Danmarks land- og yderkommuner : Et erhvervsøkonomisk overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik"

Transkript

1 Danmarks land- og yderkommuner : Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen November 2014

2 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, Center for Landdistriktsforskning CLF REPORT 37/2014 ISBN Undersøgelsen er udført efter opdrag fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. For undersøgelsens udformning er alene Center for Landdistriktsforskning ansvarlig. Forfatteren Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet Niels Bohrs Vej 9-10 DK-6700 Esbjerg Tlf.: Forsidefoto: Hanne Bat Finke 2

3 Indholdsfortegnelse Resumé Indledning Metode, afgræsning og datagrundlag De overordnede udviklingstræk Befolknings- og samfundsøkonomiske udvikling Erhvervsudviklingens hovedtræk Opsummering Den erhvervsøkonomiske tilpasning efter finanskrisen Tilpasning i antal ansatte Større fokus på eksport Opsummering Landkommunernes placering i forhold til landsgennemsnittet Metode for placering og afgrænsning De enkelte landkommuners placering Beskæftigelse i landkommunerne Arbejdsproduktivitet i landkommunerne Omsætning i landkommunerne Eksport i landkommunerne Eksportintensitet i landkommunerne Alle nøgletal Yderkommunernes placering i forhold til landsgennemsnittet De enkelte yderkommuners placering Beskæftigelse i yderkommunerne Arbejdsproduktivitet i yderkommunerne Omsætning i yderkommunerne Eksport i yderkommunerne Eksportintensitet i yderkommunerne Alle nøgletal Bilag 1: Oversigt over den samlede erhvervsudvikling for hele landet, land-, yder- og øvrige kommuner

4 Bilag 2. Oversigt over den samlede erhvervsudvikling for hele landet og regionerne

5 Resumé Denne rapport beskriver den erhvervsøkonomiske udvikling i Danmarks 30 land- og 16 yderkommuner i perioden Udviklingen beskrives ved at se på følgende nøgletal: antal virksomheder, beskæftigelse, arbejdsproduktivitet, omsætning, eksport og eksportintensitet. Rapportens konklusioner er: Antal virksomheder og beskæftigelse Antallet af virksomheder er 4,4 pct. større for hele landet i 2011 sammenlignet med I samme periode er antallet af virksomheder i landkommunerne 2,2 pct. lavere og i yderkommunerne 11,9 pct. lavere. Beskæftigelsen i hele landet er 7,6 pct. lavere i 2011, i landkommunerne er den 9,7 pct. lavere, og i yderkommunerne er den i samme periode faldet med 16 pct. Både ændringerne i antal virksomheder og beskæftigelse illustrerer forskellene i udviklingstendenserne i land- og yderkommunerne i forhold til hinanden og til hele landet. Virksomheder, der har fastholdt antallet af ansatte i land- og yderkommunerne efter finanskrisen, er primært små virksomheder uden samme tilpasningsmuligheder som større virksomheder. I begge kommunetyper udgør de over halvdelen af alle virksomheder. Der er også virksomheder, som har øget antal ansatte, og andre med reduceret antal ansatte, og de udgør hhv. 18 og pct. af alle virksomheder i begge kommunetyper. Omsætning og arbejdsproduktivitet I både land- og yderkommunerne er produktiviteten steget mere end i hele landet. I yderkommunerne er arbejdsproduktivitetens stigning større end i landkommunerne. Dette kan være et resultat af virksomhedernes tilpasninger til den samfundsøkonomiske situation. De 30 landkommuners bidrag til landets samlede omsætning er steget med 0,1 procentpoint og udgør 20,7 pct. i De 16 yderkommuners andel af den samlede omsætning er faldet med 0,9 procentpoint til 5,7 pct. Eksport og eksportintensitet Eksporten for landet som helhed er stigende, og også virksomheder i land- og yderkommuner deltager aktivt i denne globaliseringsproces. Landkommunernes virksomheder har næsten samme stigning i eksport og i eksportens andel af omsætningen (eksportintensitet) som gennemsnittet for hele landet. Også i yderkommunerne er eksportintensiteten steget, men niveauet har samme afstand til landsgennemsnittet i 2011 som i 2001, dvs. 1,0 procentpoint lavere. Der er dog tegn på, at yderkommunernes virksomheder har fået et større fokus på eksport. 5

6 Eksporten synes at have været en løftestang for beskæftigelsesudviklingen for specielt landkommunerne. Både i land- og yderkommunerne er der virksomheder, som har øget beskæftigelsen efter finanskrisen. I landkommunerne gælder dette i højere grad for virksomheder med et større fokus på eksport. I yderkommunerne ser man ikke samme udvikling, her har virksomheder, der har øget antallet af ansatte, tabt eksportandele, men har øget den indenlandske omsætning. En kombination af et stort fokus på eksport og indenlandsk omsætning kan derfor formodentlig forklare, hvorfor det er gået bedre for nogle virksomheder sammenlignet med andre i land- og yderkommunerne. Placering af kommunerne ud fra erhvervsudvikling Undersøgelsen placerer kommunerne efter deres samlede udvikling inden for de udvalgte nøgletal: antal virksomheder, beskæftigelse, arbejdsproduktivitet, omsætning, eksport og eksportintensitet. I 2011 har 8 af de 30 landkommuner forbedret og 2 forværret deres placering sammenlignet med deres placering i I 2011 er 10 mod 8 kommuner i 2001 placeret bedre end landsgennemsnittet. De 8 kommuner, som har forbedret deres placering, er: Billund, Viborg, Odsherred, Nordfyns, Mariagerfjord, Kalundborg, Sønderborg og Frederikshavn Kommuner. Kalundborg Kommune er den kommune, som kan fremvise størst fremgang. I 2011 er 3 ud af 16 yderkommuner kommet nærmere landsgennemsnittet sammenlignet med, hvor de var i Resten har samme placering i 2011 som i De tre kommuner, der har klaret sig bedre, er: Bornholm, Morsø og Lolland Kommuner. Samlet vurdering og perspektiv Denne undersøgelse dykker ned under hovedtendenserne i erhvervsudviklingen og søger at kortlægge tilpasningsmekanismer i land- og yderkommuner sammenlignet med hele landet. Den viser, at yderkommunernes virksomheder stadig står overfor en række udfordringer i forhold til resten af landet. Landkommunernes virksomheder har i højere grad tilpasset sig den samfundsøkonomiske udvikling og udnyttet nye muligheder. I landkommunerne er der en række større succesfulde (industri)virksomheder, som kan være en del af forklaringen på den observerede erhvervsudvikling. En række af de traditionelle (industri)brancher er omdrejningspunktet for den omstilling, som finder sted, og det har påvirket udviklingen i beskæftigelsen, omsætningen og eksporten, men denne udvikling er på ingen måde entydigt negativ. Også i yderkommunerne findes der potentialer, både på det danske og det udenlandske marked, som små og mellemstore virksomheder er dygtige til at udnytte. 6

7 Kommuner og regioner er aktive i bestræbelserne for at fremme erhvervsudviklingen i deres områder. Denne undersøgelse viser klart, at der fortsat er grundlag for en aktiv erhvervsfremmeindsats, herunder stimulering af etablering af nye virksomheder og vækst i eksisterende virksomheder inden for hele branchespektret. 7

8 1 Indledning Hver gang en virksomhed lukker, indskrænker, udvider eller flytter i de danske land- og yderkommuner, giver det genlyd i pressen. Der er en stor opmærksomhed omkring den private sektors bidrag til beskæftigelse, levevilkår og bosætningsattraktivitet. Men i debatten mangler der ofte et mere heldækkende billede af, hvordan erhvervsvirksomhederne i land- og yderkommunerne faktisk udvikler sig. Ofte mangler debatten et ordentligt datagrundlag, der kan belyse den samme historie fra forskellige sider. I debatten om udviklingen i land- og yderkommunerne fokuseres der ofte på enkelte nøgletal som fx antal virksomheder, beskæftigelse, omsætning, produktivitet og eksport. De bruges dog sjældent i samme sammenhæng, hvilket denne rapport forsøger at gøre. Formålet med rapporten er ikke at opsætte og teste bestemte hypoteser om udviklingen, men lade tallene tale deres eget sprog. Det vil sige, at der konkluderes på baggrund af det, som kan observeres i tallene. Rapportens opbygning Der redegøres for rapportens metode, afgrænsning og datagrundlag i Kapitel 2. Der ses nærmere på de overordnede tendenser i befolkningsudvikling og samfundsøkonomisk udvikling, og det sammenholdes med de overordnede erhvervsudviklingstræk i Kapitel 3. Resultaterne peger i retning af, at virksomhederne har tilpasset sig de samfundsøkonomiske vilkår på forskellig vis. Tilpasningerne undersøges i Kapitel 4. For at kunne sammenligne den erhvervsmæssige udvikling i land- og yderkommunerne med hinanden og med hele landet placeres de enkelte kommuner efter, hvor langt de er over eller under landsgennemsnittet for de udvalgte nøgletal (Kapitel 5 og 6). 8

9 2 Metode, afgræsning og datagrundlag Undersøgelsen af erhvervsudviklingen i Danmarks 30 landkommuner og 16 yderkommuner i perioden foretages med udgangspunkt i en statistisk beskrivelse af udvalgte nøgletal. Langt de fleste data i rapporten er fra Danmarks Statistik og i mindre omfang fra virksomhedsdatabasen Amadeus og udvalgte virksomheders hjemmesider. Inddelingen af kommunerne i kommunetyper følger det klassifikationssystem, der på grundlag af 14 objektive kriterier er beskrevet i Det danske landdistriktsprogram Den geografiske fordeling af land- og yderkommunerne fremgår af Figur 1. Figur 1. Den geografiske fordeling af kommunetyper Kilde: Det danske landdistriktsprogram. 9

10 Følgende nøgletal er udvalgt som indikatorer for udviklingen: antal virksomheder, beskæftigelse, omsætning, produktivitet, eksport og eksportintensitet, se Tabel 1. Tabel 1. De udvalgte nøgletal, deres betydning og afgrænsning Beskrivelse Antal virksomheder Antal observationer i datasættet, arbejdssteder. Beskæftigelse Antal beskæftigede inkl. ejer ultimo november. Produktivitet Målt som omsætning pr. beskæftigede. Omsætning Alle virksomhedens samlede indtægter. Eksport Alle virksomhedens indtægter fra salg i udlandet. Eksportintensitet Eksportens andel af virksomhedens samlede omsætning. En relativt høj andel indikerer, at virksomheden har et stort fokus på udlandet fremfor hjemmemarkedet. Kilde. Danmarks Statistik. 10

11 3 De overordnede udviklingstræk I dette kapitel ses der nærmere på de generelle befolknings- og samfundsøkonomiske udviklingstræk. Den befolkningsmæssige udvikling i et geografisk område kan ses som en indikation af områdets popularitet som bosætningssted og af de økonomiske muligheder i området. Hvis et område oplever forringede økonomiske vilkår i forhold til andre områder, har det ofte en negativ konsekvens for erhvervene i området. Formålet er derfor her at se på, hvordan befolkningsudviklingen har været over perioden. Også kommunetypernes vægt i den samlede økonomi kan give et fingerpeg om udviklingen, fx kan et fald i land- og yderkommunernes bidrag til den samlede økonomi tyde på, at kommunetyperne har mistet noget af deres tiltrækningskraft over for befolkningen og dermed også over for landets virksomheder. De til enhver tid gældende samfundsøkonomiske vilkår sætter rammerne for den erhvervsøkonomiske udvikling. Hvis der er specielle udviklingstræk i enkelte sektorer i forhold til andre, kan det forklare noget af den erhvervsøkonomiske udvikling i bestemte geografiske områder. Fordeles den overordnede erhvervsudvikling på nøgletal for hele landet og for land- og yderkommuner, kan det dokumentere, om bestemte udviklingstræk peger mod, at virksomhederne i land- eller yderområder har klaret sig dårligere end hele landet. Det kan også indikere, om virksomhederne i lyset af udviklingen i befolkning og samfundsøkonomi er i gang med forskellige tilpasninger til den økonomiske virkelighed, som de står overfor. 3.1 Befolknings- og samfundsøkonomisk udvikling I 2011 boede ca. 28 pct. af Danmarks befolkning i en landkommune og ca. 9 pct. i en yderkommune. I perioden fra 2001 til 2011 er befolkningen i hele landet vokset med ca. 4 pct. I samme periode er den samlede befolkning i landkommunerne vokset med ca. 2 pct., og i yderkommunerne er den faldet med ca. 4 pct., se Tabel 2. 11

12 Tabel 2. Befolkningsudviklingen og fordeling mellem kommunetyperne Hele landet Øvrige Land Yder Antal i Antal i Ændring i pct til ,0 6,1 1,9-3,8 Andel i pct. af hele landet i ,4 27,7 8,9 Andel i pct. af hele landet i ,1 28,3 9,6 Kilde: Land- og yderkommunernes bidrag til samfundsøkonomien Land- og yderkommunernes vægt i det samlede landskab fortæller noget om betydningen af kommunetyperne i Danmark, og udviklingen sammen med befolkningsudviklingen over tid siger noget om deres tiltrækningsevne over for nye virksomheder og befolkning. En negativ udvikling kan tyde på, at tiltrækningsevnen er faldet og modsat med en positiv udvikling, at tiltrækningsevnen er steget. Samlet set bidrager land- og yderkommunerne med lidt over 26 pct. af hele landets omsætning. Landkommunernes bidrag til den totale omsætning er sammenlignet med 2001 steget med 0,1 procentpoint til 20,7 pct. Yderkommunernes bidrag er derimod faldet med 0,8 procentpoint fra 6,5 i 2001 til 5,7 pct. i 2011, se Tabel 3. Tabel 3. Land og yderkommunernes bidrag til den totale omsætning i Danmark i 2001 og 2011 Andel af hele landets totale omsætning Land Yder ,7 5, ,6 6,5 Forskel (procentpoint) 0,1-0,8 Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik. Den samfundsøkonomiske udvikling Perioden fra 2001 til 2011 er kendetegnet ved store skift i den økonomiske udvikling. Fra starten af perioden til medio 2008 var Danmark konjunkturmæssigt i en opgangsperiode med pæne vækstrater og stigende beskæftigelse for alle dele af landet. Udviklingen stoppede brat medio 2008 med finanskrisens indtræden. På få måneder faldt det danske BNP drastisk, og dansk økonomi oplevede derefter en periode med recession, faldende beskæftigelse og økonomisk sværere tider. Ikke alle sektorer og virksomheder blev ramt lige hårdt. Den finansielle krise betød, at virksomheder, som var stærkt afhængige af fortsat at kunne lånefinansiere til den daglige drift, blev hårdest ramt. Sektorer med den mest synlige og umiddelbare reaktion på krisen er: Bygge og anlæg, Råstofindvinding, Forsy- 12

13 ningsvirksomhed og Boliger. De andre sektorer ser ikke ud til at være blevet ramt i det samme synlige omfang, jf. Figur 2. Figur 2. Udviklingen i BNP fordelt på hovedsektorer (2005 priser), mia. DKK Kilde: Danmarks Statistik. Ser man på bruttoværditilvæksten blot halvandet år efter finanskrisens start, så var der nogle sektorer, der stadig formåede at vokse, se Figur 3. Figur 3. Årlig vækstrate i pct., sektorsammenligning 2008 til 2009, ultimo Kilde: Danmarks Statistik. Finanskrisen betød også, at mange virksomheder var tvunget til at tilpasse sig de nye markedsvilkår inden for meget kort tid. Den typiske tilpasning til et brat 13

14 fald i den samfundsøkonomiske vækst sker ved at reducere antallet af ansatte, men der er undtagelser til reglen, se Figur 4. Figur 4. Ændring i beskæftigelsen i pct. fra ultimo 2008 til ultimo 2009, fordelt på sektorer Kilde: Danmarks Statistik. Om tilpasningen i antal ansatte er en generel ting i alle virksomheder i samme sektor, kan figuren ikke sige noget om. Emnet behandles nærmere på i Kapitel Opsummering Befolkningsudviklingen peger i retning af: at interessen for landkommunerne som bosætningssted er steget, og den er faldet for yderkommunerne at erhvervsudviklingen er relativ bedre i landkommunerne sammenlignet med yderkommunerne, men i begge kommunetyper ringere i forhold til hele landet. Udviklingen i kommunetypernes andel af hele landets omsætning tyder på, at landkommunerne har formået at fastholde deres erhvervsøkonomiske fundament, og yderkommunerne har tabt terræn i forhold til det øvrige land. Den samfundsøkonomiske udvikling viser: at næsten alle sektorer har nydt godt af den økonomiske udvikling at ikke alle sektorer og virksomheder blev ramt lige hårdt af finanskrisen at alle sektorer, der blev ramt af lav vækst på forskellig vis, har tilpasset sig de ændrede samfundsøkonomiske vilkår, fx via beskæftigelsen. 14

15 Der kan dog også være andre tilpasninger, der har fundet sted, som ikke umiddelbart ligger i tallene for beskæftigelsen. De vil blive tydeligere, når man ser nærmere på de enkelte nøgletal fordelt på kommunetyper. 3.2 Erhvervsudviklingens hovedtræk Erhvervsudviklingen for hele landet smitter af på de geografiske områder i landet. Der kan dog være forskelle, som kan tyde på, at områderne til en vis grad følger individuelle spor. I de næste afsnit ses der nærmere på, om det er tilfældet Erhvervsudviklingens hovedtræk for hele landet Samlet set er perioden kendetegnet ved store positive ændringer i omsætning, eksport og eksportintensitet. Også antallet af virksomheder og produktiviteten er steget i perioden. Derimod er beskæftigelsen på et lavere niveau i 2011 sammenlignet med Arbejdsproduktivitetsstigningen skal ses i sammenhæng med, at der er færre beskæftigede til at drive en større omsætning. Erhvervsudviklingen over perioden synes umiddelbart at have været drevet af forbedringer i virksomhedernes eksport. I 2011 er niveauet for eksporten 40 pct. højere end i 2001, og eksportintensiteten er 0,5 procentpoint højere, se Tabel 4. Tabel 4. Erhvervsudviklingstræk , hele landet Ændring Antal virksomheder ,4 Beskæftigelse ,6 Arbejdsproduktivitet ,7 Omsætning (mia.) 2.714, ,1 15,0 Eksport (mia.) 764,3 546,1 40,0 Eksportintensitet* 3,7 3,2 0,5** Anm.: Tal for eksport og omsætning for 2011 er deflateret til 2001-værdier. * gennemsnit for alle virksomheder i hele landet. **forskel i procentpoint. Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik Erhvervsudviklingens hovedtræk for landkommunerne Samlet set har de 30 landkommuner oplevet en stigning i arbejdsproduktivitet, omsætning, eksport og eksportintensitet. Med undtagelse af eksport er stigningerne større end for hele landet. Udviklingen er samtidig sket med færre virksomheder og beskæftigede, henholdsvis 2,2 pct. og 9,7 pct. færre i 2011 sammenlignet med 2001, se Tabel 5. 15

16 Tabel 5. Erhvervsudviklingstræk , landkommuner Ændring Antal virksomheder ,2 Beskæftigelse ,7 Arbejdsproduktivitet ,4 Omsætning (mia.) 563,3 487,4 15,6 Eksport (mia.) 173,4 129,2 34,2 Eksportintensitet* 3,5 2,8 0,7** Anm.: Tal for eksport, arbejdsproduktivitet og omsætning for 2011 er deflateret til 2001 værdier. * gennemsnit for alle virksomheder i alle landkommuner. **forskel i procentpoint. Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik. Stigningen i eksportintensiteten i landkommunerne er et tegn på, at virksomhederne har fokus på eksport, og at flere er begyndt at se de muligheder, som globaliseringen har åbnet op for. Et eksempel på en virksomhed, der både producerer til danske og udenlandske markeder, er virksomheden Novenco A/S i Vordingborg, se Boks 1. Boks 1. Metal og metalprodukter: Novenco A/S i Vordingborg Kommune (landkommune) Novenco producerer bl.a. luftbehandlingsaggregater, fan produkter, marinesystemer- og løsninger, parkeringspladssystemer og kabineenheder. Virksomheden startede oprindelig som en producent af ventilationsløsninger til industrien og er nu specialiseret inden for energi og omkostningseffektiv behovstilpassede ventilationsløsninger. Virksomhedens målsætning er at være den foretrukne globale leverandør af innovative komponenter og systemer for kunderne. I 2012 var ca. 550 personer ansat i gruppen Novenco, som omsatte for 270 mio. DKK. Novenco har et globalt netværk af repræsentanter, der markedsfører og distribuerer Novencos produkter og systemer i mere end 40 lande. Novencos produkter og systemer er designet og fremstillet i Danmark og Kina. Novenco-gruppen er ejet af Dania Capital, en dansk kapitalfond etableret af Realdania. Kilde. Virksomhedens hjemmeside og virksomhedsdatabasen Amadeus Erhvervsudviklingens hovedtræk for yderkommunerne Virksomhederne i de 16 yderkommuner har en større produktivitet, omsætning, og eksportintensitet i 2011 sammenlignet med Fremgangen er sket med færre virksomheder og ansatte. Fremgangen i yderkommunerne synes, modsat i landkommunerne og hele landet, ikke at være båret af eksport, men af den indenlandske omsætning. Antallet af virksomheder og beskæftigede er i 2011 henholdsvis 11,9 pct. og 16,0 pct. lavere end i Produktiviteten i yderkommunerne er samlet set 13,3 pct. højere i Omsætningen er 0,7 pct. højere, og eksporten er 11,0 pct. lavere. Eksportintensiteten er steget, men med lavere stigning end for hele landet, og niveauet er 1,0 procentpoint lavere end landsgennemsnittet i 2011 ligesom det også var tilfældet i 2001, jf. Tabel 6. 16

17 Tabel 6. Erhvervsudviklingstræk , yderkommuner Ændring Antal virksomheder ,9 Beskæftigelse ,0 Arbejdsproduktivitet ,3 Omsætning (mia.) 155,3 154,2 0,7 Eksport (mia.) 31,4 35,3-11,0 Eksportintensitet* 2,7 2,2 0,4** Anm.: Tal for arbejdsproduktivitet, eksport og omsætning for 2011 er omregnet til 2001 værdier. * gennemsnit for alle virksomheder i alle yderkommuner. **forskel i procentpoint. Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik. Land- og yderkommunerne giver ofte udtryk for en interesse for at skabe et bredere erhvervsgrundlag uden for de traditionelle erhvervsgrene, herunder i IT-service og andre former for erhvervsservices. Argumentet kan være, at sådanne virksomheder i høj grad er flytbare og ikke så afhængige af specifikke lokale ressourcer. De største it-virksomheder er ofte placeret i de store byer. Det skyldes formodentligt, at de har international baggrund og dermed et begrænset kendskab til de mange lokaliseringsmuligheder, der er i Danmark. De danske itvirksomheder findes derimod lige så ofte i de store som mindre byer. Et eksempel på en typisk it-virksomhed i en yderkommune kunne være Montes i Hjørring Kommune, se Boks 2. Boks 2. IT: MONTES, Hjørring Kommune (yderkommune) MONTES blev grundlagt i Første produkt var et lille egenudviklet økonomiprogram til mindre virksomheder. I dag er MONTES total IT leverandør, dvs. har opgaver inden for hosting, økonomistyring, IT løsninger af infrastruktur, netværk, IT sikkerhed, specialløsninger samt support. Virksomheden omsatte i 2011/12 for 5,6 mio. DKK og havde 16 ansatte. Virksomheden har været i konstant vækst siden oprettelsen. Kilde. Virksomhedens hjemmeside og virksomhedsdatabasen Amadeus. 3.3 Opsummering Antallet af virksomheder er faldet i både land- og yderkommunerne, men er steget for hele landet. I hele landet og i de to kommunetyper er beskæftigelsen faldet. Faldet er lidt større i landkommunerne og dobbelt så stort i yderkommunerne sammenlignet med hele landet. Samlet set er perioden kendetegnet ved store positive ændringer i produktivitet, omsætning og eksportintensitet i kommunetyperne. Landkommunerne har ligesom hele landet en stor stigning i eksporten, mens yderkom- 17

18 munerne har set et fald i eksporten. Yderkommunernes omsætningsfremgang bygger derfor på den indenlandske omsætning. Den overordnede udvikling tyder på: at ændringer i omsætning, eksport og eksportintensitet i høj grad kan tilskrives periodens trods alt gunstige vilkår for virksomhederne at den generelle vækst i antallet af virksomheder tilsyneladende ikke har smittet af på land- og yderkommunerne at ændringer i beskæftigelsen formodentlig i høj grad kan tilskrives finanskrisen at virksomheder i både land- og yderkommuner har fået et stort fokus på eksport. Udviklingstrækkene peger i retning af, at forskellige tilpasninger har fundet sted i virksomhederne i land- og yderkommunerne. Ud fra de belyste nøgletal drejer det sig om tilpasninger: i antallet af ansatte i virksomhederne og via større fokus på eksport. Det næste kapitel ser nærmere på disse tilpasninger. 18

19 4 Den erhvervsøkonomiske tilpasning efter finanskrisen Det er vigtigt at huske på, at virksomheders tilpasning til den økonomiske virkelighed efter finanskrisen og den udløste recession i årene efter kan være sket på mange forskellige måder. Som nævnt tegner de overordnede udviklingstræk et billede af to mulige tilpasninger, som kan være interessante at se nærmere på, dvs. tilpasning i antal ansatte og ved fokus på eksport. 4.1 Tilpasning i antal ansatte I dette afsnit ses der på tilpasninger i virksomhedernes antal ansatte ud fra et overordnet blik på de to kommunetypers erhvervsudvikling. Tilpasning i antallet af beskæftigede betyder, at virksomhederne kan inddeles i tre grupper: virksomheder med færre, samme antal eller flere ansatte i 2011 sammenlignet med Periodevalget sker ud fra antagelsen om, at det er den korteste periode efter finanskrisens start, hvor virksomhederne må forventes at have en forholdsvis klar pejling på den fremtidige samfundsøkonomiske udvikling. Sammenligningen sker med udgangspunkt i gennemsnit for de udvalgte nøgletal for dermed at få et billede af den typiske virksomhed i hver gruppe Tilpasning i antal ansatte i landkommunerne Gruppen af virksomheder, der har øget antallet af ansatte, udgør 17,9 pct. af alle landkommunernes virksomheder. Virksomheder, som enten er for små til at foretage en tilpasning, eller som har valgt ikke at ændre på antallet af ansatte, udgør 53,9 pct. Virksomheder, der har skåret i antallet af ansatte, udgør 28,2 pct. Virksomheder, der har flere ansatte i 2010 sammenlignet med 2008, har i gennemsnit øget antallet af ansatte med 30,7 pct., og de har samtidig formået at øge omsætningen med 23,5 pct. Stigningen er primært sket som følge af fremgang på eksportmarkederne, og eksporten er steget 52,9 pct. Virksomheder, som ikke har ændret i antallet af ansatte, er små virksomheder med i gennemsnit 2,1 ansatte. Denne gruppe af virksomheder har tabt på næsten alle fronter og har oplevet tilbagegang på produktivitet, omsætning og eksport. De fleste af dem har dog ikke en eksport af betydning, og tilbagegangen skyldes derfor primært tab af indenlandsk omsætning. Fælles for virksomheder med reduktion i antallet af ansatte er, at de har en størrelse, som muliggør en sådan tilpasning, dvs. de er mellemstore til store virksomheder med i gennemsnit 27,7 ansatte. Virksomheder, som har færre ansatte i 2010 i forhold til 2008, har reduceret antal ansatte med 8,1 personer i 19

20 gennemsnit svarende til et fald på 26,0 pct. Fælles for dem er også, at de både har tabt indenlandsk omsætning og eksportandele, se Tabel 7. Tabel 7. Udviklingen i beskæftigelse, arbejdsproduktivitet, omsætning, eksport og eksportintensitet fordelt på tilpasningsgrupper i landkommunerne, gennemsnit per virksomhed, Beskæftigelse, (antal) Produktivitet (1.000) Omsætning (mia. DKK) Eksport (mia. DKK) Eksportintensitet Flere ansatte i 2010 Samme antal ansatte Færre ansatte i , ,2 28,9 15, , ,3 18,9 11,4 Ændring 30,7-18,8 23,5 52,9 3,9* , ,9 1,0 9, , ,2 1,8 9,1 Ændring 0,0-26,2-25,0-44,4 0,1* , ,4 17,5 13, , ,4 20,0 12,0 Ændring -26,0 6,3-22,9-12,5 1,1* Anm.: Alle værdier med undtagelse af ændringer er gennemsnitstal. *forskel i procentpoint. Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik Tilpasning i antal ansatte i yderkommunerne Virksomheder, der har øget antallet af ansatte, udgør 18,3 pct. af alle yderkommunernes virksomheder. Virksomheder, som enten er for små til at foretage en tilpasning, eller som har valgt ikke at ændre på antallet af ansatte, udgør 54,6 pct., og virksomheder, der har skåret i antallet af ansatte, udgør 27,1 pct. Virksomheder, der har øget antallet af ansatte, har i gennemsnit ansat 4,3 flere og øget omsætningen med 1,3 pct., men eksporten er faldet 14,2 pct. Virksomheder med samme antal ansatte har tabt omsætning med 18,9 pct., og de har stort set ingen eksport. Tabet er derfor hovedsagelig på den indenlandske omsætning. De af virksomhederne, som har en eksport, ser ud til at have fastholdt niveauet. Virksomheder med færre ansatte har også tabt omsætning, men på et langt højere niveau. Omsætningen er faldet med 35,4 pct., og det skyldes både et fald i eksporten på 27,0 pct. og et fald i den indenlandske omsætning, som dog er faldet endnu mere end eksporten, se Tabel 8. 20

21 Tabel 8. Udviklingen i gennemsnitlig beskæftigelse, arbejdsproduktivitet, omsætning, eksport og eksportintensitet fordelt på tilpasningsgrupper i landkommunerne, gennemsnit pr. virksomhed Beskæftigelse, (antal) Produktivitet (1.000) Omsætning (mia. DKK) Eksport (mia. DKK) Eksportintensitet Flere ansatte i 2010 Samme ansatte i 2010 Færre ansatte i , ,5 16,3 10, , ,0 19,0 9,3 Ændring 20,3-22,8 1,3-14,2 1,1* , ,0 0,6 5, , ,7 0,6 5,2 Ændring 0,0-21,1-18,9 0,0 0,1* , ,2 13,0 12, , ,2 17,8 10,4 Ændring -28,0 4,2-35,4-27,0 2,5* Anm.: Alle værdier med undtagelse af ændringer er gennemsnitstal. *forskel i procentpoint. Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik Opsummering Gruppen af virksomheder i landkommunerne, der har øget antallet af ansatte, har klaret sig betydeligt bedre på alle variable end virksomheder, som har reduceret eller fastholdt antallet af ansatte. Ligesom for virksomhederne i landkommunerne er de virksomheder, der har øget antallet af ansatte i yderkommunerne, også dem, der har klaret sig bedre end de, som har fastholdt eller reduceret antallet af ansatte. Modsat virksomhederne i landkommunerne har de dog ikke kunnet øge eksporten. Derimod har de, modsat samme gruppe virksomheder i landkommunerne, formået i langt højere grad at øge deres indenlandske omsætning. Mønstrene i tilpasningen af antal ansatte i de to kommunetyper tyder på: at det i høj grad er virksomhedernes individuelle forhold, der har været styrende for, om de har øget, fastholdt eller reduceret antallet af ansatte at en kombination af et stort fokus på eksport eller indenlandsk omsætning kan forklare, hvorfor det er gået bedre for nogle virksomheder i land- og yderkommunerne end for andre. 4.2 Større fokus på eksport I dette afsnit ses der nærmere på, om virksomhedernes fokus på eksport kan forklare den overordnede erhvervsudvikling i de to kommunetyper set i forhold til hele landet. Der skeles ikke til, om en virksomheds eksport er stor eller lille, 21

22 men om den har et salg til udlandet. Hvis den har, er den en eksportvirksomhed. Undersøgelsen ser på antallet af virksomheder med og uden eksport, med forskellige eksportintensiteter, udvikling i andelen af eksportvirksomheder samt eksportens værdi for hele landet og de to kommunetyper Eksportens udvikling og betydning Antallet af eksportvirksomheder er steget siden 2001 både i hele landet samt i land- og yderkommunerne. Mest interessant er nok stigningen i antallet af rene eksportvirksomheder, dvs. virksomheder med en eksportintensitet på 100. I land- og yderkommunerne er antallet af rene eksportvirksomheder steget med henholdsvis 181 og 54 virksomheder, svarende til stigninger på henholdsvis 39,7 pct. og 56,8 pct. fra 2001 til 2011, se Tabel 9. Tabel 9. Antallet af virksomheder med forskellige eksportintensiteter, fordelt på hele landet, landkommuner og yderkommuner, 2001 og 2011 Eksportintensitet 0 >=25 >= I alt Hele landet Landkommuner Yderkommuner Anm.: Kategorierne er: 0: Ren dansk omsætning, >=25: Eksport udgør mere end eller lig med 25 pct. af omsætningen, >=50: Eksport udgør mere end eller lig med 50 pct. af omsætningen og 100: Hele omsætningen kommer fra eksport. Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik. Andelen af eksportvirksomheder er steget i hele landet samt i land- og yderkommunerne. I hele landet er andelen steget med 0,6 procentpoint, og i landog yderkommunerne er andelen steget med henholdsvis 0,4 og 0,2 procentpoint. I 2011 er andelen af eksportvirksomheder i begge kommunegrupper stadig mindre end for hele landet. På trods heraf tyder det på, at eksportvirksomheder udvikles, oprettes og trives i begge kommunetyper, se Tabel

23 Tabel 10. Udviklingen i andelen af eksportvirksomheder , andel af alle virksomheder Andel Forskel 2001 til 2011 (procentpoint) Hele landet ,5 0, ,9 Landkommuner ,2 0, ,7 Yderkommuner ,6 0, ,4 Anm.: Kun virksomheder med rapporterede tal for omsætning og eksport er medtaget i opgørelsen. Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik. Udviklingen er betydningsfuld, da eksportvirksomheder i gennemsnit har en større omsætning end ikke-eksportvirksomheder. Virksomheder med eksport er typisk også større end virksomheder uden et salg til udlandet. I 2011 havde ikke-eksportvirksomheder en gennemsnitlig omsætning på 3,8 mio. DKK. Eksportvirksomhederne havde derimod en gennemsnitlig eksport på 23,6 mio. DKK i 2011 mod 18,2 mio. DKK i 2001, se Tabel 11. Tabel 11. Gennemsnitlig omsætning og eksport, 2011 og 2001, mio. DKK Gennemsnitlig omsætning Gennemsnitlig eksport Hele landet ,8 23, ,8 18,2 Landkommuner ,4 24, ,8 15,6 Yderkommuner ,4 14, ,6 13,3 Anm.: Kun virksomheder med rapporterede tal er medtaget i opgørelsen. Gennemsnitlig omsætning er et gennemsnit af alle ikke-eksporterende virksomheder. Gennemsnitlig eksport indeholder kun tal for virksomhedernes udenlandske omsætning. Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik. Et eksempel på en virksomhed, som har et stort fokus på eksport, er den svenske virksomhed Alfa Laval. Virksomheden har valgt Danmark som et udgangspunkt for salg og eksport og ikke mindst en yderkommune som et af sine primære produktionssteder, se Boks 3. 23

24 Boks 3. Metal og metalprodukter: Alfa Laval, Lolland Kommune (yderkommune) Alfa Laval er en svensk virksomhed, der har etableret sig i flere dele af Danmark. Virksomheden havde i 2012 en samlet omsætning i Danmark på ca. 4 mia. DKK, og ansatte. Alfa Laval i Danmark er en vigtig del af Alfa Laval koncernens aktiviteter. Flere globale kompetencecentre er placeret i Danmark, ligesom en stor del af den globale forretningsudvikling og -styring foregår fra Danmark. Alfa Laval i Danmark er lokaliseret i: Aalborg, København, Kolding, og Nakskov. Alfa Laval Nakskov A/S udvikler, producerer og sælger membraner af filtreringssystemer til filtrering af væsker fx sanitære membraner til den farmaceutiske og bioteknologiske industri samt til fødevare- og drikkevareproduktion. Alfa Laval har været i Nakskov siden 1960 erne. Virksomheden i Nakskov havde i 2012 ca. 84 ansatte og omsatte for ca. 104 mio. DKK. Kilde. Virksomhedens hjemmeside og virksomhedsdatabasen Amadeus. 4.3 Opsummering Gruppen af virksomheder i landkommunerne, der har øget antallet af ansatte, har klaret sig betydeligt bedre på alle variable end virksomheder, som har reduceret eller fastholdt antallet af ansatte. I landkommunerne er det virksomheder, som har formået at øge eksporten mere end den indenlandske omsætning. I yderkommunerne er det modsat virksomheder, der i højere grad har formået at øge den indenlandske omsætning mere end eksporten. Dette indikerer, at eksporten kan være en vigtig baggrund for vækst, men at det ikke det eneste succesmål. De relativt store fremgange for eksporten peger i retning af, at virksomhederne i mange tilfælde har en organisation, der er fleksibel. Eksportvirksomheder udvikles, oprettes og trives i begge kommunetyper. De relativt store fremgange for eksporten peger i retning af: at et større fokus på eksporten kan forklare den positive udvikling i landkommunerne og i et mere begrænset omfang i yderkommunerne at virksomhederne i mange tilfælde har en organisation, der er fleksibel og i stand til at arbejde på eksport at eksportvirksomheder udvikles, oprettes og trives i begge kommunetyper. De næste to kapitler ser nærmere på de enkelte kommuner, og i et forsøg på at sammenligne deres erhvervsudvikling placeres deres udvikling i nøgletallet i forhold til landsgennemsnittet i 2001 og

25 5 Landkommunernes placering i forhold til landsgennemsnittet Branchesammensætningen i de enkelte kommuner kan være meget forskellig, ligesom også betydningen af enkelte virksomheder kan være afgørende for den observerede erhvervsudvikling i området, når man ser på de udvalgte nøgletal. Det kan derfor være svært at finde den rette opskrift på, hvordan man laver et nogenlunde ensartet sammenligningsgrundlag for kommuner. Ikke desto mindre er det intentionen her og i næste kapitel, hvor der samtidig skabes et visuelt overblik over udviklingen. 5.1 Metode for placering og afgrænsning For at kunne sammenligne erhvervsudviklingen i de enkelte kommuner med hinanden og resten af landet placeres de i forhold til, hvor meget kommunens beskæftigelse pr. virksomhed, gennemsnitlig arbejdsproduktivitet, omsætning pr. virksomhed, eksport pr. virksomhed og gennemsnitlig eksportintensitet ligger over eller under gennemsnittet i forhold til samme nøgletal for hele landet. Placeringen foretages både for 2001 og 2011, og muliggør en tidsmæssig sammenligning. I opgørelsen udelades en sammenligning i antal virksomheder mellem kommuner. Det skyldes, at nogle kommuner i afsættet er små kommuner med få virksomheder, og andre er store med mange virksomheder. Hertil kommer, at nogle virksomheder, fx Lego i Billund, har en overproportional betydning i kommunen. Andre nøgletal end virksomhedstallet er langt mere brugbare i en sammenligning på tværs af kommuner. Hver placering af kommunens nøgletal gives et nummer fra 1 til 8, hvor 1 er bedst og 8 dårligst. Numrene angiver placering i forhold til landsgennemsnittet efter følgende kriterier: 1 betyder mere end 75 pct. større end landsgennemsnittet, 2 betyder mellem 50 og 75 pct. større, 3 betyder mellem 25 og 50 pct. større, 4 betyder mellem 0 og 25 pct. større, 5 betyder mellem 0 og 25 pct. mindre, 6 betyder mellem 25 og 50 pct. mindre, 7 betyder mellem 50 og 75 pct. mindre og endelig 8 betyder mere end 75 pct. mindre. Kommunens samlede score er et almindeligt gennemsnit af placeringerne af kommunens nøgletal. 5.2 De enkelte landkommuners placering I 2011 har 8 af de 30 landkommuner forbedret og 2 forværret deres placering sammenlignet med deres placering i I 2011 er 10 mod 8 kommuner i 2001 placeret bedre end landsgennemsnittet. De 8 kommuner, som har forbedret deres placering, er: Billund, Viborg, Odsherred, Nordfyns, Mariagerfjord, Kalundborg, Sønderborg og Frederikshavn Kommuner. 25

26 Kalundborg Kommune er den kommune, som kan fremvise størst fremgang. Samlet set ligger den pænt over landsgennemsnittet i 2011 mod at have været en af kommunerne i bunden i Fremgangen skyldes først og fremmest forbedringer i omsætning og herunder eksport. Fremgangen for de andre landkommuner skyldes også først og fremmest forbedringer i omsætning og eksport og i nogen grad også fremgang på de andre variable. Syv kommuner har flere virksomheder i 2011 i forhold til 2001, resten har færre virksomheder i De tre landkommuner med den største stigning i antal virksomheder er: Fanø, Hedensted og Svendborg Kommuner med stigninger i forhold til 2001 på henholdsvis 18,1 pct., 10,6 pct. og 8,3 pct. De tre landkommuner, der har oplevet det største fald i antallet af virksomheder i forhold til 2001, er: Brønderslev, Frederikshavn og Aabenraa Kommune med fald på henholdsvis 8,0 pct., 9,3 pct. og 9,7 pct. Specielt virksomhederne i Billund, Ikast-Brande og Kalundborg Kommune skiller sig ud ved at have forbedret omsætningen pr. virksomhed. I 2011 er omsætningen mere end 75 pct. over landsgennemsnittet mod at have været henholdsvist under, lidt over samt mellem 50 til 75 pct. under landsgennemsnittet i 2001 for disse kommuner. Resultatet har smittet af på beskæftigelsen pr. virksomhed i de to første kommuner, men udviklingen har ingen effekt haft på beskæftigelsen i Kalundborg Kommune. Udviklingen i disse kommuner præges af store virksomheder med en betydelig dynamik. For så vidt angår produktiviteten, så har 9 kommuner en bedre placering, og 10 har en værre placering i 2011 sammenlignet med deres placering i 2001, se Tabel 12. Man bør dog ikke glemme, at mange af de landkommuner, som på overfladen ser ud til at have klaret sig dårligt, ofte huser virksomheder, der har gennemslagskraft nationalt og potentielt også internationalt. Ofte er det virksomheder inden for fremstillingserhvervene med en udtalt specialisering, se Boks 4. Boks 4. Træ og træprodukter: Rikki Tikki Company A/S, Mariagerfjord Kommune (landkommune) Rikki Tikki Company A/S blev grundlagt år 2000 af direktør Ib Møller, som forinden havde solgt sin femte virksomhed, TRIP TRAP DENMARK A/S. Rikki Tikki A/S havde i 2012 ca. 30 ansatte. Virksomheden producerer og markedsfører brugsting og ting til udsmykning af hjemmet. Virksomhedens mission er at være markedsførende i Danmark inden for produktion og salg af nips til hjemmet. Virksomheden er først for nylig i 2013 begyndt arbejdet med at afsætte deres produkter i Norge, Tyskland og England. Kilde. Virksomhedens hjemmeside og virksomhedsdatabasen Amadeus. Den geografiske fordeling af erhvervsudviklingen på hvert af de udvalgte nøgletal i hver landkommune fremgår af de næste kortafsnit. 26

27 Tabel 12. Ændring i antal virksomheder og placering af landkommunerne efter beskæftigelse pr. virksomhed, gennemsnitlig produktivitet, omsætning, eksport og eksportintensitet pr. virksomhed 2011 (2001 i parentes) Ændring i antal virksomheder Eksport Samlet score Beskæftigelse Produktivitet Omsætning Eksportintensitet Fanø 18,1 6(-) 5(6) 7(-) 8(-) 6(5) 6(-) Hedensted 10,6 5(-) 5(4) 5(-) 5(6) 4(5) 5(-) Svendborg 8,3 5(-) 5(-) 6(-) 5(6) 2(-) 5(-) Syddjurs 5,5 6(-) 5(-) 6(7) 7(-) 4(5) 6(-) Randers 5,1 4(-) 4(-) 2(-) 1(-) 5(-) 3(-) Nyborg 2,1 5(-) 5(-) 5(6) 6(-) 5(-) 5(-) Kerteminde 0,7 5(4) 3(5) 4(3) 1(-) 5(-) 4(-) Rebild -0,1 6(-) 4(5) 6(7) 7(-) 5(6) 6(-) Herning -0,3 5(-) 4(-) 4(5) 5(6) 5(4) 5(-) Esbjerg -0,6 4(-) 6(4) 3(5) 3(4) 4(-) 4(-) Assens -0,7 6(-) 6(5) 6(-) 5(-) 5(-) 6(5) Billund -0,7 4(5) 5(-) 1(5) 1(2) 5(-) 3(4) Viborg -1,8 2(5) 5(4) 4(6) 5(-) 6(-) 4(5) Ikast-Brande -1,9 4(5) 5(4) 1(4) 1(-) 4(3) 3(-) Odsherred -2,4 6(-) 4(6) 6(7) 8(-) 6(-) 6(7) Faaborg- -2,5 6(5) 5(-) 6(-) 7(-) 5(6) 6(-) Midtfyn Nordfyns -2,6 6(-) 4(5) 6(7) 6(7) 5(-) 5(6) Mariagerfjord -2,6 5(6) 4(5) 5(6) 6(-) 4(5) 5(6) Haderslev -4,5 5(-) 4(-) 5(6) 6(-) 4(5) 5(-) Holstebro -4,6 5(-) 5(4) 4(6) 5(6) 6(-) 5(-) Vordingborg -4,7 6(-) 5(-) 7(-) 7(8) 6(-) 6(-) Kalundborg -4,7 6(-) 4(5) 1(7) 1(8) 7(-) 4(7) Guldborgsund -4,9 6(4) 5(-) 7(-) 8(-) 6(-) 6(-) Sønderborg -5,4 4(-) 4(5) 2(4) 1(-) 4(-) 3(4) Jammerbugt -6,0 6(-) 6(5) 7(6) 7(4) 5(6) 6(5) Hjørring -6,7 5(-) 4(-) 5(6) 5(6) 4(-) 5(-) Vejen -7,8 5(6) 5(4) 4(5) 5(6) 5(6) 5(-) Brønderslev -8,0 5(6) 5(4) 6(-) 7(6) 6(7) 6(-) Frederikshavn -9,3 5(-) 5(4) 4(6) 2(3) 3(-) 4(5) Aabenraa -9,7 5(4) 4(3) 3(4) 1(2) 2(1) 3(-) Anm.: Numrene angiver placering i forhold til landsgennemsnittet i 2001 og Tal uden for parentes angiver placering i 2011 og tal i parentes angiver placering i (-) angiver uændret placering i 2011 i forhold til placeringen i Med undtagelse af første søjle betyder tallene: 1 = mere end 75 pct. større, 2 = mellem 50 og 75 pct. større, 3 = mellem 25 og 50 pct. større, 4 = mellem 0 og 25 pct. større, 5 = mellem 0 og 25 pct. lavere, 6 = mellem 25 og 50 pct. lavere, 7 = mellem 50 og 75 pct. lavere samt 8 = mere end 75 pct. lavere 27

28 5.3 Beskæftigelse i landkommunerne Beskæftigelsen er for alle landkommuner under ét faldet med 9,7 pct. i 2011 i forhold til niveauet i Faldet er 2,1 procentpoint større end faldet i beskæftigelsen for hele landet. For de fleste landkommuner er beskæftigelse pr. virksomhed en smule over, lige under eller et stykke fra landsgennemsnittet. Undtagelsen er Viborg Kommune, hvor beskæftigelsen pr. virksomhed er mellem 50 og 75 pct. højere end landsgennemsnittet i 2011, se Figur 5. Figur 5. Landkommunerne: beskæftigelse pr. virksomhed i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 28

29 5.4 Arbejdsproduktivitet i landkommunerne Niveauet for arbejdsproduktiviteten (omsætning pr. beskæftiget) i landkommunerne i 2011 er steget med 6,4 pct. i forhold til 2001-niveauet. Stigningen er 1,7 procentpoint mere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige arbejdsproduktivitet i landkommunerne ligger i spændet mellem 50 pct. under til 50 pct. over landsgennemsnittet. I top ligger Aabenraa, Randers, Ikast-Brande og Billund Kommune med en gennemsnitlig arbejdsproduktivitet, der er 25 til 50 pct. højere end landsgennemsnittet. Kommuner med en gennemsnitlig produktivitet mellem 25 til 50 pct. lavere end landsgennemsnittet findes i højere grad i Nordjylland, Fyn, Sjælland og øerne syd for Sjælland, se Figur 6. Figur 6. Landkommunerne: gennemsnitlig arbejdsproduktivitet i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 29

30 5.5 Omsætning i landkommunerne De 30 landkommuner har samlet set klaret sig godt i forhold til landsgennemsnittet, for så vidt angår omsætningen. Den samlede omsætning for landkommunerne er steget med 15,6 pct. i forhold til 2001-niveauet og 0,6 procentpoint mere end landet som helhed. Med undtagelse af Nordjylland ser det ud til, at der i hver del af landet er mindst én kommune, der ligger over landsgennemsnittet. Specielt Randers, Ikast-Brande, Billund, Sønderborg og Kalundborg Kommuner skiller sig ud med en omsætning pr. virksomhed på over 50 pct. af landsgennemsnittet. Kommunerne i bunden ligger spredt ud over hele landet. Kommuner i bund findes specielt i Nordjylland og på Fyn og Sydsjælland og øerne syd for Sjælland, se Figur 7. Figur 7. Landkommunerne: gennemsnitlig omsætning i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 30

31 5.6 Eksport i landkommunerne Samlet set er eksporten i landkommunerne steget med 34,2 pct. i 2011 sammenlignet med 2001 og 5,8 procentpoint mindre end hele landet. Tallet dækker dog over store forskelle mellem landkommunerne. Der er 9 landkommuner over landsgennemsnittet, nemlig Frederikshavn, Randers, Ikast-Brande, Billund, Esbjerg, Aabenraa, Sønderborg, Kerteminde og Kalundborg Kommuner. I bunden ligger: Jammerbugt, Brønderslev, Rebild, Syddjurs, Fanø, Faaborg- Midtfyn, Odsherred, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner med en eksport pr. virksomhed, der er mere end 50 pct. under landsgennemsnittet. Stigningen i landkommunernes samlede eksport skyldes derfor relativt få af de 30 landkommuner, men til gengæld er deres eksport blandt de højeste i landet. Generelt synes der at være mindst én landkommune i næsten alle dele af landet, der kan fremvise en relativ høj eksport pr. virksomhed. Undtagelsen er Sydsjælland samt øerne syd for Sjælland, se Figur 8. Figur 8. Landkommunerne: eksport pr. virksomhed i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 31

32 5.7 Eksportintensitet i landkommunerne Ser man på landkommunerne under et, er eksportintensiteten (eksport pr. omsætning i pct.) steget mere end landsgennemsnittet. Eksportintensiteten er dog stadig 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet. Med få undtagelser blandt landkommunerne har de fleste virksomheder et godt fokus på eksporten. Ud af de 30 landkommuner er der 22, hvor den gennemsnitlige eksportintensitet er over eller lige omkring landsgennemsnittet. I bunden ligger: Brønderslev, Holstebro, Viborg, Fanø, Kalundborg, Odsherred, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner, hvor den gennemsnitlige eksportintensitet er over 25 til 75 pct. lavere end landsgennemsnittet, se Figur 9. Figur 9. Landkommunerne: gennemsnitlig eksportintensitet i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 32

33 5.8 Alle nøgletal For halvdelen af landkommunerne synes erhvervsudviklingen at være lig den, man kan forvente at finde i en gennemsnitlig kommune, fx er næsten alle landkommuner i Midt- og Sønderjylland lidt over, på niveau eller lidt under landsgennemsnittet for alle nøgletal. Der er dog også dele af landet med landkommuner, der stikker mere ud end andre. Randers, Ikast-Brande, Billund, Aabenraa og Sønderborg Kommuner placerer sig pænt over landsgennemsnittet. Kommuner der er forholdsvist langt fra landsgennemsnittet findes i Nordjylland, Fyn, Vest- og Sydsjælland og øerne syd for Sjælland, se Figur 10. Figur 10. Samlet gennemsnitlig placering af landkommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 33

34 6 Yderkommunernes placering i forhold til landsgennemsnittet Placeringen af yderkommunerne er sket med brug af samme metode som for landkommunerne, dvs. at yderkommunerne gives point ud fra, hvor meget den enkelte kommune er over eller under landsgennemsnittet for de 5 nøgletal: beskæftigelse pr. virksomhed, gennemsnitlig arbejdsproduktivitet, omsætning pr. virksomhed, gennemsnitlig eksport pr. virksomhed samt gennemsnitlig eksportintensitet. 6.1 De enkelte yderkommuners placering I 2011 er 3 ud af 16 yderkommuner kommet nærmere landsgennemsnittet sammenlignet med, hvor de var i Resten har samme placering i 2011 som i De tre kommuner, der har klaret sig bedre, er: Bornholm, Morsø og Lolland Kommuner. Alle yderkommuner har mistet virksomheder og nogle flere end andre. De tre kommuner, som har tabt færrest, er: Norddjurs, Samsø og Struer Kommuner, som har henholdsvis 5,8 pct., 6,1 pct., og 9,1 pct. færre virksomheder i 2011 i forhold til De tre kommuner, som har tabt flest virksomheder, er: Ærø, Langeland og Lemvig Kommuner, som har henholdsvis 17,5 pct., 17,5 pct. og 17,2 pct. færre virksomheder i 2011 i forhold til Syv kommuner har forbedret beskæftigelsen pr. virksomhed i forhold til landsgennemsnittet i Det er: Norddjurs, Struer, Morsø, Lolland, Thisted, Vesthimmerland og Lemvig Kommuner. Samsø Kommune er den eneste, der har forværret placeringen. Produktiviteten er forbedret i forhold til landsgennemsnittet i: Varde, Læsø, Ringkøbing-Skjern, Vesthimmerlands og Lemvig Kommuner. Den er forværret i: Struer og Morsø Kommuner. Resten af yderkommunerne har samme placering i 2011 sammenlignet med deres placering i forhold til landsgennemsnittet i Omsætningen er forbedret i forhold til landsgennemsnittet i: Struer, Varde, Morsø, Lolland, Thisted, Tønder, Vesthimmerland og Lemvig Kommuner. Resten af yderkommunerne har samme placering i forhold til landsgennemsnittet sammenlignet med Fire yderkommuner har forbedret og tre forværret deres eksport pr. virksomhed i forhold til landsgennemsnittet. Otte yderkommuner har forværret placering af gennemsnitlig eksportintensitet i forhold til landsgennemsnittet sammenlignet med 2001, se Tabel

35 Tabel 13. Ændring i antal virksomheder og placering af yderkommunerne efter beskæftigelse pr. virksomhed, gennemsnitlig produktivitet, omsætning, eksport og eksportintensitet 2011 (2001 i parentes) Ændring i antal virksomheder Beskæftigelse Produktivitet Omsætning Samlet score Eksport Eksportintensitet Norddjurs -5,8 5(6) 5(-) 6(-) 7(-) 6(-) 6(-) Samsø -6,1 7(6) 5(-) 7(-) 8(-) 8(-) 7(-) Struer -9,1 5(6) 5(4) 4(5) 4(-) 7(6) 5(-) Varde -9,6 6(-) 4(5) 5(6) 6(7) 7(6) 6(-) Skive -10,0 5(-) 4(-) 5(-) 6(5) 6(5) 5(-) Læsø -10,3 7(-) 5(6) 7(-) 6(7) 5(-) 6(-) Ringkøbing- -11,1 5(-) 5(-) 7(4) 6(-) 5(-) Skjern 4(-) Bornholms -11,8 5(-) 5(-) 6(-) 6(-) 6(-) 5(6) Morsø -13,0 5(6) 5(4) 5(6) 6(-) 6(-) 5(6) Lolland -13,3 5(6) 5(-) 6(7) 8(-) 7(-) 6(7) Thisted -13,5 5(6) 4(-) 5(6) 4(5) 6(5) 5(-) Tønder -13,5 6(-) 4(-) 5(6) 5(6) 6(5) 5(-) Vesthimmerlands -14,1 5(6) 4(5) 5(6) 6(-) 6(5) 5(-) Lemvig -17,2 5(6) 4(5) 5(6) 4(-) 6(5) 5(-) Langeland -17,5 6(-) 5(-) 7(-) 8(-) 6(-) 6(-) Ærø -17,5 6(-) 5(-) 7(-) 8(7) 3(2) 6(-) Anm.: Numrene angiver placering i forhold til landsgennemsnittet i 2001 og Tal uden for parentes angiver placering i 2011 og tal i parentes angiver placering i (-) angiver uændret placering i 2011 i forhold til placeringen i Med undtagelse af første søjle betyder tallene: 1 = mere end 75 pct. større, 2 = mellem 50 og 75 pct. større, 3 = mellem 25 og 50 pct. større, 4 = mellem 0 og 25 pct. større, 5 = mellem 0 og 25 pct. lavere, 6 = mellem 25 og 50 pct. lavere, 7 = mellem 50 og 75 pct. lavere samt 8 = mere end 75 pct. lavere Den geografiske fordeling af erhvervsudviklingen på hvert af de udvalgte nøgletal i hver yderkommune fremgår af de næste kortafsnit. 35

36 6.2 Beskæftigelse i yderkommunerne Samlet set har alle yderkommunerne oplevet et fald i beskæftigelsen på 16,0 pct. fra 2001 til Faldet er 8,4 procentpoint større end faldet i beskæftigelsen for hele landet for perioden. Fordelt på virksomhederne i de enkelte yderkommuner betyder det, at de fleste virksomheder i gennemsnit har færre ansatte i forhold til landsgennemsnittet, dvs. med et spænd fra omkring landsgennemsnittet til 75 pct. færre ansatte end den typiske virksomhed for hele landet, se Figur 11. Figur 11. Yderkommunerne: beskæftigelse pr. virksomhed i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 36

37 6.3 Arbejdsproduktivitet i yderkommunerne Yderkommunernes arbejdsproduktivitet (omsætning pr. beskæftigede) er samlet set steget med 13,3 pct. fra 2001 til 2011, hvilket er 8,6 procentpoint mere end hele landet. For de fleste af yderkommunerne er den gennemsnitlige arbejdsproduktivitet på næsten samme niveau eller lidt højere end landsgennemsnittet. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at yderkommunernes arbejdsproduktivitet er meget forskellig fra den, som man kan forvente at finde i kommuner i andre dele af landet, se Figur 12. Figur 12. Yderkommunerne: gennemsnitlig arbejdsproduktivitet i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 37

38 6.4 Omsætning i yderkommunerne Samlet set er yderkommunernes omsætning 0,7 pct. større i 2011 end i 2001, og da omsætningen for hele landet i 2011 er steget 15,0 pct. i samme periode, er der tale om yderligere afstand mellem yderkommunerne og andre dele af landet. Ser man på yderkommunerne hver for sig, skiller Struer Kommune sig ud, som den eneste kommune med en omsætning pr. virksomhed, over landsgennemsnittet. Resten af yderkommunerne har en omsætning pr. virksomhed lige under eller et stykke fra landsgennemsnittet, dvs. fra 25 til 75 pct. lavere, se Figur 13. Figur 13. Yderkommunerne: omsætning pr. virksomhed i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 38

39 6.5 Eksport i yderkommunerne Niveauet for den totale eksport i 2011 for alle yderkommuner var 11,0 pct. lavere end niveauet i Eksportniveauet for hele landet er steget i samme periode med 40,0 pct. Der er også for eksporten tale om, at yderkommunerne i negativ forstand har lagt yderligere afstand til andre dele af landet. Ser man på eksport pr. virksomhed i yderkommunerne, er der tre yderkommuner, der skiller sig ud positiv forstand i forhold til resten. Thisted, Lemvig og Struer Kommuner skiller sig ud ved at have en eksport pr. virksomhed, der er lige over landsgennemsnittet, mens resten af yderkommunerne har en eksport pr. virksomhed, der er 25 til mere end 75 pct. lavere end landsgennemsnittet, se Figur 14. Figur 14. Yderkommunerne: eksport pr. virksomhed i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 39

40 6.6 Eksportintensitet i yderkommunerne Den gennemsnitlige eksportintensitet (eksport pr. omsætning i pct.) i yderkommunerne er samlet set på et højere niveau i 2011 i forhold til Eksportintensiteten er steget med 0,4 procentpoint, hvilket er 0,1 procentpoint mindre end resten af landet. Eksportintensiteten er 1,0 procentpoint lavere i yderkommunerne sammenlignet med hele landet. Ser man på den gennemsnitlig eksportintensitet i de enkelte yderkommuner, er der store forskelle. Ærø Kommune skiller sig ud ved at have en gennemsnitlig eksportintensitet, der er 25 til 50 pct. større end landsgennemsnittet. Læsø Kommune har en eksportintensitet omkring landsgennemsnittet, og Samsø Kommune har en eksportintensitet, der er mere end 75 pct. lavere end landsgennemsnittet. Resten af yderkommunerne ligger mellem 25 og 75 pct. lavere end landsgennemsnittet, se Figur 15. Figur 15. Yderkommunerne: gennemsnitlig eksportintensitet i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 40

41 6.7 Alle nøgletal Placeringen af yderkommunerne i 2011 viser, at de kan deles i to grupper. En gruppe af 9 kommuner, som i gennemsnit er mellem 0 til 50 pct. lavere på nøgletallene. Den anden gruppe af kommuner placerer sig mellem 50 til 75 pct. under landsgennemsnittet for alle nøgletallene, se Figur 16. Figur 16. Samlet gennemsnitlig placering af yderkommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2011 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 41

Danmarks landdistrikts- og yderkommuner et erhvervsøkonomisk overblik. Jesper Fredborg Hurić Larsen

Danmarks landdistrikts- og yderkommuner et erhvervsøkonomisk overblik. Jesper Fredborg Hurić Larsen Danmarks landdistrikts- og yderkommuner et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Hurić Larsen August 2013 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF) og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner

Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner Anders Nedergaard Lassen & Niels Gadegaard Indledning: Denne analyse undersøger, hvor mange flexboligtilladelser der fra. maj til 3. december

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere