REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl hos N-HP. Mødereferat nr. 89

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89"

Transkript

1 REFERAT Møde i Bestyrelsen Onsdag d. 25. Oktober kl hos N-HP Mødereferat nr. 89 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg (TGM), Folkvarsvej 31-1.tv. Niels-Henrik Pedersen (N-HP), Folkvarsvej 11-4.tv. Afbud: Christa Nielsen, Nyelandsvej 6 - st.tv. Formalia: Godkendelse af Dagsorden Dagsorden: 1) - Valg af Dirigent og Referent - Godkendelse af referat af møde d. 13/9-2) Meddelelser 3) Evaluering af Aktivitetsdag d. 30/9 d.å. 4) Yrsavej-projektet 5) Øvrige verserende projekter 6) Andre Projekter 7) Affald 8) Snerydning 9) og ) Julefrokost 11) Næste Møde 12) Eventuelt Pkt. 1. Dirigent: JH Referent: N-HP Referat af møde d. 13/9 d.å godkendt. Pkt. 2. a) Grundet ændrede forudsætninger og præmisser for deltagelse er N-HP ikke formand for Gårdlauget efter førstkommende generalforsamling med nyvalg til Bestyrelsen. b) Gårdlauget har af en beboer fået foræret en stor portion gamle men intakte gulvbrædder. Alle beboere i karréen, som måtte have brug for nogle gulvbrædder, kan derfor nu frit og gratis afhente gulvbrædder i de længder og mængder, som de måtte ønske. De gamle gulvbrædder er d. 18/9 d.å. af N-HP anbragt på tværbjælkerne under taget på det sorte cykelskur som står i gårdanlægget mellem Nyelandsvej 8/10 og Folkvarsvej 11-13/15-17, hvor de blot kan afhentes. c) D. 25/9 d.å. er modtaget mail fra en beboer i Falkoner Allé 29 med anbefaling af "indkøb af en såkaldt mooncar til kr. excl. moms." gennem Nævnte "mooncar" skulle angiveligt være "et genialt legetøj til børn i næsten alle aldre". Et eventuelt indkøb af nævnte og lignende legeredskaber samt andet løsøre må i givet fald indarbejdes i. d) Margit Ørsted - Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune - har i læserbrev i Frederiksberg Bladet d. 26/9 d.å. besvaret et læserbrev fra en beboer i Folkvarsvej 9, som blev bragt samme sted d. 5/9 d.å., vedr. gårdanlæggets træer, jvfr. Mødereferat 89 vedr. møde i Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug d. 13/9 d.å. e) D. 30/9 d.å. er fra en beboer i Folkvarsvej 9 modtaget forslag om "Fældning af 4 ud af 5 store lindetræer i gården ud for 7-9". Henvendelsen besvares indirekte i førstkommende Nyhedsbrev 20, idet der allerede er truffet beslutning om beskæring af gårdanlæggets store træer, jvfr. nedenstående pkt. 5 b). Ønskes forslaget derpå opretholdt, må det fremsættes på en generalforsamling og derpå i givet fald indarbejdes i budgettet. f) TGM og N-HP var d. 2/10 d.å. til møde med bestyrelsen for A/B Folkvarsvej 1-3/Falkoner Allé 29. Blandt emnerne var: brolægning - og ikke mindst betaling heraf - af gang- og nærarealerne nærmest den omhandlede A/B, jvfr. nedenstående

2 pkt. 6 b); overdækning af cykelstativer; Gårdlaugets informationsmaterialer om affald; eventuel nyindretning af den hækomkransede cirkelrunde græsplæne. Gårdlaugets bestyrelse inviteres til nyt møde med den nævnte A/B's bestyrelse, når der foreligger prisoverslag og tilbud på udførelsen af brolægningen g) Fra en beboer i Nyelandsvej 4 er d. 5/10 d.å. modtaget henvendelse med bl.a. klage over en parkeret knallert i cykelskuret nærmest Falkoner Allé. h) Fra viceværten i Nyelandsvej er d. 17/10 d.å. telefonisk modtaget henvendelse med anbefaling af snarlig reparation af porten mellem Nyelandsvej 16 og 18. N-HP har ved inspektion s.d. vurderet, at portens hængsler endnu ikke er så defekte, at de straks må udskiftes. Afledt af denne henvendelse smøres alle låse i gårdanlæggets porte snarest belejligt, ligesom eventuelt defekte låse repareres. i) De gamle, udslidte og kasserede cykler, som blev indsamlet ved Gårdlaugets aktivitetsdag d. 30/9 d.å., og som p.t. er midlertidigt opbevaret i gården ved Yrsavej 2, er d. 17/10 d.å. telefonisk bestilt afhentet af R98 d. 7/11 d.å., hvor de forudskikkes anbragt ved storskraldrummet ved Nyelandsvej 18. j) Fra en beboer i Nyelandsvej 2 er d. 17/10 d.å. modtaget endnu en henvendelse med klage over den samme parkerede knallert i cykelskuret nærmest Falkoner Allé, som der er refereret til under ovenstående pkt. g). Endnu har ingen af bestyrelsens medlemmer observeret den omhandlede knallert. Når og hvis det sker, søges ejeren identificeret og derpå kontaktet - først uformelt mundtligt enten telefonisk eller personligt, men om nødvendigt efterfølgende mere formelt skriftligt. k) Fra administrator er ved brev af 19/10 d.å. modtaget regnskabsrapport for perioden 1/1-30/9 d.å. Årets hidtidige samlede udgifter overskrider de samlede indtægter med kr ,61. I er dog kalkuleret med en samlet overskridelse på kr for hele året. l) Ejendommen Nyelandsvej 8 er med virkning pr. 1/10 d.å. solgt af den hidtidige A/B til EM-Consult. Herefter består ejendommen af almindelige udlejningslejligheder. Pkt. 3. Gårdlaugets Aktivitetsdag d. 30/9 d.å. forløb som planlagt. I løbet af godt 2 timer blev alle de opregnede opgaver udført af blot 14 voksne og 6 børn fra 6 af karréens ejendomme, som derpå med stor nydelse fortærede gårdlaugsmedhjælperens hjemmelavede pandekager med is. Ved fremtidige aktivitetsdage vil det dog måske med fordel kunne overvejes: dels kun at angive et starttidspunkt, hvilket måske kan motivere flere beboere til deltagelse; dels at udøve en strammere styring af allokeringen af arbejdskraft til udførelse af de forskellige arbejdsopgaver - dvs. ledelse og fordeling af arbejdet - m.h.p. yderligere effektivisering af arbejdsindsatsen. Den beskedne deltagelse og kvantitativt lille indsats af ressourcer men dog store effektivitet og arbejdsproduktivitet giver endvidere anledning til yderligere overvejelser: På aktivitetsdagen udføres forskellige opgaver, som har til formål at vedligeholde gårdanlæggets standard som rekreativt nærareal. Det kræver indsats af ressourcer - i.e. primært arbejdskraft -, som alternativt skal fremskaffes på anden måde, dvs. ved opkrævning over huslejen til betaling af fremmed hjælp. Den indsats, som ydes af deltagerne ved aktivitetsdagen, består i ubetalt arbejde, hvis resultater kan nydes af alle. Arbejdsopgavernes udførelse på aktivitetsdage medfører besparelser i økonomien. Det kan derfor overvejes i Gårdlaugets vedtægter at indføje bestemmelser om: dels at afholde aktivitetsdag mindst to gange om året - forår og efterår; dels at øge mængden og diversiteten af de arbejdsopgaver, som skal søges udført på aktivitetsdagen; dels at gøre det obligatorisk for alle karréens ejendomme at stille med deltagere ved aktivitetsdagene eller alternativt at kompensere fravær ved betaling. N-HP udfærdiger udkast til mulige forslag til vedtægtsændringer desangående. Lignende overvejelser kan iøvrigt også gøres vedr. arbejdet i Gårdlaugets bestyrelse: Medlemmerne af bestyrelsen yder ubetalt arbejde til gavn, glæde og nytte - eller i det mindste med virkninger og effekter for - alt og alle i karréen. Manglende deltagelse i bestyrelsesarbejdet kunne derfor eventuelt gennem vedtægterne kræves kompenseret ved betaling. En sådan klausul i vedtægterne

3 kunne medvirke til: dels at forskaffe Gårdlauget flere økonomiske ressourcer; dels at fremme interessen for den til enhver tid valgte bestyrelses aktuelle forvaltning af Gårdlauget; dels at befordre motivationen for deltagelse i bestyrelsesarbejdet, hvilket som perspektiv eventuelt kunne indebære egentlige og tiltrængte kampvalg ved generalforsamlingernes valg af medlemmer til bestyrelsen. Pkt. 4. TGM orienterede om Yrsavej-projektet. Der foreligger et offentliggjort og godkendt projekt, som formelt straks kan iværksættes, men som reelt ikke lader sig udføre, fordi det budgetterede beløb til dets realisering - knapt kr er urealistisk lavt. Nævnte beløb rækker stort set til kun at få anlagt en græsplæne i gårdafsnittet. Fra "Det grønne Kompagni" er modtaget tilbud om projektets udførelse for en pris af kr ,- eksklusiv moms, mens der fra "DinGartner" er modtaget tilbud om realisering af samme projekt for kr ,- plus 25 % moms. Endelig tilbyder "Kruuse & Det Grønne Team" at udføre projektet for ialt kr ,25 - dette beløb er dog incl. moms! Alle beløb overskrider imidlertid langt det budgetterede for. For at komme videre i processen må der også i henseende til dette projekt tænkes nyt, kreativt, utraditionelt og innovativt. 1) Der kan på Gårdlaugets budget afsættes et større og fornødent beløb til projektets realisering. Denne disposition er dog lidet original, næppe synderlig populær og formentlig helt urealistisk i f.h.t. de nævnte priser. 2) Projektet kan ændres og et større beløb afsættes til dets realisering. Førstnævnte indebærer inddragelse af ejerne af ejendommene og beboerne i gårdafsnittet, mens sidstnævnte forudsætter godkendelse af Gårdlaugets generalforsamling. 3) Ejerne af ejendommene i gårdafsnittet kan - i lighed med f.eks. brolægningen af gårdafsnittet ved Falkoner Allé 29 / Folkvarsvej 1-3, jvfr. nedenstående pkt. 6 b), og som gjort tidligere ved renovering af andre enkelte nærarealer ved karréens ejendomme - forsøges inddraget til betaling af en del af udgifterne til renovering af gårdafsnittet. Om det overhovedet er muligt at overtale alle de omhandlede ejere til at indgå en sådan aftale, er dog tvivlsomt. 4) En del af arbejdet kan ved obligatoriske aktivitetsdage søges udført af karréens beboere. Dette forudsætter dog, at det gennem aktivitetsdagene er muligt at fremskaffe betydelige mængder af ressourcer. 5) Projektets realisering kan søges gennemført i etaper over flere år, hvilket umiddelbart vil reducere projektets økonomiske belastning af budgettet, men omvendt strække belastningen over længere tid. 6) Der kan sammenfattes en kombination af ovennævnte pkt. 1) - 5), hvilket dog dels vil forudsætte en større arbejdsindsats af bestyrelsen, og dels vil indebære en forlængelse af tidsperspektivet for et eventuelt projekts realisering. Beslutning: TGM bemyndiges til straks at iværksætte udførelse af de dele af det foreliggende projekt, som lader sig realisere p.b.a. det gældende. Bestyrelsen vil i budgetterne for både og 2008 foreslå afsat kr ,- til realisering af Yrsavej-projektet. Ejerne af gårdafsnittets ejendomme - på den ene side Folkvarsvej og Folkvarsvej 31 og på den anden side Nyelandsvej 18 og 20 - forsøges inddraget i medfinansiering af de(n) del(e) af projektet, som alternativt ikke vil blive realiseret. Træstammerne, som p.t. er anbragt ved den sorte pavillon Yrsavej 2, flyttes og opbevares midlertidigt ved pilehegnet i det midterste gårdafsnit - ved Nyelandsvej Forslag til anvendelse af disse store træstammer, modtages meget gerne - alternativt vil de af MM blive skåret i mindre stykker ved førstkommende aktivitetsdag i foråret. Pkt. 5. a) Brolægning af gangarealet ved mobilsugindkast og cykelskur mellem Nyelandsvej 8 og Folkvarsvej til en pris af kr ,- er ved mail af 14/9 d.å. til Det grønne Kompagni bestilt udført hurtigst muligt. Ved telefonisk samtale d. 16/10 d.å. med firmaets ejer Lars Knoblauch er det bekræftet, at anlægsarbejdet udføres i indeværende efterår. b) Beskæring af alle gårdanlæggets store træer samt fældning af to træer - et pæretræ i det midterste gårdafsnit ved pilehegnet og en rubinia ved indgangen til køkkentrappen i Folkvarsvej 11 - til en pris af kr ,- er ligeledes ved mail af 14/9 d.å. til Det grønne Kompagni bestilt udført hurtigst muligt. Ved telefonisk samtale d. 16/10 d.å. er det af firmaets ejer Lars Knoblauch igen bekræftet, at arbejdet udføres i vinteren. Pkt. 6.

4 a) En renovering af det midterste gårdafsnit ved pilehegnet er i princippet vedtaget på Gårdlaugets ekstraordinære generalforsamling d. 9/ Arbejdets udførelse er af Det grønne Kompagni tilbudt foretaget for kr ,-. Nævnte tilbud accepteres straks med anmodning om realisering hurtigst muligt. Under hensyntagen til det fremskredne tidspunkt på året kan det dog måske forventes, at projektet først kan gennemføres i foråret. b) Endnu kender ingen prisen for brolægning af gang- og nærarealerne ved Folkvarsvej 1-3 / Falkoner Allé 29, men beløb på kr har været nævnt. Det er i givet fald den omhandlede A/B, som forestår projektet, men Gårdlaugets tidligere bestyrelse har angiveligt givet tilsagn om betaling af halvdelen af de af projektets fællesudgifter, hvorom der kan findes enighed. Pkt. 7. a) Som besluttet på møde i bestyrelsen d. 13/9 d.å. har TGM snakket med en af karréens forretningsindehavere om håndtering af affald. Pgl. har meddelt accept af fremover at ville følge Gårdlaugets retningslinier for behandling af affald. b) Gårdlaugets retningslinier - og beboernes muligheder! - for behandling af storskrald og miljøfarligt affald er ikke optimale. N- HP snakker med Gårdlaugsmedhjælperen om mulige tiltag, der evt. kan gøre det lettere og mere sikkert at afhænde nævnte. c) EU har vedtaget og udsendt nyt direktiv om øget affaldsortering. N-HP indhenter information herom, herunder om hvilke implikationer og konsekvenser - både praktiske og økonomiske - det fremtidigt får og kan få for renovationen i Folkvarsvej-karréen. Pkt. 8. Ligesom tidligere engageres Det grønne Kompagni til i den kommende vinter at rydde alt eventuel sne på alle gårdanlæggets befæstede arealer. Arbejdet afregnes til den i kontrakten med firmaet anførte betaling på kr. 275,- pr. time excl. moms for udførelse af ekstraordinære arbejdsopgaver. Pkt. 9. Fra N-HP forelå et første foreløbigt udkast til muligt Buget (se nederst på siden). Nævnte blev gennemgået og diskuteret, hvorpå Bestyrelsen opstillede et tilsvarende provisorisk budget. Udfærdigelse af endeligt forslag til og 2008 må dog afvente afslutningen af Regnskab. Ved udarbejdelsen af budgettet og prioritering af projekterne lægges der vægt på, at: iværksatte og allerede bugetterede projekter fuldføres og afsluttes; principielt besluttede projekter realiseres; indgåede aftaler overholdes; et beløb hensættes som reserve til dækning af uforudsete udgifter; der primært afsættes midler til anskaffelse, vedlige- og renholdelse af faste installationer. De nævnte foreløbige budgetoverslag findes andet sted på Gårdlaugets hjemmeside, hvorfra der også er adgang til det økonomiprogram, som er anvendt ved udarbejdelsen af de omhandlede oplæg til budgetter. Alle interesserede har med sidstnævnte mulighed for selv at "lege" med tallene, og alle opfordres til at benytte Gårdlaugets website som forum for debat og diskussion om Gårdlaugets prioriteringer, budget og økonomi. Pkt. 10. Den traditionelle julefrokost for medlemmerne af Gårdlaugets bestyrelse afholdes i fortsættelse af næste møde i bestyrelsen. Til deltagelse i arrangementet inviteres også gårdlaugsmedhjælper Bjarne Jørgensen og tidligere formand for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Peter Hertz. Pkt. 11. Næste møde afholdes torsdag d. 30. november d.å. kl i mødelokalerne hos A/B Falkonerhjørnet, Nyelandsvej 2-5. sal. Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen for mødet, bedes meddelt N-HP senest d. 21/11 d.å. Pkt. 12. MM fylder 30 år d. 18/11 d.å. Mødet sluttet ca. kl Referent: Niels-Henrik Pedersen.10.26

5 Oplæg til for Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug modtager meget gerne kommentarer, bemærkninger, indsigelser, forslag til ændringer, ønsker, spørgsmål m.m.m. vedr. nedenstående oplæg til - skriv til Alle er også velkomne til at benytte gårdlaugets website som forum for debat og diskussion om Gårdlaugets økonomi - skriv til Oplægget til er udarbejdet i et økonomiprogram, som om ønsket kan rekvireres fra Gårdlauget - skriv til INDTÆGTER A conto opkrævede fællesudgifter kr kr kr kr. Renteindtægter af bank kr kr kr kr. Lejeindtægt Pavillon kr kr kr kr. Diverse Indtægter kr kr. INDTÆGTER I ALT kr kr kr UDGIFTER Renholdelse 1) kr kr kr kr. El kr kr kr kr. Vedligeholdelse 2) kr kr kr kr. Nyanskaffelser 3) kr kr kr kr. Diverse udgifter 4) kr kr kr kr. Revisionshonorar kr kr kr kr. Administrationshonorar kr kr kr kr. UDGIFTER I ALT kr kr kr kr. ÅRETS RESULTAT kr kr kr kr.

6 Betaling pr. m 2 bruttoetageareal pr. år 13,041 kr. 13,041 kr. 20,000 kr. 20,000 kr. Kapitalindestående Ultimo Året kr kr kr kr. NOTER Note 1 - Renholdelse Gartner kr kr kr kr. Gårdlaugsmedarbejder kr kr kr kr. Nye planter/genplantning kr Beskæring af træer m.v kr kr kr. Snerydning kr kr kr kr. Rengøringsartikler/sække kr kr kr kr. Vejsalt kr kr kr kr. Diverse kr kr kr kr. Note 2 - Vedligeholdelse Reparation, skure kr kr. 0 0 Vedligeholdelse af legeredskaber kr kr. 0 0 Porte kr Plankeværk, Nyelandsvej, maling kr kr. 0 0 Blikkenslager kr kr kr kr. Malerarbejder kr kr. 0 0 Elektriker, udvendig belysning kr kr. 0 0 Elektriker/elpærer kr kr kr kr. Reparation af mobilsug

7 Låse/nøgler kr kr kr kr. - Salg af nøgler kr kr kr kr kr kr kr kr. Note 3 - Nyanskaffelser Legeredskaber kr kr kr. Brolægning - Nyelandsvej kr Brolægning - Falkoner Allé kr kr. Yrsavejprojekt kr kr kr. Solkrog kr Renovering af midterste gårdafsnit kr kr. Flytning af gyngestativ kr Diverse kr kr kr kr kr kr kr kr. Note 4 - Diverse udgifter Mødeudgifter kr kr. 0 0 Generalforsamling kr kr. 500 kr. 500 kr. Aktivitetsdag kr kr kr kr. Selskabelige Arrangementer kr kr. Opkrævningsgebyr 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. Adm. godtgørelse bestyrelse kr kr kr kr. Tlf. godtgørelse bestyrelse kr kr kr kr. Kontorartikler kr kr. 500 kr. 500 kr. Forsikring kr kr kr kr. Gaver 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. Nyhedsbreve kr kr kr kr.

8 Indkøb af PC kr Drift hjemmeside kr kr. 300 kr. 300 kr. Advokat kr Diverse, porto og gebyrer kr kr kr kr kr kr kr kr. Note 5 Det samlede bruttoetageareal i Folkvarsvej-Karréen udgør m 2. I betales 13,041 kr. pr. m 2 pr. år til Gårdlauget, svarende til 1,087 kr. pr. m 2 pr. måned. En lejlighed i Folkvarsvej-Karréen har i gennemsnit et bruttoetageareal på 80,4 m 2. Denne lejlighed betaler altså ca. kr pr. år til Gårdlauget, svarende til ca. kr. 87,50 pr. måned. TABEL I. Betaling pr. år pr. m 2 - Kr. 13,041 kr. 14,0 kr. 15,0 kr. 16,0 kr. 17,0 kr. 18,0 kr. 19,0 kr. 20,0 kr. Samlet indtægt til Gårdlauget TABEL II. Månedlige bidrag til Gårdlauget fordelt på størrelser af lejligheder Betaling pr. år pr. m 2 - Kr. 13,041 kr. 14,0 kr. 15,0 kr. 16,0 kr. 17,0 kr. 18,0 kr. 19,0 kr. 20,0 kr. 55 m 2 59,8 kr. 64,2 kr. 68,8 kr. 73,3 kr. 77,9 kr. 82,5 kr. 87,1 kr. 91,7 kr. 60 m 2 65,2 kr. 70,0 kr. 75,0 kr. 80,0 kr. 85,0 kr. 90,0 kr. 95,0 kr. 100,0 kr. 65 m 2 70,6 kr. 75,8 kr. 81,3 kr. 86,7 kr. 92,1 kr. 97,5 kr. 102,9 kr. 108,3 kr. 70 m 2 76,1 kr. 81,7 kr. 87,5 kr. 93,3 kr. 99,2 kr. 105,0 kr. 110,8 kr. 116,7 kr. 75 m 2 81,5 kr. 87,5 kr. 93,8 kr. 100,0 kr. 106,3 kr. 112,5 kr. 118,8 kr. 125,0 kr. 80 m 2 86,9 kr. 93,3 kr. 100,0 kr. 106,7 kr. 113,3 kr. 120,0 kr. 126,7 kr. 133,3 kr. 85 m 2 92,4 kr. 99,2 kr. 106,3 kr. 113,3 kr. 120,4 kr. 127,5 kr. 134,6 kr. 141,7 kr. 90 m 2 97,8 kr. 105,0 kr. 112,5 kr. 120,0 kr. 127,5 kr. 135,0 kr. 142,5 kr. 150,0 kr. 95 m 2 103,2 kr. 110,8 kr. 118,8 kr. 126,7 kr. 134,6 kr. 142,5 kr. 150,4 kr. 158,3 kr. 100 m 2 108,7 kr. 116,7 kr. 125,0 kr. 133,3 kr. 141,7 kr. 150,0 kr. 158,3 kr. 166,7 kr. 105 m 2 114,1 kr. 122,5 kr. 131,3 kr. 140,0 kr. 148,8 kr. 157,5 kr. 166,3 kr. 175,0 kr. 110 m 2 119,5 kr. 128,3 kr. 137,5 kr. 146,7 kr. 155,8 kr. 165,0 kr. 174,2 kr. 183,3 kr.

9 TABEL III. Øgede månedlige bidrag til Gårdlauget - i.e. huslejeforhøjelser - i f.h.t. fordelt på størrelser af lejligheder Betaling pr. år pr. m 2 - Kr. 14,0 kr. 15,0 kr. 16,0 kr. 17,0 kr. 18,0 kr. 19,0 kr. 20,0 kr. 55 m 2 4,4 kr. 9,0 kr. 13,6 kr. 18,1 kr. 22,7 kr. 27,3 kr. 31,9 kr. 60 m 2 4,8 kr. 9,8 kr. 14,8 kr. 19,8 kr. 24,8 kr. 29,8 kr. 34,8 kr. 65 m 2 5,2 kr. 10,6 kr. 16,0 kr. 21,4 kr. 26,9 kr. 32,3 kr. 37,7 kr. 70 m 2 5,6 kr. 11,4 kr. 17,3 kr. 23,1 kr. 28,9 kr. 34,8 kr. 40,6 kr. 75 m 2 6,0 kr. 12,2 kr. 18,5 kr. 24,7 kr. 31,0 kr. 37,2 kr. 43,5 kr. 80 m 2 6,4 kr. 13,1 kr. 19,7 kr. 26,4 kr. 33,1 kr. 39,7 kr. 46,4 kr. 85 m 2 6,8 kr. 13,9 kr. 21,0 kr. 28,0 kr. 35,1 kr. 42,2 kr. 49,3 kr. 90 m 2 7,2 kr. 14,7 kr. 22,2 kr. 29,7 kr. 37,2 kr. 44,7 kr. 52,2 kr. 95 m 2 7,6 kr. 15,5 kr. 23,4 kr. 31,3 kr. 39,3 kr. 47,2 kr. 55,1 kr. 100 m 2 8,0 kr. 16,3 kr. 24,7 kr. 33,0 kr. 41,3 kr. 49,7 kr. 58,0 kr. 105 m 2 8,4 kr. 17,1 kr. 25,9 kr. 34,6 kr. 43,4 kr. 52,1 kr. 60,9 kr. 110 m 2 8,8 kr. 18,0 kr. 27,1 kr. 36,3 kr. 45,5 kr. 54,6 kr. 63,8 kr.

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85 REFERAT Møde i Bestyrelsen Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30 i Gårdanlægget Mødereferat nr. 85 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat Ejd.nr. 8150 Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat År 2014, onsdag den 7. maj kl. 18.00 afholdtes den 15. ordinære generalforsamling i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Generalforsamlingen blev afholdt

Læs mere

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Side 1 af 7 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 16. årgang Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19:00 21.00 Deltagere: Fraværende: John Gardar (JG) Ole Vaarsø Hansen (OVH) Majken Møller

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 7. august 2013. TIL STEDE: Per Methner Rasmussen, Joachim Svan, Yasemin Yigit og Sacha Zurcher

REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 7. august 2013. TIL STEDE: Per Methner Rasmussen, Joachim Svan, Yasemin Yigit og Sacha Zurcher REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 7. august 2013 TIL STEDE: Per Methner Rasmussen, Joachim Svan, Yasemin Yigit og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen og Tessa Jensen, Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer Gårdlavet Aladdin Regnskabskommentarer 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger og erklæringer Den uafhængige revisors erklæring 3 Regnskab 1. januar - 31. december 2012 Regnskabskommentarer 4 Regnskab

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 21-04- 15 Mødedato: Emne: 20. april 2015 Kl. 18:30-23:15 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob S.

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GR U BBE ADVOKATE R ADVOKATANPARTSSELSKAB GENERALFORSAMLINGSREFERAT Ar 2009, I den 23. november, kl. 17.00 afholdtes stiftende generalforsamling i Gårdlauget Sølvtorvet, omfattende ejendommene matr.nr.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed HOLM Revision Registreret Revisionsvirksornhed MEDLEM AF DANSKE REVISORER Grundejerforeniilgen Birkelunden Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011 Taastrup Hovedgade 50, 2.sal 2630 Taastrup Tlf.:

Læs mere

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00. Gildesalen på Nordstrand

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00. Gildesalen på Nordstrand Partnerz N ø r r e s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n - H j ø r r i n g Sagsnr.: 700292 LFA/LSN Dato: 6. juni 2012 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@partnerz.dk

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden:

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden: Mødereferat Mødedato 2009-03-02 Emne Bestyrelsesmøde Deltagere Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø Fraværende Fra Dato 2009-03-02 Cc Vor ref Sune Christiansen

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2011 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Gårdlauget BK 695. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt

Gårdlauget BK 695. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt Gårdlauget BK 695 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt Onsdag den 8. juni 2011 kl. 19.30 i kælderen under Fiskedamsgade 7 (hjørnet Fiskedamsgade/Willemoesgade) med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

HOLM Revision Registreret revisor FRR

HOLM Revision Registreret revisor FRR HOLM Revision Registreret revisor FRR Grundejerforeningen Birkelunden Arsrapport for perioden 1.lo-2008-30.9-2009 Taastrup Hovedgade 50 2630 Taastrup Tlf.: 43991996 Fax: 43 99 10 49 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Tilstede var Ef. Overhuset v/heidi Bruhn og Bente Voss Ef. Brænderigården v/annette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

A/B Søndermarksvænge. Generalforsamling 26. Januar 2015

A/B Søndermarksvænge. Generalforsamling 26. Januar 2015 A/B Søndermarksvænge Generalforsamling 26. Januar 2015 Aftenens Program Velkomst Valg af ordstyrer Års beretning Forelæggelse af årsregnskab Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget Forslag Valg til

Læs mere

Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011

Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011 Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011 Ref. Best. møde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 20. juni 2011 TID OG STED: Kl 19:00-22:50 Skydebanegades beboerlokale. TIL

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere