HB Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010"

Transkript

1 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Bent Andersen (BA), Svend Jacobsen (SJ), Jens Lund (JL), Hans Jørn Beck (HJB), Lars Bo Rasmussen (LBR), Lars Christoffersen (LC), Elvin Rasmussen (ER) Afbud: Jesper Jacobsen (JJ), Henrik Funder Kristensen (HFK) Referent: Jørgen Bitsch Dato: 1. september Indledning Den første del af 2010 er gået godt og den nye organisation er kommet godt i gang. Der er naturligvis, som forventet områder der fortsat skal udvikles, men det er en naturlig proces hvor vi skal sikre at alle er med i processen. HB Møde er startskuddet for 2011, hvor de første ideer og tanker for den kommende sæson skal drøftes som planlægning til det kommende klublederseminar (5-6. november) for at blive endelig godkendt på HB møde som afholdes den 4. december. 2. Etisk kodeks for forældre, mekanikere og hjælpere DMU har igennem en årrække kunnet registrere, at et mindretal af forældre opfører sig på en måde overfor egne og andre børn, som ikke er forenelig med rimelig adfærd. DMU har også gennem den seneste periode oplevet stigende eksempler på en adfærd på banen eller i ryttergården af deltagere og/eller hjælper og mekanikere som ikke er acceptable. På baggrund af dette er det besluttet at igangsætte forskellige aktiviteter og første initiativ er et etisk kodeks for DMU med speciel fokus på børnene. Oplægget blev godkendt og der bringes ligeledes en artikel i førstkommende motorblad. Der fremstilles plakater som udsendes til alle klubber for ophængning på et synligt sted i klubhuset eller på banen. Ligeledes fremstilles der flyers, som dels vil udsendes til klubberne og dels udsendes til dommere og stævneledere for uddeling til de involverede når/hvis episoder opstår. Gennem den kommende periode vil dette materiale også indgå i dommer- og stævnelederuddannelse og seminarer for at sikre at det er forankret i løbsledelsen, og debatten vil ligeledes blive inkluderet i kommende klublederseminar, som også vil omhandle en nærmere drøftelse af sanktioner i forbindelse med disse sager. Kampagnen vil blive fulgt op henover vinteren og fortsætte i Se bilag 1 for: ETISKE NORMER FOR FORÆLDRE, MEKANIKERE OG HJÆLPERE. Parallelt vil øvrige aktiviteter med fokus på sportslig optræden blive igangsat. 3. Referater til godkendelse a) HB 03-10, Godkendt HJB bedes kontakte MX Fonden hvis der fortsat er ønsker om ændringer for indbetaling til fonden for De økonomiske konsekvenser (IT ændringer) skal godkendes inden igangsætning. b) FU , Godkendt DMU fylder 100 år i 2014 og der skal nedsættes en styregruppe i starten af 2011 angående arrangementerne og budgetter. Samtidig bedes alle overveje ideer til aktiviteter for at fejre jubilæet. c) FU , Godkendt OH informerede nærmere om beslutningen om at skifte forsikringsmægler. De primære årsager for skiftet er ønsket om en bedre udvikling og opfølgning af DMU s forsikringer hvor der vil være flere og bedre muligheder for både de aktive og klubberne med nye ideer. Der vil blive informeret nærmere angående dette punkt på klublederseminaret og ligeledes ske præsentation af de muligheder der vil arbejdes med for fremtiden. HFK udsender én side præsentation af den nye samarbejdspartner til HB snarest. Den enkelte SK opfordres til at invitere Jean Snitily til ét af de kommende SK møder for at etablere et optimalt samarbejde med Jean som jo har ansvaret for de daglige konteringer og bogføring i DMU. Side 1 af 11

2 d) MX 02-10, , Godkendt e) MX 03-10, , Godkendt SK er i gang med at undersøge mulighederne for løbsansøgninger via Intranettet, hvilket er en god ide. Omkostninger for dette bedes undersøgt hurtigst muligt. Ansvarlig HFK/AJ. På en forespørgsel fra SK til HB om prioriteringer i forbindelse med løbskalenderen blev konklusionen at SK kan styre dette som hidtil med hensyntagen til FIM/UEM og andre Internationale arrangementer. f) Speedway 01-10, , Godkendt g) Speedway 02-10, , Godkendt h) Speedway 03-10, , Godkendt Det blev oplyst at der er lukket for nye klubber til DSL turneringen 2011, men samtidig arbejder SK på en endelig beslutning for turneringen Dette har en meget høj prioritet for at sikre at klubberne kan planlægge efter dette. Det skal samtidig konstateres at den økonomiske situation i DSL klubberne fortsat følges meget tæt. i) RR/DR 02-10, , Godkendt j) RR/DR 03-10, , Godkendt k) RR/DR 04-10, , Godkendt JH informerede generelt om en mere positiv forventning til aktiviteterne 2011 og dermed en fremgang i forhold til det nuværende niveau i 2010, hvilket er en meget tilfredsstillende udvikling, som HB/FU følger meget tæt. Det er af afgørende betydning for RR at der sikres grundlag for en positiv udvikling i de kommende år, da alternativet er at sporten svinder ind til et minimum i Danmark. Det tages også positivt til efterretning at der er flere klubber som igen er ved at være aktive og således kan deltage i arbejdet omkring aktiviteterne l) BMX 01-10, , Godkendt m) BMX 02-10, , Godkendt HB opfordrer SK BMX til at igangsætte en løbende forbedring og udvikling af kravene til beklædningen for at undgå skader. Dette kunne eksempelvis være krav om benskinner og albuebeskyttere fra og med sæsonen SK BMX vender tilbage ang. dette. n) Off-Track , Godkendt o) Off-Track , Godkendt HJB oplyste at der er en generel meget positiv fremgang indenfor alle områder, og forventer at vi bedre kan registrere antal licenser indenfor området automatisk i 2011 (for nærværende optælles deltagere i arrangementer). For 2011 skal reglementet for OT flyttes fra MX (ansvarlig Jura og Reglementsudvalget). Den positive udvikling indenfor Enduro er et godt skridt i den rigtige retning og samarbejde med DMCU (DORMCK) forventes også at blive etableret for HJB arbejder videre med ATV og specielt med fokus på de muligheder og aktiviteter der kan etableres for 2011 og fremover. LC er i kontakt med Tenere klubben og mulighederne for et nærmere samarbejde. p) Miljøudvalget , Godkendt JB oplyste om at Peter Hansen desværre har besluttet sig for at stoppe som formand for Miljøudvalget. HB vil gerne takke Peter Hansen for arbejdet og ønsker Peter held og lykke. Dennis Bechmann blev udpeget til ny formand og det blev pålagt Dennis at afholde et møde hurtigst muligt for at planlægge den kommende periode i detaljer og ikke mindst de aktiviteter der skal arbejdes med i 2010/2011. q) Uddannelsesudvalget, , Godkendt Forslag til igangsætning af træneruddannelsen og økonomien blev godkendt med det krav at det endelige budget/omkostninger revurderes når antal deltagere er kendt. Klubberne opfordres på det kraftigste at bakke op om dette initiativ så vi kan få etableret en god platform for vores medlemmer og ikke mindst nye medlemmer. r) Talent- og Eliteudvalget. JB informerede om de seneste måneders aktiviteter omkring planlægningen af 2011 sæsonen. Side 2 af 11

3 s) Jura og Reglements Udvalget , Godkendt Det er vigtigt at fremhæve at alle nye reglementsændringer (alment såvel som sportsligt reglement) skal godkendes af Jura og Reglementsudvalget for at sikre teksten og formuleringerne samt eventuelle konflikter med eksisterende regler internt såvel som eksternt uden for DMU. 4. Generel information fra FIM/UEM/NMC JB gennemgik kort processen og strategierne under UEM Kongressen i Porto og det videre forløb. Der afholdes UEM Management Council møde sidst i september, hvor de nye UEM kommissioner udpeges. Den nærmere strategi og aktiviteter i forbindelse med FIM og præsidentvalget vil blive drøftet i detaljer på NMC mødet som afholdes i København den 2. oktober. Det er glædeligt at konstatere at Island også deltager i denne kongres. 5. Økonomi 2010 JB gennemgik de mange aktiviteter som har pågået i de seneste 7 måneder for at sikre en forbedret økonomi 2010 og specielt sikre at processerne og procedurerne er etableret. Dette omhandler hele organisationen herunder administrationen, HB, SK og de mange aktiviteter som pågår gennem sæsonen (faktureringsprocessen). Disse aktiviteter og specielt udsigten til en negativ økonomisk udvikling i forhold til budget 2010, har desværre krævet mange ressourcer og dermed er andre prioriterede opgaver blevet nedprioriteret. Det positive er dog at vi nu har fået etableret og sikret de korrekte procedurer og dermed også et tilfredsstillende økonomisk resultat for første halvår Dette på trods af en medlemstilbagegang og en væsentlig nedgang i RR licenser. Der har været afholdt med specifikke møder mellem SK og FU i den seneste periode for en deltaljeret gennemgang af økonomien og det bagvedliggende materiale og principper hvilket har været en god og konstruktiv proces for alle. Der er udarbejdet økonomiske retningslinier og faktureringsprocesser (og ansvarlige) indenfor alle områder som er godkendt af alle involverede. Der er senest udsendt information til alle klubber for halvårsregnskabet samt forventningerne til 2011 for en yderligere forbedring af informationen. DMU HB Regnskab og Budget 30. juni 2010 Realiseret Budget 2010 Budget 2010 Budget kr Jan - Jun Jan - Jun Forventet INDTÆGTER Licensindtægter Kontingenter DIF Tilskud Informationssektionen Uddannelse FIM/UEM aktiviteter, afgifter Andre indtægter Indtægter i alt UDGIFTER SK Tilskud Administrationen, gager Talent og Elite FIM/UEM aktiviteter, afgifter Forsikring Informationssektionen Drift (HB, Paneler, Udvalg) Event & Marketing, DMU Events Uddannelse Miljø og Sikkerhedsudvalg Afskrivninger Andre udgifter Udgifter i alt DMU Hovedkasse Resultat Licensindtægter Pr er BMX, MX og SP alle foran budgettet for licensindtægterne, hvorimod RR/DR har en væsentlig nedgang på kr. Vi forventer ikke at dette tab kan indhentes af de andre grene, hvilket er årsagen til at der er en forventning om en lavere indtægt på 120 t kr. i licensindtægter for året. Side 3 af 11

4 Kontingenter Kontingentindtægterne viser, at der er tale om en nedgang i medlemmer og dermed en forventet lavere indtægt på 126 t kr. for hele året. FIM/UEM Aktiviteter, Afgifter Afvigelsen skyldes en ændring i faktureringsprocessen i forbindelse med de internationale arrangementer som faktureres direkte fra FIM. Indtægterne skal ses i sammenhæng med samme punkt for udgifterne, således at forskellen minimeres. Der er tale om omkostninger til de internationale aktiviteter (møder, medlemskontingent). De fleste af mødeomkostningerne refunderes under andre indtægter fra DIF. Informationssektionen Indtægter og udgifter viser en negativ udvikling som skyldes svigtende annoncesalg i starten af 2010, samt en budgetoverskridelse af omkostningerne til facelift af DMU s hjemmeside. Talent og Elite Ændringen i budgettet er en fejl i budgettet hvor de 25 t kr. er flyttet til andre udgifter som omhandler tab på klubber. Forsikring Der er her en stigning på 115 t kr. pga. en fejl hos forsikringen, som vi dog fortsat forhandler med om en refusion, men indtil videre er beløbet budgetteret som en øget omkostning. Drift (HB, paneler, udvalg) Mødeomkostningerne har været lavere i første halvår og tendensen forventes at fortsætte hvilket medfører en besparelse på 65 t kr. Event og Marketing, DMU Events Her forventes en besparelse på 60 t kr. pga. færre aktiviteter i 2010 Miljø og Sikkerhedsudvalg For at sikre et positivt resultat er der iværksat besparelser indenfor dette område på 96 t kr. som dog ikke omfatter den løbende støtte til klubberne, men primært udvikling og andre aktiviteter. Dette følges dog meget tæt for at sikre at den nødvendige støtte til klubberne fortsat er til rådighed. Sportskommissioner halvårsregnskab revideret budget Den enkelte sportskommission har gennemgået regnskabet og revideret budgettet med afvigelser og ændringer som alle blev godkendt, og som nu skal inkluderes i den kommende måneders økonomiopfølgning. Ansvarlig FU. De overordnede ændringer er som følger: Budget 2010 Forventninger 2010 RR/DR Off Track Speedway MotoCross BMX Debitorer Udviklingen følges tæt og der har været en positiv udvikling i Dog skal det sikres at de klubber hvor der er en aftale om afvikling af gæld fra tidligere år også overholder disse, og samtidig ikke øger den samlede gæld, men afvikler de nye omkostninger efter normale aftaler. Side 4 af 11

5 HFK følger op hurtigst muligt og aftaler møder med SJ og de aktuelle klubber. FU holdes løbende informeret om forløbet. Generelt bedes FU om at udarbejde forslag til sanktioner, hvis indgåede aftaler ikke overholdes (på trods af rykkere og gebyrer), til nærmere godkendelse af HB. Forslag til sanktioner kunne være at klubberne skal forudbetale til arrangementer, rettigheder til afvikling af arrangementer fratages eller der kan være en konsekvens for klubbens aktive kørere. DMU ser alvorligt på situationen og vil sikre den bedst mulige situation for den videre udvikling, både for den enkelte klub og for DMU samlet, men det krævet et meget tæt samarbejde mellem alle. Intern Revision Der har været anmeldt intern revision på kontoret og rapporten og observationerne tages til efterretning af HB/FU til videre bearbejdning. Generelt en positiv rapport. Information JB informerede yderligere om pågående sager omkring Danish Indoor BMX og endelig afslutning af regnskabet samt Fjelsted Speedway. 6. Status for DMU s Organisation Den nye organisationsstruktur har nu fungeret i cirka 5 måneder og som nævnt er vi kommet godt fra start og har en god platform for den fortsatte udvikling af DMU. Status blev gennemgået fra den enkelte med følgende generelle kommentarer: Udviklingen går i den rigtige retning, og vi er nået langt på den forholdsmæssige korte tid. Processen er generelt meget positiv, men der er naturligvis fortsat et arbejde der skal gøres. Alle udvalgene fungerer nu godt og specielt møderne i juni-august har sikret en god fremgang God tilbagemelding fra klubberne, men vi skal dog fortsat arbejde på at sikre yderligere information om hvem der skal kontaktes i forbindelse med spørgsmål i de daglige aktiviteter Vi mangler fortsat flere og nye frivillige ledere til de forskellige udvalg Samarbejdet mellem kørerrepræsentanterne skal fortsat udvikles Det er en fortsat proces for SK medlemmerne at uddelegere til sportsudvalgene Der er en god ro i organisationen, hvor opgaverne løses konstruktivt af alle involverede Der skal udarbejdes en bestyrelses/kommissionsvejledning, som gør det nemmere at komme i gang DMU skal være tydeligere (i events og større arrangementer) Vi skal fortsat sikre, at vi har klubberne med os og ikke igangsætter for mange nye/større aktiviteter Vi skal arbejde videre med at etablere et system for beslutningsreferater for at sikre et nemt overblik og senere opfølgning Konkret omkring referaterne fra Sportsudvalgene, blev det besluttet at disse fremover offentliggøres på DMU s Hjemmeside under den enkelte kommission. Der oprettes en ny folder til Sportsudvalg under den enkelte kommission. Retningslinierne for referaterne er følgende: Skal godkendes af SK inden offentliggørelse (det skal fremgå af referatet datoen for SK s godkendelse) Skal være udarbejdet og godkendt senest 14 dage efter mødet er afholdt Opfølgningen af DMU s nye struktur indgår også som en del af Klublederseminaret (se senere i referat). Side 5 af 11

6 7. Strategi og Primære Aktiviteter 2011 I planlægningen af de kommende primære fokusområder for 2011 præsenterede den enkelte SK de tanker og ideer, som vil blive præsenteret og drøftet i detaljer på det kommende klublederseminar. Ligeledes gennemgik de øvrige udvalg under HB konkrete forslag til ændringer 2011, samt aktivitetsforslag 2011, som fremgår af nedenstående. DMU Overordnede Aktiviteter Det opdaterede forslag fremgår af bilag 2, men af nye aktiviteter kan fremhæves: Kampagne for Børn og Sport Kampagne for Ride Silent i DMU (lydbelastning og lyd generelt) ECO Enduro 2011 (muligheder skal undersøges nærmere) Klublederuddannelse Etableret samarbejde med 3 udvalgte Elitekommuner RR/DR (Jesper Holm) DR fokus på etablering af baneanlæg og muligheder Optimal løbskalender Etablere optimalt samarbejde med nye/eksisterende samarbejdspartnere Ny licensstruktur Rekruttering fra Mini klasserne til de store klasser, holde fast ved oprykningen Klubudvikling og øget engagement 2011 Sikre dynamiske og aktive sportsudvalg OffTrack (Hans Jørn Beck) Enduro Fastholde samarbejde med DMCU DMU er den foretrukne Enduro Organisation Træningsfaciliteter Træningslejr i Italien Trial Fortsat udvikling af kørerlicenser og aktiviteter øst/vest Træningsfaciliteter Nordisk Samarbejde ATV Beskrive fremtidige muligheder og samarbejde nærmere Free Style Afventer Spedway (Svend Jacobsen) Få fremgang i micro Speedway (finde årsagen til tilbagegangen) Klubledelse (med fokus på ledelse og økonomistyring) Adfærd på og uden for banen Uddannelse af dommere og stævneledere med fokus på ledelsen af arrangementet LAP erstatning / udvikling (?) Klubtræner TV aftaler MotoCross (Anders Johansen) Nordiske Mesterskaber indenfor alle grenene Klassifikation af baner og klubber til afvikling af de forskellige niveauer af mesterskaber Revideret DM MX A koncept. Klubberne indkaldes til møde for at drøfte oplæg og muligheder fra 2011 og fremover. Det er vigtigt at sikre, at niveauet ikke forringes. Revision af licensstrukturen Åbent Hus i klubberne Øget fokus på teknisk kontrol og lydmålinger (se Lyd- og Metodeudvikling) Side 6 af 11

7 BMX (Pia Buth Rasmussen) VM 2011 men med speciel fokus på hvordan denne mulighed for markedsføring og øget fokus udnyttes optimalt af DMU og klubberne Planlægning af klubaktiviteter før og efter VM 2011 (åbent hus, samarbejde med kommuner osv) Miljø- og Sikkerhedsudvalget (Dennis Bechmann, Henrik Berendt) Miljøcertifikat for banerne Indførsel af aktiviteter for nye Lydmålinger 2011 (og nye retningslinier se Lyd- og Metodeudvikling) Øget samarbejde med Carl Bro omkring støtte og aktiviteter til klubberne Øvrige aktiviteter opdateres efter at udvalget er konstitueret og den nye formand har udarbejdet revideret oplæg til 2011 Lyd- og Metodeudvikling (Jørgen Bitsch) DMU vil i 2011 fokusere på en øget kontrol af alle aktive i DMU, og ikke kun den del der deltager i deciderede løb Der igangsættes en større kampagne i løbet af vinteren med fokus på lydniveauet og aktiviteter for nedsættelse Der indføres en ny regel om at alle ikke homologerede lydpotter (Motocross og Speedway) skal være målt og opmærket inden 1. maj hvert år. Dette er en opstramning på kontrollen af samtlige aktive i DMU ud fra 2mMax metoden. Målinger til løb vil øges i For RR skal 2mMax metoden undersøges nærmere, inden endelig konklusion. Udvalget arbejder videre Lydgrænser 2011: o Der er ingen ændringer i forhold til 2010 lydniveau for alle klasser. Dog er dispensationen for MX 250 4T ophævet og niveauet ændret til nuværende 115 db(a) o For Speedway 500cc, må kun anvendes de nye typer FIM homologerede 115 db(a) lydpotter o Enduro niveauet undersøges nærmere Micro- Mini Udvalget (Henrik Berendt) Der er desværre ikke afholdt møder i dette udvalg og HBE sikrer at dette planlægges og afvikles hurtigst muligt. Dette udvalg har en afgørende betydning for den kommende udvikling af DMU og skal derfor sikres den nødvendige prioritering. Der ydes den fornødne hjælp fra kontoret for at sikre fremdriften af disse aktiviteter DMU Marketing (Bent Andersen) Udvalget har desværre været på stand-by det meste af 2010, men der er enighed i HB om at dette har en høj prioritet Bent Andersen overtager formandsposten og arbejder videre med etablering af udvalget og forslag til videre forløb. Uddannelse (Jesper Holm) Klubleder uddannelse skal nærmere specificeres i den kommende periode Tidtageruddannelse Klubtræneruddannelse D&S Uddannelse / revision af nuværende struktur og ikke mindst hvordan sikrer vi nye D&S licenser). Opfølgningsseminarerne skal også fokusere mere på løbsledelse og erfaringer end reglementsændringer. Jura- og Reglementsudvalget (Ole Hansen) Løbende udvikling af samarbejdet med SK og HB Side 7 af 11

8 Udarbejde forslag til nærmere drøftelse indenfor: o Forslag til ønsket om trykte / ikke trykte reglementer o Opdeling af MX og OT i reglementet o Disciplinærudvalg i DMU o Hvordan skal værge defineres i forbindelse med straffe o Straffe og konsekvenser (for aktiv og værge) Tidsplan 2011 Reglementer o Forslag til Jura- og Reglementsudvalget 15. oktober o Klublederseminar drøftelser 5/6. november o Endeligt Reglement 15. december Internationalt Udvalg (Jørgen Bitsch) Primært koordinerende aktiviteter i forbindelse med kongresser og derfor ingen specifikke aktiviteter. Team Danmark (Jørgen Bitsch) JB gennemgik forløbet i de seneste møder omkring den nærmere analyse af resultaterne 2010 indtil videre - samt tanker og ideer til sæsonen 2011 og fremover. Der er et godt og konstruktivt samarbejde med TD omkring processen, som forventes at være afsluttet midt i september. 8. Budget 2011 De overordnede Økonomi og Regnskabsprincipper blev gennemgået og godkendt med følgende kommentarer og videre aktiviteter: Der budgetteres på eksisterende kontoplan men parallelt forventes skifte til ny økonomistruktur som planlagt fra 1. januar 2011 Ny fordelingsnøgle er udskudt til 2012 Sportskommissionerne vil modtage samme tilskud som 2010 (dog fratrukket støtte til Talent og Eliteaktiviteter, som overføres direkte til disse i 2011) Forløbet og principperne omkring underskud/overskud og overførsel af midler skal drøftes nærmere, men det er vigtigt at pointere, at dette er de overordnede principper, som skal drøftes individuelt med den enkelte SK for at sikre den nødvendige udvikling. Det kommende budget 2011 forløb forventes at afklare de eventuelle usikkerheder der måtte være omkring dette punkt. Muligheden for at nedsætte km tilskuddet blev drøftet, men det nuværende niveau fastholdes for Mødeomkostningerne skal efterkalkuleres og fortsat optimeres i 2011 (telefonmøder osv) Der skal udarbejdes en detaljeret oversigt over hvem der afholder hvilke udgifter i 2011 for at undgå manglende budgettering. Dette udarbejdes af FU snarest og omhandler alle HB/SK/Udvalgsposter. Budget 2011 udarbejdes på baggrund af det realiserede regnskab per Tidsplan for Budget 2011 proces: Budget forslag fremsendes til kontoret Budget møder SK/Udvalg - FU Klublederseminar Eventuelle budget justeringer ud fra konklusioner / anbefalinger fra klublederseminaret Endeligt budget forslag 2011 fremsendes til HB HB Møde - godkendelse af budget 2011 Side 8 af 11

9 9. DMU IT Status og kommende aktiviteter Status for aktiviteterne 2010 blev gennemgået med følgende oversigt: Konvertering fra DIBS til epay Projektet har været udskudt indtil august hvor de økonomiske principper (dokument ) er fastlagt, herunder faktureringsprincipperne. Projektet igangsættes Medlemsdatabase Alternativer undersøgt i forbindelse med DIF s beslutninger om at stoppe denne service (alternativ til et stop er en væsentlig øget omkostning for forbundene). Flere muligheder eksternt, herunder et samarbejde med DASU osv. er indledt undersøgt ingen konklusion/anbefaling pt. Der er nu en kontrakt frem til Evaluering af den fremtidige anvendelse af Intranettet Arbejdsgruppen anbefaler at vi bibeholder Intranettet Intranettet er gennem 2010 blevet en øget integreret del af DMU s løbsadministration Arbejdsgruppen er blevet bedt om at komme med yderligere områder hvor Intranettet skal / kan anvendes (inklusiv eventuelle øgede omkostninger) Arbejdsgruppen udvides med én person fra hver kommission for at sikre, at den nødvendige information og viden er tilgængelig i det videre forløb IT Fokus Projekter 2011 DIBS til epay Medlemsdatabase Intranettet (Formanden for arbejdsgruppen er Kenneth og gruppen udvides med én person fra hver kommission for at sikre at den nødvendige information og viden er tilgængelig i det videre forløb). Herunder udvidelse med uddannelsesaktiviteterne. Speedway: LAP er i opstartsfasen for at undersøge muligheder. Processen følger det aftalte projektforløb MotoCross: nærmere undersøgelse af køreroplysninger og flow til klubberne før endelig konklusion om videre forløb 10. Klublederseminar 5-6. November 2010 Dagsorden og invitation udarbejdes snarest og udsendes til klubberne for tilmelding. Der arbejdes videre med oplægget under temaet Hvordan udvikler vi fortsat vores sportsgrene under DMU. Ligeledes vil der indgå: opfølgning på strukturændringer, spørgeskemaundersøgelse. Klubudvikling, reglementsændringer / forslag på dagsordenen. 11. Spørgeskemaundersøgelse Der igangsættes en spørgeskemaundersøgelse tilsvarende 2007/2008 og skemaerne udsendes i starten af september og skal være besvaret inden udgangen af september. Resultatet gennemgås i detaljer på Klublederseminaret og skal danne yderligere grundlag for fastlæggelsen af aktiviteter og fokusområder for DMU i perioden Diverse Der skal arbejdes videre med at få en DMU Beklædning (jakker, skjorter osv.). Der bør undersøges mulighederne for generelt DMU Merchandise (f.eks. streamers osv.). Opgaven varetages af DMU Marketingsudvalget (HJB tilbød assistance til dette punkt). Fortjensttegnsudvalget: processen er fortsat, at de endelige modtagere af fortjensttegn godkendes af HB. 13. Næste møde Næste møde afholdes 4. december 2010 Side 9 af 11

10 BILAG 1 Side 10 af 11

11 BILAG 2 FORSLAG FOKUSOMRÅDER PRIORITEREDE AKTIVITETER 2011 KERNEOMRÅDER SPORT - Udvikling af Micro- og Minisport i DMU (i et tæt samarbejde med klubberne) - RR udviklingen i Danmark (hvordan sikres sportens interesser, klubstruktur) - ECO Enduro Kampagne Børn og Sport KLUBUDVIKLING - Klublederuddannelse (hvad konkret..?) - Klubtræneruddannelse - Klublederhåndbog (drejebog) MILJØ OG SIKKERHED - Indførsel af DMU Bane Miljøcertifikat - Kampagne Ride Silent TALENT- OG ELITEUDVIKLING - Talentudvikling - Fortsat sikre en professionalisering af Talent- og Eliteaktiviteterne - Etablere tættere talentudviklings samarbejde med klubberne (klubtræneruddannelsen => talentudvikling) - Etablere specifikt samarbejde med 3 udvalgte Elitekommuner i Danmark Side 11 af 11

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter DMU Klublederseminar 2/3 November 2007 Konklusioner og Projekter 1 Workshops - opsamling 2 Klubudvikling Indsatsområder 2008 Miljø Klublederudd. Markedsføring Andet Miljøproblemer (løsning af miljøproblem,

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-17 Mødedato: 13-06-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB),

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 12. marts 2016 kl. 16.00 Møde 01-16 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Afbud fra Kasper Darfelt

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

BMX Sportskommission marts 2012

BMX Sportskommission marts 2012 BMX Sportskommission 2012 31. marts 2012 1 BMX SK 2012, Organisation International koordinator BMX Sportskommission Kørerrepræsentant BMX Sportsudvalg BMX Reglementsudvalg BMX Baneudvalg Sammensætning

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) PA Møde: 04-12 Mødedato: 08.06.2012 Til stede: Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Svend Jakobsen (SJ), Ole Hansen (OH), Poul

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012 SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat fra SK BMX samt skypemøde

Referat fra SK BMX samt skypemøde Referat fra SK BMX samt skypemøde SK BMX & Skypemøde: 5/12 Mødedato: 24/10-2012, Fjelsted Skov Kro samt skypemøde den 8/11-2012 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 25. august 2009/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 09-2009 25. august 2009 Idrættens Hus kl. 18.00 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent BMX Sportskommissions møde d. 19.04 2012 kl. 18.00 SK BMX 2/12 Sted: Deltagere: Quality Hotel Park, Middelfart A/S Viaduktvej 28 5500 Middelfart Lars Ostenfeldt(LO) Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-16 Mødedato: 04-03-2016 Scandic Bygholm Park, Horsens Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch () Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (),

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-16 Mødedato: 09-06-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007 DMU Spørgeskemaundersøgelse 2007 Klublederseminar 2/3 November 2007 1 Formål: Resultatet af undersøgelsen skal være med til at danne grundlaget for DMU s fortsatte udvikling, og igangsætte nye prioriterede

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Formanden Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen til dette års repræsentantskabsmøde. 1) Konstatering af møderet

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05-17 Mødedato: 05-09-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (AP), Rudi Steen

Læs mere

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Møde: Klublederseminar Mødedato: 6.-7. november 2015 Til stede: MX-klubberne Referent: Kasper Darfelt Dato: 12. november 2015 1.

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret.

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 10-2014 Mødedato: den 19. november Til stede: Johnny Winther (), Per Varming (PV), Lotte Filsø (LF), Hans Storm (HS) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede:

Læs mere

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen.

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX Bilag til klublederseminar Fredag den 31. oktober, kl. 20.30 22.00 Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX dagsordenen for fredagens møde er: 1.

Læs mere

Referat fra Klublederseminar 2014 MX.

Referat fra Klublederseminar 2014 MX. Referat fra Klublederseminar 2014 MX. MX Møde: Klublederseminar 2014 Mødedato: 01.11.14 Til stede: MX-klubberne Referent: Niels Frode Sølvsten Dato: 13.11.14 1. DMU 2014 Status for året DMU formand Jørgen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde MØDETID: 15-02-2016 Kl.18.00 MØDESTED: Klubhuset, Grønningen 15, Kld., 1270 Kbh. K MEDVIRKENDE: Titel: Navn: Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Suppleant Suppleant Friis

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 01-14 Mødedato: 05.02.2014, 0, Idrættens Hus, Brøndby Til stede: Afbud: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte:

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte: Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 02 2013 på Rustik Café og Restaurant i Fredericia Mødedato: 12.02-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS)

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2014

Bestyrelsesmøde 3-2014 Bestyrelsesmøde 3-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 23.10 DAN BUNKERING, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 9. juli 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 08-2009 24. juni 2009 Idrættens Hus kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Sportskommission Motocross 1. marts 2014

Repræsentantskabsmøde Sportskommission Motocross 1. marts 2014 Repræsentantskabsmøde Sportskommission Motocross 1. marts 2014 Det er mig en stor glæde på kommissionens vegne at byde velkommen til så mange fremmødte klubber til repræsentantskabsmøde her i Horsens.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet BESLUTNINGSREFERAT Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 01/2010 Dato: Sted: 09. januar 2010 kl.10:00-18:00 Tuborg Havn Deltagere: Kim Andersen (Formanden) Flemming Ipsen (FI) Anders Olesen (AO) Keld Stentoft

Læs mere

Referat HB 01. Lørdag d. 13. september 2014 DGI Byen, Kbh.

Referat HB 01. Lørdag d. 13. september 2014 DGI Byen, Kbh. Referat HB 01 Lørdag d. 13. september 2014 DGI Byen, Kbh. Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Referat fra møde i SD Motocross, onsdag den 13. august 2008, klokken på Hejse Kro

Referat fra møde i SD Motocross, onsdag den 13. august 2008, klokken på Hejse Kro SD Motocross 05-08 Referat fra møde i SD Motocross, onsdag den 13. august 2008, klokken 18.00 på Hejse Kro Til Stede: Peter Hansen, Jens Steffensen, Anders Johansen, Martin Skov Jensen, Klaus Hansen, Brian

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt Referat Bestyrelsesmøde Tid: Søndag 6. november 2016 kl. 08.30-10.00 Sted: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Deltagere: Allan Eg (AE), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus

Læs mere