Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012."

Transkript

1 Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i med de fokusområder der var udpeget som særligt indsatsområde i sidste virksomhedsplan. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan Afsluttet Delvis afsluttet eller videreført i næste virksomhedsplan Ikke udført Fokusområde annulleret Forvaltningen Proces og aktivitet Mål Deadline Status Interne projekter og større opgaver Nyt økonomistyringsprogram - VIS Der skal oprettes en screeningsgruppe som løbende og så tidligt som muligt - får kvalitetssikret vores videre sagsbehandling af projekter/ansøgningerne. F.eks. ved kommunale byggerier, større vejanlæg, naturgenopretning, shelters o.lign. I 2012 indføres nyt økonomiprogram (VIS). Programmet vil blive et væsentligt værktøj til den løbende budgetlægning og budgetopfølgning. Programmet vil kunne generere et utal af forskellige oplysninger opsat på forskellige måder. De relevante medarbejdere skal lære at udnytte systemet optimalt i forhold til deres opgaver. Bl.a. så evt. problemer med projekterne i forhold til andre sektioners fagområder opdages i tide og løsningerne kommer på plads eller worst case at de umulige projekter bliver stoppet inden yderligere spild af ressourcer m.v. En central opgave vil være at sikre, at vi får udviklet de nødvendige udtræk fra systemet til at sikre den fornødne budgetopfølgning Ikke nået i Indgår som del af fælles fokusområde for interne projekter Ikke igangsat i Opdeles i 2012 så der i første omgang arbejdes med håndtering af større interne projekter

2 Nyt dokumenthåndteringsprogram KMD-Sag I løbet af 2012 skal vi overgå fra Acadre til KMD-sag som elektronisk dokumenthåndteringsprogram. Dette vil indebære såvel oplæring som overførsel af gamle sager samt dokumentskabeloner. Endvidere vil det medføre et net program til udarbejdelse af dagsorden og referat fra Udvalgsmøderne. Sikre en så smidig overgang som mulig og med brug af færrest mulige ressourcer. Men det vurderes umiddelbart, at idet hele forvaltningen benytter og er afhængig af et EDH-system, vil der sandsynligvis komme til at medgår en del ressourcer i overgangsfasen Sekretariatet Proces og aktivitet Mål Deadline Status Grundejerforeningsregister I mange områder er der i enten lokalplan eller lignende bestemt, at der skal være en grundejerforening. Der skal oprettes et register og en procedure som sikrer at grundejerforeningerne oprettes hurtigst muligt samt tilhørende kontaktregister som kan benyttes ved efterfølgende høringer ved bygge- og plansager Få overdraget de rette arealer så snart kriterierne er opfyldt for dermed at undgå at kommunen ikke fortsat skal forestå vedligehold m.v. samt nemt kan foretage høringer Plan Proces og aktivitet Mål Deadline Status Skabelon for screening Evaluering og forbedring af screeningsskemaer Ensretning og forbedret tværfaglig sagsbehandling Videreført til 2012 (rød) Lokalplanskabelon Videreudvikling af udarbejdet skabelon for lokalplaner. Ensretning og forbedret kvalitet i sagsbehandlingen rød Procesoptimering for lokalplaner Udarbejdelse af procedure (inkl. interne høringer i forvaltningen) Effektivitet, forbedret tværfaglig sagsbehandling Videreført til Bygningskultur 2015 Afklaring af rammer for det videre arbejde Bidrage til bevarelse af bygningsarven

3 Byg Proces og aktivitet Mål Deadline Status Dialog med samarbejdspartnere Digitalt byggesagsarkiv Afholdelse af informationsmøde for faste professionelle ansøgere (arkitektfirmaer o.lign.). Udarbejde beslutningsgrundlag samt beskrivelse af processen og mulige forløb ved en digitalisering af byggesagsarkivet Øget effektivitet i sagsbehandlingen gennem højere kvalitet i ansøgningsmateriale, herunder at reducere behovet for at anmode om supplerende materiale, som der i dag er behov for i ca. halvdelen af sagerne. Give offentligheden digital adgang til byggesagsarkivet og herved reducere ressourceforbruget på forespørgsler om tegninger og andet materiale fra arkivet. Øge effektiviteten i sagsbehandlingen gennem lettere adgang til tidligere sager Mødet afholdt i maj Byrådet vedtaget i august at arkivet digitaliseres. Beløb på 2,1 mio optaget i budget 2013.

4 Natur og Miljø Proces og aktivitet Mål Deadline Status Vand- og naturplaner Statens vand- og naturplaner kom i offentlig høring i ½ år fra oktober Vand- og naturplanerne er endnu ikke vedtaget, men bliver en meget stor opgave i de kommende år med udarbejdelse af handleplan og projekter. I mellemtiden gennemføres vådområdeprojekter Der laves en organisation, der kan håndtere udtalelse om vand- og naturplaner i høring, udarbejde handleplaner og lave vådområdeprojekt. December 2012 Der er dannet en projektgruppe med 6 deltagere på vandløbsområdet, en gruppe på 3 på vådområderne, gruppe på 4 på naturområdet og en på 2 om spildevandsopgaverne. Handleplanerne er vedtaget af byrådet i november 2012, men skal vedtages igen, fordi vandplanerne er blevet kendt ugyldige. Bedre afgørelser Der nedsættes en gruppe, som kommer med forslag til layout, opbygning og indhold. Derefter vælges fælles udtryk, som implementeres i skabelonerne. Fælles kursus er tilrettelagt. Godkendelser, tilladelser og andre afgørelser skal have en bedre kvalitet, så de overholder formalia, er forståelige og ensartede. December 2012 Sproggruppen har udarbejdet en sprogpolitik med retningslinjer og eksempler til at skrive afgørelser. Desuden har der været fælles kurser om skriftlig formulering og om juridiske forhold i afgørelser. Landbrug og Natur Proces og aktivitet Mål Deadline Status Landbrug og 3 natur I forbindelse med tilsyn og godkendelse af husdyrbrug samt undersøgelse i GIS støder vi på konflikter mellem natur og opdyrkede arealer. Der foretages At højne validiteten af oplysningerne og reducere muligheden for, at yderligere natur går til grunde. Det er et mål at få foretaget 100 gennemgribende registreringer i Gøres til permanent observationspunkt, som indgår i landbrugstilsynene i et omfang, hvor det er

5 undersøgelser og vurderinger af den beskyttede natur og de nødvendige justeringer foretages. Fokusområdet er en fortsættelse fra muligt at følge op på uoverensstemmelsern e. Statens analyse af 3 i 2013 vil klarlægge mange forhold. Information til landbruget Det er af stor vigtighed, at landmændene har kendskab til sårbare områder med okker, således at vi undgår svært genoprettelige skader. Der sættes ind med forskelligartet målrettet information. Opgaven er en fortsættelse fra Helt at undgå okkersager, hvor der sker opgravning og dræning uden tilladelse og at reducere tilfælde Vi har ikke undgået okkersager i 2012, men ingen af sagerne har udviklet sig større komplekse sagsforløb. Vi har en tro på, at de fleste landmænd og drænmestre er blevet mere bevidst om problematikken. Lodsejerlaug Fortsat kampagne for oprettelse af lodsejerlaug, hvilket skal medføre, at der oprettes minimum to lodsejerlaug for større vandløbsområder. Fortsat kampagne for oprettelse af lodsejerlaug, hvilket skal medføre, at der oprettes minimum to lodsejerlaug for større vandløbsområder Der er oprettet et lodsejerlaug for et vandløbssystem og et fælles lodsejerlaug for hele kommunen. Vi forventer, at det overordnede lodsejerlaug vil gøre, at de lokale lodsejerlaug vil blive oprettet efter hånden. Information Naturgruppen udsættes ofte for, at ejendomsmæglerne ikke har kendskab til reglerne om anvendelsen af beskyttet natur. Udbygge kendskabet til registreret natur i forbindelse med salg af landbrugsejendomme Der er iværksat en information evt. med et møde inden årets udgang Dette kendskab kan udbygges gennem information til ejendomsmæglerne dels som en generel information dels som en konkret oplysning eksempelvis gennem

6 ejendomsoplysningsskemaerne. Bilag 1

7 Virksomhed og Grundvand Proces og aktivitet Mål Deadline Status Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet I de kommende år skal der laves indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet. Der skal foreligge et detaljeret udkast til en indsatsplan senest et år efter, Naturstyrelsen har færdiggjort kortlægningen. Område Farsø Rønhøj, 2011 (udsat) Område Aars, 2012 (udsat) Farsø-Rønhøj - afsluttes inden Politisk vedtagelse igangsættes i januar Udarbejdelse af vandforsyningsplan Øge virksomhedernes interesse for miljøforbedrende tiltag Spildevandsplan Skal beskrive, tilrettelæggelsen af vandforsyningen i kommunen; hvilke anlæg der skal anvendes og hvilke områder, de skal forsyne. Øge virksomhedernes interesse for miljøforbedrende tiltag i forbindelse med de kommunale miljøtilsyn. Dette kan blandt andet ske ved vejledning i bedre miljøstyring, opstilling af realistiske miljømål for den enkelte virksomhed, samt information om deltagelse i grønne virksomhedsnetværk. Udarbejde ny spildevandsplan med beskrivelse af de nuværende spildevandsforhold i kommunen samt identifikation og vurdering af fremtidige indsatsområder. Udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan Udarbejde informationsmateriale til virksomheder. Kontakt til grønne netværk. Sikre ensartet og fremtidssikret administration af spildevandsområdet i kommunen. Område Løgstør, 2012 (udsat) (udsat) Aars afsluttes i løbet af Vognsild igangsættes i løbet af Er afsluttet Forventes afsluttes inden Forventes endeligt vedtaget inden den

8 Tømningsordning for hustanke Udvidelse af eksisterende tømningsordning Opdatering af gældende regulativ og efterfølgende igangsætning af udvidet tømningsordning, samt gennemførsel af informationskampagne i de områder der bliver omfattet af obligatorisk tømningsordning ( ) Vej og Trafik Proces og aktivitet Mål Deadline Status Udbud Registrer Vejman.dk Opbygge kompetence og viden indenfor forskellige typer af udbud, og opnå erfaring i at udarbejde udbudsmateriale. 1. januar 2012 overgik kommunen fra vejforvaltningsprogrammet RoSy til Vejman,dk Målet er at håndtere udbud internt, og opbygge den fornødne viden indenfor området. Målet er at ajourføre relevante data i det nye program for både veje, stier og pladser til brug i både myndigheds- og driftsopgaver. Løbende Regulativet er opdateret og godkendt af byrådet. Udbud af tømningsordningen er forsinket på grund af forlænget politisk behandling. De første to af tre faser forventes gennemført i 2012 (er sket). Sidste fase i Informationsmateriale er under udarbejdelse forventes udsendt inden omkring årsskiftet 2011/2012 Det er målet fremover kun at håndtere mindre udbud internt. Større udbud skal ud til rådgivende ingeniørfirmaer Det har vist sig, at konverteringen har taget længere tid end beregnet, og alle data er endnu ikke ajourført. Det forventes det at blive i GIS, trafik, projekter Proces og aktivitet Mål Deadline Status Udbud At kunne håndtere alle typer af udbud internt og opbygge den Opbygge kompetence og viden indenfor de forskellige typer af udbud og opnå Løbende

9 Registre Vejman.dk fornødne viden, til at skabe en attraktiv Målet er at gennemgå og analysere indberetningen og vedligeholdelsen af registre. Register som BBR, ESR, og CPR er nogle af de centrale registre, disse bruges dagligt af alle sagsbehandlere og det er yderst vigtig, at At overgå til vejman.dk - et fælles vejforvaltningssystem som kan bruges på alle veje, stier og pladser erfaring med at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud, den største udfordring i 2012 bliver udbud omkring den sydlige omfartsvej omkring Aars. Registrene skal gennemgås og der skal udarbejdes procedure for ajourføreringen. Kommunen overgår pr. 1. januar 2012 til vejforvaltningssystemet Vejman.dk i stedet for det tidligere system RoSy. Det er målet, at få opbygget et vejforvaltningssystem med alle relevante data for både veje, stier og parkeringspladser. Herunder også uheld og trafiktællinger. Målet for 2012 er at få systemet ajourført med alle korrekte og relevante data for veje, stier og pladser til brug i både myndigheds- Og driftsopgaver. Løbende Løbende Park, Havne og Natur Proces og aktivitet Mål Deadline Status Implementering af budget 2012 Færdiggørrelse af byggemodninger 2012 Udført Vestervangs allé 2012 Ca. 50 % af det praktiske udført Park og Vej Proces og aktivitet Mål Deadline Status Grønt regnskab Vi vil i fremtiden fokusere mere på miljøbelastningen i Park & Vej Reducering af CO2 udslippet. Reducering af energi og ressource forbruget Annulleret. Rosenparken Nedsættelse af mentorordning At tage imod mennesker, der i en eller Juni Gennemført.

10 ved Rosenparken anden grad trænger til et løft, for at bestride et almindeligt job Kontraktevaluering af vintertjenesten I endnu et år har vi eksterne entreprenører på kontrakt til at køre vintertjenesten inden vi skal reevaluere hele beredskabet. Optimering af kontraktudbud og optimering af egen vinterberedskab. Okt Gennemført. Borgerundersøgelser Måling af borgertilfredsheden i Park og Vej, blandt andet ved et netbaseret spørgeskema. Vi får belyst ting der ønskes gjort bedre eller anderledes. Dec Annulleret. Ejendomscenter Proces og aktivitet Mål Deadline Status Byggeri Udarbejdelse af tjekliste At svare øvrige forvaltning på hvilke konsekvenser det har når de ønsker at opfører en ny bygning 2012 Ikke udført, men indgår i stedet som en del af fokusområderne for 2013 Energi Energi Energi Udbygning af energistyringssystemet Energioptimering af gadelysnettet, udskiftning af lyskilder og gadelamper Energioptimering af kommunale bygninger, energiforbedringer At få automatisk registrering af energidata på alle kommunale bygninger Opnå et mere energieffektivt gadelysnet At reducere energiforbruget i de kommunale bygninger 2013 Der er etableret målere med automatisk indberetning på flere bygninger. Der udestår stadig en del og det bliver ikke muligt at etablere alle i Der har ikke været afsat midler til formålet i 2012, men det er der i 2013, hvor fokusområdet går igen Forbedringsforslag fra energimærker med kort tilbagebetalingstid er gennemført. Energi Forbedret styring af tænd/sluk Minimere elforbruget til gadelys 2012 Der er gennemført

11 tider på gadelys tiltag for at optimere gadelysanlæggene. Vedligehold Renovering af tage At undgå vandskader + råd og svamp 2012 Renovering af tage vedr. ekstra ordinærbevilling er udført som planlagt, dog med nogle små ændringer. Rengøring Oprette selvstyrende grupper Tilpasning af rengøringsenheden 2012 Vi er kommet godt i gang med forarbejdet i forbindelse med de selvstyrende grupper. Alle har været på kursus i samarbejde og teambuilding. En gruppe har fået lavet samarbejdes aftale og er startet op. Der startes massivt op i flere grupper i starten af Rengøring Udarbejde kontrakter med institutionerne At få afklaret hvad de kan forvente 2012 Dette er startet op med en skitse som stadig er under udvikling og ikke præsenteret for institutionerne. Rengøring Forbedre indkøbsfunktionen At leve op til SKI aftalerne 2012 De indkøbsaftaler der benyttes af Rengøringsenheden er gennemgået med indkøb og er blevet rettet til så de passer til de behov der er. Samtidig er der indgået nogle nye extra aftaler. Der er lavet bestillingssedler

12 til personalet der passer til det der er på aftalen. Der er sat ny person på varetagelse af indkøb gennem web-indkøb.

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere