Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch"

Transkript

1 Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft ville reduceres. Men vi havde ikke set, at den eksplosive udvikling i gældsætning og subprime lånene i USA, ville bevirke, at de globale økonomier ville få så store vanskeligheder. Lehman Brothers kollaps i september plantede om noget mistro i det internationale finansielle system. I Danmark fik vi også mistroen at føle efter vi som det første europæiske land gik i recession samtidig med, at vi så et par bankkollapser med Roskilde Bank som den mest spektakulære. Roskilde Bank var desværre ikke den sidste danske finansielle virksomhed, der ikke kunne klare sig selv. Der kom redningspakker fra Staten, og virksomhederne blev også berørt på medarbejderområdet. Finanskrise har præget året i FA Lige nu er der med udgangspunkt i virksomhedernes forhold gennemført ca afskedigelser i penge- og realkreditverdenen og ca. 250 i forsikring. En anden konsekvens er, at sektoren næsten har stoppet for nyansættelser. Kun specialistfunktioner genbesættes med nye ansatte. Ellers rokerer vi rundt. Forskellige former for ansættelsesstop bruges af rigtig mange finansvirksomheder. Tolerancen i forhold til medarbejdernes performance er mindsket. FA har flere henvendelser og sager om afskedigelse på grund af medarbejderes utilstrækkelige præstationer. Ledere uddannes nu i højere grad til også at tage sig af afskedigelser. Der er mere fokus på den lidt hårdere del af ledelsesopgaven i dagligdagen, nu når krisen kradser. FA har en klar holdning til afskedigelser. Det skal ske på en ordentlig måde. Når vi taler om kollektive afskedigelser, skal de drøftes i det lokale SU. Og det skal være reelle drøftelser. Virksomheden skal lytte seriøst til B-sidens kommentarer og forslag, før ledelsen tager den endelige beslutning og gennemfører den. Virksomhedernes situationer er meget forskellige. Nogle skærer aktiviteter væk, nogle kæmper for overlevelse og nogle reagerer på den aktivitetsnedgang, der er i samfundet. Det er derfor helt naturligt, at håndtering er et lokalt anlæggende og at løsninger om fx afbødeforanstaltninger skræddersys til den enkelte virksomhed. De bærende hensyn er til virksomheden, til de opsagte medarbejdere og til de blivende medarbejdere. I hele forløbet er det vigtigt, at den lokale ledelse er synlig. Samlet set må vi konstatere, at tiden ikke er til meget dyre fratrædelsesgodtgørelser. Katalogernes tid er forbi og overenskomsterne giver allerede ordentlige vilkår til afskedigede medarbejdere. Vilkår der er til den pæne side på arbejdsmarkedet. Fra FA s side har vi gjort meget ud af at orientere, uddanne og rådgive medlemmerne i at gennemføre eventuelle bemandingsnedgange på så hensigtsmæssig en måde som muligt. Der

2 er ingen gylden formel alt kan kritiseres, men god planlægning hæver uomtvisteligt kvaliteten. Der var også andre storme Forskellige økonomiske tænketanke, en komite for de europæiske finanstilsyn, verdens ledere på G20-mødet i april og EU-Kommissionen begyndte at finde årsager til krisen. Og tænke på, hvordan man i fremtiden undgår at komme i en tilsvarende situation. Blikket faldt på lønninger i den finansielle sektor. Først direktørlønningerne. Historier om fallerede bankers ekstremt høje fratrædelsesordninger vakte furore i mange lande. Dernæst faldt blikket på lønmodeller, der ukritisk kunne opfordre til, at medarbejderne tager store risici på bankernes vegne. Der opstod en enighed om, at sådanne lønmodeller var en af grundene til den globale finanskrise. FA s holdning hertil er, at lønpolitikken ikke må opfordre til unødig risikoadfærd. At lønpolitikken skal passe til den enkelte virksomheds virkelighed. Begrænsninger i lønformerne skal gælde for de særlige grupper - og altså ikke gælde generelt for alle grupper af medarbejdere. I begyndelsen frygtede vi, at krav til lønpolitikken ville blive udbredt til at gælde på alle niveauer og for alle typer medarbejdere i finanssektoren. Helt så slemt blev det ikke. Men det, der nu er kommet fra EU i form af en henstilling om lønpolitik, stiller helt nye krav til ledelse i finanssektoren. Vi bliver en gennemreguleret sektor. Der er en henstilling om direktørers løn, som gælder for alle børsnoterede selskaber - også uden for den finansielle verden. Og der er en særlig henstilling til finansvirksomheder for de risikotagende medarbejdere. Det gælder både i pengeinstitutter, forsikring og realkredit. Hvad Finanstilsynet vil stille op med henstillingen, ved vi endnu ikke. Men vi går ud fra, at FA bliver inddraget, inden Finanstilsynet går i gang med at se på medarbejdernes lønforhold i finanssektoren. Som henstillingerne ser ud nu, skal både den danske lovgivning, overenskomsterne og bonusordninger revideres. Og EU vil følge op med rigtig lovgivning på området også. I første omgang formentlig en tilføjelse til kapitalkravsdirektivet - senere også for finansielle virksomheder, der ikke er omfattet heraf. Men der er grænser. FA mener faktisk, at EU her er gået over stregen for, hvad EU overhovedet skal blande sig i efter traktaten. Lønforhold er netop et nationalt anliggende - og i Danmark et overenskomstspørgsmål. Nu har året også budt på andet end finanskrise Regeringens arbejdsmarkedskommission skulle se på, hvordan Danmark kunne sikre arbejdskraft nok i de kommende år. En klog og uafhængig arbejdsmarkedskommission blev nedsat. Den kom med gennemtænkte, velskrevne delrapporter, som entydigt pegede på, at Danmark - krise eller ej - kommer til at mangle arbejdskraft om ikke alt for længe. Den løsning, der kunne afhjælpe dette, var at afskaffe efterlønnen. FA er helt enig med Arbejdsmarkedskommissionen heri. Men der er ingen bred politisk vilje til dette. Rigtig ærgerligt. Vi kan kun frygte for, hvordan Danmark klarer sig i fremtiden, når flere borgere er på efterløn og skal forsørges af de få på arbejdsmarkedet. I den forløbne tid har FA haft konstant dialog med Finansforbundet og DFL. Det har været en anden dagsorden end i de sidste mange år og tonen har til tider været hård. Men vi synes, at vi trods alt sammen har klaret skærene på en professionel måde. FA er ikke i tvivl om, at fremtiden kræver højere og mere uddannelse. Også omfattende EU-studier viser dette. Kompetencerne indenfor finansielle it-kompetencer skal bedres. Vi skal alle lære hele livet. Og med finanskrisen in mente, så vil vi også skulle uddannes med mere fokus på risikostyring. Hvis sektoren skal klare sig i fremtiden, skal vi - også nu i en krisetid - give plads til de unge. Elever, finansøkonomer og til sin tid professionsbachelorer. Det er nemlig først og fremmest vigtigt, at sektoren bevarer sin attraktivitet i fremtiden. Det kræver, at vi her og nu viser god og synlig kriseledelse, at vi sørger for at have den rigtige arbejdskraft - også i et længere perspektiv og at vi har overenskomster, der passer til virkeligheden og understøtter branchens virksomheder. Den seneste tid har vist, at den finansielle sektor er i hastig forandring ikke mindst på det

3 regulatoriske og at beslutninger der påvirker vores attraktivitet som arbejdssted påvirkes via politiske beslutninger i EU og Danmark, via oplæg i europæiske brancheforeninger etc. For at få vores indsigt, holdninger og interesser godt repræsenteret må vi søge en tættere koordinering med brancheorganisationerne og sikre, at vi sammen får det optimale ud af sektorens platforme. FA har taget initiativ til at sikre tættere koordinering mellem FA og hver af brancheorganisationerne. Til slut vil jeg gerne sige tak for det gamle år med særlig tak til FA s bestyrelse og sekretariat for det gode samarbejde i årets løb. Udgivet

4 Arbejdsmarkedspolitisk indflydelse FA har været aktiv i det generelle arbejdsmarkedspolitiske arbejde gennem kontakt til myndigheder, presse og politikere både i Danmark og EU. FA har deltaget i trepartsmøder med regeringen og arbejdsmarkedets andre hovedorganisationer. DA, SALA og FA repræsenterer de private arbejdsgivere, medens LO, FTF og AC repræsenterer lønmodtagerne. Regeringens arbejdsmarkedskommissions opgave er at analysere og give forslag til regeringen, der kan forbedre en langsigtet strategi for større beskæftigelse og arbejdsudbud. FA har på flere trepartsmøder med regeringen støttet, at dagpengeperioden skulle sættes ned fra 4 til 2 år. FA har også udtalt sig positiv overfor tanker om at gøre dagpengeperioden konjunkturafhængig. Ingen af forslagene har hidtil fundet politiske støtte i regeringen. En yderst fornuftig anbefaling fra Arbejdsmarkedskommissionen om at ændre på efterlønsordningen har heller ikke fået politisk opbakning. FA gjorde særligt regeringen opmærksom på vigtigheden af, at Danmark kan tiltrække og fastholde udenlandsk vidensarbejdskraft. FA stillede forslag om one -shop-ordninger, hvor nye udenlandske medarbejdere ved at henvende sig et enkelt sted kan få ordnet de praktiske ting om fx CPR. nr., sygesikringsbevis og samtidig får oplysninger om bolig, skole til børnene, bankforhold m.v. Arbejdsmarkedskommissionen afslutter sit arbejde med en endelig rapport i august Det skrev vi om Arbejdsmarkedskommissionen FA til møde i arbejdsmarkedskommissionen i dag Mål og midler på arbejdsmarkedet Ikke nok at tælle hænder

5 EU vil regulere lønpolitikken I lyset af den globale finansielle krise har mange gode kræfter søgt at komme med løsninger for at undgå fremtidige lignende situationer. Høje fratrædelsesgodtgørelser til fratrådte bankdirektører i nødlidende virksomheder og bonusordninger, der har opfordret medarbejdere til at indgå meget risikofyldte udlån eller andre aftaler har været i søgelyset. Flere økonomiske tænketanke, de europæiske finanstilsyn, regeringslederne fra G20 og EU kommissionen har alle været enige om stramninger. Det har foreløbigt resulteret i en henstilling fra EU om lønpolitikken for direktører i alle børsnoterede selskaber og en henstilling fra EU om lønpolitikken i den finansielle sektor for de medarbejdere, der via jobbet kan påvirke virksomhedens risikoprofil. FA har via den europæiske bankforening søgt at påvirke EU til kun at lade begrænsningerne gælde for de absolut højest placerede direktører. Men henstillingerne kommer til at gælde for medarbejdere, som kan påvirke den finansielle virksomheds risikoprofil. Fælles for de to henstillinger er at der skal være maximum på variable løndele at variable løndele skal kunne udskydes og at der skal være mulighed for at kræve allerede betalte løndele tilbage, hvis udbetaling er sket på grundlag af forkerte data. EU kommissionen lægger desuden vægt på, at der er tale om højt informationsniveau om lønpolitikken, som skal være forankret i den enkelte virksomheds bestyrelse. EU kommissionen arbejder på en tilføjelse til kapitalkravsdirektivet med lignende indhold. Det skrev vi om lønpolitik FA siger nej til EU-regulering Sygefravær FA deltog i trepartsdrøftelser om Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet. Forhandlingerne med Beskæftigelsesministeren for bordenden førte til en trepartsaftale med 39 initiativer, der skal bidrage til begrænsning af sygefravær og med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, aktiv under sygefravær, og bedre samspil mellem aktørerne. FA lagde bl.a. vægt på at sikre, at finansvirksomheder kan fortsætte en tidlig og velfungerende opfølgning overfor sygemeldte medarbejdere, når der indføres både lovpligtige sygefraværssamtaler og nye lægeerklæringer. Se FA's høringssvar til lovudkastet. Trepartsaftalen er udmøntet i lovforslag L 165, der ventes vedtaget før Grundlovsdag med ikrafttræden den 6. juli.

6 Det skrev vi om sygefravær Trepartsaftalen om sygdom ændres Trepartsaftale om sygefravær godkendt Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde FA deltog i trepartsforhandlinger om sikkerheds- og sundhedsarbejdet fra efteråret Baggrunden er, at reglerne stort set har været uændret i over 30 år - til trods for nye arbejds- og organiseringsformer i virksomhederne. Finanskoncerner som fx Alm. Brand har på grund af utidssvarende regler været nødt til at have flere sikkerhedsorganisationer i koncernforbundne selskaber på samme adresse og for samme medarbejdere. Dermed har virksomheder skullet bruge ressourcer på formalia frem for at kunne bruge kræfterne på at udvikle medarbejdernes arbejdsmiljø. FA har derfor skubbet på, for at få regelændringer på dette område. Forhandlingerne førte til enighed om fælles anbefalinger 1. april Virksomhederne vil fremover få mere frihed til selv at tilrette deres interne sikkerhedsarbejde ved aftale, og arbejdsmiljøuddannelsen omlægges. Nu skal beskæftigelsesministeren melde tilbage på forslagene og tage stilling til det videre forløb, herunder drøfte resultatet med forligspartierne bag arbejdsmiljøreformen og fremsætte forslag til regelændringer. Udgivet

7 Opfølgningen på OK08 Overenskomststoffet ligger ikke stille mellem forhandlingerne. Vanen tro blev der ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2008 nedsat udvalg, der skal se på særlige emner i perioden. Der er nedsat et udvalg, hvor både Finansforbundet og DFL deltager. Formålet er at undersøge, om der kan laves en fælles SU aftale inden for hele FA s område. Der er 3 SU aftaler, der minder meget om hinanden, men som har nogle sprogmæssige forskelle. Det har tidligere været forsøgt at lave en fælles SU aftale for banker og sparekasser, men forgæves. Siden udvalget blev nedsat har det besøgt 11 virksomheder, bredt repræsenteret indenfor banker, sparekasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Besøgene viste, at der ikke var den store forskel på, hvordan de tre forskellige SU aftaler praktiseres lokalt. Udvalget er nu gået i gang med at drøfte, om det på den baggrund kan lykkes at få lavet en fælles SU aftale i hele finanssektoren. Udvalget har foreløbig holdt 4 møder. På Finansforbundets område er der to andre udvalg. Det første udvalg er Pensions Task Force, som ikke er kommet i gang endnu, da Finansforbundet først i april 2009 har givet FA oplysning om, hvem der repræsenterer forbundet i dette udvalg. Formålet med udvalget er at se på behovet for fremtidige ændringer i overenskomstmæssige pensionsbidrag i lyset af den senere tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet. Det andet udvalg skal se på strukturen i rammeoverenskomsten om løn- og ansættelsesvilkår for assurandører mellem FA og Finansforbundet. Herunder skal udvalget se på, om rammeoverenskomstens dækningsområde er passende, og om snitfladen i rammerne mellem centralt og lokalt aftalte elementer er rigtig, samt eventuel lønstatistik. Dette udvalg har holdt sit første møde. På DFL området har parterne forsøgt at lave minimalløn i de mest almindelige lønklasser i overenskomsten. Efter 3 møder måtte parterne konstatere, at det ikke kan lade sig gøre. FA og DFL stod for langt fra hinanden, bl.a. på spørgsmål om garanti for lønstigninger til alle medarbejdere. Udvalgsarbejdet blev afsluttet ved, at FA og DFL sendte et fælles brev til forsikringsselskaber og personaleforeningerne med opfordring til at gå i gang med at lave virksomhedsoverenskomster og gøre brug af mulighederne for at indføre særlige virksomhedslønsystemer. FA og Finansforbundet laver vejledning om konfliktfriholdelse Ved overenskomstforhandlingerne 2008 blev der aftalt en ny konfliktfriholdelse. Den skal nu fortolkes i en fælles vejledning, som FA og Finansforbundet har forpligtet hinanden til at skrive. Den korte version af konfliktfriholdelsesaftalen er, at parterne er enige om, at en konflikt på den ene side skal være effektiv, men på den anden side ikke må få et unødigt

8 skadeligt omfang, herunder skal de udenlandske enheder kunne fungere upåvirket af konflikten. På det grundlag blev den hidtil gældende friholdelsesaftale ophævet og erstattet af en ny. I den nye er det aftalt, at FA og FA's medlemmer indestår for, at alle filialer lukkes og at der ikke kan gennemføres betalinger med hverken Dankort, andre kreditkort, netbank m.m. Det betyder også, at FA's medlemsvirksomheder er forhindret i at levere it-ydelser under konflikten. For at hindre unødig skade og betjening af udenlandske enheder er det aftalt, at nødvendig it-drift og vedligeholdelse af forretningsmæssige kritiske it-applikationer kan gennemføres tillige med en række nærmere definerede finansielle transaktioner og clearinger. Virksomheder med udenlandske enheder kan understøtte disse i et nærmere beskrevet omfang. Medarbejderne, der skal bruges til de tilladte opgaver, skal fritages efter en særlig procedure. Forståelsen og udmøntningen af konfliktfriholdelsesaftalen er ikke ukompliceret og derfor er FA og Finansforbundet gået i gang med at klarlægge de problemer, som virksomhederne oplevede ved overenskomstforhandlingerne FA og Finansforbundet har ved OK08 gensidigt forpligtet sig til at lave en fælles vejledning om konfliktfriholdelsesaftalen, således at det skulle blive lidt lettere at være virksomhed og faglig repræsentant, når vi når til OK11. Vejledningen vil blive skrevet i løbet af Udgivet

9 Sektoren og medarbejderne Flere medarbejder rejste og færre kom til. Lønstigningerne har været høje, men lønglidningen dog mindre end tidligere For første gang i den tid FA har opgjort personaleomsætningen, blev andelen af medarbejdere, der forlader et job i finanssektoren større end andelen af medarbejdere, der tiltræder et job i finanssektoren. Efter en lang periode med større personaletilgang end afgang i sektoren, vendte billedet i perioden fra november 2008 til februar Det ændrede mønster i personaleomsætningen skyldes finanskrisen, der både har resulteret i færre nyansatte og i flere fratrådte. Set over hele året fra februar 2008 til februar 2008 ansatte virksomhederne gennemsnitligt stadig flere end der fratrådte, men nettotilgangen af medarbejdere blev betydeligt mindre end tidligere. Det skrev vi om personaleomsætning Begyndelsen af finanskrisen ses nu i personaleomsætningen Nu er afgangen større end tilgangen Gennemsnitsalderen stiger Aldersfordelingen i sektoren har de seneste 15 år forskudt sig længere og længere mod højre, med en forholdsmæssigt mindre andel af unge og en større andel af ældre medarbejdere. Det har medført, at gennemsnitsalderen i sektoren fra 2000 til 2008 er steget fra 41,2 til 42,5 år.

10 Det skrev vi om aldersfordelingen i finanssektoren: Mange seniorer i finanssektoren Lønudviklingen I perioden frem mod overenskomstforhandlingerne i 2008 var lønstigningerne i finanssektoren betydelig højere end aftalt ved overenskomstforhandlingerne i Den aftalte stigning i den økonomiske ramme var gennemsnitlig 3,2% om året, mens den faktiske lønudvikling i året op til overenskomstforhandlingen var mellem 4,5% og 4,9%. Dermed havde sektoren en lønglidning på omkring 1½%. Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev der aftalt en 3-årig økonomisk ramme på 12,8% med faldende profil. Den gennemsnitlige årlige stigning blev for 2008 aftalt til 4,8%. Den højere ramme slog igennem på lønstigningen for 3. kvartal 2008, hvor lønudviklingen toppede med 5,6%. I 1. kvartal 2009 er lønudviklingen dæmpet til 5,3%. I forhold til det øvrige private arbejdsmarked er lønstigningerne på et højt niveau. Ligelønsstatistik Alle virksomheder med mindst 35 ansatte og mindst 10 personer af hver køn ansat inden for

11 samme arbejdsfunktion skulle for første gang i 2008 lavet en kønsopdelt lønstatistik. Virksomhederne skal informere de ansatte om den kønsopdelte lønstatistik. Hvis der er et samarbejdsudvalg i virksomheden, sker det herigennem. FA stiller den kønsopdelte lønstatistik til rådighed for medlemsvirksomhederne på FA s hjemmeside. Samtidig kan virksomhederne modtage råd og vejledning om både statistikken og ligelønsloven. De tilbagemeldinger FA har fået på ligelønsstatistikken er, at den enkelte virksomhed ikke har nævneværdige lønforskelle. En stor del af den lønforskel, som fremgår af de branchemæssige statistikker, kan forklares i de enkelte virksomheder med forskel i jobfunktioner og andre objektive kriterier. DISCO-koder De nuværende jobfunktionskoder (DISCO) er under revision. Nye jobfuktionskoder (DISCO-08) skal benyttes fra 1. januar FA samarbejder med Danmarks Statistik om de nye jobfunktionskoder, med særlig fokus på finanssektorens jobfunktioner. FA har fået hjælp fra flere medlemsvirksomheder for at sikre, at jobfunktionskoderne vil kunne bruges i praksis. Revisionen er initieret af ILO, der er ansvarlig for den internationale ISCO-nomenklatur. Sidste revision var i Den danske version af ISCO kaldes DISCO, og bygger videre på ISCO s struktur med tilføjelse af mere detaljerede jobfunktioner. Udgivet

12 Arbejdsmiljø Trivsel og sundhed har præget drøftelserne om arbejdsmiljø I Arbejdsmiljørådet har FA støttet indsatser, som private virksomheder og medarbejdere i videnstunge brancher kan have glæde af. Fx har FA støttet udviklingen af to digitale redskaber, der giver virksomheder et økonomisk overblik over arbejdsmiljøet. Det ene giver virksomheder et hurtigt og nemt svar på, om virksomhedens arbejdsmiljø ligger over eller under landets gennemsnit, dvs. et benchmarking-system. Det andet er et økonomiprogram, der kan bruges til at beregne omkostninger ved forskellige former for arbejdsmiljøulykker og andre problemer. Trivsel og sundhed FA har bakket op om virksomhedernes arbejde for trivsel og sundhed blandt deres medarbejdere. Det sker i direkte samarbejde med Finansforbundet og DFL, i BAR FOKA-regi og vejledning til virksomhederne. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø mener ikke, at finansansatte er blandt de faggrupper, der har størst risiko for at udvikle stress. SU-udvalg kan læse om trivsel i nye vejledninger FA og Finansforbundet har som opfølgning på OK2008 udsendt en fælles vejledning om trivsel og forebyggelse af stress. Baggrunden var, at samarbejdsaftalen er ændret, så samarbejdsudvalg nu har til opgave at drøfte principper for tilrettelæggelse af virksomhedens arbejds- og personaleforhold, herunder trivsel og håndtering af stress. Målgruppen var A- og B-siden i virksomhedernes samarbejdsudvalg. Læs vejledningen FA og DFL har også udsendt fælles vejledning om trivselsaftalen til samarbejdsudvalgene. Vejledningen har til formål at understøtte arbejdet i samarbejdsudvalgene og bidrage med idéer til, hvordan der kan gøres en aktiv indsats for trivsel i virksomhederne. Målgruppen er medlemmer af samarbejdsudvalgene på forsikringsområdet, dvs. både ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Vejledningen skal desuden hjælpe de ledere og medarbejderrepræsentanter, som skal føre trivselsaftalen ud i livet. Trivselsaftalen er indgået af FA og DFL og har to formål. Den skal fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø, og den skal sikre, at problemer med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen bliver løst tættest muligt på problemets opståen. Trivselsaftalen på forsikringsområdet er enestående ved, at den overlader til partssystemet, dvs. ledelsen og medarbejderrepræsentanterne i selskaberne og centralt FA og DFL, til at stå for håndhævelsen af arbejdsmiljølovens regler om psykisk arbejdsmiljø. Læs vejledningen Sundhedsfremme er in FA har i Arbejdsmiljørådet støttet en kortlægning af effekten af virksomhedernes

13 sundhedsfremmeindsatser. Det har ført til en rapport fra COWI, der viser store forskelle i den oplevede effekt af forskellige former for virksomhedsbetalte sundhedsinitiativer på arbejdspladsen. Arbejdsmiljørådet vil arbejde videre med temaet. Også BAR FOKA har haft fokus på trivsel og sundhed. Her er der produceret et sæt "stresskort", der kan bruges internt i virksomhederne til, at medarbejderen kan åbne øjnene for stress på arbejdspladsen, og mulighederne for at reagere på det. Stress-værktøjskassen er i brug Stressværktøjskassen er et redskab på FA's hjemmeside. Her kan man læse eksempler på, hvad finansvirksomheder har gjort for at fremme trivslen blandt medarbejderne og få inspiration til nye tiltag. Se eksemplerne FA har endvidere over for sektorens arbejdsmiljøchefer og arbejdsmiljøansvarlige taget temaerne trivsel og sundhed op til drøftelse og gensidig inspiration mellem virksomhederne. Udgivet

14 EU EU Task Force gruppen var på en to-dages studietur til Bruxelles i januar måned. EU drøfter fortsat virksomhedsråd og arbejdstid Gruppen besøgte de for arbejdsmarkedsforhold væsentlige organisationer; Kommissionen, den danske repræsentation i Bruxelles, Business Europe og ETUC, UNI Finance og European Banking Federation, der samarbejder med Banking Committee for European Social Affairs. Turen sluttede med et møde med EU-parlamentarikerne Anne E. Jensen og Ole Christensen. Det var en intensiv tur, der gav et godt indblik i arbejdet i Bruxelles, hvordan beslutninger bliver taget og direktiver og aftaler bliver til. Organisationerne havde en forventning om, at en revision af arbejdstidsdirektivet ville fylde meget i Forslaget til nyt arbejdstidsdirektiv blev imidlertid forkastet i april 2009, da Parlament og Råd ikke kunne blive enige. Herudover forventede Kommissionen at tage fat i udstationeringsdirektivet på baggrund af bl.a. Laval-dommen og i den forbindelse kontrollere den danske lovgivning, der blev vedtaget som følge af Laval-dommen. Det skrev vi om EU Task Force Øget fokus på EU - Task Force tager til Bruxelles FA Magasinet om EU Arbejdsgivere og arbejdstagere drøfter også på europæisk plan Den sociale dialog i finanssektoren på europæisk niveau har eksisteret siden 1998 og har resulteret i en række af fælles erklæringer og andre initiativer bl.a. i forbindelse med udvidelsen af EU. På arbejdsgiverside deltager den europæiske bankkomité for arbejdsmarkedsforhold de kooperative arbejdsgivere og foreningen for de europæiske sparekasser. Koordineringen mellem de tre foreninger er undertiden vanskelig. UNI-Finance repræsenterer hele lønmodtagersiden og har ønsket at bruge den sociale dialog til at lave juridisk bindende aftaler i stedet for det oprindelige formål med dialogen, nemlig fælles anbefalinger eller erklæringer.

15 Kommissionen har i 2008 ønsket at revurdere den sociale dialog på sektorniveau fordi dens områder var sandet til. Samtidig har der været og er stadig drøftelser mellem BCESA - den europæiske bankkomité og UNI-Finance om ændring af regelsættet for sektordialogen i banksektoren. Det seneste udspil er en fælles henvendelse til Kommissionen, fra de europæiske arbejdsgiverorganisationer, der deltager i sektordialogen, om, hvordan den fremtidige dialog skal organiseres. Kommissionen nedtoner sin rolle og subsidiaritetsprincippet fremhæves. Nationale aftaler skal respekteres, idet lønaftaler særskilt nævnes. Endvidere at de sociale partnere selv styrer processen, og at Kommissionens rolle reduceres til at skulle give forbedret teknisk assistance. Noget som FA alt sammen bakker op om. Resultatet vil blive et nyt fundament for sektordialogen til afløsning af den oprindelige Rådsbeslutning fra den 20. maj Ændringer på vej om europæiske virksomhedsråd Kommissionen vedtog i 2008 ændringer til direktivet om europæiske virksomhedsråd. Ændringerne er som udgangspunkt en tydeliggørelse af allerede gældende regler. Der er kun få indholdsmæssige ændringer som regler for, hvordan det særlige forhandlingsorgan skal sammensættes. Der er i direktivet indført en 2-årig periode, hvor virksomheder kan indgå europæiske samarbejdsråd efter reglerne i det gamle direktiv. Intensive drøftelser om arbejdstid fortsætter Arbejdstidsdirektivet er et af de store emner i Kommissionen fremlagde allerede i 2004 forslag til ændringer af det gældende arbejdstidsdirektiv, men der var modstridende interesser hos EU-parlamentet og Kommissionen samt mellem de sociale parter. Uenigheden er særligt omkring reglerne for den maximale arbejdsgrænse på 48 timer om ugen og muligheden for på individuel basis at fravige reglerne om den gennemsnitlige maksimale ugentlige arbejdstid (opt out) samt hvornår, der var tale om hviletid og arbejdstid. Trods drøftelser i forligsudvalget, hvor både EU Parlamentet og Rådet er med, er der fortsat ikke enighed om et forslag. Det skrev vi om arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet endt i forligsudvalget Udgivet

16 Året i FA - Sager Året gav anledning til mange forskellige sager fra kollektive afskedigelser til barseludligning Det er ikke kun Finansforbundet, som FA i det forgangne år har været "efter". I foråret 2009 blev beskæftigelsesministeren krævet til ansvar for ulovlig administration af barseludligningsfonden. Loven om barseludligning har fungeret i snart 3 år. Regnskaberne for fonden viser, at fonden hvert eneste år opkræver arbejdsgiverne 50% mere i bidrag, end den udbetaler. Allerede i oktober 2007 stod det klart, at fonden kun ½ år efter lovens ikrafttræden havde opkrævet mere end 100 millioner kroner for meget. Dette beløb er i dag vokset til ca. 350 millioner kroner. I 2006 stod beskæftigelsesministeren fadder til loven om barseludligning på det private arbejdsmarked. Loven bestemmer, at arbejdsgiverne skal indbetale 936 kr. om året pr. medarbejder til en såkaldt Barseludligningsfond. Til gengæld kan en arbejdsgiver, der betaler løn til en medarbejder under barsel, få refunderet en del af lønnen. Beskæftigelsesministeren har efter loven pligt til hvert år at regulere bidraget, så det passer til udbetalingerne. Det er ikke sket en eneste gang. Derfor er der efter FA's opfattelse tale om ulovlig administration. FA har igennem mere end 1/2 år forsøgt at få Beskæftigelsesministeriet til at løse problemet med de mange millioner, som arbejdsgiverne kunne bruge bedre. FA har peget på, at ministeren har en helt klar pligt til at regulere bidragene, så indtægter og udgifter i fonden passer. Som en praktisk løsning har FA foreslået, at fonden midlertidigt indstiller opkrævningen af bidrag, således at refusion betales af den eksisterende formue. Det er sådan, man har valgt at løse problemet på DA/LO-området. Ganske overraskende har beskæftigelsesministeren afvist denne løsning som "ulovhjemlet". Overraskende - fordi Beskæftigelsesministeren er fuldt vidende om, at løsningen er taget i brug af DA/LO-fonden. Derfor har FA indklaget ministeren for Folketingets ombudsmand. Det skrev vi om barseludligningsfonden Millionerne hober sig stadig op i barselsfondene FA klager til Ombudsmanden Barselspenge tilbage til virksomhederne Barselsfonden skovler penge ind

17 Finansforbundets "Skamstøtte" i Arbejdsretten Finansforbundet rejste i november 2008 en Skamstøtte på forsiden af deres hjemmeside. På Skamstøtten var - til almindelig spot og spe - ophængt 4 af FA's medlemmer. Baggrunden for "ophængningen" var, ifølge Finansforbundet, at virksomhederne havde håndteret nogle kollektive afskedigelser dårligt, herunder afvist at efterkomme Finansforbundets krav om ekstra ydelser i forbindelse med afskedigelserne. FA krævede straks Skamstøtten fjernet, hvilket Finansforbundet i første omgang afviste. FA måtte derfor invitere Forbundet - under ledsagelse af dennes hovedorganisation, FTF - til fællesmøde i FA. Under dette krævede FA påny Skamstøtten fjernet og gjorde gældende, at forbundet havde gjort sig skyldig i brud på både parternes Hovedaftale, de fagretlige regler og fredspligten. FA krævede en erkendelse heraf og en bod for overenskomstbruddet. Finanforbundet afviste FA's krav, som derfor blev rejst i en sag for Arbejdsretten. Sagen blev hovedforhandlet den 5. maj Det skrev vi om skamstøttesagen Finansforbundets "Skamstøtte" på vej til Arbejdsretten Finansforbundet indklages for Arbejdsretten FA's sagsstatistik Se den seneste sagsstatistik Udgivet

18 Året i FA kurser Det har været et godt år for FA s kurser, hvor aktiviteten har været høj på alle områder Det har været et godt år for FA s kurser. Både specialkurserne og grundkurserne, som retter sig mod nye HR-medarbejdere og ajourkurserne for de mere erfarne HR-konsulenter og chefer, har alle været velbesøgte. I nogle virksomheder indgår FA kurserne som en fast integreret del af de uddannelsesplaner, der udarbejdes for nye HR medarbejdere. I 2008 blev der tilbudt nye specialkurser, hvoraf kurset om lederes ansættelsesforhold og den rigtige lederkontrakt blev gennemført både i Vejle og i København. Overenskomst for viderekomne som er et andet specialkursus foregik i Middelfart og København - begge med mange deltagere. FA s modulkurser om afskedigelse, personalepolitik, frihed og fravær har også været godt besøgte. Virksomhedskurser er i vækst I 2008 har der været en stærk vækst i virksomhedskurserne og den udvikling er fortsat i Målgruppen og deltagerne i virksomhedskurserne er virksomhedernes ledergrupper fra teamledere til direktører med det fælles, at de alle har et personaleansvar. Spar Nords direktørgruppe og andre chefer med ca. 50 i alt har gennemgået ansættelsesret og overenskomstkursus for ledere i efteråret 2008 og kurserne gennemførtes i Aalborg og i Kolding for de sydjyske direktører. På alle kurser deltog også en repræsentant fra Spar Nord virksomhedskredsen som kursusdeltager. Alle BEC s ledere skal på FAkursus i ansættelsesret. Her var der 3 kurser i 2008 og er fortsat i Det samme for chefer i SOS. I foråret 2009 gennemgår 50 chefer fra Nordea Liv og Pension også lederkurser om ansættelsesforhold. Som et nyt servicetilbud til nye medlemsvirksomheder i FA, hvor de kommer over på standardoverenskomsten, tilbyder vi et særkursus herom til den nye virksomheds ledergruppe og HR- medarbejdere. Det er der taget godt imod. Både for Capinordic bank, IKANO bank og Sønderjysk Forsikring er der således gennemført kurser i beretningsperioden. Nordisk HR-seminar i Finland var en succes Over 40 HR-chefer fra Finland, Norge, Sverige og Danmark fra såvel nordiske forsikrings- og

19 finansvirksomheder deltog i det årlige nordiske HR seminar i november Udstationering, konfliktregler, lønsamtaler, medarbejdertilpasninger, ligeløn og arbejdstidsregler var nogle af de emner, der blev behandlet i arbejdsgrupperne og belyst med konkrete eksempler fra de deltagende virksomheder. Til trods for, at Norden udefra betragtes som ét område, blev det på seminar bevist, at der er betydelige forskelle på arbejdsmarkeds- og overenskomstregler i de nordiske lande. Det næste nordiske HR-seminar holdes i København den november Udgivet

20 Året i FA FAktaer og Analyser Analyserne fra FA kom i beretningsåret alle til at dreje sig om beskæftigelsen i sektoren I nr. 45 fra juni 2008 gav FA en profil af en finansansat i Den ansatte er i gennemsnit 42 år, har en højere løn og en lavere arbejdstid, end på det øvrige arbejdsmarked. I nr. 46 fra september 2008 skrev FA om seniordeltid, som flere og flere benyttede sig af. I nr. 47 fra december 2008 kunne finanskrisen nu mærkes på personaleomsætningen. Nr. 48 var igen om fastholdelse af seniorer - et svar på Finansforbundets oplysninger om, at 25% forlader sektoren for at gå på pension. I nr. 49 blev der set på beskæftigelsen i Danmark i forhold til de nordiske lande og EU-landene. Beskæftigelsen var lidt højere end i andre lande, viste analysen. Nr. 50 beskrev, at der nu var afskediget godt 2% af de ansatte i finanssektoren. Finanskrisen kunne nu mærkes. Siden sidste årsberetning er følgende FAktaer udgivet fra FA: Nr. 1 Større afskedigelser maj 2009 Nr. 4 Ligelønsstatistik - november 2008 Nr. 3 Strukturændringer og større afskedigelser, 2. udgave - september 2008 Nr. 2 FA gør status for den sociale dialog i EU - juni 2008 Gå til alle analyserne Udgivet

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

1. Formandens beretning

1. Formandens beretning Formandens beretning Formandens beretning 2007 Der var lagt et stort pres forud for overenskomstforhandlingerne på finansområdet. Derudover skulle vi forhandle samtidig med det Offentlige, hvor der var

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s.

EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? FA er med i Arbejdsmiljørådet s. 3 EU-direktiver og danske regler Et direktivs vej gennem systemet s. 4 Uddannelsesområdet Uddannelsesområdet bruger mange forkortelser s.

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 AHK@ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

5.2 Aftaler på DA/LO-området

5.2 Aftaler på DA/LO-området 5.2 Aftaler på DA/LO-området På DA/LO-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem brancheorganisationerne og fagforbund eller karteller inden for LO. Overenskomsterne regulerer rammerne

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget.

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget. HK s BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL UDKAST TIL LOVFORSLAG OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 18. november 2013 Med henvisning til udkast til lovforslaget udsendt den 31. oktober fremsendes hermed HK s bemærkninger

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse

Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse Oprettet: 19-08-2010 4.635 arbejdstimer i en timebank skulle udbetales, selvom de kun stod der, fordi medarbejderne havde misforstået en lokalaftale I

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2 OK14 FINANS En aftale med et langt og godt perspektiv 2 En lønramme, der sikrer fortsat ansvarlighed 3 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Traineeordninger for nyansatte

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 4 6 K I P R @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

M ø d e r e f e r a t. over

M ø d e r e f e r a t. over M ø d e r e f e r a t over forhandlingerne mellem DEMKO A/S og Ingeniørforbundet i Danmark om fornyelsen af den før 1. april 1997 for parterne gældende overenskomst og den hertil knyttede hovedaftale.

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere