REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl hos N-HP. Mødereferat nr. 89

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89"

Transkript

1 REFERAT Møde i Bestyrelsen Onsdag d. 25. Oktober kl hos N-HP Mødereferat nr. 89 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg (TGM), Folkvarsvej 31-1.tv. Niels-Henrik Pedersen (N-HP), Folkvarsvej 11-4.tv. Afbud: Christa Nielsen, Nyelandsvej 6 - st.tv. Formalia: Godkendelse af Dagsorden Dagsorden: 1) - Valg af Dirigent og Referent - Godkendelse af referat af møde d. 13/9-2) Meddelelser 3) Evaluering af Aktivitetsdag d. 30/9 d.å. 4) Yrsavej-projektet 5) Øvrige verserende projekter 6) Andre Projekter 7) Affald 8) Snerydning 9) og ) Julefrokost 11) Næste Møde 12) Eventuelt Pkt. 1. Dirigent: JH Referent: N-HP Referat af møde d. 13/9 d.å godkendt. Pkt. 2. a) Grundet ændrede forudsætninger og præmisser for deltagelse er N-HP ikke formand for Gårdlauget efter førstkommende generalforsamling med nyvalg til Bestyrelsen. b) Gårdlauget har af en beboer fået foræret en stor portion gamle men intakte gulvbrædder. Alle beboere i karréen, som måtte have brug for nogle gulvbrædder, kan derfor nu frit og gratis afhente gulvbrædder i de længder og mængder, som de måtte ønske. De gamle gulvbrædder er d. 18/9 d.å. af N-HP anbragt på tværbjælkerne under taget på det sorte cykelskur som står i gårdanlægget mellem Nyelandsvej 8/10 og Folkvarsvej 11-13/15-17, hvor de blot kan afhentes. c) D. 25/9 d.å. er modtaget mail fra en beboer i Falkoner Allé 29 med anbefaling af "indkøb af en såkaldt mooncar til kr. excl. moms." gennem Nævnte "mooncar" skulle angiveligt være "et genialt legetøj til børn i næsten alle aldre". Et eventuelt indkøb af nævnte og lignende legeredskaber samt andet løsøre må i givet fald indarbejdes i. d) Margit Ørsted - Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune - har i læserbrev i Frederiksberg Bladet d. 26/9 d.å. besvaret et læserbrev fra en beboer i Folkvarsvej 9, som blev bragt samme sted d. 5/9 d.å., vedr. gårdanlæggets træer, jvfr. Mødereferat 89 vedr. møde i Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug d. 13/9 d.å. e) D. 30/9 d.å. er fra en beboer i Folkvarsvej 9 modtaget forslag om "Fældning af 4 ud af 5 store lindetræer i gården ud for 7-9". Henvendelsen besvares indirekte i førstkommende Nyhedsbrev 20, idet der allerede er truffet beslutning om beskæring af gårdanlæggets store træer, jvfr. nedenstående pkt. 5 b). Ønskes forslaget derpå opretholdt, må det fremsættes på en generalforsamling og derpå i givet fald indarbejdes i budgettet. f) TGM og N-HP var d. 2/10 d.å. til møde med bestyrelsen for A/B Folkvarsvej 1-3/Falkoner Allé 29. Blandt emnerne var: brolægning - og ikke mindst betaling heraf - af gang- og nærarealerne nærmest den omhandlede A/B, jvfr. nedenstående

2 pkt. 6 b); overdækning af cykelstativer; Gårdlaugets informationsmaterialer om affald; eventuel nyindretning af den hækomkransede cirkelrunde græsplæne. Gårdlaugets bestyrelse inviteres til nyt møde med den nævnte A/B's bestyrelse, når der foreligger prisoverslag og tilbud på udførelsen af brolægningen g) Fra en beboer i Nyelandsvej 4 er d. 5/10 d.å. modtaget henvendelse med bl.a. klage over en parkeret knallert i cykelskuret nærmest Falkoner Allé. h) Fra viceværten i Nyelandsvej er d. 17/10 d.å. telefonisk modtaget henvendelse med anbefaling af snarlig reparation af porten mellem Nyelandsvej 16 og 18. N-HP har ved inspektion s.d. vurderet, at portens hængsler endnu ikke er så defekte, at de straks må udskiftes. Afledt af denne henvendelse smøres alle låse i gårdanlæggets porte snarest belejligt, ligesom eventuelt defekte låse repareres. i) De gamle, udslidte og kasserede cykler, som blev indsamlet ved Gårdlaugets aktivitetsdag d. 30/9 d.å., og som p.t. er midlertidigt opbevaret i gården ved Yrsavej 2, er d. 17/10 d.å. telefonisk bestilt afhentet af R98 d. 7/11 d.å., hvor de forudskikkes anbragt ved storskraldrummet ved Nyelandsvej 18. j) Fra en beboer i Nyelandsvej 2 er d. 17/10 d.å. modtaget endnu en henvendelse med klage over den samme parkerede knallert i cykelskuret nærmest Falkoner Allé, som der er refereret til under ovenstående pkt. g). Endnu har ingen af bestyrelsens medlemmer observeret den omhandlede knallert. Når og hvis det sker, søges ejeren identificeret og derpå kontaktet - først uformelt mundtligt enten telefonisk eller personligt, men om nødvendigt efterfølgende mere formelt skriftligt. k) Fra administrator er ved brev af 19/10 d.å. modtaget regnskabsrapport for perioden 1/1-30/9 d.å. Årets hidtidige samlede udgifter overskrider de samlede indtægter med kr ,61. I er dog kalkuleret med en samlet overskridelse på kr for hele året. l) Ejendommen Nyelandsvej 8 er med virkning pr. 1/10 d.å. solgt af den hidtidige A/B til EM-Consult. Herefter består ejendommen af almindelige udlejningslejligheder. Pkt. 3. Gårdlaugets Aktivitetsdag d. 30/9 d.å. forløb som planlagt. I løbet af godt 2 timer blev alle de opregnede opgaver udført af blot 14 voksne og 6 børn fra 6 af karréens ejendomme, som derpå med stor nydelse fortærede gårdlaugsmedhjælperens hjemmelavede pandekager med is. Ved fremtidige aktivitetsdage vil det dog måske med fordel kunne overvejes: dels kun at angive et starttidspunkt, hvilket måske kan motivere flere beboere til deltagelse; dels at udøve en strammere styring af allokeringen af arbejdskraft til udførelse af de forskellige arbejdsopgaver - dvs. ledelse og fordeling af arbejdet - m.h.p. yderligere effektivisering af arbejdsindsatsen. Den beskedne deltagelse og kvantitativt lille indsats af ressourcer men dog store effektivitet og arbejdsproduktivitet giver endvidere anledning til yderligere overvejelser: På aktivitetsdagen udføres forskellige opgaver, som har til formål at vedligeholde gårdanlæggets standard som rekreativt nærareal. Det kræver indsats af ressourcer - i.e. primært arbejdskraft -, som alternativt skal fremskaffes på anden måde, dvs. ved opkrævning over huslejen til betaling af fremmed hjælp. Den indsats, som ydes af deltagerne ved aktivitetsdagen, består i ubetalt arbejde, hvis resultater kan nydes af alle. Arbejdsopgavernes udførelse på aktivitetsdage medfører besparelser i økonomien. Det kan derfor overvejes i Gårdlaugets vedtægter at indføje bestemmelser om: dels at afholde aktivitetsdag mindst to gange om året - forår og efterår; dels at øge mængden og diversiteten af de arbejdsopgaver, som skal søges udført på aktivitetsdagen; dels at gøre det obligatorisk for alle karréens ejendomme at stille med deltagere ved aktivitetsdagene eller alternativt at kompensere fravær ved betaling. N-HP udfærdiger udkast til mulige forslag til vedtægtsændringer desangående. Lignende overvejelser kan iøvrigt også gøres vedr. arbejdet i Gårdlaugets bestyrelse: Medlemmerne af bestyrelsen yder ubetalt arbejde til gavn, glæde og nytte - eller i det mindste med virkninger og effekter for - alt og alle i karréen. Manglende deltagelse i bestyrelsesarbejdet kunne derfor eventuelt gennem vedtægterne kræves kompenseret ved betaling. En sådan klausul i vedtægterne

3 kunne medvirke til: dels at forskaffe Gårdlauget flere økonomiske ressourcer; dels at fremme interessen for den til enhver tid valgte bestyrelses aktuelle forvaltning af Gårdlauget; dels at befordre motivationen for deltagelse i bestyrelsesarbejdet, hvilket som perspektiv eventuelt kunne indebære egentlige og tiltrængte kampvalg ved generalforsamlingernes valg af medlemmer til bestyrelsen. Pkt. 4. TGM orienterede om Yrsavej-projektet. Der foreligger et offentliggjort og godkendt projekt, som formelt straks kan iværksættes, men som reelt ikke lader sig udføre, fordi det budgetterede beløb til dets realisering - knapt kr er urealistisk lavt. Nævnte beløb rækker stort set til kun at få anlagt en græsplæne i gårdafsnittet. Fra "Det grønne Kompagni" er modtaget tilbud om projektets udførelse for en pris af kr ,- eksklusiv moms, mens der fra "DinGartner" er modtaget tilbud om realisering af samme projekt for kr ,- plus 25 % moms. Endelig tilbyder "Kruuse & Det Grønne Team" at udføre projektet for ialt kr ,25 - dette beløb er dog incl. moms! Alle beløb overskrider imidlertid langt det budgetterede for. For at komme videre i processen må der også i henseende til dette projekt tænkes nyt, kreativt, utraditionelt og innovativt. 1) Der kan på Gårdlaugets budget afsættes et større og fornødent beløb til projektets realisering. Denne disposition er dog lidet original, næppe synderlig populær og formentlig helt urealistisk i f.h.t. de nævnte priser. 2) Projektet kan ændres og et større beløb afsættes til dets realisering. Førstnævnte indebærer inddragelse af ejerne af ejendommene og beboerne i gårdafsnittet, mens sidstnævnte forudsætter godkendelse af Gårdlaugets generalforsamling. 3) Ejerne af ejendommene i gårdafsnittet kan - i lighed med f.eks. brolægningen af gårdafsnittet ved Falkoner Allé 29 / Folkvarsvej 1-3, jvfr. nedenstående pkt. 6 b), og som gjort tidligere ved renovering af andre enkelte nærarealer ved karréens ejendomme - forsøges inddraget til betaling af en del af udgifterne til renovering af gårdafsnittet. Om det overhovedet er muligt at overtale alle de omhandlede ejere til at indgå en sådan aftale, er dog tvivlsomt. 4) En del af arbejdet kan ved obligatoriske aktivitetsdage søges udført af karréens beboere. Dette forudsætter dog, at det gennem aktivitetsdagene er muligt at fremskaffe betydelige mængder af ressourcer. 5) Projektets realisering kan søges gennemført i etaper over flere år, hvilket umiddelbart vil reducere projektets økonomiske belastning af budgettet, men omvendt strække belastningen over længere tid. 6) Der kan sammenfattes en kombination af ovennævnte pkt. 1) - 5), hvilket dog dels vil forudsætte en større arbejdsindsats af bestyrelsen, og dels vil indebære en forlængelse af tidsperspektivet for et eventuelt projekts realisering. Beslutning: TGM bemyndiges til straks at iværksætte udførelse af de dele af det foreliggende projekt, som lader sig realisere p.b.a. det gældende. Bestyrelsen vil i budgetterne for både og 2008 foreslå afsat kr ,- til realisering af Yrsavej-projektet. Ejerne af gårdafsnittets ejendomme - på den ene side Folkvarsvej og Folkvarsvej 31 og på den anden side Nyelandsvej 18 og 20 - forsøges inddraget i medfinansiering af de(n) del(e) af projektet, som alternativt ikke vil blive realiseret. Træstammerne, som p.t. er anbragt ved den sorte pavillon Yrsavej 2, flyttes og opbevares midlertidigt ved pilehegnet i det midterste gårdafsnit - ved Nyelandsvej Forslag til anvendelse af disse store træstammer, modtages meget gerne - alternativt vil de af MM blive skåret i mindre stykker ved førstkommende aktivitetsdag i foråret. Pkt. 5. a) Brolægning af gangarealet ved mobilsugindkast og cykelskur mellem Nyelandsvej 8 og Folkvarsvej til en pris af kr ,- er ved mail af 14/9 d.å. til Det grønne Kompagni bestilt udført hurtigst muligt. Ved telefonisk samtale d. 16/10 d.å. med firmaets ejer Lars Knoblauch er det bekræftet, at anlægsarbejdet udføres i indeværende efterår. b) Beskæring af alle gårdanlæggets store træer samt fældning af to træer - et pæretræ i det midterste gårdafsnit ved pilehegnet og en rubinia ved indgangen til køkkentrappen i Folkvarsvej 11 - til en pris af kr ,- er ligeledes ved mail af 14/9 d.å. til Det grønne Kompagni bestilt udført hurtigst muligt. Ved telefonisk samtale d. 16/10 d.å. er det af firmaets ejer Lars Knoblauch igen bekræftet, at arbejdet udføres i vinteren. Pkt. 6.

4 a) En renovering af det midterste gårdafsnit ved pilehegnet er i princippet vedtaget på Gårdlaugets ekstraordinære generalforsamling d. 9/ Arbejdets udførelse er af Det grønne Kompagni tilbudt foretaget for kr ,-. Nævnte tilbud accepteres straks med anmodning om realisering hurtigst muligt. Under hensyntagen til det fremskredne tidspunkt på året kan det dog måske forventes, at projektet først kan gennemføres i foråret. b) Endnu kender ingen prisen for brolægning af gang- og nærarealerne ved Folkvarsvej 1-3 / Falkoner Allé 29, men beløb på kr har været nævnt. Det er i givet fald den omhandlede A/B, som forestår projektet, men Gårdlaugets tidligere bestyrelse har angiveligt givet tilsagn om betaling af halvdelen af de af projektets fællesudgifter, hvorom der kan findes enighed. Pkt. 7. a) Som besluttet på møde i bestyrelsen d. 13/9 d.å. har TGM snakket med en af karréens forretningsindehavere om håndtering af affald. Pgl. har meddelt accept af fremover at ville følge Gårdlaugets retningslinier for behandling af affald. b) Gårdlaugets retningslinier - og beboernes muligheder! - for behandling af storskrald og miljøfarligt affald er ikke optimale. N- HP snakker med Gårdlaugsmedhjælperen om mulige tiltag, der evt. kan gøre det lettere og mere sikkert at afhænde nævnte. c) EU har vedtaget og udsendt nyt direktiv om øget affaldsortering. N-HP indhenter information herom, herunder om hvilke implikationer og konsekvenser - både praktiske og økonomiske - det fremtidigt får og kan få for renovationen i Folkvarsvej-karréen. Pkt. 8. Ligesom tidligere engageres Det grønne Kompagni til i den kommende vinter at rydde alt eventuel sne på alle gårdanlæggets befæstede arealer. Arbejdet afregnes til den i kontrakten med firmaet anførte betaling på kr. 275,- pr. time excl. moms for udførelse af ekstraordinære arbejdsopgaver. Pkt. 9. Fra N-HP forelå et første foreløbigt udkast til muligt Buget (se nederst på siden). Nævnte blev gennemgået og diskuteret, hvorpå Bestyrelsen opstillede et tilsvarende provisorisk budget. Udfærdigelse af endeligt forslag til og 2008 må dog afvente afslutningen af Regnskab. Ved udarbejdelsen af budgettet og prioritering af projekterne lægges der vægt på, at: iværksatte og allerede bugetterede projekter fuldføres og afsluttes; principielt besluttede projekter realiseres; indgåede aftaler overholdes; et beløb hensættes som reserve til dækning af uforudsete udgifter; der primært afsættes midler til anskaffelse, vedlige- og renholdelse af faste installationer. De nævnte foreløbige budgetoverslag findes andet sted på Gårdlaugets hjemmeside, hvorfra der også er adgang til det økonomiprogram, som er anvendt ved udarbejdelsen af de omhandlede oplæg til budgetter. Alle interesserede har med sidstnævnte mulighed for selv at "lege" med tallene, og alle opfordres til at benytte Gårdlaugets website som forum for debat og diskussion om Gårdlaugets prioriteringer, budget og økonomi. Pkt. 10. Den traditionelle julefrokost for medlemmerne af Gårdlaugets bestyrelse afholdes i fortsættelse af næste møde i bestyrelsen. Til deltagelse i arrangementet inviteres også gårdlaugsmedhjælper Bjarne Jørgensen og tidligere formand for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Peter Hertz. Pkt. 11. Næste møde afholdes torsdag d. 30. november d.å. kl i mødelokalerne hos A/B Falkonerhjørnet, Nyelandsvej 2-5. sal. Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen for mødet, bedes meddelt N-HP senest d. 21/11 d.å. Pkt. 12. MM fylder 30 år d. 18/11 d.å. Mødet sluttet ca. kl Referent: Niels-Henrik Pedersen.10.26

5 Oplæg til for Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug modtager meget gerne kommentarer, bemærkninger, indsigelser, forslag til ændringer, ønsker, spørgsmål m.m.m. vedr. nedenstående oplæg til - skriv til Alle er også velkomne til at benytte gårdlaugets website som forum for debat og diskussion om Gårdlaugets økonomi - skriv til Oplægget til er udarbejdet i et økonomiprogram, som om ønsket kan rekvireres fra Gårdlauget - skriv til INDTÆGTER A conto opkrævede fællesudgifter kr kr kr kr. Renteindtægter af bank kr kr kr kr. Lejeindtægt Pavillon kr kr kr kr. Diverse Indtægter kr kr. INDTÆGTER I ALT kr kr kr UDGIFTER Renholdelse 1) kr kr kr kr. El kr kr kr kr. Vedligeholdelse 2) kr kr kr kr. Nyanskaffelser 3) kr kr kr kr. Diverse udgifter 4) kr kr kr kr. Revisionshonorar kr kr kr kr. Administrationshonorar kr kr kr kr. UDGIFTER I ALT kr kr kr kr. ÅRETS RESULTAT kr kr kr kr.

6 Betaling pr. m 2 bruttoetageareal pr. år 13,041 kr. 13,041 kr. 20,000 kr. 20,000 kr. Kapitalindestående Ultimo Året kr kr kr kr. NOTER Note 1 - Renholdelse Gartner kr kr kr kr. Gårdlaugsmedarbejder kr kr kr kr. Nye planter/genplantning kr Beskæring af træer m.v kr kr kr. Snerydning kr kr kr kr. Rengøringsartikler/sække kr kr kr kr. Vejsalt kr kr kr kr. Diverse kr kr kr kr. Note 2 - Vedligeholdelse Reparation, skure kr kr. 0 0 Vedligeholdelse af legeredskaber kr kr. 0 0 Porte kr Plankeværk, Nyelandsvej, maling kr kr. 0 0 Blikkenslager kr kr kr kr. Malerarbejder kr kr. 0 0 Elektriker, udvendig belysning kr kr. 0 0 Elektriker/elpærer kr kr kr kr. Reparation af mobilsug

7 Låse/nøgler kr kr kr kr. - Salg af nøgler kr kr kr kr kr kr kr kr. Note 3 - Nyanskaffelser Legeredskaber kr kr kr. Brolægning - Nyelandsvej kr Brolægning - Falkoner Allé kr kr. Yrsavejprojekt kr kr kr. Solkrog kr Renovering af midterste gårdafsnit kr kr. Flytning af gyngestativ kr Diverse kr kr kr kr kr kr kr kr. Note 4 - Diverse udgifter Mødeudgifter kr kr. 0 0 Generalforsamling kr kr. 500 kr. 500 kr. Aktivitetsdag kr kr kr kr. Selskabelige Arrangementer kr kr. Opkrævningsgebyr 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. Adm. godtgørelse bestyrelse kr kr kr kr. Tlf. godtgørelse bestyrelse kr kr kr kr. Kontorartikler kr kr. 500 kr. 500 kr. Forsikring kr kr kr kr. Gaver 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. Nyhedsbreve kr kr kr kr.

8 Indkøb af PC kr Drift hjemmeside kr kr. 300 kr. 300 kr. Advokat kr Diverse, porto og gebyrer kr kr kr kr kr kr kr kr. Note 5 Det samlede bruttoetageareal i Folkvarsvej-Karréen udgør m 2. I betales 13,041 kr. pr. m 2 pr. år til Gårdlauget, svarende til 1,087 kr. pr. m 2 pr. måned. En lejlighed i Folkvarsvej-Karréen har i gennemsnit et bruttoetageareal på 80,4 m 2. Denne lejlighed betaler altså ca. kr pr. år til Gårdlauget, svarende til ca. kr. 87,50 pr. måned. TABEL I. Betaling pr. år pr. m 2 - Kr. 13,041 kr. 14,0 kr. 15,0 kr. 16,0 kr. 17,0 kr. 18,0 kr. 19,0 kr. 20,0 kr. Samlet indtægt til Gårdlauget TABEL II. Månedlige bidrag til Gårdlauget fordelt på størrelser af lejligheder Betaling pr. år pr. m 2 - Kr. 13,041 kr. 14,0 kr. 15,0 kr. 16,0 kr. 17,0 kr. 18,0 kr. 19,0 kr. 20,0 kr. 55 m 2 59,8 kr. 64,2 kr. 68,8 kr. 73,3 kr. 77,9 kr. 82,5 kr. 87,1 kr. 91,7 kr. 60 m 2 65,2 kr. 70,0 kr. 75,0 kr. 80,0 kr. 85,0 kr. 90,0 kr. 95,0 kr. 100,0 kr. 65 m 2 70,6 kr. 75,8 kr. 81,3 kr. 86,7 kr. 92,1 kr. 97,5 kr. 102,9 kr. 108,3 kr. 70 m 2 76,1 kr. 81,7 kr. 87,5 kr. 93,3 kr. 99,2 kr. 105,0 kr. 110,8 kr. 116,7 kr. 75 m 2 81,5 kr. 87,5 kr. 93,8 kr. 100,0 kr. 106,3 kr. 112,5 kr. 118,8 kr. 125,0 kr. 80 m 2 86,9 kr. 93,3 kr. 100,0 kr. 106,7 kr. 113,3 kr. 120,0 kr. 126,7 kr. 133,3 kr. 85 m 2 92,4 kr. 99,2 kr. 106,3 kr. 113,3 kr. 120,4 kr. 127,5 kr. 134,6 kr. 141,7 kr. 90 m 2 97,8 kr. 105,0 kr. 112,5 kr. 120,0 kr. 127,5 kr. 135,0 kr. 142,5 kr. 150,0 kr. 95 m 2 103,2 kr. 110,8 kr. 118,8 kr. 126,7 kr. 134,6 kr. 142,5 kr. 150,4 kr. 158,3 kr. 100 m 2 108,7 kr. 116,7 kr. 125,0 kr. 133,3 kr. 141,7 kr. 150,0 kr. 158,3 kr. 166,7 kr. 105 m 2 114,1 kr. 122,5 kr. 131,3 kr. 140,0 kr. 148,8 kr. 157,5 kr. 166,3 kr. 175,0 kr. 110 m 2 119,5 kr. 128,3 kr. 137,5 kr. 146,7 kr. 155,8 kr. 165,0 kr. 174,2 kr. 183,3 kr.

9 TABEL III. Øgede månedlige bidrag til Gårdlauget - i.e. huslejeforhøjelser - i f.h.t. fordelt på størrelser af lejligheder Betaling pr. år pr. m 2 - Kr. 14,0 kr. 15,0 kr. 16,0 kr. 17,0 kr. 18,0 kr. 19,0 kr. 20,0 kr. 55 m 2 4,4 kr. 9,0 kr. 13,6 kr. 18,1 kr. 22,7 kr. 27,3 kr. 31,9 kr. 60 m 2 4,8 kr. 9,8 kr. 14,8 kr. 19,8 kr. 24,8 kr. 29,8 kr. 34,8 kr. 65 m 2 5,2 kr. 10,6 kr. 16,0 kr. 21,4 kr. 26,9 kr. 32,3 kr. 37,7 kr. 70 m 2 5,6 kr. 11,4 kr. 17,3 kr. 23,1 kr. 28,9 kr. 34,8 kr. 40,6 kr. 75 m 2 6,0 kr. 12,2 kr. 18,5 kr. 24,7 kr. 31,0 kr. 37,2 kr. 43,5 kr. 80 m 2 6,4 kr. 13,1 kr. 19,7 kr. 26,4 kr. 33,1 kr. 39,7 kr. 46,4 kr. 85 m 2 6,8 kr. 13,9 kr. 21,0 kr. 28,0 kr. 35,1 kr. 42,2 kr. 49,3 kr. 90 m 2 7,2 kr. 14,7 kr. 22,2 kr. 29,7 kr. 37,2 kr. 44,7 kr. 52,2 kr. 95 m 2 7,6 kr. 15,5 kr. 23,4 kr. 31,3 kr. 39,3 kr. 47,2 kr. 55,1 kr. 100 m 2 8,0 kr. 16,3 kr. 24,7 kr. 33,0 kr. 41,3 kr. 49,7 kr. 58,0 kr. 105 m 2 8,4 kr. 17,1 kr. 25,9 kr. 34,6 kr. 43,4 kr. 52,1 kr. 60,9 kr. 110 m 2 8,8 kr. 18,0 kr. 27,1 kr. 36,3 kr. 45,5 kr. 54,6 kr. 63,8 kr.

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85 REFERAT Møde i Bestyrelsen Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30 i Gårdanlægget Mødereferat nr. 85 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Tirsdag d. 4. juli 2006 kl. 19.00. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 86

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Tirsdag d. 4. juli 2006 kl. 19.00. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 86 REFERAT Møde i Bestyrelsen Tirsdag d. 4. juli 2006 kl. 19.00 i Gårdanlægget Mødereferat nr. 86 Deltagere: Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg (TGM), Folkvarsvej 31-1.tv. Bille

Læs mere

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Side 1 af 7 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 16. årgang Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19:00 21.00 Deltagere: Fraværende: John Gardar (JG) Ole Vaarsø Hansen (OVH) Majken Møller

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat Ejd.nr. 8150 Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat År 2014, onsdag den 7. maj kl. 18.00 afholdtes den 15. ordinære generalforsamling i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Generalforsamlingen blev afholdt

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 i 1130 KØBENHAVN K i TELEFON +45 3311 6364 i TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dki Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 4777 181769 Ejd 242 GENERALFORSAMLINGSREFETAT År 2013,

Læs mere

TIL STEDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen, Per Methner Rasmussen og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Tessa Jensen, Joachim Svane og Yasemin Yigit

TIL STEDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen, Per Methner Rasmussen og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Tessa Jensen, Joachim Svane og Yasemin Yigit REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 26. juni 2013 TIL STEDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen, Per Methner Rasmussen og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Tessa Jensen, Joachim Svane og Yasemin Yigit Dagsorden

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013 Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ Budgetopfølgning for perioden 01/01-30/06 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 108-750/MLS

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Bestyrelsesmøde i A/B Frederiksbo d. 11-9-2002

Bestyrelsesmøde i A/B Frederiksbo d. 11-9-2002 Bestyrelsesmøde i A/B Frederiksbo d. 11-9-2002 Til stede: Kåre Jakobsen, Henrik Jørgensen, Mille Frohn, Henrik Metzger og Lene Lykke Vestergaard Fraværende med afbud: Mette Mortensen Dagsorden: 1. Sidste

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv

Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv onsdag, den 9. december 2009 kl. 19.00 Generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Dette regnskab indeholder 11 sider Indhold

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen A/B Grøntoften KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Pamela Jacobsen 45 26 86 07 pwi@datea.dk Ann Jørgensen 45 26 02 34 anj@datea.dk EjendomNr: 63668 DATEA

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1).

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1). SIDE 1/8 GENERALFORSAMLING AB MARINAEN III DATO 2014.04.03 REFERENT Mark DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning, samt godkendelse af

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 7. august 2013. TIL STEDE: Per Methner Rasmussen, Joachim Svan, Yasemin Yigit og Sacha Zurcher

REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 7. august 2013. TIL STEDE: Per Methner Rasmussen, Joachim Svan, Yasemin Yigit og Sacha Zurcher REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 7. august 2013 TIL STEDE: Per Methner Rasmussen, Joachim Svan, Yasemin Yigit og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen og Tessa Jensen, Dagsorden

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Revi Partner. Ejerforeningen Rønne Allé 12-18 Rønne Allé 12-18 2800 Lyngby. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2009

Revi Partner. Ejerforeningen Rønne Allé 12-18 Rønne Allé 12-18 2800 Lyngby. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2009 Revi Partner Ejerforeningen Rønne Allé 12-18 Rønne Allé 12-18 2800 Lyngby Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2009 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab CVR-nr. 25112822 www.kcrevi.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Godkendt referat Tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 17.30

Godkendt referat Tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 17.30 Godkendt referat Tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 17.30 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 3. december 2013 Godkendt. 3. Til og fra driften: a. Siden

Læs mere

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer Gårdlavet Aladdin Regnskabskommentarer 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger og erklæringer Den uafhængige revisors erklæring 3 Regnskab 1. januar - 31. december 2012 Regnskabskommentarer 4 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2016 Regnskab for perioden 1. november 2015 31. oktober 2016 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00. Gildesalen på Nordstrand

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00. Gildesalen på Nordstrand Partnerz N ø r r e s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n - H j ø r r i n g Sagsnr.: 700292 LFA/LSN Dato: 6. juni 2012 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@partnerz.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

Det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt at udskifte samtlige låse nu. Følgende låsearbejde bestilles:

Det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt at udskifte samtlige låse nu. Følgende låsearbejde bestilles: Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. oktober 2009 kl. 19.00 Afbud: Camilla og Hedvig 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt enkelte tilføjelser blev ført ind under eksisterende punkter. 2) Godkendelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 18. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA), Maj Svendstorp (MS),

Læs mere

Indledende kommentarer og velkomst:

Indledende kommentarer og velkomst: 1 År 2014, onsdag den 30. april kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i E/ F Pilegårdsvej 22-58, 2730 Herlev. Generalforsamlingen blev afholdt i ejerforeningens lokale, Pilegårdsvej 58, kælderen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat 1. Valg af referent - Kim 2. Status for igangværende opgaver a. Slidte låger Der er kommet et

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

ÅRSREGNSKAB Indhold: Grundejerforeningen Sømandshvileparken. Regnskab for perioden 1. november oktober 2014

ÅRSREGNSKAB Indhold: Grundejerforeningen Sømandshvileparken. Regnskab for perioden 1. november oktober 2014 Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2014 Regnskab for perioden 1. november 2013 31. oktober 2014 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Ro s Revision. Andeisboligforeningen. Helgoland Strandpark I. Årsrapport for 2011. (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS

Ro s Revision. Andeisboligforeningen. Helgoland Strandpark I. Årsrapport for 2011. (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS (8. regnskabsår) REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision 4000 Roskilde Tlf. 45 666 3285 Ros Revision Nordea 2905 2551378937 Registreret Revisionsanpartsselskab CVR- nr. 3052 0963 Hersegade 10,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 26. april 2011 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 23-02- 15 Mødedato: Emne: 17. februar 2015 Kl. 18:30-22:00 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Til Medlemmerne Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Taastrup d. 10/3 2010 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 14. april kl. 19.30 i TAB Sønderbys

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

Revi Partner. Skomager - Karreens Gårdlaug c/o Bente Naver Munkholmvej 370 4060 Kirke Såby. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi Partner. Skomager - Karreens Gårdlaug c/o Bente Naver Munkholmvej 370 4060 Kirke Såby. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi Partner Skomager - Karreens Gårdlaug c/o Bente Naver Munkholmvej 370 4060 Kirke Såby Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Bestyrelsen: Tommy Munk (formand) Frederiksberg 5.4.2006 Helle Bjerre Peter Vendrup Tatiana Scharnberg Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere