Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning"

Transkript

1 Smårumsventilator ECA 100 ipro ECA 100 ipro VZC ECA 100 ipro F ECA 100 ipro H ECA 100 ipro B ECA 100 ipro K ECA 100 ipro KVZC ECA 100 ipro KF ECA 100 ipro KH ECA 100 ipro KB Montage- og brugsanvisning VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A Holmegaard Telefon Telefax CVR

2 A B C 2

3 ECA 100 ipro Indholdsfortegnelse 1. Indhold i karton Symboler Advarsels symboler Andre symboler Produkt information Komponenter, Fig. A, B og C Produkt beskrivelse Tekniske data Miljøforhold og anvendelsesbegrænsning Væsentlige sikkerheds instruktioner Generelle sikkerheds instruktioner Tiltænkt anvendelse Misligholdelse Sikkerhedsforskrifter når ventilatoren er i drift Supplerende lufttilførsel i opholdsrum Installations forberedelse Væg Loft Kanal Ventilator Installation Installering af hus Elektrisk tilslutning Drift programmer (med jumpere) Opstart Startforsinkelse og efterløbstid Vedligehold Rengøring Fejl funktion Afmontering Bortskaffelse El-diagram Indhold i karton Ventilator ECA 100 ipro Elektronik afdækning Sensor (kun for model F, H and B) Skum strip Installations og brugsanvisning 2. Symboler anvendt 2.1 Advarsels symboler LIVSFARE Livsfare. Tilsidesættelse kan medføre død eller personskade. Personskade. Tilsidesættelse kan medføre mindre eller alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL BEMÆRK Skade på ejendom. Tilsidesættelse kan medføre skade på ejendom. 2.2 Andre symboler INFO symbol: Tekster i markeret med dette symbol indeholder vigtig information og råd. Liste symbol: Beskriver vigtig information af det relevante emne. Action symbol: List af arbejde som skal udføres. Følg instruktionen i den angivne rækkefølge. Impressum: by Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. We are not responsible for mistakes or printing errors and retain the right to make technical modifications without giving prior notice. 3

4 3. Produktinformation 3.1 Komponentoversigt, Fig. A, B og C 1 Hus med motor 2 Vinge 3 Kabeltylle 4 Elektronik afdækning 5 Internt gitter eller internt lukke 5.1 Fast internt gitter 5.2 Elektrisk styret internt lukke 5.3 Bimetal 6 Afdækning 7 Designer afdækning 8 Elektronisk printkort 8.1 Standard elektronik 8.2 Sensor elektronik (kun for modeller F, H og B) 8.3 VZC elektronik 9 Sensorer 9.1 Bevægelses sensor B 9.2 Lys sensor F 9.3 Fugt sensor H 10 Startforsinkelse / efterløbs timer for LEDs 11 Startforsinkelse indstillingsknap 12 Efterløbs indstillingsknap 3.2 Produktbeskrivelse Smårumsventilator for udsugning fra rum. ECA 100 ipro med fast indvendigt gitter. ECA 100 ipro K med elektrisk indvendigt elektrisk jalousilukke. To ydelsesniveauer er standard. Modeller Standard model: Kan køre på to hastighedsniveauer med dobbelt kontakt. VZC og KVZC: Model med startforsinkelse og timer efterløb. F og KF: Model med lyssensor, start forsinkelse og timer efterløb. H og KH: Model med fugt kontrol. (fuldautomatisk), startforsinkelse og timer efterløb. Ingen indstilling nødvendig. B og KB: Model med bevægelsessensor og timer efterløb. Model Forsinkelse [sek.] Efterløbs tid [min.] Kabel [mm²] 4 operations programmer Hastigheds regulerbar ECA 100 ipro 5 x 1.5 ECA 100 ipro VZC 0/50/90/120 0/8/17/25 5 x 1.5 ECA 100 ipro F 0/50/90/120 0/8/17/25 3 x 1.5 ECA 100 ipro H 0/50/90/120* 8/17/25** 3 x 1.5 ECA 100 ipro B 0/8/17/25 3 x 1.5 ECA 100 ipro K 5 x 1.5 ECA 100 ipro KVZC 0/50/90/120 0/8/17/25 5 x 1,5 ECA 100 ipro KF 0/50/90/120 0/8/17/25 3 x 1.5 ECA 100 ipro KH 0/50/90/120* 8/17/25** 3 x 1.5 ECA 100 ipro KB 0/8/17/25 3 x 1.5 Fed = Fabriksindstilling = Standard funktion * Kan anvendes hvis koblet over en separat kontakt. Indstilling skal ske når ventilatoren er i drift ** Efterløbstid 0 min mulig hvis koblet en separat kontakt (f.eks. lyskontakt) 4

5 Fugtstyrings funktion for H og KH modeller Når ventilatoren er installeret, indstiller den sig automatisk til rummets aktuelle relative luftfugtighed, og lagrer værdien som den første referenceværdi. Ingen manuel indstilling skal foretages. Skulle den relative luftfugtighed falde lige efter installationen, gemmes værdien som ny referenceværdi. Den mindste mulige referenceværdi er 48% relativ luftfugtighed. Hvis luftfugtigheden stiger med 7%, starter den på ydelsesniveau 1 (78 m³/t). Stiger luftfugtigheden yderligere, skifter den til ydelsesniveau 2 (92 m³/t). Stiger luftfugtigheden ikke yderligere vil ECA 100 ipro H fortsætte på ydelsesniveau 1, indtil fugtigheden falder til under den lagrede referenceværdi, hvorefter den overgår til den programmerede timerværdi. I alle tilfælde vil den maksimale driftstid være 60 min. plus timerens efterløbstid. Herefter vil en ny referenceværdi blive lagret. 4. Tekniske data Se mærkeplade. 5. Miljøforhold og driftsbegrænsninger Maksimum omgivende luftmedie temperatur +40 C Tilstrækkelig supplerende lufttilførsel skal sikres hvis udsugning fra rum med ildsteder. Den maksimalt tilladte trykdifference per boligenhed er 4 Pa. Resistance mod interference iht. EN afhængig af pulsform og energi komponent 1000 til 4000 V. Hvis drift sammen med lysstofrør, ekstra radiostøjdæmpnings anordning er nødvendig (L eller C komponenter eller RC modul, beskyttelses dioder, varistorer) idet disse værdier kan blive overskredet. 6. Sikkerhedsinstruktioner 6.1 Generel sikkerhedsinstruktion Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før ibrugtagning. Opbevar denne instruktion tilgængelig. Ventilatoren må ikke anvendes som legetøj. Installation skal udføres af autoriseret fagmand. El-tilslutning og reparation skal altid udføres af autoriseret fagmand. s DK Ventilatoren skal tilsluttes fast el-installation med NYM-O eller NYM-J (3 x 1.5 mm² eller 5 x 1.5 mm²) kabel. Montage til afbrydelse fra lysnettet, med mindst 3 mm kontaktåbning per pole. Ventilatoren må KUN anvendes med den spænding og frekvens som er angivet på mærkepladen. Foretag aldrig ændringer på ventilatoren. Anvend aldrig ventilatoren uden elektronikafdækningen [4] og afdækning [6]. 6.2 Tiltænkt anvendelse Til luftudsugning fra baderum, toiletrum, opbevaringsrum, udstillingsrum, kældre, kontorer, bruserum i klubhuse, fitness lokaler, omklædningsrum og lignende steder. Til fast installation i bygninger. Til overflade installation på væg eller loft. Lufttilførsel via kanal eller rør. Forsænket kabelføring. 5

6 6.3 Misligholdelse Producent eller importør er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert anvendelse. Under alle omstændigheder må ventilatoren ikke anvendes: i udsugningsanlæg i henhold til DIN tæt på antændelige materialer, væsker eller gasser. til transport af kemikalier, aggressive gasser eller dampe. i eksplosionsfarlig atmosfære udendørs. 6.4 Sikkerhedsforskrifter når ventilatoren er i drift Fare for personskade. Indfør aldrig genstande i apparatet. Fare fra roterende propel. Kom aldrig for tæt på ventilatoren, for at undgå at hår, beklædning eller smykker bliver suget ind. Apparatet må ikke anvendes af personer hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner ikke er tilstrækkelige for dem til at forstå og konkretisere sikkerhedsinstruktioner givet i denne instruktion. Denne begrænsning gælder også for børn. Apparatet kan dog; sikkert bruges af sådanne personer hvis de er under opsyn af personer ansvarlige for deres sikkerhed, eller de er instrueret på en forsvarlig måde. 6.5 Supplerende lufttilførsel i opholdsrum Lufttilførsel skal udføres så uønsket luft fra køkken, baderum og WC ikke trækker ind i beboelse og opholdsrum. Rum hvorfra der udsuges luft, skal forsynes med en ikke lukbar ventilationsrist med et friareal tværsnit på minimum150 cm², f.eks.en dørventilationsrist type MLK. 7. Installations forberedelse 7.1 Væg De foreskrevne minimumsafstande i mellem væg og loft som vist i figuren skal overholdes. Sikrer at ventilatoren monteres på en plan flade Bor et hul med en diameter på min.105 mm. Anbefaling: anvend teleskopisk murrør i WH 100. Anvend dækplade ZM 11 til i rektangulær væggennemføring! Læg strømkablet (forsænket) op på stedet for installation, se ovenstående afstande. Monter kablet minimum 100 mm fra væggen. 7.2 Loft NOTICE Risiko for kortslutning og skade på ventilatoren hvis kondensvand ophobes i ventilatorens hus. Sørg for god isolering af ventilationskanal. Udfør et kondensdræn eller installer et kondensfang. på kanalen. Udfør installations forberedelse som beskrevet i Afsnit

7 7.3 Kanal Fjern eventuelle grater fra indersiden. Udfør installations forberedelse som beskrevet i Afsnit Installation 8.1 Installation ventilatorhus Indsæt huset [1] i væggens murhul/murrør (TOP skal være opad). 7.4 Ventilator Udpak ECA og borttag afdækning [6]. Tryk låsetappen ind (se pil) med en skruetrækker for at løsne ventilatorhusets afdækning. Udvater huset horisontalt og afmærk de to dyvel huller (pile). Udtag huset [1], bor M6 dyvel huller med et Ø 6 mm bor og isæt dyvler. Tryk kabeltylle [3] forsigtigt ud af huset og borttag. Monter den medleverede skum strip på studsens midte. i NOTE Skum strippen skal i særdeleshed anvendes til ECA 100 ipro H and KH således at der ikke trækkes fugtig luft ind udefra. Risiko for kortslutning og skade på enheden! Vand kan indtrænge hvis strømkablet er ført ukorrekt ind i ventilatorhuset eller hvis kabeltyllen ikke monteres korrekt. Skær toppen af tyllen [3] således at kabeltyllen slutter tæt omkring strømkablet. Skær mindst 5 mm af toppen (strømkablet kan bøje bedre og elektronik afdækningen [4] kan placeres korrekt). Monter kabeltyllen [3] omhyggeligt, forsegl begge sider hvis krævet. 7

8 Isæt kabel tyllen i huset. Indfør strømkablet indtil terminali området således at kabeltyllen slutter tæt omkring kablet men ikke for langt ind i terminalområdet. 8.2 Elektrisk tilslutning Fare for elektrisk stød LIVSFARE Afbryd el-forsyningen. NOTICE Apparatskade i tilfælde af kortslutning Isoler PE ledere og unødvendige kabelledere. Indfør kun enkeltledere indtil apparatet. Afisoler kabelkappen til en længde af 90 mm. Afisoler kabellederne til en længde af 9 til 10 mm. Indsæt huset [1] i væghullet og fastgør med de to skruer. Sørg for at huset ligger plant til væggen så det ikke vrider. u i ECA 100 ipro standard model kan anvendes på to niveaur med dobbelt kontakt. Ikke tilsluttet en dobbelt kontakt, kan ventilatoren enten anvendes på ydelsesniveau 1 eller ydelsesniveau 2. se kontakt varianter i Afsnit 14. Check position af kabel tylle. Den skal være godt forseglet. 8.3 Drift programmer (med jumpere) For modeller VZC, KVZC, F, KF, B og KB, er der 4 drift programmer: Comfort program (fabriksindstilling), nat program, økonomi program og intensivt program. Sæt det drift program der ønskes med jumpere J4 og J5. Comfort program Ydelses niveau 1 når rummet benyttes, ydelses niveau 2 i ventilatorens timer efterløb. J4 bro, J5 bro Monter lederne i terminalen [13] i henhold til el-diagrammet [14], se også el-diagrammer i Afsnit 14. Volumtric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret Justerbar startforsinkelse drifttid timer efterløb 92 m³/t 78 m³/t t 8

9 Nat program Ydelses niveau 2 når rummet benyttes, ydelses niveau 1 under timer efterløb. J4 åben, J5 åben Volumetric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret Justerbar startforsinkelse drifttid timer efterløb 92 m³/t 78 m³/t t Monter elektronik afdækning. NOTICE Fare for kortslutning og skade på apparat! Fugt vil indtrænge hvis elektronik afdækning ikke er påsat korrekt. Pres afdækningen omhyggeligt på plads således at det slutter tæt hele vejen rundt. Pres ikke på programknapper [11] og [12]. Økonomi program Ydelses niveau 1 under drift og efterløb. J4 åben, J5 bro m³/t Volumetric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret start forsinkelse drifttid Justerbar timer efterløb 78 m³/t t Indsæt elektronik afdækningen i husets fordybninger A, B og C med de 3 låse indtil de snapper fast. Pres elektronikafdækningen omhyggeligt på plads ved de tre punkter indikeret med pilene. Intensiv program Ydelses niveau 2 under drift og efterløb. J4 bro, J5 åben Volumetric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret Justerbar start forsinkelse drifttid timer efterløb 92 m³/t 78 m³/t t For modeller F, KF, H, KH, B og KB, indsæt sensor medleveret [9] i korrekt position (pil X) i stikket. Monter afdækning [6]. Indstil start forsinkelse og efterløbstid i henhold til Afsnit 8.5. Monter designer dække [7] (se Fig. B). 9

10 8.4 Start Tilslut strømforsyningen. Foretag en funktions test. 8.5 Start forsinkelse og efterløbs tid Når indstillingsknappen aktiveres i første gang, vises den øjeblikkelige værdi i displayet. LEDs er slukket under drift. Den aktuelle models fabriksindstilling, kan ses i skemaet Afsnit 3.1. i Borttag designer dække [7] forsigtigt (se Fig. B). 10. Rengøring LIVSFARE Livsfare. Apparatet er spændingtilsluttet. Afbryd netspændingen. NOTICE Risiko for skade på apparatet ved anvendelse af rengøringsmidler! Rengør fron [6] og designer afdækning [7] med vand. Anvend aldrig skrappe rengøringsmidler. NOTICE ECA 100 ipro K: lameller kan knække hvis ukorrekt rengøring. Forsigtighed ved rengøring. Anvend ikke vold ved åbning eller bøjning af lamellerne. t Rengør kun apparatets indvendige dele med en blød og tør klud. Hvis designer afdækningen [7] er meget snavset, borttag det med forsigtighed (se Fig. B) og rengør med vand. Påsæt designer afdækningen [7] (se Fig. B). Sæt start forsinkelse: Pres indstillingsknap [11] indtil LED for den ønskede start forsinkelse lyser op. Vent indtil LED blinker 2 gange og derefter slukker. Værdien er nu gemt. Sæt efterløbs tid: Pres indstillingsknap [12] indtil LED for den ønskede efterløbs tid lyser op. Vent indtil LED blinker 2 gange og derefter slukker. Værdien er nu gemt. De fabriksindtillede værdier er nu i ændret.. Påsæt designer dække [7] (se Fig. B). 9. Vedligehold Motor vedligeholdelsesfri. 11. I tilfælde af fejl Tag kontakt til en autoriseret fagmand i alle tilfælde af fejlfunktion. Reparation skal altid udføres af autoriseret fagmand. Livsfare. Apparatet er spændingstilsluttet. LIVSFARE Afbryd netspændingen før arbejdet med fejlafhjælpning udføres. Fejl Ventilator starter ikke. Årsag / Afhjælpning Start forsinkelse (max. 120 sekunder). Afvent startforsinkelse og reducer hvis nødvendigt, se Afsnit

11 Fejl Ventilator starter ikke. Årsag / Afhjælpning Ingen netspænding. Tjek om netsikring/relæ har fejlet Afmontering LIVSFARE ADVARSEL Fare for elektrisk stød Demontering skal udføres af autoriseret fagmand. Afbryd netspændingen før demontering. Fare for forbrænding ved berøring af bimetal (K modeller). Bimetal [5.3] er meget varmt efter ventilator er slukket. Berør ikke! Afkølings tiden kan tage op til 10 minutter. Ventilator starter ikke Ventilator starter ikke Motor s termiske overbelastnings beskyttelse afbryder ventilatoren Vinge blokeret. Bør kun afhjælpes af en autoriseret fagmand: Borttag dække [6]. Frigør internt gril [5.1] eller internt lukke [5.2] med låsetappe (se pil) og borttag. Tjek vingen og rengør hvis nødvendigt. Efterløbs tid (max. 25 minutter). Afvent efterløbs tiden og reducer hvis nødvendigt, se Afsnit 8.5. Motor er for varm. Afvent at motoren er nedkølet. Nedkøling kan tage op til 10 minutter. Ventilatoren genindkobler automatisk efter nedkøling. El-jalousi Jalousi meget snavset eller åbner/lukker ikke blokeret. (K modeller). Rengør jalousiet. Tjek om der er genstande eller andet der blokerer! Fjern det hvis tilfældet.. Frigør dække (se pil) og borttag. Borttag elektronik dække [4] (3 låse). Borttag netkabel. Borttag ventilator. 13. Bortskaffelse Bortskaf aldrig sammen med i dagrenovationen. Apparatet indeholder materiale som kan genanvendes og stoffer som ikke under nogen omstændigheder må ende sammen med dagrenovation. Bortskaffelse De nationale regler for bortskaffelse skal altid iagttages. 11

12 r ECA 100 ipro, ECA 100 ipro K: Nominel hastighed, intensivt niveau ECA 100 ipro, ECA 100 ipro K: Nominel hastighed, lavt niveau ECA 100 ipro, ECA 100 ipro K: 2 hastighedsniveauer (højt og lavt) ECA 100 ipro med ST1/STU1 ECA 100 ipro K med ST1/STU1 Regulering med ST1/STU1 Hastighedsregulering (trinløs) med ST 1/STU 1 ST1 Hastighedsregulator (i underlagsboks) STU1 Hastighedsregulator (forsænket) 12

13 ECA 100 ipro VZC ECA 100 ipro KVZC ECA 100 ipro F ECA 100 ipro KF ECA 100 ipro H ECA 100 ipro KH ECA 100 ipro B ECA 100 ipro KB 13

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere