Børne- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Familieudvalget"

Transkript

1 Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) > Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra 70/30 60/40. N Ændre åbningstiden i alle børnehaver/si er til 52 timer ugentligt. N Politikområde 2: Undervisning og fritidstilbud 2.1 Lukning af V. Hjermitslev børnehave Reducere i SFO ernes åbningstid så den svarer til børnehavernes, med ¾ time ugentligt. 2.3 Lukning af Ulveskov Børnehave Sælge Lille Norge Reduktion i Ungdomsskolen - Besparelse /4 stilling i Ungdomsskolens Dagtilbud kr. 2.6 Reduktion i den specialpædagogiske bistand Nedlæggelse af Thorup-Klim skole Øget indsats og øget inklusion på AKT og ASF-området samt på det børne- og ungdomspsykiatriske område 500 Politikområde 3: Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 3.1 PPR. Budget 2015 omstillingspulje vil udgøre ,0 % Personalereduktion 3.2 Sundhedsplejen 1. forslag Effektivisering af småbørnssundhedsplejerske stilling 3.3 Forslag Konsulentfunktion Børnehaver forslag Familieforberedelse forslag Babycafe forslag Træffetid på skoler forslag Pulje til Sundhedspædagogisk oplæg 3.10 Forlængelse af undersøgelsesintervallet fra ca.14 til 16 måneder for børn og unge 3.11 Salg af konsulenttimer til socialforvaltningen i sociale tandsager 3.12 Anonyme samtaler (lovpligtige) Gruppeforløb Terapeutiske forløb (FIGA)

2 1.3 Ændre finansieringen af PAU elever (fælles med pol.2) kr. Der afsættes årligt som en decentral andel af finansieringen af PAU elever. Resten af uddannelsen finansieres gennem en fælles pulje som de decentrale enheder betaler til. Gennem de sidste år har det vist sig at puljen ikke opbruges. Det skyldes forskellige forhold. Puljen er aldrig blevet efterreguleret og vi har indimellem elever der må stoppe. En efterregulering vil give meget lidt til de enkelte institutioner og derfor foreslås det at den centrale finansiering stoppes kr. Ingen konsekvenser 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Som udgangspunkt er det institutionerne der i forvejen finansierer PAU eleverne. Det er der generel utilfredshed med, da der kan gå meget lang tid inden den enkelte institution får en elev. Det har ikke været muligt at finde en anden model da der ikke er den store lyst til at tage PAU eleverne ind som en del af normeringen i lighed med studerende fra UCN. Hvis den centrale finansiering fjernes vil det give utilfredshed, men det vil ikke berøre personalet direkte. Ikke relevant Ændre normeringen fra 70/30 til 60/ kr. Den nuværende økonomitildeling til institutionerne er beregnet ud fra en tildeling på gennemsnitsløn til pædagoger og medhjælpere i forholdet 70/30. Dette ændres til 60/40. Det betyder at den faktiske lønsum beskæres. Det er forskelligt hvor mange institutioner der har 70/30 da løn sammensætningen af personalet er afhængigt af anciennitet, efteruddannelse m.m.. Det vil betyde at man ser sig nødsaget til at afskedige pædagoger og ansætte medhjælpere i stedet. Den faglighed pædagogerne har gennem deres uddannelse har bl.a. sigt på inklusion, særlig indsats og didaktiske overvejelser i det pædagogiske arbejde, som man ikke kan forvente en uudannet medhjælper har. Samlet set giver en ændring af normeringen fra 70/30 til 60/40 en besparelse på kr. samlet set gældende for alle børnehaver, småbørnsgrupper og SI er. - Ændre normering fra 70/30 til 60/40: minum 25% = kr. De 25% der er fratrukket svarer til forældrebetalingen. 3

3 Der vil være færre ressourcer på den enkelte institution til at løse opgaverne, eller der vil være færre uddannet personale, man kan henvende sig til. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Der vil blive større pres på de pædagoger der er i institutionerne, da der bliver færre til at løse de opgaver de har eksempelvis i forhold til udviklingsplaner på det enkelte barn, dokumentation og evaluering, tæt forældresamarbejde og samarbejde med andre faggrupper. Der vil skulle ske personalereduktioner. MED kommentar: MED udvalget henleder opmærksomheden på at tildelingen af ressourcer er budgetmæssig og ikke nødvendigvis et udtryk for hvordan fordelingen er på de enkelte dagtilbud. Færre ressourcer giver en større belastning og et dårligt arbejdsmiljø. Der er færre til at løfte de pædagogiske opgaver. Ikke relevant 2015, da det vil fremgå af ressourcetildelingen, men den enkelte institution vil skulle spare mere for at nå det i Ændre åbningstiden i alle børnehaver/si er til 52 timer ugentligt kr. Nedsættelse af åbningstiden fra 52,22 min ugentligt til 52 min ugentligt. Forslaget gælder alle børnehaver, også SI er der fortsat har 52,45 min ugentligt: - Beregningen er foretaget ud fra budgetmodel 2014 med de børne- og budgettal, der er gældende deri - Den samlede besparelse på samtlige børnehaver også børnehavedelen af SI erne (minus Skovhuset, Moseby og Ingstrup, som det allerede er besluttet at lukke) beløber sig til kr. Serviceforringelse. Det kan blive sværere at nå for forældrene at hente børnene. Der vil blive ansøgt om flere dispensationer. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Personalet vil føle sig presset af forældrene i forhold til åbningstiden. Der vil kunne ske timereduktioner. MED kommentar: Der bør være samme åbningstid for sammenlignelige dagtilbud. Intet. 4

4 Lukning af V. Hjermitslev børnehave kr. Børnehaven i Vester Hjermitslev lukkes. Børnehaven blev foreslået lukket i forbindelse med strukturdebatten, men det var usikkert om børnene kunne være i Saltum børnehave. Børnetallet i Vester Hjermitslev er faldende. Forslaget har tidligere været fremme, hvor det blev vurderet at børnene ikke kunne samles i Saltum, samtidig med at Ingstrup børnehave blev lukket. trivselsskolen i Ingstrup blev på daværende tidspunkt spurgt om de ønskede at overtage børnehaven og takkede nej. Efterfølgende har Trivselsskolen givet udtryk for at de ønsker at etablere en ny privat børnehavedel ved skolen. Forældrene i området giver udtryk for at dette vil være deres primære valg. Børnehavebørnene fra V.Hjermitslev kan således flyttes til Saltum. børn i % fra lokalområdet % Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 14 børn Min. norm i børnehaven ved 14 børn kr. Heraf forældrebetaling, 25 % kr. Nettoomkostning minimumsnormering kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 14 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Saltum Besparelse børnehave V. Hjermitslev kr. Udgift børnehave Saltum kr. Samlet bruttobesparelse kr. Heraf forældrebetaling, 25 % kr. Samlet nettobesparelse kr. Besparelse 2015 kr Manglende lokalt pasningstilbud. Børnene får mulighed for at gå børnehave med de børn de skal fortsætte med i skolen. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Der vil skulle ske personalereduktioner. MED dagtilbud kommentar: MED udvalget mener det er vigtigt at der skabes ro om de små dagtilbud, så der tages en endelig beslutning om deres overlevelse eller afvikling. Det er afgørende for arbejdsmiljøet. Der henvises til Udviklingsplanen for dagtilbud vedrørende afsnittet om små og store institutioner. Det er vigtigt at der ses på om de eksisterende institutioner lever op til de fygnings/fysiske krav fra Udviklingsplanen. 5

5 Ikke relevant Reducere i SFO ernes åbningstid så den svarer til børnehavernes, med ¾ time ugentligt kr. I forbindelse med budget 2014 blev åbningstiden i børnehaverne reduceret med 22 min. Åbningstiden for børnehaverne i SI erne blev ikke reduceret, da de åbner og lukker sammen med SFO, og der derfor ikke var muligt at lave differentieret åbningstid. Åbningstiden reduceres varende til åbningstiden i børnehaverne på pol. 1 og SFO åbningstiden tilpasses børnehaven. Det vil svare til en reduktion af åbningstiden med ¾ time ugentligt. - Serviceforringelser. Det bliver sværere for forældre at få dagen til at hænge sammen. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Personalet vil opleve utilfredse forældre og føle sig pressede. En reduktion af åbningstiden vil være en yderligere nedjustering af SFO tilbuddet, oven i de reduktioner som skolereformen forventes at give. Ikke relevant Lukning af Ulveskov Børnehave 1.april kr. Med udbygningen af børnehavepladserne i Aabybro, vurderes det at der til april 2015 vil være plads til børnene fra Ulveskov børnehave, i børnehaverne i Aabybro. Der er flere børn fra Birkelse, der i dag bliver passet i Aabybro. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 25 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Aabybro Besparelse børnehave Ulveskov kr. Udgift børnehave i Aabybro kr. Samlet bruttobesparelse kr. Heraf forældrebetaling, 25 % kr. Samlet nettobesparelse kr. 6

6 Besparelsen i 2015 bliver kr. Kontotekst Der er en privat børnehave i Birkelse så det vil fortsat være muligt at få et lokalt tilbud. Børnene vil ikke kunne flyttes samlet, og derfor vil børn fra Birkelse blive spredt på børnehaverne i Aabybro. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Personalet vil skulle flyttes med til børnehaverne i Aabybro og vil ikke kunne forvente at blive ansat på samme institution. Der vil kunne ske personalereduktioner. MED dagtilbud kommentar: MED udvalget mener det er vigtigt at der skabes ro om de små dagtilbud, så der tages en endelig beslutning om deres overlevelse eller afvikling. Det er afgørende for arbejdsmiljøet. Der henvises til Udviklingsplanen for dagtilbud vedrørende afsnittet om små og store institutioner. Det er vigtigt at der ses på om de eksisterende institutioner lever op til de fygnings/fysiske krav fra Udviklingsplanen. Ikke relevant April Sælge Lille Norge kr. Jammerbugt Kommune ejer feriekolonien lille Norge ved Saltum strand. Kolonien udlejes til skoler, børnehaver og andre kommunale institutioner der har med børn og unge at gøre op til 25 år. Derudover kan foreninger under folkeoplysningsloven leje kolonien. Kolonien udlejes til private og andre gennem turistkontoret. Gennem de sidste år har det været nødvendigt med nogle investeringer i kolonien, bl.a. et nyt fyr. Derudover skal der løbende påregnes udgifter til almindeligt vedligehold. Generelt er kolonien slidt og inventaret gammelt. Der vil fortsat skulle investeres i forbedringer og fornyelser, eksempelvis trænger senge og madrasser til udskiftning, borde og stole er meget slidte og gulvbelægningen trænger til udskiftning. Der bruges mange ressourcer på at tilse at rengøringen er fyldestgørende, at området er velholdt og at små reparationer bliver lavet. Lille Norge blev i 2013 udlejet til 33 klasser til i alt 98 dage, 10 x årligt privat overnatning på 21 dage. Total udlejning dage. Det er usikkert hvad lille Norge vil indbringe ved et salg, men der afsættes årligt kr. på budgettet som vil kunne spares på driften. Der vil skulle påregnes en budgetfremskrivning hvis lille Norge bevares. 7

7 Udgifter Løn Uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter Afskrivning på bygning Varekøb Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Udgifter i alt Indtægter Privat udlejning Egne skoler Indtægter i alt Underskud Det vil ikke længere være muligt at leje kolonien på nuværende betingelser, som er meget favorable for institutioner og foreninger. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Ingen konsekvenser personalemæssigt Reduktion i Ungdomsskolen, 1/4 stilling i Ungdomsskolens Dagtilbud kr. En reduktion i Ungdomsskolen med 1/4 stilling i Ungdomsskolens i Ungdomsskolens Dagtilbud. Ungdomsskolen laver i dag forløb i samarbejde med skolerne, der hjælper unge i faglige, sociale eller kulturelle problemer, tilbage på sporet i skolen og klassen. På den måde understøtter Ungdomsskolen arbejdet med inklusion i skolerne og forebygger at unge bliver ekskluderet eller ikke kommer videre til en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen har 8

8 gennemført forløb for ca. 75 unge i 2012/13 og planlægger at gennemføre forløb for 100 unge i 2013/14. Kr Konsekvens for borgere/brugere Der kan gennemføres færre forløb i skoleåret 2013/14 og overslagsår for de unge på skolerne. 4.Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Reduktion i personalet 5.Investeringsbehov Ingen 6.Tidshorisont Reduktion i den specialpædagogiske bistand kr. En reduktion i den specialpædagogiske bistand vil medføre, at der er færre ressourcer til at iværksætte specialpædagogiske foranstaltninger. Der har over de sidste 3 år være en nedgang i antallet af elever i de kommunale specialklasser elever med generelle indlæringsvanskeligheder mens antallet af elever i specialklasser for elever med adfærds-, kontaktog trivselsvanskeligheder(akt) samt på autismeområdet (ASF) ikke tilsvarende er reduceret. Da ressourcerne til den specialpædagogiske bistand blev udlagt til skolerne, med det formål, at skolerne kunne skabe de mest kvalificerede løsninger af den pædagogiske opgave, var præmissen endvidere, at i takt med et fald i antallet af elever i specialklasserne skulle ressourcen forblive på området, så skolerne havde et mere kvalificeret økonomisk udgangspunkt for også at kunne løse opgave af en sværere karakter AKT og ASF. Udgiften til det specialpædagogiske område er fra 2009 til 2011 reduceret med kr. I 2012 blev udgiften yderligere reduceret med kr., i 2013 med kr. og i 2014 med kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med beskrivelsen af indsatsen på det specialpædagogiske område under punkt kr. i 2015 og kr. i overslagsårene. Færre ressourcer til at sætte målrettet ind mod en reduktion i antallet af elever inden for AKT-området samt AFS-området. 4. Konsekvens for personale Reduktion i personalet Ingen 9

9 Kan træde i kraft fra Nedlæggelse af Thorup-Klim skole kr. Nedlæggelse af Thorup-Klim Skole indgår som en del af Omstilling- og effektivseringskataloget for Budget Denne høringsperiode omhandler forslagene i dette katalog. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge Thorup-Klim Skole vil dette ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole af og procedurereglerne 2-4. Dette betyder, at der efter en evt. vedtagelse i kommunalbestyrelsen om at nedlægge Thorup-Klim Skole efterfølgende vil blive fremsat en høringsperiode på mindst 8 uger for fremsigelse af indsigelser m.m. for forslaget. Talmateriale opdateret jf. rapporten Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 2014 af , side 36-37, scenarie BJL. Prognosen viser et elevtal på ca. 65 elever frem til 2022/23. Skolen foreslås nedlagt og eleverne flyttet til Fjerritslev skole. Ressourcemæssige konsekvenser Ledelse og administration Fagpersonale og vikar Samlet besparelse via ressourcemodellen Servicepersonale (bygningsdel elevdel er flyttet) Rengøring Ejendomsudgifter (el, vand, varme, vedl., rengøring mv.) Samlet mulig besparelse på bygningsdelen Befordringsmæssige konsekvenser Samlet merudgift til befordring Bygningsmæssig betydning i fremtidig skole Intet anlægsbehov 0 0 Samlede økonomiske konsekvenser Driftsudgift (ressourcemodel/bygningsdrift/befordring)

10 Anlæg 0 0 Eleverne får længere til skole. Den lille og lokale skoles fordele i forhold til overskuelighed og nærhed reduceres, når eleverne overgår til en større skole. Ved at samle flere elever på færre skoler øges mulighederne for at sikre, at alle fag læses af linjefagsuddannede lærere. Endvidere giver større skoler i højere grad mulighed for faglig sparring og vidensdeling blandt lærerne, lige som større skoler rummer flere muligheder for at arbejde med holddeling og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på tværs af klasser. 4. Konsekvens for personale Reduktion i personalet Ingen Kan træde i kraft fra Øget indsats ift. øget inklusion på AKT og ASF-området samt på det børne- og ungdomspsykiatriske område 0 kr. I Jammerbugt Kommune er det nationale mål med hensyn til inklusion svarende til at 96 % af eleverne skal undervises i normalområdet nået. 3,96 % af eleverne udskilles i skoleåret 2014/15 til specialpædagogiske tilbud, hvor især det specialpædagogiske område inden for elever med adfærds-, kontakt- og trivsels vanskeligheder samt på autismespektrum område umiddelbart ser ud til at være vanskeligt håndtere inden for almenområdet. Med henblik på at understøtte inklusionsindsatsen yderligere, så flere elever kan profitere af skolernes undervisning på almenområdet iværksættes en fokuseret indsats med henblik på at styrke kompetencerne for lærere og pædagoger samt støtte til og i den undervisningsmæssige og pædagogiske praksis En del af de elever, der for nuværende ikke profiterer optimalt af såvel den almenpædagogiske opgaveløsning som den specialpædagogiske opgaveløsning kan kategoriseres i gråzoneområdet af børn og unge inden for det børne- og ungdomspsykiatriske felt. Der er specifikt behov for at understøtte kompetenceudvikling inden for skoleområdet til dels at rådgive de nære professionelle i deres opgaveløsning samt kompetenceudvikling specifikt målrettet denne gruppe af børn og unge. Baggrund for dette fokus er, at i forbindelse med kommunesammenlægningen og dermed det større behov for lokalt i kommunerne at tilvejebringe de kompetencer, som amtet tidligere havde bistået kommunerne med inden for det børne- og ungdomspsykiatriske område, nu er et mere udtalt behov for i Jammerbugt Kommune at kunne håndtere denne opgaveløsning. 11

11 Den samlede pædagogiske indsats ift. AKT-området og herunder autismeområdet fordrer således en særlig indsats med henblik på at udvikle en folkeskole i Jammerbugt Kommune, der i større omfang er et tilbud til alle elever. Den konkrete indsats vil dels består af kompetenceudvikling af de nære professionelle lærere og pædagoger samt ansættelse af to personer, der som funktion har at understøtte udvikling i den lokale og konkrete undervisning og pædagogiske praksis på skolerne. Denne opgaveløsning vil endvidere fordre et særligt fokus inden for det tværfaglige samarbejde. Ansættelse af 2 rådgivere og vejledere til at understøtte skolernes opgaveløsning ift. AKTområdet, men med et særligt fokus på børne- og unge indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske felt kr. Kompetenceudvikling specifikt i relation til området kr. Udgiften søges afholdt inden for rammen af den specialpædagogiske bistand den centrale pulje. I overslagsårene fra 2016 forventes en reduktion i udgiften til den specialpædagogiske bistand med kr. Bedre opgaveløsning i skolerne børnene og de unge kan tilbydes kvalificerede tilbud i det lokale skoledistrikt. 4. Konsekvens for personale Lærere og pædagoger får bedre forudsætninger for at løse inklusionsopgaven kr. som finansieres indenfor rammen af den specialpædagogiske bistand. Iværksættes i etaper med start PPR 5,0 % personalereduktion kr. (2014 niveau) Der reduceres med én fagperson (psykolog eller talepædagog). Grundlaget for beregningen er den gennemsnitlige lønudgift kr for en fagperson. Procenten er beregnet i forhold til kr (budget 2014). Baggrunden for beskrivelsen af konsekvens er, at PPR siden januar 2012 er blevet reduceret med 5 fagpersoner - 2 pædagogiske rådgivere og 1 skolekonsulent (budget 2012), 1 talepædagog samt endnu en skolekonsulent. Opgaverne fra de ovennævnte reduktioner er overtaget af den tilbageværende skolekonsulent samt psykologer og talepædagoger. 12

12 Konsekvensen for børn og forældre af yderligere reduktion i PPR s personale vil være dobbelt. Dels vil der være en nedtoning af PPR s markante betydning for inklusionen i dagtilbud og skole. Dermed reduceres muligheden for at holde en større andel af børnehavebørn og skoleelever i det almindelige system og kvaliteten af opgaven i forhold til de inkluderede småbørn og skoleelever vil reduceres. Dels vil ventetiden for arbejdet med enkeltbørn og -elever blive væsentlig forøget. 4. Konsekvens for personale (formuleret af personalet) PPR s faglige personale er i forvejen hårdt presset på opgaverne efter de væsentlige reduktioner, der er sket siden starten af En yderligere afgang af personale vil forstærke den negative oplevelse af et arbejdsmiljø, som i forvejen er belastet. Ingen. Fra januar Effektivisering af småbørnssundhedsplejerske stilling kr. Sundhedsplejens budgetramme = kr ,000 Udspecificeret: Personalelønninger = kr Kørsel = kr Uddannelse = kr (kr ,44 pr medarbejder og leder) Drift = kr En besparelse på 6 % = kr ,00 Svare til 31 personaletimer ugentligt = 1.631,04 personaletimer årligt I forhold til sundhedsplejens budgetramme peger MED-udvalg og leder på, at en 6 % reduktion kun kan effektueres via personaletimer, da tidligere års effektivisering er fortaget på personalelønninger(7 timer), uddannelse og drift Sundhedsplejens serviceniveau er tilpasset: Sundhedsloven, Lovbekendtgørelsen, Sundhedsstyrelsen anbefalinger Svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, faglig erfaring- og kompetencer og kommunale tildelte ressourcer. Reduktion af personaletimer vil medføre en nedskæring i serviceniveauet. Sundhedsplejens MED-udvalg og leder forslår servicereducering, der ikke påvirker hjemmebesøg og den individuelle direkte kontakt til barnet, den unge og forældre, da det er her det virkelig, er muligt at rykke noget ift. uligheden i sundheden. Det er her sundhedsplejerskerne har mulighed for at opdage problemerne, før de når at udvikle sig og blive uoverstigelige, og det er her, man hurtigt kan iværksætte en ekstra indsats over for dem med de største behov. Det er ved de kontakter sundhedsplejen, kan medvirke til en tidlig opsporing og ind- 13

13 sats, der både her og nu og på længere sigt kan spare kommunen for økonomiske ressourcer. Sundhedsplejen forslår servicereducering på 6 områder(4 på småbørnsområdet og 2 på skoleområdet), der til sammen muliggør en 6 % reduktion. Forslagene vil i hvert sit dokument blive beskrevet ud fra 1. forslag, 2., 3., 4., 5. og 6.: 1. Forslag: Effektivisering af småbørnssundhedsplejerskestilling fra 37 timer til 27 timer ugentligt. Et effektiviserings incitament i at have flere medarbejder på højere ansættelsesnorm end timer ugentligt. Småbørnssundhedsplejen har 10 medarbejder - 2 fuldtids og 8 deltids. En småbørnssundhedsplejerske anvender uanset ansættelsesnorm 10 timer ugentligt til telefonkonsultation, formiddags- og frokostpause og monofaglig mødeaktivitet og sparring. Reduktion af 10 småbørnssundhedsplejerske timer ugentligt / årligt 520 timer. I alt en besparelse på kr ,00 årligt 27 småbørnssundhedsplejerske timer tilbydes til 8 deltids småbørnssundhedsplejersker, svare i gennemsnit til 3,4 timer ugentligt pr. småbørnssundhedsplejerske. En reducering af personaletimerne vil ikke få indflydelse på serviceniveauet. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Deltidsansatte får mulighed for et højere timetal Effektivisering af en ugentligt 37 timers stilling til 27 timer, vil medføre flere arbejdstimer ugentligt til de resterende deltidsansatte småbørnssundhedsplejersker. 5 medarbejder har ønsket flere timer, men på et lavere niveau end effektivisering er estimeret med, hvilket kan betyde varsling om ny ansættelsesnorm for enkelte medarbejder. Færre medarbejder til dækning ved ferie, helligdage(lørdage), sene fredage og sygdom. Ingen En småbørnssundhedsplejerske med ansættelsesnorm 37 timer ugentligt, har meddelt, at hun med udgang af år 2014 går på pension 3.3 Konsulentfunktion Børnehaver kr. Reducere Sundhedsplejens konsulentfunktion til børnehaverne: Børnehaveledelsen peger på en reducering af sundhedsplejens konsulentfunktion med 375 timer, således at hver institution får tildelt 5 ad hoc sundhedsplejerske timer årligt. 14

14 Sundhedsplejens konsulent funktionen, er bygget op om lov og bekendtgørelse og har 3 indsatsområder: - Sundhedspædagogisk oplæg et sundhedsfremmende og forebyggende kompetenceudviklingstilbud til forælder og/ eller personale. - Rådgivning og Vejledning i relation til smitsomme sygdomme og forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige forhold og sundhedsforhold - Sundhedsfaglig deltagelse i daginstitutionernes kompetenceforum Ovenstående forslag vil påvirke den kontinuerlige kontakt og kvalitet i ydelsen jf. loven og bekendtgørelsen. Reducering af sundhedsplejens konsulentfunktion med 375 timer, rest 5 sundhedsplejersker timer årligt pr institution, hvilket svare til: I alt en besparelse kr ,00 årligt Sundhedsplejen vil i forhold til loven og bekendtgørelsen anbefale, at: Sundhedsplejen forsætter med deltagelse i kompetenceforum og ydelsen hygiejne bistand og tilsyn(jf. loven og bekendtgørelsen), hvilket betyder 4 årlige formelle kontakter og det Sundhedspædagogisk oplæg effektiviseres ind i de to ovenstående ydelser og reduceres i konsulentfunktion jf. ovenstående. Det betyder, at konsulent ydelsen reduceres med: I alt en besparelse kr ,00 årligt Målgruppens forældre får ikke mulighed for kontakt med sundhedsplejens sundhedsfaglige viden og den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Børnehaverne kan ikke anvende den sundhedsfagligkompetence til forældre- og personale arrangementer / undervisning / oplæg. Færre sundhedsfaglige kontakter til institutionerne. Den sundhedsfaglige viden på småbørnsområdet bliver ikke tilgængelig og loven og bekendtgørelsen opfyldes kun tilnærmelsesvis. Ifølge børnehaveledelsen vil en reducering af ydelsen ikke kunne mærkes, da det er et nyt tiltag, der ikke er fuldt iværksat. Ifølge Børnehaveleder har der ikke umiddelbart været efterspørgsel efter mere rådgivning, og overlevering fra sundhedsplejen til dagplejen og vuggestuerne fungerer fint. Sundhedsplejens erfaring er, at overlevering fra sundhedsplejen til daginstitutionerne fungerer fint. Sundhedsplejen har årligt en del henvendelser i forhold til deltagelse i netværksmøder, sundhedspædagogisk oplæg, rådgivning i forhold til sygdom mm og i distriktetsgrupper og skolernes kompetenceforums møder bliver der ofte udtryk ønske om sundhedsfaglig deltagelse i børnehaver og vuggestuer. Efter den politiske godkendelse af ydelsen, har der kun været positive tilkendegivelser fra tværfaglige samarbejdspartnere. 15

15 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer En reducering af budgetrammen med kr ,00 årligt vil medføre personale reduktion i småbørnssundhedsplejen med 7,2 timer ugentligt, hvilket vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale, hvilket kan påvirke den sociale kapital. Forslaget er indkommet efter møde med Sundhedsplejens MED-udvalg, har det ikke været muligt, at drøfte med udvalget, hvilket vil ske til først kommende udvalgsmøde. Eller En reducering af budgetrammen med kr ,00 årligt vil medføre personale reduktion i småbørnssundhedsplejen med 2 timer ugentligt. Ingen En ændring i personalenormansættelse har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer er realistisk pr. 1. februar Ophør af indsatsen kan ske pr Familieforberedelse kr. 1.Kort beskrivelse af forslag Familieforberedelse, forgår i et samarbejde med jordmoderen og finder sted i forbindelse med fødselsforberedelse hos jordmoderen. Her deltager kommende mødre/fædre i gruppe, målet er bl.a. en præsentation af sundhedsplejen og information om sundhedsplejens/de kommunale tilbud og forberede forældre på barselsperioden den første tid hjemme efter fødslen, amning og relevant forebyggende information om barselsperioden. Det er af stor betydning, at forældrene oplever graviditet, fødsel og barsel som en meningsfuld og sammenhængende proces. Graviditeten er en udviklingsdynamisk periode for forældrene. Et centralt tema i forbindelse med graviditet er forældrenes psykologiske åbenhed, der giver plads til at bearbejde deres egen opvækst og indgå i relation med barnet. Et tværsektorielt forebyggende samarbejder, kan medvirke til at give gravide mulig heder for personlig udvikling og gør forældrene følelsesmæssigt parate til at modtage det nyfødte barn. 2.Beregning Familieforberedelse = 110 småbørnssundhedsplejerske timer årligt / 2,1 time ugentligt. I alt en besparelse på kr ,00 årligt 3.Konsekvens for borgere/brugere Familieforberedelse, kommende mødre/fædre vil ikke modtage den kommunale sundhedsplejefagligvinkel på barselperioden en god start sammen med fokus på det relationelle og tilknytningen, og en intro til den kommunale sundhedsplejes tilbud og mulighed for at møde deres sundhedsplejerske inden fødslen. Den kommunale sundhedspleje mister muligheden for at have kontakt med alle gravide. 16

16 Det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsplejen og jordmødre forsvinder. 4.Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring af personaletimer i småbørnssundhedsplejen 2,1 time ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale, hvilket kan påvirke den sociale kapital. 5.Investeringsbehov - 6.Tidshorisont En ændring i personalenormansættelse har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer er realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Babycafe kr. Babycafe, et sundhedsfremmende, forebyggende og netværksdannende tilbud x 1 månedligt i hver af de 4 center byer, hvor der er fokus på mangfoldighed af sundhedsoplysning og en almengørelse fx førstehjælp, søvn, kost, babymassage, sprog. Et tværfagligt samarbejde med sundhedsafdelingen. Ifølge Sundhedsloven og Lovbekendtgørelsen skal Sundhedsplejen tilbyde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, hvor der bl.a. tilbydes ydelser i form af mødre-, fædre- og forældregrupper, åbent hus, konsultationer, undervisning og andre gruppeaktiviteter. Babycafe er sundhedsplejens eneste almene tilbud til alle spæd- og småbørnsfamilier ud over de almene hjemmebesøg. Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport Ulighed i sundhed årsager og indsatser år 2011, kan der skabes større lighed i sundhed ved at kommunerne tilbyder generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til alle familier, så vil vi også automatisk fange målgruppen, der ikke går ind under det almene tilbud. Babycafe = 320 småbørnssundhedsplejerske timer årligt / 6,2 timer ugentligt. I alt en besparelse på kr ,00 årligt Mødre/fædre vil ikke modtage et sundhedsfremmende, forebyggende og netværksdannende sundhedsoplysningstilbud i grupper. En viden mødre/fædre ofte ikke har en viden om, at de har brug for i forhold til at fremme fx barnets taleudvikling eller forebygge ulykker. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring på personaletimer i småbørnssundhedsplejen 6,2 timer ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personalet, hvilket kan påvirke den sociale kapital 17

17 - En ændring i personalenormansættelses har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Træffetid på skoler kr. Træffetid (Åben konsultation) på skolerne, et fast tidspunkt for børn/unge og deres forældre med henblik på at støtte og vejlede, når behov opstår, og motivation for forandring er størst. Ifølge Sundhedsstyrelsens Vejledning og Sundhedsloven bør der være en kontinuerlig kontakt med barnet ud fra nedenstående 3 områder: Sundhedspædagogiske aktiviteter i forhold til enkelte børn/unge, grupper af børn/unge, hele klasser eller hele skolen. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i aktuelle behov, temaer på skolen eller i generel sundhedsfremme Samtaler og undersøgelser, hvor alle børn på fastsatte årgange og desuden efter behov indkaldes med henblik på opsporing og forebyggelse af mistrivsel og helbredsproblemer, der kræver yderligere indsats af skolesundhedstjenesten og/eller henvisning til læge eller andre samarbejdspartnere. Åben konsultation for børn/unge og deres forældre med henblik på at støtte og vejlede, når behov opstår, og motivation for forandring er størst Sundhedsstyrelsen vægter alle tre aktiviteter for lige væsentlige i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Skolereformen kan have en positiv indflydelse på sundhedsplejerskens synlighed og tilgængelighed blandt og for børn, unge og forældre ved, at de kan møde sundhedsplejersken på skolen om eftermiddagen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at skolesundhedsplejen tilbyder sundhedspædagogiske aktiviteter og/eller undersøgelser og samtaler på alle klassetrin samt åben konsultation(træffetid). Dette følger bestemmelserne i bekendtgørelsens 8 om at tilrettelægge den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn i videst muligt omfang fremmes og med henblik på at overholde tilsynspligten. I tilrettelæggelse af aktiviteterne må sundhedsplejen tilstræbe, at der er en kontinuerlig sammenhængende indsats med variation af tilbuddene til børn og unge gennem hele sko letiden. Træffetid (Åben konsultation) = 281,5 skolesundhedsplejerske timer årligt / 5,4 timer ugentligt I alt en besparelse på kr ,00 årligt Børn, unge og forældre vil ikke have mulighed for den uformelle kontakt til skolesundhedsplejersken, når behovet opstår. 18

18 Sundhedsplejen vil være udfordret i forhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning om aktivitet på alle klasse trin en kontinuerlig kontakt. Skolesundhedsplejen har grundet tildelte ressourcer ikke kontakt/aktivitet på klassetrin. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring af personaletimer i skolesundhedsplejen 5,4 time ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale og skoler, hvilket kan påvirke den sociale kapital. - En ændring i personalenormansættelses har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer vil være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Pulje til Sundhedspædagogisk oplæg kr. Pulje til Sundhedspædagogisk undervisning, ændres fra 2 timer ugentligt til 1 time ugentligt. I dag har den enkelte skolesundhedsplejerske 2 timer ugentligt = 78 timer årligt i 39 uger til funktionen til hendes tildelte skoler. Ved reducering af puljen til 1 time ugentligt = 39 timer årligt. Skolesundhedsplejersken og den enkelte skole planlægger årligt, hvilket af nedenstående tilbud der ønskes og der er mulighed for i forhold til den tildelte ressource: Forældrearrangement i 0.klasse el. 5.klasse Seksual- og præventionsundervisning i 8.klasse Sundhedseksperimentarium Du bestemmer metoden klasse Håndhygiejne Kost Socialforståelse De mest anvendte er: Forældrearrangement i 0. klasse eller 5. klasse, Seksual- og præventionsundervisning i 8.klasse og Sundhedseksperimentarium. Med reducering fra 2 timer til 1 time, bør der være fokus på at anvende ressourcen til: Seksual- og præventionsundervisning, hvor skoler ikke har lære, der varetager opgaven i 8. klasse og Sundhedseksperimentarium. Grundet begge tiltag handler om sundhedsfremme og forebyggelse med det mål blandt andet at øge den enkeltes elev viden og bevidsthed om egen sundhed. Ifølge Sundhedsstyrelsens Vejledning og Sundhedsloven bør der være en kontinuerlig kontakt med barnet ud fra nedenstående 3 områder: Sundhedspædagogiske aktiviteter i forhold til enkelte børn/unge, grupper afbørn/unge, hele klasser eller hele skolen. Aktiviteterne kan tage udgangspunkti aktuelle behov, temaer på skolen eller i generel sundhedsfremme Samtaler og undersøgelser, hvor alle børn på fastsatte årgange og desuden efter behov indkaldes med henblik på opsporing og forebyggelse af mistrivsel og hel- 19

19 bredsproblemer, der kræver yderligere indsats af skolesundhedstjenesten og/eller henvisning til læge eller andre samarbejdspartnere. Åben konsultation for børn/unge og deres forældre med henblik på at støtte og vejlede, når behov opstår, og motivation for forandring er størst Sundhedsstyrelsen vægter alle tre aktiviteter for lige væsentlige i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Ved reduceringen vil samtaler og undersøgelser vægtes højst. Pulje til Sundhedspædagogisk undervisning reduceres med 1 time ugentligt pr skolesundhedsplejerske = 6 timer ugentligt x 52 uger = 312 timer årligt I alt en besparelse på kr ,00 årligt Børn, unge og forældre vil modtage færre sundhedsfremmende, forebyggende sundhedspædagogisk undervisning / oplæg i grupper og individuel. En viden barnet, den unge og forældrene ofte ikke har en viden om, at de har brug for i forhold til at fremme barnets/den unges sundhed og trivsel. Nedsætter fora, hvor sundhedsplejersken blandt andet har mulighed for at opfange børn og unge, der af udviklingsmæssige årsager har særlige behov i forhold til sundhedsstatus, og børn/unge og forældre får mindre sundhedspædagogisk info i, hvordan de ved behov kan ændre deres sundhed og fremme trivslen. Sundhedsplejen vil være udfordret i forhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning om aktivitet på alle klasse trin en kontinuerlig kontakt. Skolesundhedsplejen har grundet de tildelte ressourcer ikke kontakt/aktivitet på klassetrin. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Nedskæring på personaletimer i skolesundhedsplejen 6 timer ugentligt, vil betyde en ændring af personalenormansættelse og en omstrukturering blandt personale og skoler, og en tilpasning af den Sundhedspædagogisk undervisnings puljen, hvilket kan påvirke den sociale kapital. - En ændring i personalenormansættelses har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer vil være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr Forlængelse af undersøgelsesintervallet fra ca.14 til 16 måneder for børn og unge kr. Nyt notat med alternativ indstilling er p.t. under udarbejdelse BJL.. 20

20 Patienter på 3-4 år undersøges af en tandplejer. Derefter hver anden gang skiftevis en tandlæge og tandplejer. Undersøgelsesinterval for størstedelen af patienter er pt. ca. 14 måneder. Patienter, der har brug for særlig indsats, indkaldes efter individuel vurdering med kortere interval. Hvis 16 måneders interval vælges, betyder det, at der vil gå 2½-3år imellem størstedelen af patienterne bliver undersøgt af en tandlæge. Skulle der opstå perioder med ubesatte tandlægestillinger øges undersøgelsesintervallet yderligere. Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Nord i den dårligste fjerdedel og under landsgennemsnittet.. Reduktion: tandlæge/tandplejertimer klinikassistenttimer = ca kr = ca kr. ca kr.. Fordele: Sjældnere til tandlæge. Der vil fortsat være en behandlingsklinik i nærområdet. Ulemper: Øget risiko for udvikling af sygdomstilstande som diagnosticeres for sent, hvilket f. eks. kan give tandpine. Øget risiko for fejludvikling af kæber og tænder, som diagnosticeres for sent. Øget risiko for at forebyggende tiltag igangsættes for sent. Større behandlingsmæssige indgreb, som kan medføre at patienten bliver bange/utrygge ved tandbehandling. Stiller store krav til forældre og børn, om at holde øje med mund og tænder. 4. Konsekvens for personale. Fordele: Ulempe: Afskedigelse af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Fagligt meget utilfredsstillende, at have ansvar for udvikling af tænder, kæber og bid med så lange undersøgelsesintervaller. Flere klagesager. Vanskeligere at rekruttere kvalificerede tandlæger og tandplejere. Færre medarbejdere vanskeligere at bemande klinikkerne ved decentral struktur. mindre mulighed for sparring. Det kræver stor erfaring, at kunne diagnosticere, hvem der kan vente med undersøgelse i 16 måneder. Det vil betyde, når der ansættes nyt personale uden erfaring i børne og ungdomstandpleje, vil det i lang tid belaste det erfarne personale i forbindelse med oplæring og sparring.. Ingen.. Afhængig af opsigelsesvarsel. Da de fleste medarbejdere har været ansat i en lang periode. 3-6 måneder. 21

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere