Børne- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Familieudvalget"

Transkript

1 Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) > Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra 70/30 60/40. N Ændre åbningstiden i alle børnehaver/si er til 52 timer ugentligt. N Politikområde 2: Undervisning og fritidstilbud 2.1 Lukning af V. Hjermitslev børnehave Reducere i SFO ernes åbningstid så den svarer til børnehavernes, med ¾ time ugentligt. 2.3 Lukning af Ulveskov Børnehave Sælge Lille Norge Reduktion i Ungdomsskolen - Besparelse /4 stilling i Ungdomsskolens Dagtilbud kr. 2.6 Reduktion i den specialpædagogiske bistand Nedlæggelse af Thorup-Klim skole Øget indsats og øget inklusion på AKT og ASF-området samt på det børne- og ungdomspsykiatriske område 500 Politikområde 3: Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 3.1 PPR. Budget 2015 omstillingspulje vil udgøre ,0 % Personalereduktion 3.2 Sundhedsplejen 1. forslag Effektivisering af småbørnssundhedsplejerske stilling 3.3 Forslag Konsulentfunktion Børnehaver forslag Familieforberedelse forslag Babycafe forslag Træffetid på skoler forslag Pulje til Sundhedspædagogisk oplæg 3.10 Forlængelse af undersøgelsesintervallet fra ca.14 til 16 måneder for børn og unge 3.11 Salg af konsulenttimer til socialforvaltningen i sociale tandsager 3.12 Anonyme samtaler (lovpligtige) Gruppeforløb Terapeutiske forløb (FIGA)

2 1.3 Ændre finansieringen af PAU elever (fælles med pol.2) kr. Der afsættes årligt som en decentral andel af finansieringen af PAU elever. Resten af uddannelsen finansieres gennem en fælles pulje som de decentrale enheder betaler til. Gennem de sidste år har det vist sig at puljen ikke opbruges. Det skyldes forskellige forhold. Puljen er aldrig blevet efterreguleret og vi har indimellem elever der må stoppe. En efterregulering vil give meget lidt til de enkelte institutioner og derfor foreslås det at den centrale finansiering stoppes kr. Ingen konsekvenser 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Som udgangspunkt er det institutionerne der i forvejen finansierer PAU eleverne. Det er der generel utilfredshed med, da der kan gå meget lang tid inden den enkelte institution får en elev. Det har ikke været muligt at finde en anden model da der ikke er den store lyst til at tage PAU eleverne ind som en del af normeringen i lighed med studerende fra UCN. Hvis den centrale finansiering fjernes vil det give utilfredshed, men det vil ikke berøre personalet direkte. Ikke relevant Ændre normeringen fra 70/30 til 60/ kr. Den nuværende økonomitildeling til institutionerne er beregnet ud fra en tildeling på gennemsnitsløn til pædagoger og medhjælpere i forholdet 70/30. Dette ændres til 60/40. Det betyder at den faktiske lønsum beskæres. Det er forskelligt hvor mange institutioner der har 70/30 da løn sammensætningen af personalet er afhængigt af anciennitet, efteruddannelse m.m.. Det vil betyde at man ser sig nødsaget til at afskedige pædagoger og ansætte medhjælpere i stedet. Den faglighed pædagogerne har gennem deres uddannelse har bl.a. sigt på inklusion, særlig indsats og didaktiske overvejelser i det pædagogiske arbejde, som man ikke kan forvente en uudannet medhjælper har. Samlet set giver en ændring af normeringen fra 70/30 til 60/40 en besparelse på kr. samlet set gældende for alle børnehaver, småbørnsgrupper og SI er. - Ændre normering fra 70/30 til 60/40: minum 25% = kr. De 25% der er fratrukket svarer til forældrebetalingen. 3

3 Der vil være færre ressourcer på den enkelte institution til at løse opgaverne, eller der vil være færre uddannet personale, man kan henvende sig til. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Der vil blive større pres på de pædagoger der er i institutionerne, da der bliver færre til at løse de opgaver de har eksempelvis i forhold til udviklingsplaner på det enkelte barn, dokumentation og evaluering, tæt forældresamarbejde og samarbejde med andre faggrupper. Der vil skulle ske personalereduktioner. MED kommentar: MED udvalget henleder opmærksomheden på at tildelingen af ressourcer er budgetmæssig og ikke nødvendigvis et udtryk for hvordan fordelingen er på de enkelte dagtilbud. Færre ressourcer giver en større belastning og et dårligt arbejdsmiljø. Der er færre til at løfte de pædagogiske opgaver. Ikke relevant 2015, da det vil fremgå af ressourcetildelingen, men den enkelte institution vil skulle spare mere for at nå det i Ændre åbningstiden i alle børnehaver/si er til 52 timer ugentligt kr. Nedsættelse af åbningstiden fra 52,22 min ugentligt til 52 min ugentligt. Forslaget gælder alle børnehaver, også SI er der fortsat har 52,45 min ugentligt: - Beregningen er foretaget ud fra budgetmodel 2014 med de børne- og budgettal, der er gældende deri - Den samlede besparelse på samtlige børnehaver også børnehavedelen af SI erne (minus Skovhuset, Moseby og Ingstrup, som det allerede er besluttet at lukke) beløber sig til kr. Serviceforringelse. Det kan blive sværere at nå for forældrene at hente børnene. Der vil blive ansøgt om flere dispensationer. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Personalet vil føle sig presset af forældrene i forhold til åbningstiden. Der vil kunne ske timereduktioner. MED kommentar: Der bør være samme åbningstid for sammenlignelige dagtilbud. Intet. 4

4 Lukning af V. Hjermitslev børnehave kr. Børnehaven i Vester Hjermitslev lukkes. Børnehaven blev foreslået lukket i forbindelse med strukturdebatten, men det var usikkert om børnene kunne være i Saltum børnehave. Børnetallet i Vester Hjermitslev er faldende. Forslaget har tidligere været fremme, hvor det blev vurderet at børnene ikke kunne samles i Saltum, samtidig med at Ingstrup børnehave blev lukket. trivselsskolen i Ingstrup blev på daværende tidspunkt spurgt om de ønskede at overtage børnehaven og takkede nej. Efterfølgende har Trivselsskolen givet udtryk for at de ønsker at etablere en ny privat børnehavedel ved skolen. Forældrene i området giver udtryk for at dette vil være deres primære valg. Børnehavebørnene fra V.Hjermitslev kan således flyttes til Saltum. børn i % fra lokalområdet % Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 14 børn Min. norm i børnehaven ved 14 børn kr. Heraf forældrebetaling, 25 % kr. Nettoomkostning minimumsnormering kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 14 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Saltum Besparelse børnehave V. Hjermitslev kr. Udgift børnehave Saltum kr. Samlet bruttobesparelse kr. Heraf forældrebetaling, 25 % kr. Samlet nettobesparelse kr. Besparelse 2015 kr Manglende lokalt pasningstilbud. Børnene får mulighed for at gå børnehave med de børn de skal fortsætte med i skolen. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Der vil skulle ske personalereduktioner. MED dagtilbud kommentar: MED udvalget mener det er vigtigt at der skabes ro om de små dagtilbud, så der tages en endelig beslutning om deres overlevelse eller afvikling. Det er afgørende for arbejdsmiljøet. Der henvises til Udviklingsplanen for dagtilbud vedrørende afsnittet om små og store institutioner. Det er vigtigt at der ses på om de eksisterende institutioner lever op til de fygnings/fysiske krav fra Udviklingsplanen. 5

5 Ikke relevant Reducere i SFO ernes åbningstid så den svarer til børnehavernes, med ¾ time ugentligt kr. I forbindelse med budget 2014 blev åbningstiden i børnehaverne reduceret med 22 min. Åbningstiden for børnehaverne i SI erne blev ikke reduceret, da de åbner og lukker sammen med SFO, og der derfor ikke var muligt at lave differentieret åbningstid. Åbningstiden reduceres varende til åbningstiden i børnehaverne på pol. 1 og SFO åbningstiden tilpasses børnehaven. Det vil svare til en reduktion af åbningstiden med ¾ time ugentligt. - Serviceforringelser. Det bliver sværere for forældre at få dagen til at hænge sammen. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Personalet vil opleve utilfredse forældre og føle sig pressede. En reduktion af åbningstiden vil være en yderligere nedjustering af SFO tilbuddet, oven i de reduktioner som skolereformen forventes at give. Ikke relevant Lukning af Ulveskov Børnehave 1.april kr. Med udbygningen af børnehavepladserne i Aabybro, vurderes det at der til april 2015 vil være plads til børnene fra Ulveskov børnehave, i børnehaverne i Aabybro. Der er flere børn fra Birkelse, der i dag bliver passet i Aabybro. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 25 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Aabybro Besparelse børnehave Ulveskov kr. Udgift børnehave i Aabybro kr. Samlet bruttobesparelse kr. Heraf forældrebetaling, 25 % kr. Samlet nettobesparelse kr. 6

6 Besparelsen i 2015 bliver kr. Kontotekst Der er en privat børnehave i Birkelse så det vil fortsat være muligt at få et lokalt tilbud. Børnene vil ikke kunne flyttes samlet, og derfor vil børn fra Birkelse blive spredt på børnehaverne i Aabybro. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Personalet vil skulle flyttes med til børnehaverne i Aabybro og vil ikke kunne forvente at blive ansat på samme institution. Der vil kunne ske personalereduktioner. MED dagtilbud kommentar: MED udvalget mener det er vigtigt at der skabes ro om de små dagtilbud, så der tages en endelig beslutning om deres overlevelse eller afvikling. Det er afgørende for arbejdsmiljøet. Der henvises til Udviklingsplanen for dagtilbud vedrørende afsnittet om små og store institutioner. Det er vigtigt at der ses på om de eksisterende institutioner lever op til de fygnings/fysiske krav fra Udviklingsplanen. Ikke relevant April Sælge Lille Norge kr. Jammerbugt Kommune ejer feriekolonien lille Norge ved Saltum strand. Kolonien udlejes til skoler, børnehaver og andre kommunale institutioner der har med børn og unge at gøre op til 25 år. Derudover kan foreninger under folkeoplysningsloven leje kolonien. Kolonien udlejes til private og andre gennem turistkontoret. Gennem de sidste år har det været nødvendigt med nogle investeringer i kolonien, bl.a. et nyt fyr. Derudover skal der løbende påregnes udgifter til almindeligt vedligehold. Generelt er kolonien slidt og inventaret gammelt. Der vil fortsat skulle investeres i forbedringer og fornyelser, eksempelvis trænger senge og madrasser til udskiftning, borde og stole er meget slidte og gulvbelægningen trænger til udskiftning. Der bruges mange ressourcer på at tilse at rengøringen er fyldestgørende, at området er velholdt og at små reparationer bliver lavet. Lille Norge blev i 2013 udlejet til 33 klasser til i alt 98 dage, 10 x årligt privat overnatning på 21 dage. Total udlejning dage. Det er usikkert hvad lille Norge vil indbringe ved et salg, men der afsættes årligt kr. på budgettet som vil kunne spares på driften. Der vil skulle påregnes en budgetfremskrivning hvis lille Norge bevares. 7

7 Udgifter Løn Uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter Afskrivning på bygning Varekøb Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Udgifter i alt Indtægter Privat udlejning Egne skoler Indtægter i alt Underskud Det vil ikke længere være muligt at leje kolonien på nuværende betingelser, som er meget favorable for institutioner og foreninger. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Ingen konsekvenser personalemæssigt Reduktion i Ungdomsskolen, 1/4 stilling i Ungdomsskolens Dagtilbud kr. En reduktion i Ungdomsskolen med 1/4 stilling i Ungdomsskolens i Ungdomsskolens Dagtilbud. Ungdomsskolen laver i dag forløb i samarbejde med skolerne, der hjælper unge i faglige, sociale eller kulturelle problemer, tilbage på sporet i skolen og klassen. På den måde understøtter Ungdomsskolen arbejdet med inklusion i skolerne og forebygger at unge bliver ekskluderet eller ikke kommer videre til en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen har 8

8 gennemført forløb for ca. 75 unge i 2012/13 og planlægger at gennemføre forløb for 100 unge i 2013/14. Kr Konsekvens for borgere/brugere Der kan gennemføres færre forløb i skoleåret 2013/14 og overslagsår for de unge på skolerne. 4.Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Reduktion i personalet 5.Investeringsbehov Ingen 6.Tidshorisont Reduktion i den specialpædagogiske bistand kr. En reduktion i den specialpædagogiske bistand vil medføre, at der er færre ressourcer til at iværksætte specialpædagogiske foranstaltninger. Der har over de sidste 3 år være en nedgang i antallet af elever i de kommunale specialklasser elever med generelle indlæringsvanskeligheder mens antallet af elever i specialklasser for elever med adfærds-, kontaktog trivselsvanskeligheder(akt) samt på autismeområdet (ASF) ikke tilsvarende er reduceret. Da ressourcerne til den specialpædagogiske bistand blev udlagt til skolerne, med det formål, at skolerne kunne skabe de mest kvalificerede løsninger af den pædagogiske opgave, var præmissen endvidere, at i takt med et fald i antallet af elever i specialklasserne skulle ressourcen forblive på området, så skolerne havde et mere kvalificeret økonomisk udgangspunkt for også at kunne løse opgave af en sværere karakter AKT og ASF. Udgiften til det specialpædagogiske område er fra 2009 til 2011 reduceret med kr. I 2012 blev udgiften yderligere reduceret med kr., i 2013 med kr. og i 2014 med kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med beskrivelsen af indsatsen på det specialpædagogiske område under punkt kr. i 2015 og kr. i overslagsårene. Færre ressourcer til at sætte målrettet ind mod en reduktion i antallet af elever inden for AKT-området samt AFS-området. 4. Konsekvens for personale Reduktion i personalet Ingen 9

9 Kan træde i kraft fra Nedlæggelse af Thorup-Klim skole kr. Nedlæggelse af Thorup-Klim Skole indgår som en del af Omstilling- og effektivseringskataloget for Budget Denne høringsperiode omhandler forslagene i dette katalog. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge Thorup-Klim Skole vil dette ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole af og procedurereglerne 2-4. Dette betyder, at der efter en evt. vedtagelse i kommunalbestyrelsen om at nedlægge Thorup-Klim Skole efterfølgende vil blive fremsat en høringsperiode på mindst 8 uger for fremsigelse af indsigelser m.m. for forslaget. Talmateriale opdateret jf. rapporten Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 2014 af , side 36-37, scenarie BJL. Prognosen viser et elevtal på ca. 65 elever frem til 2022/23. Skolen foreslås nedlagt og eleverne flyttet til Fjerritslev skole. Ressourcemæssige konsekvenser Ledelse og administration Fagpersonale og vikar Samlet besparelse via ressourcemodellen Servicepersonale (bygningsdel elevdel er flyttet) Rengøring Ejendomsudgifter (el, vand, varme, vedl., rengøring mv.) Samlet mulig besparelse på bygningsdelen Befordringsmæssige konsekvenser Samlet merudgift til befordring Bygningsmæssig betydning i fremtidig skole Intet anlægsbehov 0 0 Samlede økonomiske konsekvenser Driftsudgift (ressourcemodel/bygningsdrift/befordring)

10 Anlæg 0 0 Eleverne får længere til skole. Den lille og lokale skoles fordele i forhold til overskuelighed og nærhed reduceres, når eleverne overgår til en større skole. Ved at samle flere elever på færre skoler øges mulighederne for at sikre, at alle fag læses af linjefagsuddannede lærere. Endvidere giver større skoler i højere grad mulighed for faglig sparring og vidensdeling blandt lærerne, lige som større skoler rummer flere muligheder for at arbejde med holddeling og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på tværs af klasser. 4. Konsekvens for personale Reduktion i personalet Ingen Kan træde i kraft fra Øget indsats ift. øget inklusion på AKT og ASF-området samt på det børne- og ungdomspsykiatriske område 0 kr. I Jammerbugt Kommune er det nationale mål med hensyn til inklusion svarende til at 96 % af eleverne skal undervises i normalområdet nået. 3,96 % af eleverne udskilles i skoleåret 2014/15 til specialpædagogiske tilbud, hvor især det specialpædagogiske område inden for elever med adfærds-, kontakt- og trivsels vanskeligheder samt på autismespektrum område umiddelbart ser ud til at være vanskeligt håndtere inden for almenområdet. Med henblik på at understøtte inklusionsindsatsen yderligere, så flere elever kan profitere af skolernes undervisning på almenområdet iværksættes en fokuseret indsats med henblik på at styrke kompetencerne for lærere og pædagoger samt støtte til og i den undervisningsmæssige og pædagogiske praksis En del af de elever, der for nuværende ikke profiterer optimalt af såvel den almenpædagogiske opgaveløsning som den specialpædagogiske opgaveløsning kan kategoriseres i gråzoneområdet af børn og unge inden for det børne- og ungdomspsykiatriske felt. Der er specifikt behov for at understøtte kompetenceudvikling inden for skoleområdet til dels at rådgive de nære professionelle i deres opgaveløsning samt kompetenceudvikling specifikt målrettet denne gruppe af børn og unge. Baggrund for dette fokus er, at i forbindelse med kommunesammenlægningen og dermed det større behov for lokalt i kommunerne at tilvejebringe de kompetencer, som amtet tidligere havde bistået kommunerne med inden for det børne- og ungdomspsykiatriske område, nu er et mere udtalt behov for i Jammerbugt Kommune at kunne håndtere denne opgaveløsning. 11

11 Den samlede pædagogiske indsats ift. AKT-området og herunder autismeområdet fordrer således en særlig indsats med henblik på at udvikle en folkeskole i Jammerbugt Kommune, der i større omfang er et tilbud til alle elever. Den konkrete indsats vil dels består af kompetenceudvikling af de nære professionelle lærere og pædagoger samt ansættelse af to personer, der som funktion har at understøtte udvikling i den lokale og konkrete undervisning og pædagogiske praksis på skolerne. Denne opgaveløsning vil endvidere fordre et særligt fokus inden for det tværfaglige samarbejde. Ansættelse af 2 rådgivere og vejledere til at understøtte skolernes opgaveløsning ift. AKTområdet, men med et særligt fokus på børne- og unge indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske felt kr. Kompetenceudvikling specifikt i relation til området kr. Udgiften søges afholdt inden for rammen af den specialpædagogiske bistand den centrale pulje. I overslagsårene fra 2016 forventes en reduktion i udgiften til den specialpædagogiske bistand med kr. Bedre opgaveløsning i skolerne børnene og de unge kan tilbydes kvalificerede tilbud i det lokale skoledistrikt. 4. Konsekvens for personale Lærere og pædagoger får bedre forudsætninger for at løse inklusionsopgaven kr. som finansieres indenfor rammen af den specialpædagogiske bistand. Iværksættes i etaper med start PPR 5,0 % personalereduktion kr. (2014 niveau) Der reduceres med én fagperson (psykolog eller talepædagog). Grundlaget for beregningen er den gennemsnitlige lønudgift kr for en fagperson. Procenten er beregnet i forhold til kr (budget 2014). Baggrunden for beskrivelsen af konsekvens er, at PPR siden januar 2012 er blevet reduceret med 5 fagpersoner - 2 pædagogiske rådgivere og 1 skolekonsulent (budget 2012), 1 talepædagog samt endnu en skolekonsulent. Opgaverne fra de ovennævnte reduktioner er overtaget af den tilbageværende skolekonsulent samt psykologer og talepædagoger. 12

12 Konsekvensen for børn og forældre af yderligere reduktion i PPR s personale vil være dobbelt. Dels vil der være en nedtoning af PPR s markante betydning for inklusionen i dagtilbud og skole. Dermed reduceres muligheden for at holde en større andel af børnehavebørn og skoleelever i det almindelige system og kvaliteten af opgaven i forhold til de inkluderede småbørn og skoleelever vil reduceres. Dels vil ventetiden for arbejdet med enkeltbørn og -elever blive væsentlig forøget. 4. Konsekvens for personale (formuleret af personalet) PPR s faglige personale er i forvejen hårdt presset på opgaverne efter de væsentlige reduktioner, der er sket siden starten af En yderligere afgang af personale vil forstærke den negative oplevelse af et arbejdsmiljø, som i forvejen er belastet. Ingen. Fra januar Effektivisering af småbørnssundhedsplejerske stilling kr. Sundhedsplejens budgetramme = kr ,000 Udspecificeret: Personalelønninger = kr Kørsel = kr Uddannelse = kr (kr ,44 pr medarbejder og leder) Drift = kr En besparelse på 6 % = kr ,00 Svare til 31 personaletimer ugentligt = 1.631,04 personaletimer årligt I forhold til sundhedsplejens budgetramme peger MED-udvalg og leder på, at en 6 % reduktion kun kan effektueres via personaletimer, da tidligere års effektivisering er fortaget på personalelønninger(7 timer), uddannelse og drift Sundhedsplejens serviceniveau er tilpasset: Sundhedsloven, Lovbekendtgørelsen, Sundhedsstyrelsen anbefalinger Svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, faglig erfaring- og kompetencer og kommunale tildelte ressourcer. Reduktion af personaletimer vil medføre en nedskæring i serviceniveauet. Sundhedsplejens MED-udvalg og leder forslår servicereducering, der ikke påvirker hjemmebesøg og den individuelle direkte kontakt til barnet, den unge og forældre, da det er her det virkelig, er muligt at rykke noget ift. uligheden i sundheden. Det er her sundhedsplejerskerne har mulighed for at opdage problemerne, før de når at udvikle sig og blive uoverstigelige, og det er her, man hurtigt kan iværksætte en ekstra indsats over for dem med de største behov. Det er ved de kontakter sundhedsplejen, kan medvirke til en tidlig opsporing og ind- 13

13 sats, der både her og nu og på længere sigt kan spare kommunen for økonomiske ressourcer. Sundhedsplejen forslår servicereducering på 6 områder(4 på småbørnsområdet og 2 på skoleområdet), der til sammen muliggør en 6 % reduktion. Forslagene vil i hvert sit dokument blive beskrevet ud fra 1. forslag, 2., 3., 4., 5. og 6.: 1. Forslag: Effektivisering af småbørnssundhedsplejerskestilling fra 37 timer til 27 timer ugentligt. Et effektiviserings incitament i at have flere medarbejder på højere ansættelsesnorm end timer ugentligt. Småbørnssundhedsplejen har 10 medarbejder - 2 fuldtids og 8 deltids. En småbørnssundhedsplejerske anvender uanset ansættelsesnorm 10 timer ugentligt til telefonkonsultation, formiddags- og frokostpause og monofaglig mødeaktivitet og sparring. Reduktion af 10 småbørnssundhedsplejerske timer ugentligt / årligt 520 timer. I alt en besparelse på kr ,00 årligt 27 småbørnssundhedsplejerske timer tilbydes til 8 deltids småbørnssundhedsplejersker, svare i gennemsnit til 3,4 timer ugentligt pr. småbørnssundhedsplejerske. En reducering af personaletimerne vil ikke få indflydelse på serviceniveauet. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Deltidsansatte får mulighed for et højere timetal Effektivisering af en ugentligt 37 timers stilling til 27 timer, vil medføre flere arbejdstimer ugentligt til de resterende deltidsansatte småbørnssundhedsplejersker. 5 medarbejder har ønsket flere timer, men på et lavere niveau end effektivisering er estimeret med, hvilket kan betyde varsling om ny ansættelsesnorm for enkelte medarbejder. Færre medarbejder til dækning ved ferie, helligdage(lørdage), sene fredage og sygdom. Ingen En småbørnssundhedsplejerske med ansættelsesnorm 37 timer ugentligt, har meddelt, at hun med udgang af år 2014 går på pension 3.3 Konsulentfunktion Børnehaver kr. Reducere Sundhedsplejens konsulentfunktion til børnehaverne: Børnehaveledelsen peger på en reducering af sundhedsplejens konsulentfunktion med 375 timer, således at hver institution får tildelt 5 ad hoc sundhedsplejerske timer årligt. 14

14 Sundhedsplejens konsulent funktionen, er bygget op om lov og bekendtgørelse og har 3 indsatsområder: - Sundhedspædagogisk oplæg et sundhedsfremmende og forebyggende kompetenceudviklingstilbud til forælder og/ eller personale. - Rådgivning og Vejledning i relation til smitsomme sygdomme og forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige forhold og sundhedsforhold - Sundhedsfaglig deltagelse i daginstitutionernes kompetenceforum Ovenstående forslag vil påvirke den kontinuerlige kontakt og kvalitet i ydelsen jf. loven og bekendtgørelsen. Reducering af sundhedsplejens konsulentfunktion med 375 timer, rest 5 sundhedsplejersker timer årligt pr institution, hvilket svare til: I alt en besparelse kr ,00 årligt Sundhedsplejen vil i forhold til loven og bekendtgørelsen anbefale, at: Sundhedsplejen forsætter med deltagelse i kompetenceforum og ydelsen hygiejne bistand og tilsyn(jf. loven og bekendtgørelsen), hvilket betyder 4 årlige formelle kontakter og det Sundhedspædagogisk oplæg effektiviseres ind i de to ovenstående ydelser og reduceres i konsulentfunktion jf. ovenstående. Det betyder, at konsulent ydelsen reduceres med: I alt en besparelse kr ,00 årligt Målgruppens forældre får ikke mulighed for kontakt med sundhedsplejens sundhedsfaglige viden og den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Børnehaverne kan ikke anvende den sundhedsfagligkompetence til forældre- og personale arrangementer / undervisning / oplæg. Færre sundhedsfaglige kontakter til institutionerne. Den sundhedsfaglige viden på småbørnsområdet bliver ikke tilgængelig og loven og bekendtgørelsen opfyldes kun tilnærmelsesvis. Ifølge børnehaveledelsen vil en reducering af ydelsen ikke kunne mærkes, da det er et nyt tiltag, der ikke er fuldt iværksat. Ifølge Børnehaveleder har der ikke umiddelbart været efterspørgsel efter mere rådgivning, og overlevering fra sundhedsplejen til dagplejen og vuggestuerne fungerer fint. Sundhedsplejens erfaring er, at overlevering fra sundhedsplejen til daginstitutionerne fungerer fint. Sundhedsplejen har årligt en del henvendelser i forhold til deltagelse i netværksmøder, sundhedspædagogisk oplæg, rådgivning i forhold til sygdom mm og i distriktetsgrupper og skolernes kompetenceforums møder bliver der ofte udtryk ønske om sundhedsfaglig deltagelse i børnehaver og vuggestuer. Efter den politiske godkendelse af ydelsen, har der kun været positive tilkendegivelser fra tværfaglige samarbejdspartnere. 15

15 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer En reducering af budgetrammen med kr ,00 årligt vil medføre personale reduktion i småbørnssundhedsplejen med 7,2 timer ugentligt, hvilket vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale, hvilket kan påvirke den sociale kapital. Forslaget er indkommet efter møde med Sundhedsplejens MED-udvalg, har det ikke været muligt, at drøfte med udvalget, hvilket vil ske til først kommende udvalgsmøde. Eller En reducering af budgetrammen med kr ,00 årligt vil medføre personale reduktion i småbørnssundhedsplejen med 2 timer ugentligt. Ingen En ændring i personalenormansættelse har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer er realistisk pr. 1. februar Ophør af indsatsen kan ske pr Familieforberedelse kr. 1.Kort beskrivelse af forslag Familieforberedelse, forgår i et samarbejde med jordmoderen og finder sted i forbindelse med fødselsforberedelse hos jordmoderen. Her deltager kommende mødre/fædre i gruppe, målet er bl.a. en præsentation af sundhedsplejen og information om sundhedsplejens/de kommunale tilbud og forberede forældre på barselsperioden den første tid hjemme efter fødslen, amning og relevant forebyggende information om barselsperioden. Det er af stor betydning, at forældrene oplever graviditet, fødsel og barsel som en meningsfuld og sammenhængende proces. Graviditeten er en udviklingsdynamisk periode for forældrene. Et centralt tema i forbindelse med graviditet er forældrenes psykologiske åbenhed, der giver plads til at bearbejde deres egen opvækst og indgå i relation med barnet. Et tværsektorielt forebyggende samarbejder, kan medvirke til at give gravide mulig heder for personlig udvikling og gør forældrene følelsesmæssigt parate til at modtage det nyfødte barn. 2.Beregning Familieforberedelse = 110 småbørnssundhedsplejerske timer årligt / 2,1 time ugentligt. I alt en besparelse på kr ,00 årligt 3.Konsekvens for borgere/brugere Familieforberedelse, kommende mødre/fædre vil ikke modtage den kommunale sundhedsplejefagligvinkel på barselperioden en god start sammen med fokus på det relationelle og tilknytningen, og en intro til den kommunale sundhedsplejes tilbud og mulighed for at møde deres sundhedsplejerske inden fødslen. Den kommunale sundhedspleje mister muligheden for at have kontakt med alle gravide. 16

16 Det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsplejen og jordmødre forsvinder. 4.Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring af personaletimer i småbørnssundhedsplejen 2,1 time ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale, hvilket kan påvirke den sociale kapital. 5.Investeringsbehov - 6.Tidshorisont En ændring i personalenormansættelse har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer er realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Babycafe kr. Babycafe, et sundhedsfremmende, forebyggende og netværksdannende tilbud x 1 månedligt i hver af de 4 center byer, hvor der er fokus på mangfoldighed af sundhedsoplysning og en almengørelse fx førstehjælp, søvn, kost, babymassage, sprog. Et tværfagligt samarbejde med sundhedsafdelingen. Ifølge Sundhedsloven og Lovbekendtgørelsen skal Sundhedsplejen tilbyde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, hvor der bl.a. tilbydes ydelser i form af mødre-, fædre- og forældregrupper, åbent hus, konsultationer, undervisning og andre gruppeaktiviteter. Babycafe er sundhedsplejens eneste almene tilbud til alle spæd- og småbørnsfamilier ud over de almene hjemmebesøg. Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport Ulighed i sundhed årsager og indsatser år 2011, kan der skabes større lighed i sundhed ved at kommunerne tilbyder generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til alle familier, så vil vi også automatisk fange målgruppen, der ikke går ind under det almene tilbud. Babycafe = 320 småbørnssundhedsplejerske timer årligt / 6,2 timer ugentligt. I alt en besparelse på kr ,00 årligt Mødre/fædre vil ikke modtage et sundhedsfremmende, forebyggende og netværksdannende sundhedsoplysningstilbud i grupper. En viden mødre/fædre ofte ikke har en viden om, at de har brug for i forhold til at fremme fx barnets taleudvikling eller forebygge ulykker. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring på personaletimer i småbørnssundhedsplejen 6,2 timer ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personalet, hvilket kan påvirke den sociale kapital 17

17 - En ændring i personalenormansættelses har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Træffetid på skoler kr. Træffetid (Åben konsultation) på skolerne, et fast tidspunkt for børn/unge og deres forældre med henblik på at støtte og vejlede, når behov opstår, og motivation for forandring er størst. Ifølge Sundhedsstyrelsens Vejledning og Sundhedsloven bør der være en kontinuerlig kontakt med barnet ud fra nedenstående 3 områder: Sundhedspædagogiske aktiviteter i forhold til enkelte børn/unge, grupper af børn/unge, hele klasser eller hele skolen. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i aktuelle behov, temaer på skolen eller i generel sundhedsfremme Samtaler og undersøgelser, hvor alle børn på fastsatte årgange og desuden efter behov indkaldes med henblik på opsporing og forebyggelse af mistrivsel og helbredsproblemer, der kræver yderligere indsats af skolesundhedstjenesten og/eller henvisning til læge eller andre samarbejdspartnere. Åben konsultation for børn/unge og deres forældre med henblik på at støtte og vejlede, når behov opstår, og motivation for forandring er størst Sundhedsstyrelsen vægter alle tre aktiviteter for lige væsentlige i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Skolereformen kan have en positiv indflydelse på sundhedsplejerskens synlighed og tilgængelighed blandt og for børn, unge og forældre ved, at de kan møde sundhedsplejersken på skolen om eftermiddagen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at skolesundhedsplejen tilbyder sundhedspædagogiske aktiviteter og/eller undersøgelser og samtaler på alle klassetrin samt åben konsultation(træffetid). Dette følger bestemmelserne i bekendtgørelsens 8 om at tilrettelægge den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn i videst muligt omfang fremmes og med henblik på at overholde tilsynspligten. I tilrettelæggelse af aktiviteterne må sundhedsplejen tilstræbe, at der er en kontinuerlig sammenhængende indsats med variation af tilbuddene til børn og unge gennem hele sko letiden. Træffetid (Åben konsultation) = 281,5 skolesundhedsplejerske timer årligt / 5,4 timer ugentligt I alt en besparelse på kr ,00 årligt Børn, unge og forældre vil ikke have mulighed for den uformelle kontakt til skolesundhedsplejersken, når behovet opstår. 18

18 Sundhedsplejen vil være udfordret i forhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning om aktivitet på alle klasse trin en kontinuerlig kontakt. Skolesundhedsplejen har grundet tildelte ressourcer ikke kontakt/aktivitet på klassetrin. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring af personaletimer i skolesundhedsplejen 5,4 time ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale og skoler, hvilket kan påvirke den sociale kapital. - En ændring i personalenormansættelses har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer vil være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Pulje til Sundhedspædagogisk oplæg kr. Pulje til Sundhedspædagogisk undervisning, ændres fra 2 timer ugentligt til 1 time ugentligt. I dag har den enkelte skolesundhedsplejerske 2 timer ugentligt = 78 timer årligt i 39 uger til funktionen til hendes tildelte skoler. Ved reducering af puljen til 1 time ugentligt = 39 timer årligt. Skolesundhedsplejersken og den enkelte skole planlægger årligt, hvilket af nedenstående tilbud der ønskes og der er mulighed for i forhold til den tildelte ressource: Forældrearrangement i 0.klasse el. 5.klasse Seksual- og præventionsundervisning i 8.klasse Sundhedseksperimentarium Du bestemmer metoden klasse Håndhygiejne Kost Socialforståelse De mest anvendte er: Forældrearrangement i 0. klasse eller 5. klasse, Seksual- og præventionsundervisning i 8.klasse og Sundhedseksperimentarium. Med reducering fra 2 timer til 1 time, bør der være fokus på at anvende ressourcen til: Seksual- og præventionsundervisning, hvor skoler ikke har lære, der varetager opgaven i 8. klasse og Sundhedseksperimentarium. Grundet begge tiltag handler om sundhedsfremme og forebyggelse med det mål blandt andet at øge den enkeltes elev viden og bevidsthed om egen sundhed. Ifølge Sundhedsstyrelsens Vejledning og Sundhedsloven bør der være en kontinuerlig kontakt med barnet ud fra nedenstående 3 områder: Sundhedspædagogiske aktiviteter i forhold til enkelte børn/unge, grupper afbørn/unge, hele klasser eller hele skolen. Aktiviteterne kan tage udgangspunkti aktuelle behov, temaer på skolen eller i generel sundhedsfremme Samtaler og undersøgelser, hvor alle børn på fastsatte årgange og desuden efter behov indkaldes med henblik på opsporing og forebyggelse af mistrivsel og hel- 19

19 bredsproblemer, der kræver yderligere indsats af skolesundhedstjenesten og/eller henvisning til læge eller andre samarbejdspartnere. Åben konsultation for børn/unge og deres forældre med henblik på at støtte og vejlede, når behov opstår, og motivation for forandring er størst Sundhedsstyrelsen vægter alle tre aktiviteter for lige væsentlige i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Ved reduceringen vil samtaler og undersøgelser vægtes højst. Pulje til Sundhedspædagogisk undervisning reduceres med 1 time ugentligt pr skolesundhedsplejerske = 6 timer ugentligt x 52 uger = 312 timer årligt I alt en besparelse på kr ,00 årligt Børn, unge og forældre vil modtage færre sundhedsfremmende, forebyggende sundhedspædagogisk undervisning / oplæg i grupper og individuel. En viden barnet, den unge og forældrene ofte ikke har en viden om, at de har brug for i forhold til at fremme barnets/den unges sundhed og trivsel. Nedsætter fora, hvor sundhedsplejersken blandt andet har mulighed for at opfange børn og unge, der af udviklingsmæssige årsager har særlige behov i forhold til sundhedsstatus, og børn/unge og forældre får mindre sundhedspædagogisk info i, hvordan de ved behov kan ændre deres sundhed og fremme trivslen. Sundhedsplejen vil være udfordret i forhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning om aktivitet på alle klasse trin en kontinuerlig kontakt. Skolesundhedsplejen har grundet de tildelte ressourcer ikke kontakt/aktivitet på klassetrin. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring på personaletimer i skolesundhedsplejen 6 timer ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale og skoler, og en tilpasning af den Sundhedspædagogisk undervisnings puljen, hvilket kan påvirke den sociale kapital. - En ændring i personalenormansættelses har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer vil være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Forlængelse af undersøgelsesintervallet fra ca.14 til 16 måneder for børn og unge kr. Nyt notat med alternativ indstilling er p.t. under udarbejdelse BJL.. 20

20 Patienter på 3-4 år undersøges af en tandplejer. Derefter hver anden gang skiftevis en tandlæge og tandplejer. Undersøgelsesinterval for størstedelen af patienter er pt. ca. 14 måneder. Patienter, der har brug for særlig indsats, indkaldes efter individuel vurdering med kortere interval. Hvis 16 måneders interval vælges, betyder det, at der vil gå 2½-3år imellem størstedelen af patienterne bliver undersøgt af en tandlæge. Skulle der opstå perioder med ubesatte tandlægestillinger øges undersøgelsesintervallet yderligere. Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Nord i den dårligste fjerdedel og under landsgennemsnittet.. Reduktion: tandlæge/tandplejertimer klinikassistenttimer = ca kr = ca kr. ca kr.. Fordele: Sjældnere til tandlæge. Der vil fortsat være en behandlingsklinik i nærområdet. Ulemper: Øget risiko for udvikling af sygdomstilstande som diagnosticeres for sent, hvilket f. eks. kan give tandpine. Øget risiko for fejludvikling af kæber og tænder, som diagnosticeres for sent. Øget risiko for at forebyggende tiltag igangsættes for sent. Større behandlingsmæssige indgreb, som kan medføre at patienten bliver bange/utrygge ved tandbehandling. Stiller store krav til forældre og børn, om at holde øje med mund og tænder. 4. Konsekvens for personale. Fordele: Ulempe: Afskedigelse af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Fagligt meget utilfredsstillende, at have ansvar for udvikling af tænder, kæber og bid med så lange undersøgelsesintervaller. Flere klagesager. Vanskeligere at rekruttere kvalificerede tandlæger og tandplejere. Færre medarbejdere vanskeligere at bemande klinikkerne ved decentral struktur. mindre mulighed for sparring. Det kræver stor erfaring, at kunne diagnosticere, hvem der kan vente med undersøgelse i 16 måneder. Det vil betyde, når der ansættes nyt personale uden erfaring i børne og ungdomstandpleje, vil det i lang tid belaste det erfarne personale i forbindelse med oplæring og sparring.. Ingen.. Afhængig af opsigelsesvarsel. Da de fleste medarbejdere har været ansat i en lang periode. 3-6 måneder. 21

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Tlf. 7257 7667 e-mail: dia@jammerbugt.dk

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Ellen Vestergaard Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Evaluering Hvem er du? Præsentation af vores gruppe

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere