte demokratisk styring med alle dele af organisationen og samtlige beslutningsprocesser, og at disse er gennemskuelige for alle. En direkte demokratisk organisationsstruktur er væsentlig mere kompliceret end en hierarkisk organisationsstruktur, og derfor vil den beskrivelse, som findes i LS regler, også være væsentlig længere end almindelige vedtægter. Det er den for at sikre, at medlemmerne har magten over organisationen. Alle de dele af organisationen, som behandles i reglerne, er også til debat og underlagt medlemmernes direkte demokratiske afgørelser derfor beskriver reglerne så meget, som de gør. En anden grund til at vi i LS tager vores interne organisationsstruktur så alvorligt, som vi gør, skal findes i vores ideer om præfiguration. Præfiguration dækker over den simple idé, at vores organisation her og nu bør afspejle det samfund, vi kæmper for. Vi vil derfor i vores egen organisation efterleve vores principper om direkte demokrati, og kæmpe for, at de også bliver gældende i de øvrige bevægelser, vi indgår i. På den måde kan vores organisation ved eksemplets magt vise, at en anden måde at organisere sig på er mulig. Når du begynder at læse reglerne, vil du hurtigt opdage, at et vigtigt begreb i LS er føderalisme. Føderalisme er et organisationsprincip, 4 som står i modsætning til centralismen; et princip som sikrer, at vi kan samarbejde og samtidig fastholde initiativet og magten hos medlemmerne og lokalgrupperne. Den føderalistiske struktur, der er i LS, har forskellige niveauer, hvoraf de vigtigste er: 1) lokalgrupperne, 2) koordinationsrådet og 3) kongressen. Det er i lokalgrupperne, de fleste beslutninger træffes, og derfra organisationens aktiviteter udspringer. Alle medlemmer er tilknyttet en lokalgruppe og har lige stor indflydelse. Koordinationsrådet afholdes én gang om måneden, og alle lokalafdelinger vælger én koordinator til at deltage i dette møde. Koordinationsrådets opgave er at forhandle og redigere de forslag, som er kommet fra lokalgrupper og medlemmer, hvorefter forslagene sendes tilbage til afstemning i lokalgrupperne. Koordinationsrådet er det føderationsorgan, som gør LS i stand til mellem kongresserne at tage løbende beslutninger, som gælder for hele føderationen. Kongressen er det sidste og øverste føderationsorgan. Kongressen afholdes én gang hvert halve år, og alle LS medlemmer deltager. Kongressen er stedet, hvor der tages vigtige overordnede beslutninger på hele føderationens vegne: som f.eks. ændringer af vores politiske platform eller regler, valg af personer til forskellige arbejdsposter og vedtagelse af arbejdsplanen for den kommende periode. Alle medlemmer af LS har således direkte demokratisk indflydelse på alle føderationens beslutninger. Vi håber, at denne korte indledning har givet dig mod på at læse det samlede regelsæt, så du er godt rustet til at deltage aktivt i LS arbejde. Det er vigtigt, at alle medlemmer forstår den måde, LS fungerer på, så hvis du er blot det mindste i tvivl om noget, er det vigtigt at få det afklaret spørg de andre LS ere, eller tag dine spørgsmål med til mødet i din lokale LS-gruppe. 5

4 REGLERNE 1 NAVN Føderationens navn er Libertære Socialister, hvilket forkortes LS. 2 FORMÅL Føderationens formål er at arbejde for de politiske mål, som er beskrevet i LS platformsprogram. 3 FØDERATIONENS STRUKTUR Føderationsmyndighedernes hierarki er: «Kongres samt hastekongres «Koordinationsråd samt hastekoordinationsråd «Lynafstemning «Lokalgrupper «Emne- og arbejdsgrupper Kongresser, koordinationsråd og lynafstemninger benævnes tilsammen føderationsorganer. Føderationen har følgende arbejdsposter (mandathavere), som vælges på kongressen og hvis mandater er beskrevet i 9: «Koordinationssekretær 6 «Føderationskasserer samt to økonomiassistenter føderationskasserer og økonomiassistenter udgør tilsammen økonomiudvalget «Medlemssekretær «International sekretær 4 MEDLEMSKAB Optagelse af medlemmer Den, der ønsker at optages som medlem af LS, skal først opfylde følgende: a) Man skal erklære sig enig i at følge relevante vedtagelser b) Man skal erklære sig villig til udadtil at arbejde for LS politik c) Man skal deltage i tre af organisationens aktiviteter inden for to måneder, fortrinsvis den relevante lokalgruppes møder Optagelse af nye medlemmer sker på lokalgruppemøderne, hvorefter der gives besked til føderationens medlemssekretær og føderationskasserer. Findes der ikke en lokalgruppe i ansøgerens umiddelbare nærhed behandles ansøgningen af koordinationsrådet eller kongressen. Medlemssekretæren er ansvarlig for at nye medlemmer får konto til medlemssiderne og medlemskab i relevante e-post-lister inden for en uge efter at medlemskabet er godkendt. Medlemmet får føderativ stemmeret når den første betaling af 7

5 medlemskontingentet er registreret. Politi og politiskoleelever, samt tjenestegørende militære officerer af højere rang end korporal, kan ikke blive medlemmer. Eksklusion af medlemmer Eksklusion kan kun ske hvis man bryder LS vedtagelser eller forsætligt øver skade på LS materialer eller medlemmer. Kongressen og det eksklusionsbegærede medlems lokalgruppe er eksklusionsdygtige organer. Man begærer et medlem ekskluderet ved at sende en skriftlig eksklusionsbegæring til medlemssekretæren eller ved at fremlægge denne for det eksklusionsbegærede medlems lokalgruppe. Begæringen skal stadfæste hvem begæringen retter sig mod, hvilke(t) brud som er blevet begået og hvem der har sendt begæringen. Begæringen skal også specificere om medlemmet udover eksklusionen, henholdsvis skal miste netstedskontoen og forbydes at møde op på LS offentlige arrangementer. Det eksklusionsdygtige organs medlemssekretær har ansvar for at overlevere begæringen til det eksklusionsbegærede medlem. Medlemmet har ret til at forsvare sig på to måder: skriftligt og mundtligt. Skriftligt forsvar sendes til medlemssekretæren eller lokalgruppen inden to uger fra begæringen er modtaget. Både eksklusionsbegæringen og forsvaret fremlægges for et eksklusionsdygtigt organ. Mundtligt forsvar fordrer personlig fremmøde i det eksklusionsdygtige organ. Både det eksklusionsbegærede medlem og det begærende medlem har ret hvis sagen tillader det til at være anonyme når sagen lægges frem for et eksklusionsdygtigt organ. Når sagens stilling ikke er klar (dvs. at det ikke er åbenbart at det eksklusionsbegærede medlem har begået brud på vedtagelserne) skal 8 der nedsættes en efterforskningskomité. a) Efterforskningskomitéen skal nedsættes på det eksklusionsdygtige organs første møde efter medlemssekretæren har modtaget eksklusionsbegæringen. b) Efterforskningskomitéen skal bestå af fem medlemmer som vælges ved hjælp af tilfældighed. c) Efterforskningskomitéens opgave er at forsøge at kortlægge sagens stilling ved at få fat i relevant information (opsøge vidner, få fat i dokumenter osv.), og at producere en rapport som anbefaler hvad der bør gøres til det eksklusionsdygtige organs møde. Rapporten skal leveres senest fire uger efter komiteen er nedsat. d) Hvis rapporten ikke indeholder bevis som viser at den eksklusions begærede har brudt vedtagelserne skal anbefalingen være henlæggelse af eksklusionsbegæringen. e) Det eksklusionsdygtige organ skal træffe en afgørelse på førstkommende møde efter det har modtaget efterforskningskomitéens rapport. Når et medlem ekskluderes mister det forslags- og stemmeret. Hvis ikke eksklusionen ophæves af et højere eksklusionsdygtigt organ mister den ekskluderede alle medlemsrettigheder (herunder indsigts-, tale-, forslags- og stemmeret i føderationens organer). Et ekskluderet medlem har ret til at anke til et højere eksklusionsdygtigt organ inden to uger fra eksklusionen blev foretaget. Man kan ikke anke hvis man bliver ekskluderet af kongressen. Eksklusion registreres i medlemsregisteret. Den ekskluderede kan ansøge om medlemskab igen efter én kongresperiode. Støttemedlemmer De, der ikke ønsker at deltage aktivt i føderationens lokalgrupper, kan blive støttemedlemmer ved at rette henvendelse til medlemssekretæren. Støttemedlemmer får tilsendt DIREKTE AKTION og lignende føderative udgivelser samt inviteres til at deltage i 9

6 eventuelle lokale aktiviteter, men får ikke stemmeret eller adgang til det interne forum. Støttemedlemmer betaler kontingent til føderationen svarende til bestemmelserne i 11, men omfattes ikke ellers af reglerne, med mindre det nævnes eksplicit. 5 LOKALGRUPPER Medlemskab En lokalgruppe dækker et bestemt geografisk område. Lokalgrupperne er selvstyrende inden for rammerne af føderationens vedtagelser, platformsprogram og regler. Oprettelse Medlemmer kan oprette en lokalgruppe ved at indkalde til et stiftende møde, som vælger lokale mandathavere og vedtager relevante regler. En lokalgruppe skal bestå af mindst tre personer. Lokalgruppens navn skal være Libertære Socialister efterfulgt af navnet på by eller anden geografisk betegnelse. En lokalgruppe er først gyldig, når den har opnået godkendelse af et føderationsorgan. Nedlæggelse Lokalgrupper som ikke følger føderationens vedtagelser eller undlader at sende koordinator til koordinationsrådet tre gange i træk kan på begæring nedlægges af koordinationsrådet eller kongressen. 6 LYNAFSTEMNING Myndighed a) Lynafstemninger er LS øverste myndighed mellem koordinationsrådene. b) Lynafstemninger må ikke indeholde forslag som forudsætter brug af mere end 5000 kroner. Begæring Begæring med originalforslag publiceres på LS interne netsted. Hvis begæringen får støtte af en tiendedel af medlemmerne skal lynafstemningen afholdes. Varsling Når en tiendedel er nået skal begæreren varsle koordinationssekretæren, som inden for 24 timer skal oprette en lynafstemning på LS interne netsted og sende følgende meddelelse ud på LS interne SMS-liste og e-post-liste: En lynafstemning er blevet lagt ud på LS interne netsted. Titlen er: [afstemningens titel]. Fristen for at stemme er tre dage. Afstemning a) Afstemningsfrist Medlemmerne har tre dages frist til at stemme fra meddelelsen om lynafstemningen er blevet sendt. Når et forslag har opnået støtte fra et flertal af alle medlemmer, kan koordinationssekretæren, hvis det er hensigtsmæssigt, vælge at effektuere beslutningen før den formelle afslutning på afstemningen. b) Afstemningsmetode Beslutninger afgøres ved simpelt flertal (50% + 1). Når der er flere 10 11

7 kandidater til en post foretages skriftlig afstemning efter modificeret Borda-metode[1]. Denne metode anvendes også i føderationens øvrige organer, når der skal vælges mellem flere muligheder. c) Stemmelighed 1. Ved stemmelighed første gang bliver der sendt en ny lynafstemning ud. 2. Ved stemmelighed anden gang består den allerede eksisterende beslutning. Hvis der ikke findes en eksisterende beslutning, afgøres afstemningen ved næste koordinationsråd. 7 KOORDINATIONSRÅD Myndighed Koordinationsrådet er LS øverste myndighed mellem kongresserne. Tid og sted Koordinationsrådet skal afholdes én gang om måneden: den første lørdag eller søndag i måneden hvis et føderationsorgan ikke har bestemt andet. Koordinatorerne og koordinationssekretæren fastsætter i samråd detaljerne for tid og sted. Koordinationssekretæren udsender indkaldelser på LS interne netsted. Koordinationsrådet kan foregå over internettet. [1] Hver stemmeberettiget laver en liste med kandidater i prioriteret rækkefølge, dog maksimalt det antal kandidater, der skal vælges mellem. Listerne indsamles, og kandidaterne tildeles point således at første kandidat får n point, anden kandidat n-1 point, tredje n-2 osv., hvor n er antallet af kandidater på sedlen. Den kandidat, der får flest point, vinder, fulgt af kandidaten med næstflest point osv. Stemmelister med flere kandidater, end der skal vælges mellem, samt stemmelister, der ikke lader sig tyde entydigt, kasseres. 12 Deltagelse a) Koordinatorer har pligt til at deltage. Hver lokalgruppe skal til enhver tid have én koordinator og mindst én suppleant. Disse kan frit udskiftes af lokalgruppen efter behov. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter svarende til billigst mulig offentlig transport skal betales af LS føderation. Hvis føderationens økonomi ikke tillader fuld rejserefusion, kan et forudgående koordinationsråd eller lynafstemning vedtage dispensere fra denne regel og indføre en anden midlertidig ordning (f.eks. rejseudligning). Dispensationsmuligheden gælder for alle regler der vedrører rejserefusion. 2. Prioriteret taleret. 3. Forslagsret. 4. Resultatgivende stemmeret. Hver koordinator har tre stemmer. Hvis et minoritetsstandpunkt opnår støtte fra min. 1/3 af medlemmerne i en lokalgruppe, har denne minoritet ret til at binde en af gruppens tre stemmer. b) Mandathavere (koordinationssekretær, føderationskasserer, økonomiassistenter og medlemssekretær) i føderationen har pligt til at deltage, hvis et flertal af koordinatorerne ønsker det. Koordinationssekretær deltager som udgangspunkt i alle koordinationsråd. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter svarende til billigst mulig offentlig transport skal betales af LS føderation. 2. Prioriteret taleret. 3. Forslagsret. 4. Ikke stemmeret. c) Ét medlem fra hver lokalgruppe, udover koordinatoren, har ret til at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter svarende til billigst mulig offentlig transport skal betales af LS føderation. 2. Prioriteret taleret. 3. Forslagsret. 4. Ikke stemmeret. 13

8 d) Øvrige medlemmer har ret til at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter betales ikke af LS føderation. 2. Ikke taleret. 3. Ikke forslagsret. 4. Ikke stemmeret. e) Ikke-medlemmer og øvrige medlemmer har mulighed for at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Deltagelse forudsætter anbefaling fra et medlem, men beslutningen om deltagelse skal godkendes af en lokalgruppe eller koordinationsrådet. Afslag indebærer at man ikke kan deltage på koordinationsrådet. 2. Rejseudgifter betales ikke af LS føderation. 3. Nedprioriteret taleret. 4. Ikke forslagsret. 5. Ikke stemmeret. Indkaldelse a) Første indkaldelse skal indeholde et foreløbigt forslag til program samt aktuelle tidsfrister for fremsættelse af original- og ændringsforslag. Den skal offentliggøres på LS interne netsted to uger før koordinationsrådet. b) Anden indkaldelse skal indeholde det endelige forslag til program med tilhørende sagspapirer. Den skal offentliggøres på LS interne netsted senest 24 timer efter udløbet af fristen for indsendelse af ændringsforslag. Forslag a) Indsendelse af originalforslag Originalforslag skal foreligge syv dage før koordinationsrådet og publiceres på LS interne netsted. Originalforslag som ikke er publiceret syv dage før koordinationsrådet behandles ikke. b) Indsendelse af ændringsforslag 14 Når der er under syv dage igen til et koordinationsråd er det kun muligt at foreslå ændringer til de originalforslag som foreligger. Ændringsforslag skal foreligge fem dage før koordinationsrådet og publiceres på LS interne netsted. Ændringsforslag som ikke er publiceret fem dage før koordinationsrådet behandles ikke. c) Redigering af ændringsforslag Når koordinationsrådet mødes fungerer det som en udvidet redaktion for ændringsforslag og skal gøre følgende: 1. Slå ændringsforslag sammen som anses for kompatible. Hvis forslagsstillerne vælger at opretholde ændringsforslagene i sin oprindelige form forkastes det sammenskrevne ændringsforslag. 2. Fremme kompromisforslag når det er hensigtsmæssigt. 3. Fremme nye forslag, men kun når ny information tilsiger at det er hensigtsmæssigt. 4. Indarbejde de endelige original-, ændrings- og kompromisforslag i papirerne til afstemningen. Beslutningsdygtighed For at koordinationsrådet skal være beslutningsdygtigt skal indkaldelsen godkendes, og minimum halvdelen af koordinatorerne skal være til stede. Afstemning a) Koordinationsrådet Koordinationsrådet stemmer om hvilke original-, ændrings-, og kompromisforslag som skal inkluderes i papirerne til afstemningerne på lokalgruppemøderne. b) Afstemningsmetode i koordinationsrådet: Afstemningerne afgøres ved simpelt flertal (50% + 1). c) Lokalgruppemøderne Lokalgruppemøderne stemmer om forslagene som foreligger i papirerne som koordinationsrådet og koordinationssekretæren 15

9 har forberedt. Fristen for at afgive stemme er syv dage efter koordinationsrådet. d) Afstemningsmetode på lokalgruppemøderne: Afstemningerne afgøres ved simpelt flertal (50% + 1). Hvert medlem i hver lokalgruppe har én stemme. e) Stemmelighed ved afstemning i koordinationsråd og lokalgrupperne 1. Ved stemmelighed første gang bliver der ny diskussion efterfulgt af en ny afstemning. 2. Ved stemmelighed anden gang består den allerede eksisterende beslutning. Hvis der ikke findes en eksisterende beslutning, afgøres afstemningen ved næste kongres. Referat a) Der skal føres både diskussionsreferat og beslutningsreferat. b) Referaterne skal publiceres på LS interne netsted inden tre dage efter koordinationsrådet. c) Referaterne skal behandles på lokalgruppernes førstkommende fællesmøder efter publiceringen. Hastekoordinationsråd a) Begæring Begæring med originalforslag publiceres på LS interne netsted. Hvis begæringen får støtte af en tiendedel af medlemmerne skal hastekoordinationsrådet afholdes. b) Varsling Når en tiendedel er nået skal begæreren varsle koordinationssekretæren, som inden for 24 timer skal sende følgende meddelelse ud på LS interne SMS-liste, e-post-liste og netsted: LS skal afholde hastekoordinationsråd om en uge. Indkaldelsen kommer i løbet af 24 timer. Se LS interne netsted. c) Indkaldelse Indkaldelsen skal indeholde et endeligt forslag til program med tilhørende sagspapirer, samt information om tid og sted. Den skal sendes via LS interne e-post-liste og netsted inden for 24 timer efter medlemmerne er blevet varslet. d) Forslag Hastekoordinationsrådet behandler kun originalforslag e) Tid og sted Hastekoordinationsrådet skal foregå en uge efter medlemmerne er blevet varslet. Koordinationssekretæren fastsætter detaljerne for tid og sted i samråd med koordinatorerne. f) Afstemningsfrist Lokalgruppernes frist for at afgive stemmer er en uge efter hastekoordinationsrådet. g) Referatfrist Referaterne skal publiceres på LS interne netsted inden for 24 timer efter koordinationsrådet. h) Øvrige regler Hastekoordinationsrådet deler følgende regler med andre koordinationsråd: 1. Myndighed 2. Deltagelse 3. Beslutningsdygtighed 4. Afstemning 5. Referat (bortset fra at referenternes frist er 24 timer i stedet for tre dage) 16 17

10 8 KONGRES Myndighed a) Kongressen er LS øverste myndighed. b) Det er kun kongressen som kan ændre føderationens navn, logo, regler, platform, arbejdsplan, samarbejdsaftaler, strategipapirer og budget. Tid og sted Kongressen skal afholdes to gange årligt: forår og efterår. Den skal foregå over en weekend (lørdag og søndag). Koordinationsrådet fastsætter detaljerne for tid og sted. Deltagelse a) Medlemmer har ret til at deltage og mandathaverne i føderationen har pligt til at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Rejseudgifter udlignes på alle kongresdeltagere, medmindre andet (f.eks. rejserefusion) vedtages af et føderationsorgan. Rejseudgifter svarende til billigst mulig offentlig ud- og hjemtransport kan indgå i rejseudligningsordningen. 2. Prioriteret taleret. 3. Forslagsret. 4. Resultatgivende stemmeret. b) Ikke-medlemmer har mulighed for at deltage. Følgende vilkår gælder: 1. Deltagelse forudsætter anbefaling fra et medlem, men beslutningen om deltagelse skal godkendes af en lokalgruppe, koordinationsrådet eller kongressen. Afslag indebærer at man ikke kan deltage på kongressen. 2. Rejseudgifter betales ikke af LS føderation. 3. Nedprioriteret taleret. 4. Ikke forslagsret. 5. Ikke stemmeret. 18 Indkaldelse a) Første indkaldelse skal indeholde et foreløbigt forslag til program. Det skal sendes via LS interne e-post-liste og publiceres på LS interne netsted fire uger før kongressen. b) Anden indkaldelse skal indeholde det endelige forslag til program med tilhørende sagspapirer. Den skal sendes via LS interne e-post-liste og publiceres på LS interne netsted senest 24 timer efter udløbet af fristen for indsendelse af ændringsforslag. Forslag a) Indsendelse af originalforslag Originalforslag skal foreligge to uger før kongressen. Originalforslag skal publiceres på LS interne netsted. Originalforslag som ikke er publiceret to uger før kongressen behandles ikke. b) Indsendelse af ændringsforslag Ændringsforslag skal foreligge en uge før kongressen. Ændringsforslag skal publiceres på LS interne netsted. Ændringsforslag som ikke er publiceret en uge før kongressen behandles ikke. c) Indsendelse af ændringsforslag til ændringsforslag Ændringsforslag til ændringsforslag kan fremsættes frem til og på selve kongressen. Ændringerne skal fremmes skriftligt til redaktionskomite, der vælges på kongressen. d) Redaktionskomité På kongressen nedsættes der en redaktionskomité, som har følgende opgaver: 1. Slå ændringsforslag sammen som anses for kompatible. Hvis forslagsstillerne vælger at opretholde ændringsforslagene i deres oprindelige form forkastes det sammenskrevne ændringsforslag. 2. Fremme kompromisforslag når det er hensigtsmæssigt. 3. Indarbejde de endelige original-, ændrings- og kompromisforslag i 19

11 papirerne til afstemningen. Beslutningsdygtighed For at kongressen skal være beslutningsdygtig skal indkaldelsen godkendes, og der skal være flere medlemmer til stede end medlemmer, der har meldt afbud. Afstemning a) Afstemningsmetode Beslutninger afgøres ved simpelt flertal (50% + 1). Skriftlig/hemmelig afstemning anvendes, når det begæres af blot én af mødedeltagerne. b) Stemmelighed 1. Ved stemmelighed første gang bliver der ny diskussion efterfulgt af en ny afstemning. 2. Ved stemmelighed anden gang falder forslaget. c) Ikrafttrædelse Ændringer i regler træder i kraft efter kongressens afslutning, dog sådan at der på kongressen tages højde for ændringer, der forudsætter kongresvedtag gældende for den følgende kongresperiode. Referat a) Der skal føres både diskussionsreferat og beslutningsreferat. b) Referaterne skal publiceres på LS interne netsted inden for en uge efter kongressen. c) Referaterne skal behandles på lokalgruppernes førstkommende fællesmøder efter publiceringen og derefter på det førstkommende koordinationsråd. 20 Hastekongres a) Begæring Begæring med originalforslag publiceres på LS interne netsted. Hvis begæringen får støtte af en femtedel af medlemmerne skal hastekongressen afholdes. b) Varsling Når en femtedel er nået skal begæreren varsle koordinationssekretæren, som inden for 24 timer skal sende følgende meddelelse ud på LS interne SMS-liste, e-post-liste og netsted: LS skal afholde hastekoordinationsråd om fem uger. Indkaldelsen kommer i løbet af en uge. Se LS interne netsted. c) Indkaldelse Indkaldelsen skal indeholde det endelige forslag til program med tilhørende sagspapirer, samt information om tid, sted, tilmelding og logi. Den skal sendes via LS interne e-post-liste og netsted inden for en uge efter, medlemmerne er blevet varslet. d) Tid og sted Hastekongressen skal foregå over en weekend (lørdag og søndag) mellem to og fire uger efter indkaldelsen. Koordinationssekretæren fastsætter detaljerne for tid og sted i samråd med lokalgrupperne. e) Program Hastekongressen skal åbnes som almindelige kongresser. Det øvrige program indeholder i udgangspunktet kun diskussion af og afstemning om indkomne originalforslag. f) Øvrige regler Hastekongressen deler følgende regler med andre kongresser: 1. Myndighed 2. Deltagelse 3. Indsendelse og redigering af ændringsforslag 21

12 4. Beslutningsdygtighed 5. Afstemning 6. Referat 9 ARBEJDSPOSTER Valg af mandathavere til føderationens arbejdsposter sker på følgende måde: Mandathavere godkendes ved simpelt flertal (50% + 1). Skriftlig/hemmelig afstemning anvendes, når det begæres af blot én af kongresdeltagerne. Koordinationssekretær Koordinationssekretær vælges på hver kongres. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være koordinationssekretær i mere end to ordinær kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være koordinationssekretær i samlet fire kongresperioder i løbet af tolv kongresperioder. b) Opgaver Koordinationssekretær har ansvar for følgende opgaver: 1. At facilitere afholdelsen af lynafstemninger, koordinationsråd, hastekoordinationsråd, kongresser og hastekongresser, herunder: «Udsendelse af varsler og indkaldelser. «Samle original- og ændringsforslag og gøre disse tilgængelige på LS interne netsted inden for de gældende tidsfrister. «Skaffe evt. lokaler. «Tilbyde at skrive referat i forbindelse med koordinationsråd. «Udsende koordinationsrådets endelige forslag til afstemningen i lokalgrupperne. «Indsamle resultaterne fra afstemningerne i lokalgrupperne og 22 opsummere og publicere dem på LS interne netsted. «Publicere referater på LS interne netsted og sørge for at tidsfristerne i den forbindelse bliver overholdt. 2. At tjekke føderationens kontaktmail regelmæssigt og informere medlemmerne om henvendelser af almen interesse samt at besvare mails stilet til føderationen, om nødvendigt efter konsultation med medlemmerne. 3. Aflægge beretning til kongressen og eventuelt koordinationsrådet hvis det kræves. 4. Være mentor for den næste koordinationssekretær, herunder: «Være tilgængelig for at svare på spørgsmål som den næste koordinationssekretær ønsker at stille. «Fungere som koordinationssekretær når den næste koordinationssekretær forhindres eller får mandatet inddraget. Medlemssekretær Medlemssekretær vælges på hver kongres. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være medlemssekretær i mere end to ordinær kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være medlemssekretær i samlet fire kongresperioder i løbet af tolv kongresperioder. b) Opgaver Medlemssekretæren har ansvar for følgende opgaver: 1. Være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål potentielle og nye medlemmer måtte have. 2. Give nye medlemmer konto til medlemssiderne og medlemskab i relevante e-post-lister inden for en uge efter at medlemskabet er godkendt. 3. Behandle eksklusionsbegæringer i henhold til medlemskabsparagraffen. 23

13 4. Holde medlemsregisteret ajourført og oplyse om lokalafdelingernes stemmevægt forud for koordinationsrådsafstemninger. 5. Aflægge beretning til kongressen og eventuelt koordinationsrådet hvis det kræves. 6. Være mentor for den næste medlemssekretær, herunder: «Være tilgængelig for at svare på spørgsmål som den næste medlemssekretær ønsker at stille. «Fungere som medlemssekretær når den næste medlemssekretær forhindres eller får mandatet inddraget. Føderationskasserer Føderationskasserer vælges på hver kongres, og tegner organisationen. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være føderationskasserer i mere end fire ordinære kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være føderationskasserer i samlet fire kongresperioder i løbet af tolv kongresperioder. b) Opgaver Føderationskassereren har ansvar for følgende opgaver: 1. Føre løbende regnskab samt bogføre indtægter og udgifter. 2. Udbetale beløb, der er godkendt af økonomiudvalget. 3. Udarbejdelse af de månedlige økonomirapporter, som beskrevet i Aflægge regnskab og beretning for den forløbne kongresperiode ved kongressen. 5. Stille forslag til et årsbudget ved kongressen. 6. Dokumentere bogføringen løbende over for økonomiassistenterne. 7. Oplyse saldoer inden for en uge efter anmodning fra et medlem. 8. Fremlægge og opklare det løbende regnskab for koordinationsrådet, hvis en koordinator ønsker det. 9. Være mentor for den næste føderationskasserer i kongresperioden efter sin fratrædelse, herunder: 24 «Være tilgængelig for at svare på spørgsmål som den næste føderationskasserer ønsker at stille. «Assistere den næste føderationskasserer i at få kendskab til arbejdsgange og procedurer samt regnskabets poster. Økonomiassistent To økonomiassistenter vælges på hver kongres. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være økonomiassistent i mere end to ordinære kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være økonomiassistent to gange i løbet af seks kongresperioder. b) Opgaver Økonomiassistenterne assisterer og kontrollerer føderationskassereren i dennes opgaver: 1. Kontrollere at føderationskassererens bogføring af indtægter og udgifter er korrekte. 2. Assistere føderationskassereren i udarbejdelsen af de månedlige økonomirapporter samt regnskab og beretning ved kongressen. 3. Udfylde føderationskassererens opgaver midlertidigt, hvis denne er forhindret i at løse sine opgaver, eller hvis dennes mandat inddrages. International sekretær Den internationale sekretær vælges på hver kongres. a) Begrænsninger 1. Man kan ikke være international sekretær i mere end fire ordinære kongresperioder i træk. 2. Man kan maksimum være international sekretær i samlet fire kongresperioder i løbet af tolv kongresperioder. 25

14 b) Opgaver Den internationale sekretær har ansvar for følgende opgaver: 1. Repræsentere LS i Anarkismo-samarbejdet som repræsentant i Anarkismos Internationale Koordinationskomité og Anarkismos Europæiske Koordinationskomité og ved at deltage i Redaktionsgruppen for Anarkismo.net og Moderatorgruppen for ABC. I dette arbejde skal den internationale sekretær følge disse retningslinjer: «Den international sekretær kan godkende ukontroversielle Anarkismo-udtalelser på vegne af LS og stemme om godkendelse og placering af artikler på Anarkismo.net uden først at konsultere føderationen. «Beslutninger, som international sekretær anser for at være kontroversielle, skal tages op på LS interne forum og sendes til afstemning i føderationen. «Den internationale sekretær har pligt til at meddele føderationen om alle stemmeafgivelser, vigtige diskussioner og den generelle udvikling i Anarkismo. Dette sker løbende og i opsummerende ugerapporter. «Hvis nogen i LS er uenig i en stemmeafgivelse, kan vedkommende sende beslutningen til afstemning i føderationen, og den internationale sekretær skal i dette tilfælde trække sin stemme tilbage, indtil der foreligger et resultat fra føderationen. I forbindelse med fysiske møder og konferencer i Anarkismo repræsenteres LS af den internationale sekretær. Hvis den internationale sekretær er forhindret i fremmøde vælger føderationen en suppleant. 2. Varetage LS internationale relationer, herunder at udsende invitationer til udenlandske observatører og svare på lignende henvendelser til LS. 3. Aflægge beretning til kongressen og eventuelt koordinationsrådet hvis det kræves. 4. Være mentor for den næste internationale sekretær, herunder: 26 «Være tilgængelig for at svare på spørgsmål som den næste internationale sekretær ønsker at stille. «Fungere som international sekretær når den næste internationale sekretær forhindres eller får mandatet inddraget. 10 EMNE- OG ARBEJDSGRUPPER a) Emne- og arbejdsgrupper arbejder med et bestemt politisk emne (emnegrupper) eller et bestemt praktisk område (arbejdsgrupper). b) Emne- og arbejdsgrupper hedder LS <emne>gruppe eller LS <arbejds>gruppe. c) Emne- og arbejdsgrupper kan oprettes af alle medlemmer. d) Emne- og arbejdsgrupper er åbne for alle medlemmer, men ikkemedlemmer kan inviteres til at deltage. e) Emne- og arbejdsgrupper kan godkendes af et føderationsorgan. En godkendelse indebærer at gruppen handler i tråd med LS platform og eventuelle strategidokumenter. Godkendte emnegrupper kan nedlægges af et føderationsorgan. f) Godkendte emne- og arbejdsgrupper kan på vegne af føderationen udsende udtalelser (emnegrupper) eller udføre praktiske opgaver (arbejdsgrupper), men bør afstå fra udtalelser og arbejdsopgaver som efter deres skøn kan vække kontroverser i føderationen. g) Emne- og arbejdsgrupper kan indvilliges rejserefusion efter ansøgning til et føderationsorgan. 11 ØKONOMI Generelle bestemmelser a) LS grupper er selvstændige økonomiske enheder. Der påhviler ikke føderationen nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler føderationens lokalgrupper og medlemmer. b) LS er en selvstændig økonomisk enhed. Der påhviler ikke 27

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

MALERFORBUNDET I DANMARK

MALERFORBUNDET I DANMARK Vedtaget på Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere