Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd"

Transkript

1 Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland, Katrine Runge Olsen, Marie Tordsson, Lars Kruse, Flemming Jørgensen Sønderlundsvej Roskilde Tlf.: Fax: september 2012 Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Brødordning: Oscar B. Andersen O: Orienteringspunkt Ordstyrer: Klaus Nørskov B: Beslutningspunkt SB-brev: Nanna Viereck D: Debatpunkt Fraværende: Louise Gaub 0. Velkommen til bestyrelsen til: Laura Hjetting Veitland, Katrine Runge Olsen (elevrådsrepræsentanter) og Mona Hansen (medarbejderrepræsentant). 1. B Prioritering og godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. O Orientering fra elevrådet Eleverne er glade for motionsredskaberne, men det kunne være godt med en vejledning i brugen af redskaberne. Der vil inden længe blive sat instruktion op ved redskaberne, og vi ser på, om en af skolens idrætslærere kan vejlede i nogle frikvarterer. Elevrådet ønsker, at mediateket også er åbent om eftermiddagen. Da eleverne selv kan registrere materialerne, kan åbningen evt. være med elevtilsyn. Smartboard og lys i klasserne. I perioder kan det være svært at se tavlen, da lyset er for kraftigt i nogle klasser. Vi har pt. forsøg i gang med afskærmning af sollys omkring tavlerne. 3. B. Budget kommer i høring i perioden 31/8-14/9 Bestyrelsen skal/kan afgive høringssvar.

2 Høringen i forbindelse med vedtagelsen af budget går nu i gang. Der er tale om en høring i både MED-organisationen og brugerbestyrelser m.fl. Side2/15 Høringsmaterialet bliver tilgængeligt på hjemmesiden fredag d. 31. august om formiddagen på Herudover kan der henvises til det øvrige budgetmateriale på Høringsfristen er d. 14. september Alle høringssvar skal afgives i den svar-formular, der også findes på høringssiden. De indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden også høringssvar, der modtages efter høringsfristen. Bilag: Høring i forbindelse med budget Høring i forbindelse med budget Den samlede besparelse, jævnfør økonomiudvalgets 1. behandling 69,9 mio. Skole- og børneudvalget: Besparelse 25,4 mio. Skole- og børneudvalgets budgetbemærkninger: Folkeskole mio. Fagudvalgets ønske til viderebehandling af budgettet: 501 Produktionsstigning mio. 502a Demografi på skolen, uden engangsbesparelse mio. ( kr.+ SFO) 503 Optimering af ressourceanvendelse i klub og SFO i sommerperioden mio. Bestyrelsens høringssvar i forbindelse med budget : Bestyrelsen ser med bekymring på yderligere forringelser af skolernes økonomiske råderum, da en besparelse på 1% er et stort indgreb i skolens i forvejen trængte økonomi. 503: Vi har allerede i dag optimeret ressourceforbruget i SFO i sommerferien. En besparelse på dette område vil betyde forringelser i børnenes hverdag i SFO. 5301: Bestyrelsen er positive over for forslaget om, at alle skoler sikres ressourcer til, at der kan undervises efter vejledende timetal. 5302: Bestyrelsen er af den opfattelse, at det pædagogiske personale i undervisning og SFO er den vigtigste ressource på skolen. Derfor er efteruddannelse et vigtigt tiltag. 601: Kultur- og idrætsudvalgets lukning af Sct. Jørgens Badet: Lukning af Sct. Jørgens Badet vil forringe skolens arbejde med bevægelse i vores DGI SFO og undervisning. 4. O. Økonomi/regnskab 2012 Orientering om skolens økonomi. Roskilde Kommune har skiftet økonomiprogram fra Silkeborg Data til KMD opus. Overgangen er ikke forløbet gnidningsfrit, og der er en række udfordringer med det nye system. Det giver problemer med budgetopfølgninger mm.

3 Vi følger afviklingsplanen og forventer at være færdig med afviklingen af skolens gamle underskud i løbet af Side3/15 Skolens inklusionsbudget følger vi tæt. Pt. hænger det sammen. Vi har fokus på at få løst de forskellige børnesager ordentligt. Vi forudser, at der muligvis vil blive et underskud på inklusionskontoen i indkøringsfasen. 5. B. Revidering af principper I dette skoleår vil vi revidere skolens principper. Vi vil se på 3-5 af vores eksisterende principper pr. bestyrelsesmøde. A: Princip om ansættelsesprocedure og proces vedrørende lærere og børnehaveklasseledere På baggrund af Roskilde kommunes personalepolitik og Folkeskoleloven, hvor bestyrelsen er givet indflydelse på ansættelse foreslås princippet sløjfet. Folkeskoleloven 40 Stk. 6. Beslutninger om ansættelse af ledere og lærere træffes, efter at der er indhentet udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse, jf. 44, stk Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere, jf. 40, stk. 6. Personalepolitik Roskilde Kommune 4.2. Rekruttering og ansættelsesudvalg Dygtige og motiverede medarbejdere er afgørende for kommunens service og udvikling. Leder og medarbejdere samarbejder om rekrutteringsprocessen. Det kan blive en realitet ved ved stillingsledighed vurderes stillingsindhold og behovet for genbesættelse at ledelsen og medarbejdere i afdelingen drøfter, hvilke kompetencer der er brug for både på kort sigt og på lidt længere sigt at nedsætte små, men repræsentative ansættelsesudvalg, både hvad angår det rent faglige og det mere kollegiale element ved udvælgelsen at der arbejdes bevidst og struktureret med at vurdere ansøgernes faglige og personlige kompetencer og ved at sikre, at alle i ansættelsesudvalget overholder reglerne om tavshedspligt at sikre, at der udarbejdes et introduktionsprogram. Kompetencen til at ansætte følger linien, som det fremgår af beskrivelsen af kompetenceforholdene. Den leder, der har budget- og personaleansvar, har ansættelseskompetencen og er formand for ansættelsesudvalget. Lederen beslutter, hvordan ledelsen skal repræsenteres i ansættelsesudvalget og kan supplere med en ekstra

4 ledelsesrepræsentant. Lederen er ansvarlig for, at proceduren overholdes i den enkelte sag, jf. også den personaleadministrative vejledning samt rekrutteringsværktøjet i øvrigt. Side4/15 Øvrige stillinger - medarbejdere i afdelinger og institutioner Til øvrige stillinger skal der altid gives mulighed for at inddrage 2 medarbejderrepræsentanter, idet udgangspunktet er, at arbejdsstedets tillidsrepræsentant indgår i ansættelsesudvalget. Tillidsrepræsentanten kan dog afgive sin plads til en medarbejder på institutionen/ afdelingen. Nuværende princip: Skolebestyrelsen ved Sct. Jørgens Skole har et stående ansættelsesudvalg. FØR: 1. Ledelsen opgør behovet mht. fag/faglighed, der skal dækkes 2. Opslag: Ledelsen formulerer annoncen indeholdende: Fag/faglighed mv. Skolens karakteristika: åbenhed, rummelighed, tillid og dialog med ønske om at udvide rummet for den enkelte lærer og lærergrupperne og deres initiativer. Organiseringen på årgange samt samarbejde i teams, med eleverne og med forældrene. Opfordring til ansøger om at henvende sig til skolen/skoleledelsen og lærerrepræsentanten telefonisk og/eller personligt (telefonnr.) for at få en uformel samtale/nærmere informationer. Dato(er) for samtalerunde annonceres. Deadline annonceres. Stiles til. Sendes til. 3. Modtagne ansøgninger besvares samme dag med brev: Tak for ansøgningen. Vedlagt skolens folder og en lille kortskitse. Opfordring til samtale med lærerrepræsentant/ledelse. Annoncering af skolens virksomhedsplan, som kan udleveres om ønskeligt. Skolen vises gerne frem. "Du hører fra os, når alle ansøgningerne er modtaget, hvis din ansøgning fortsat har interesse. Dog senest når stillingen er besat." FORLØBET: Samtalerunde(r) inden for en uge efter ansøgningsfrist. Ansøgningerne sendes til ansættelsesudvalget hurtigst muligt efter modtagelsen.

5 Ansættelsesudvalget holder et møde inden samtalerne. Side5/15 Samtaleudvalget: 2 forældre, 2 medarbejdere og 2 skoleledere. Udtalekompetencen er delegeret til samtaleudvalget. Samtaleudvalget får tilsendt og gennemlæser ansøgningerne og udtalelserne mhp. at udvælge hver 2-4 ansøgere til samtale. - øvrigt materiale ligger på skolen til mulig gennemlæsning. - efter endt ansættelsesproces afleveres samtlige kopierede papirer til kontoret til - makulering. Selve samtalen: forberedes mht. indhold/rolle- og byrdefordeling. Varighed minutter pr. ansøger. Samtalen afsluttes i forum med at opregne processens afslutning for ansøgeren. Ansættelsesudvalget indstiller til ansættelse eller evt. til genopslag. Princippet erstattes af: Princip: Ansættelse af pædagogisk personale Bestyrelsen gives mulighed for at deltage i ansættelsesudvalg ved ansættelse af pædagogisk personale. B: Princip om elevfotografering Ønsker vi fortsat et princip om elevfotografering? Nuværende princip: Der foretages fotografering på skolen hvert år. Fotografering omhandler mindst et "klassebillede". Princippet sløjfes. C: Princip om tilskud til forældrearrangerede aktiviteter Forslag: princippet sløjfes, og intentionen om, at alle klasser oplever arrangementer i klassen, skrives sammen med princippet om samarbejde mellem skole og hjem eller forældrerådets opgaver. Nuværende princip om tilskud til forældrearrangerede aktiviteter Formålet med disse aktiviteter er at bidrage til at styrke de sociale relationer i og omkring klassen. For at støtte forældregruppens initiativer afsættes årligt et beløb på skolens budget på kontoen "elevaktiviteter".

6 Udgangspunktet for tildeling af støtte er, at arrangementet er målrettet alle Side6/15 klassens elever - og det forventes, at der fra arrangementsgruppens side gøres en aktiv indsats for at få alle elever med. Aktiviteterne skal ske med hel eller delvis lærerdeltagelse. Planlægningen af lærernes arbejdstid for det kommende skoleår foregår i april/maj måned. Den maksimale brugerbetaling bør være af rimelig størrelse. Følgende beløb er vedtaget af skolebestyrelsen: klasse kan søge om kr klasse kan søge om kr Ansøgningen sendes til skolen med beskrivelse af arrangementet samt budgetoverslag med forventet deltagerantal fordelt på elever, forældre og lærere. Umiddelbart efter arrangementet skal skoleledelsen have regnskab for det bevilgede beløb samt en opgørelse over det faktiske antal deltagere. Ansøgninger til hhv. 1. og 2. halvår af skoleåret sendes til skolen inden hhv. 1. maj og 1. januar. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om at sløjfe princippet, og intentionen om, at alle klasser oplever arrangementer i klassen, skrives sammen med princippet om samarbejde mellem skole og hjem eller forældrerådets opgaver med følgende bemærkning: Skolens ledelse giver mulighed for at yde tilskud til forældrearrangementer i særlige tilfælde. P: Princip om høj faglighed og udvikling af elevernes sociale kompetencer Forslag: princippet ændres til Princip om ny klassedannelse på Sct. Jørgens Skole på baggrund af drøftelserne i SB i efteråret Nyt princip: Målsætningen er at sikre trivsel og læring hos eleverne. Princip om ny klassedannelse på Sct. Jørgens Skole Vi ønsker at danne velfungerende klasser i forbindelse med sammenlægning, udvidelse eller klasseopbrud. På Sct. Jørgens Skole overvejer vi ny klassedannelse i forbindelse med: Elevernes overgang til udskolingen. Dvs. mellem 6. klasse og 7. klasse. Sammenlægning og udvidelse af klasser iværksættes på baggrund af ressourcetildelingsmodellen og Folkeskoleloven. Vi overvejer reorganisering på en årgang, hvis det overordnet vil styrke elevernes trivsel og læring, at der dannes nye klasser. Vi arbejder med ny klassedannelse ud fra: En ligelig fordeling af drenge og piger.

7 At der er en hensigtsmæssig fordeling af elevernes faglige og Side7/15 sociale styrker i klasserne. At der er en hensigtsmæssig sammensætning af elevernes etnicitet i klasserne. At elever og forældre har indflydelse på klassedannelsen via ønsker af et antal kammerater på årgangen af begge køn. Elevers og forældres ønsker må ikke betyde, at de tre første prioriteringer i forbindelse med klassedannelsen fraviges. Elevernes ønsker kan kombineres med en elevsamtale. I forbindelse med ny klassedannelse vil der fra skolens side blive udarbejdet en køreplan for processen. I forbindelse med processen er der fokus på en kort proces. I forbindelse med ny klassedannelse vil der blive prioriteret sociale aktiviteter. Det er skolens ledelse, der træffer beslutninger i forbindelse med ny klassedannelse. Nuværende princip om høj faglighed og udvikling af elevernes sociale kompetencer Målsætning: Målsætningen er at sikre organiseringsformer og lærermæssig bestykning, der sikrer maksimal faglighed og sociale og personlige kompetencer hos eleverne. Klassedannelse og organisering af undervisningen: 1. Klassedannelse ifm. børnehaveklasserne sker af ledelsen med udgangspunkt i at sikre homogene og velfungerende klasser, herunder en jævn fordeling af køn, antal, etnicitet og sociale forhold, og sker på basis af konkrete tilbagemeldinger fra børnehaverne og forældreønsker. 2. Få-lærerprincippet benyttes for at skabe sammenhæng i skolestarten. Det kan fraviges, hvis det er en forudsætning for at fastholde fagligheden. Op igennem skoleforløbet vil der således komme flere lærere på klassen for at sikre øget faglighed. 3. Inden for perioden klassetrin skal der foretages en pædagogisk vurdering med henblik på, om klassen skal skifte faglærer i de lange fag (dansk, engelsk, matematik). 4. Ligeledes skal der på 5. klassetrin foretages en pædagogisk/social vurdering med henblik på, om der er behov for at foretage reorganisering af klasserne. Skolebestyrelsen godkender i hvert tilfælde, hvis der skal foretages en reorganisering og i givet fald efter hvilke principper. Såfremt der foretages en reorganisering af klasserne på hele årgangen, vil der sædvanligvis ikke vurderes i lærerskifte i de lange fag da en reorganisering giver et naturligt lærerskifte for de fleste elever. 5. Klasseskift for den enkelte elev er også et redskab, der kan benyttes til at løse begrænsede og konkrete problemstillinger. 6. Reel undervisningsdifferentiering er et grundprincip i alle fag på alle klassetrin. 7. Fleksibel holddeling praktiseres som et princip på alle årgange og alle fag, dels ud fra faglige og niveaumæssige hensyn, dels ud fra sociale og trivselsmæssige hensyn. Lærerteam:

8 Lærerne er organiseret i lærerteam på de enkelte klassetrin. De enkelte team sammensættes således: Side8/15 Lærere underviser i fag, hvor de har faglig/didaktisk kompetence på liniefagsniveau. Minimum én lærer i teamet skal have erfaring i undervisning på årgangen/trinnet. Der skal ske en fornyelse af lærerbesætningen på klassen i løbet af skoleforløbet. Der skal sikres kontinuitet, så der til enhver tid er lærere, der kender klassens og det enkelte barns historie. Skoleledelsen vurderer de enkelte lærerteams funktionsevne. Et lærerteam kan opløses af skoleledelsen, såfremt det ikke fungerer tilfredsstillende. Proces: Alle beslutninger om valg om organisering træffes af skoleledelsen (hvor kompetencen ikke er placeret hos skolebestyrelsen) med inddragelse af de relevante implicerede parter: Personalet Skolebestyrelsen Eleverne Forældrene Informationsniveauet ved enhver ændring af organiseringen skal være højt og rettidigt. Princip om ny klassedannelse på Sct. Jørgens Skole Vi arbejder med ny klassedannelse ud fra: En hensigtsmæssig fordeling af drenge og piger. At der er en hensigtsmæssig fordeling af elevernes faglige og sociale styrker i klasserne. At der er en hensigtsmæssig sammensætning af elevernes etnicitet i klasserne. At elever og forældre har indflydelse på klassedannelsen via ønsker af et antal kammerater på årgangen af begge køn. Elevers og forældres ønsker må ikke betyde, at de tre første prioriteringer i forbindelse med klassedannelsen fraviges. Elevernes ønsker kan kombineres med en elevsamtale efter behov. Klassedannelse ifm. 0. klasserne Vi arbejder med udsat klassedannelse på 0. årg. Vi er optaget af at give nye børn på skolen den bedste skolestart og et godt skoleforløb med trivsel og læring. Vi venter derfor med at danne klasserne, til vi har lært børnene at kende. De bliver i stedet delt op i tre grupper. Vi vil gøre os umage med, at de tre grupper bliver tre velfungerende grupper fra start. Vi vil i forbindelse med klassedannelsen bringe vores erfaringer fra skolestarten tidligere år og den viden, der er omkring skolestart, i spil i forbindelse med processen. Klassedannelserne foretages af ledelsen med udgangspunkt i at sikre homogene og velfungerende klasser.

9 Klassedannelse i skoleforløbet Vi ønsker at danne velfungerende klasser i forbindelse med sammenlægning, udvidelse eller klasseopbrud. Side9/15 På Sct. Jørgens Skole vurderes behovet for ny klassedannelse i forbindelse med: Sammenlægning og udvidelse af klasser iværksættes på baggrund af ressourcetildelingsmodellen og Folkeskoleloven. Vi overvejer reorganisering på en årgang, hvis det overordnet vil styrke elevernes trivsel og læring, at der dannes nye klasser. I forbindelse med elevernes overgang til udskolingen. Dvs. mellem 6. klasse og 7. klasse foretages en pædagogisk/social vurdering med henblik på, om der er behov for at foretage reorganisering af klasserne. I forbindelse med ny klassedannelse vil der fra skolens side blive udarbejdet en køreplan for processen. I forbindelse med processen er der fokus på en kort proces. I forbindelse med ny klassedannelse vil der blive prioriteret sociale aktiviteter. Princip om teamdannelse og arbejdsfordeling i undervisningen Lærerteamene dannes med fokus på arbejdet med trivsel og læring for elever på skolen. Alle lærere på skolen er tilknyttet et team omkring en eller flere årgange og fag. Teamene sammensættes af lærere med forskellig kompetence med fokus på fag og klasser. Målet er, at eleverne i størst muligt omfang modtager undervisningen af en lærer fra teamet, der har de bedste muligheder for et godt kendskab til eleven, så der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i undervisningen. Teamsamarbejdet tager afsæt i: I teamet drøftes og fastlægges arbejdet med elevernes læring og trivsel, samt hvordan teamet opnår de resultater/mål, der er sat med afsæt i årsplanen. Teamet er base for refleksion og sparring - med fokus på at forblive fagligt kvalificerede og engagerede undervisere ved både at styrke debatten om faglighed, undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer og elevernes læring. Trivsel og relationer er et andet væsentlig fokusområde for teamet. Målet er, at alle børn og voksne trives og oplever gode relationer. Teamorganiseringen tager herudover udgangspunkt i en afdelingsopdeling af skolen mellem 6. og 7. årgang, hvor læreren primært arbejder i en af afdelingerne. Målet med dette er at skabe et større fokus på elevgruppen, en grad af specialisering og højnelse af det faglige niveau. Proces: Alle beslutninger om valg om organisering træffes af skoleledelsen (hvor kompetencen ikke er placeret hos skolebestyrelsen) med inddragelse af de relevante implicerede parter: Personalet Skolebestyrelsen

10 Eleverne Forældrene Side10/15 Informationsniveauet ved enhver ændring af organiseringen skal være højt og rettidigt. 6. O. Udviklingsområder vi er i gang med i Profil: Læring og Sundhed Læsning Vi arbejder med at styrke læseindsatsen i alle fag på hele skolen via fokus på faglig læsning. Vi har tydeliggjort arbejdet med læsning i dette skoleår ved at udarbejde en læsepolitik på skolen. Politikken er tilgængelig på skolens hjemmeside. Læsevejledere På Sct. Jørgens Skole har vi to dygtige og engagerede læsevejledere, der arbejder med at understøtte arbejdet med læsning på skolen via sparring, kurser og analyse af den enkelte elevs læseresultater. Arbejdet danner baggrund for det videre arbejde med læsning. I dette skoleår har vi fortsat fokus på opkvalificering af lærerne med kurser i Skrivning ind i faglig læsning og Læsning i naturfag og matematik. Aktionslæring I matematik på 6. årgang arbejder vi med aktionslæring omkring matematik og læsning. Målet er at skærpe elevernes udbytte af undervisningen. Hen over de kommende år vil arbejdsformen blive udbredt til skolens øvrige fag og klasser. I SFO arbejder vi med sprogstimulerende aktiviteter, hvor medarbejderne tilbydes efteruddannelse i form af aktionslæring. Bevægelse Sct. Jørgens Skoles SFO er Danmarks første idræts-sfo. De gode erfaringer, vi har på skolen med børn og bevægelse, er vi ved at integrere i undervisningen. Vi arbejder med at koble læring i de forskellige fag med bevægelse, der understøtter elevernes læring. Vi arbejder med et bevægelsesbånd i løbet af skoledagen, hvor vi i en vekselvirkning med læsebåndet arbejder med daglig bevægelse eller læsning. Inklusion/Læringsmiljø og pædagogisk analyse/lp-modellen Alle skoler i Roskilde skal i 2012 og fremover arbejde med inklusion. Det politiske mål er, at flere elever skal have deres undervisning i folkeskolen frem for på specialskoler. Det stiller nye krav til folkeskolen om at kunne favne bredere. På Sct. Jørgens Skole har vi taget opgaven på os og vil gøre vores yderste for, at inklusion bliver til glæde for alle elever på skolen. På Sct. Jørgens Skole har vi forskellige tiltag i gang for at sikre vellykket inklusion.

11 Side11/15 AKT-team (AKT = Adfærd, Kontakt, Trivsel) AKT-teamet arbejder både forebyggende og med en tidlig indsats i forbindelse med elever/klasser, der er udfordret i forbindelse med adfærd, kontakt og trivsel. AKT-teamet støtter op om de elever, der har det svært med deres adfærd, kontakt eller trivsel. Vi arbejder med den enkelte elev, med klassen og vores (de voksnes) praksis. Arbejdet foregår i samarbejde med lærerteamet omkring eleven/klassen og skolens ledelse. Alle pædagoger i SFO har gennemgået et AKT-kursus, som de bruger i deres pædagogiske praksis og ved arbejdet omkring inklusion. Familieklasse I familieklassen deltager en af forældrene i skolen en formiddag om ugen sammen med deres barn. I familieklassen er forældre og barn sammen med 5-8 andre børn og deres forældre. Der arbejdes med skolearbejde og laves aktiviteter sammen med de andre familier. Målet med arbejdet i familieklassen er at forbedre barnets trivsel både fagligt og socialt gennem et tæt samarbejde med skole og hjem og med ideer fra andre familier. Vi har to forløb i familieklassen i løbet af et skoleår. Læringsmiljø og pædagogisk analyse/lp-modellen Implementering af modellen i det daglige teamsamarbejde på skolen både i undervisningsdelen og i SFO en. Overordnet har vi fokus på, at skolens værdiregelsæt, der har afsæt i den systemiske tankegang, indarbejdes i skolens hverdag. Læringsmiljø og pædagogisk analyse et værktøj til udvikling og kulturændringer i organisationer. Resultaterne baserer sig på forskning. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellens platform findes i systemteorierne og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring. LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskriver, hvordan lærere skal takle de enkelte udfordringer i skolehverdagen. LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at lærerne og pædagogerne skal have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne og sammen med dette også se kritisk på egen undervisning/aktiviteter og klasseledelse/ledelse. Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen for læringsmiljøet kan skolerne opnå:

12 1. relativt større fagligt udbytte for elever Side12/15 2. relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet 3. bedre faglige resultater 4. øget arbejdsglæde for professionerne. Teamorganisering I dette skoleår har vi på Sct. Jørgens Skole haft fokus på at styrke lærerteamenes arbejde omkring eleverne med fokus på trivsel og læring for elever på skolen. Vi har fokus på at styrke den enkelte lærers tilhørsforhold til teamet omkring de elever, de underviser. Målet er, at eleverne i størst muligt omfang modtager undervisningen af en lærer fra teamet, der har de bedste muligheder for et godt kendskab til eleven, så der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i undervisningen. Kort beskrivelse af teamsamarbejde Lærerne organiseres i teams omkring en eller flere årgange og fag. I teamet drøftes og fastlægges arbejdet med elevernes læring og trivsel, samt hvordan teamet opnår de resultater/mål, der er sat med afsæt i årsplanen. Teamet er base for refleksion og sparring med fokus på at forblive fagligt kvalificerede og engagerede undervisere ved både at styrke debatten om faglighed, undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer og elevernes læring. Trivsel og relationer er et andet væsentlig fokusområde for teamet. Målet er at alle børn og voksne trives og oplever gode relationer. Teamorganiseringen tager herudover udgangspunkt i en afdelingsopdeling af skolen mellem 6. og 7. årgang, hvor læreren primært arbejder i en af afdelingerne. Målet med dette er at skabe et større fokus på elevgruppen, en grad af specialisering og højnelse af det faglige niveau. Fagteam Målet med arbejdet i fagteams er at skabe rum for refleksion og sparring. At motivere lærerne til at forblive fagligt kvalificerede og engagerede undervisere ved at styrke den faglige og didaktiske debat i både faglige teams og årgangsteams. Alle lærere deltager i to fagteam. Målet er at fastholde den faglige progression op gennem skoleforløbet i forhold til det aktuelle fags læseplan og mål og dermed være med til at afklare krav og forventninger til den faglige undervisning på det enkelte klassetrin. At bidrage med ideer og forslag til relevante tværfaglige emner og projekter, der understøtter fagenes læseplaner på givne klassetrin. Smartboard Udskudt klassedannelse 0. klasse

13 GNU Side13/15 Bestyrelsen er positive over for skolens udviklingsarbejder og støtter op om alle tiltagene. En uddybning af begrebet aktionslæring vil være hensigtsmæssig. 7. B. Møderækken for SB kl kl B. Ansættelse af vikarer og en fast Valg af et skolebestyrelsesmedlem i ansættelsesudvalget. Sct. Jørgens Skole søger tre lærere, en fast og to barselsvikarer To af vores gode kollegaer skal på barselsorlov, og en har valgt at gå på pension. Vi søger lærere, der kan dække et og gerne flere af følgende fag: Dansk, matematik, idræt, billedkunst, historie, engelsk, musik, sløjd og biologi. Hvis du har erfaring og uddannelse inden for specialundervisning, dysleksi eller AKT, hører vi også gerne fra dig. Den ene stilling er i udskolingen klasse, og de to andre stillinger er i indskoling/mellemtrin klasse. Det skal være sjovt at gå i skole for børn og voksne, synes vi på Sct. Jørgens Skole. Klik dig ind på og se, hvad vi kan tilbyde dig. Her kan du også se skemaerne, som de ser ud i dag. Der vil være mulighed for at ændre skemaerne. Vi søger en troværdig voksen, der har lyst til at være sammen med børnene og gerne med et glimt i øjet samt begge ben plantet på jorden. Vi arbejder med: Faglig læsning i alle fag og bevægelse i løbet af skoledagen. Alle børn står på tæer, vi arbejder med at skabe læring og trivsel for alle børn på skolen med fokus på differentiering. Vi har gennem det sidste år arbejdet med LP-modellen og har fortsat fokus på at skabe et fagprofessionelt miljø omkring den enkelte elev ud fra en systemisk tilgang med fokus på muligheder frem for fejl. Vi har smartboard i alle klasser, og vi arbejder med at integrere IT som en naturlig del af undervisningen.

14 Vi er en personalegruppe, hvor der er en god fordeling af yngre og ældre kollegaer, og vi har en ligelig kønsfordeling. Vi har et godt kollegialt samvær på skolen og glæder os til at tage imod dig som ny kollega. Side14/15 Vi ønsker lærere, der kan starte i perioden 1. november til 1. december Sct. Jørgens Skole er en skole med 630 elever, 42 lærere og 26 pædagoger. Løn og Ansættelsesforhold: Kommunens personalepolitik er kendetegnet ved at være værdibaseret, hvor ambitioner, arbejdsglæde og ansvarlighed er nøgleord. Ved ansættelsen indhenter vi børneattest. Løn efter gældende overenskomst og personlige kvalifikationer. Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til: Ansøgningsfristen er mandag den 24. september 2012 kl. 9. Vi forventer at holde samtaler torsdag den 27. september Hvis du vil vide mere om skolen, holder vi åbent hus onsdag den 12. september kl Du kan også ringe eller maile til viceskoleleder, Lars Kruse, eller skoleleder, Flemming Jørgensen, på tlf Oscar deltager i arbejdet fra bestyrelsen. 9.B. Punkter til kommende møder Forventninger til arbejdet i SB (kommende møder) Revidering af principper Temadrøftelse om undervisningsdifferentiering og fleksibelplanlægning 10. O. SFO-nyt Mohammad Raad, medhjælper i Hylden, er fratrådt, eftersom han er startet på lærerstudiet. Stillingen er slået ledig, og vi har modtaget over 150 ansøgninger. Der er ansættelsessamtaler i uge 37. Stig, børnehaveklasseleder i spor C, fratrådte sin stilling ved sommerferien, og her har vi ansat Unni Louw, børnehaveklasseassistent i spor B. Det betyder, der er ledig børnehaveklasseassistent i spor B, og stillingsopslaget er ved at blive udarbejdet. For et år siden talte jeg om omstrukturering mellem afdelingerne, hvor jeg blev mødt med massiv modstand og stor utilfredshed i personalegruppen. Nu har medarbejderne selv åbnet op, og flere ønsker at prøve en anden afdeling i en periode. Bl.a. er Louise Jensen, pædagog fra Birken, flyttet til Hylden i Natasja Obels barselsorlov dvs. frem til foråret Anders Mortensen i Birken vil blive konstitueret afdelingsleder i 5 måneder i Hylden, når Klaus Ødegaard holder barselsorlov - han fik en dreng i sommerferien. Det betyder til gengæld, at den barselvikar, vi ansatte i Natasjas stilling, er fysisk placeret i Birken. Det er Asger Andersen, som er kendt fra Hylden som tilkaldevikar. Asger er uddannet pædagog her i juni måned.

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere