Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni Sted: Christine Andersen. Referent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent:"

Transkript

1 INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 9. JUNI 2010 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS Møde afholdt: 4. juni 2010 Sted: NJALSGADE 120 LOKALE DK 2300 KØBENHAVN S Referent: Christine Andersen DIR Til stede: Bente Rosenbeck, Lise Jeremiassen, Mie Femø Nielsen, René Rasmussen, Bergur Rønne Moberg, Preben Dømler, Lisbeth Bruzelius Larsen, Jan Bendixen, Merete Carlson REF: CA Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Orientering a. Referat af SU-møde den 19. april 2010 b. Økonomi c. Afrapportering om afholdte MUS-samtaler og kompetenceudvikling i 2009 d. Offentliggørelse af Handlingsplan mod mobning og chikane for INSS efter indeværende SU-møde e. Offentliggørelse af APV-rapport efter indeværende SU-møde 3) Høring af Ph.d.-handlingsplan 4) Publikationsmønstret på INSS

2 5) Drøftelse af følgende grundprincipper mhp. en konkretisering af udmøntningen: grundprincip 4 "Trygge arbejdsforhold", grundprincip 5 " Godt samarbejdsklima" og grundprincip 10 Rettidig information". 6) Drøftelse vedr. normer for VIPs undervisning og administration. Undervisningstilrettelæggelse og økonomi, herunder timebank 7) Eventuelt Næstformanden ønsker en drøftelse af besættelse af viceinstitutlederposten og kort genansættelse af eksterne lektorer. SIDE 2 AF 6 Ad 1) Dagsorden godkendt Ad 2a) Der blev ytret ønske om en enkelt ændring i referatet s. 3 Ad 2b) LJ orienterede om instituttets økonomi. Driftens udgifter holder sig under det budgetterede. Lønforbruget er i overkanten af det budgetterede især på hvipområdet. I administrationen er der reduceret med to TAP-stillinger og D-TAP vil ligeledes blive reduceret med to. Eva N. Madsens stilling søges opslået efter vikariatets udløb i august, da TAP-gruppen ikke har kompetencer til varetagelse af dennes opgaver. Stillingen er indeholdt i budgettet for Lønningerne til DVIP-gruppen er sværere at styre udgiftsmæssigt. Posten er blevet beskåret, men yderligere beskæringer skal fortsat hentes. Aftalen der sikrer postdocs et undervisningsårsværk (for at opfylde forudsætningerne for en lektoransøgning) udfordrer yderligere DVIP- kontoen. Der er fra forskelligt hold foretaget beregninger på, hvornår et kursus kan siges at balancere økonomisk. Ifølge dekanen skal hver HVIP producere 19 STÅ. Andre meldinger fra Fakultet anfører dog, at VIP'erne skal levere 16 eller 20 STÅ pr. år for at finansiere egen stilling. Et nyt økonomiprogram og regneark skal afprøves 10. juni. Programmet forventes at bidrage til at finde kursers økonomiske balancepunkt, idet det her vil være muligt, at følge udviklingen af timeover- og underskud. VIP er opfordres til at ansøge om eksterne bevillinger, men konsekvenserne af de tildelte midler og en evt. medfølgende egenfinansiering for instituttets økonomi kendes endnu ikke. Spørgsmålet vil blive drøftet i andre fora. Opfølgning: SU ønsker at emnet efterfølgende tages op som et punkt i SU. BR vurderer den vanskelige økonomiske situation bl.a. afledt af en usund uddannelsesøkonomi. Et reformudvalg under Studienævnet er nedsat til vurdering af studieordninger, kursusudgift og planlægning. På danskfaget har der været et stærkt fokus på ydelser til de studerende, som har medført mange konfrontationstimer også

3 i kurser à få ects-points. Dette har medført merarbejde ( timer) som er usædvanligt stort sammenlignet med Fakultetets andre store fag. Instituttets STÅ-produktion skal hæves til over 19, hvilket kan sikres ved at planlægge således, at VIPer hvert semester underviser svarende til to kurser à 15 ects og fører 40 studerende op til eksamen. Udvalget drøftede muligheden af at tilrettelægge kursusudbuddet efter hvad de studerende efterspørger og at udnytte mange VIPers brede kompetencer hertil. Det kan f.eks. ærgre at studerende søger merit til at læse kurser andre steder, fordi det ikke udbydes på INSS trods tilstedeværende underviserkompetencer. Der blev nævnt et kursus på IKK ved Lilian M. Røsing, som tiltrak 100 studerende. SIDE 3 AF 6 BR orienterede om de foreløbige resultater af akkrediteringsprocesserne på dansk og finsk. Finsk er indstillet til akkreditering i 3 år og dansk i 6 år. Der er afsendt høringssvar, som håbes at kunne ændre indstillingen til 6 år for finsks vedkommende. Typisk for småfag har det været svært at sikre forskningsdækningen på finsk ved at give fagets lektor et forskningsfri semester. Fagets STÅ-produktion placerer faget pænt med 10 STÅ om året. Småfagssituationen skal diskuteres på KUs næste bestyrelsesmøde. Endelig videregav BR dekanens tilbagemelding på institutkontraktens opnåede resultater. INSS har opnået: ansættelse af de planlagte ph.d.-stipendiater samt én til; kontakt til professionshøjskolerne; forbedret studiemiljø; kontakt over Øresund; flotte gennemførelsestal for audiologopædi, gennemsnitlige tal for dansk, mens tal for lingvistik og sprogpsykologi giver plads til forbedringer; et fald i forskningsindtægterne er bemærket, men efter tilbagemeldingen har instituttet opnået flere bevillinger. Opfølgning: Tilbagemeldingen vil blive bragt i INSS nyt. Ad 2c-2e) BR orienterede kort om afrapportering vedr. afholdte MUSsamtaler og kompetenceudvikling, om offentliggørelsen af Handlingsplanen mod mobning og chikane, samt om offentliggørelsen af APV-rapporten for I forlængelse af punkt 2c drøftede udvalget afholdelse af MUS-samtaler for VIP i HR- og personalechef Hanne Møller er indforstået med udsættelsen af MUS-samtaler for denne gruppe under Finn Hauberg Mortensens sygefravær. BR overvejer at holde samtaler for adjunkterne, hvilket dog først kan ske efter sommerferien. Ad 3) Handlingsplan for ph.d.-studerende har været behandlet i Forskningsudvalget (FU) og er herefter sendt til høring i SU. Beslutning og

4 opfølgning: Udvalget vedtog handlingsplanen og CA sender handlingsplanen til prodekan for forskning, Mette Thunø. Ad 4) Publikationsmønstret drøftes i FU og rapporter udarbejdet til formålet viser, at instituttet har fået udbetalt 1% mindre af Fakultetets publikationspulje i 2008 end året før på trods af større publikationsaktivitet. INSS har fået 2,5 mio. kr. mindre end SAXO og MEF af den samlede pulje. FUs medlemmer undersøger pointsystemet for eventuelle fejl inden VIPers inddatering. En ny budgetmodel er under planlæggelse og hvordan BFI-pointsystemet tæller heri er endnu uvist. På et besøg i FU var Mette Thunøs budskab, at den eksterne finansiering skal øges og at projekter med overhead skal prioriteres. Ved budgetlægning i forbindelse med projektansøgning skal større administrative poster gerne indskrives i budgettet. Udvalget udtrykte bekymring for at projektansøgninger går ud over VIPers tid dedikeret til undervisning. Ad 5) Udvalgets arbejde med de ti grundprincipper skal ende ud i en præsentation i INSS nyt og/eller ved institutforsamlingen. Beslutning og opfølgning: Arbejdet med de tre principper, som prioriteres i 2010, skal igangsættes og udvalget besluttede at arbejde med ét princip parvist op til næste SU-møde. CA rundsender dokumentet om implementering af grundprincipperne og udvalgets medlemmer melder ind, hvilket princip de vælger hver især [LBL og JB arbejder med princip 5, RR og MFN ligeledes princip 5, Merete Carlson med princip 4]. Ad 6) Instituttets VIP har oparbejdet et stort merarbejde og en afvikling heraf er endnu ikke fastlagt. Der arbejdes på tilvejebringelse af et overblik over merarbejdets omfang samt kriterier for tildeling af afspadsering. Afviklingen vil skulle foregå over en længere periode, da en her og nu-afvikling vil betyde manglende undervisning på de fleste fag. Vigtigt er det, at afviklingen ikke vil påvirke den svagt stigende STÅ-produktion. Problemet går igen på Fakultetets øvrige institutter og vil blive drøftet på næste institutledermøde. Spørgsmålet om timenormer og merarbejde tages endvidere op på et TRmøde i august. Foreløbige resultater tyder ikke på at Fakultetets nye norm-system undgår at producere merarbejde. Studieleder og studienævnsformand arbejder på et udkast til harmonisering af Fakultetets normer og fagenes undervisningsnormer, herunder eksamen, vejledning etc. SU henstiller til, at planlægningen af undervisningen bør tage hensyn til de pukler, som er oparbejdet, i det omfang det er muligt. Opfølgning: Udvalget vil behandle udkastet på næste SU-møde. Dansk er blevet bedt om at dokumentere, at der undervises mere pr. studerende siden 2009, hvilket vil give en større STÅ-bevilling. SIDE 4 AF 6

5 Pengene er dog endnu ikke ankommet til INSS. Beslutning og opfølgning: udvalget vil følge, hvad der sker med den ekstra STÅbevilling. Ad 7) Palle Schantz Lauridsen er valgt som konstitueret viceinstitutleder med baggrund i at han fra sin studieledertid kender studieordningen for BA i dansk, som skal revideres mhp. billiggørelse, samt i at han er ansat på instituttets store fag, dansk. BR er konstitueret institutleder under Finn Hauberg Mortensens sygemelding frem til 31. august. Pga. ansættelsesstop genansættes eksterne lektorer kun frem til 1. februar Genansættelse sker tre gange, hvorefter instituttet må finde nye til posterne. Resultatet er at erfarne undervisere går tabt og at der skal anvendes VIP-arbejdstid i bedømmelsesudvalg. I DVIPs kontrakt åbnes for to mdr. opsigelse, hvis behovet for deres ydelser forsvinder, hvorfor den korte ansættelsesperiode ikke vurderes nødvendig til beskæring af DVIP-gruppen. Beslutning og opfølgning: Udvalget ønsker en henvendelse til dekanen fra formanden, hvori argumenterne fremsættes. En sådan henvendelse fra SU vurderes mere vægtigt end en tilsvarende fra TR- og DVIPorganisationer. Lønforhandlinger står for døren og JB opfordrer medarbejderne til at søge om lønforbedring, hvortil KU har afsat midler på budgettet. SIDE 5 AF 6 KU har pålagt institutterne at gennemføre årlige arbejdsmiljøtjek. Den 17. juni foretages et sådan på INSS af PD. Arbejdsmiljøgruppen mangler en arbejdsmiljørepræsentant og PD opfordrer til at en sådan findes, således at dette arbejde ikke alene påhviler ham [opfordringen er bragt i INSS nyt sammen med varsling af det kommende arbejdsmiljøtjek] Opfølgning på opgaver: 1) I forlængelse af mødets drøftelser af minimumtal for VIPers STÅindtjening under punkt 2b har MFN ønsket en drøftelse på næste møde af, hvordan man er nået frem til det tal, dvs. om tallet tager højde for, at andre udgifter, herunder administrativt ansattes løn, også skal finansieres af dette tal. 20 STÅ svarer p.t. til ca kroner. Dette gennemsnitstal forudses at resultere i store kollegiale udsving (fordi nogle kører små hold og andre har bedømmelsesarbejde). Det vil kræve god ledelse, og formentlig en helt anden undervisningstilrettelæggelse, hvis nogle undervisere skal levere fx 40 STÅ/år for at andre kan levere mindre.

6 2) Spørgsmålet om indvirkning af ekstern finansiering af projekter på instituttets budget behandles på et kommende møde i SU (jf. punkt 2b) 3) Tilbagemelding på institutkontraktens opnåede resultater bringes i INSS nyt (jf. punkt 2b) [er sket] 4) CA sender ph.d.-handlingsplan til prodekan for forskning (jf. punkt 3) [er sket] 5) CA rundsender dokumentet om implementering af de personalepolitiske grundprincipper og udvalgets medlemmer melder ind, hvilket princip de vælger hver især (jf. punkt 5) [er sket] 6) Udvalget vil behandle udkast til normsystem (eksamen, vejledning m.m.) ved HB og Erik Skyum-Nielsen på næste møde (jf. punkt 6). 7) Udvalget ønsker en henvendelse til dekanen fra formanden, hvori argumenter imod kortvarige genansættelser af DVIP fremsættes (jf. punkt 7) [er sket] SIDE 6 AF 6

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere