Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning"

Transkript

1 Smårumsventilator ECA 100 ipro ECA 100 ipro VZC ECA 100 ipro F ECA 100 ipro H ECA 100 ipro B ECA 100 ipro K ECA 100 ipro KVZC ECA 100 ipro KF ECA 100 ipro KH ECA 100 ipro KB Montage- og brugsanvisning VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A Holmegaard Telefon Telefax CVR

2 A B C 2

3 ECA 100 ipro Indholdsfortegnelse 1. Indhold i karton Symboler Advarsels symboler Andre symboler Produkt information Komponenter, Fig. A, B og C Produkt beskrivelse Tekniske data Miljøforhold og anvendelsesbegrænsning Væsentlige sikkerheds instruktioner Generelle sikkerheds instruktioner Tiltænkt anvendelse Misligholdelse Sikkerhedsforskrifter når ventilatoren er i drift Supplerende lufttilførsel i opholdsrum Installations forberedelse Væg Loft Kanal Ventilator Installation Installering af hus Elektrisk tilslutning Drift programmer (med jumpere) Opstart Startforsinkelse og efterløbstid Vedligehold Rengøring Fejl funktion Afmontering Bortskaffelse El-diagram Indhold i karton Ventilator ECA 100 ipro Elektronik afdækning Sensor (kun for model F, H and B) Skum strip Installations og brugsanvisning 2. Symboler anvendt 2.1 Advarsels symboler LIVSFARE Livsfare. Tilsidesættelse kan medføre død eller personskade. Personskade. Tilsidesættelse kan medføre mindre eller alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL BEMÆRK Skade på ejendom. Tilsidesættelse kan medføre skade på ejendom. 2.2 Andre symboler INFO symbol: Tekster i markeret med dette symbol indeholder vigtig information og råd. Liste symbol: Beskriver vigtig information af det relevante emne. Action symbol: List af arbejde som skal udføres. Følg instruktionen i den angivne rækkefølge. Impressum: by Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. We are not responsible for mistakes or printing errors and retain the right to make technical modifications without giving prior notice. 3

4 3. Produktinformation 3.1 Komponentoversigt, Fig. A, B og C 1 Hus med motor 2 Vinge 3 Kabeltylle 4 Elektronik afdækning 5 Internt gitter eller internt lukke 5.1 Fast internt gitter 5.2 Elektrisk styret internt lukke 5.3 Bimetal 6 Afdækning 7 Designer afdækning 8 Elektronisk printkort 8.1 Standard elektronik 8.2 Sensor elektronik (kun for modeller F, H og B) 8.3 VZC elektronik 9 Sensorer 9.1 Bevægelses sensor B 9.2 Lys sensor F 9.3 Fugt sensor H 10 Startforsinkelse / efterløbs timer for LEDs 11 Startforsinkelse indstillingsknap 12 Efterløbs indstillingsknap 3.2 Produktbeskrivelse Smårumsventilator for udsugning fra rum. ECA 100 ipro med fast indvendigt gitter. ECA 100 ipro K med elektrisk indvendigt elektrisk jalousilukke. To ydelsesniveauer er standard. Modeller Standard model: Kan køre på to hastighedsniveauer med dobbelt kontakt. VZC og KVZC: Model med startforsinkelse og timer efterløb. F og KF: Model med lyssensor, start forsinkelse og timer efterløb. H og KH: Model med fugt kontrol. (fuldautomatisk), startforsinkelse og timer efterløb. Ingen indstilling nødvendig. B og KB: Model med bevægelsessensor og timer efterløb. Model Forsinkelse [sek.] Efterløbs tid [min.] Kabel [mm²] 4 operations programmer Hastigheds regulerbar ECA 100 ipro 5 x 1.5 ECA 100 ipro VZC 0/50/90/120 0/8/17/25 5 x 1.5 ECA 100 ipro F 0/50/90/120 0/8/17/25 3 x 1.5 ECA 100 ipro H 0/50/90/120* 8/17/25** 3 x 1.5 ECA 100 ipro B 0/8/17/25 3 x 1.5 ECA 100 ipro K 5 x 1.5 ECA 100 ipro KVZC 0/50/90/120 0/8/17/25 5 x 1,5 ECA 100 ipro KF 0/50/90/120 0/8/17/25 3 x 1.5 ECA 100 ipro KH 0/50/90/120* 8/17/25** 3 x 1.5 ECA 100 ipro KB 0/8/17/25 3 x 1.5 Fed = Fabriksindstilling = Standard funktion * Kan anvendes hvis koblet over en separat kontakt. Indstilling skal ske når ventilatoren er i drift ** Efterløbstid 0 min mulig hvis koblet en separat kontakt (f.eks. lyskontakt) 4

5 Fugtstyrings funktion for H og KH modeller Når ventilatoren er installeret, indstiller den sig automatisk til rummets aktuelle relative luftfugtighed, og lagrer værdien som den første referenceværdi. Ingen manuel indstilling skal foretages. Skulle den relative luftfugtighed falde lige efter installationen, gemmes værdien som ny referenceværdi. Den mindste mulige referenceværdi er 48% relativ luftfugtighed. Hvis luftfugtigheden stiger med 7%, starter den på ydelsesniveau 1 (78 m³/t). Stiger luftfugtigheden yderligere, skifter den til ydelsesniveau 2 (92 m³/t). Stiger luftfugtigheden ikke yderligere vil ECA 100 ipro H fortsætte på ydelsesniveau 1, indtil fugtigheden falder til under den lagrede referenceværdi, hvorefter den overgår til den programmerede timerværdi. I alle tilfælde vil den maksimale driftstid være 60 min. plus timerens efterløbstid. Herefter vil en ny referenceværdi blive lagret. 4. Tekniske data Se mærkeplade. 5. Miljøforhold og driftsbegrænsninger Maksimum omgivende luftmedie temperatur +40 C Tilstrækkelig supplerende lufttilførsel skal sikres hvis udsugning fra rum med ildsteder. Den maksimalt tilladte trykdifference per boligenhed er 4 Pa. Resistance mod interference iht. EN afhængig af pulsform og energi komponent 1000 til 4000 V. Hvis drift sammen med lysstofrør, ekstra radiostøjdæmpnings anordning er nødvendig (L eller C komponenter eller RC modul, beskyttelses dioder, varistorer) idet disse værdier kan blive overskredet. 6. Sikkerhedsinstruktioner 6.1 Generel sikkerhedsinstruktion Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før ibrugtagning. Opbevar denne instruktion tilgængelig. Ventilatoren må ikke anvendes som legetøj. Installation skal udføres af autoriseret fagmand. El-tilslutning og reparation skal altid udføres af autoriseret fagmand. s DK Ventilatoren skal tilsluttes fast el-installation med NYM-O eller NYM-J (3 x 1.5 mm² eller 5 x 1.5 mm²) kabel. Montage til afbrydelse fra lysnettet, med mindst 3 mm kontaktåbning per pole. Ventilatoren må KUN anvendes med den spænding og frekvens som er angivet på mærkepladen. Foretag aldrig ændringer på ventilatoren. Anvend aldrig ventilatoren uden elektronikafdækningen [4] og afdækning [6]. 6.2 Tiltænkt anvendelse Til luftudsugning fra baderum, toiletrum, opbevaringsrum, udstillingsrum, kældre, kontorer, bruserum i klubhuse, fitness lokaler, omklædningsrum og lignende steder. Til fast installation i bygninger. Til overflade installation på væg eller loft. Lufttilførsel via kanal eller rør. Forsænket kabelføring. 5

6 6.3 Misligholdelse Producent eller importør er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert anvendelse. Under alle omstændigheder må ventilatoren ikke anvendes: i udsugningsanlæg i henhold til DIN tæt på antændelige materialer, væsker eller gasser. til transport af kemikalier, aggressive gasser eller dampe. i eksplosionsfarlig atmosfære udendørs. 6.4 Sikkerhedsforskrifter når ventilatoren er i drift Fare for personskade. Indfør aldrig genstande i apparatet. Fare fra roterende propel. Kom aldrig for tæt på ventilatoren, for at undgå at hår, beklædning eller smykker bliver suget ind. Apparatet må ikke anvendes af personer hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner ikke er tilstrækkelige for dem til at forstå og konkretisere sikkerhedsinstruktioner givet i denne instruktion. Denne begrænsning gælder også for børn. Apparatet kan dog; sikkert bruges af sådanne personer hvis de er under opsyn af personer ansvarlige for deres sikkerhed, eller de er instrueret på en forsvarlig måde. 6.5 Supplerende lufttilførsel i opholdsrum Lufttilførsel skal udføres så uønsket luft fra køkken, baderum og WC ikke trækker ind i beboelse og opholdsrum. Rum hvorfra der udsuges luft, skal forsynes med en ikke lukbar ventilationsrist med et friareal tværsnit på minimum150 cm², f.eks.en dørventilationsrist type MLK. 7. Installations forberedelse 7.1 Væg De foreskrevne minimumsafstande i mellem væg og loft som vist i figuren skal overholdes. Sikrer at ventilatoren monteres på en plan flade Bor et hul med en diameter på min.105 mm. Anbefaling: anvend teleskopisk murrør i WH 100. Anvend dækplade ZM 11 til i rektangulær væggennemføring! Læg strømkablet (forsænket) op på stedet for installation, se ovenstående afstande. Monter kablet minimum 100 mm fra væggen. 7.2 Loft NOTICE Risiko for kortslutning og skade på ventilatoren hvis kondensvand ophobes i ventilatorens hus. Sørg for god isolering af ventilationskanal. Udfør et kondensdræn eller installer et kondensfang. på kanalen. Udfør installations forberedelse som beskrevet i Afsnit

7 7.3 Kanal Fjern eventuelle grater fra indersiden. Udfør installations forberedelse som beskrevet i Afsnit Installation 8.1 Installation ventilatorhus Indsæt huset [1] i væggens murhul/murrør (TOP skal være opad). 7.4 Ventilator Udpak ECA og borttag afdækning [6]. Tryk låsetappen ind (se pil) med en skruetrækker for at løsne ventilatorhusets afdækning. Udvater huset horisontalt og afmærk de to dyvel huller (pile). Udtag huset [1], bor M6 dyvel huller med et Ø 6 mm bor og isæt dyvler. Tryk kabeltylle [3] forsigtigt ud af huset og borttag. Monter den medleverede skum strip på studsens midte. i NOTE Skum strippen skal i særdeleshed anvendes til ECA 100 ipro H and KH således at der ikke trækkes fugtig luft ind udefra. Risiko for kortslutning og skade på enheden! Vand kan indtrænge hvis strømkablet er ført ukorrekt ind i ventilatorhuset eller hvis kabeltyllen ikke monteres korrekt. Skær toppen af tyllen [3] således at kabeltyllen slutter tæt omkring strømkablet. Skær mindst 5 mm af toppen (strømkablet kan bøje bedre og elektronik afdækningen [4] kan placeres korrekt). Monter kabeltyllen [3] omhyggeligt, forsegl begge sider hvis krævet. 7

8 Isæt kabel tyllen i huset. Indfør strømkablet indtil terminali området således at kabeltyllen slutter tæt omkring kablet men ikke for langt ind i terminalområdet. 8.2 Elektrisk tilslutning Fare for elektrisk stød LIVSFARE Afbryd el-forsyningen. NOTICE Apparatskade i tilfælde af kortslutning Isoler PE ledere og unødvendige kabelledere. Indfør kun enkeltledere indtil apparatet. Afisoler kabelkappen til en længde af 90 mm. Afisoler kabellederne til en længde af 9 til 10 mm. Indsæt huset [1] i væghullet og fastgør med de to skruer. Sørg for at huset ligger plant til væggen så det ikke vrider. u i ECA 100 ipro standard model kan anvendes på to niveaur med dobbelt kontakt. Ikke tilsluttet en dobbelt kontakt, kan ventilatoren enten anvendes på ydelsesniveau 1 eller ydelsesniveau 2. se kontakt varianter i Afsnit 14. Check position af kabel tylle. Den skal være godt forseglet. 8.3 Drift programmer (med jumpere) For modeller VZC, KVZC, F, KF, B og KB, er der 4 drift programmer: Comfort program (fabriksindstilling), nat program, økonomi program og intensivt program. Sæt det drift program der ønskes med jumpere J4 og J5. Comfort program Ydelses niveau 1 når rummet benyttes, ydelses niveau 2 i ventilatorens timer efterløb. J4 bro, J5 bro Monter lederne i terminalen [13] i henhold til el-diagrammet [14], se også el-diagrammer i Afsnit 14. Volumtric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret Justerbar startforsinkelse drifttid timer efterløb 92 m³/t 78 m³/t t 8

9 Nat program Ydelses niveau 2 når rummet benyttes, ydelses niveau 1 under timer efterløb. J4 åben, J5 åben Volumetric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret Justerbar startforsinkelse drifttid timer efterløb 92 m³/t 78 m³/t t Monter elektronik afdækning. NOTICE Fare for kortslutning og skade på apparat! Fugt vil indtrænge hvis elektronik afdækning ikke er påsat korrekt. Pres afdækningen omhyggeligt på plads således at det slutter tæt hele vejen rundt. Pres ikke på programknapper [11] og [12]. Økonomi program Ydelses niveau 1 under drift og efterløb. J4 åben, J5 bro m³/t Volumetric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret start forsinkelse drifttid Justerbar timer efterløb 78 m³/t t Indsæt elektronik afdækningen i husets fordybninger A, B og C med de 3 låse indtil de snapper fast. Pres elektronikafdækningen omhyggeligt på plads ved de tre punkter indikeret med pilene. Intensiv program Ydelses niveau 2 under drift og efterløb. J4 bro, J5 åben Volumetric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret Justerbar start forsinkelse drifttid timer efterløb 92 m³/t 78 m³/t t For modeller F, KF, H, KH, B og KB, indsæt sensor medleveret [9] i korrekt position (pil X) i stikket. Monter afdækning [6]. Indstil start forsinkelse og efterløbstid i henhold til Afsnit 8.5. Monter designer dække [7] (se Fig. B). 9

10 8.4 Start Tilslut strømforsyningen. Foretag en funktions test. 8.5 Start forsinkelse og efterløbs tid Når indstillingsknappen aktiveres i første gang, vises den øjeblikkelige værdi i displayet. LEDs er slukket under drift. Den aktuelle models fabriksindstilling, kan ses i skemaet Afsnit 3.1. i Borttag designer dække [7] forsigtigt (se Fig. B). 10. Rengøring LIVSFARE Livsfare. Apparatet er spændingtilsluttet. Afbryd netspændingen. NOTICE Risiko for skade på apparatet ved anvendelse af rengøringsmidler! Rengør fron [6] og designer afdækning [7] med vand. Anvend aldrig skrappe rengøringsmidler. NOTICE ECA 100 ipro K: lameller kan knække hvis ukorrekt rengøring. Forsigtighed ved rengøring. Anvend ikke vold ved åbning eller bøjning af lamellerne. t Rengør kun apparatets indvendige dele med en blød og tør klud. Hvis designer afdækningen [7] er meget snavset, borttag det med forsigtighed (se Fig. B) og rengør med vand. Påsæt designer afdækningen [7] (se Fig. B). Sæt start forsinkelse: Pres indstillingsknap [11] indtil LED for den ønskede start forsinkelse lyser op. Vent indtil LED blinker 2 gange og derefter slukker. Værdien er nu gemt. Sæt efterløbs tid: Pres indstillingsknap [12] indtil LED for den ønskede efterløbs tid lyser op. Vent indtil LED blinker 2 gange og derefter slukker. Værdien er nu gemt. De fabriksindtillede værdier er nu i ændret.. Påsæt designer dække [7] (se Fig. B). 9. Vedligehold Motor vedligeholdelsesfri. 11. I tilfælde af fejl Tag kontakt til en autoriseret fagmand i alle tilfælde af fejlfunktion. Reparation skal altid udføres af autoriseret fagmand. Livsfare. Apparatet er spændingstilsluttet. LIVSFARE Afbryd netspændingen før arbejdet med fejlafhjælpning udføres. Fejl Ventilator starter ikke. Årsag / Afhjælpning Start forsinkelse (max. 120 sekunder). Afvent startforsinkelse og reducer hvis nødvendigt, se Afsnit

11 Fejl Ventilator starter ikke. Årsag / Afhjælpning Ingen netspænding. Tjek om netsikring/relæ har fejlet Afmontering LIVSFARE ADVARSEL Fare for elektrisk stød Demontering skal udføres af autoriseret fagmand. Afbryd netspændingen før demontering. Fare for forbrænding ved berøring af bimetal (K modeller). Bimetal [5.3] er meget varmt efter ventilator er slukket. Berør ikke! Afkølings tiden kan tage op til 10 minutter. Ventilator starter ikke Ventilator starter ikke Motor s termiske overbelastnings beskyttelse afbryder ventilatoren Vinge blokeret. Bør kun afhjælpes af en autoriseret fagmand: Borttag dække [6]. Frigør internt gril [5.1] eller internt lukke [5.2] med låsetappe (se pil) og borttag. Tjek vingen og rengør hvis nødvendigt. Efterløbs tid (max. 25 minutter). Afvent efterløbs tiden og reducer hvis nødvendigt, se Afsnit 8.5. Motor er for varm. Afvent at motoren er nedkølet. Nedkøling kan tage op til 10 minutter. Ventilatoren genindkobler automatisk efter nedkøling. El-jalousi Jalousi meget snavset eller åbner/lukker ikke blokeret. (K modeller). Rengør jalousiet. Tjek om der er genstande eller andet der blokerer! Fjern det hvis tilfældet.. Frigør dække (se pil) og borttag. Borttag elektronik dække [4] (3 låse). Borttag netkabel. Borttag ventilator. 13. Bortskaffelse Bortskaf aldrig sammen med i dagrenovationen. Apparatet indeholder materiale som kan genanvendes og stoffer som ikke under nogen omstændigheder må ende sammen med dagrenovation. Bortskaffelse De nationale regler for bortskaffelse skal altid iagttages. 11

12 r ECA 100 ipro, ECA 100 ipro K: Nominel hastighed, intensivt niveau ECA 100 ipro, ECA 100 ipro K: Nominel hastighed, lavt niveau ECA 100 ipro, ECA 100 ipro K: 2 hastighedsniveauer (højt og lavt) ECA 100 ipro med ST1/STU1 ECA 100 ipro K med ST1/STU1 Regulering med ST1/STU1 Hastighedsregulering (trinløs) med ST 1/STU 1 ST1 Hastighedsregulator (i underlagsboks) STU1 Hastighedsregulator (forsænket) 12

13 ECA 100 ipro VZC ECA 100 ipro KVZC ECA 100 ipro F ECA 100 ipro KF ECA 100 ipro H ECA 100 ipro KH ECA 100 ipro B ECA 100 ipro KB 13

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere