Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd"

Transkript

1 Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland, Katrine Runge Olsen, Marie Tordsson, Lars Kruse, Flemming Jørgensen Sønderlundsvej Roskilde Tlf.: Fax: september 2012 Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Brødordning: Oscar B. Andersen O: Orienteringspunkt Ordstyrer: Klaus Nørskov B: Beslutningspunkt SB-brev: Nanna Viereck D: Debatpunkt Fraværende: Louise Gaub 0. Velkommen til bestyrelsen til: Laura Hjetting Veitland, Katrine Runge Olsen (elevrådsrepræsentanter) og Mona Hansen (medarbejderrepræsentant). 1. B Prioritering og godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. O Orientering fra elevrådet Eleverne er glade for motionsredskaberne, men det kunne være godt med en vejledning i brugen af redskaberne. Der vil inden længe blive sat instruktion op ved redskaberne, og vi ser på, om en af skolens idrætslærere kan vejlede i nogle frikvarterer. Elevrådet ønsker, at mediateket også er åbent om eftermiddagen. Da eleverne selv kan registrere materialerne, kan åbningen evt. være med elevtilsyn. Smartboard og lys i klasserne. I perioder kan det være svært at se tavlen, da lyset er for kraftigt i nogle klasser. Vi har pt. forsøg i gang med afskærmning af sollys omkring tavlerne. 3. B. Budget kommer i høring i perioden 31/8-14/9 Bestyrelsen skal/kan afgive høringssvar.

2 Høringen i forbindelse med vedtagelsen af budget går nu i gang. Der er tale om en høring i både MED-organisationen og brugerbestyrelser m.fl. Side2/15 Høringsmaterialet bliver tilgængeligt på hjemmesiden fredag d. 31. august om formiddagen på Herudover kan der henvises til det øvrige budgetmateriale på Høringsfristen er d. 14. september Alle høringssvar skal afgives i den svar-formular, der også findes på høringssiden. De indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden også høringssvar, der modtages efter høringsfristen. Bilag: Høring i forbindelse med budget Høring i forbindelse med budget Den samlede besparelse, jævnfør økonomiudvalgets 1. behandling 69,9 mio. Skole- og børneudvalget: Besparelse 25,4 mio. Skole- og børneudvalgets budgetbemærkninger: Folkeskole mio. Fagudvalgets ønske til viderebehandling af budgettet: 501 Produktionsstigning mio. 502a Demografi på skolen, uden engangsbesparelse mio. ( kr.+ SFO) 503 Optimering af ressourceanvendelse i klub og SFO i sommerperioden mio. Bestyrelsens høringssvar i forbindelse med budget : Bestyrelsen ser med bekymring på yderligere forringelser af skolernes økonomiske råderum, da en besparelse på 1% er et stort indgreb i skolens i forvejen trængte økonomi. 503: Vi har allerede i dag optimeret ressourceforbruget i SFO i sommerferien. En besparelse på dette område vil betyde forringelser i børnenes hverdag i SFO. 5301: Bestyrelsen er positive over for forslaget om, at alle skoler sikres ressourcer til, at der kan undervises efter vejledende timetal. 5302: Bestyrelsen er af den opfattelse, at det pædagogiske personale i undervisning og SFO er den vigtigste ressource på skolen. Derfor er efteruddannelse et vigtigt tiltag. 601: Kultur- og idrætsudvalgets lukning af Sct. Jørgens Badet: Lukning af Sct. Jørgens Badet vil forringe skolens arbejde med bevægelse i vores DGI SFO og undervisning. 4. O. Økonomi/regnskab 2012 Orientering om skolens økonomi. Roskilde Kommune har skiftet økonomiprogram fra Silkeborg Data til KMD opus. Overgangen er ikke forløbet gnidningsfrit, og der er en række udfordringer med det nye system. Det giver problemer med budgetopfølgninger mm.

3 Vi følger afviklingsplanen og forventer at være færdig med afviklingen af skolens gamle underskud i løbet af Side3/15 Skolens inklusionsbudget følger vi tæt. Pt. hænger det sammen. Vi har fokus på at få løst de forskellige børnesager ordentligt. Vi forudser, at der muligvis vil blive et underskud på inklusionskontoen i indkøringsfasen. 5. B. Revidering af principper I dette skoleår vil vi revidere skolens principper. Vi vil se på 3-5 af vores eksisterende principper pr. bestyrelsesmøde. A: Princip om ansættelsesprocedure og proces vedrørende lærere og børnehaveklasseledere På baggrund af Roskilde kommunes personalepolitik og Folkeskoleloven, hvor bestyrelsen er givet indflydelse på ansættelse foreslås princippet sløjfet. Folkeskoleloven 40 Stk. 6. Beslutninger om ansættelse af ledere og lærere træffes, efter at der er indhentet udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse, jf. 44, stk Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere, jf. 40, stk. 6. Personalepolitik Roskilde Kommune 4.2. Rekruttering og ansættelsesudvalg Dygtige og motiverede medarbejdere er afgørende for kommunens service og udvikling. Leder og medarbejdere samarbejder om rekrutteringsprocessen. Det kan blive en realitet ved ved stillingsledighed vurderes stillingsindhold og behovet for genbesættelse at ledelsen og medarbejdere i afdelingen drøfter, hvilke kompetencer der er brug for både på kort sigt og på lidt længere sigt at nedsætte små, men repræsentative ansættelsesudvalg, både hvad angår det rent faglige og det mere kollegiale element ved udvælgelsen at der arbejdes bevidst og struktureret med at vurdere ansøgernes faglige og personlige kompetencer og ved at sikre, at alle i ansættelsesudvalget overholder reglerne om tavshedspligt at sikre, at der udarbejdes et introduktionsprogram. Kompetencen til at ansætte følger linien, som det fremgår af beskrivelsen af kompetenceforholdene. Den leder, der har budget- og personaleansvar, har ansættelseskompetencen og er formand for ansættelsesudvalget. Lederen beslutter, hvordan ledelsen skal repræsenteres i ansættelsesudvalget og kan supplere med en ekstra

4 ledelsesrepræsentant. Lederen er ansvarlig for, at proceduren overholdes i den enkelte sag, jf. også den personaleadministrative vejledning samt rekrutteringsværktøjet i øvrigt. Side4/15 Øvrige stillinger - medarbejdere i afdelinger og institutioner Til øvrige stillinger skal der altid gives mulighed for at inddrage 2 medarbejderrepræsentanter, idet udgangspunktet er, at arbejdsstedets tillidsrepræsentant indgår i ansættelsesudvalget. Tillidsrepræsentanten kan dog afgive sin plads til en medarbejder på institutionen/ afdelingen. Nuværende princip: Skolebestyrelsen ved Sct. Jørgens Skole har et stående ansættelsesudvalg. FØR: 1. Ledelsen opgør behovet mht. fag/faglighed, der skal dækkes 2. Opslag: Ledelsen formulerer annoncen indeholdende: Fag/faglighed mv. Skolens karakteristika: åbenhed, rummelighed, tillid og dialog med ønske om at udvide rummet for den enkelte lærer og lærergrupperne og deres initiativer. Organiseringen på årgange samt samarbejde i teams, med eleverne og med forældrene. Opfordring til ansøger om at henvende sig til skolen/skoleledelsen og lærerrepræsentanten telefonisk og/eller personligt (telefonnr.) for at få en uformel samtale/nærmere informationer. Dato(er) for samtalerunde annonceres. Deadline annonceres. Stiles til. Sendes til. 3. Modtagne ansøgninger besvares samme dag med brev: Tak for ansøgningen. Vedlagt skolens folder og en lille kortskitse. Opfordring til samtale med lærerrepræsentant/ledelse. Annoncering af skolens virksomhedsplan, som kan udleveres om ønskeligt. Skolen vises gerne frem. "Du hører fra os, når alle ansøgningerne er modtaget, hvis din ansøgning fortsat har interesse. Dog senest når stillingen er besat." FORLØBET: Samtalerunde(r) inden for en uge efter ansøgningsfrist. Ansøgningerne sendes til ansættelsesudvalget hurtigst muligt efter modtagelsen.

5 Ansættelsesudvalget holder et møde inden samtalerne. Side5/15 Samtaleudvalget: 2 forældre, 2 medarbejdere og 2 skoleledere. Udtalekompetencen er delegeret til samtaleudvalget. Samtaleudvalget får tilsendt og gennemlæser ansøgningerne og udtalelserne mhp. at udvælge hver 2-4 ansøgere til samtale. - øvrigt materiale ligger på skolen til mulig gennemlæsning. - efter endt ansættelsesproces afleveres samtlige kopierede papirer til kontoret til - makulering. Selve samtalen: forberedes mht. indhold/rolle- og byrdefordeling. Varighed minutter pr. ansøger. Samtalen afsluttes i forum med at opregne processens afslutning for ansøgeren. Ansættelsesudvalget indstiller til ansættelse eller evt. til genopslag. Princippet erstattes af: Princip: Ansættelse af pædagogisk personale Bestyrelsen gives mulighed for at deltage i ansættelsesudvalg ved ansættelse af pædagogisk personale. B: Princip om elevfotografering Ønsker vi fortsat et princip om elevfotografering? Nuværende princip: Der foretages fotografering på skolen hvert år. Fotografering omhandler mindst et "klassebillede". Princippet sløjfes. C: Princip om tilskud til forældrearrangerede aktiviteter Forslag: princippet sløjfes, og intentionen om, at alle klasser oplever arrangementer i klassen, skrives sammen med princippet om samarbejde mellem skole og hjem eller forældrerådets opgaver. Nuværende princip om tilskud til forældrearrangerede aktiviteter Formålet med disse aktiviteter er at bidrage til at styrke de sociale relationer i og omkring klassen. For at støtte forældregruppens initiativer afsættes årligt et beløb på skolens budget på kontoen "elevaktiviteter".

6 Udgangspunktet for tildeling af støtte er, at arrangementet er målrettet alle Side6/15 klassens elever - og det forventes, at der fra arrangementsgruppens side gøres en aktiv indsats for at få alle elever med. Aktiviteterne skal ske med hel eller delvis lærerdeltagelse. Planlægningen af lærernes arbejdstid for det kommende skoleår foregår i april/maj måned. Den maksimale brugerbetaling bør være af rimelig størrelse. Følgende beløb er vedtaget af skolebestyrelsen: klasse kan søge om kr klasse kan søge om kr Ansøgningen sendes til skolen med beskrivelse af arrangementet samt budgetoverslag med forventet deltagerantal fordelt på elever, forældre og lærere. Umiddelbart efter arrangementet skal skoleledelsen have regnskab for det bevilgede beløb samt en opgørelse over det faktiske antal deltagere. Ansøgninger til hhv. 1. og 2. halvår af skoleåret sendes til skolen inden hhv. 1. maj og 1. januar. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om at sløjfe princippet, og intentionen om, at alle klasser oplever arrangementer i klassen, skrives sammen med princippet om samarbejde mellem skole og hjem eller forældrerådets opgaver med følgende bemærkning: Skolens ledelse giver mulighed for at yde tilskud til forældrearrangementer i særlige tilfælde. P: Princip om høj faglighed og udvikling af elevernes sociale kompetencer Forslag: princippet ændres til Princip om ny klassedannelse på Sct. Jørgens Skole på baggrund af drøftelserne i SB i efteråret Nyt princip: Målsætningen er at sikre trivsel og læring hos eleverne. Princip om ny klassedannelse på Sct. Jørgens Skole Vi ønsker at danne velfungerende klasser i forbindelse med sammenlægning, udvidelse eller klasseopbrud. På Sct. Jørgens Skole overvejer vi ny klassedannelse i forbindelse med: Elevernes overgang til udskolingen. Dvs. mellem 6. klasse og 7. klasse. Sammenlægning og udvidelse af klasser iværksættes på baggrund af ressourcetildelingsmodellen og Folkeskoleloven. Vi overvejer reorganisering på en årgang, hvis det overordnet vil styrke elevernes trivsel og læring, at der dannes nye klasser. Vi arbejder med ny klassedannelse ud fra: En ligelig fordeling af drenge og piger.

7 At der er en hensigtsmæssig fordeling af elevernes faglige og Side7/15 sociale styrker i klasserne. At der er en hensigtsmæssig sammensætning af elevernes etnicitet i klasserne. At elever og forældre har indflydelse på klassedannelsen via ønsker af et antal kammerater på årgangen af begge køn. Elevers og forældres ønsker må ikke betyde, at de tre første prioriteringer i forbindelse med klassedannelsen fraviges. Elevernes ønsker kan kombineres med en elevsamtale. I forbindelse med ny klassedannelse vil der fra skolens side blive udarbejdet en køreplan for processen. I forbindelse med processen er der fokus på en kort proces. I forbindelse med ny klassedannelse vil der blive prioriteret sociale aktiviteter. Det er skolens ledelse, der træffer beslutninger i forbindelse med ny klassedannelse. Nuværende princip om høj faglighed og udvikling af elevernes sociale kompetencer Målsætning: Målsætningen er at sikre organiseringsformer og lærermæssig bestykning, der sikrer maksimal faglighed og sociale og personlige kompetencer hos eleverne. Klassedannelse og organisering af undervisningen: 1. Klassedannelse ifm. børnehaveklasserne sker af ledelsen med udgangspunkt i at sikre homogene og velfungerende klasser, herunder en jævn fordeling af køn, antal, etnicitet og sociale forhold, og sker på basis af konkrete tilbagemeldinger fra børnehaverne og forældreønsker. 2. Få-lærerprincippet benyttes for at skabe sammenhæng i skolestarten. Det kan fraviges, hvis det er en forudsætning for at fastholde fagligheden. Op igennem skoleforløbet vil der således komme flere lærere på klassen for at sikre øget faglighed. 3. Inden for perioden klassetrin skal der foretages en pædagogisk vurdering med henblik på, om klassen skal skifte faglærer i de lange fag (dansk, engelsk, matematik). 4. Ligeledes skal der på 5. klassetrin foretages en pædagogisk/social vurdering med henblik på, om der er behov for at foretage reorganisering af klasserne. Skolebestyrelsen godkender i hvert tilfælde, hvis der skal foretages en reorganisering og i givet fald efter hvilke principper. Såfremt der foretages en reorganisering af klasserne på hele årgangen, vil der sædvanligvis ikke vurderes i lærerskifte i de lange fag da en reorganisering giver et naturligt lærerskifte for de fleste elever. 5. Klasseskift for den enkelte elev er også et redskab, der kan benyttes til at løse begrænsede og konkrete problemstillinger. 6. Reel undervisningsdifferentiering er et grundprincip i alle fag på alle klassetrin. 7. Fleksibel holddeling praktiseres som et princip på alle årgange og alle fag, dels ud fra faglige og niveaumæssige hensyn, dels ud fra sociale og trivselsmæssige hensyn. Lærerteam:

8 Lærerne er organiseret i lærerteam på de enkelte klassetrin. De enkelte team sammensættes således: Side8/15 Lærere underviser i fag, hvor de har faglig/didaktisk kompetence på liniefagsniveau. Minimum én lærer i teamet skal have erfaring i undervisning på årgangen/trinnet. Der skal ske en fornyelse af lærerbesætningen på klassen i løbet af skoleforløbet. Der skal sikres kontinuitet, så der til enhver tid er lærere, der kender klassens og det enkelte barns historie. Skoleledelsen vurderer de enkelte lærerteams funktionsevne. Et lærerteam kan opløses af skoleledelsen, såfremt det ikke fungerer tilfredsstillende. Proces: Alle beslutninger om valg om organisering træffes af skoleledelsen (hvor kompetencen ikke er placeret hos skolebestyrelsen) med inddragelse af de relevante implicerede parter: Personalet Skolebestyrelsen Eleverne Forældrene Informationsniveauet ved enhver ændring af organiseringen skal være højt og rettidigt. Princip om ny klassedannelse på Sct. Jørgens Skole Vi arbejder med ny klassedannelse ud fra: En hensigtsmæssig fordeling af drenge og piger. At der er en hensigtsmæssig fordeling af elevernes faglige og sociale styrker i klasserne. At der er en hensigtsmæssig sammensætning af elevernes etnicitet i klasserne. At elever og forældre har indflydelse på klassedannelsen via ønsker af et antal kammerater på årgangen af begge køn. Elevers og forældres ønsker må ikke betyde, at de tre første prioriteringer i forbindelse med klassedannelsen fraviges. Elevernes ønsker kan kombineres med en elevsamtale efter behov. Klassedannelse ifm. 0. klasserne Vi arbejder med udsat klassedannelse på 0. årg. Vi er optaget af at give nye børn på skolen den bedste skolestart og et godt skoleforløb med trivsel og læring. Vi venter derfor med at danne klasserne, til vi har lært børnene at kende. De bliver i stedet delt op i tre grupper. Vi vil gøre os umage med, at de tre grupper bliver tre velfungerende grupper fra start. Vi vil i forbindelse med klassedannelsen bringe vores erfaringer fra skolestarten tidligere år og den viden, der er omkring skolestart, i spil i forbindelse med processen. Klassedannelserne foretages af ledelsen med udgangspunkt i at sikre homogene og velfungerende klasser.

9 Klassedannelse i skoleforløbet Vi ønsker at danne velfungerende klasser i forbindelse med sammenlægning, udvidelse eller klasseopbrud. Side9/15 På Sct. Jørgens Skole vurderes behovet for ny klassedannelse i forbindelse med: Sammenlægning og udvidelse af klasser iværksættes på baggrund af ressourcetildelingsmodellen og Folkeskoleloven. Vi overvejer reorganisering på en årgang, hvis det overordnet vil styrke elevernes trivsel og læring, at der dannes nye klasser. I forbindelse med elevernes overgang til udskolingen. Dvs. mellem 6. klasse og 7. klasse foretages en pædagogisk/social vurdering med henblik på, om der er behov for at foretage reorganisering af klasserne. I forbindelse med ny klassedannelse vil der fra skolens side blive udarbejdet en køreplan for processen. I forbindelse med processen er der fokus på en kort proces. I forbindelse med ny klassedannelse vil der blive prioriteret sociale aktiviteter. Princip om teamdannelse og arbejdsfordeling i undervisningen Lærerteamene dannes med fokus på arbejdet med trivsel og læring for elever på skolen. Alle lærere på skolen er tilknyttet et team omkring en eller flere årgange og fag. Teamene sammensættes af lærere med forskellig kompetence med fokus på fag og klasser. Målet er, at eleverne i størst muligt omfang modtager undervisningen af en lærer fra teamet, der har de bedste muligheder for et godt kendskab til eleven, så der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i undervisningen. Teamsamarbejdet tager afsæt i: I teamet drøftes og fastlægges arbejdet med elevernes læring og trivsel, samt hvordan teamet opnår de resultater/mål, der er sat med afsæt i årsplanen. Teamet er base for refleksion og sparring - med fokus på at forblive fagligt kvalificerede og engagerede undervisere ved både at styrke debatten om faglighed, undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer og elevernes læring. Trivsel og relationer er et andet væsentlig fokusområde for teamet. Målet er, at alle børn og voksne trives og oplever gode relationer. Teamorganiseringen tager herudover udgangspunkt i en afdelingsopdeling af skolen mellem 6. og 7. årgang, hvor læreren primært arbejder i en af afdelingerne. Målet med dette er at skabe et større fokus på elevgruppen, en grad af specialisering og højnelse af det faglige niveau. Proces: Alle beslutninger om valg om organisering træffes af skoleledelsen (hvor kompetencen ikke er placeret hos skolebestyrelsen) med inddragelse af de relevante implicerede parter: Personalet Skolebestyrelsen

10 Eleverne Forældrene Side10/15 Informationsniveauet ved enhver ændring af organiseringen skal være højt og rettidigt. 6. O. Udviklingsområder vi er i gang med i Profil: Læring og Sundhed Læsning Vi arbejder med at styrke læseindsatsen i alle fag på hele skolen via fokus på faglig læsning. Vi har tydeliggjort arbejdet med læsning i dette skoleår ved at udarbejde en læsepolitik på skolen. Politikken er tilgængelig på skolens hjemmeside. Læsevejledere På Sct. Jørgens Skole har vi to dygtige og engagerede læsevejledere, der arbejder med at understøtte arbejdet med læsning på skolen via sparring, kurser og analyse af den enkelte elevs læseresultater. Arbejdet danner baggrund for det videre arbejde med læsning. I dette skoleår har vi fortsat fokus på opkvalificering af lærerne med kurser i Skrivning ind i faglig læsning og Læsning i naturfag og matematik. Aktionslæring I matematik på 6. årgang arbejder vi med aktionslæring omkring matematik og læsning. Målet er at skærpe elevernes udbytte af undervisningen. Hen over de kommende år vil arbejdsformen blive udbredt til skolens øvrige fag og klasser. I SFO arbejder vi med sprogstimulerende aktiviteter, hvor medarbejderne tilbydes efteruddannelse i form af aktionslæring. Bevægelse Sct. Jørgens Skoles SFO er Danmarks første idræts-sfo. De gode erfaringer, vi har på skolen med børn og bevægelse, er vi ved at integrere i undervisningen. Vi arbejder med at koble læring i de forskellige fag med bevægelse, der understøtter elevernes læring. Vi arbejder med et bevægelsesbånd i løbet af skoledagen, hvor vi i en vekselvirkning med læsebåndet arbejder med daglig bevægelse eller læsning. Inklusion/Læringsmiljø og pædagogisk analyse/lp-modellen Alle skoler i Roskilde skal i 2012 og fremover arbejde med inklusion. Det politiske mål er, at flere elever skal have deres undervisning i folkeskolen frem for på specialskoler. Det stiller nye krav til folkeskolen om at kunne favne bredere. På Sct. Jørgens Skole har vi taget opgaven på os og vil gøre vores yderste for, at inklusion bliver til glæde for alle elever på skolen. På Sct. Jørgens Skole har vi forskellige tiltag i gang for at sikre vellykket inklusion.

11 Side11/15 AKT-team (AKT = Adfærd, Kontakt, Trivsel) AKT-teamet arbejder både forebyggende og med en tidlig indsats i forbindelse med elever/klasser, der er udfordret i forbindelse med adfærd, kontakt og trivsel. AKT-teamet støtter op om de elever, der har det svært med deres adfærd, kontakt eller trivsel. Vi arbejder med den enkelte elev, med klassen og vores (de voksnes) praksis. Arbejdet foregår i samarbejde med lærerteamet omkring eleven/klassen og skolens ledelse. Alle pædagoger i SFO har gennemgået et AKT-kursus, som de bruger i deres pædagogiske praksis og ved arbejdet omkring inklusion. Familieklasse I familieklassen deltager en af forældrene i skolen en formiddag om ugen sammen med deres barn. I familieklassen er forældre og barn sammen med 5-8 andre børn og deres forældre. Der arbejdes med skolearbejde og laves aktiviteter sammen med de andre familier. Målet med arbejdet i familieklassen er at forbedre barnets trivsel både fagligt og socialt gennem et tæt samarbejde med skole og hjem og med ideer fra andre familier. Vi har to forløb i familieklassen i løbet af et skoleår. Læringsmiljø og pædagogisk analyse/lp-modellen Implementering af modellen i det daglige teamsamarbejde på skolen både i undervisningsdelen og i SFO en. Overordnet har vi fokus på, at skolens værdiregelsæt, der har afsæt i den systemiske tankegang, indarbejdes i skolens hverdag. Læringsmiljø og pædagogisk analyse et værktøj til udvikling og kulturændringer i organisationer. Resultaterne baserer sig på forskning. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellens platform findes i systemteorierne og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring. LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskriver, hvordan lærere skal takle de enkelte udfordringer i skolehverdagen. LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at lærerne og pædagogerne skal have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne og sammen med dette også se kritisk på egen undervisning/aktiviteter og klasseledelse/ledelse. Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen for læringsmiljøet kan skolerne opnå:

12 1. relativt større fagligt udbytte for elever Side12/15 2. relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet 3. bedre faglige resultater 4. øget arbejdsglæde for professionerne. Teamorganisering I dette skoleår har vi på Sct. Jørgens Skole haft fokus på at styrke lærerteamenes arbejde omkring eleverne med fokus på trivsel og læring for elever på skolen. Vi har fokus på at styrke den enkelte lærers tilhørsforhold til teamet omkring de elever, de underviser. Målet er, at eleverne i størst muligt omfang modtager undervisningen af en lærer fra teamet, der har de bedste muligheder for et godt kendskab til eleven, så der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i undervisningen. Kort beskrivelse af teamsamarbejde Lærerne organiseres i teams omkring en eller flere årgange og fag. I teamet drøftes og fastlægges arbejdet med elevernes læring og trivsel, samt hvordan teamet opnår de resultater/mål, der er sat med afsæt i årsplanen. Teamet er base for refleksion og sparring med fokus på at forblive fagligt kvalificerede og engagerede undervisere ved både at styrke debatten om faglighed, undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer og elevernes læring. Trivsel og relationer er et andet væsentlig fokusområde for teamet. Målet er at alle børn og voksne trives og oplever gode relationer. Teamorganiseringen tager herudover udgangspunkt i en afdelingsopdeling af skolen mellem 6. og 7. årgang, hvor læreren primært arbejder i en af afdelingerne. Målet med dette er at skabe et større fokus på elevgruppen, en grad af specialisering og højnelse af det faglige niveau. Fagteam Målet med arbejdet i fagteams er at skabe rum for refleksion og sparring. At motivere lærerne til at forblive fagligt kvalificerede og engagerede undervisere ved at styrke den faglige og didaktiske debat i både faglige teams og årgangsteams. Alle lærere deltager i to fagteam. Målet er at fastholde den faglige progression op gennem skoleforløbet i forhold til det aktuelle fags læseplan og mål og dermed være med til at afklare krav og forventninger til den faglige undervisning på det enkelte klassetrin. At bidrage med ideer og forslag til relevante tværfaglige emner og projekter, der understøtter fagenes læseplaner på givne klassetrin. Smartboard Udskudt klassedannelse 0. klasse

13 GNU Side13/15 Bestyrelsen er positive over for skolens udviklingsarbejder og støtter op om alle tiltagene. En uddybning af begrebet aktionslæring vil være hensigtsmæssig. 7. B. Møderækken for SB kl kl B. Ansættelse af vikarer og en fast Valg af et skolebestyrelsesmedlem i ansættelsesudvalget. Sct. Jørgens Skole søger tre lærere, en fast og to barselsvikarer To af vores gode kollegaer skal på barselsorlov, og en har valgt at gå på pension. Vi søger lærere, der kan dække et og gerne flere af følgende fag: Dansk, matematik, idræt, billedkunst, historie, engelsk, musik, sløjd og biologi. Hvis du har erfaring og uddannelse inden for specialundervisning, dysleksi eller AKT, hører vi også gerne fra dig. Den ene stilling er i udskolingen klasse, og de to andre stillinger er i indskoling/mellemtrin klasse. Det skal være sjovt at gå i skole for børn og voksne, synes vi på Sct. Jørgens Skole. Klik dig ind på og se, hvad vi kan tilbyde dig. Her kan du også se skemaerne, som de ser ud i dag. Der vil være mulighed for at ændre skemaerne. Vi søger en troværdig voksen, der har lyst til at være sammen med børnene og gerne med et glimt i øjet samt begge ben plantet på jorden. Vi arbejder med: Faglig læsning i alle fag og bevægelse i løbet af skoledagen. Alle børn står på tæer, vi arbejder med at skabe læring og trivsel for alle børn på skolen med fokus på differentiering. Vi har gennem det sidste år arbejdet med LP-modellen og har fortsat fokus på at skabe et fagprofessionelt miljø omkring den enkelte elev ud fra en systemisk tilgang med fokus på muligheder frem for fejl. Vi har smartboard i alle klasser, og vi arbejder med at integrere IT som en naturlig del af undervisningen.

14 Vi er en personalegruppe, hvor der er en god fordeling af yngre og ældre kollegaer, og vi har en ligelig kønsfordeling. Vi har et godt kollegialt samvær på skolen og glæder os til at tage imod dig som ny kollega. Side14/15 Vi ønsker lærere, der kan starte i perioden 1. november til 1. december Sct. Jørgens Skole er en skole med 630 elever, 42 lærere og 26 pædagoger. Løn og Ansættelsesforhold: Kommunens personalepolitik er kendetegnet ved at være værdibaseret, hvor ambitioner, arbejdsglæde og ansvarlighed er nøgleord. Ved ansættelsen indhenter vi børneattest. Løn efter gældende overenskomst og personlige kvalifikationer. Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til: Ansøgningsfristen er mandag den 24. september 2012 kl. 9. Vi forventer at holde samtaler torsdag den 27. september Hvis du vil vide mere om skolen, holder vi åbent hus onsdag den 12. september kl Du kan også ringe eller maile til viceskoleleder, Lars Kruse, eller skoleleder, Flemming Jørgensen, på tlf Oscar deltager i arbejdet fra bestyrelsen. 9.B. Punkter til kommende møder Forventninger til arbejdet i SB (kommende møder) Revidering af principper Temadrøftelse om undervisningsdifferentiering og fleksibelplanlægning 10. O. SFO-nyt Mohammad Raad, medhjælper i Hylden, er fratrådt, eftersom han er startet på lærerstudiet. Stillingen er slået ledig, og vi har modtaget over 150 ansøgninger. Der er ansættelsessamtaler i uge 37. Stig, børnehaveklasseleder i spor C, fratrådte sin stilling ved sommerferien, og her har vi ansat Unni Louw, børnehaveklasseassistent i spor B. Det betyder, der er ledig børnehaveklasseassistent i spor B, og stillingsopslaget er ved at blive udarbejdet. For et år siden talte jeg om omstrukturering mellem afdelingerne, hvor jeg blev mødt med massiv modstand og stor utilfredshed i personalegruppen. Nu har medarbejderne selv åbnet op, og flere ønsker at prøve en anden afdeling i en periode. Bl.a. er Louise Jensen, pædagog fra Birken, flyttet til Hylden i Natasja Obels barselsorlov dvs. frem til foråret Anders Mortensen i Birken vil blive konstitueret afdelingsleder i 5 måneder i Hylden, når Klaus Ødegaard holder barselsorlov - han fik en dreng i sommerferien. Det betyder til gengæld, at den barselvikar, vi ansatte i Natasjas stilling, er fysisk placeret i Birken. Det er Asger Andersen, som er kendt fra Hylden som tilkaldevikar. Asger er uddannet pædagog her i juni måned.

15 Vi har også virksomhedspraktikanter i alle tre afdelinger, fordi vi vægter det Side15/15 sociale ansvar, vi har som offentlig institution. Der ligger et arbejde ved hver praktikant, men hvis vi kan være med til at give disse personer et skub i den rigtige retning, kan vi være stolte. Lektiecafe har vi i år to dage om ugen ligesom sidste år. Det er børnehaveklasseassistenterne, der er ansvarlige for dette. I år har vi lavet en skrivelse til forældrene, hvor vi beskriver de forventninger, vi har til de elever, der benytter sig af lektiecafeen. Den sendes til alle forældre. Vi starter i uge 38. Vi har 5 års jubilæum som DGI-certificeret idræt, leg og bevægelses SFO til foråret, og det fejrer vi med lidt mere fest. Vi fastholder dog stadig vores Sct. Jørgens Løb, hvor vi lige har lavet en WEB-undersøgelse, der peger på, at forældrene efterlyser opbakning fra undervisningsdelen. Der efterlyses også et mere socialt arrangement efter løbet, og her undersøger vi pt., om dette ansvar kan ligge i klasserådsregi. Den 7. juni 2013 afholdes Sct. Jørgens Løbet og jeg forventer, flere repræsentanter fra skolebestyrelsen deltager. 11. O. Eventuelt Hvordan ser det ud med skolens internethastighed? Vi har stor glæde af det udbyggede netværk. Vi har fortsat nogle udfordringer omkring IT-afdelingens sikkerhedssystemer. Vi har modtaget en henvendelse vedr. køleskab til 2. årg., så deres madpakker kan komme på køl. Vi arbejder på en hensigtsmæssig placering. Lars orienterer bestyrelsen og forældre i 2. årg., når en placering er fundet. 12. Lukket punkt Klaus Nørskov og Flemming Jørgensen

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Ansættelse og afskedigelse

Ansættelse og afskedigelse Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor VOR FRUE SKOLE Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00 Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor Vor Frue Skole 2. juni 2015 Tilstede: Søren, Maria, Lene, Lars, Leif S, Mette,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Sommerferiebrev. København V, juni 2014. Kære forældre.

Sommerferiebrev. København V, juni 2014. Kære forældre. Sommerferiebrev Slesvigsgade 6 1762 København V Tlf. 33 22 18 01 www.vesterbronyskole.kk.dk mail@vesterbronyskole.kk.dk Kære forældre. København V, juni 2014 Sommeren står for døren, og så skal I selvfølgelig

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Baggrund. Strøbyskolen og Skelbækskolen blev sammenlagte 1. august 2010. De sammenlagte skoler hedder Strøbyskolen. Strøbyskolen består af: Indskolingshuset,

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere