HB Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010"

Transkript

1 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Bent Andersen (BA), Svend Jacobsen (SJ), Jens Lund (JL), Hans Jørn Beck (HJB), Lars Bo Rasmussen (LBR), Lars Christoffersen (LC), Elvin Rasmussen (ER) Afbud: Jesper Jacobsen (JJ), Henrik Funder Kristensen (HFK) Referent: Jørgen Bitsch Dato: 1. september Indledning Den første del af 2010 er gået godt og den nye organisation er kommet godt i gang. Der er naturligvis, som forventet områder der fortsat skal udvikles, men det er en naturlig proces hvor vi skal sikre at alle er med i processen. HB Møde er startskuddet for 2011, hvor de første ideer og tanker for den kommende sæson skal drøftes som planlægning til det kommende klublederseminar (5-6. november) for at blive endelig godkendt på HB møde som afholdes den 4. december. 2. Etisk kodeks for forældre, mekanikere og hjælpere DMU har igennem en årrække kunnet registrere, at et mindretal af forældre opfører sig på en måde overfor egne og andre børn, som ikke er forenelig med rimelig adfærd. DMU har også gennem den seneste periode oplevet stigende eksempler på en adfærd på banen eller i ryttergården af deltagere og/eller hjælper og mekanikere som ikke er acceptable. På baggrund af dette er det besluttet at igangsætte forskellige aktiviteter og første initiativ er et etisk kodeks for DMU med speciel fokus på børnene. Oplægget blev godkendt og der bringes ligeledes en artikel i førstkommende motorblad. Der fremstilles plakater som udsendes til alle klubber for ophængning på et synligt sted i klubhuset eller på banen. Ligeledes fremstilles der flyers, som dels vil udsendes til klubberne og dels udsendes til dommere og stævneledere for uddeling til de involverede når/hvis episoder opstår. Gennem den kommende periode vil dette materiale også indgå i dommer- og stævnelederuddannelse og seminarer for at sikre at det er forankret i løbsledelsen, og debatten vil ligeledes blive inkluderet i kommende klublederseminar, som også vil omhandle en nærmere drøftelse af sanktioner i forbindelse med disse sager. Kampagnen vil blive fulgt op henover vinteren og fortsætte i Se bilag 1 for: ETISKE NORMER FOR FORÆLDRE, MEKANIKERE OG HJÆLPERE. Parallelt vil øvrige aktiviteter med fokus på sportslig optræden blive igangsat. 3. Referater til godkendelse a) HB 03-10, Godkendt HJB bedes kontakte MX Fonden hvis der fortsat er ønsker om ændringer for indbetaling til fonden for De økonomiske konsekvenser (IT ændringer) skal godkendes inden igangsætning. b) FU , Godkendt DMU fylder 100 år i 2014 og der skal nedsættes en styregruppe i starten af 2011 angående arrangementerne og budgetter. Samtidig bedes alle overveje ideer til aktiviteter for at fejre jubilæet. c) FU , Godkendt OH informerede nærmere om beslutningen om at skifte forsikringsmægler. De primære årsager for skiftet er ønsket om en bedre udvikling og opfølgning af DMU s forsikringer hvor der vil være flere og bedre muligheder for både de aktive og klubberne med nye ideer. Der vil blive informeret nærmere angående dette punkt på klublederseminaret og ligeledes ske præsentation af de muligheder der vil arbejdes med for fremtiden. HFK udsender én side præsentation af den nye samarbejdspartner til HB snarest. Den enkelte SK opfordres til at invitere Jean Snitily til ét af de kommende SK møder for at etablere et optimalt samarbejde med Jean som jo har ansvaret for de daglige konteringer og bogføring i DMU. Side 1 af 11

2 d) MX 02-10, , Godkendt e) MX 03-10, , Godkendt SK er i gang med at undersøge mulighederne for løbsansøgninger via Intranettet, hvilket er en god ide. Omkostninger for dette bedes undersøgt hurtigst muligt. Ansvarlig HFK/AJ. På en forespørgsel fra SK til HB om prioriteringer i forbindelse med løbskalenderen blev konklusionen at SK kan styre dette som hidtil med hensyntagen til FIM/UEM og andre Internationale arrangementer. f) Speedway 01-10, , Godkendt g) Speedway 02-10, , Godkendt h) Speedway 03-10, , Godkendt Det blev oplyst at der er lukket for nye klubber til DSL turneringen 2011, men samtidig arbejder SK på en endelig beslutning for turneringen Dette har en meget høj prioritet for at sikre at klubberne kan planlægge efter dette. Det skal samtidig konstateres at den økonomiske situation i DSL klubberne fortsat følges meget tæt. i) RR/DR 02-10, , Godkendt j) RR/DR 03-10, , Godkendt k) RR/DR 04-10, , Godkendt JH informerede generelt om en mere positiv forventning til aktiviteterne 2011 og dermed en fremgang i forhold til det nuværende niveau i 2010, hvilket er en meget tilfredsstillende udvikling, som HB/FU følger meget tæt. Det er af afgørende betydning for RR at der sikres grundlag for en positiv udvikling i de kommende år, da alternativet er at sporten svinder ind til et minimum i Danmark. Det tages også positivt til efterretning at der er flere klubber som igen er ved at være aktive og således kan deltage i arbejdet omkring aktiviteterne l) BMX 01-10, , Godkendt m) BMX 02-10, , Godkendt HB opfordrer SK BMX til at igangsætte en løbende forbedring og udvikling af kravene til beklædningen for at undgå skader. Dette kunne eksempelvis være krav om benskinner og albuebeskyttere fra og med sæsonen SK BMX vender tilbage ang. dette. n) Off-Track , Godkendt o) Off-Track , Godkendt HJB oplyste at der er en generel meget positiv fremgang indenfor alle områder, og forventer at vi bedre kan registrere antal licenser indenfor området automatisk i 2011 (for nærværende optælles deltagere i arrangementer). For 2011 skal reglementet for OT flyttes fra MX (ansvarlig Jura og Reglementsudvalget). Den positive udvikling indenfor Enduro er et godt skridt i den rigtige retning og samarbejde med DMCU (DORMCK) forventes også at blive etableret for HJB arbejder videre med ATV og specielt med fokus på de muligheder og aktiviteter der kan etableres for 2011 og fremover. LC er i kontakt med Tenere klubben og mulighederne for et nærmere samarbejde. p) Miljøudvalget , Godkendt JB oplyste om at Peter Hansen desværre har besluttet sig for at stoppe som formand for Miljøudvalget. HB vil gerne takke Peter Hansen for arbejdet og ønsker Peter held og lykke. Dennis Bechmann blev udpeget til ny formand og det blev pålagt Dennis at afholde et møde hurtigst muligt for at planlægge den kommende periode i detaljer og ikke mindst de aktiviteter der skal arbejdes med i 2010/2011. q) Uddannelsesudvalget, , Godkendt Forslag til igangsætning af træneruddannelsen og økonomien blev godkendt med det krav at det endelige budget/omkostninger revurderes når antal deltagere er kendt. Klubberne opfordres på det kraftigste at bakke op om dette initiativ så vi kan få etableret en god platform for vores medlemmer og ikke mindst nye medlemmer. r) Talent- og Eliteudvalget. JB informerede om de seneste måneders aktiviteter omkring planlægningen af 2011 sæsonen. Side 2 af 11

3 s) Jura og Reglements Udvalget , Godkendt Det er vigtigt at fremhæve at alle nye reglementsændringer (alment såvel som sportsligt reglement) skal godkendes af Jura og Reglementsudvalget for at sikre teksten og formuleringerne samt eventuelle konflikter med eksisterende regler internt såvel som eksternt uden for DMU. 4. Generel information fra FIM/UEM/NMC JB gennemgik kort processen og strategierne under UEM Kongressen i Porto og det videre forløb. Der afholdes UEM Management Council møde sidst i september, hvor de nye UEM kommissioner udpeges. Den nærmere strategi og aktiviteter i forbindelse med FIM og præsidentvalget vil blive drøftet i detaljer på NMC mødet som afholdes i København den 2. oktober. Det er glædeligt at konstatere at Island også deltager i denne kongres. 5. Økonomi 2010 JB gennemgik de mange aktiviteter som har pågået i de seneste 7 måneder for at sikre en forbedret økonomi 2010 og specielt sikre at processerne og procedurerne er etableret. Dette omhandler hele organisationen herunder administrationen, HB, SK og de mange aktiviteter som pågår gennem sæsonen (faktureringsprocessen). Disse aktiviteter og specielt udsigten til en negativ økonomisk udvikling i forhold til budget 2010, har desværre krævet mange ressourcer og dermed er andre prioriterede opgaver blevet nedprioriteret. Det positive er dog at vi nu har fået etableret og sikret de korrekte procedurer og dermed også et tilfredsstillende økonomisk resultat for første halvår Dette på trods af en medlemstilbagegang og en væsentlig nedgang i RR licenser. Der har været afholdt med specifikke møder mellem SK og FU i den seneste periode for en deltaljeret gennemgang af økonomien og det bagvedliggende materiale og principper hvilket har været en god og konstruktiv proces for alle. Der er udarbejdet økonomiske retningslinier og faktureringsprocesser (og ansvarlige) indenfor alle områder som er godkendt af alle involverede. Der er senest udsendt information til alle klubber for halvårsregnskabet samt forventningerne til 2011 for en yderligere forbedring af informationen. DMU HB Regnskab og Budget 30. juni 2010 Realiseret Budget 2010 Budget 2010 Budget kr Jan - Jun Jan - Jun Forventet INDTÆGTER Licensindtægter Kontingenter DIF Tilskud Informationssektionen Uddannelse FIM/UEM aktiviteter, afgifter Andre indtægter Indtægter i alt UDGIFTER SK Tilskud Administrationen, gager Talent og Elite FIM/UEM aktiviteter, afgifter Forsikring Informationssektionen Drift (HB, Paneler, Udvalg) Event & Marketing, DMU Events Uddannelse Miljø og Sikkerhedsudvalg Afskrivninger Andre udgifter Udgifter i alt DMU Hovedkasse Resultat Licensindtægter Pr er BMX, MX og SP alle foran budgettet for licensindtægterne, hvorimod RR/DR har en væsentlig nedgang på kr. Vi forventer ikke at dette tab kan indhentes af de andre grene, hvilket er årsagen til at der er en forventning om en lavere indtægt på 120 t kr. i licensindtægter for året. Side 3 af 11

4 Kontingenter Kontingentindtægterne viser, at der er tale om en nedgang i medlemmer og dermed en forventet lavere indtægt på 126 t kr. for hele året. FIM/UEM Aktiviteter, Afgifter Afvigelsen skyldes en ændring i faktureringsprocessen i forbindelse med de internationale arrangementer som faktureres direkte fra FIM. Indtægterne skal ses i sammenhæng med samme punkt for udgifterne, således at forskellen minimeres. Der er tale om omkostninger til de internationale aktiviteter (møder, medlemskontingent). De fleste af mødeomkostningerne refunderes under andre indtægter fra DIF. Informationssektionen Indtægter og udgifter viser en negativ udvikling som skyldes svigtende annoncesalg i starten af 2010, samt en budgetoverskridelse af omkostningerne til facelift af DMU s hjemmeside. Talent og Elite Ændringen i budgettet er en fejl i budgettet hvor de 25 t kr. er flyttet til andre udgifter som omhandler tab på klubber. Forsikring Der er her en stigning på 115 t kr. pga. en fejl hos forsikringen, som vi dog fortsat forhandler med om en refusion, men indtil videre er beløbet budgetteret som en øget omkostning. Drift (HB, paneler, udvalg) Mødeomkostningerne har været lavere i første halvår og tendensen forventes at fortsætte hvilket medfører en besparelse på 65 t kr. Event og Marketing, DMU Events Her forventes en besparelse på 60 t kr. pga. færre aktiviteter i 2010 Miljø og Sikkerhedsudvalg For at sikre et positivt resultat er der iværksat besparelser indenfor dette område på 96 t kr. som dog ikke omfatter den løbende støtte til klubberne, men primært udvikling og andre aktiviteter. Dette følges dog meget tæt for at sikre at den nødvendige støtte til klubberne fortsat er til rådighed. Sportskommissioner halvårsregnskab revideret budget Den enkelte sportskommission har gennemgået regnskabet og revideret budgettet med afvigelser og ændringer som alle blev godkendt, og som nu skal inkluderes i den kommende måneders økonomiopfølgning. Ansvarlig FU. De overordnede ændringer er som følger: Budget 2010 Forventninger 2010 RR/DR Off Track Speedway MotoCross BMX Debitorer Udviklingen følges tæt og der har været en positiv udvikling i Dog skal det sikres at de klubber hvor der er en aftale om afvikling af gæld fra tidligere år også overholder disse, og samtidig ikke øger den samlede gæld, men afvikler de nye omkostninger efter normale aftaler. Side 4 af 11

5 HFK følger op hurtigst muligt og aftaler møder med SJ og de aktuelle klubber. FU holdes løbende informeret om forløbet. Generelt bedes FU om at udarbejde forslag til sanktioner, hvis indgåede aftaler ikke overholdes (på trods af rykkere og gebyrer), til nærmere godkendelse af HB. Forslag til sanktioner kunne være at klubberne skal forudbetale til arrangementer, rettigheder til afvikling af arrangementer fratages eller der kan være en konsekvens for klubbens aktive kørere. DMU ser alvorligt på situationen og vil sikre den bedst mulige situation for den videre udvikling, både for den enkelte klub og for DMU samlet, men det krævet et meget tæt samarbejde mellem alle. Intern Revision Der har været anmeldt intern revision på kontoret og rapporten og observationerne tages til efterretning af HB/FU til videre bearbejdning. Generelt en positiv rapport. Information JB informerede yderligere om pågående sager omkring Danish Indoor BMX og endelig afslutning af regnskabet samt Fjelsted Speedway. 6. Status for DMU s Organisation Den nye organisationsstruktur har nu fungeret i cirka 5 måneder og som nævnt er vi kommet godt fra start og har en god platform for den fortsatte udvikling af DMU. Status blev gennemgået fra den enkelte med følgende generelle kommentarer: Udviklingen går i den rigtige retning, og vi er nået langt på den forholdsmæssige korte tid. Processen er generelt meget positiv, men der er naturligvis fortsat et arbejde der skal gøres. Alle udvalgene fungerer nu godt og specielt møderne i juni-august har sikret en god fremgang God tilbagemelding fra klubberne, men vi skal dog fortsat arbejde på at sikre yderligere information om hvem der skal kontaktes i forbindelse med spørgsmål i de daglige aktiviteter Vi mangler fortsat flere og nye frivillige ledere til de forskellige udvalg Samarbejdet mellem kørerrepræsentanterne skal fortsat udvikles Det er en fortsat proces for SK medlemmerne at uddelegere til sportsudvalgene Der er en god ro i organisationen, hvor opgaverne løses konstruktivt af alle involverede Der skal udarbejdes en bestyrelses/kommissionsvejledning, som gør det nemmere at komme i gang DMU skal være tydeligere (i events og større arrangementer) Vi skal fortsat sikre, at vi har klubberne med os og ikke igangsætter for mange nye/større aktiviteter Vi skal arbejde videre med at etablere et system for beslutningsreferater for at sikre et nemt overblik og senere opfølgning Konkret omkring referaterne fra Sportsudvalgene, blev det besluttet at disse fremover offentliggøres på DMU s Hjemmeside under den enkelte kommission. Der oprettes en ny folder til Sportsudvalg under den enkelte kommission. Retningslinierne for referaterne er følgende: Skal godkendes af SK inden offentliggørelse (det skal fremgå af referatet datoen for SK s godkendelse) Skal være udarbejdet og godkendt senest 14 dage efter mødet er afholdt Opfølgningen af DMU s nye struktur indgår også som en del af Klublederseminaret (se senere i referat). Side 5 af 11

6 7. Strategi og Primære Aktiviteter 2011 I planlægningen af de kommende primære fokusområder for 2011 præsenterede den enkelte SK de tanker og ideer, som vil blive præsenteret og drøftet i detaljer på det kommende klublederseminar. Ligeledes gennemgik de øvrige udvalg under HB konkrete forslag til ændringer 2011, samt aktivitetsforslag 2011, som fremgår af nedenstående. DMU Overordnede Aktiviteter Det opdaterede forslag fremgår af bilag 2, men af nye aktiviteter kan fremhæves: Kampagne for Børn og Sport Kampagne for Ride Silent i DMU (lydbelastning og lyd generelt) ECO Enduro 2011 (muligheder skal undersøges nærmere) Klublederuddannelse Etableret samarbejde med 3 udvalgte Elitekommuner RR/DR (Jesper Holm) DR fokus på etablering af baneanlæg og muligheder Optimal løbskalender Etablere optimalt samarbejde med nye/eksisterende samarbejdspartnere Ny licensstruktur Rekruttering fra Mini klasserne til de store klasser, holde fast ved oprykningen Klubudvikling og øget engagement 2011 Sikre dynamiske og aktive sportsudvalg OffTrack (Hans Jørn Beck) Enduro Fastholde samarbejde med DMCU DMU er den foretrukne Enduro Organisation Træningsfaciliteter Træningslejr i Italien Trial Fortsat udvikling af kørerlicenser og aktiviteter øst/vest Træningsfaciliteter Nordisk Samarbejde ATV Beskrive fremtidige muligheder og samarbejde nærmere Free Style Afventer Spedway (Svend Jacobsen) Få fremgang i micro Speedway (finde årsagen til tilbagegangen) Klubledelse (med fokus på ledelse og økonomistyring) Adfærd på og uden for banen Uddannelse af dommere og stævneledere med fokus på ledelsen af arrangementet LAP erstatning / udvikling (?) Klubtræner TV aftaler MotoCross (Anders Johansen) Nordiske Mesterskaber indenfor alle grenene Klassifikation af baner og klubber til afvikling af de forskellige niveauer af mesterskaber Revideret DM MX A koncept. Klubberne indkaldes til møde for at drøfte oplæg og muligheder fra 2011 og fremover. Det er vigtigt at sikre, at niveauet ikke forringes. Revision af licensstrukturen Åbent Hus i klubberne Øget fokus på teknisk kontrol og lydmålinger (se Lyd- og Metodeudvikling) Side 6 af 11

7 BMX (Pia Buth Rasmussen) VM 2011 men med speciel fokus på hvordan denne mulighed for markedsføring og øget fokus udnyttes optimalt af DMU og klubberne Planlægning af klubaktiviteter før og efter VM 2011 (åbent hus, samarbejde med kommuner osv) Miljø- og Sikkerhedsudvalget (Dennis Bechmann, Henrik Berendt) Miljøcertifikat for banerne Indførsel af aktiviteter for nye Lydmålinger 2011 (og nye retningslinier se Lyd- og Metodeudvikling) Øget samarbejde med Carl Bro omkring støtte og aktiviteter til klubberne Øvrige aktiviteter opdateres efter at udvalget er konstitueret og den nye formand har udarbejdet revideret oplæg til 2011 Lyd- og Metodeudvikling (Jørgen Bitsch) DMU vil i 2011 fokusere på en øget kontrol af alle aktive i DMU, og ikke kun den del der deltager i deciderede løb Der igangsættes en større kampagne i løbet af vinteren med fokus på lydniveauet og aktiviteter for nedsættelse Der indføres en ny regel om at alle ikke homologerede lydpotter (Motocross og Speedway) skal være målt og opmærket inden 1. maj hvert år. Dette er en opstramning på kontrollen af samtlige aktive i DMU ud fra 2mMax metoden. Målinger til løb vil øges i For RR skal 2mMax metoden undersøges nærmere, inden endelig konklusion. Udvalget arbejder videre Lydgrænser 2011: o Der er ingen ændringer i forhold til 2010 lydniveau for alle klasser. Dog er dispensationen for MX 250 4T ophævet og niveauet ændret til nuværende 115 db(a) o For Speedway 500cc, må kun anvendes de nye typer FIM homologerede 115 db(a) lydpotter o Enduro niveauet undersøges nærmere Micro- Mini Udvalget (Henrik Berendt) Der er desværre ikke afholdt møder i dette udvalg og HBE sikrer at dette planlægges og afvikles hurtigst muligt. Dette udvalg har en afgørende betydning for den kommende udvikling af DMU og skal derfor sikres den nødvendige prioritering. Der ydes den fornødne hjælp fra kontoret for at sikre fremdriften af disse aktiviteter DMU Marketing (Bent Andersen) Udvalget har desværre været på stand-by det meste af 2010, men der er enighed i HB om at dette har en høj prioritet Bent Andersen overtager formandsposten og arbejder videre med etablering af udvalget og forslag til videre forløb. Uddannelse (Jesper Holm) Klubleder uddannelse skal nærmere specificeres i den kommende periode Tidtageruddannelse Klubtræneruddannelse D&S Uddannelse / revision af nuværende struktur og ikke mindst hvordan sikrer vi nye D&S licenser). Opfølgningsseminarerne skal også fokusere mere på løbsledelse og erfaringer end reglementsændringer. Jura- og Reglementsudvalget (Ole Hansen) Løbende udvikling af samarbejdet med SK og HB Side 7 af 11

8 Udarbejde forslag til nærmere drøftelse indenfor: o Forslag til ønsket om trykte / ikke trykte reglementer o Opdeling af MX og OT i reglementet o Disciplinærudvalg i DMU o Hvordan skal værge defineres i forbindelse med straffe o Straffe og konsekvenser (for aktiv og værge) Tidsplan 2011 Reglementer o Forslag til Jura- og Reglementsudvalget 15. oktober o Klublederseminar drøftelser 5/6. november o Endeligt Reglement 15. december Internationalt Udvalg (Jørgen Bitsch) Primært koordinerende aktiviteter i forbindelse med kongresser og derfor ingen specifikke aktiviteter. Team Danmark (Jørgen Bitsch) JB gennemgik forløbet i de seneste møder omkring den nærmere analyse af resultaterne 2010 indtil videre - samt tanker og ideer til sæsonen 2011 og fremover. Der er et godt og konstruktivt samarbejde med TD omkring processen, som forventes at være afsluttet midt i september. 8. Budget 2011 De overordnede Økonomi og Regnskabsprincipper blev gennemgået og godkendt med følgende kommentarer og videre aktiviteter: Der budgetteres på eksisterende kontoplan men parallelt forventes skifte til ny økonomistruktur som planlagt fra 1. januar 2011 Ny fordelingsnøgle er udskudt til 2012 Sportskommissionerne vil modtage samme tilskud som 2010 (dog fratrukket støtte til Talent og Eliteaktiviteter, som overføres direkte til disse i 2011) Forløbet og principperne omkring underskud/overskud og overførsel af midler skal drøftes nærmere, men det er vigtigt at pointere, at dette er de overordnede principper, som skal drøftes individuelt med den enkelte SK for at sikre den nødvendige udvikling. Det kommende budget 2011 forløb forventes at afklare de eventuelle usikkerheder der måtte være omkring dette punkt. Muligheden for at nedsætte km tilskuddet blev drøftet, men det nuværende niveau fastholdes for Mødeomkostningerne skal efterkalkuleres og fortsat optimeres i 2011 (telefonmøder osv) Der skal udarbejdes en detaljeret oversigt over hvem der afholder hvilke udgifter i 2011 for at undgå manglende budgettering. Dette udarbejdes af FU snarest og omhandler alle HB/SK/Udvalgsposter. Budget 2011 udarbejdes på baggrund af det realiserede regnskab per Tidsplan for Budget 2011 proces: Budget forslag fremsendes til kontoret Budget møder SK/Udvalg - FU Klublederseminar Eventuelle budget justeringer ud fra konklusioner / anbefalinger fra klublederseminaret Endeligt budget forslag 2011 fremsendes til HB HB Møde - godkendelse af budget 2011 Side 8 af 11

9 9. DMU IT Status og kommende aktiviteter Status for aktiviteterne 2010 blev gennemgået med følgende oversigt: Konvertering fra DIBS til epay Projektet har været udskudt indtil august hvor de økonomiske principper (dokument ) er fastlagt, herunder faktureringsprincipperne. Projektet igangsættes Medlemsdatabase Alternativer undersøgt i forbindelse med DIF s beslutninger om at stoppe denne service (alternativ til et stop er en væsentlig øget omkostning for forbundene). Flere muligheder eksternt, herunder et samarbejde med DASU osv. er indledt undersøgt ingen konklusion/anbefaling pt. Der er nu en kontrakt frem til Evaluering af den fremtidige anvendelse af Intranettet Arbejdsgruppen anbefaler at vi bibeholder Intranettet Intranettet er gennem 2010 blevet en øget integreret del af DMU s løbsadministration Arbejdsgruppen er blevet bedt om at komme med yderligere områder hvor Intranettet skal / kan anvendes (inklusiv eventuelle øgede omkostninger) Arbejdsgruppen udvides med én person fra hver kommission for at sikre, at den nødvendige information og viden er tilgængelig i det videre forløb IT Fokus Projekter 2011 DIBS til epay Medlemsdatabase Intranettet (Formanden for arbejdsgruppen er Kenneth og gruppen udvides med én person fra hver kommission for at sikre at den nødvendige information og viden er tilgængelig i det videre forløb). Herunder udvidelse med uddannelsesaktiviteterne. Speedway: LAP er i opstartsfasen for at undersøge muligheder. Processen følger det aftalte projektforløb MotoCross: nærmere undersøgelse af køreroplysninger og flow til klubberne før endelig konklusion om videre forløb 10. Klublederseminar 5-6. November 2010 Dagsorden og invitation udarbejdes snarest og udsendes til klubberne for tilmelding. Der arbejdes videre med oplægget under temaet Hvordan udvikler vi fortsat vores sportsgrene under DMU. Ligeledes vil der indgå: opfølgning på strukturændringer, spørgeskemaundersøgelse. Klubudvikling, reglementsændringer / forslag på dagsordenen. 11. Spørgeskemaundersøgelse Der igangsættes en spørgeskemaundersøgelse tilsvarende 2007/2008 og skemaerne udsendes i starten af september og skal være besvaret inden udgangen af september. Resultatet gennemgås i detaljer på Klublederseminaret og skal danne yderligere grundlag for fastlæggelsen af aktiviteter og fokusområder for DMU i perioden Diverse Der skal arbejdes videre med at få en DMU Beklædning (jakker, skjorter osv.). Der bør undersøges mulighederne for generelt DMU Merchandise (f.eks. streamers osv.). Opgaven varetages af DMU Marketingsudvalget (HJB tilbød assistance til dette punkt). Fortjensttegnsudvalget: processen er fortsat, at de endelige modtagere af fortjensttegn godkendes af HB. 13. Næste møde Næste møde afholdes 4. december 2010 Side 9 af 11

10 BILAG 1 Side 10 af 11

11 BILAG 2 FORSLAG FOKUSOMRÅDER PRIORITEREDE AKTIVITETER 2011 KERNEOMRÅDER SPORT - Udvikling af Micro- og Minisport i DMU (i et tæt samarbejde med klubberne) - RR udviklingen i Danmark (hvordan sikres sportens interesser, klubstruktur) - ECO Enduro Kampagne Børn og Sport KLUBUDVIKLING - Klublederuddannelse (hvad konkret..?) - Klubtræneruddannelse - Klublederhåndbog (drejebog) MILJØ OG SIKKERHED - Indførsel af DMU Bane Miljøcertifikat - Kampagne Ride Silent TALENT- OG ELITEUDVIKLING - Talentudvikling - Fortsat sikre en professionalisering af Talent- og Eliteaktiviteterne - Etablere tættere talentudviklings samarbejde med klubberne (klubtræneruddannelsen => talentudvikling) - Etablere specifikt samarbejde med 3 udvalgte Elitekommuner i Danmark Side 11 af 11

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012 SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 KFK Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Sportsdivision Motocross R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anna Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 DAGSORDEN: 1. Godkende og underskrive referat af den 26.03.2012 2. Nyt fra konstitueret formand (Claus Windfeld) 3. Nyt fra skolelederen

Læs mere

2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN

2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN Resultatopgørelse FOR PERIODEN 01.10.2013-30.09-2014 Note Regnskab Regnskab Budget Budget 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN Kontingenter 2.454.638 2.359.163 2.438.000 2.439.000 Sponsorer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1:

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1: STÆVNE OG REGLEMENT Strategisk mål 1: Udvikle og implementere et nyt koncept for administration og koordination af publikationsvirksomhed i DOF med henblik på blandt andet at sikre større sammenhæng samt

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Lars Svane, Bent Nielsen, Anne Albertsen(s), Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 09-2014 30. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 22. september 2014. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere