Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder"

Transkript

1 Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, December

2 Indledning Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri har af undervisningsministeriet fået en bevilling via OUP 2012 til at udføre denne undersøgelse om Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) i mindre byggevirksomheder jf. Projektnummer: , Sags. nr.: H.391. Undersøgelsens fokus er at belyse behovet for efteruddannelse i forbindelse med implementering af IKT, idet BAI får henvendelser om, hvordan man kan blive opdateret indenfor IKT i byggeriet. Henvendelserne kommer fra såvel skoler og virksomheder som fra håndværkere, der spørger til hvilket beredskab der findes for at anvende og implementere IKT, specielt i forhold til de mindre håndværksmestre. I dag er IKT langt mere udbredt end for bare få år siden. Mange håndværkere har smartphones, og hermed er potentialet for udbredelsen af IKT-løsninger rent udstyrsmæssigt blevet større. Når teknologien er kendt og tilgængelig for de små virksomheder, nedbrydes nogle af de tidligere barrierer for anvendelsen af IKT i forhold til denne målgruppe, men det er væsentligt at uddannelsestilbuddet ligeledes justeres derefter. Analysen bygger videre på en tidligere udarbejdet analyse som BAI har fået foretaget for at afdække digitaliseringen i byggeriet. Som opfølgning på analysen blev der udviklet en række arbejdsmarkedsuddannelser, således at BAI har en IKT-orienteret kursuspakke. Denne analyse blev gennemført for en årrække siden. Imidlertid ses det af statistikken, at disse uddannelser benyttes i relativt beskedent omfang. Derfor ønsker BAI at sætte fokus på, hvad der skal til, for at IKT i praksis bliver implementeret i små og mellemstore virksomheder. Det Digitale Byggeri omfatter ikke alle former og størrelser for byggeri, men der synes på trods heraf at være en øget interesse for digital håndtering af bl.a. dokumentation og kvalitetstyring/-sikring i forbindelse med udførelsen af større såvel som mindre byggerier. De nye svende inden for byggeriet ikke er fremmedgjorte over for anvendelsen af IT og det er en almindelig vurdering, at også små virksomheder kan have gavn af IKT-redskaber, bl.a. ved tilbudsgivning. I modsat fald vil små virksomheder ikke kunne være med til at byde på eksempelvis kommunale opgaver inden for renovering, byggeri og infrastruktur. Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvad der skal til, for at kurser i IKT bliver relevante for små virksomheder. I forbindelse med gennemførelse af denne undersøgelsen har vi indledt et samarbejde med Construction College i Aalborg, der også tidligere har gennemført fyraftensmøder og udbyder IKT-kurser med henblik på at understøtte digitaliseringen i små virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Construction College Aalborg har således etableret den første kontakt til de involverede byggefirmaer, mens Per Mertz, Mertz Kommunikation, har stået for den videre kontakt samt gennemførelse af selve undersøgelsen med efterfølgende analyse og afrapportering. En række virksomhedsledere har således støttet projektet og har stillet sig til rådighed som deltager i et fokusgruppeinterview. Alle bidrog til at gøre interviewet både interessant og spændende. Der er tale om ledere fra firmaer, der udfører og løser en bred vifte af opgaver indenfor områderne kloak, jord og beton, murerarbejde, el- og tømrerarbejde. 1

3 Indhold Indledning 1 Metode 3 Resultater 4 Håndværkere og IKT 5 Ledelse og IKT 6 Kunder og IKT 8 Investering i IKT-værktøjer 9 Kurser 11 ANBEFALINGER 12 Praksisnære kurser Håndværkers accept af IKT Informationsdag om IKT Virksomhedsstruktur og IKT Fleksible uddannelsesforløb 2

4 Metode I undersøgelsen er fokusgruppeinterviewet valgt som metode. Metoden er velegnet til at belyse væsentlige sider, når en gruppe ledere diskuterer emnet IKT. Under interviewet sammenligner og kommenterer gruppedeltagerne hinandens oplevelser og erfaringer. Resultatet er en koncentreret indsigt og viden om indførelse og brug af IKT i små og mindre byggevirksomheder. Håndværksmestre eller virksomhedsledere fra forskellige byggefirmaer blev inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview. Den mindste af de deltagende virksomheder har 5 medarbejdere indenfor et enkelt fagområde, mens den største har 35 medarbejdere indenfor flere fagspecialer. Der var inviteret 6 ledere fra forskellige virksomheder. 2 blev desværre nødt til at melde fra i sidste øjeblik. Det lykkedes alligevel at skabe en god dynamik i gruppen med stort engagement og lyst til at diskutere. Interviewet varede 3 timer og havde fokus på ledelsens oplevelser og erfaringer med IKT: - Hvilke IKT-værktøjer bruges? Hvilke barrierer har de mødt? Barrierer hos ledelsen? Barrierer hos medarbejdere? Brug af eksisterende uddannelsestilbud? Behov for nye uddannelsestilbud? 3

5 Resultater 4

6 1 Håndværkere og IKT Modstand overfor IKT Fotomappe og stregkoder Læse- og skriveproblemer Mindre administration mere håndværk Tilfredshed skaber sund økonomi Deltagerne i fokusgruppen er enige om, at firmaernes mange håndværkere kan have svært ved at se fordelene, når nye IKT-værktøjer indføres på arbejdspladsen. Det hænger sammen med, at IKT sjældent udvikles og indføres med fokus på virksomhedernes håndværkere, men derimod ofte implementeres for at udføre administrative opgaver på en bedre og mere effektiv måde. Resultatet er, at firmaets håndværkere pålægges at bruge IKT-værktøjer af hensyn til arbejdsrutiner på kontoret, og ikke fordi værktøjerne gør det lettere at være bygningsarbejder. I fokusgruppen gør virksomhedslederne meget ud af at diskutere IKT-værktøjer, der tilgodeser firmaets håndværkere, og har fokus på fordelene for denne gruppe. En deltager giver et eksempel på en sådan udvikling. I hans virksomhed udfylder og skriver byggefolkene ikke længere arbejdssedler med lange redegørelser om materialeforbrug i forbindelse med udførte kundeopgaver. Det hele er blevet afløst af fotos og stregkoder. Hver enkelt håndværker får således udleveret en mappe med billeder af firmaets 500 materialer/varer med tilhørende stregkoder. Det drejer sig bl.a. om fotografier af brønde, dæksler, riste og rør i alle størrelser og bøjninger samt af forskellige former for grus, sten og jord. Ved hjælp af mappens mange billeder og tilhørende stregkoder scannes materialeforbruget i forbindelse med den aktuelle arbejdsopgave, hvorefter håndværkeren sender alle oplysningerne digitalt til firmaets regnskabsansvarlige. For deltageren i fokusgruppen er det et eksempel på en succesfuld implementering af IKT, der har klare fordele for virksomhedens byggefolk. Håndværkerens usikkerhed overfor forkerte stavemåder og misvisende formuleringer er blevet afløst af en simpel håndholdt scanner samt en fotomappe fuld af stregkoder. Dertil kommer, at billeder er enkle at håndtere for bygge- og anlægsfolk med vanskeligheder med at læse og skrive. Endelig har fotomappe og stregkoder betydet, at den administrative byrde er blevet mindre ude på byggepladsen, og har dermed givet både mere tid og plads til det centrale i at være håndværker, at udføre og løse bygge- og anlægsopgaver. I gruppen er der enighed om, at udvikling og implementering af IKTværktøjer må ske ud fra en forståelse af virksomhederne og deres virkelighed. Uden en sådan forståelse risikerer man, at IKT-værktøjer skaber modstand og bliver vanskelige at indføre. I sidste ende handler det om, at tilfredse medarbejdere er forudsætningen for at kunne skabe en god virksomhed med sund økonomi. 5

7 2 Ledelse og IKT Opdateret viden Nem adgang Flere i fokusgruppen giver udtryk for, at mange IKT-værktøjer kan være sværere at indpasse i rollen som leder. Således er det vigtigt for mester i mindre virksomheder, at man løbende kan følge den enkelte byggesag. Og det gælder uanset, om man sidder på kontoret, er ude hos kunder eller befinder sig på en ferie langt fra virksomheden. Behovet for at være opdateret og vide besked er en forudsætning for at drive mindre virksomheder. Problemer skal tages i opløbet, inden de udvikler sig og får alvorlige økonomiske konsekvenser. Kravet til IKT er derfor, at det også understøtter mesters behov for løbende at følge de enkelte byggesager og det uanset, hvor han opholder sig. Dertil kommer, at adgangen til informationerne skal foregå på en let og ukompliceret måde. Eller som en deltager udtrykker det: IKT-værktøjer skal gøre det muligt, at informationer om virksomhedens aktiviteter kommer til mig, uanset hvor jeg er - og ikke omvendt, at jeg skal opsøge dem og eksempelvis logge ind på en server for at få adgang til informationer om de enkelte byggesager, sådan som det er tilfældet med programmet Fotodok. IKT implementeres for at forbedre effektivitet og produktivitet. Imidlertid er det vigtigt, at konsekvenserne af disse forbedringer er bredt accepteret på arbejdspladsen. Kabelskader Jævnligt søges oplysninger på internettet om kablers og rørs placering i jorden, inden et gravearbejde påbegyndes hos kunder. Det sker for at undgå dyre kabelskader. Imidlertid vurderer en gruppedeltager, at søgesystemet er for kompliceret til, at et sådant søgearbejde kan overlades til firmaets timelønnede. Deltageren ser det internetbaserede søgesystem som et eksempel på et indviklet IKT-værktøj, det vil være svært at få håndværkere til at acceptere og dermed til at tage i anvendelse. Systemet kan alt for mange ting og er lidt for kompliceret til mine folk. Det nytter ikke noget, at der er 9 knapper på en række, hvis du kun skal bruge 2. Man leverer jo heller ikke en bus til mig, når det kun er mig, der skal køre. (Kloakmester) Det hedder sig, at IKT-værktøjer repræsenterer nye og bedre muligheder for at optimere arbejdsgange i byggebranchen. Imidlertid er flere deltagere skeptiske overfor en sådan fremstilling og finder at, der er tale om en overdreven optimisme. I en travl hverdag skal tingene være enkle og indgå på en naturlig måde i arbejdet for ikke at skabe modstand og dermed blive afvist af firmaets håndværkere. En sådan enkelhed eksisterer som sagt ikke, 6

8 Tilknytning til virksomhed når oplysninger om eksisterende kablers, ledningers og rørs placering i jorden skal søges på internettet. En arbejdsopgave mester derfor selv må tage sig af. Som leder kan man som sagt have et ønske om, at håndværkere tager aktivt del i at effektivisere firmaets administrative rutiner og procedurer. Imidlertid er der også et ønske om tingene ikke bliver så effektive, at ansatte bliver så selvkørende, at personlig kontakt og kommunikation mellem den enkelte håndværker og mester reduceres til et minimum. En leder giver udtryk for bekymring og kan se nødvendigheden af, at man hyppigere opsøger medarbejdere ude hos kunderne for på den måde at fastholde personlig kontakt og tilknytning til virksomheden. 7

9 3 Kunder og IKT. Kundebesøg og digitale byggesager Tidsregistrering Akutte opgaver-akut reaktion Telefonkontakt afløser s I fokusgruppen er der enighed om, at små bygge- og anlægsvirksomheder har en fordel fremfor store virksomheder. Man kan levere bedre og mere personlig service - og dermed få skabt sig et godt omdømme, der får gamle kunder til at anbefale firmaet overfor andre, så nye kunder og opgaver kommer til. - IKT-værktøjer kan være en vigtig del af en sådan udvikling med godt omdømme og tilgang af kunder. En deltager bruger således muligheden for at logge sin ind på kommunens digitale byggesager til lige at orientere sig inden første besøg hos kunden. Byggesager med eksisterende tegninger gennemgås og printes ud. Kunden oplever således et velorienteret firma, der ikke spilder tiden, men har forberedt sig grundigt om lokale byggeforhold, allerede inden han dukker op til første kundebesøg. En adfærd, der styrker firmaets chance for en endelig aftale om den konkrete byggeopgave. Små bygge- og anlægsvirksomheder udfører ofte mange opgaver af kort varighed. Kunden registrer måske, at arbejdsopgaven har taget 1½ time, mens fakturaen lyder på et højere timeantal. Den slags skaber utilfredse kunder, der mener, at de skal betale for meget for håndværkernes arbejde. Blandt lederne i gruppen er der et udbredt ønske om mere præcis tidsregistrering ved hjælp af IKT. En virksomhed har installeret IKT-værktøj i firmaets servicevogne for at gøre noget ved problemet. Der er tale om et navigationsudstyr, som registrerer hvor og hvor længe servicebilerne er parkeret på bestemte adresser. Resultatet er færre diskussioner om fakturaens størrelse og dermed mere tilfredse kunder. I gruppen er det en udbredt opfattelse, at kunderne spiller ind i firmaets valg af IKT-løsninger. Kunder med akutte problemer har en forventning om, at firmaet reagerer hurtigt og sender håndværkere ud for enten at afhjælpe eller løse problemerne. I perioder kan der være op til 10 kunder om dagen med opgaver, der kræver en omgående indsats. Det er vigtigt, at valg af IKT understøtter den form for kundeservice. I mindre byggevirksomheder med begrænsede økonomiske ressourcer er udgifter til kontor og administration ofte holdt nede på et minimum. s kan derfor ligge i firmaets digitale postkasse et stykke tid inden de læses. For kunder med tilstoppede kloakker, nedbrud i de elektriske installationer og andre akutte problemer, er det udtryk for dårlig service, at kontakten til firmaet er upålidelig, og man ikke kan stole på, at virksomheden reagerer hurtigt og øjeblikkeligt. På nogle arbejdspladser har det ført til et aktivt fravalg af IKT-værktøjerne Ipad og bærbar computer. Kunder med akutte problemer skal i stedet ringe til firmaet, hvor man så kan være sikker på, at blive personligt betjent af én af firmaets håndværkere, der så vil sørge for, at der reageres øjeblikkeligt. 8

10 4 Investering i IKT Angsten for fejlinvestering IKT og flere fagspecialer Samkøring Brancheorganisationer På den ene side har ledere i mindre byggevirksomheder et ønske om mere IKT på arbejdspladsen, og på den side anden er lederne bekymret for de mulige besværligheder og problemer, der følger med en sådan beslutning. Sjældent opnås den økonomiske gevinst, som producenter og leverandører lover i deres markedsføring af IKT. En gevinst i form af øget effektivitet og bedre produktivitet, som er hele forudsætningen for investeringen. En deltager har brugt lang tid på at undersøge muligheden for at indføre softwareprogrammet Fotodok i virksomheden. Et program, der gør det let at styre fotodokumentationen i forbindelse med byggesager, hvor firmaet skal udforme rapporter eller blot skal dokumentere kvaliteten af de udførte byggeopgaver. Mange spørgsmål meldte sig: - udgifter til indkøb af smartphones? Kan smartphones anvendes i et beskidt og støvet byggemiljø uden at gå i stykker? Hvor længe holder de før, der skal indkøbes nye? Kravene til efteruddannelse? Øges effektiviteten og produktiviteten? Er Fotodok overhovedet brugbart i mindre byggevirksomheder? - Svarene på disse og en lang række andre spørgsmål fører til, at firmaet i sidste ende fravælger at investere i Fotodok. En enkelt deltager repræsenterer et lidt større byggefirma med mange fagspecialer. Her er man bekymret ved tanken om at få implementeret IKTværktøjer, der hver for sig retter sig mod et enkelt fagområde, men ikke kan tale med hinanden på tværs af fagene. I virksomheder med flere fagspecialer er det derfor vigtigt med et detaljeret overblik over konsekvenserne, inden der investeres i diverse IKT-værktøjer. I mindre virksomheder med et enkelt fagspeciale forholder det sig anderledes. Her er det nemmere at udskifte et mindre godt IKT-værktøj med et andet og måske bedre. I fokusgruppen bruges meget tid på at orientere sig om aktuelle IKT-produkter og deres anvendelsesmuligheder. F.eks. efterlyses et avanceret system, der automatisk samkører servicevognens navigationsdata med oplysninger i firmaets kundekartotek og økonomiprogram. En samkøring der betyder, at i det øjeblik firmaets servicevogne parkeres ved en adresse, aktiveres kundekartoteket og oplysninger som kundenavn, kontaktperson, opgavens art m.m. dukker automatisk frem på håndværkerens computerskærm. Ingen i gruppen har dog kendskab til eksistensen af et sådant fungerende system. Flere deltagere er medlem af en brancheorganisation, der afholder forskellige former for aktiviteter om aktuelle IKT-værktøjer, hvor leverandører kan præsentere deres produkter. Brancheorganisationen udbyder også kurser, hvor medlemmerne undervises i et konkret IKT-produkt. Ofte med økonomisk støtte fra leverandøren af det pågældende produkt (jfr. afsnittet Kurser). 9

11 Decentrale brug af IKTværktøj Centraliseret brug af IKT-værktøj Selv om fokusgruppedeltagerne er fælles om at komme fra mindre virksomheder, kan der være store forskelle i den måde, IKT-værktøjer brugs på. I én virksomhed står håndværkerne for det manuelle arbejde omkring konkrete byggeopgaver samtidig med, at de efterfølgende fotograferer og dokumenterer kvaliteten af det arbejde, de lige har udført. I et andet firma er der en klar adskillelse mellem håndværkere, der udfører byggeopgaver og ansatte, der senere fotograferer og dokumenterer de udførte opgaver. En adskillelse der betyder, at fotoregistrering og -dokumentation på denne arbejdsplads overlades til firmaets byggeleder. Ved således at centralisere den type arbejdsopgaver til enkelte byggeledere, ønsker man at opnå det bedst mulige resultat i arbejdet med at dokumentere kvaliteten i de enkelte byggesager. 10

12 5 Kurser AutoCad Visio Fejlinvestering Kursuskultur Praksisnært indhold I fokusgruppen er der enighed om, at der er langt mellem medarbejdernes daglige virkelighed og indholdet i de IKT-kurser, de selvsamme medarbejdere tilbydes. I små byggevirksomheder møder man sjældent computere installeret med tegneprogrammer som AutoCad. Det hænger sammen med, at det er et avanceret program, der både er kompliceret og vanskeligt at bruge. Flere deltagere giver udtryk for, at målgruppen for AutoCad er større virksomheder, mens mindre virksomheder foretrækker tegneprogrammer som VISIO. En deltager fortæller, at medarbejderes lyst til at deltage på AMU-kurser knytter sig til kursusindholdet, og hvor let den enkelte kan omsætte et sådant indhold til praksis på arbejdspladsen. AMUkurser uden praksisnært indhold fører til, at virksomheden ser sig om efter andre kursusudbydere, der eksempelvis kan undervise i et tegneprogram som VISIO. Ønsket om IKT-værktøjer er stort, men i gruppen er der også enighed om, at det kan være vanskeligt at gennemskue det store udbud eller marked for IKT. I salgsmaterialer fra de enkelte hardware- og softwareleverandører fremgår det, at der er tid og penge at spare, hvis man køber og anvender deres produkter. Imidlertid er det et meget uigennemskueligt marked præget af høj risiko for fejlinvestering, at det erhvervede IKT-værktøj aldrig kommer til at fungere i virksomheden. Eksemplerne fra store offentlige it-projekter i bl.a. Danmarks Radio og Politiet skræmmer og demonstrerer faren ved den slags investeringer, at de koster meget tid og mange penge, men at risikoen er, at man ikke opnår de forventede fordele. Fokus er ikke bare rettet mod et relevant kursusindhold omkring IKT-værktøjer. Flere giver udryk for utilfredshed med kursusformen, der rummer mange og lange pauser. For medarbejdere, der arbejder på timeløn og hele tiden er underlagt stramme tidsplaner, kommer kursernes afvikling til at stå i kontrast til en travl hverdag. I diskussionen skelner deltagerne ikke mellem grunduddannelser og kurser med fokus på efteruddannelse af medarbejdere. Generelt handler det om, at der er for langt mellem den kultur og virkelighed, medarbejderne kommer fra, og den kultur der eksisterer på kurserne. For nogle virksomhedsledere fører den slags oplevelser til, at man retter blikket mod andre kursusudbydere indenfor IKT. Således redegør et par deltagere begejstret for korte og intensive kurser i deltagernes brancheorganisation. Ganske vist er firmaets økonomiske omkostninger større ved at bruge den slags frem for AMU-kurser, til gengæld afvikles de ofte over kortere tid og med et mere praksisnært indhold. I det hele taget er der et udbredt ønske om at udvikle AMU-kurser, der i højere grad retter sig mod kursusdeltagerne og det, de ønsker at høre og lære noget om. 11

13 Anbefalinger 12

14 Praksisnære kurser. I en byggebranche præget af struktur, planlægning og effektive arbejdsgange kan medarbejderes deltagelse på faglige IKT-kurser være lidt af en udfordring. Kursernes indhold og afvikling vurderes i forhold til den praksis, deltagerne møder i deres hverdag. Stor afstand mellem arbejdspladsens virkelighed og kursernes virkelighed skaber utilfredshed og giver en oplevelse af at sidde på et kursus, hvor tiden spildes på ikke-anvendelig viden. Kursisternes hverdag og virkelighed må grundigt afdækkes, målgruppens ønsker og behov identificeres med henblik på udvikling af praksisnære kursusforløb. Håndværkeres accept af IKT. IKT-værktøjer som stregkoder, scanner, smartphone, computer, navigationsudstyr m.m. indgår i flere håndværkeres hverdag. Med IKT er det muligt at lade håndværkere udføre administrative opgaver som en del af deres daglige arbejde. Ønsket er mere effektive og produktive arbejdsgange i virksomheden. I praksis skelnes mellem effektivitet knyttet til den enkelte håndværkers personlige oplevelser i jobbet og effektivitet knyttet til en mere generel opfattelse af, hvordan firmaet drives. Håndværkerens mulige accept af IKT-redskaber hænger sammen med, om disse redskaber fremmer personlig effektivitet, når byggeopgaver udføres. - Der er behov for kursusaktiviteter med fokus på IKT-værktøjer, som håndværkere opfatter som en integreret del af effektivitet og produktivitet i jobbet. Informationsdag om IKT. Mindre byggevirksomheder har svært ved at orientere sig i de mange tilbud og muligheder ved IKT-værktøjer. Ønsket er derfor en informationsdag med fokus på IKT. For eksempel hvilke IKT-værktøjer findes på markedet? Hvad er forskellen mellem de enkelte værktøjer? Hvordan identificeres virksomhedens behov? Hvad skal der fokuseres på? Hvilke værktøjer er relevante? Virksomhedsstruktur og IKT. I mindre byggevirksomheder med få ansatte er mester i sidste ende eneansvarlig overfor kunde, økonomi, personale og valg af faglige løsninger. Det stiller særlige krav til valg af IKT-værktøj. Adgang til virksomhedsinformationer må ikke være kompliceret, men foregå på en enkel og ubesværet måde for den enkelte mester. I større virksomheder er det anderledes, flere deler ansvaret med at følge op på kundekontakt, økonomi, personale og faglige løsninger. En god IKT-løsning i større byggevirksomheder kan vise sig at være en dårlig løsning i mindre virksomheder. Valg af IKT-løsninger er tæt forbundet til størrelse og struktur i den enkelte virksomhed. Der er derfor behov for kursusudbud med fokus på sammenhængen mellem IKT og virksomhedsstruktur. 13

15 Fleksible uddannelsesforløb. Der kan være langt mellem den virkelighed, der præsenteres i salgsmaterialer for IKT-værktøjer og den virkelighed i mindre virksomheder, som disse værktøjer skal indgå i. Ofte er der tale om, at den enkelte arbejdsplads må forsøge sig frem i bestræbelserne på at finde IKT-løsninger, der udspringer af lokale ønsker og behov. Det er derfor nødvendigt at udvikle uddannelsesforløb, der i højere grad understøtter kursusdeltagerne i processen med at skabe gode IKT-løsninger, der matcher arbejdspladsen. Der er brug for kursusforløb med fleksibelt indhold, hvor fokus kan variere fra gang til gang alt efter deltagernes aktuelle ønsker og behov. 14

Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere

Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere Marts 2014 Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere 1 Indledning Denne rapport udspringer af en tidligere undersøgelse om mindre byggevirksomheders brug

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Øget indtjening og faktureringshastighed med

Øget indtjening og faktureringshastighed med Enemærke & Petersen a/s er en koncern, der også omfatter datterselskaberne Ringsted Entreprenørforretning og E&P service. En solid erfaring som hoved- og totalentreprenør suppleret med specifikke kompetencer

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Syv grunde til at vælge ibinder

Syv grunde til at vælge ibinder Syv grunde til at vælge ibinder 1. Nemt at anvende - kræver ingen forkundskaber 2. Let at beregne driftsomkostningerne 3. Fungerer i ethvert IT-miljøkræver blot en webbrowser 4. Udviklet af mennesker til

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne - Resultater af en analyse Workshop-seminar 19. september 2012 Lizzie Mærsk Nielsen Analysens formål Belyse anvendelsen af IKT i AMU inden for Industriens Fællesudvalg

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere