Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd"

Transkript

1 Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland, Katrine Runge Olsen, Marie Tordsson, Lars Kruse, Flemming Jørgensen Sønderlundsvej Roskilde Tlf.: Fax: september 2012 Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Brødordning: Oscar B. Andersen O: Orienteringspunkt Ordstyrer: Klaus Nørskov B: Beslutningspunkt SB-brev: Nanna Viereck D: Debatpunkt Fraværende: Louise Gaub 0. Velkommen til bestyrelsen til: Laura Hjetting Veitland, Katrine Runge Olsen (elevrådsrepræsentanter) og Mona Hansen (medarbejderrepræsentant). 1. B Prioritering og godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. O Orientering fra elevrådet Eleverne er glade for motionsredskaberne, men det kunne være godt med en vejledning i brugen af redskaberne. Der vil inden længe blive sat instruktion op ved redskaberne, og vi ser på, om en af skolens idrætslærere kan vejlede i nogle frikvarterer. Elevrådet ønsker, at mediateket også er åbent om eftermiddagen. Da eleverne selv kan registrere materialerne, kan åbningen evt. være med elevtilsyn. Smartboard og lys i klasserne. I perioder kan det være svært at se tavlen, da lyset er for kraftigt i nogle klasser. Vi har pt. forsøg i gang med afskærmning af sollys omkring tavlerne. 3. B. Budget kommer i høring i perioden 31/8-14/9 Bestyrelsen skal/kan afgive høringssvar.

2 Høringen i forbindelse med vedtagelsen af budget går nu i gang. Der er tale om en høring i både MED-organisationen og brugerbestyrelser m.fl. Side2/15 Høringsmaterialet bliver tilgængeligt på hjemmesiden fredag d. 31. august om formiddagen på Herudover kan der henvises til det øvrige budgetmateriale på Høringsfristen er d. 14. september Alle høringssvar skal afgives i den svar-formular, der også findes på høringssiden. De indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden også høringssvar, der modtages efter høringsfristen. Bilag: Høring i forbindelse med budget Høring i forbindelse med budget Den samlede besparelse, jævnfør økonomiudvalgets 1. behandling 69,9 mio. Skole- og børneudvalget: Besparelse 25,4 mio. Skole- og børneudvalgets budgetbemærkninger: Folkeskole mio. Fagudvalgets ønske til viderebehandling af budgettet: 501 Produktionsstigning mio. 502a Demografi på skolen, uden engangsbesparelse mio. ( kr.+ SFO) 503 Optimering af ressourceanvendelse i klub og SFO i sommerperioden mio. Bestyrelsens høringssvar i forbindelse med budget : Bestyrelsen ser med bekymring på yderligere forringelser af skolernes økonomiske råderum, da en besparelse på 1% er et stort indgreb i skolens i forvejen trængte økonomi. 503: Vi har allerede i dag optimeret ressourceforbruget i SFO i sommerferien. En besparelse på dette område vil betyde forringelser i børnenes hverdag i SFO. 5301: Bestyrelsen er positive over for forslaget om, at alle skoler sikres ressourcer til, at der kan undervises efter vejledende timetal. 5302: Bestyrelsen er af den opfattelse, at det pædagogiske personale i undervisning og SFO er den vigtigste ressource på skolen. Derfor er efteruddannelse et vigtigt tiltag. 601: Kultur- og idrætsudvalgets lukning af Sct. Jørgens Badet: Lukning af Sct. Jørgens Badet vil forringe skolens arbejde med bevægelse i vores DGI SFO og undervisning. 4. O. Økonomi/regnskab 2012 Orientering om skolens økonomi. Roskilde Kommune har skiftet økonomiprogram fra Silkeborg Data til KMD opus. Overgangen er ikke forløbet gnidningsfrit, og der er en række udfordringer med det nye system. Det giver problemer med budgetopfølgninger mm.

3 Vi følger afviklingsplanen og forventer at være færdig med afviklingen af skolens gamle underskud i løbet af Side3/15 Skolens inklusionsbudget følger vi tæt. Pt. hænger det sammen. Vi har fokus på at få løst de forskellige børnesager ordentligt. Vi forudser, at der muligvis vil blive et underskud på inklusionskontoen i indkøringsfasen. 5. B. Revidering af principper I dette skoleår vil vi revidere skolens principper. Vi vil se på 3-5 af vores eksisterende principper pr. bestyrelsesmøde. A: Princip om ansættelsesprocedure og proces vedrørende lærere og børnehaveklasseledere På baggrund af Roskilde kommunes personalepolitik og Folkeskoleloven, hvor bestyrelsen er givet indflydelse på ansættelse foreslås princippet sløjfet. Folkeskoleloven 40 Stk. 6. Beslutninger om ansættelse af ledere og lærere træffes, efter at der er indhentet udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse, jf. 44, stk Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere, jf. 40, stk. 6. Personalepolitik Roskilde Kommune 4.2. Rekruttering og ansættelsesudvalg Dygtige og motiverede medarbejdere er afgørende for kommunens service og udvikling. Leder og medarbejdere samarbejder om rekrutteringsprocessen. Det kan blive en realitet ved ved stillingsledighed vurderes stillingsindhold og behovet for genbesættelse at ledelsen og medarbejdere i afdelingen drøfter, hvilke kompetencer der er brug for både på kort sigt og på lidt længere sigt at nedsætte små, men repræsentative ansættelsesudvalg, både hvad angår det rent faglige og det mere kollegiale element ved udvælgelsen at der arbejdes bevidst og struktureret med at vurdere ansøgernes faglige og personlige kompetencer og ved at sikre, at alle i ansættelsesudvalget overholder reglerne om tavshedspligt at sikre, at der udarbejdes et introduktionsprogram. Kompetencen til at ansætte følger linien, som det fremgår af beskrivelsen af kompetenceforholdene. Den leder, der har budget- og personaleansvar, har ansættelseskompetencen og er formand for ansættelsesudvalget. Lederen beslutter, hvordan ledelsen skal repræsenteres i ansættelsesudvalget og kan supplere med en ekstra

4 ledelsesrepræsentant. Lederen er ansvarlig for, at proceduren overholdes i den enkelte sag, jf. også den personaleadministrative vejledning samt rekrutteringsværktøjet i øvrigt. Side4/15 Øvrige stillinger - medarbejdere i afdelinger og institutioner Til øvrige stillinger skal der altid gives mulighed for at inddrage 2 medarbejderrepræsentanter, idet udgangspunktet er, at arbejdsstedets tillidsrepræsentant indgår i ansættelsesudvalget. Tillidsrepræsentanten kan dog afgive sin plads til en medarbejder på institutionen/ afdelingen. Nuværende princip: Skolebestyrelsen ved Sct. Jørgens Skole har et stående ansættelsesudvalg. FØR: 1. Ledelsen opgør behovet mht. fag/faglighed, der skal dækkes 2. Opslag: Ledelsen formulerer annoncen indeholdende: Fag/faglighed mv. Skolens karakteristika: åbenhed, rummelighed, tillid og dialog med ønske om at udvide rummet for den enkelte lærer og lærergrupperne og deres initiativer. Organiseringen på årgange samt samarbejde i teams, med eleverne og med forældrene. Opfordring til ansøger om at henvende sig til skolen/skoleledelsen og lærerrepræsentanten telefonisk og/eller personligt (telefonnr.) for at få en uformel samtale/nærmere informationer. Dato(er) for samtalerunde annonceres. Deadline annonceres. Stiles til. Sendes til. 3. Modtagne ansøgninger besvares samme dag med brev: Tak for ansøgningen. Vedlagt skolens folder og en lille kortskitse. Opfordring til samtale med lærerrepræsentant/ledelse. Annoncering af skolens virksomhedsplan, som kan udleveres om ønskeligt. Skolen vises gerne frem. "Du hører fra os, når alle ansøgningerne er modtaget, hvis din ansøgning fortsat har interesse. Dog senest når stillingen er besat." FORLØBET: Samtalerunde(r) inden for en uge efter ansøgningsfrist. Ansøgningerne sendes til ansættelsesudvalget hurtigst muligt efter modtagelsen.

5 Ansættelsesudvalget holder et møde inden samtalerne. Side5/15 Samtaleudvalget: 2 forældre, 2 medarbejdere og 2 skoleledere. Udtalekompetencen er delegeret til samtaleudvalget. Samtaleudvalget får tilsendt og gennemlæser ansøgningerne og udtalelserne mhp. at udvælge hver 2-4 ansøgere til samtale. - øvrigt materiale ligger på skolen til mulig gennemlæsning. - efter endt ansættelsesproces afleveres samtlige kopierede papirer til kontoret til - makulering. Selve samtalen: forberedes mht. indhold/rolle- og byrdefordeling. Varighed minutter pr. ansøger. Samtalen afsluttes i forum med at opregne processens afslutning for ansøgeren. Ansættelsesudvalget indstiller til ansættelse eller evt. til genopslag. Princippet erstattes af: Princip: Ansættelse af pædagogisk personale Bestyrelsen gives mulighed for at deltage i ansættelsesudvalg ved ansættelse af pædagogisk personale. B: Princip om elevfotografering Ønsker vi fortsat et princip om elevfotografering? Nuværende princip: Der foretages fotografering på skolen hvert år. Fotografering omhandler mindst et "klassebillede". Princippet sløjfes. C: Princip om tilskud til forældrearrangerede aktiviteter Forslag: princippet sløjfes, og intentionen om, at alle klasser oplever arrangementer i klassen, skrives sammen med princippet om samarbejde mellem skole og hjem eller forældrerådets opgaver. Nuværende princip om tilskud til forældrearrangerede aktiviteter Formålet med disse aktiviteter er at bidrage til at styrke de sociale relationer i og omkring klassen. For at støtte forældregruppens initiativer afsættes årligt et beløb på skolens budget på kontoen "elevaktiviteter".

6 Udgangspunktet for tildeling af støtte er, at arrangementet er målrettet alle Side6/15 klassens elever - og det forventes, at der fra arrangementsgruppens side gøres en aktiv indsats for at få alle elever med. Aktiviteterne skal ske med hel eller delvis lærerdeltagelse. Planlægningen af lærernes arbejdstid for det kommende skoleår foregår i april/maj måned. Den maksimale brugerbetaling bør være af rimelig størrelse. Følgende beløb er vedtaget af skolebestyrelsen: klasse kan søge om kr klasse kan søge om kr Ansøgningen sendes til skolen med beskrivelse af arrangementet samt budgetoverslag med forventet deltagerantal fordelt på elever, forældre og lærere. Umiddelbart efter arrangementet skal skoleledelsen have regnskab for det bevilgede beløb samt en opgørelse over det faktiske antal deltagere. Ansøgninger til hhv. 1. og 2. halvår af skoleåret sendes til skolen inden hhv. 1. maj og 1. januar. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om at sløjfe princippet, og intentionen om, at alle klasser oplever arrangementer i klassen, skrives sammen med princippet om samarbejde mellem skole og hjem eller forældrerådets opgaver med følgende bemærkning: Skolens ledelse giver mulighed for at yde tilskud til forældrearrangementer i særlige tilfælde. P: Princip om høj faglighed og udvikling af elevernes sociale kompetencer Forslag: princippet ændres til Princip om ny klassedannelse på Sct. Jørgens Skole på baggrund af drøftelserne i SB i efteråret Nyt princip: Målsætningen er at sikre trivsel og læring hos eleverne. Princip om ny klassedannelse på Sct. Jørgens Skole Vi ønsker at danne velfungerende klasser i forbindelse med sammenlægning, udvidelse eller klasseopbrud. På Sct. Jørgens Skole overvejer vi ny klassedannelse i forbindelse med: Elevernes overgang til udskolingen. Dvs. mellem 6. klasse og 7. klasse. Sammenlægning og udvidelse af klasser iværksættes på baggrund af ressourcetildelingsmodellen og Folkeskoleloven. Vi overvejer reorganisering på en årgang, hvis det overordnet vil styrke elevernes trivsel og læring, at der dannes nye klasser. Vi arbejder med ny klassedannelse ud fra: En ligelig fordeling af drenge og piger.

7 At der er en hensigtsmæssig fordeling af elevernes faglige og Side7/15 sociale styrker i klasserne. At der er en hensigtsmæssig sammensætning af elevernes etnicitet i klasserne. At elever og forældre har indflydelse på klassedannelsen via ønsker af et antal kammerater på årgangen af begge køn. Elevers og forældres ønsker må ikke betyde, at de tre første prioriteringer i forbindelse med klassedannelsen fraviges. Elevernes ønsker kan kombineres med en elevsamtale. I forbindelse med ny klassedannelse vil der fra skolens side blive udarbejdet en køreplan for processen. I forbindelse med processen er der fokus på en kort proces. I forbindelse med ny klassedannelse vil der blive prioriteret sociale aktiviteter. Det er skolens ledelse, der træffer beslutninger i forbindelse med ny klassedannelse. Nuværende princip om høj faglighed og udvikling af elevernes sociale kompetencer Målsætning: Målsætningen er at sikre organiseringsformer og lærermæssig bestykning, der sikrer maksimal faglighed og sociale og personlige kompetencer hos eleverne. Klassedannelse og organisering af undervisningen: 1. Klassedannelse ifm. børnehaveklasserne sker af ledelsen med udgangspunkt i at sikre homogene og velfungerende klasser, herunder en jævn fordeling af køn, antal, etnicitet og sociale forhold, og sker på basis af konkrete tilbagemeldinger fra børnehaverne og forældreønsker. 2. Få-lærerprincippet benyttes for at skabe sammenhæng i skolestarten. Det kan fraviges, hvis det er en forudsætning for at fastholde fagligheden. Op igennem skoleforløbet vil der således komme flere lærere på klassen for at sikre øget faglighed. 3. Inden for perioden klassetrin skal der foretages en pædagogisk vurdering med henblik på, om klassen skal skifte faglærer i de lange fag (dansk, engelsk, matematik). 4. Ligeledes skal der på 5. klassetrin foretages en pædagogisk/social vurdering med henblik på, om der er behov for at foretage reorganisering af klasserne. Skolebestyrelsen godkender i hvert tilfælde, hvis der skal foretages en reorganisering og i givet fald efter hvilke principper. Såfremt der foretages en reorganisering af klasserne på hele årgangen, vil der sædvanligvis ikke vurderes i lærerskifte i de lange fag da en reorganisering giver et naturligt lærerskifte for de fleste elever. 5. Klasseskift for den enkelte elev er også et redskab, der kan benyttes til at løse begrænsede og konkrete problemstillinger. 6. Reel undervisningsdifferentiering er et grundprincip i alle fag på alle klassetrin. 7. Fleksibel holddeling praktiseres som et princip på alle årgange og alle fag, dels ud fra faglige og niveaumæssige hensyn, dels ud fra sociale og trivselsmæssige hensyn. Lærerteam:

8 Lærerne er organiseret i lærerteam på de enkelte klassetrin. De enkelte team sammensættes således: Side8/15 Lærere underviser i fag, hvor de har faglig/didaktisk kompetence på liniefagsniveau. Minimum én lærer i teamet skal have erfaring i undervisning på årgangen/trinnet. Der skal ske en fornyelse af lærerbesætningen på klassen i løbet af skoleforløbet. Der skal sikres kontinuitet, så der til enhver tid er lærere, der kender klassens og det enkelte barns historie. Skoleledelsen vurderer de enkelte lærerteams funktionsevne. Et lærerteam kan opløses af skoleledelsen, såfremt det ikke fungerer tilfredsstillende. Proces: Alle beslutninger om valg om organisering træffes af skoleledelsen (hvor kompetencen ikke er placeret hos skolebestyrelsen) med inddragelse af de relevante implicerede parter: Personalet Skolebestyrelsen Eleverne Forældrene Informationsniveauet ved enhver ændring af organiseringen skal være højt og rettidigt. Princip om ny klassedannelse på Sct. Jørgens Skole Vi arbejder med ny klassedannelse ud fra: En hensigtsmæssig fordeling af drenge og piger. At der er en hensigtsmæssig fordeling af elevernes faglige og sociale styrker i klasserne. At der er en hensigtsmæssig sammensætning af elevernes etnicitet i klasserne. At elever og forældre har indflydelse på klassedannelsen via ønsker af et antal kammerater på årgangen af begge køn. Elevers og forældres ønsker må ikke betyde, at de tre første prioriteringer i forbindelse med klassedannelsen fraviges. Elevernes ønsker kan kombineres med en elevsamtale efter behov. Klassedannelse ifm. 0. klasserne Vi arbejder med udsat klassedannelse på 0. årg. Vi er optaget af at give nye børn på skolen den bedste skolestart og et godt skoleforløb med trivsel og læring. Vi venter derfor med at danne klasserne, til vi har lært børnene at kende. De bliver i stedet delt op i tre grupper. Vi vil gøre os umage med, at de tre grupper bliver tre velfungerende grupper fra start. Vi vil i forbindelse med klassedannelsen bringe vores erfaringer fra skolestarten tidligere år og den viden, der er omkring skolestart, i spil i forbindelse med processen. Klassedannelserne foretages af ledelsen med udgangspunkt i at sikre homogene og velfungerende klasser.

9 Klassedannelse i skoleforløbet Vi ønsker at danne velfungerende klasser i forbindelse med sammenlægning, udvidelse eller klasseopbrud. Side9/15 På Sct. Jørgens Skole vurderes behovet for ny klassedannelse i forbindelse med: Sammenlægning og udvidelse af klasser iværksættes på baggrund af ressourcetildelingsmodellen og Folkeskoleloven. Vi overvejer reorganisering på en årgang, hvis det overordnet vil styrke elevernes trivsel og læring, at der dannes nye klasser. I forbindelse med elevernes overgang til udskolingen. Dvs. mellem 6. klasse og 7. klasse foretages en pædagogisk/social vurdering med henblik på, om der er behov for at foretage reorganisering af klasserne. I forbindelse med ny klassedannelse vil der fra skolens side blive udarbejdet en køreplan for processen. I forbindelse med processen er der fokus på en kort proces. I forbindelse med ny klassedannelse vil der blive prioriteret sociale aktiviteter. Princip om teamdannelse og arbejdsfordeling i undervisningen Lærerteamene dannes med fokus på arbejdet med trivsel og læring for elever på skolen. Alle lærere på skolen er tilknyttet et team omkring en eller flere årgange og fag. Teamene sammensættes af lærere med forskellig kompetence med fokus på fag og klasser. Målet er, at eleverne i størst muligt omfang modtager undervisningen af en lærer fra teamet, der har de bedste muligheder for et godt kendskab til eleven, så der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i undervisningen. Teamsamarbejdet tager afsæt i: I teamet drøftes og fastlægges arbejdet med elevernes læring og trivsel, samt hvordan teamet opnår de resultater/mål, der er sat med afsæt i årsplanen. Teamet er base for refleksion og sparring - med fokus på at forblive fagligt kvalificerede og engagerede undervisere ved både at styrke debatten om faglighed, undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer og elevernes læring. Trivsel og relationer er et andet væsentlig fokusområde for teamet. Målet er, at alle børn og voksne trives og oplever gode relationer. Teamorganiseringen tager herudover udgangspunkt i en afdelingsopdeling af skolen mellem 6. og 7. årgang, hvor læreren primært arbejder i en af afdelingerne. Målet med dette er at skabe et større fokus på elevgruppen, en grad af specialisering og højnelse af det faglige niveau. Proces: Alle beslutninger om valg om organisering træffes af skoleledelsen (hvor kompetencen ikke er placeret hos skolebestyrelsen) med inddragelse af de relevante implicerede parter: Personalet Skolebestyrelsen

10 Eleverne Forældrene Side10/15 Informationsniveauet ved enhver ændring af organiseringen skal være højt og rettidigt. 6. O. Udviklingsområder vi er i gang med i Profil: Læring og Sundhed Læsning Vi arbejder med at styrke læseindsatsen i alle fag på hele skolen via fokus på faglig læsning. Vi har tydeliggjort arbejdet med læsning i dette skoleår ved at udarbejde en læsepolitik på skolen. Politikken er tilgængelig på skolens hjemmeside. Læsevejledere På Sct. Jørgens Skole har vi to dygtige og engagerede læsevejledere, der arbejder med at understøtte arbejdet med læsning på skolen via sparring, kurser og analyse af den enkelte elevs læseresultater. Arbejdet danner baggrund for det videre arbejde med læsning. I dette skoleår har vi fortsat fokus på opkvalificering af lærerne med kurser i Skrivning ind i faglig læsning og Læsning i naturfag og matematik. Aktionslæring I matematik på 6. årgang arbejder vi med aktionslæring omkring matematik og læsning. Målet er at skærpe elevernes udbytte af undervisningen. Hen over de kommende år vil arbejdsformen blive udbredt til skolens øvrige fag og klasser. I SFO arbejder vi med sprogstimulerende aktiviteter, hvor medarbejderne tilbydes efteruddannelse i form af aktionslæring. Bevægelse Sct. Jørgens Skoles SFO er Danmarks første idræts-sfo. De gode erfaringer, vi har på skolen med børn og bevægelse, er vi ved at integrere i undervisningen. Vi arbejder med at koble læring i de forskellige fag med bevægelse, der understøtter elevernes læring. Vi arbejder med et bevægelsesbånd i løbet af skoledagen, hvor vi i en vekselvirkning med læsebåndet arbejder med daglig bevægelse eller læsning. Inklusion/Læringsmiljø og pædagogisk analyse/lp-modellen Alle skoler i Roskilde skal i 2012 og fremover arbejde med inklusion. Det politiske mål er, at flere elever skal have deres undervisning i folkeskolen frem for på specialskoler. Det stiller nye krav til folkeskolen om at kunne favne bredere. På Sct. Jørgens Skole har vi taget opgaven på os og vil gøre vores yderste for, at inklusion bliver til glæde for alle elever på skolen. På Sct. Jørgens Skole har vi forskellige tiltag i gang for at sikre vellykket inklusion.

11 Side11/15 AKT-team (AKT = Adfærd, Kontakt, Trivsel) AKT-teamet arbejder både forebyggende og med en tidlig indsats i forbindelse med elever/klasser, der er udfordret i forbindelse med adfærd, kontakt og trivsel. AKT-teamet støtter op om de elever, der har det svært med deres adfærd, kontakt eller trivsel. Vi arbejder med den enkelte elev, med klassen og vores (de voksnes) praksis. Arbejdet foregår i samarbejde med lærerteamet omkring eleven/klassen og skolens ledelse. Alle pædagoger i SFO har gennemgået et AKT-kursus, som de bruger i deres pædagogiske praksis og ved arbejdet omkring inklusion. Familieklasse I familieklassen deltager en af forældrene i skolen en formiddag om ugen sammen med deres barn. I familieklassen er forældre og barn sammen med 5-8 andre børn og deres forældre. Der arbejdes med skolearbejde og laves aktiviteter sammen med de andre familier. Målet med arbejdet i familieklassen er at forbedre barnets trivsel både fagligt og socialt gennem et tæt samarbejde med skole og hjem og med ideer fra andre familier. Vi har to forløb i familieklassen i løbet af et skoleår. Læringsmiljø og pædagogisk analyse/lp-modellen Implementering af modellen i det daglige teamsamarbejde på skolen både i undervisningsdelen og i SFO en. Overordnet har vi fokus på, at skolens værdiregelsæt, der har afsæt i den systemiske tankegang, indarbejdes i skolens hverdag. Læringsmiljø og pædagogisk analyse et værktøj til udvikling og kulturændringer i organisationer. Resultaterne baserer sig på forskning. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellens platform findes i systemteorierne og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring. LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskriver, hvordan lærere skal takle de enkelte udfordringer i skolehverdagen. LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at lærerne og pædagogerne skal have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne og sammen med dette også se kritisk på egen undervisning/aktiviteter og klasseledelse/ledelse. Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen for læringsmiljøet kan skolerne opnå:

12 1. relativt større fagligt udbytte for elever Side12/15 2. relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet 3. bedre faglige resultater 4. øget arbejdsglæde for professionerne. Teamorganisering I dette skoleår har vi på Sct. Jørgens Skole haft fokus på at styrke lærerteamenes arbejde omkring eleverne med fokus på trivsel og læring for elever på skolen. Vi har fokus på at styrke den enkelte lærers tilhørsforhold til teamet omkring de elever, de underviser. Målet er, at eleverne i størst muligt omfang modtager undervisningen af en lærer fra teamet, der har de bedste muligheder for et godt kendskab til eleven, så der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i undervisningen. Kort beskrivelse af teamsamarbejde Lærerne organiseres i teams omkring en eller flere årgange og fag. I teamet drøftes og fastlægges arbejdet med elevernes læring og trivsel, samt hvordan teamet opnår de resultater/mål, der er sat med afsæt i årsplanen. Teamet er base for refleksion og sparring med fokus på at forblive fagligt kvalificerede og engagerede undervisere ved både at styrke debatten om faglighed, undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer og elevernes læring. Trivsel og relationer er et andet væsentlig fokusområde for teamet. Målet er at alle børn og voksne trives og oplever gode relationer. Teamorganiseringen tager herudover udgangspunkt i en afdelingsopdeling af skolen mellem 6. og 7. årgang, hvor læreren primært arbejder i en af afdelingerne. Målet med dette er at skabe et større fokus på elevgruppen, en grad af specialisering og højnelse af det faglige niveau. Fagteam Målet med arbejdet i fagteams er at skabe rum for refleksion og sparring. At motivere lærerne til at forblive fagligt kvalificerede og engagerede undervisere ved at styrke den faglige og didaktiske debat i både faglige teams og årgangsteams. Alle lærere deltager i to fagteam. Målet er at fastholde den faglige progression op gennem skoleforløbet i forhold til det aktuelle fags læseplan og mål og dermed være med til at afklare krav og forventninger til den faglige undervisning på det enkelte klassetrin. At bidrage med ideer og forslag til relevante tværfaglige emner og projekter, der understøtter fagenes læseplaner på givne klassetrin. Smartboard Udskudt klassedannelse 0. klasse

13 GNU Side13/15 Bestyrelsen er positive over for skolens udviklingsarbejder og støtter op om alle tiltagene. En uddybning af begrebet aktionslæring vil være hensigtsmæssig. 7. B. Møderækken for SB kl kl B. Ansættelse af vikarer og en fast Valg af et skolebestyrelsesmedlem i ansættelsesudvalget. Sct. Jørgens Skole søger tre lærere, en fast og to barselsvikarer To af vores gode kollegaer skal på barselsorlov, og en har valgt at gå på pension. Vi søger lærere, der kan dække et og gerne flere af følgende fag: Dansk, matematik, idræt, billedkunst, historie, engelsk, musik, sløjd og biologi. Hvis du har erfaring og uddannelse inden for specialundervisning, dysleksi eller AKT, hører vi også gerne fra dig. Den ene stilling er i udskolingen klasse, og de to andre stillinger er i indskoling/mellemtrin klasse. Det skal være sjovt at gå i skole for børn og voksne, synes vi på Sct. Jørgens Skole. Klik dig ind på og se, hvad vi kan tilbyde dig. Her kan du også se skemaerne, som de ser ud i dag. Der vil være mulighed for at ændre skemaerne. Vi søger en troværdig voksen, der har lyst til at være sammen med børnene og gerne med et glimt i øjet samt begge ben plantet på jorden. Vi arbejder med: Faglig læsning i alle fag og bevægelse i løbet af skoledagen. Alle børn står på tæer, vi arbejder med at skabe læring og trivsel for alle børn på skolen med fokus på differentiering. Vi har gennem det sidste år arbejdet med LP-modellen og har fortsat fokus på at skabe et fagprofessionelt miljø omkring den enkelte elev ud fra en systemisk tilgang med fokus på muligheder frem for fejl. Vi har smartboard i alle klasser, og vi arbejder med at integrere IT som en naturlig del af undervisningen.

14 Vi er en personalegruppe, hvor der er en god fordeling af yngre og ældre kollegaer, og vi har en ligelig kønsfordeling. Vi har et godt kollegialt samvær på skolen og glæder os til at tage imod dig som ny kollega. Side14/15 Vi ønsker lærere, der kan starte i perioden 1. november til 1. december Sct. Jørgens Skole er en skole med 630 elever, 42 lærere og 26 pædagoger. Løn og Ansættelsesforhold: Kommunens personalepolitik er kendetegnet ved at være værdibaseret, hvor ambitioner, arbejdsglæde og ansvarlighed er nøgleord. Ved ansættelsen indhenter vi børneattest. Løn efter gældende overenskomst og personlige kvalifikationer. Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til: Ansøgningsfristen er mandag den 24. september 2012 kl. 9. Vi forventer at holde samtaler torsdag den 27. september Hvis du vil vide mere om skolen, holder vi åbent hus onsdag den 12. september kl Du kan også ringe eller maile til viceskoleleder, Lars Kruse, eller skoleleder, Flemming Jørgensen, på tlf Oscar deltager i arbejdet fra bestyrelsen. 9.B. Punkter til kommende møder Forventninger til arbejdet i SB (kommende møder) Revidering af principper Temadrøftelse om undervisningsdifferentiering og fleksibelplanlægning 10. O. SFO-nyt Mohammad Raad, medhjælper i Hylden, er fratrådt, eftersom han er startet på lærerstudiet. Stillingen er slået ledig, og vi har modtaget over 150 ansøgninger. Der er ansættelsessamtaler i uge 37. Stig, børnehaveklasseleder i spor C, fratrådte sin stilling ved sommerferien, og her har vi ansat Unni Louw, børnehaveklasseassistent i spor B. Det betyder, der er ledig børnehaveklasseassistent i spor B, og stillingsopslaget er ved at blive udarbejdet. For et år siden talte jeg om omstrukturering mellem afdelingerne, hvor jeg blev mødt med massiv modstand og stor utilfredshed i personalegruppen. Nu har medarbejderne selv åbnet op, og flere ønsker at prøve en anden afdeling i en periode. Bl.a. er Louise Jensen, pædagog fra Birken, flyttet til Hylden i Natasja Obels barselsorlov dvs. frem til foråret Anders Mortensen i Birken vil blive konstitueret afdelingsleder i 5 måneder i Hylden, når Klaus Ødegaard holder barselsorlov - han fik en dreng i sommerferien. Det betyder til gengæld, at den barselvikar, vi ansatte i Natasjas stilling, er fysisk placeret i Birken. Det er Asger Andersen, som er kendt fra Hylden som tilkaldevikar. Asger er uddannet pædagog her i juni måned.

15 Vi har også virksomhedspraktikanter i alle tre afdelinger, fordi vi vægter det Side15/15 sociale ansvar, vi har som offentlig institution. Der ligger et arbejde ved hver praktikant, men hvis vi kan være med til at give disse personer et skub i den rigtige retning, kan vi være stolte. Lektiecafe har vi i år to dage om ugen ligesom sidste år. Det er børnehaveklasseassistenterne, der er ansvarlige for dette. I år har vi lavet en skrivelse til forældrene, hvor vi beskriver de forventninger, vi har til de elever, der benytter sig af lektiecafeen. Den sendes til alle forældre. Vi starter i uge 38. Vi har 5 års jubilæum som DGI-certificeret idræt, leg og bevægelses SFO til foråret, og det fejrer vi med lidt mere fest. Vi fastholder dog stadig vores Sct. Jørgens Løb, hvor vi lige har lavet en WEB-undersøgelse, der peger på, at forældrene efterlyser opbakning fra undervisningsdelen. Der efterlyses også et mere socialt arrangement efter løbet, og her undersøger vi pt., om dette ansvar kan ligge i klasserådsregi. Den 7. juni 2013 afholdes Sct. Jørgens Løbet og jeg forventer, flere repræsentanter fra skolebestyrelsen deltager. 11. O. Eventuelt Hvordan ser det ud med skolens internethastighed? Vi har stor glæde af det udbyggede netværk. Vi har fortsat nogle udfordringer omkring IT-afdelingens sikkerhedssystemer. Vi har modtaget en henvendelse vedr. køleskab til 2. årg., så deres madpakker kan komme på køl. Vi arbejder på en hensigtsmæssig placering. Lars orienterer bestyrelsen og forældre i 2. årg., når en placering er fundet. 12. Lukket punkt Klaus Nørskov og Flemming Jørgensen

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 Kl. 18:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 Kl. 18:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Mandag den 21. januar 2013 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Mandag den 21. januar 2013 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning 2011/12 Skolebestyrelsen Den 29. maj 2012 Skolebestyrelsens årsberetning 2011/12 Som skolebestyrelse aflægger vi hvert år en beretning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde

Referat skolebestyrelsesmøde Torsdag den 27. april 2017, kl. 18.30-21.00 Tilstede: Lene, Lene K., Dorrit, Rudi, Anders, Marie, Mie, Lina, Alberte, Casper, Tina og Kasper Afbud fra Mette og Marianne Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg ORDSTYRER: Viggo W. Schmidt REFERENT: Flemming Nielsen FRAVÆRENDE: Christina Lorenz REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 17.00-19.00 i skolens mødelokale Solbjerg Pkt. 21 Godkendelse

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 24. oktober 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 24. oktober 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Da vores tidligere leder er gået på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse 1. marts 2015. Stillingen annonceres på

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 8. juni 2016 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

Referataf af skolebestyrelsesmødet den kl i. Skolens arbejde med børnefællesskaber i skoleåret 2012/2013.

Referataf af skolebestyrelsesmødet den kl i. Skolens arbejde med børnefællesskaber i skoleåret 2012/2013. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 16.10.2012 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referataf af skolebestyrelsesmødet den 8.10.2012 kl. 19.00

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper Eksempel på et klasseskema (1. halvår): Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8:00-8:10 Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a 8:10-8:30 Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

REFERAT. Deltagerne, Nordfyns Kommune Familieafdelingen UDARBEJDET AF: Flemming Dahlqvist/Kurt Rene Eriksen

REFERAT. Deltagerne, Nordfyns Kommune Familieafdelingen UDARBEJDET AF: Flemming Dahlqvist/Kurt Rene Eriksen REFERAT EMNE: Skolebestyrelsesmøde SKOLE / INSTITUTION: Søndersøskolen MØDEDATO: 17. juni 2008, kl. 19.00 DELTAGERE: Kurt Rene Eriksen, Karin Tværgaard, Birthe Christensen, Gert Rosenkvist, Steffen Siggaard,

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Side 1 af 8 Sammenlignelig brugerinformation Kjellerup Skole Profil og undervisning Pædagogiske principper Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... På Kjellerup Skole anerkender vi, at tryghed for

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget Korskildeskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Korskildeskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 22. november 2012 kl. 19.00 21.30 Mødested: Lærerværelset, M2 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 10 udgår og erstattes med Sundhed. Punkt 9 s op til punkt 4a. 3. Nyt fra elevrådene Intet elevrådet inviteres til næste møde. 4. Budget

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere