PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri"

Transkript

1 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

2 2 L ø n b e g r e b e r Lønbegreberne i statistikken er fortjeneste eksklusive genetillæg samt smalfortjeneste. De enkelte lønmodtageres fortjeneste kan være sammensat på forskellig måde. Der kan f.eks. være tale om, at nogle lønmod-tagere har modtaget løn under sygdom, bidrag til deres pensionsordning, personalegoder eller ferie- og SH-betalinger, mens andre ikke har det. Figuren illus trerer, at det er nødvendigt at medregne alle elemen ter (løn under sygdom, pension osv.), når der sammenlignes med statistikkens tal. Genetillæg er ikke medregnet idet betaling for genebetonet arbejde ikke er sammenligneligt med betaling for andet arbejde. Smalfortjeneste Smalfortjeneste er defineret som fortjeneste med fradrag af genetillæg, løn under sygdom mv., ferieog SH-betalinger samt personalegoder. Det fremgår af figuren, at smalfortjeneste ikke må forveksles med grundløn. Det skal bemærkes, at såvel lønmodtagerens som arbejdsgiverens bidrag til pension indgår i smalfortjenesten. Pension Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til: ATP (lovbunden) Arbejdsmarkedspension (overenskomstaftale) Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet) Privat (lønmodtagerens egen, men administreret via arbejdsgiver) For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 procent og ca. 67 procent. Lønmodtagerandelen fratrækkes lønnen før beregning af A-skat og udbetaling. Arbejds giverandelen betales ud over den løn, der er til udbetaling. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtager, men administreres via lønnen af hensyn til skatten. Personalegoder Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. Virksomhedens arbejdsomkostninger Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes arbejdsomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejds omkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikringer af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. Pr. time Opgørelserne pr. time for alle tid- og fastlønnede er baseret på den præsterede arbejdstid. Lønbegreber, der medregner løn under sygdom mv. samt ferie- og SH-betalinger vil derfor være påvirket af omfanget af sygefravær og ferie. Det er f.eks. tilfældet for lønbegrebet fortjeneste ekskl. genetillæg. Smalfortjenesten er derimod ikke påvirket af omfanget af sygefravær og ferie, idet betalinger i forbindelse hermed ikke er medregnet. Samlede arbejdsomkostninger Fortjenste Fortjenste eksl. genetillæg Smalfortjenste Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Løn under sygdom Ferie og SH-betaling Personalegoder Penision arbejdsgiverbidrag Beregnet betaling Penision lønmodtagerbidrag Resten: Kvalifikationsbestemt Præstationsbestemt Funktionsbestemt Grundløn L ø n b e g r e b e r

3 Lønbegreber 2 Sådan bruges statistikken 4 Højt kvalifikationsniveau 6 Månedslønninger Mellemhøjt kvalifikationsniveau 9 Månedslønninger Kontorarbejde 14 Månedslønninger Salgs- og Servicearbejde 17 Månedslønninger Håndværkspræget arbejde 19 Timelønninger Proces- og maskinoperatørarbejde 21 Timelønninger Andet arbejde 25 Timelønninger Typiske titler 28 (arbejdsfunktioner) Statistiske mål 31

4 4 S å d a n b r u g e s s t a t i s t i k k e n Statistikken viser månedslønninger for kapitlerne 2 5 og produktionsarbejde for kapitlerne fra 7 9 timelønninger for håndværkspræget arbejde, proces- og maskinoperatørarbejde samt andet arbejde inden for procesindustrien, hvor der er overenskomstmæssig adgang til én årlig lokal lønforhandling. Ønskes oplysningerne uddybet med f.eks. erhvervserfaring om lønninger på funktionærområdet henvises til DI s lønstatistik for teknisk og administrativt arbejde eller DI s online statistik NetStat. viser ikke lønnen Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de personer, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2 3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1 3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. Den typiske løn I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre. en er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af personerne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af personerne har en løn på eller under nedre. Tre fjerdedele af personerne har en løn på eller under øvre. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. 160,33 angiver det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. måned. Faktoren 1,01 bevirker, at månedslønnen beregnes inkl. 1 procents feriegodtgørelse. Bemærk at den således beregnede månedsløn er inkl. pension, men ekskl. personalegoder. Pas på andre statistikker, hitlister mv. Som arbejdsgiver kan man i en lønforhandlingssituation ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks. om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af hele fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. Vær varsom med selv at beregne stigninger Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold: Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pen sionsbidrag mv. Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer, herunder bonus Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken S å d a n b r u g e s s t a t i s t i k k e n Det er med i lønningerne Timelønsbegrebet i de detaljerede tabeller er den såkaldte smalfortjeneste, som anvendes i alle DI s lønstatistikker på arbejderområdet. De viste timelønninger omfatter således også arbejdsgiverens bidrag til pension inkl. ATP. Timelønningerne indeholder desuden uregelmæssige betalinger i form af bonus mv. Det er ikke med i lønningerne Tillæg for overarbejde, skifteholdsarbejde og andre særlige tillæg er ikke indeholdt i det gennemgående lønbegreb smalfortjeneste. Fra timeløn til månedsløn Hvis man har behov for at omregne timeløn til månedsløn kan dette gøres skønsmæssigt på følgende måde: Månedsløn = Smalfortjeneste 160,33 1,01. Tallet Eksemplet viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 3,0 pct. fra 2007 til 2008, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct. På personale.di.dk vises statistik for lønudviklingen renset for populationsforskydninger fordelt på enten hovedarbejdsfunktioner, hovedbrancher eller amter. Endvidere opdateres løbende en opgørelse over resultaterne fra de lokale lønforhandlinger.

5 S å d a n b r u g e s s t a t i s t i k k e n 5 E k s e m p e l : Hv o r d a n 3 p c t. b l i v e r t i l 4,1 p c t. Lønstatistik 2007 Lønstatistik 2008 Ansatte Løn Ansatte Løn Lønstigning Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1 R e g i o n e r REGION NORDJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND Region Hovedstaden København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, og Rudersdal Bornholm: Bornholm og Christiansø Region Sjælland Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Nord MIDT Syd sjælland hovedstad Regioner I statistikken vises ingeniørernes lønninger opdelt på følgende fem regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. Region Syddanmark Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa Region Midtjylland Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Region Nordjylland Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg S å d a n b r u g e s s t a t i s t i k k e n

6 6 H ø j t k v a l i f i k a t i o n s n i v e a u fordeling Andel af lønninger, procent 15 Nedre Øvre Kvartil Fremregnet fortjeneste ekskl. genetillæg, kroner pr. måned H ø j t k v a l i f i k a t i o n a n i v e a u Arbejdsomkostningernes sammensætning Arbejdsomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger, fremregnet til 4. kvartal 2007 Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie- Personaog legoder SH- betalinger Smalfortjenste M å n e d s l ø n n i n g e r Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion/region 2 Højt kvalifikationsniveau kroner pr. time Hele landet 384,67 8,41 1,17 375,09 14,59 44,50 3,16 312,85 51,46 Region Hovedstaden 400,43 8,65 1,15 390,64 16,81 46,61 3,53 323,69 52,40 Region Sjælland 392,44 8,29 1,23 382,92 28,95 45,69 6,45 301,82 51,40 Region Syddanmark 339,63 7,67 2,40 329,56 4,75 38,56 2,60 283,64 48,49 Region Midtjylland 353,71 7,70 0,83 345,18 7,27 39,82 0,58 297,52 52,46 Region Nordjylland 308,20 8,78 0,21 299,21 9,09 35,97 4,73 249,41 35,93

7 H ø j t k v a l i f i k a t i o n s n i v e a u 7 Antal personer Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2007 Nedre Øvre heraf Pension Personalegoder Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 2 Højt kvalifikationsniveau Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tekniske videnskaber Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fysik, kemi, astronomi, geologi mv. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anvendelse af kemi Forskeringeniør, Hele landet kemiker, Region Hovedstaden proceskemiker Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Edb-systemudviklingsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet IT-arb. på teknisk højt niveau Applikationskonsulent, Hele landet IT-administrator, IT-chefkonsulent, Region Hovedstaden IT-konsulent rådgivning, Region Sjælland IT-sikkerhedschef, IT-systemkonsulent, systemkonsulent Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arkitekt- og ingeniørarbejde mv. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland A r b e j d s f u n k t i o n e r

8 8 H ø j t k v a l i f i k a t i o n s n i v e a u A r b e j d s f u n k t i o n e r Erhvervserfaring/region Antal personer Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2007 Nedre Øvre heraf Pension Personalegoder Ingeniør- arkitektarbejde i øvrigt Agroingeniør, arbejdsstudieingeniør, Hele landet beredskabsingeniør, beredskabsinspektør, Region Hovedstaden kvalitetsingeniør, landbrugsinge- Region Sjælland niør, mejeribrugskandidat, mejeriingeniør, metodeingeniør, patentingeniør, Region Syddanmark produktionsingeniør, støberiingeniør Region Midtjylland Region Nordjylland Naturvidenskab og medicin Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Naturvidenskab Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anvendelse af anatomi, biokemi mv. Biokemiker, farmakolog, Hele landet idrætsfysiolog, mikrokemiker, patolog Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Medicin og farmaci Hele landet Farmaceutarbejde Farmaceut, Lic. Pharm. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anvendelse af samfundsvidenskab Hele landet Virksomheders organisation og økonomi Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kroner pr. måned

9 M e l l e m h ø j t kvalifikationsniveau 9 fordeling Andel af lønninger, procent 15 Nedre Øvre Kvartil Arbejdsomkostningernes sammensætning Arbejdsfunktion/region 3 mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejdsomkostninger Fremregnet fortjeneste ekskl. genetillæg, kroner pr. måned Øvrige arbejdsomkostninger, fremregnet til 4. kvartal 2007 Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. kroner pr. time Ferie- Personaog legoder SH- betalinger Smalfortjenste Pension inkl. ATP Hele landet 283,91 8,73 2,37 272,81 8,04 32,59 3,37 228,80 34,84 Region Hovedstaden 302,67 8,94 1,84 291,89 10,61 35,00 4,37 241,92 37,09 Region Sjælland 280,46 7,73 3,76 268,96 6,45 31,94 0,92 229,65 33,54 Region Syddanmark 264,90 8,54 1,54 254,82 4,66 30,32 3,08 216,77 32,83 Region Midtjylland 254,21 8,23 3,20 242,78 4,87 28,69 1,17 208,05 32,16 Region Nordjylland 263,57 9,54 5,11 248,93 5,87 30,04 3,75 209,27 30,34 M e l l e m h ø j t k v a l i f i k a t i o n s n i v e a u M å n e d s l ø n n i n g e r

10 10 M e l l e m h ø j t kvalifikationsniveau A r b e j d s f u n k t i o n e r Erhvervserfaring/region Antal personer Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2007 Nedre Øvre Kroner pr. måned heraf Pension Personalegoder 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., ikke biologiske emner Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., fysik, kemi, mekanik mv. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., fysik, kemi, geologi mv. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Laborantarbejde Betonlaborant, farvelaborant, Hele landet kemilaborant, kontrollaborant Region Hovedstaden ikke biologiske emner, laborant, laborant ikke biologiske emner, Region Sjælland tekstillaborant Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., maskiner og røranlæg Dieseltekniker, gastekniker, instrumenttekniker, Hele landet konstruktør, kraftværkstekni- Region Hovedstaden ker, maskininspektør, maskinkonstruktør, Region Sjælland maskintekniker, rotaprinttekniker, rotationstekniker, rørkonsulent,vvs Region Syddanmark ingeniør, VVS tekniker, varmetekniker, Region Midtjylland værktøjskonstruktør, værktøjstekniker Region Nordjylland Teknikerarb., kemiske processer Kemisk tekniker, støberitekniker Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

11 M e l l e m h ø j t kvalifikationsniveau 11 Erhvervserfaring/region Antal personer Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2007 Nedre Øvre Kroner pr. måned heraf Pension Personalegoder 3119 Teknikerarb., anden mekanik mv. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Edb-teknisk arbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Programmørarbejde og IT-driftsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hotline-/IT-teknikerarb., internt Hotlinemedarbejder IT, Hele landet IT-supporter, Region Hovedstaden IT-tekniker internt arbejde Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Sikkerheds- og kvalitetsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarbejde, biologiske emner Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., biologi, landbrug mv. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland A r b e j d s f u n k t i o n e r

12 12 M e l l e m h ø j t kvalifikationsniveau A r b e j d s f u n k t i o n e r Erhvervserfaring/region Antal personer Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2007 Nedre Øvre Kroner pr. måned heraf Pension Personalegoder 3211 Teknikerarb., biologi, medicin mv. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salg, finansiering, administration mv. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salg, indkøb og finansiering Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarbejde, ekskl. detailsalg Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Opsøgende salgsarb., ekskl. detailsalg Annoncekonsulent, detailkonsulent, distriktsforhandler, Hele landet distriktsrepræsentant, distrikts- sælger, forlagsrepræsentant, handelsrejsende, Region Hovedstaden områdekonsulent, regionskonsulent, regionssælger, Region Sjælland rejsende, repræsentant, salgsrepræ- sentant Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet salgsarbejde ekskl. detailsalg Eksportagent, eksportsælger, handelsagent, Hele landet IT-salgskonsulent, lægemiddelkonsulent, Region Hovedstaden materialkonsulent, medievejleder, mediekonsulent, møbelagent engrossalg, rengøringskonsulent, Region Sjælland salgsagent, salgskonsulent, Region Syddanmark varekonsulent Region Midtjylland Region Nordjylland Indkøbsarbejde Butiksdisponent, disponent, import-agent, Hele landet assistent, indkøbsagent, indkøbs-disponent, fuldmægtig, konsulent, planlægger, lagerindkøber, Region Hovedstaden logistikkoordinator, materiale- Region Sjælland disponent, områdedisponent, opkøber, Region Syddanmark proviantmester Region Midtjylland Region Nordjylland

13 M e l l e m h ø j t kvalifikationsniveau 13 Antal personer Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2007 Nedre Øvre heraf Pension Personalegoder Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 343 Administrationsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Administrativt sekretærarbejde mv. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Oversættelse af korrespondance mv. Eksportkorrespondent, erhvervskorrespondent, Hele landet erhvevssproglig kor- Region Hovedstaden respondent, filmtekster, korrespondent, Region Sjælland TV-tekster, teknisk oversætter, Region Syddanmark tekster Region Midtjylland Region Nordjylland Administrativt sekretærarbejde Administrationssekretær, chefsekretær, Hele landet direktionssekretær, kontorbestyrer, Region Hovedstaden kontorfuldmægtig, ledelsessekretær, Region Sjælland protokolsekretær Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Bogholderarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet administrativt arbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet administrativt arbejde i øvrigt Arkivbestyrer, Hele landet bygningsforvalter, Region Hovedstaden ejendomsforvalter Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland A r b e j d s f u n k t i o n e r

14 14 K o n t o r a r b e j d e fordeling Andel af lønninger, procent 15 Nedre Øvre Kvartil Fremregnet fortjeneste ekskl. genetillæg, kroner pr. måned K o n t o r a r b e j d e Arbejdsomkostningernes sammensætning Arbejdsomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger, fremregnet til 4. kvartal 2007 Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie- Personaog legoder SH- betalinger Smalfortjenste Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion/region 4 KONTORARBEJDE kroner pr. time Hele landet 238,53 8,53 1,06 228,95 7,02 27,32 0,23 194,38 28,82 Region Hovedstaden 266,29 8,99 1,04 256,26 9,93 30,48 0,15 215,70 32,94 Region Sjælland 222,20 7,98 0,30 213,92 4,73 24,84 0,00 184,36 30,15 Region Syddanmark 226,66 8,29 0,89 217,48 4,82 25,74 0,21 186,71 27,75 Region Midtjylland 219,32 8,08 1,24 210,01 5,56 25,38 0,31 178,76 25,10 M å n e d s l ø n n i n g e r Region Nordjylland 212,88 8,72 1,41 202,75 5,74 24,55 0,56 171,90 24,12

15 K o n t o r a r b e j d e 15 Antal personer Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2007 Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 4 Kontorarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Internt kontorarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Indtastning og alm. kontorarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alment kontorarbejde Assistent kontor, bibliotekssekretær, Hele landet forlagssekretær, kontorassistent, Region Hovedstaden laboratoriesekretær, marketingsekretær, privatsekretær, salgssekretær, Region Sjælland sekretær Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Beregningsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Beregn.arb. ifm. bogføring, revision Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Nedre Øvre heraf Pension Personalegoder A r b e j d s f u n k t i o n e r

16 16 K o n t o r a r b e j d e Erhvervserfaring/region Antal personer Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2007 Nedre Øvre Kroner pr. måned heraf Pension Personalegoder Assistentarbejde vedr. bogføring Bogholderiassistent, budgetassistent, Hele landet lønningsassistent Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Registrering vedr. varer og transport Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Registrering vedr. ordrer, forbrug o.l. Produktassistent, produktionsassistent, Hele landet produktionsmedarbejder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland A r b e j d s f u n k t i o n e r

17 S a l g s - o g s e r v i c e a r b e j d e 17 fordeling Andel af lønninger, procent Nedre Øvre Kvartil Fremregnet fortjeneste ekskl. genetillæg, kroner pr. måned Arbejdsomkostningernes sammensætning Arbejdsfunktion/region 5 Salgs- og servicearbejde Arbejdsomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger, fremregnet til 4. kvartal 2007 Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. kroner pr. time Ferie- Personaog legoder SH- betalinger Smalfortjenste Pension inkl. ATP Hele landet 186,20 5,57 2,03 178,60 5,89 21,84 0,34 150,54 20,09 Region Hovedstaden 192,82 5,51 3,98 183,33 6,33 22,01 0,97 154,02 21,15 Region Sjælland 174,47 3,44 0,13 170,90 4,85 20,65 0,00 145,39 18,89 Region Syddanmark 186,09 6,01 1,79 178,29 6,52 22,23 0,00 149,54 19,42 Region Midtjylland 179,39 5,69 0,10 173,60 5,30 21,32 0,00 146,99 20,32 Region Nordjylland 180,76 5,42 0,24 175,10 4,33 21,48 0,00 149,28 19,29 S a l g s - o g s e r v i c e a r b e j d e M å n e d s l ø n n i n g e r

18 18 S a l g s - o g s e r v i c e a r b e j d e 5 Salgs- og servicearbejde 51 Servicearbejde Ekspedientarbejde Autosælger, butiksekspedient, ekspedient, handelsmedhjælper, reservedelssælger, sælger - detailsalg, salgsekspedient Erhvervserfaring/region Antal personer Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2007 Nedre Øvre Kroner pr. måned heraf Pension Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland A r b e j d s f u n k t i o n e r

19 H å n d v æ r k s p r æ g e t a r b e j d e 19 Fordeling Andel af lønninger, procent 15 Nedre Øvre Kvartil Fremregnet smalfortjeneste, kroner pr. time Arbejdsomkostningernes sammensætning Arbejdsfunktion/region 7 Håndværkspræget arbejde Arbejdsomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger, fremregnet til 4. kvartal 2007 Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. kroner pr. time Ferie- Personaog legoder SH- betalinger Smalfortjenste Pension inkl. ATP Hele landet 250,62 10,66 16,64 223,32 10,87 28,66 0,09 183,70 26,90 Region Hovedstaden 261,30 12,68 11,52 237,11 19,36 27,31 0,00 190,44 27,05 Region Sjælland 245,81 9,34 12,50 223,98 12,01 30,51 0,29 181,17 25,99 Region Syddanmark 255,23 11,06 16,60 227,58 7,99 29,23 0,11 190,24 27,67 Region Midtjylland 238,51 9,00 20,04 209,47 10,22 26,08 0,00 173,17 26,96 Region Nordjylland 250,17 11,13 22,63 216,41 6,66 29,66 0,01 180,08 26,43 H å n d v æ r k s p r æ g e t a r b e j d e T i m e l ø n n i i n g e r

20 20 H å n d v æ r k s p r æ g e t a r b e j d e A r b e j d s f u n k t i o n e r Antal personer Nedre Smalfortjeneste, fremregnet til 4. kvartal 2007 Øvre heraf Pension inkl. ATP Erhvervserfaring/region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde Faglært (typisk) Hele landet ,27 177,29 191,97 183,70 26,90 Region Hovedstaden ,98 183,68 207,68 190,44 27,05 Region Sjælland ,58 172,16 185,01 181,17 25,99 Region Syddanmark ,54 184,07 198,90 190,24 27,67 Region Midtjylland ,79 169,58 175,94 173,17 26,96 Region Nordjylland ,48 177,08 186,89 180,08 26,43 72 Metal- og maskinarbejde Hele landet ,06 177,32 191,38 183,32 27,17 Region Hovedstaden ,56 187,06 206,22 193,06 27,68 Region Sjælland ,35 170,63 181,88 178,64 25,70 Region Syddanmark ,28 182,67 196,44 189,02 27,94 Region Midtjylland ,96 169,84 177,40 173,35 27,21 Region Nordjylland ,88 177,16 186,17 179,55 27, Svejsearbejde m.m. Hele landet ,76 168,70 173,07 171,22 25, Grovsmede-, værktøjsmagerarb. o.l. Hele landet ,71 184,98 197,62 188,29 27,43 Region Hovedstaden ,86 178,84 189,51 185,88 26,98 Region Sjælland ,22 202,97 228,14 205,60 28,97 Region Syddanmark ,79 179,70 196,21 185,21 25,82 Region Midtjylland ,45 187,09 191,93 184,00 30,47 Region Nordjylland Mekaniker- og montørarbejde Hele landet ,76 176,29 188,89 182,51 27,03 Region Hovedstaden ,61 198,75 217,04 200,13 29,35 Region Sjælland ,76 168,96 174,14 172,51 25,13 Region Syddanmark ,74 187,89 196,44 190,15 28,55 Region Midtjylland Region Nordjylland ,16 176,29 186,26 179,89 26, Elektro- og elektronikmekanikerarb. Hele landet ,67 180,46 192,14 187,25 27,92 Region Hovedstaden ,74 198,23 206,22 203,02 27,04 Region Sjælland ,87 174,67 178,97 176,12 24,74 Region Syddanmark ,17 184,07 201,98 194,17 29,17 Region Midtjylland ,14 172,62 178,09 174,48 27,62 Region Nordjylland ,20 178,18 183,89 178,42 28, Elektromekaniker- og elektrikerarbejde Alarmmontør, autoelektromekaniker, Hele landet ,67 180,11 191,56 185,16 27,54 automatikmekaniker, Region Hovedstaden ,57 199,15 206,22 205,94 26,96 elektriker (elektromekanikerarbejde), Region Sjælland ,87 174,67 178,97 176,12 24,74 elektromekaniker Region Syddanmark ,01 181,98 197,93 190,05 28,63 Region Midtjylland ,14 172,62 178,09 174,48 27,62 Region Nordjylland ,20 177,95 183,89 177,06 27,97

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere