Børne- og Familieudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Familieudvalget"

Transkript

1 Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) > Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra 70/30 60/40. N Ændre åbningstiden i alle børnehaver/si er til 52 timer ugentligt. N Politikområde 2: Undervisning og fritidstilbud 2.1 Lukning af V. Hjermitslev børnehave Reducere i SFO ernes åbningstid så den svarer til børnehavernes, med ¾ time ugentligt. 2.3 Lukning af Ulveskov Børnehave Sælge Lille Norge Reduktion i Ungdomsskolen - Besparelse /4 stilling i Ungdomsskolens Dagtilbud kr. 2.6 Reduktion i den specialpædagogiske bistand Nedlæggelse af Thorup-Klim skole Øget indsats og øget inklusion på AKT og ASF-området samt på det børne- og ungdomspsykiatriske område 500 Politikområde 3: Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 3.1 PPR. Budget 2015 omstillingspulje vil udgøre ,0 % Personalereduktion 3.2 Sundhedsplejen 1. forslag Effektivisering af småbørnssundhedsplejerske stilling 3.3 Forslag Konsulentfunktion Børnehaver forslag Familieforberedelse forslag Babycafe forslag Træffetid på skoler forslag Pulje til Sundhedspædagogisk oplæg 3.10 Forlængelse af undersøgelsesintervallet fra ca.14 til 16 måneder for børn og unge 3.11 Salg af konsulenttimer til socialforvaltningen i sociale tandsager 3.12 Anonyme samtaler (lovpligtige) Gruppeforløb Terapeutiske forløb (FIGA)

2 1.3 Ændre finansieringen af PAU elever (fælles med pol.2) kr. Der afsættes årligt som en decentral andel af finansieringen af PAU elever. Resten af uddannelsen finansieres gennem en fælles pulje som de decentrale enheder betaler til. Gennem de sidste år har det vist sig at puljen ikke opbruges. Det skyldes forskellige forhold. Puljen er aldrig blevet efterreguleret og vi har indimellem elever der må stoppe. En efterregulering vil give meget lidt til de enkelte institutioner og derfor foreslås det at den centrale finansiering stoppes kr. Ingen konsekvenser 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Som udgangspunkt er det institutionerne der i forvejen finansierer PAU eleverne. Det er der generel utilfredshed med, da der kan gå meget lang tid inden den enkelte institution får en elev. Det har ikke været muligt at finde en anden model da der ikke er den store lyst til at tage PAU eleverne ind som en del af normeringen i lighed med studerende fra UCN. Hvis den centrale finansiering fjernes vil det give utilfredshed, men det vil ikke berøre personalet direkte. Ikke relevant Ændre normeringen fra 70/30 til 60/ kr. Den nuværende økonomitildeling til institutionerne er beregnet ud fra en tildeling på gennemsnitsløn til pædagoger og medhjælpere i forholdet 70/30. Dette ændres til 60/40. Det betyder at den faktiske lønsum beskæres. Det er forskelligt hvor mange institutioner der har 70/30 da løn sammensætningen af personalet er afhængigt af anciennitet, efteruddannelse m.m.. Det vil betyde at man ser sig nødsaget til at afskedige pædagoger og ansætte medhjælpere i stedet. Den faglighed pædagogerne har gennem deres uddannelse har bl.a. sigt på inklusion, særlig indsats og didaktiske overvejelser i det pædagogiske arbejde, som man ikke kan forvente en uudannet medhjælper har. Samlet set giver en ændring af normeringen fra 70/30 til 60/40 en besparelse på kr. samlet set gældende for alle børnehaver, småbørnsgrupper og SI er. - Ændre normering fra 70/30 til 60/40: minum 25% = kr. De 25% der er fratrukket svarer til forældrebetalingen. 3

3 Der vil være færre ressourcer på den enkelte institution til at løse opgaverne, eller der vil være færre uddannet personale, man kan henvende sig til. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Der vil blive større pres på de pædagoger der er i institutionerne, da der bliver færre til at løse de opgaver de har eksempelvis i forhold til udviklingsplaner på det enkelte barn, dokumentation og evaluering, tæt forældresamarbejde og samarbejde med andre faggrupper. Der vil skulle ske personalereduktioner. MED kommentar: MED udvalget henleder opmærksomheden på at tildelingen af ressourcer er budgetmæssig og ikke nødvendigvis et udtryk for hvordan fordelingen er på de enkelte dagtilbud. Færre ressourcer giver en større belastning og et dårligt arbejdsmiljø. Der er færre til at løfte de pædagogiske opgaver. Ikke relevant 2015, da det vil fremgå af ressourcetildelingen, men den enkelte institution vil skulle spare mere for at nå det i Ændre åbningstiden i alle børnehaver/si er til 52 timer ugentligt kr. Nedsættelse af åbningstiden fra 52,22 min ugentligt til 52 min ugentligt. Forslaget gælder alle børnehaver, også SI er der fortsat har 52,45 min ugentligt: - Beregningen er foretaget ud fra budgetmodel 2014 med de børne- og budgettal, der er gældende deri - Den samlede besparelse på samtlige børnehaver også børnehavedelen af SI erne (minus Skovhuset, Moseby og Ingstrup, som det allerede er besluttet at lukke) beløber sig til kr. Serviceforringelse. Det kan blive sværere at nå for forældrene at hente børnene. Der vil blive ansøgt om flere dispensationer. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Personalet vil føle sig presset af forældrene i forhold til åbningstiden. Der vil kunne ske timereduktioner. MED kommentar: Der bør være samme åbningstid for sammenlignelige dagtilbud. Intet. 4

4 Lukning af V. Hjermitslev børnehave kr. Børnehaven i Vester Hjermitslev lukkes. Børnehaven blev foreslået lukket i forbindelse med strukturdebatten, men det var usikkert om børnene kunne være i Saltum børnehave. Børnetallet i Vester Hjermitslev er faldende. Forslaget har tidligere været fremme, hvor det blev vurderet at børnene ikke kunne samles i Saltum, samtidig med at Ingstrup børnehave blev lukket. trivselsskolen i Ingstrup blev på daværende tidspunkt spurgt om de ønskede at overtage børnehaven og takkede nej. Efterfølgende har Trivselsskolen givet udtryk for at de ønsker at etablere en ny privat børnehavedel ved skolen. Forældrene i området giver udtryk for at dette vil være deres primære valg. Børnehavebørnene fra V.Hjermitslev kan således flyttes til Saltum. børn i % fra lokalområdet % Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 14 børn Min. norm i børnehaven ved 14 børn kr. Heraf forældrebetaling, 25 % kr. Nettoomkostning minimumsnormering kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 14 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Saltum Besparelse børnehave V. Hjermitslev kr. Udgift børnehave Saltum kr. Samlet bruttobesparelse kr. Heraf forældrebetaling, 25 % kr. Samlet nettobesparelse kr. Besparelse 2015 kr Manglende lokalt pasningstilbud. Børnene får mulighed for at gå børnehave med de børn de skal fortsætte med i skolen. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Der vil skulle ske personalereduktioner. MED dagtilbud kommentar: MED udvalget mener det er vigtigt at der skabes ro om de små dagtilbud, så der tages en endelig beslutning om deres overlevelse eller afvikling. Det er afgørende for arbejdsmiljøet. Der henvises til Udviklingsplanen for dagtilbud vedrørende afsnittet om små og store institutioner. Det er vigtigt at der ses på om de eksisterende institutioner lever op til de fygnings/fysiske krav fra Udviklingsplanen. 5

5 Ikke relevant Reducere i SFO ernes åbningstid så den svarer til børnehavernes, med ¾ time ugentligt kr. I forbindelse med budget 2014 blev åbningstiden i børnehaverne reduceret med 22 min. Åbningstiden for børnehaverne i SI erne blev ikke reduceret, da de åbner og lukker sammen med SFO, og der derfor ikke var muligt at lave differentieret åbningstid. Åbningstiden reduceres varende til åbningstiden i børnehaverne på pol. 1 og SFO åbningstiden tilpasses børnehaven. Det vil svare til en reduktion af åbningstiden med ¾ time ugentligt. - Serviceforringelser. Det bliver sværere for forældre at få dagen til at hænge sammen. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Personalet vil opleve utilfredse forældre og føle sig pressede. En reduktion af åbningstiden vil være en yderligere nedjustering af SFO tilbuddet, oven i de reduktioner som skolereformen forventes at give. Ikke relevant Lukning af Ulveskov Børnehave 1.april kr. Med udbygningen af børnehavepladserne i Aabybro, vurderes det at der til april 2015 vil være plads til børnene fra Ulveskov børnehave, i børnehaverne i Aabybro. Der er flere børn fra Birkelse, der i dag bliver passet i Aabybro. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 25 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Aabybro Besparelse børnehave Ulveskov kr. Udgift børnehave i Aabybro kr. Samlet bruttobesparelse kr. Heraf forældrebetaling, 25 % kr. Samlet nettobesparelse kr. 6

6 Besparelsen i 2015 bliver kr. Kontotekst Der er en privat børnehave i Birkelse så det vil fortsat være muligt at få et lokalt tilbud. Børnene vil ikke kunne flyttes samlet, og derfor vil børn fra Birkelse blive spredt på børnehaverne i Aabybro. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Personalet vil skulle flyttes med til børnehaverne i Aabybro og vil ikke kunne forvente at blive ansat på samme institution. Der vil kunne ske personalereduktioner. MED dagtilbud kommentar: MED udvalget mener det er vigtigt at der skabes ro om de små dagtilbud, så der tages en endelig beslutning om deres overlevelse eller afvikling. Det er afgørende for arbejdsmiljøet. Der henvises til Udviklingsplanen for dagtilbud vedrørende afsnittet om små og store institutioner. Det er vigtigt at der ses på om de eksisterende institutioner lever op til de fygnings/fysiske krav fra Udviklingsplanen. Ikke relevant April Sælge Lille Norge kr. Jammerbugt Kommune ejer feriekolonien lille Norge ved Saltum strand. Kolonien udlejes til skoler, børnehaver og andre kommunale institutioner der har med børn og unge at gøre op til 25 år. Derudover kan foreninger under folkeoplysningsloven leje kolonien. Kolonien udlejes til private og andre gennem turistkontoret. Gennem de sidste år har det været nødvendigt med nogle investeringer i kolonien, bl.a. et nyt fyr. Derudover skal der løbende påregnes udgifter til almindeligt vedligehold. Generelt er kolonien slidt og inventaret gammelt. Der vil fortsat skulle investeres i forbedringer og fornyelser, eksempelvis trænger senge og madrasser til udskiftning, borde og stole er meget slidte og gulvbelægningen trænger til udskiftning. Der bruges mange ressourcer på at tilse at rengøringen er fyldestgørende, at området er velholdt og at små reparationer bliver lavet. Lille Norge blev i 2013 udlejet til 33 klasser til i alt 98 dage, 10 x årligt privat overnatning på 21 dage. Total udlejning dage. Det er usikkert hvad lille Norge vil indbringe ved et salg, men der afsættes årligt kr. på budgettet som vil kunne spares på driften. Der vil skulle påregnes en budgetfremskrivning hvis lille Norge bevares. 7

7 Udgifter Løn Uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter Afskrivning på bygning Varekøb Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Udgifter i alt Indtægter Privat udlejning Egne skoler Indtægter i alt Underskud Det vil ikke længere være muligt at leje kolonien på nuværende betingelser, som er meget favorable for institutioner og foreninger. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Ingen konsekvenser personalemæssigt Reduktion i Ungdomsskolen, 1/4 stilling i Ungdomsskolens Dagtilbud kr. En reduktion i Ungdomsskolen med 1/4 stilling i Ungdomsskolens i Ungdomsskolens Dagtilbud. Ungdomsskolen laver i dag forløb i samarbejde med skolerne, der hjælper unge i faglige, sociale eller kulturelle problemer, tilbage på sporet i skolen og klassen. På den måde understøtter Ungdomsskolen arbejdet med inklusion i skolerne og forebygger at unge bliver ekskluderet eller ikke kommer videre til en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen har 8

8 gennemført forløb for ca. 75 unge i 2012/13 og planlægger at gennemføre forløb for 100 unge i 2013/14. Kr Konsekvens for borgere/brugere Der kan gennemføres færre forløb i skoleåret 2013/14 og overslagsår for de unge på skolerne. 4.Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Reduktion i personalet 5.Investeringsbehov Ingen 6.Tidshorisont Reduktion i den specialpædagogiske bistand kr. En reduktion i den specialpædagogiske bistand vil medføre, at der er færre ressourcer til at iværksætte specialpædagogiske foranstaltninger. Der har over de sidste 3 år være en nedgang i antallet af elever i de kommunale specialklasser elever med generelle indlæringsvanskeligheder mens antallet af elever i specialklasser for elever med adfærds-, kontaktog trivselsvanskeligheder(akt) samt på autismeområdet (ASF) ikke tilsvarende er reduceret. Da ressourcerne til den specialpædagogiske bistand blev udlagt til skolerne, med det formål, at skolerne kunne skabe de mest kvalificerede løsninger af den pædagogiske opgave, var præmissen endvidere, at i takt med et fald i antallet af elever i specialklasserne skulle ressourcen forblive på området, så skolerne havde et mere kvalificeret økonomisk udgangspunkt for også at kunne løse opgave af en sværere karakter AKT og ASF. Udgiften til det specialpædagogiske område er fra 2009 til 2011 reduceret med kr. I 2012 blev udgiften yderligere reduceret med kr., i 2013 med kr. og i 2014 med kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med beskrivelsen af indsatsen på det specialpædagogiske område under punkt kr. i 2015 og kr. i overslagsårene. Færre ressourcer til at sætte målrettet ind mod en reduktion i antallet af elever inden for AKT-området samt AFS-området. 4. Konsekvens for personale Reduktion i personalet Ingen 9

9 Kan træde i kraft fra Nedlæggelse af Thorup-Klim skole kr. Nedlæggelse af Thorup-Klim Skole indgår som en del af Omstilling- og effektivseringskataloget for Budget Denne høringsperiode omhandler forslagene i dette katalog. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge Thorup-Klim Skole vil dette ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole af og procedurereglerne 2-4. Dette betyder, at der efter en evt. vedtagelse i kommunalbestyrelsen om at nedlægge Thorup-Klim Skole efterfølgende vil blive fremsat en høringsperiode på mindst 8 uger for fremsigelse af indsigelser m.m. for forslaget. Talmateriale opdateret jf. rapporten Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 2014 af , side 36-37, scenarie BJL. Prognosen viser et elevtal på ca. 65 elever frem til 2022/23. Skolen foreslås nedlagt og eleverne flyttet til Fjerritslev skole. Ressourcemæssige konsekvenser Ledelse og administration Fagpersonale og vikar Samlet besparelse via ressourcemodellen Servicepersonale (bygningsdel elevdel er flyttet) Rengøring Ejendomsudgifter (el, vand, varme, vedl., rengøring mv.) Samlet mulig besparelse på bygningsdelen Befordringsmæssige konsekvenser Samlet merudgift til befordring Bygningsmæssig betydning i fremtidig skole Intet anlægsbehov 0 0 Samlede økonomiske konsekvenser Driftsudgift (ressourcemodel/bygningsdrift/befordring)

10 Anlæg 0 0 Eleverne får længere til skole. Den lille og lokale skoles fordele i forhold til overskuelighed og nærhed reduceres, når eleverne overgår til en større skole. Ved at samle flere elever på færre skoler øges mulighederne for at sikre, at alle fag læses af linjefagsuddannede lærere. Endvidere giver større skoler i højere grad mulighed for faglig sparring og vidensdeling blandt lærerne, lige som større skoler rummer flere muligheder for at arbejde med holddeling og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på tværs af klasser. 4. Konsekvens for personale Reduktion i personalet Ingen Kan træde i kraft fra Øget indsats ift. øget inklusion på AKT og ASF-området samt på det børne- og ungdomspsykiatriske område 0 kr. I Jammerbugt Kommune er det nationale mål med hensyn til inklusion svarende til at 96 % af eleverne skal undervises i normalområdet nået. 3,96 % af eleverne udskilles i skoleåret 2014/15 til specialpædagogiske tilbud, hvor især det specialpædagogiske område inden for elever med adfærds-, kontakt- og trivsels vanskeligheder samt på autismespektrum område umiddelbart ser ud til at være vanskeligt håndtere inden for almenområdet. Med henblik på at understøtte inklusionsindsatsen yderligere, så flere elever kan profitere af skolernes undervisning på almenområdet iværksættes en fokuseret indsats med henblik på at styrke kompetencerne for lærere og pædagoger samt støtte til og i den undervisningsmæssige og pædagogiske praksis En del af de elever, der for nuværende ikke profiterer optimalt af såvel den almenpædagogiske opgaveløsning som den specialpædagogiske opgaveløsning kan kategoriseres i gråzoneområdet af børn og unge inden for det børne- og ungdomspsykiatriske felt. Der er specifikt behov for at understøtte kompetenceudvikling inden for skoleområdet til dels at rådgive de nære professionelle i deres opgaveløsning samt kompetenceudvikling specifikt målrettet denne gruppe af børn og unge. Baggrund for dette fokus er, at i forbindelse med kommunesammenlægningen og dermed det større behov for lokalt i kommunerne at tilvejebringe de kompetencer, som amtet tidligere havde bistået kommunerne med inden for det børne- og ungdomspsykiatriske område, nu er et mere udtalt behov for i Jammerbugt Kommune at kunne håndtere denne opgaveløsning. 11

11 Den samlede pædagogiske indsats ift. AKT-området og herunder autismeområdet fordrer således en særlig indsats med henblik på at udvikle en folkeskole i Jammerbugt Kommune, der i større omfang er et tilbud til alle elever. Den konkrete indsats vil dels består af kompetenceudvikling af de nære professionelle lærere og pædagoger samt ansættelse af to personer, der som funktion har at understøtte udvikling i den lokale og konkrete undervisning og pædagogiske praksis på skolerne. Denne opgaveløsning vil endvidere fordre et særligt fokus inden for det tværfaglige samarbejde. Ansættelse af 2 rådgivere og vejledere til at understøtte skolernes opgaveløsning ift. AKTområdet, men med et særligt fokus på børne- og unge indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske felt kr. Kompetenceudvikling specifikt i relation til området kr. Udgiften søges afholdt inden for rammen af den specialpædagogiske bistand den centrale pulje. I overslagsårene fra 2016 forventes en reduktion i udgiften til den specialpædagogiske bistand med kr. Bedre opgaveløsning i skolerne børnene og de unge kan tilbydes kvalificerede tilbud i det lokale skoledistrikt. 4. Konsekvens for personale Lærere og pædagoger får bedre forudsætninger for at løse inklusionsopgaven kr. som finansieres indenfor rammen af den specialpædagogiske bistand. Iværksættes i etaper med start PPR 5,0 % personalereduktion kr. (2014 niveau) Der reduceres med én fagperson (psykolog eller talepædagog). Grundlaget for beregningen er den gennemsnitlige lønudgift kr for en fagperson. Procenten er beregnet i forhold til kr (budget 2014). Baggrunden for beskrivelsen af konsekvens er, at PPR siden januar 2012 er blevet reduceret med 5 fagpersoner - 2 pædagogiske rådgivere og 1 skolekonsulent (budget 2012), 1 talepædagog samt endnu en skolekonsulent. Opgaverne fra de ovennævnte reduktioner er overtaget af den tilbageværende skolekonsulent samt psykologer og talepædagoger. 12

12 Konsekvensen for børn og forældre af yderligere reduktion i PPR s personale vil være dobbelt. Dels vil der være en nedtoning af PPR s markante betydning for inklusionen i dagtilbud og skole. Dermed reduceres muligheden for at holde en større andel af børnehavebørn og skoleelever i det almindelige system og kvaliteten af opgaven i forhold til de inkluderede småbørn og skoleelever vil reduceres. Dels vil ventetiden for arbejdet med enkeltbørn og -elever blive væsentlig forøget. 4. Konsekvens for personale (formuleret af personalet) PPR s faglige personale er i forvejen hårdt presset på opgaverne efter de væsentlige reduktioner, der er sket siden starten af En yderligere afgang af personale vil forstærke den negative oplevelse af et arbejdsmiljø, som i forvejen er belastet. Ingen. Fra januar Effektivisering af småbørnssundhedsplejerske stilling kr. Sundhedsplejens budgetramme = kr ,000 Udspecificeret: Personalelønninger = kr Kørsel = kr Uddannelse = kr (kr ,44 pr medarbejder og leder) Drift = kr En besparelse på 6 % = kr ,00 Svare til 31 personaletimer ugentligt = 1.631,04 personaletimer årligt I forhold til sundhedsplejens budgetramme peger MED-udvalg og leder på, at en 6 % reduktion kun kan effektueres via personaletimer, da tidligere års effektivisering er fortaget på personalelønninger(7 timer), uddannelse og drift Sundhedsplejens serviceniveau er tilpasset: Sundhedsloven, Lovbekendtgørelsen, Sundhedsstyrelsen anbefalinger Svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, faglig erfaring- og kompetencer og kommunale tildelte ressourcer. Reduktion af personaletimer vil medføre en nedskæring i serviceniveauet. Sundhedsplejens MED-udvalg og leder forslår servicereducering, der ikke påvirker hjemmebesøg og den individuelle direkte kontakt til barnet, den unge og forældre, da det er her det virkelig, er muligt at rykke noget ift. uligheden i sundheden. Det er her sundhedsplejerskerne har mulighed for at opdage problemerne, før de når at udvikle sig og blive uoverstigelige, og det er her, man hurtigt kan iværksætte en ekstra indsats over for dem med de største behov. Det er ved de kontakter sundhedsplejen, kan medvirke til en tidlig opsporing og ind- 13

13 sats, der både her og nu og på længere sigt kan spare kommunen for økonomiske ressourcer. Sundhedsplejen forslår servicereducering på 6 områder(4 på småbørnsområdet og 2 på skoleområdet), der til sammen muliggør en 6 % reduktion. Forslagene vil i hvert sit dokument blive beskrevet ud fra 1. forslag, 2., 3., 4., 5. og 6.: 1. Forslag: Effektivisering af småbørnssundhedsplejerskestilling fra 37 timer til 27 timer ugentligt. Et effektiviserings incitament i at have flere medarbejder på højere ansættelsesnorm end timer ugentligt. Småbørnssundhedsplejen har 10 medarbejder - 2 fuldtids og 8 deltids. En småbørnssundhedsplejerske anvender uanset ansættelsesnorm 10 timer ugentligt til telefonkonsultation, formiddags- og frokostpause og monofaglig mødeaktivitet og sparring. Reduktion af 10 småbørnssundhedsplejerske timer ugentligt / årligt 520 timer. I alt en besparelse på kr ,00 årligt 27 småbørnssundhedsplejerske timer tilbydes til 8 deltids småbørnssundhedsplejersker, svare i gennemsnit til 3,4 timer ugentligt pr. småbørnssundhedsplejerske. En reducering af personaletimerne vil ikke få indflydelse på serviceniveauet. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Deltidsansatte får mulighed for et højere timetal Effektivisering af en ugentligt 37 timers stilling til 27 timer, vil medføre flere arbejdstimer ugentligt til de resterende deltidsansatte småbørnssundhedsplejersker. 5 medarbejder har ønsket flere timer, men på et lavere niveau end effektivisering er estimeret med, hvilket kan betyde varsling om ny ansættelsesnorm for enkelte medarbejder. Færre medarbejder til dækning ved ferie, helligdage(lørdage), sene fredage og sygdom. Ingen En småbørnssundhedsplejerske med ansættelsesnorm 37 timer ugentligt, har meddelt, at hun med udgang af år 2014 går på pension 3.3 Konsulentfunktion Børnehaver kr. Reducere Sundhedsplejens konsulentfunktion til børnehaverne: Børnehaveledelsen peger på en reducering af sundhedsplejens konsulentfunktion med 375 timer, således at hver institution får tildelt 5 ad hoc sundhedsplejerske timer årligt. 14

14 Sundhedsplejens konsulent funktionen, er bygget op om lov og bekendtgørelse og har 3 indsatsområder: - Sundhedspædagogisk oplæg et sundhedsfremmende og forebyggende kompetenceudviklingstilbud til forælder og/ eller personale. - Rådgivning og Vejledning i relation til smitsomme sygdomme og forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige forhold og sundhedsforhold - Sundhedsfaglig deltagelse i daginstitutionernes kompetenceforum Ovenstående forslag vil påvirke den kontinuerlige kontakt og kvalitet i ydelsen jf. loven og bekendtgørelsen. Reducering af sundhedsplejens konsulentfunktion med 375 timer, rest 5 sundhedsplejersker timer årligt pr institution, hvilket svare til: I alt en besparelse kr ,00 årligt Sundhedsplejen vil i forhold til loven og bekendtgørelsen anbefale, at: Sundhedsplejen forsætter med deltagelse i kompetenceforum og ydelsen hygiejne bistand og tilsyn(jf. loven og bekendtgørelsen), hvilket betyder 4 årlige formelle kontakter og det Sundhedspædagogisk oplæg effektiviseres ind i de to ovenstående ydelser og reduceres i konsulentfunktion jf. ovenstående. Det betyder, at konsulent ydelsen reduceres med: I alt en besparelse kr ,00 årligt Målgruppens forældre får ikke mulighed for kontakt med sundhedsplejens sundhedsfaglige viden og den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Børnehaverne kan ikke anvende den sundhedsfagligkompetence til forældre- og personale arrangementer / undervisning / oplæg. Færre sundhedsfaglige kontakter til institutionerne. Den sundhedsfaglige viden på småbørnsområdet bliver ikke tilgængelig og loven og bekendtgørelsen opfyldes kun tilnærmelsesvis. Ifølge børnehaveledelsen vil en reducering af ydelsen ikke kunne mærkes, da det er et nyt tiltag, der ikke er fuldt iværksat. Ifølge Børnehaveleder har der ikke umiddelbart været efterspørgsel efter mere rådgivning, og overlevering fra sundhedsplejen til dagplejen og vuggestuerne fungerer fint. Sundhedsplejens erfaring er, at overlevering fra sundhedsplejen til daginstitutionerne fungerer fint. Sundhedsplejen har årligt en del henvendelser i forhold til deltagelse i netværksmøder, sundhedspædagogisk oplæg, rådgivning i forhold til sygdom mm og i distriktetsgrupper og skolernes kompetenceforums møder bliver der ofte udtryk ønske om sundhedsfaglig deltagelse i børnehaver og vuggestuer. Efter den politiske godkendelse af ydelsen, har der kun været positive tilkendegivelser fra tværfaglige samarbejdspartnere. 15

15 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer En reducering af budgetrammen med kr ,00 årligt vil medføre personale reduktion i småbørnssundhedsplejen med 7,2 timer ugentligt, hvilket vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale, hvilket kan påvirke den sociale kapital. Forslaget er indkommet efter møde med Sundhedsplejens MED-udvalg, har det ikke været muligt, at drøfte med udvalget, hvilket vil ske til først kommende udvalgsmøde. Eller En reducering af budgetrammen med kr ,00 årligt vil medføre personale reduktion i småbørnssundhedsplejen med 2 timer ugentligt. Ingen En ændring i personalenormansættelse har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer er realistisk pr. 1. februar Ophør af indsatsen kan ske pr Familieforberedelse kr. 1.Kort beskrivelse af forslag Familieforberedelse, forgår i et samarbejde med jordmoderen og finder sted i forbindelse med fødselsforberedelse hos jordmoderen. Her deltager kommende mødre/fædre i gruppe, målet er bl.a. en præsentation af sundhedsplejen og information om sundhedsplejens/de kommunale tilbud og forberede forældre på barselsperioden den første tid hjemme efter fødslen, amning og relevant forebyggende information om barselsperioden. Det er af stor betydning, at forældrene oplever graviditet, fødsel og barsel som en meningsfuld og sammenhængende proces. Graviditeten er en udviklingsdynamisk periode for forældrene. Et centralt tema i forbindelse med graviditet er forældrenes psykologiske åbenhed, der giver plads til at bearbejde deres egen opvækst og indgå i relation med barnet. Et tværsektorielt forebyggende samarbejder, kan medvirke til at give gravide mulig heder for personlig udvikling og gør forældrene følelsesmæssigt parate til at modtage det nyfødte barn. 2.Beregning Familieforberedelse = 110 småbørnssundhedsplejerske timer årligt / 2,1 time ugentligt. I alt en besparelse på kr ,00 årligt 3.Konsekvens for borgere/brugere Familieforberedelse, kommende mødre/fædre vil ikke modtage den kommunale sundhedsplejefagligvinkel på barselperioden en god start sammen med fokus på det relationelle og tilknytningen, og en intro til den kommunale sundhedsplejes tilbud og mulighed for at møde deres sundhedsplejerske inden fødslen. Den kommunale sundhedspleje mister muligheden for at have kontakt med alle gravide. 16

16 Det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsplejen og jordmødre forsvinder. 4.Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring af personaletimer i småbørnssundhedsplejen 2,1 time ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale, hvilket kan påvirke den sociale kapital. 5.Investeringsbehov - 6.Tidshorisont En ændring i personalenormansættelse har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer er realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Babycafe kr. Babycafe, et sundhedsfremmende, forebyggende og netværksdannende tilbud x 1 månedligt i hver af de 4 center byer, hvor der er fokus på mangfoldighed af sundhedsoplysning og en almengørelse fx førstehjælp, søvn, kost, babymassage, sprog. Et tværfagligt samarbejde med sundhedsafdelingen. Ifølge Sundhedsloven og Lovbekendtgørelsen skal Sundhedsplejen tilbyde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, hvor der bl.a. tilbydes ydelser i form af mødre-, fædre- og forældregrupper, åbent hus, konsultationer, undervisning og andre gruppeaktiviteter. Babycafe er sundhedsplejens eneste almene tilbud til alle spæd- og småbørnsfamilier ud over de almene hjemmebesøg. Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport Ulighed i sundhed årsager og indsatser år 2011, kan der skabes større lighed i sundhed ved at kommunerne tilbyder generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til alle familier, så vil vi også automatisk fange målgruppen, der ikke går ind under det almene tilbud. Babycafe = 320 småbørnssundhedsplejerske timer årligt / 6,2 timer ugentligt. I alt en besparelse på kr ,00 årligt Mødre/fædre vil ikke modtage et sundhedsfremmende, forebyggende og netværksdannende sundhedsoplysningstilbud i grupper. En viden mødre/fædre ofte ikke har en viden om, at de har brug for i forhold til at fremme fx barnets taleudvikling eller forebygge ulykker. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring på personaletimer i småbørnssundhedsplejen 6,2 timer ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personalet, hvilket kan påvirke den sociale kapital 17

17 - En ændring i personalenormansættelses har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Træffetid på skoler kr. Træffetid (Åben konsultation) på skolerne, et fast tidspunkt for børn/unge og deres forældre med henblik på at støtte og vejlede, når behov opstår, og motivation for forandring er størst. Ifølge Sundhedsstyrelsens Vejledning og Sundhedsloven bør der være en kontinuerlig kontakt med barnet ud fra nedenstående 3 områder: Sundhedspædagogiske aktiviteter i forhold til enkelte børn/unge, grupper af børn/unge, hele klasser eller hele skolen. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i aktuelle behov, temaer på skolen eller i generel sundhedsfremme Samtaler og undersøgelser, hvor alle børn på fastsatte årgange og desuden efter behov indkaldes med henblik på opsporing og forebyggelse af mistrivsel og helbredsproblemer, der kræver yderligere indsats af skolesundhedstjenesten og/eller henvisning til læge eller andre samarbejdspartnere. Åben konsultation for børn/unge og deres forældre med henblik på at støtte og vejlede, når behov opstår, og motivation for forandring er størst Sundhedsstyrelsen vægter alle tre aktiviteter for lige væsentlige i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Skolereformen kan have en positiv indflydelse på sundhedsplejerskens synlighed og tilgængelighed blandt og for børn, unge og forældre ved, at de kan møde sundhedsplejersken på skolen om eftermiddagen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at skolesundhedsplejen tilbyder sundhedspædagogiske aktiviteter og/eller undersøgelser og samtaler på alle klassetrin samt åben konsultation(træffetid). Dette følger bestemmelserne i bekendtgørelsens 8 om at tilrettelægge den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn i videst muligt omfang fremmes og med henblik på at overholde tilsynspligten. I tilrettelæggelse af aktiviteterne må sundhedsplejen tilstræbe, at der er en kontinuerlig sammenhængende indsats med variation af tilbuddene til børn og unge gennem hele sko letiden. Træffetid (Åben konsultation) = 281,5 skolesundhedsplejerske timer årligt / 5,4 timer ugentligt I alt en besparelse på kr ,00 årligt Børn, unge og forældre vil ikke have mulighed for den uformelle kontakt til skolesundhedsplejersken, når behovet opstår. 18

18 Sundhedsplejen vil være udfordret i forhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning om aktivitet på alle klasse trin en kontinuerlig kontakt. Skolesundhedsplejen har grundet tildelte ressourcer ikke kontakt/aktivitet på klassetrin. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring af personaletimer i skolesundhedsplejen 5,4 time ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale og skoler, hvilket kan påvirke den sociale kapital. - En ændring i personalenormansættelses har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer vil være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Pulje til Sundhedspædagogisk oplæg kr. Pulje til Sundhedspædagogisk undervisning, ændres fra 2 timer ugentligt til 1 time ugentligt. I dag har den enkelte skolesundhedsplejerske 2 timer ugentligt = 78 timer årligt i 39 uger til funktionen til hendes tildelte skoler. Ved reducering af puljen til 1 time ugentligt = 39 timer årligt. Skolesundhedsplejersken og den enkelte skole planlægger årligt, hvilket af nedenstående tilbud der ønskes og der er mulighed for i forhold til den tildelte ressource: Forældrearrangement i 0.klasse el. 5.klasse Seksual- og præventionsundervisning i 8.klasse Sundhedseksperimentarium Du bestemmer metoden klasse Håndhygiejne Kost Socialforståelse De mest anvendte er: Forældrearrangement i 0. klasse eller 5. klasse, Seksual- og præventionsundervisning i 8.klasse og Sundhedseksperimentarium. Med reducering fra 2 timer til 1 time, bør der være fokus på at anvende ressourcen til: Seksual- og præventionsundervisning, hvor skoler ikke har lære, der varetager opgaven i 8. klasse og Sundhedseksperimentarium. Grundet begge tiltag handler om sundhedsfremme og forebyggelse med det mål blandt andet at øge den enkeltes elev viden og bevidsthed om egen sundhed. Ifølge Sundhedsstyrelsens Vejledning og Sundhedsloven bør der være en kontinuerlig kontakt med barnet ud fra nedenstående 3 områder: Sundhedspædagogiske aktiviteter i forhold til enkelte børn/unge, grupper afbørn/unge, hele klasser eller hele skolen. Aktiviteterne kan tage udgangspunkti aktuelle behov, temaer på skolen eller i generel sundhedsfremme Samtaler og undersøgelser, hvor alle børn på fastsatte årgange og desuden efter behov indkaldes med henblik på opsporing og forebyggelse af mistrivsel og hel- 19

19 bredsproblemer, der kræver yderligere indsats af skolesundhedstjenesten og/eller henvisning til læge eller andre samarbejdspartnere. Åben konsultation for børn/unge og deres forældre med henblik på at støtte og vejlede, når behov opstår, og motivation for forandring er størst Sundhedsstyrelsen vægter alle tre aktiviteter for lige væsentlige i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Ved reduceringen vil samtaler og undersøgelser vægtes højst. Pulje til Sundhedspædagogisk undervisning reduceres med 1 time ugentligt pr skolesundhedsplejerske = 6 timer ugentligt x 52 uger = 312 timer årligt I alt en besparelse på kr ,00 årligt Børn, unge og forældre vil modtage færre sundhedsfremmende, forebyggende sundhedspædagogisk undervisning / oplæg i grupper og individuel. En viden barnet, den unge og forældrene ofte ikke har en viden om, at de har brug for i forhold til at fremme barnets/den unges sundhed og trivsel. Nedsætter fora, hvor sundhedsplejersken blandt andet har mulighed for at opfange børn og unge, der af udviklingsmæssige årsager har særlige behov i forhold til sundhedsstatus, og børn/unge og forældre får mindre sundhedspædagogisk info i, hvordan de ved behov kan ændre deres sundhed og fremme trivslen. Sundhedsplejen vil være udfordret i forhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning om aktivitet på alle klasse trin en kontinuerlig kontakt. Skolesundhedsplejen har grundet de tildelte ressourcer ikke kontakt/aktivitet på klassetrin. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring på personaletimer i skolesundhedsplejen 6 timer ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale og skoler, og en tilpasning af den Sundhedspædagogisk undervisnings puljen, hvilket kan påvirke den sociale kapital. - En ændring i personalenormansættelses har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer vil være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Forlængelse af undersøgelsesintervallet fra ca.14 til 16 måneder for børn og unge kr. Nyt notat med alternativ indstilling er p.t. under udarbejdelse BJL.. 20

20 Patienter på 3-4 år undersøges af en tandplejer. Derefter hver anden gang skiftevis en tandlæge og tandplejer. Undersøgelsesinterval for størstedelen af patienter er pt. ca. 14 måneder. Patienter, der har brug for særlig indsats, indkaldes efter individuel vurdering med kortere interval. Hvis 16 måneders interval vælges, betyder det, at der vil gå 2½-3år imellem størstedelen af patienterne bliver undersøgt af en tandlæge. Skulle der opstå perioder med ubesatte tandlægestillinger øges undersøgelsesintervallet yderligere. Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Nord i den dårligste fjerdedel og under landsgennemsnittet.. Reduktion: tandlæge/tandplejertimer klinikassistenttimer = ca kr = ca kr. ca kr.. Fordele: Sjældnere til tandlæge. Der vil fortsat være en behandlingsklinik i nærområdet. Ulemper: Øget risiko for udvikling af sygdomstilstande som diagnosticeres for sent, hvilket f. eks. kan give tandpine. Øget risiko for fejludvikling af kæber og tænder, som diagnosticeres for sent. Øget risiko for at forebyggende tiltag igangsættes for sent. Større behandlingsmæssige indgreb, som kan medføre at patienten bliver bange/utrygge ved tandbehandling. Stiller store krav til forældre og børn, om at holde øje med mund og tænder. 4. Konsekvens for personale. Fordele: Ulempe: Afskedigelse af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Fagligt meget utilfredsstillende, at have ansvar for udvikling af tænder, kæber og bid med så lange undersøgelsesintervaller. Flere klagesager. Vanskeligere at rekruttere kvalificerede tandlæger og tandplejere. Færre medarbejdere vanskeligere at bemande klinikkerne ved decentral struktur. mindre mulighed for sparring. Det kræver stor erfaring, at kunne diagnosticere, hvem der kan vente med undersøgelse i 16 måneder. Det vil betyde, når der ansættes nyt personale uden erfaring i børne og ungdomstandpleje, vil det i lang tid belaste det erfarne personale i forbindelse med oplæring og sparring.. Ingen.. Afhængig af opsigelsesvarsel. Da de fleste medarbejdere har været ansat i en lang periode. 3-6 måneder. 21

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge 2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge Udvalg: Børneudvalget - politikområdet Børn og Unge Dato: 10. juni 2013 Udfyldt af: Thomas Carlsen I 2014-priser i hele tusinder -=mindredugifter,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS

SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS Afdelingen Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats spiller en central rolle i det forebyggende arbejde.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Børne-, kultur- og fritidsforvaltningen Horsedammen 42 2605 Brøndby Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 1 BAGGRUND... 1 ANTAL ELEVER I SÆRLIGE TILBUD... 2 ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU... 2 TRIVSEL OG TILFREDSHED...

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

Sundhedsplejen. Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2

Sundhedsplejen. Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2 Sundhedsplejen Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2 Kirsten Langkilde, sundhedsplejerske i Brønderslev Grete Bonde, Kommunallæge i Dronninglund Dorte Hejslet, sundhedsplejerske i Dronnninglund

Læs mere

for børn og unge 11-1

for børn og unge 11-1 Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser over i aldersgruppen 0-18 år. På politikområdet

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen 3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere